CÍMKE: 'sláger'

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Idén a Des­pa­cito folyt még a csap­ból is, az em­be­ri­ség fele imádta, míg a töb­biek a falra mász­tak tőle.

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

A nagy­szájú kri­ti­kus nem áll le. Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal becs­mé­relte egy újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát.

A nagy­szájú kri­ti­kus nem áll le. Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal becs­mé­relte egy újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát.

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Alig 10 perce osz­totta meg Majka leg­újabb szá­mát.

Alig 10 perce osz­totta meg Majka leg­újabb szá­mát, és egy já­tékra is hívta a ra­jon­gó­kat.

Milliók nézik - ő az új Kis Grófo!

Milliók nézik - ez a kis srác az új Kis Grófo!

En­rikó slá­gere min­dent visz. A Légy az enyé­met négy­mil­li­óan már imád­ják.

En­rikó slá­gere min­dent visz. A Légy az enyém című dalt Dani Fa­mily­vel kö­zö­sen jegyzi, négy­mil­li­óan már imád­ják. Kis Gró­fó­nak ko­moly kon­ku­ren­ci­ája akadt.

Megvan az eszköz, ami mindenkinek kell!

Megvan az eszköz, ami mindenkinek kell!

A gö­rög­dinnye szinte min­den csa­lád­nak a nyár meg­ha­tá­rozó táp­lá­léka, sok­szor fő­ét­ke­zé­sek he­lyett is egy ha­tal­mas darab kerül az asz­talra. A tö­ké­le­tes ki­egé­szítő is meg­van hozzá.

A gö­rög­dinnye szinte min­den csa­lád­nak a nyár meg­ha­tá­rozó táp­lá­léka, sok­szor fő­ét­ke­zé­sek he­lyett is egy ha­tal­mas darab kerül az asz­talra. Be­hűtve rá­adá­sul nem csak lak­tató, de át­me­neti meg­ol­dás­ként is funk­ci­o­nál, ami a hőség okozta tü­ne­tek eny­hí­té­sét il­leti. A tö­ké­le­tes ki­egé­szítő is meg­van hozzá.

Ha nyugodt napod van, hallgasd meg Berki Krisztián dalát!

Ha nyugodt napod van, hallgasd meg Berki Krisztián dalát!

Akar egy top­lis­tás dalt.

Az Édes Élet sztárja el­ha­tá­rozta, hogy top­lis­tás slá­gere lesz, ezért Laj­tai Ka­ti­val gya­ko­rolt. Ami­ből még jó sok rá­férne.

Megtaláltuk a magyar Eb-himnusz szerzőjét a szurkolók között!

Megtaláltuk a magyar Eb-himnusz szerzőjét a szurkolók között!

El sem hin­néd, hon­nan nézte Náksi At­tila az Iz­land el­leni cso­port­meccsün­ket! A ze­nész tudja, az éjjel idén nyá­ron biz­to­san nem ér véget...

El sem hin­néd, hon­nan nézte Náksi At­tila az Iz­land el­leni cso­port­meccsün­ket! A ze­nész tudja, az éjjel idén nyá­ron biz­to­san nem ér véget...

Mulatós sláger lett Kárász Robiból

Mulatós sláger lett Kárász Robiból

Ro­berto, a mu­la­tós masszőr a mű­sor­ve­ze­tő­ről is di­csőítő dalt írt.

Ro­berto, a mu­la­tós masszőr Hajdú Pé­ter­ről és csi­nos fe­le­sé­gé­ről már írt egy dalt, most pedig Ká­rász Robi di­csőí­té­sé­vel foly­tatta hi­ány­pótló mun­kás­sá­gát.

A legjobbkor nevettették meg Majkát!

A legjobbkor nevettették meg Majkát!

A srá­cok nem elő­ször nyúl­nak Majka dal­hoz, és ha meg­te­szik az biz­tos, hogy könnyesre rö­hö­göd magad.

A srá­cok nem elő­ször nyúl­nak Majka dal­hoz, és ha meg­te­szik az biz­tos, hogy könnyesre rö­högi magát a vég­ered­mé­nyen az, aki hallja. "Elég­lesz"? De­hogy!