CÍMKE: 'siket'

Repülőn, fura pózban kapták lencsevégre Weisz Fanni párját

Repülőn, fura pózban kapták lencsevégre Weisz Fanni párját

Weisz Fanni és párja el­hagy­ták az or­szá­got, és ahogy lenni szo­kott, most sem vol­tak egye­dül.

Megrázó vallomást tett Weisz Fanni: sorra kapta a pofonokat

Megrázó vallomást tett Weisz Fanni: sorra kapta a pofonokat

Si­ket­sége miatt ren­ge­teg mun­ká­ról le­ma­radt, nem akar­ták a ki­fu­tóra en­gedni.

Megelégelte a dolgot: Bezárta férje Weisz Fannit

Megelégelte a dolgot: Bezárta férje Weisz Fannit

Weisz Fanni és férje Lissza­bonba utaz­tak, ahol akadt némi fél­re­ér­tés kö­zöt­tük.

Weisz Fanni és férje Lissza­bonba utaz­tak, ahol akadt némi fél­re­ér­tés kö­zöt­tük.

Ez fantasztikus: Weisz Fanni élőszóban reagált a köszöntésekre

Ez fantasztikus: Weisz Fanni élőszóban reagált a köszöntésekre

A gyö­nyörű mo­dell fel­te­he­tően egé­szen szom­ba­tig nem ért a vé­gére...

A gyö­nyörű mo­dell fel­te­he­tően egé­szen szom­ba­tig nem ért a vé­gére az őt el­árasztó kö­szön­té­sek­nek.

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

El sem moz­dul mel­lőle...

A gyö­nyörű siket mo­dell el sem moz­dul imá­dott kis­ku­tyája mel­lől, akit or­vos­hoz kel­lett vinne...

Weisz Fanni férje érdekes kijelentést tett leendő gyermekükről

Weisz Fanni férje érdekes kijelentést tett leendő gyermekükről

Haj­másy Péter és Weisz Fanni az es­küvő után a babát ter­ve­zik.

Haj­másy Péter és Weisz Fanni az es­küvő után a babát ter­ve­zik. Egy ge­ne­ti­kust is fel­ke­res­tek.

Mély sebeket tépett fel Fanni férjének vallomása

Mély sebeket tépett fel Weisz Fanni férjének vallomása

Nem ta­gadta, hogy néha túl ke­mény

Haj­másy Péter nem ta­gadta, hogy néha túl ke­mény Fan­ni­val, el­mondta, hogy sze­rinte erre miért van szük­ség. Val­lo­má­sá­val könnye­ket csalt ki

Kiderült, kínzó fejfájás gyötri Weisz Fannit

Kiderült, kínzó fejfájás gyötri Weisz Fannit

Nem a fe­jébe ül­te­tett szer­ke­zet­tel be­szél.

Nem a fe­jébe ül­te­tett szer­ke­zet­tel be­szél, hanem tel­je­sen ma­gá­tól for­málja a han­got Weisz Fanni.

Különös támadások: Weisz Fanni beszéde zavarja sorstársait

Különös támadások: Weisz Fanni beszéde zavarja sorstársait

Weisz Fanni igyek­szik be­bi­zo­nyí­tani, hogy a siket ember épp­úgy képes min­denre, mint a halló tár­saik.

Weisz Fanni igyek­szik be­bi­zo­nyí­tani, hogy a siket ember épp­úgy képes min­denre, mint a halló tár­saik, ám szem­be­sül­nie kell a ténnyel, hogy nem min­denki dí­jazza a tö­rek­vé­seit.

Weisz Fanni előnyére fordította hátrányát a máltai "horrorforgatáson"

Weisz Fanni előnyére fordította hátrányát a máltai "horrorforgatáson"

Nagy át­iga­zo­lá­sok és még na­gyobb meg­le­pe­té­sek...

Nagy át­iga­zo­lá­sok és még na­gyobb meg­le­pe­té­sek - nem akár­kik­kel jön A leg­bát­rabb páros új évada.

Férjének köszönhetően szólalhatott meg Weisz Fanni!

Férjének köszönhetően szólalhatott meg Weisz Fanni!

Lát­ha­tóan ki­vi­rult, mióta férj­hez ment Weisz Fanni! A siket mo­dell tele van ener­gi­á­val, jel­nyel­ven ta­nítja a kö­ve­tőit.

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Min­den ere­jük­kel küz­de­nek: Weisz Fanni csa­ládja eddig hall­ga­tott arról, mennyire meg­rom­lott a vi­szo­nyuk a siket mo­del­lel.

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak a babán. A mo­dell nem­rég ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­ton esett át.

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak a babán. A mo­dell nem­rég ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­ton esett át.

Nagy bajban a gyönyörű magyar modell: Mindenét elveszítheti, ha nem fizet

Nagy bajban a gyönyörű magyar modell: Mindenét elveszítheti, ha nem fizet

Ő nem is tud sem­mi­ről...

Nem lehet tudni, mi, vagyis ki áll­hat a csőd­kö­zeli ál­la­pot mö­gött, de a mo­dell ál­lítja, ő nem tud arról, hogy ve­szély­ben lenne a cége.

Hallássérült gyereket szülhet Weisz Fanni

Hallássérült gyereket szülhet Weisz Fanni

Csa­lád­ala­pí­tásra ké­szül Weisz Fanni és vő­le­gé­nye! A mo­dell és vő­le­gé­nye sze­ret­né­nek minél előbb be­le­vágni a csa­lád­ala­pí­tásba, hogy fi­a­tal szü­lők le­gye­nek...

Csa­lád­ala­pí­tásra ké­szül Weisz Fanni és vő­le­gé­nye! A mo­dell és vő­le­gé­nye sze­ret­né­nek minél előbb be­le­vágni a csa­lád­ala­pí­tásba...

Új orvosi módszer segíti a siket gyermeket, először hallja, hogy SZERETLEK

Új orvosi módszer segíti a siket gyermeket

A kisfiú si­ke­ten szü­le­tett, és úgy érez­ték, az ő vi­lá­guk össze­tört, azt hit­ték, soha nem fog hal­lani. Most elő­ször hallja, édes­anyja mondja: SZERETLEK!

Kitálalt Weisz Fanni: Folyamatos rettegésben él

Kitálalt Weisz Fanni: Folyamatos rettegésben él

Őszinte val­lo­mást tett.

A siket mo­dell őszin­tén val­lott arról, miért esik ne­he­zére, ha be­szél­nie kell.

Elképesztő! Házas, idős pasik nyomulnak Weisz Fannira

Elképesztő! Házas, idős pasik nyomulnak Weisz Fannira

Uraim, mit szól­nak az asszo­nyok?

Weisz Fanni mos­ta­ná­ban min­dent meg­tesz, hogy bi­zo­nyítsa, édes­anyja nél­kül is re­me­kül bol­do­gul az élet­ben. Ezzel pedig be­vonzza az idős pa­si­kat, akik...

Weisz Fanni bevitte a mélyütést édesanyjának

Weisz Fanni bevitte a mélyütést édesanyjának

Bár a siket szép­ség csa­ládja csu­pán futó ka­land­ként aposzt­ro­fálja négy éve tartó sze­rel­mü­ket...

Bár a siket szép­ség csa­ládja csu­pán futó ka­land­ként aposzt­ro­fálja négy éve tartó sze­rel­mü­ket, a fi­a­ta­lok ezt ha­tá­ro­zot­tan cá­fol­ják.

Weisz Fanni döntött! Saját életét akarja élni

Weisz Fanni döntött! Saját életét akarja élni

A gyö­nyörű siket mo­dell va­ló­ban meg­vál­to­zott...

A gyö­nyörű siket mo­dell va­ló­ban meg­vál­to­zott és va­ló­ban fel­szá­molta né­hány kap­cso­la­tát, de a tör­té­net­ben ko­ránt sem ő a fe­kete bá­rány...

5 orvosi csoda, ami azonnal könnyeket csal a szemedbe

5 orvosi csoda, ami azonnal könnyeket csal a szemedbe

Az el­múlt év nagy pil­la­na­tai

Az or­vos­tu­do­mány fej­lő­dé­sé­vel ma már olyan cso­dá­kat él­he­tünk át, amik­ről né­hány évvel ez­előtt még ál­modni sem mer­tünk volna.

Csúnya visszaélés áldozata lett Weisz Fanni

Csúnya visszaélés áldozata lett Weisz Fanni

A siket mo­dell kö­zös­ségi ol­da­lán hívta fel ra­jon­gói fi­gyel­mét arra, hogy va­laki az ő ne­vé­ben pró­bál vissza­élni mások jó­in­du­la­tá­val.