CÍMKE: 'sláger fm'

Nagy Feró legújabb kihívásáról vallott

Nagy Feró legújabb kihívásáról vallott

Két nap múlva fel­csen­dül az In­gye­nes Sza­bad­ság­kon­cert.

Két nap múlva fel­csen­dül az In­gye­nes Sza­bad­ság­kon­cert a rend­szer­vál­tás har­minc­éves ju­bi­le­u­mára.

Sztár lemezlovasokat fűzött be a Sláger FM az új műsorához

Sztár lemezlovasokat fűzött be a Sláger FM az új műsorához

Óri­ási bu­li­val ün­ne­pel­ték csü­tör­tö­kön este a Slá­ger FM mun­ka­tár­sai és part­ne­rei.

Óri­ási bu­li­val ün­ne­pel­ték csü­tör­tö­kön este a Slá­ger FM mun­ka­tár­sai és part­ne­rei.

Sláger Tábor néven szervez tábort az Ökumenikus Segélyszervezet

Sláger Tábor néven szervez tábort az Ökumenikus Segélyszervezet

A hát­rá­nyos hely­zetű gyer­me­kek­nek idén a Slá­ger FM segít.

A hát­rá­nyos hely­zetű gyer­me­kek­nek idén a Slá­ger FM segít.

A siker maradandó: a Sláger FM tovább hódít

A siker maradandó: a Sláger FM tovább hódít

A fő­vá­ros egyik fa­vo­rit csa­tor­nája, a Slá­ger FM a ko­rábbi Rock FM 95.8-as sáv­ját meg­vá­sá­rolva feb­ru­ár­tól két­szer több em­bert ér el.

A fő­vá­ros egyik fa­vo­rit csa­tor­nája, a Slá­ger FM a ko­rábbi Rock FM 95.8-as sáv­ját meg­vá­sá­rolva feb­ru­ár­tól két­szer több em­bert ér el.

Kétszer akkora frekvencián folytatja a Sláger FM

Kétszer akkora frekvencián folytatja a Sláger FM

Feb­ruár 2-től új frek­ven­cián az FM 95.8-on, vál­to­zat­lan zenei- és mű­sor­kí­ná­lat­tal foly­tatja mű­kö­dé­sét Bu­da­pest egyik leg­nép­sze­rűbb rá­di­ója, a Slá­ger FM.

Csiszolóval büntette kollégáját Bárdosi Sándor

Csiszolóval büntette kollégáját Bárdosi Sándor

Bár­dosi Sán­dor újabb szak­mát pró­bálta ki, ez­út­tal gyógy­pe­di­kű­rös­nek állt.

Bár­dosi Sán­dor újabb szak­mát pró­bálta ki, ez­út­tal gyógy­pe­di­kű­rös­nek állt.

Élőben verekedett össze Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Élőben verekedett össze Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

A fo­lyo­són ugat­tak egy­más­nak.

A két spor­toló a ha­zánk­ban je­len­leg zajló bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán mu­tatta meg a fo­gá­so­kat a stú­dió fo­lyo­só­ján.

Fergeteges bulival nyitotta meg az őszt a Sláger TV és a Sláger FM

Fergeteges bulival nyitotta meg az őszt a Sláger TV és a Sláger FM

A hazai zenei élet szinte tel­jes pa­let­tája kép­vi­sel­tette magát a Slá­ger Party-n, amely a nagy be­je­len­té­sek es­téje volt.

Februártól megduplázott vételkörzettel hallgatható Budapest és Pest megye piacvezető rádiója

Februártól megduplázott vételkörzettel hallgatható Budapest és Pest megye piacvezető rádiója

A Slá­ger FM 2019. feb­ruár 2-ától a 95.8 Mhz-es frek­ven­cián, két­szer ak­kora te­rü­le­ten lesz fog­ható, így még töb­ben hall­gat­hat­ják majd.

Bombatestet villantott a magyar műsorvezető

Bombatestet villantott a magyar műsorvezető

Elakadt a sza­vunk...

Eddig is sej­tet­tük, hogy a Slá­ger Reg­gel mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek jól áll a mez­te­len­ség, de most már biz­to­sak le­he­tünk benne...

A gyermekek javára gyűjt a 103.9 Sláger FM

A gyermekek javára gyűjt a 103.9 Sláger FM

AGyer­me­kek hete ke­re­té­ben pén­te­ken ado­mány­gyűjtő napot tar­ta­nak.

AGyer­me­kek hete ke­re­té­ben pén­te­ken ado­mány­gyűjtő napot tar­ta­nak.

Szeptemberben új műsorvezetővel bővül a Sláger FM csapata

Szeptemberben új műsorvezetővel bővül a Sláger FM csapata

Ga­rami Gábor sze­mé­lyé­ben új mű­sor­ve­ze­tő­vel bővül a 103.9 Slá­ger FM csa­pata.

Ga­rami Gábor sze­mé­lyé­ben új mű­sor­ve­ze­tő­vel bővül a 103.9 Slá­ger FM csa­pata.

Superbrands díjas a 103.9 Sláger FM!

Superbrands díjas a 103.9 Sláger FM!

A füg­get­len mar­ke­ting- és vál­la­lat­ve­zető szak­em­be­rek­ből álló Su­per­brands Szak­ér­tői Bi­zott­ság 2018-ban Su­per­brands díj­jal ju­tal­mazta a 103.9 Slá­ger FM-et.

A füg­get­len mar­ke­ting- és vál­la­lat­ve­zető szak­em­be­rek­ből álló Su­per­brands Szak­ér­tői Bi­zott­ság 2018-ban Su­per­brands díj­jal ju­tal­mazta a 103.9 Slá­ger FM-et.

A mérés változott, a 103.9 Sláger FM piacvezető pozíciója tovább erősödött

A mérés változott, a 103.9 Sláger FM piacvezető pozíciója tovább erősödött

Az új mé­rési mód­szer alap­ján to­vábbra is pi­ac­ve­zető a rádió.

2018-ban a 103.9 Slá­ger FM a leg­hall­ga­tot­tabb rádió Bu­da­pes­ten és Pest me­gyé­ben.

Ezzel a hölggyel bújt ágyba Somogyi Zoltán

Ezzel a hölggyel bújt ágyba Somogyi Zoltán

"Jót ne­vet­tünk az egé­szen, egy kis humor min­dig jól jön"

A Fek­szem az ágyon című szám ké­ré­se­kor a dalt kérő hölgy és So­mo­gyi Zol­tán úgy gon­dol­ták, szó sze­rint meg­va­ló­sít­ják a dal címét.

A Sláger Reggel Sebestyén Balázsékat is lekörözi

A Sláger Reggel Sebestyén Balázsékat is lekörözi

To­vább erő­sö­dött a 103.9 Slá­ger FM.

To­vább erő­sí­tette pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a 103.9 Slá­ger FM.

Mindenkit maga mögé utasít a 103.9 Sláger FM

Mindenkit maga mögé utasít a 103.9 Sláger FM

To­vább erő­sö­dött a 103.9 Slá­ger FM!

To­vább erő­sí­tette pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a 103.9 Slá­ger FM!

Toronymagasan vezet a 103.9 Sláger FM

Toronymagasan vezet a 103.9 Sláger FM

Bu­da­pest leg­hall­ga­tot­tabb ol­dies rá­di­ója nö­velte pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját

Bu­da­pest leg­hall­ga­tot­tabb ol­dies rá­di­ója a Kan­tar Hoff­mann szep­tem­ber - no­vem­beri mé­ré­sei sze­rint ma­ga­biz­to­san nö­velte pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben

Mostantól minden nap kedd a Sláger Reggelben!

Mostantól minden nap kedd a Sláger Reggelben!

Min­den hét­köz­nap 6-tól 10-ig Por­dán Petra, Aba­házi Csaba, Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert hall­ható.

Min­den hét­köz­nap 6-tól 10-ig Por­dán Petra, Aba­házi Csaba, Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert hall­ható.

Pest megye Sláger FM-et hallgat!

Pest megye Sláger FM-et hallgat!

Fen­n­ál­lá­sá­nak má­so­dik évé­ben is si­kert si­kerre hal­moz a 103.9 Slá­ger FM.

Fen­n­ál­lá­sá­nak má­so­dik évé­ben is si­kert si­kerre hal­moz a 103.9 Slá­ger FM, amely egy­szerre Bu­da­pest leg­nép­sze­rűbb rá­di­ója és Pest megye leg­hall­ga­tot­tabb adója.

Pordán Petra a Sláger Reggel sztárja

Pordán Petra a Sláger Reggel sztárja

Por­dán Petra Aba­házi Csaba ol­da­lán Bu­da­pest köz­ked­velt reg­geli mű­so­rá­ban, a Slá­ger Reg­gel­ben foly­tatja ja­nuár 2-tól!

Por­dán Petra Aba­házi Csaba ol­da­lán Bu­da­pest köz­ked­velt reg­geli mű­so­rá­ban, a Slá­ger Reg­gel­ben foly­tatja ja­nuár 2-tól!

Dupláz a Ripost és Jáksó László a 103.9 Sláger FM-en!

Dupláz a Ripost és Jáksó László a 103.9 Sláger FM-en!

A ka­rá­cso­nyi idő­szak­ban, az év leg­szebb ün­ne­pén tel­jes meg­úju­lás a Slá­ger Hét­vé­gé­ben!

A ka­rá­cso­nyi idő­szak­ban, az év leg­szebb ün­ne­pén tel­jes meg­úju­lás a Slá­ger Hét­vé­gé­ben!

Budapesten egész nap a Sláger FM szól!

Budapesten egész nap a Sláger FM szól!

Fen­n­ál­lása má­so­dik évé­ben a 103.9 Slá­ger FM uralja a bu­da­pesti pi­a­cot.

Fen­n­ál­lása má­so­dik évé­ben a 103.9 Slá­ger FM ma­ga­biz­to­san uralja a bu­da­pesti pi­a­cot.

Egy hétig hajózott Vágó Piros

Egy hétig hajózott Vágó Piros

Hor­vát­or­szági ha­jó­zás­sal zárta a vén­asszo­nyok nya­rát Vágó Piros.

Egy­he­tes hor­vát­or­szági ha­jó­zás­sal zárta a vén­asszo­nyok nya­rát Vágó Piros a 103.9 Slá­ger FM mű­sor­ve­ze­tője.

Egy év alatt megduplázta hallgatottságát a 103.9 Sláger FM!

Egy év alatt megduplázta hallgatottságát a 103.9 Sláger FM!

A retro rádió ha­tal­mas tem­pót dik­tálva nyitja a 2018-as sze­zont!

A köz­ked­velt retro rádió ha­tal­mas tem­pót dik­tálva nyitja a 2018-as sze­zont!

200 ezer új hallgató a 103.9 Sláger FM-nél!

200 ezer új hallgató a 103.9 Sláger FM-nél!

El­ké­pesztő in­ten­zi­tás­sal, újabb 22 ezer fővel nö­velte hall­ga­tói tá­bo­rát Bu­da­pest ked­venc rá­di­ója a tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben.

El­ké­pesztő in­ten­zi­tás­sal, újabb 22 ezer fővel nö­velte hall­ga­tói tá­bo­rát Bu­da­pest ked­venc rá­di­ója a tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben.

Otthagyta az élő adást Gianni

Otthagyta az élő adást Gianni

Élő adás köz­ben ki­sé­tált a 103,9 Slá­ger FM stú­di­ó­já­ból Gi­anni An­noni.

Az olasz mé­dia­sze­mé­lyi­ség a Slá­ger Reg­gel ven­dége volt, Vágó Piros és Aba­házi Csaba pedig egy meg­le­pe­tés­sel ké­szül­tek, ami nem tel­je­sen úgy sült el, ahogy ter­vez­ték.

Hírekben erősít a 103.9 Sláger FM

Hírekben erősít a 103.9 Sláger FM

A 103.9 Slá­ger FM őszi meg­úju­lása to­vább foly­ta­tó­dik.

A 103.9 Slá­ger FM őszi meg­úju­lása to­vább foly­ta­tó­dik, szep­tem­ber 11-től új, a hír­te­rü­le­tért fe­le­lős szak­em­ber­rel bővül a rádió prog­ram­csa­pata.

Gyermeke születésnapjára sem emlékszik Bárdosi

Gyermeke születésnapjára sem emlékszik Bárdosi

Meg­lepő dolog de­rült ki Bár­dosi Sán­dor­ról a 103.9 Slá­ger FM ven­dég mű­sor­ve­ze­tő­jé­ről.

Meg­lepő dolog de­rült ki Bár­dosi Sán­dor­ról a 103.9 Slá­ger FM ven­dég mű­sor­ve­ze­tő­jé­ről.

Jakupcsek a 103.9 Sláger FM-en

Jakupcsek a 103.9 Sláger FM-en

Új sztár­ven­dég csat­la­ko­zik Vágó Pi­ro­s­ék­hoz! Ja­kup­csek Gab­ri­ella lesz a ven­dége szep­tem­ber 6-án a 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­nak, a Slá­ger Reg­gel­nek.

Ja­kup­csek Gab­ri­ella lesz a ven­dége szep­tem­ber 6-án a 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­nak, a Slá­ger Reg­gel­nek.

Sztárhullám a Sláger Reggelben!

Sztárhullám a Sláger Reggelben!

Szep­tem­ber­től szá­mos hí­res­ség éb­reszti kö­zö­sen Aba­házi Csa­bá­val és Vágó Pi­ros­sal a 103.9 Slá­ger FM reg­geli hall­ga­tóit!

Szep­tem­ber­től szá­mos hí­res­ség éb­reszti kö­zö­sen Aba­házi Csa­bá­val és Vágó Pi­ros­sal a 103.9 Slá­ger FM reg­geli hall­ga­tóit!

Tarol a 103.9 Sláger FM!

Tarol a 103.9 Sláger FM!

Ki­ma­gasló ered­mé­nyek­kel büsz­kél­ked­het Bu­da­pest rá­di­ója

Ki­ma­gasló ered­mé­nyek­kel büsz­kél­ked­het Bu­da­pest rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM re­gi­o­ná­li­san és or­szá­go­san egy­aránt.

Magyar énekesnőnél babázott a világsztár

Magyar énekesnőnél babázott a világsztár

Nem­ré­gi­ben újra ná­lunk járt Mr. Pres­ident.

Nem­ré­gi­ben újra ná­lunk járt Mr. Pres­ident, aki nem csak Ve­len­cén adott nagy­si­kerű kon­cer­tet...

Rádiósként debütált Wossala Rozina a Sláger FM-en

Rádiósként debütált Wossala Rozina a Sláger FM-en

A 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­ban hír­ol­va­só­ként is ki­pró­bál­hatta magát Wos­sala Ro­zina, aki ven­dég­ként ér­ke­zett, de aztán köz­le­ke­dési hí­rek­kel is szol­gált a hall­ga­tók­nak.

Jáksó hozza a Sláger FM új programigazgatóját

Jáksó hozza a Sláger FM új programigazgatóját

A ko­rábbi or­szá­gos ke­res­ke­delmi rádió ki­váló szak­em­be­rét iga­zolja le a 103.9 Slá­ger FM 2017. au­gusz­tus el­se­jé­től a prog­ram­ing élére.

A ko­rábbi or­szá­gos ke­res­ke­delmi rádió ki­váló szak­em­be­rét iga­zolja le a 103.9 Slá­ger FM 2017. au­gusz­tus el­se­jé­től a prog­ram­ing élére.

Helikopterrel sem lehet utolérni a Sláger FM népszerűségét

Helikopterrel sem lehet utolérni a Sláger FM népszerűségét

Át­ren­de­ző­dés a reg­geli sáv­ban - 600 ezres egyéni re­kord a rá­diós pi­a­con.

Át­ren­de­ző­dés a reg­geli sáv­ban - 600 ezres egyéni re­kord a rá­diós pi­a­con.

A 103.9 Sláger FM műsorvezetői is hallhatók a Gru 3-ban

A 103.9 Sláger FM műsorvezetői is hallhatók a Gru 3-ban

Az év egyik leg­job­ban várt csa­ládi film­jét, a Gru 3-at min­denki sze­reti, nin­cse­nek ezzel más­képp a Bu­da­pes­ten köz­ked­velt rádió sztár­jai sem.

Húsz éves tapasztalattal rendelkező szakember érkezik a 103.9 Sláger FM vezetésébe

Húsz éves tapasztalattal rendelkező szakember érkezik a 103.9 Sláger FM vezetésébe

Május 15-én kezd.

2017. május 15-től Jáksó László ve­zeti a 103.9 Slá­ger FM újon­nan ala­kult kre­a­tív igaz­ga­tó­sá­gát.

Stabilan Budapest rádiója a Sláger FM

Stabilan Budapest rádiója a Sláger FM

To­vább erő­síti po­zí­ci­ó­ját Bu­da­pest ke­res­ke­delmi rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM.

To­vább erő­síti po­zí­ci­ó­ját Bu­da­pest ke­res­ke­delmi rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM.

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a haj­lék­ta­la­nokra.

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a hi­deg­ben szen­vedő haj­lék­ta­la­nokra.

A Sláger FM is a Radio Sales House-t választotta

A Sláger FM is a Radio Sales House-t választotta

A Slá­ger FM ki­zá­ró­la­gos rek­lám­ér­té­ke­sí­té­sé­nek már­cius el­se­jei meg­szer­zé­sé­vel meg­erő­sí­tette pi­ac­ve­zető sze­re­pét a Radio Sales House (RSH) Kft.

A Slá­ger FM ki­zá­ró­la­gos rek­lám­ér­té­ke­sí­té­sé­nek már­cius el­se­jei meg­szer­zé­sé­vel meg­erő­sí­tette pi­ac­ve­zető sze­re­pét a Radio Sales House (RSH) Kft., amely ko­ráb­ban is a leg­na­gyobb or­szá­gos és vi­déki rá­diós hir­de­tési port­fó­li­ó­val ren­del­ke­zett. A meg­ál­la­po­dás ered­mé­nye­kép­pen a cég 2017-re 4 mil­li­árd fo­rin­tot meg­ha­ladó for­gal­mat vár.

Nem hiszed el, mire kérték a romák Szabó Zsófit

Nem hiszed el, mire kérték a romák Szabó Zsófit

Ren­ge­teg rasszista tá­ma­dás érte az­után, hogy ki­de­rült: egy roma szár­ma­zású férfit sze­ret. A roma kö­zös­ség hálás, mert a mű­sor­ve­zető kiáll értük.

Ren­ge­teg rasszista tá­ma­dás érte az­után, hogy ki­de­rült: egy roma szár­ma­zású férfit sze­ret. A roma kö­zös­ség hálás, mert a mű­sor­ve­zető kiáll értük.

Bud Spencer csak egyszer ütötte meg a fiát, aki ma is érzi!

Bud Spencer csak egyszer ütötte meg a fiát, aki ma is érzi!

Giu­seppe iga­zán jó fiú volt...

Giu­seppe iga­zán jó fiú volt és szinte sosem hozta ki a sod­rá­ból le­gen­dás édes­ap­ját. Szinte!

Nem hiszed el, melyik rádióadót hallgatták a legtöbben!

Nem hiszed el, melyik rádióadót hallgatták a legtöbben!

Egy fel­mé­rés alap­ján ki­de­rült, me­lyik rá­diót hall­gat­ják a leg­szí­ve­seb­ben a bu­da­pesti hall­ga­tók!

Egy fel­mé­rés alap­ján ki­de­rült, me­lyik rá­diót hall­gat­ják a leg­szí­ve­seb­ben a bu­da­pesti hall­ga­tók!

Exkluzív interjú egy exkluzív partyn a 103,9 Sláger Fm új vezérigazgatójával

Exkluzív interjú egy exkluzív partyn a 103,9 Sláger Fm új vezérigazgatójával

Exkluzív interjú egy exkluzív partyn a 103,9 Sláger Fm új vezérigazgatójával

Ha­tal­mas közös ren­dez­vénnyel zárta a nyári sze­zont a Te­ma­tic Media Gro­up­hoz tar­tozó Slá­ger FM és aS­lá­ger TV.

Hatalmas sikere van a Sláger FM új műsorvezetőinek

Hatalmas sikere van a Sláger FM új műsorvezetőinek

A 80-as és 90-es évek ze­néit ját­szó rá­di­ó­ban min­den hét­köz­nap reg­gel 6-tól 10-ig lesz­nek hall­ha­tóak a Class FM volt mű­sor­ve­ze­tői.

A 80-as és 90-es évek ze­néit ját­szó rá­di­ó­ban min­den hét­köz­nap reg­gel 6-tól 10-ig lesz­nek hall­ha­tóak a Class FM volt mű­sor­ve­ze­tői.

Átalakult a Juventus Rádió

Átalakult a Juventus Rádió

A nép­szerű csa­torna he­lyét mától át­vette a Slá­ger FM.

Több mint két és fél év­ti­ze­det kö­ve­tően, nincs többé Ju­ven­tus Rádió. A nép­szerű csa­torna ugyanis át­ala­kult, és mától át­vette a he­lyét a Slá­ger FM.