CÍMKE: 'siófok'

Elképesztő jelenség a Balatonnál, levideózták

Elképesztő jelenség a Balatonnál, levideózták

A tóban élő halak szo­kat­la­nul vi­sel­ke­dek csü­tör­tö­kön Sió­fok­nál, a tör­tén­tek­ről pedig videó is ké­szült.

A legendás Palace a Plázson éled újjá

A legendás Palace a Plázson éled újjá

A ha­tal­mas bu­li­tér jú­nius 8-án egy ha­tal­mas par­ti­val nyit.

Sió­fok kul­ti­kus szó­ra­ko­zó­he­lye zenei szel­le­mi­sé­gét örö­kíti to­vább a PLÁZS új hely­színe, az Aréna.

FRISS HÍREK

Pünkösdi Fesztivált rendeznek Siófokon

Pünkösdi Fesztivált rendeznek Siófokon

Ün­nepi nagy­ren­dez­vénnyel indul a sió­foki nyári sze­zon. Az in­gye­nes Pün­kösdi Fesz­ti­vált a Ha­jó­ál­lo­má­son ren­de­zik meg kul­tu­rá­lis és gye­rek­prog­ra­mok­kal, il­letve kon­cer­tek­kel.

Ün­nepi nagy­ren­dez­vénnyel indul a sió­foki nyári sze­zon. Az in­gye­nes Pün­kösdi Fesz­ti­vált a Ha­jó­ál­lo­má­son ren­de­zik meg kul­tu­rá­lis és gye­rek­prog­ra­mok­kal.

Még több zenei és sportélmény a siófoki PLÁZS-on

Még több zenei és sportélmény a siófoki PLÁZS-on

A pün­kösdi hét­vé­gén be­in­dul a nagy­üzem a sió­foki PLÁZS-on. Fel­lép a Bëlga, Krúbi, a Bi­kini és a Re­pub­lic.

A pün­kösdi hét­vé­gén be­in­dul a nagy­üzem a sió­foki PLÁZS-on. Fel­lép a Bëlga, Krúbi, a Bi­kini és a Re­pub­lic.

Állati Jó Gyermeknappal készül Siófok

Állati Jó Gyermeknappal készül Siófok

Sió­fo­kon nem­csak május utolsó va­sár­nap­ján, hanem egész hét­vé­gén gye­rek­nap lesz.

Sió­fo­kon nem­csak május utolsó va­sár­nap­ján, hanem egész hét­vé­gén gye­rek­nap lesz. Sok­színű prog­ra­mok­kal ké­szül­nek!

Siófok a Balaton Sportfővárosa

Siófok a Balaton Sportfővárosa

Sió­fok egész évben várja a spor­tok sze­rel­me­seit.

Sió­fok a ba­la­toni régió leg­na­gyobb te­le­pü­lé­se­ként nem­csak a leg­több sport­egye­sü­let­tel és tö­meg­spor­to­lási le­he­tő­ség­gel ren­del­kező város, de szá­mos szín­vo­na­las sport­ren­dez­vény­nek is ott­hont ad.

Valóra vált álom, boldog lehet az új magyar sikercsapat hőse

Valóra vált álom, boldog lehet az új magyar sikercsapat hőse

A Sió­fok nyerte a női ké­zi­labda EHF-kupát.

A Sió­fok nyerte a női ké­zi­labda EHF-kupát, a hor­vát sztár, And­rea Ko­be­tic lett a gól­ki­rálynő.

Óriási magyar sportsiker, új sikercsapat az országban

Óriási magyar sportsiker, új sikercsapat az országban

A má­so­dik számú ké­zi­lab­da­ku­pát már be­húz­ták a lá­nyok. Va­sár­nap jöhet a foly­ta­tás.

Király Viktorral indul a strandszezon Siófokon

Király Viktorral indul a strandszezon Siófokon

Ren­ge­teg szó­ra­koz­tató prog­ram közül lehet vá­lo­gatni.

Ren­ge­teg szó­ra­koz­tató prog­ram közül lehet vá­lo­gatni.

Döbbenetes égi jelenséget videóztak éjjel Siófokon

Döbbenetes égi jelenséget videóztak éjjel Siófokon

Kü­lön­le­ge­sen ritka égi tü­ne­ményt si­ke­rült fel­venni Sió­fo­kon.

Kü­lön­le­ge­sen ritka égi tü­ne­ményt si­ke­rült fel­venni Sió­fo­kon.

Kabaré a siófoki parkolóban: a rendőrségnek kellett közbelépnie

Kabaré a siófoki parkolóban: a rendőrségnek kellett közbelépnie

A rend­őrök sú­lyos testi testi sér­tés miatt nyo­moz­nak Jó­zsef ellen.

A rend­őr­sé­get is ki kel­lett hívni, akik most sú­lyos testi testi sér­tés miatt nyo­moz­nak a férfi ellen.

Különleges szaunaélmények a siófoki Galerius Fürdőben

Különleges szaunaélmények a siófoki Galerius Fürdőben

2018 re­kordév volt a sió­foki Ga­le­rius Él­mény­fürdő és Well­ness­köz­pont tör­té­ne­té­ben. 170 ezer lá­to­ga­tót fo­gad­tak.

Most érkezett: újabb fogolyszökés történt Magyarországon

Most érkezett: újabb fogolyszökés történt Magyarországon

A 49 éves férfi is­me­ret­len he­lyen van.

A 49 éves férfi le­vette a lá­bá­ról a nyom­kö­ve­tőt és el­hagyta a házi őri­ze­tet. A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

A Balaton a szívünk csücske

A Balaton a szívünk csücske - különleges koncertre készül az Edda Siófokon

Annyi kon­cert­fel­ké­rése van az Ed­dá­nak, hogy min­det nem is tudja vál­lalni a ze­ne­kar, de a Ba­la­ton­hoz és Sió­fokra min­dig nagy öröm­mel men­nek

Annyi kon­cert­fel­ké­rése van az Ed­dá­nak, hogy min­det nem is tudja vál­lalni a ze­ne­kar, de a Ba­la­ton­hoz és Sió­fokra min­dig nagy öröm­mel men­nek - mondja Gö­möry Zsolt, az Edda ze­ne­szer­zője és bil­len­tyűse.

Ide vidd el romantikázni a kedvesed Valentin napra!

Ide vidd el romantikázni a kedvesed Valentin napra!

A Ba­la­ton téli lát­vá­nya cso­dá­la­tos.

A Ba­la­ton téli lát­vá­nya cso­dá­la­tos, de nem csak ezért ér­de­mes most a ma­gyar ten­ger­hez menni. Va­len­tin napon szá­mos ér­de­kes­ség­gel, prog­ram­mal várja a szer­ele­me­se­ket a város. A jég­ki­kötő is nyitva tart még a sze­rel­me­sek nap­ján.

Jelentkezett a kórházból Nagy Feró, ez történt műtétje után

Jelentkezett a kórházból Nagy Feró, ez történt műtétje után

A ze­nész so­káig ha­lo­gatta, hogy or­vos­hoz for­dul­jon.

A ze­nész so­káig ha­lo­gatta, hogy or­vos­hoz for­dul­jon. Most vi­szont már jól érzi magát.

Nagy Feró előveszi a régi nagy slágereket

Nagy Feró előveszi a régi nagy slágereket

Idén elő­ször ren­dez­nek Már­ton-napi Li­ba­dal­mat Sió­fo­kon.

Idén elő­ször ren­dez­nek Már­ton-napi Li­ba­dal­mat Sió­fo­kon. A há­rom­na­pos, in­gye­nes fesz­ti­vál egyik fő fel­lé­pője a Be­at­rice lesz, amely idén ün­ne­pelte fenn­ál­lá­sá­nak negy­ve­ne­dik év­for­du­ló­ját.

Novemberben tartja a születésnapját Siófok

Novemberben tartja a születésnapját Siófok

No­vem­ber­ben is vál­to­za­tos prog­ra­mok­kal várja a lá­to­ga­tó­kat Sió­fok.

No­vem­ber­ben is vál­to­za­tos prog­ra­mok­kal várja a lá­to­ga­tó­kat a vá­rossá ava­tá­sá­nak 50. év­for­du­ló­ját ün­neplő Sió­fok.

Vásáry André új szerelme az operett

Vásáry André új szerelme az operett

Vá­sáry And­ré­nak szá­mos új­don­sá­got tar­to­ga­tott eddig 2018. .

Vá­sáry And­ré­nak szá­mos új­don­sá­got tar­to­ga­tott eddig 2018. Éle­té­ben elő­ször lé­pett szín­padra mu­si­cal­ben, még­hozzá rend­ha­gyó sze­rep­ben.

Siófokra költözik a Magyar Dal Napja

Siófokra költözik a Magyar Dal Napja

Sió­fo­kon az ősz be­kö­szön­té­vel sem áll meg az élet!

Sió­fo­kon az ősz be­kö­szön­té­vel sem áll meg az élet: szep­tem­ber­ben is vál­to­za­tos prog­ra­mok­kal várja a lá­to­ga­tó­kat a Ba­la­ton-part leg­na­gyobb vá­rosa.

Halfesztivál lesz koncertekkel a hétvégén Siófokon

Halfesztivál lesz koncertekkel a hétvégén Siófokon

Ok­tó­ber 5-7. kö­zött ren­de­zik meg Sió­fo­kon az évek óta ki­emel­ke­dően nép­szerű, in­gye­ne­sen lá­to­gat­ható Hal­fesz­ti­vált.

Ok­tó­ber 5-7. kö­zött ren­de­zik meg Sió­fo­kon az évek óta ki­emel­ke­dően nép­szerű, in­gye­ne­sen lá­to­gat­ható Hal­fesz­ti­vált.

A gasztroturisták is felfedezték Siófokot

A gasztroturisták is felfedezték Siófokot

A Ba­la­ton part­ján is le­zaj­lott a gaszt­ro­for­ra­da­lom.

Az el­múlt né­hány évben Bu­da­pest után a Ba­la­ton part­ján is le­zaj­lott a gaszt­ro­for­ra­da­lom, így a tó­part leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban, Sió­fo­kon is egyre több iz­gal­mas hellyel ta­lál­koz­ha­tunk.

Erre ki számított? Hihetetlen dolgot tett a magyar csapat

Erre ki számított? Hihetetlen dolgot tett a magyar csapat

Nagy meg­le­pe­tés az NB I-ben.

Nagy meg­le­pe­tés az NB I-ben. A Vác le­győzte a nyá­ron na­gyon meg­erő­sí­tett Sió­fo­kot. Nem lé­pett pá­lyára ma­gyar ké­zi­lab­dázó a ha­za­i­ak­nál.

Demjén Ferenccel és Kiss Tibivel búcsúzik a nyár Siófokon

Demjén Ferenccel és Kiss Tibivel búcsúzik a nyár Siófokon

Idén min­den ed­di­gi­nél na­gyobb sztá­rok­kal zárja a nya­rat a vá­rossá ava­tá­sá­nak 50. év­for­du­ló­ját ün­neplő Sió­fok.

Idén min­den ed­di­gi­nél na­gyobb sztá­rok­kal zárja a nya­rat a vá­rossá ava­tá­sá­nak 50. év­for­du­ló­ját ün­neplő Sió­fok.

Köszönjük Siófok! Ingyenes múltidézés a PLÁZSon

Köszönjük Siófok! Ingyenes múltidézés a PLÁZSon

In­gye­nes retro bu­li­val, az első Retro Rádió Fesz­ti­vál­lal kö­szöni meg au­gusz­tus 25-én a PLÁZS a he­lyiek tü­rel­mét.

In­gye­nes retro bu­li­val, az első Retro Rádió Fesz­ti­vál­lal kö­szöni meg au­gusz­tus 25-én a PLÁZS a helyi la­ko­sok tü­rel­mét.

Sztárokkal és tűzijátékkal ünnepli Siófok augusztus 20-át

Sztárokkal és tűzijátékkal ünnepli Siófok augusztus 20-át

"Itt kez­dő­dik a Ba­la­ton!"

Idén is meg­ren­de­zik Sió­fo­kon az au­gusz­tus 20-i nem­zeti ün­nep­hez kö­tődő Bor és Ke­nyér Ün­ne­pét.

Alig szabadult, máris rendőrt hívtak a Cozma-gyilkosságért elítélt Sztojkára

Alig szabadult, máris rendőrt hívtak a Cozma-gyilkosságért elítélt Sztojkára

A na­pok­ban Sió­fo­kon hív­tak Sz­tojka Ivánra és ba­rá­ta­ira rend­őrt. Ami­óta ki­sza­ba­dult nagy ka­nál­lal falja az éle­tet...

Forró fotó a Balatonról, így nyaral Kapás Bogi

Forró fotó a Balatonról, így nyaral Kapás Bogi

Az úszó Eu­rópa-baj­nok­ság után sem tud el­sza­kadni a víz­től. Szin­tén úszó pár­já­val, Te­legdy Ádám­mal ro­man­ti­ká­zik.

Az úszó Eu­rópa-baj­nok­ság után sem tud el­sza­kadni a víz­től. Szin­tén úszó pár­já­val, Te­legdy Ádám­mal ro­man­ti­ká­zik.

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

A sió­foki Club218 Apart­man­ház te­te­jén el­he­lye­zett web­ka­mera rög­zí­tette.

A sió­foki Club218 Apart­man­ház te­te­jén el­he­lye­zett web­ka­mera rög­zí­tette az ese­mé­nye­ket!

A hőmérő mellett a szórakozás is a csúcson jár Siófokon

A hőmérő mellett a szórakozás is a csúcson jár Siófokon

A jó idő és az ilyen­kor is kel­le­mes Ba­la­ton mel­lett au­gusz­tus­ban óri­ási prog­ram­vá­lasz­ték várja a Sió­fokra lá­to­ga­tó­kat.

Lovasi is Siófokkal ünnepel

Lovasi is Siófokkal ünnepel

51 éve­sen és 1 hó­na­po­san tér vissza Sió­fokra ze­nélni Lo­vasi And­rás.

51 éve­sen és 1 hó­na­po­san tér vissza Sió­fokra ze­nélni Lo­vasi And­rás. Ju­bi­le­umi, tel­jes élet­mű­vét be­mu­tató tur­né­já­nak egyet­len ba­la­toni ál­lo­mása lesz a jú­lius 20-i kon­cert.

Hosszúhétvége? Irány a PLÁZS!

Hosszúhétvége? Irány a PLÁZS!

A PLÁZS a hosszú­hét­vége ideje alatt es­tén­ként igazi fesz­ti­vál­hely­színné ala­kul: négy nap, három fesz­ti­vál és egy ro­man­ti­kus este várja a ba­la­toni nya­ra­ló­kat.

A PLÁZS a hosszú­hét­vége ideje alatt es­tén­ként igazi fesz­ti­vál­hely­színné ala­kul: négy nap, három fesz­ti­vál és egy ro­man­ti­kus este várja a ba­la­toni nya­ra­ló­kat. Az el­la­zu­lás köz­pontja nap­pal to­vábbra is a vízi örö­mök­kel és nap­sü­tés­sel vár, es­tén­ként pedig tánc­ban csú­cso­sod­hat ki a ba­la­toni nyár.

Az elektronikus zene 24 órás ünnepe

Az elektronikus zene 24 órás ünnepe

Tö­mény zenei dó­zist ígér jú­lius 28-án Sió­fo­kon a One Day Electro­nic Fest, nap­pal a PLÁZSon, éjjel pedig a Ba­la­ton fő­vá­ro­sá­nak emb­le­ma­ti­kus par­ti­hely­szí­nén, a Pa­lace Hun­gary-ben.

Hu­szon­négy órás tö­mény elekt­ro­ni­kus zenei dó­zist ígér jú­lius 28-án Sió­fo­kon a One Day Electro­nic Fest, nap­pal a nyári el­la­zu­lás epi­cent­ru­má­ban, a PLÁZSon, éjjel pedig a Ba­la­ton fő­vá­ro­sá­nak emb­le­ma­ti­kus par­ti­hely­szí­nén, a Pa­lace Hun­gary-ben. Neves fel­lé­pők, hi­bát­lan han­gu­lat, va­ló­ban 24 órás non-stop buli lesz.

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti.

A rap­per csa­pa­tá­nak egyik leg­fon­to­sabb tagja, Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti. Ennek el­le­nére mégis el­in­téz­ték, hogy sa­já­tos módon részt ve­hes­sen a kon­cer­te­ken.

Minden hétvége nyaralás a PLÁZSon

Minden hétvége nyaralás a PLÁZSon

Sió­fok, itt kez­dő­dik a Ba­la­ton és a PLÁZS!

Sió­fok, itt kez­dő­dik a Ba­la­ton, és a PLÁZSon ki­kötve min­den hét­vége olyan lehet, mint egy nya­ra­lás a vég­te­len pi­he­nés­sel, test­moz­gás­sal és éj­sza­kai bu­li­val.

Csúcsra jár a kultúra és a gasztroélmény Siófokon

Csúcsra jár a kultúra és a gasztroélmény Siófokon

Las­sacs­kán az egész or­szá­got eléri az el­múlt évek gaszt­ro­for­ra­dalma, így a ba­la­toni ven­dég­lá­tó­he­lyek is jócs­kán meg­vál­toz­tak az el­múlt év­ti­zed­ben.

Nagy érdeklődés közepette adták át a Hidász Napokon a szakma számos díját

Nagy érdeklődés közepette adták át a Hidász Napokon a szakma számos díját

Az út- és híd­épí­tés több év­ti­zede pá­rat­lan kon­junk­tú­rá­já­nak kö­szön­he­tően is jó han­gu­lat­ban zaj­lott a kon­fe­ren­cia.

Balatoni biciklitúra extrákkal

Balatoni biciklitúra extrákkal

Kinek ne lenne alap­vető nyári prog­ram, dé­del­ge­tett ki­hí­vás, vagy épp tá­voli álom egy igazi, klasszi­kus bi­cik­li­túra.

Kinek ne lenne alap­vető nyári prog­ram, dé­del­ge­tett ki­hí­vás, vagy épp tá­voli álom egy igazi, klasszi­kus bi­cik­li­túra. Hát még, ha a végén egy Ákos kon­cert Sió­fo­kon a ju­ta­lom.

Ákos50 koncert a Siófok50 programsorozatban

Ákos50 koncert a Siófok50 programsorozatban

Jú­nius 30-án a stí­lu­so­san szin­tén 50. élet­évét be­töltő Ákos kon­cer­te­zik a Nagy­strand fehér ho­mo­kos strand­ján, a Plá­zson.

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

A kí­ván­csi kö­zön­ség már rög­tön az első adás­ban meg­cso­dál­hatta for­más ido­mait.

Punnany Massif koncerttel nyit a PLÁZS

Punnany Massif koncerttel nyit a PLÁZS

A PLÁZS jú­nius 16-án a Pun­nany Mas­sif kon­cert­jé­vel nyitja a sze­zont.

A PLÁZS jú­nius 16-án a Pun­nany Mas­sif kon­cert­jé­vel nyitja a sze­zont.

Siófokon, a Pünkösdi Szezonnyitón indítja a nyarat a Wellhello

Siófokon, a Pünkösdi Szezonnyitón indítja a nyarat a Wellhello

Idei első ba­la­toni kon­cert­jét a sió­foki Pün­kösdi Sze­zon­nyi­tón, május 19-én adja a Well­hello.

Idei első ba­la­toni kon­cert­jét a sió­foki Pün­kösdi Sze­zon­nyi­tón, május 19-én adja a Well­hello.

Különleges húsvéti hétvége Siófokon

Nyúl-derby, sztárfellépők, futás és finom ételek - Különleges húsvéti hétvége Siófokon

Hús­vét­kor is "Itt kez­dő­dik a Ba­la­ton", Sió­fo­kon.

Hús­vét­kor is "Itt kez­dő­dik a Ba­la­ton", Sió­fo­kon.

Siófok 50: Itt kezdődik a Balaton

Siófok 50: Itt kezdődik a Balaton

Kü­lön­le­ges ese­mény­so­ro­zat­tal ün­ne­pel Sió­fok.

Vá­rossá nyil­vá­ní­tá­sá­nak 50. év­for­du­lója al­kal­má­ból kü­lön­le­ges ese­mény­so­ro­zat­tal ün­ne­pel Sió­fok. Kul­tu­rá­lis, zenei, és gaszt­ro­nó­miai prog­ra­mok te­szik egész évben iz­gal­massá a Ba­la­ton leg­ele­ve­nebb vá­ro­sát.

Édesszájúak Paradicsoma: Siófok

Édesszájúak Paradicsoma: Siófok

Kü­lön­le­ges, csak ter­mé­sze­tes anya­go­kat hasz­náló és klasszi­kus, pa­ti­nás cuk­rász­dát is rej­te­get a Ba­la­ton leg­na­gyobb üdü­lő­he­lye, Sió­fok.

Top cuk­rász­dák nyíl­tak Sió­fo­kon és ezt már nem csak a kö­zön­ség gon­dolja így. Hi­va­ta­lo­san is az or­szág leg­jobb 10 vi­déki cuk­rász­dája közé vá­lasz­tot­ták az egyedi ízek­kel csá­bító Villa Gré­tát, amely nincs egye­dül ebben a sor­ban.

Legendák az Aranyparton

Legendák az Aranyparton

Ri­chard Bur­ton, Eli­za­beth Tay­lor, Reza Pah­lavi iráni sah - vi­lág­hírű ven­dé­gek, akik a ten­ger­par­tok he­lyett egy­kor a ma­gyar ten­ger­nél pi­hen­tek, a sió­foki Arany­par­ton.

Ri­chard Bur­ton, Eli­za­beth Tay­lor, Reza Pah­lavi iráni sah - vi­lág­hírű ven­dé­gek, akik a ten­ger­par­tok he­lyett egy­kor a ma­gyar ten­ger­nél pi­hen­tek, a sió­foki Arany­par­ton.

Komoly probléma, ezért tart itt a magyar kézilabda

Komoly probléma, ezért tart itt a magyar kézilabda

Nem sok ma­gyar já­té­kos szer­zett gólt.

Nem sok ma­gyar já­té­kos szer­zett gólt az NB I-es mér­kő­zé­sen. A 63 gól­ból mind­össze ötöt sze­rez­tek ma­gyar ké­zi­lab­dá­zók a Sió­fok-Fe­hér­vár ta­lál­ko­zón.

Imádja a Balatont az úszó-vb magyar sztárja

Imádja a Balatont az úszó-vb magyar sztárja

A nyári vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon vál­tó­ban bronz­ér­met szerző ver­senyző ezer szál­lal kö­tő­dik Sió­fok­hoz.

VV Fanni: megvan, miért száguldhatott Siófokra a gyanúsított

VV Fanni: megvan, miért száguldhatott Siófokra a gyanúsított

Lehet, hogy a 24 éves lány még csak­ugyan élt, ami­kor ki­vit­ték a la­ká­sá­ból? Miért vitte a férfi Sió­fokra VV Fan­nit? Íme, a le­het­sé­ges vá­la­szok!

Lehet, hogy a 24 éves lány még csak­ugyan élt, ami­kor ki­vit­ték a la­ká­sá­ból? Miért hur­colta ma­gá­val a férfi Sió­fokra VV Fan­nit? Íme, a le­het­sé­ges vá­la­szok, ame­lye­ket egy bün­te­tő­ügy­véd fo­gal­ma­zott meg az egész or­szá­got fel­ka­varó, döb­be­ne­tes eset kap­csán!

Siófok a Mary PopKids-es fiúk második otthona

Siófok a Mary PopKids-es fiúk második otthona

A Mary PopKids együt­tes éne­ke­sei, ami­óta csak az eszü­ket tud­ják, sze­rel­me­sei a ma­gyar ten­ger­nek.

A Mary PopKids együt­tes éne­ke­sei, ami­óta csak az eszü­ket tud­ják, sze­rel­me­sei a ma­gyar ten­ger­nek.

80 nap alatt a Plázs körül

80 nap alatt a Plázs körül

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató: ez a sió­foki Plázs idei mér­lege, szá­mok­ban. A meg­újult sió­foki Plázs új mi­nő­sé­get ho­zott a "ba­la­toni nyár" fo­gal­má­ban.

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató: ez a sió­foki Plázs idei mér­lege, szá­mok­ban. A meg­újult sió­foki Plázs új mi­nő­sé­get ho­zott a "ba­la­toni nyár"-ban.

A TNT jótékonysági koncerttel zárja a PLÁZSt

A TNT jótékonysági koncerttel zárja a PLÁZSt

Las­san ha­gyo­mánnyá válik, hogy a nyári la­zu­lás köz­pontja, a sió­foki PLÁZS va­la­mi­lyen jó ügy­nek szen­telje zá­ró­kon­cert­jét.

Las­san ha­gyo­mánnyá válik, hogy a nyári la­zu­lás köz­pontja, a sió­foki PLÁZS va­la­mi­lyen jó ügy­nek szen­telje zá­ró­kon­cert­jét. Au­gusz­tus 26-án a TNT lép fel egy va­diúj show-val, s ez­út­tal a Sió­foki Ál­lat­védő Egye­sü­let­nek ajánl­ják fel a gyűj­tés be­vé­te­lét.

Visszatér a Váradi Roma Café? Íme az igazság!

Visszatér a Váradi Roma Café? Íme az igazság!

Négy pla­ti­na­le­mez után au­gusz­tus 18-án a Plázs Sió­fo­kon áll újra össze a Vá­radi Roma Café.

Dobó Ági kiakadt a gyermekügyeletre

Dobó Ági kiakadt a gyermekügyeletre

Sza­bá­lyo­san meg­ré­misz­tet­ték tíz­éves ke­resztfiát.

Dobó Ági volt ma­gyar szép­ség­ki­rálynő hosszas Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben írta le ta­pasz­ta­la­tait a sió­foki gyer­mek­ügye­let­ről.

Visszatér a Wellhello a PLÁZSra

Visszatér a Wellhello a PLÁZSra

Ismét el­nöki buli Sió­fo­kon!

Ta­valy ők nyi­tot­ták a Ba­la­ton meg­újult buli köz­pont­ját, a Well­hello pedig a ta­va­lyi év egyik leg­jobb bu­li­ja­ként em­lék­szik vissza a PLÁZS nyi­tó­bu­li­jára.

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon!

Nem hagy cser­ben: jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja.