CÍMKE: 'sírkő'

Döbbenet a budapesti temetőben: ellopták a több száz kilós sírkövet

Döbbenet a budapesti temetőben: ellopták a több száz kilós sírkövet

A te­mető üze­mel­te­tője sze­rint nem fel­ada­tuk, hogy a sí­rokra is ügyel­je­nek.

A te­mető üze­mel­te­tője sze­rint nem fel­ada­tuk, hogy a sí­rokra is ügyel­je­nek.

Aljas dolgot művelt a magyar férfi két temetőben, most lebukott

Aljas dolgot művelt a magyar férfi két temetőben, most lebukott

Az 52 éves férfi ellen bün­te­tő­el­já­rás in­dult, tet­tét el­is­merte.

Az 52 éves férfi ellen bün­te­tő­el­já­rás in­dult, tet­tét el­is­merte. Nincs ment­ség arra, amit mű­velt!

Meglepő fordulat: 16 év után méltó sírhelyet kaphat Cserháti Zsuzsa

Meglepő fordulat: 16 év után méltó sírhelyet kaphat Cserháti Zsuzsa

Egy kő­fa­ragó mes­ter fel­aján­lotta, el­ké­szíti a sír­kö­vet az éne­kes­nő­nek.

Egy kő­fa­ragó mes­ter fel­aján­lotta, in­gyen el­ké­szíti a sír­kö­vet az éne­kes­nő­nek.

Botrány Cserháti Zsuzsa sírja körül, megszólalt az énekesnő fia is

Botrány Cserháti Zsuzsa sírja körül, megszólalt az énekesnő fia is

A le­gen­dás hangú éne­kesnő sírja évek óta gon­do­zat­lan, csak Char­lie jár ki hozzá, hogy néha meg­tisz­títsa a gyo­mok­tól.

Felháborító, amit Andy Vajna sírjánál műveltek

Felháborító, amit Andy Vajna sírjánál műveltek

Csü­tör­tö­kön he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra a film­pro­du­cert, ám máris fur­csa dol­gok tör­tén­nek a sír­já­nál.

Csü­tör­tö­kön he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra a film­pro­du­cert, ám máris fur­csa dol­gok tör­tén­nek a sír­já­nál.

Ezekkel a sírkövekkel rakták ki a Duna partját

Ezekkel a sírkövekkel rakták ki a Duna partját

Száz­éves sír­kö­vek buk­kan­tak elő

Száz­éves sír­kö­vek buk­kan­tak elő a Du­ná­ból a Pe­tőfi híd lá­bá­nál a budai ol­da­lon, a re­kord ala­csony víz­ál­lás­nak kö­szön­he­tően. Ki tudja mikor lehet újra látni őket.

Megindító látvány a temetőben: Ezt találtuk Czeizel Endre sírján

Megindító látvány a temetőben: Ezt találtuk Czeizel Endre sírján

A 2015 au­gusz­tu­sá­ban el­hunyt ge­ne­ti­kus­nak so­káig sír­köve sem volt, de azóta na­gyot vál­toz­tak a dol­gok!

Szívszorító vallomást tett az apa, akinek a kislánya kizuhant az ablakon

Szívszorító vallomást tett az apa, akinek a kislánya kizuhant az ablakon

A gyá­szoló férfi Pan­nika sír­já­nál tölti a ka­rá­csonyt.

A gyá­szoló férfi Pan­nika sír­já­nál tölti a ka­rá­csonyt, ez ugyanis az egyet­len hely, ahol meg­nyug­vást ta­lál­hat az ün­ne­pek­kor.

Megszólalt az özvegy, ez történik Torgyán József összedőlt sírjával

Megszólalt az özvegy, ez történik Torgyán József összedőlt sírjával

Az 1 mil­lió fo­rint­ból el­ké­szí­tett sír­em­lé­ket feb­ru­ár­ban sem­mi­sí­tette meg egy fa, ami rá­dőlt a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Klapka özvegye egyedül állított férjének sírkövet

Klapka özvegye egyedül állított férjének sírkövet

Az Arany­em­ber gye­re­kei nem se­gí­tet­tek az asszony­nak. Ma­rika Ázsi­á­ból ho­zatta a grá­ni­tot a sír­hoz.

Az Arany­em­ber gye­re­kei nem se­gí­tet­tek az asszony­nak. Ma­rika Ázsi­á­ból ho­zatta a grá­ni­tot a sír­hoz.

Döntött a család: Ezt teszik gyermekei Czeizel Endre sírjával

Döntést hozott a család: Ezt teszik gyermekei Czeizel Endre sírjával

A három éve el­hunyt ge­ne­ti­kus aka­ra­tá­val el­len­té­tes dön­tést hoz­tak: sír­kö­vet kap Cze­i­zel Endre!

A három évvel ez­előtt el­hunyt ge­ne­ti­kus aka­ra­tá­val el­len­té­tes dön­tést hoz­tak a sze­ret­tei. Így a kért és re­mélt kop­jafa he­lyett egy egé­szen kü­lön­le­ges el­já­rás­sal ké­szülő sírkő jelzi majd, hol nyug­szik a te­me­tő­ben Cze­i­zel Endre.

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben, és azt ta­pasz­tal­tuk: még min­dig nem áll Sz­tan­kay Ist­ván sír­köve!

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben, és azt ta­pasz­tal­tuk: még min­dig nem áll Sz­tan­kay Ist­ván sír­köve!

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Bé­ké­ben nyu­god­hat az Arany­em­ber?

Egyik csa­lád­tag sem haj­landó be­szélni a hó­na­pok óta zajló, kínos konflik­tus­ról! A fe­szült­ség azon­ban így is ta­pint­ható!

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén!

Kö­ze­leg az el­hunyt or­vos­pro­fesszor szü­le­tés­napja. 83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén!

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

Az öz­vegy ilyet sze­retne...

A ha­lála nap­jáig dol­gozó, te­he­tős üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik. Ha­ma­ro­san el­ké­szül a sír­köve. Az öz­vegy ilyet sze­retne...

Megváltotta sírhelyét Schmuck Andor, pedig még él: Mutatjuk!

Megváltotta sírhelyét Schmuck Andor, pedig még él: Mutatjuk!

Meg­rázó fotót ké­szí­tet­tek...

Meg­rázó fotót ké­szí­tet­tek a te­me­tő­ben! A sír­kőre fel van gra­ví­rozva a po­li­ti­kus neve...

Durva kegyeletsértés: Morbid üzletet ajánlottak Schobert Norbinak!

Durva kegyeletsértés: Morbid üzletet ajánlottak Schobert Norbinak!

Egy sír­kö­ves vál­lal­kozó meg­hök­kentő öt­let­tel ke­reste meg Scho­bert Nor­bit.

Egy sír­kö­ves vál­lal­kozó meg­hök­kentő öt­let­tel ke­reste meg Scho­bert Nor­bit.

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

Im­po­záns sírkő!

Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra. Végre meg­kapta im­po­záns sír­kö­vét!

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Meg­ható aján­dék...

Meg­ható aján­dék­kal ked­ves­ked­tek gyer­me­kei el­hunyt édes­ap­juk­nak! Az Óbu­dai te­me­tő­ben jár­tunk, eze­ket ta­lál­tuk a síron!

Elképesztő dologra készül a nemzet színészének családja

Elképesztő dologra készül a nemzet színészének családja

Sz­tan­kay Ist­ván három éve hunyt el, sír­he­lye azóta nem nyerte el végső alak­ját.

Sz­tan­kay Ist­ván három éve hunyt el, sír­he­lye azóta nem nyerte el végső alak­ját.

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Az öz­vegy­ben nem eny­hül a fáj­da­lom: öt hó­napja ve­szí­tette el sze­re­tett fér­jét! Mária cso­dá­la­tos sír­kö­vet ál­lít­ta­tott!

Lányával közös sírkövet kapott az öngyilkos anya

Lányával közös sírkövet kapott az öngyilkos anya

Ma van az első év­for­du­lója.

Ma van az első év­for­du­lója annak, hogy Edina, kar­já­ban más­fél éves kis­lá­nyá­val, ki­ug­rott a ti­zen­ha­to­dik eme­let­ről.

Verset írt Somlóhoz Székhelyi József!

Verset írt Somlóhoz Székhelyi József!

Tá­vo­zá­sá­val ha­tal­mas űrt ha­gyott sze­ret­tei szí­vé­ben. Sír­kő­ava­tó­ján több sztár is meg­em­lé­ke­zett az éne­kes­ről, meg­rázó pil­la­na­tok vol­tak ezek.

Egy évvel ez­előtt hunyt el a ze­nész­le­genda, aki tá­vo­zá­sá­val ha­tal­mas űrt ha­gyott sze­ret­tei szí­vé­ben. Sír­kő­ava­tó­ján több sztár is meg­em­lé­ke­zett az éne­kes­ről, meg­rázó pil­la­na­tok vol­tak ezek.

Rejtély, hogyan kerültek a sírkövek a Tisza-partra

Rejtély, hogyan kerültek a sírkövek a csongrádi Tisza-partra

Az ön­kor­mány­zat azt ál­lítja, a holtág part­ján ta­lált sír­kö­vek nem Csong­rád­ról szár­maz­nak.

Megszólalt az özvegy Klapka György síremlékéről!

Megszólalt az özvegy Klapka György síremlékéről!

Az üz­let­em­bert két hét­tel ez­előtt te­met­ték el, csa­ládja már a sír­kö­vét...

Miért nincs sírköve Bajor Imrének?

Miért nincs sírköve Bajor Imrének?

Több mint két éve, hogy bú­csút vet­tünk a szí­nész­től...

Több mint két éve, hogy örök bú­csút vet­tünk a le­gen­dás szí­nész­től, de még most is pon­to­san úgy fest a sír­he­lye, mint nem sok­kal a te­me­tése után.

Kisfiúra dőlt a sírkő egy pestszentlőrinci temetőben

Kisfiúra dőlt a sírkő egy pestszentlőrinci temetőben

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a ki­csit, az eset kö­rül­mé­nyei egy­előre tisz­tá­zat­la­nok.