CÍMKE: 'simicska lajos'

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz.

Luxusvillát bérelt Simicska Szardínián, a vészkijáratot választotta

Luxusvillát bérelt Simicska Szardínián, a vészkijáratot választotta

Nem saj­nálta a pénzt, ki­bé­relte Szar­dí­nia egyik leg­drá­gább vil­lá­ját Si­micska Lajos. Igaz, spó­rolt egy ki­csit, mert nem ma­gán­re­pü­lő­gép­pel, hanem a Wiz­zair já­ra­tá­val uta­zott. A VIP-várót azért meg­ren­delte ma­gá­nak.

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Jobbikos verőlegényektől rettegnek a járókelők

Sú­lyo­san bán­tal­maz­tak job­bi­kos ve­rő­le­gé­nyek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát pén­tekre vir­ra­dóra Bu­da­pes­ten.

Sú­lyo­san bán­tal­maz­tak job­bi­kos ve­rő­le­gé­nyek két Fi­desz-ak­ti­vis­tát pén­tekre vir­ra­dóra Bu­da­pes­ten.

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek.

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek.

"Elmész te a jó k. anyádba!" - Simicskát könnyű kihozni a sodrából

"Elmész te a jó k. anyádba!" - Simicskát könnyű kihozni a sodrából

Át­ve­rős te­le­fon­al­kal­ma­zás­sal ejt­het­ték át Si­micska La­jost.

Át­ve­rős te­le­fon­al­kal­ma­zás­sal ejt­het­ték át Si­micska La­jost - az ATV-nek el­kül­dött hang­fel­vé­tel ta­nú­sága sze­rint.

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik..

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik Si­micska iro­dá­já­ból...

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Vá­sá­rol­ják fel a je­löl­te­ket.

A Fi­desz sze­rint újabb bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a Job­bik Si­micska Lajos pén­zén meg­vá­sá­rolja az el­len­zéki je­löl­te­ket - nyi­lat­kozta a köz­mé­di­á­nak Budai Gyula.

Brüsszel beavatkozik a kampányba

Brüsszel beavatkozik a kampányba

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb al­kal­mat ta­lált erre.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb al­kal­mat ta­lált arra, hogy hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok közé bújva nyo­mást gya­ko­rol­jon a be­ván­dor­lás­el­le­nes ma­gyar kor­mányra

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Be­len­ge­tik a sok­mil­liós vesz­te­ge­tési pén­ze­ket, hogy lép­je­nek vissza a job­bi­ko­sok ja­vára.

Or­szá­gos meg­vesz­te­ge­tési ak­ciót kez­dett el a Job­bik. A re­mény­te­len hely­zet­ben lévő, gyenge el­len­zék hely­ze­tét látva akar­ják meg­vesz­te­getni a velük kon­ku­ráló je­löl­te­ket or­szág­szerte. Be­len­ge­tik a sok­mil­liós vesz­te­ge­tési pén­ze­ket, hogy lép­je­nek vissza a job­bi­ko­sok ja­vára.

Ügyészségi nyomozás Simicska cége ellen...

Ügyészségi nyomozás Simicska cége ellen...

Az el­já­rást az Eu­ró­pai Unió Csa­lás El­leni Hi­va­tala kez­de­mé­nyezte.

Az ügyész­ség nyo­mo­zást kez­dett a Si­micska Lajos köz­ve­tett irá­nyí­tá­sá­val mű­ködő Elios Zrt. te­vé­keny­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban. Az el­já­rást az Eu­ró­pai Unió Csa­lás El­leni Hi­va­tala kez­de­mé­nyezte.

Újabb Fotók! Az LMP kulcsemberei sorra behódoltak Simicskának. Kész az LMP-Simicska paktum

Újabb Fotók! Az LMP kulcsemberei sorra behódoltak Simicskának. Kész az LMP-Simicska paktum

Van az a pénz...

Lé­nye­gé­ben el­ad­ták, Si­micska gyám­sága alá he­lyez­ték az LMP-t. Kész az LMP-Si­micska pak­tum. Tel­jes a be­hó­do­lás.

Hadházy lebukott! Simicska átvette az LMP irányítását. Politikai puccsról beszélnek...

Hadházy lebukott! Simicska átvette az LMP irányítását. Politikai puccsról beszélnek...

Had­házy Ákos a hét­vé­gén már a mil­li­ár­dos kulcs­fon­tos­ságú em­be­re­i­vel egyez­te­tett a rész­le­tek­ről. Sokan po­li­ti­kai puccs­nak mi­nő­sí­tik a tör­tén­te­ket.

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Az LMP férfi társ­el­nöke, Had­házy Ákos rend­sze­re­sen egyez­tet Si­micska Ádám­mal, Si­micska Lajos leg­idő­sebb fi­á­val.

Törvénytelenül járt el Simicska Lajos cége

Törvénytelenül járt el Simicska Lajos cége

Jog­sér­tő­nek bi­zo­nyult Vona Gá­bo­rék pla­kát­kam­pá­nya.

Jog­sér­tő­nek bi­zo­nyult Vona Gá­bo­rék pla­kát­kam­pá­nya. Olyan ked­vez­mé­nye­ket ka­pott a Job­bik a Si­micska Lajos ér­de­kelt­sé­gébe tar­tozó Pub­li­mont Kft.-től, ame­lyek el­ér­he­tet­le­nek vol­tak más piaci hir­de­tők szá­mára.

Lelepleződött Simicska és a Jobbik plakátmutyija! Itt a szerződés

Lelepleződött Simicska és a Jobbik plakátmutyija! Itt a szerződés

Ne­vet­sé­ges össze­get, 3850 Ft-ot fizet a Job­bik pla­ká­ton­ként Si­mics­ká­nak...

Ne­vet­sé­ges össze­get, 3850 Ft-ot fizet a Job­bik pla­ká­ton­ként Si­mics­ká­nak...

Kamudiplomás adócsaló és Simicska jobbkeze a Jobbik új plakátján

Kamudiplomás adócsaló és Simicska jobbkeze a Jobbik új plakátján

Egy orosz­or­szági "dip­lo­ma­gyár­ban", a Mon­go­lok és Ta­tá­rok Nagy Kán­já­tól ka­pott ka­mu­dip­lo­mát az az áfa­csaló po­li­ti­kus.

Simicska becsapta Vonát. Óriási öngól

Simicska becsapta Vonát. Óriási öngól

Hiába kapta meg tu­laj­do­nos­ként a több száz pla­kát­he­lyet a Job­bik.

Hiába kapta meg tu­laj­do­nos­ként, ál­lí­tó­lag "ba­ráti áron" Si­micska Lajos cé­ge­i­től a több száz pla­kát­he­lyet a Job­bik, a mil­li­ár­dos lé­nye­gé­ben csú­fo­san be­csapta őket.

Jobbikos aktivistával dolgoztat Simicska

Jobbikos aktivistával dolgoztat Simicska

Egyre több dolog derül ki arról a férfi­ról, aki Si­micska Lajos tár­sa­sá­gá­ban obsz­cén fel­ira­tok­kal fúj­kálta tele a veszp­rémi hir­de­tő­osz­lo­po­kat. Az oli­gar­cha ba­rátja a Job­bik el­szánt híve.

Egyre több dolog derül ki arról a férfi­ról, aki Si­micska tár­sa­sá­gá­ban obsz­cén fel­ira­tok­kal fúj­kálta tele a hir­de­tő­osz­lo­po­kat.

Gyámság alá helyezik Simicska Lajost?

Gyámság alá helyezik Simicska Lajost?

Töb­ben máris fel­ve­tik Si­micska be­szá­mít­ha­tat­lan­sá­gá­nak kér­dé­sét. Vajon képes-e még fe­le­lős­sé­get vál­lalni a tet­te­i­ért, vagy már be­szá­mít­ha­tat­lan?

Töb­ben máris fel­ve­tik Si­micska be­szá­mít­ha­tat­lan­sá­gá­nak kér­dé­sét. Vajon képes-e még fe­le­lős­sé­get vál­lalni a tet­te­i­ért?

Zsidóztak egy jót, simicskáztak és röhögtek Vonán. Főnök lett a Lajos!

Zsidóztak egy jót, simicskáztak és röhögtek Vonán. Főnök lett a Lajos!

3 napot töl­tött a RIPOST stábja, per­sze in­kog­ni­tó­ban, a Job­bik sió­foki frak­ció­ülé­sén, Vona-el­le­nes párt­ta­gok meg­hí­vá­sára.

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

A pénz­em­ber meg­ijedt attól, hogy az MSZP tá­mo­gat­hatja a pla­kát­tör­vényt.

A pénz­em­ber ugyan­csak meg­ijedt attól, hogy az MSZP bi­zo­nyos fel­té­te­lek­kel tá­mo­gat­hatja a Job­bik-pro­pa­gan­dát ke­re­tekbe fogó új pla­kát­tör­vényt. Moz­gó­sí­tani pró­bál.

Simicska graffitizni is részeg volt, a beosztottját kérte meg rá!

Simicska graffitizni is részeg volt, a beosztottját kérte meg rá!

Meg­erő­sí­tett ér­te­sü­lé­sünk sze­rint még a graffit­izés­hez is ré­szeg volt.

Meg­erő­sí­tett ér­te­sü­lé­sünk sze­rint nem a meg­za­va­ro­dott oli­gar­cha fúj­kálta tele a hir­de­tő­osz­lo­po­kat keddre vir­ra­dóra Veszp­rém­ben!

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Sze­rin­tük sors­döntő hiba volt "csicska-párttá" zül­lesz­teni a Job­bi­kot.

Sze­rin­tük sors­döntő hiba volt "csicska-párttá" zül­lesz­teni a Job­bi­kot. Meg­in­dult a szer­vez­ke­dés.

Olvasta-e Kálmán Olga a Simicska fiú beismerő vallomását?

Olvasta-e Kálmán Olga a Simicska fiú beismerő vallomását?

Sze­ret­tük volna meg­tudni, mit gon­dol.

Sze­ret­tük volna meg­tudni, mit gon­dol arról, hogy Si­micska Ádám sze­rint Vona Gábor az egyet­len ko­mo­lyan ve­hető je­lölt a 2018-as vá­lasz­tá­so­kon.

Furcsa helyzet az ATV-ben:
Mi lesz Kálmán Olga férjével?

Furcsa helyzet az ATV-ben: Mi lesz Kálmán Olga férjével?

Az ATV-t vá­rat­la­nul, a ka­rá­cso­nyi parti után kész hely­zet elé ál­lító mű­sor­ve­zető esete nagy vi­hart ka­vart. Férje eköz­ben szép csend­ben to­vább dol­go­zik a csa­tor­ná­nál.

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Nem vé­let­le­nül ke­rült Si­micska dísz­pá­ho­lyába a job­bi­kos po­li­ti­kusnő.

Nem vé­let­le­nül ke­rült Si­micska Lajos dísz­pá­ho­lyába a job­bi­kos po­li­ti­kusnő. Damm And­rea na­ponta je­lent Vo­ná­nak és Si­mics­ká­nak.

Sebestyén Balázs örül, hogy megszabadultak Simicskától

Sebestyén Balázs örül, hogy megszabadultak Simicskától

A Mor­ning Show mű­sor­ve­ze­tői ki­fej­tet­ték, hogy mennyi­vel jobb nekik most.

Váratlan fordulat: Simicska eladta Balázsékat!

Váratlan fordulat: Simicska eladta Balázsékat!

Bom­ba­ként rob­bant a hír, mi­sze­rint Si­micska Lajos túl­adott a Class FM-en.

Az orvosok nem vállaltak felelősséget Simicskáért: Új értesülések!

Az orvosok nem vállaltak felelősséget Simicskáért: Új értesülések!

Ki­zá­ró­lag saját fe­le­lős­sé­gére és nyo­ma­té­kos ké­ré­sére en­ged­ték csak haza a nagy­vál­lal­ko­zót.

Mezei kórteremben kezelik Simicska Lajost

Mezei kórteremben kezelik Simicska Lajost

Nem ki­vé­te­lez­nek a mil­li­ár­dos­sal a Ko­rá­nyi­ban. Talán a héten ki­ke­rül­het a tü­dő­kór­ház­ból.