CÍMKE: 'síremlék'

Megszólalt Cserháti Zsuzsa fia: az énekesnő egész életében rettegett

Megszólalt Cserháti Zsuzsa fia: az énekesnő egész életében rettegett

A szo­rongó sze­mé­lyi­ségű éne­kesnő félt, hogy ha­lála után senki sem fog rá em­lé­kezni.

Hatalmas fordulat a botrányban, változás Cserháti Zsuzsa sírjánál

Hatalmas fordulat a botrányban, változás Cserháti Zsuzsa sírjánál

A le­gen­dás éne­kesnő ha­lá­lá­nak év­for­du­ló­jára el­ké­szül­het a sír­em­léke.

Megható, így néz ki most az elhunyt Puskás Ferenc síremléke

Megható, így néz ki most az elhunyt Puskás Ferenc síremléke

Be­ju­tot­tunk a Szent Ist­ván Ba­zi­lika al­temp­lo­mába.

Be­ju­tot­tunk a Szent Ist­ván Ba­zi­lika al­temp­lo­mába.

Megható, ami történt a kilenc éve elhunyt Albert Györgyi síremlékénél!

Megható, ami történt a kilenc éve elhunyt Albert Györgyi síremlékénél!

Az új­ság­írónő 2008. ok­tó­ber 3-án hunyt el.

Az új­ság­írónő 2008. ok­tó­ber 3-án hunyt el lég­zési és ke­rin­gési rend­el­le­nes­ség kö­vet­kez­té­ben.

Megható módon emlékeznek meg fiai Dianáról

Megható módon emlékeznek meg fiai Dianáról

A hét­vége is Lady Di­a­ná­ról fog szólni.

Szob­rot ál­lí­ta­nak sze­re­tett édes­any­juk em­lé­kére, va­la­mint új­ra­szen­tel­te­tik a her­cegnő gyö­nyörű sír­ját - a hét­vége is Lady Di­a­ná­ról fog szólni.

Meggyalázták Klapka György sírját

Meggyalázták Klapka György sírját

Klapka György csa­ládja tisz­tá­ban van vele, ki az a nő, aki rend­sze­re­sen lá­to­gatja a négy hó­napja el­hunyt üz­let­em­ber sír­ját, és ki az, aki üze­ne­te­ket aggat rá...

Klapka György csa­ládja tisz­tá­ban van vele, ki az a nő, aki rend­sze­re­sen lá­to­gatja a négy hó­napja el­hunyt üz­let­em­ber sír­ját, és ki az, aki üze­ne­te­ket aggat rá...

Teljesen elhanyagolják Diana hercegnő síremlékét

Teljesen elhanyagolják Diana hercegnő síremlékét

Mél­tat­lan a hely­zet.

Lady D em­lé­ké­hez és sze­mé­lyé­hez mél­tat­lan, ahogy kinéz a szi­get, ahol örök nyu­ga­lomra he­lyez­ték. Ren­ge­teg pénz­ből pró­bál­ják hely­re­hozni.

Temetőben ünnepelte születésnapját Gáspár Győzike

Temetőben ünnepelte születésnapját Gáspár Győzike

Édes­any­já­nak mon­dott kö­szö­ne­tet.

Míg a leg­töb­ben bu­li­zás­sal töl­te­nék a szü­le­tés­nap­ju­kat, Győ­zi­ké­nek az volt a leg­fon­to­sabb, hogy édes­anyja sír­já­nál mond­jon kö­szö­ne­tet az éle­tért, amit ka­pott.

Gigászi síremléket építtet felesége a legendás magyar slágergyárosnak

Gigászi síremléket építtet felesége a legendás magyar slágergyárosnak

Csa­ládi össze­fo­gás hoz­hatja meg az örök bé­kes­sé­get a dal­szer­ző­nek.

Csa­ládi össze­fo­gás hoz­hatja meg az örök bé­kes­sé­get a le­gen­dás ma­gyar dal­szer­ző­nek. Fe­le­sége min­dent el­kö­vet, hogy méltó em­lé­ket ál­lít­son a las­san két éve el­hunyt S. Nagy Ist­ván­nak.

Ezekben a sírokban leltek örök nyugalomra leghíresebb halottaink

Ezekben a sírokban leltek örök nyugalomra leghíresebb halottaink

Ha­lot­tak napja al­kal­má­ból meg­lá­to­gat­tuk le­gen­dás mű­vé­sze­ink sír­em­lé­keit.

A világ legfurcsább síremlékei

A világ legbizarrabb síremlékei

Sza­vak­kal nem lehet le­írni, in­kább be­szél­je­nek a képek!

Akik­től végső bú­csút vet­tünk, már csak fent­ről cso­dál­ják eze­ket az em­lék­mű­ve­ket, vagy éppen el­ta­kar­ják a sze­mü­ket a lát­vány­tól...

Különleges sírokban nyugszanak a legnagyobb sztárok

Különleges sírokban nyugszanak a legnagyobb sztárok

El­ké­pesztő sír­he­lyek.

A Ri­post be­mu­tatja a leg­kü­lön­le­ge­sebb sír­he­lye­ket, me­lyek egy-egy kül­földi le­genda földi ma­rad­vá­nyait őrzik.