CÍMKE: 'siker'

Újabb díjat kapott a 13 éves magyar kisfiú Cannes-ban

Újabb díjat kapott a 13 éves magyar kisfiú Cannes-ban

Nagy az öröm. Dup­lá­zott a pécsi kis­diák a film­fesz­ti­vá­lon.

Hatalmas siker! Nanushka meghódította Hailey Biebert és Katy Perryt is

Nanushka meghódította Hailey Biebert és Katy Perryt is

To­vábbra is hódít a ma­gyar di­vat­márka a vi­lág­sztá­rok kö­ré­ben.

FRISS HÍREK

Magyar siker az Eurovízión: Pápai Joci már most megnyert egy versenyt

Magyar siker az Eurovízión: Pápai Joci már most megnyert egy versenyt

Maga sem gon­dolta volna, hogy ilyen meg­tisz­telő el­is­me­rés­ben ré­sze­sül.

Maga sem gon­dolta volna, hogy ilyen meg­tisz­telő el­is­me­rés­ben ré­sze­sül.

Hihetetlen siker született, egész Európa a magyarokat csodálja

Hihetetlen siker született, Európa a magyarokat csodálja

Az oro­szo­kat is le­győz­ték hi­bát­la­nul me­ne­telő fi­a­tal fo­cis­tá­ink. Irány a ne­gyed­döntő az Eb-n!

Az oro­szo­kat is le­győz­ték hi­bát­la­nul me­ne­telő fi­a­tal fo­cis­tá­ink. Irány a ne­gyed­döntő az Eb-n!

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

A ma­gyar he­ge­dű­vir­tuóz 2019-es ame­ri­kai tur­néja el­söprő si­kert ara­tott.

Teljes döbbenet: Világbajnok lett a magyar csoki

Teljes döbbenet: Világbajnok lett a magyar csoki

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a neves nem­zet­közi ver­se­nyen!

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a neves nem­zet­közi ver­se­nyen!

Elképesztő siker: Világranglista élbolyában a magyar tévés fia

Elképesztő siker: Világranglista élbolyában a magyar tévés fia

And­rás kisfia még ka­masz, de már most 10 éves múlt­tal ren­del­ke­zik vá­lasz­tott sport­ágá­ban. Fan­tasz­ti­kus, amit most elért.

Óriási magyar filmes siker született Zágrábban és Portóban

Óriási magyar filmes siker született Zágrábban és Portóban

Zurbó Do­rottya Könnyű lec­kék című do­ku­men­tumfilmje két díjat is nyert a Zag­rebDox fesz­ti­vá­lon.

Bemutatta magyar barátnőjét a világhírű fitneszmodell

Bemutatta magyar barátnőjét a világhírű fitneszmodell

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte Ani­tát, aki­nek a fo­tója most több mil­lió em­ber­hez eljut!

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte Ani­tát, aki­nek a fo­tója most több mil­lió em­ber­hez eljut!

Hatalmas az öröm: Nagy bejelentést tett a magyar zenész

Hatalmas az öröm: Nagy bejelentést tett a magyar zenész

A vi­lág­hírű ma­gyar ze­nész je­len­leg is Ame­ri­ká­ban van, ahol élete ed­digi leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét kapta meg.

A vi­lág­hírű ma­gyar ze­nész je­len­leg is Ame­ri­ká­ban van, ahol élete ed­digi leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét kapta meg.

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Az éne­kes most elő­ször me­sélt.

Az éne­kes most elő­ször me­sélt azok­ról az éve­i­ről, ami­kor a siker messzi­ről el­ke­rülte.

A magyar jurta csodájára jár a világ

A magyar jurta csodájára jár a világ

Szen­zá­ciós si­kert ara­tott Eu­ró­pá­ban Rei­ner György jur­tája.

Szen­zá­ciós si­kert ara­tott Eu­ró­pá­ban Rei­ner György jur­tája. El­ső­sor­ban nagy­csa­lá­dok, kö­zös­sé­gek és a ka­to­na­ság, ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem mun­ka­tár­sai szá­mára lehet hasz­nos.

Óriási magyar siker: hatalmas elismerést kapott a rendezőnő a rangos fesztiválon

Óriási magyar siker: hatalmas elismerést kapott a rendezőnő a rangos fesztiválon

Ki­vé­te­les el­is­me­rést ka­pott Mé­szá­ros Márta a ran­gos fesz­ti­vá­lon.

Ki­vé­te­les el­is­me­rést ka­pott Mé­szá­ros Márta a ran­gos fesz­ti­vá­lon.

Gáspár Bea kifakadt: Ismerősök akarnak nyerészkedni rajta

Gáspár Bea kifakadt: Ismerősök akarnak nyerészkedni rajta

Gás­pár Bea si­kere so­kak­nak fel­tűnt és van­nak, akik ké­ret­le­nül is ré­sze­sei akar­nak lenni.

Gás­pár Bea si­kere so­kak­nak fel­tűnt és van­nak, akik ké­ret­le­nül is ré­sze­sei akar­nak lenni.

Hatalmas öröm érte a magyar énekest: Instagramon jelentette be a hírt

Hatalmas öröm érte a magyar énekest: Instagramon jelentette be a hírt

A mai le­mez­pi­a­con már nem könnyű átütő si­ke­re­ket el­érni...

A mai le­mez­pi­a­con már nem könnyű átütő si­ke­re­ket el­érni...

Sikerrel indította az évet a TV2 Csoport

Sikerrel indította az évet a TV2 Csoport

Fő­ként az Exat­lon Hun­gary si­ke­ré­nek kö­szön­hető ez az ered­mény.

Fő­ként az Exat­lon Hun­gary si­ke­ré­nek kö­szön­he­tően ja­nu­ár­ban a tel­jes la­kos­ság­ban, egész napon pi­ac­ve­zető a TV2 és a TV2 Cso­port, a Mokka to­vábbra is az első számú reg­geli műsor.

Döbbenetes erővel tért vissza Kulka János

Döbbenetes erővel tért vissza Kulka János

A szí­nész ugyan egyet­len szót sem szólt a drá­mai ha­tású elő­adá­son, de...

A szí­nész ugyan egyet­len szót sem szólt a drá­mai ha­tású elő­adá­son, de arc­já­té­ká­ban min­den benne volt...

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Babos Timi nagy­üze­met tart.

Babos Timit ma nem kell majd rin­gatni, hogy el­alud­jon. Nagy­üze­met tart Mel­bourne-ben a cím­vé­désre törő ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Varga Mihály: Magyarország és a költségvetés is jobban teljesít

Varga Mihály: Magyarország és a költségvetés is jobban teljesít

Varga Mi­hály pénz­ügy­mi­nisz­ter is­mer­te­tése sze­rint a ta­va­lyi gaz­da­sági nö­ve­ke­dés 4,6 szá­za­lék le­he­tett.

Múltjáról vallott Stahl Judit, valaki nagyon megbántotta

Múltjáról vallott Stahl Judit, valaki nagyon megbántotta

"Én egy kre­a­tív ember va­gyok, akit az öt­le­tek haj­ta­nak. Eköz­ben egy ka­lit­kába va­gyok zárva. Az nem siker."

"Én egy kre­a­tív ember va­gyok, akit az öt­le­tek haj­ta­nak. Eköz­ben egy ka­lit­kába va­gyok zárva."

Óriási sikert ért ért el a magyar rockbanda

Óriási sikert ért ért el a magyar rockbanda

Több száz dal kö­zött vég­zett elő­kelő he­lyen a ma­gyar banda szer­ze­mé­nye.

Több száz dal kö­zött vég­zett elő­kelő he­lyen a ma­gyar banda szer­ze­mé­nye. Még a Lordi győz­tes dala is rosszab­bul sze­re­pelt a sza­va­zá­son.

Radics Gigi lenyomta Lady Gagát

Radics Gigi lenyomta Lady Gagát

A fi­a­tal éne­kesnő szép csend­ben be­le­hú­zott a nem­zet­közi kar­ri­er­épí­tésbe.

A fi­a­tal éne­kesnő szép csend­ben be­le­hú­zott a nem­zet­közi kar­ri­er­épí­tésbe, és nem is áll rosszul. Sőt!

Itt az év első sikeres újraélesztése

Itt az év első sikeres újraélesztése

A men­tés­irá­nyító azon­nal több men­tő­egy­sé­get is ri­asz­tott a hely­színre, me­lyek rövid időn belül meg­ér­kez­tek és si­ke­res élet­men­tést haj­tot­tak végre az asszo­nyon.

A men­tés­irá­nyító azon­nal több men­tő­egy­sé­get is ri­asz­tott, me­lyek rövid időn belül meg­ér­kez­tek és si­ke­res élet­men­tést haj­tot­tak végre.

Figyelmeztetnek a mentősök, ilyen lesz az éjszaka idén szilveszterkor

Figyelmeztetnek a mentősök, ilyen lesz az éjszaka idén szilveszterkor

El­hi­va­tott és tar­tós munka fo­lyik a men­tők meg­újí­tá­sáért.

El­hi­va­tott és tar­tós munka fo­lyik a men­tők meg­újí­tá­sáért: idén két­ezer si­ke­res új­ra­élesz­tést vé­gez­tek.

Elképesztő siker: Még a végén tényleg lesz magyar világsztár

Elképesztő siker: Még a végén tényleg lesz magyar világsztár

Óri­ási öröm érte Gigit...

Óri­ási öröm és per­sze meg­tisz­tel­te­tés érte Gigit, hi­szen Mo­ment című dala fel­ke­rült a világ egyik leg­hí­re­sebb top­lis­tá­jára.

Michael Bubléval dolgozott: izgalmas titkokat árult el Mága Zoltán!

Michael Bubléval dolgozott: izgalmas titkokat árult el Mága Zoltán!

Mi­chael Bublé na­pok­ban meg­je­lent leg­újabb al­bu­mán sze­re­pel szó­lis­ta­ként Mága Zol­tán!

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

A rap­per nem tit­kolja, nem min­dig volt szá­mára könnyű a 2018-as év: édes­anyja mel­lett egy ba­rá­tot is el­ve­szí­tett.

A rap­per nem tit­kolja, nem min­dig volt szá­mára könnyű a 2018-as év: édes­anyja mel­lett egy ba­rá­tot is el­ve­szí­tett.

A nemzetközi csokoládé versenyen remekeltek a soproniak

A nemzetközi csokoládé versenyen remekeltek a soproniak

Négy ezüst- és egy bronz­ér­met nyer­tek a ma­gyar cso­ko­lá­dé­gyár­tók.

Négy ezüst- és egy bronz­ér­met nyer­tek a ma­gyar cso­ko­lá­dé­gyár­tók.

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg...

Ti­zenöt évig nem tu­dott meg­sza­ba­dulni a túl­sú­lyá­tól egé­szen mos­ta­náig. Négy hónap alatt 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

9 évig élt az utcán, mielőtt egyenesbe jött

9 évig élt az utcán, mielőtt rendbe tette az életét

Belán Tamás tudja, ho­gyan lehet egé­szen mély­ről vissza­mászni.

Al­ko­ho­lista csa­ládba szü­le­tett Belán Tamás, aki tudja, ho­gyan lehet egé­szen mélyre csúszni a pia miatt, de azt is meg­mu­tatta, ho­gyan lehet talpra állni.

Magyar siker: Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark

Magyar siker:
Európa legjobb állatkertje
lett a Nyíregyházi Állatpark

Ka­te­gó­ri­án­ként dí­jaz­ták az ál­lat­ker­te­ket.

Ka­te­gó­ri­án­ként dí­jaz­ták az ál­lat­ker­te­ket. A füg­get­len ál­lat­kerti elemző szer­ve­zet által ké­szí­tett fel­mé­ré­sé­nek az ered­mé­nyét most is­mer­tet­ték a sza­bol­csi me­gye­szék­he­lyen.

20 éves a Fény Utcai Piac

Hihetetlen, idén kereken 20 éves a Fény Utcai Piac

31 mil­lió lá­to­gató, 150 tonna gomba, 1000 tonna ke­nyér, 5500 tonna csir­ke­hús, 6500 tonna bur­go­nya, 2 mil­lió darab lán­gos - csak né­hány szám­adat az idén 20 éves Fény Utcai Pi­ac­ról.

31 mil­lió lá­to­gató, 150 tonna gomba, 1000 tonna ke­nyér, 5500 tonna csir­ke­hús, 6500 tonna bur­go­nya, 2 mil­lió darab lán­gos - csak né­hány szám­adat az idén 20 éves Fény Utcai Piac éle­té­ből, amely az idei év vé­géig egy­fajta "szó­ra­koz­tató köz­pont­ként" is mű­ködve mond kö­szö­ne­tet hű­sé­ges vá­sár­ló­i­nak.

Elképesztő adatok, Ed Sheeran keresetén ámul a világ

Elképesztő adatok, Ed Sheeran keresetén ámul a világ

A vi­lág­hírű elő­adó­mű­vész si­kert si­kerre hal­moz, és ez bi­zony na­gyon meg­lát­szik bank­szám­lá­ján.

A vi­lág­hírű elő­adó­mű­vész si­kert si­kerre hal­moz, és ez bi­zony na­gyon meg­lát­szik bank­szám­lá­ján.

Ezért fél még mindig a világ a magyarok nyilaitól

Ezért fél még mindig a világ a magyarok nyilaitól

Ki­ma­gasló ered­mé­nye­ket értek el.

Ki­ma­gasló ered­mé­nye­ket ért el a ma­gyar íjász­csa­pat a Kir­gi­zisz­tán­ban meg­ren­de­zett Nomád Vi­lág­já­té­ko­kon, össze­sen 12 érmet sze­rez­tek a mi­e­ink.

Lehet, hogy készül a folytatás: Ezt mondja a sikersorozat főszereplője

Lehet, hogy készül a folytatás: Ezt mondja a sikersorozat főszereplője

Ren­ge­te­gen ta­lál­gat­ják vi­lág­szerte, hogy lesz-e foly­ta­tása min­den idők egyik leg­si­ke­re­sebb mo­zi­so­ro­za­tá­nak.

Nanushka kollekciója meghódította a világot

Óriási siker New Yorkban: Nanushka kollekciója meghódította a világot

Sán­dor Szandra be­mu­ta­tója min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múló si­kert ara­tott.

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet.

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet. Csak a Fradi esett ki rög­tön.

Zugló is lépett: bejelentésünk alapján lekaszáltatják a parlagfüvet

Zugló is lépett: bejelentésünk alapján lekaszáltatják a parlagfüvet

Újabb si­kert ért el a Ri­post a par­lagfű el­leni harc­ban!

Újabb si­kert ért el a Ri­post a par­lagfű el­leni harc­ban!

Ez már mindenkinek sok: ismerősei is támadják Tóth Andit

Ez már mindenkinek sok: ismerősei is támadják Tóth Andit

Édes­anyja ettől fél­tette az éne­kes­nőt.

A te­het­sé­ges éne­kesnő még csak 19 éves, de már évek óta egye­dül él Bu­da­pes­ten. Hitt ma­gá­ban, ezért hagyta el Nagy­vá­ra­dot, és ezzel is­me­rő­seit is.

Amire senki sem számított: Hosszú Katinka óriási győzelmet aratott

Amire senki sem számított: Hosszú Katinka óriási győzelmet aratott

Meg­le­pe­tés a For­bes-lis­tán. Úszó­nőnk új sze­rep­lő­ként le­kö­rö­zött min­den sztárt és hí­res­sé­get.

Óriási siker: Újra győzött a magyar tánccsapat

Óriási siker: Újra győzött a magyar tánccsapat

El­ké­pesztő fö­lénnyel lett "vi­lág­baj­nok" Szűcs Zol­tán tánc­csa­pata a brit te­het­ség­ku­tató kö­zön­ség­sza­va­zá­sán.

El­ké­pesztő fö­lénnyel lett "vi­lág­baj­nok" Szűcs Zol­tán tánc­csa­pata a brit te­het­ség­ku­tató kö­zön­ség­sza­va­zá­sán. Ők let­tek min­den idők leg­jobb­jai.

Meglepő titok: Neki köszönheti sikerét a magyar színésznő

Meglepő titok: Neki köszönheti sikerét a magyar színésznő

Per­sze a szí­nésznő átütő te­het­sége egyéb­ként sem ma­radt volna fel­fe­de­zet­len...

Per­sze a szí­nésznő átütő te­het­sége egyéb­ként sem ma­radt volna fel­fe­de­zet­len, de mégis ennek a vé­let­len­nek kö­szön­heti a zajos si­kert!

Irány a topliga, óriási sikert ért el az elfeledett NB I-es focista

Irány a topliga, óriási sikert ért el az elfeledett NB I-es focista

Gálán dí­jaz­ták a volt kis­pesti lé­gi­óst. Ősz­től már a PSG és a többi sztár­csa­pat ellen foly­tat­hatja a re­mek­lést.

Nagy bejelentés: Tíz év után újra összeáll a népszerű magyar együttes

Nagy bejelentés: Tíz év után újra összeáll a népszerű magyar együttes

A Ro­man­tic együt­tes tag­jai úgy dön­töt­tek, újra össze­áll­nak. A trió a 200-es évek leg­több le­mezt eladó csa­pata volt.

Őszinte vallomás: Súlyos lemondással jár a siker az Operett sztárjának

Őszinte vallomás: Súlyos lemondással jár a siker az Operett sztárjának

A szí­nész­élet sok le­mon­dás­sal jár, ami néha Gubik Pet­rát is meg­vi­seli.

A szí­nész­élet sok le­mon­dás­sal jár, ami néha Gubik Pet­rát is meg­vi­seli, ezért tu­da­to­san fi­gyel arra, hogy ne hajtsa túl magát.

A Sláger Reggel Sebestyén Balázsékat is lekörözi

A Sláger Reggel Sebestyén Balázsékat is lekörözi

To­vább erő­sí­tette pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a 103.9 Slá­ger FM.

To­vább erő­sí­tette pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a 103.9 Slá­ger FM.

Volt férje motiválta új szerepében a magyar sztárszínésznőt

Volt férje motiválta új szerepében a magyar sztárszínésznőt

Nagy si­kert ara­tott a Talpra, ma­gyar!

Csü­tör­tök haj­na­lig együtt ma­radt a Talpra, ma­gyar! rock­mu­si­cal stábja a nagy si­kert hozó elő­adás után. Pedig min­denki na­gyon fá­radt volt.

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje.

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje, mégis na­gyon hálás, ami­ért így ala­kult az élete.

Elképesztő szépség lett a magyar sztár lányából

Elképesztő szépség lett a magyar sztár lányából

Rába Timi na­gyon büszke 15 éves gyer­me­kére, aki nép­szerű di­vat­cé­get rek­lá­moz.

Rába Timi na­gyon büszke 15 éves gyer­me­kére, aki nép­szerű di­vat­cé­get rek­lá­moz. Nina örö­költe édes­anyja eg­zo­ti­kus szép­sé­gét, aki 1991-ben a Miss Hun­gary ver­se­nyen má­so­dik lett. A fi­a­tal lányra már több ru­ha­márka is felfi­gyelt, egy­más után kapja a meg­ke­re­sé­se­ket.

Úgy néz ki, Tom Hanks hamarosan a budapesti bulinegyedet forgatja fel

Úgy néz ki, Tom Hanks hamarosan a budapesti bulinegyedet forgatja fel

A Szimp­lát is meg­nézi ma­gá­nak.

Az Ere­det című köny­vé­ben töb­bek kö­zött rész­le­tes le­írást ad pél­dául a Lánc­híd­ról, a Do­hány utcai zsi­na­gó­gá­ról és a bu­lin­egyed­ről, a Szimpla pedig egy ül­dö­zési je­le­net hely­szí­ne­ként tűnik fel.

Fél év késéssel tudta meg: élete sikerét aratta a magyar sportoló

Fél év késéssel tudta meg: élete sikerét aratta a magyar sportoló

Nem fel­hőt­len az öröme, de... Jobb későn, mint soha.

Nem fel­hőt­len az öröme, de... Jobb későn, mint soha. Dop­ping­eset miatt lé­pett előre vb-ezüst­ér­messé.

Magyar világsztárok voltak a téli olimpia hősei!

Új magyar világsztárok születtek, ők voltak a téli olimpia hősei!

A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Spor­to­ló­ink fan­tasz­ti­kus pil­la­na­to­kat sze­rez­tek a ma­gyar em­be­rek­nek. A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Ezért zokogott a színpadon Zalatnay Cini

Ezért zokogott a színpadon Zalatnay Cini

Együtt sírt a kö­zön­ség­gel...

Za­lat­nay Cini el­ké­pesztő vissza­térő kon­cert­jén együtt sírt az éne­kes­nő­vel 2500 ra­jongó. Az éne­kesnő nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Szenzációs magyar sportsiker született, amíg aludtál

Szenzációs magyar sportsiker született, amíg aludtál

Egyes­ben is na­gyon jó Babos Tímea.

Egyes­ben is jó a te­nisz­sztár. Babos Timi Taj­va­non meg­mu­tatta: nem csak pá­ros­ban meg­ál­lít­ha­tat­lan.

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Tóth Vera egy év alatt el­érte cél­ját.

Tóth Vera egy év alatt el­érte amire min­dig is vá­gyott, így jog­gal lehet büszke ma­gára.

Betegen állt színpadra a fiatal tehetség, ez történt

Betegen állt színpadra a fiatal tehetség, ez történt

Nagy tap­sot ka­pott a zsű­ri­ta­gok­tól is.

Ha­tal­mas tap­sot ka­pott Ke­resz­tes Il­dikó és part­nere a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban. Az éne­kesnő és Lin­g­ura Dia egész héten lel­ke­sen pró­bált.

Hatalmasat tarolt Amerikában a híres magyar együttes

Hatalmasat tarolt Amerikában a híres magyar együttes

Koz­mix a ház­ban és a ha­tá­ron túl is, hi­szen Lányi La­láé­kért Ame­ri­ká­ban is ra­jon­ga­nak.

Koz­mix a ház­ban és a ha­tá­ron túl is, hi­szen Lányi La­láé­kért Ame­ri­ká­ban is ra­jon­ga­nak.

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

Miért kezd­jük el szórni a pénzt? És ho­gyan szab­ha­tunk ennek gátat?

Miért kezd­jük el szórni a pénzt? És ho­gyan szab­ha­tunk ennek gátat?

Ő az a magyar szertornász, aki megnyerte az angol Ninja Warriort

Ő az a magyar szertornász, aki megnyerte az angol Ninja Warriort

Tíz éve él Ang­li­á­ban Ur­szuly János, aki a kez­de­tek­től nézte az ame­ri­kai ver­se­nye­ket, s el­tö­kélte, hogy maga is indul...

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

Drámai vallomás: sokszor éheztek a Hooligans tagjai

Drámai vallomás: sokszor éheztek a Hooligans tagjai

Az egyik leg­hí­re­sebb hazai rock banda ze­né­szei min­dig hí­re­sek vol­tak őszin­te­sé­gük­ről.

Az egyik leg­hí­re­sebb hazai rock banda ze­né­szei min­dig hí­re­sek vol­tak őszin­te­sé­gük­ről. Nem volt ez más­képpp az ATV Esti Frizbi mű­so­rá­ban sem, ahol Hajdú Péter nem kí­mélte Kiss En­di­é­ket kér­dé­se­i­vel. Szóba ke­rült az, hogy a Holl­igans el­in­du­lá­sa­kor sok­szor éhez­tek.

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Sokan, ha vá­rat­la­nul na­gyobb összeg­hez jut­nak, ész nél­kül esnek neki, és két kéz­zel kez­dik köl­teni.

Sokan, ha vá­rat­la­nul na­gyobb összeg­hez jut­nak, ész nél­kül esnek neki, és két kéz­zel kez­dik köl­teni.

Stílusa miatt kirúgták a rádió énekkórusából Aradszkyt!

Stílusa miatt kirúgták a rádió énekkórusából Aradszkyt!

Végül vissza­hív­ták őt.

Aradszky László sosem ta­gadta, hogy elő­adói kar­ri­erje előtt a Töl­tő­toll­ja­vító Kisipari Ter­me­lő­szö­vet­ke­zet dol­go­zója volt. A hozzá közel állók azon­ban jól tud­ták, hogy az ő igazi helye nem a gyár­tó­so­ron, hanem a szín­pa­don van.

Gigasiker, 151 hete szerepel a magyar énekesnő lemeze
a toplistán

Gigasiker, 151 hete szerepel a magyar énekesnő lemeze a toplistán

Évente nő a ra­jon­gó­tá­bora, hi­te­les­sé­gé­hez nem fér két­ség. Kü­lön­le­ges le­me­zét nagy­kö­zön­ség előtt rög­zí­tet­ték.

Nem hiszed el melyik világsztártól kapott meghívást a magyar énekes

Nem hiszed el melyik világsztártól kapott meghívást a magyar énekes

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás vi­lág­hír­névre tör­het.

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás vi­lág­hír­névre tör­het. Nem akármi, ami mos­ta­ná­ban az éne­kes­sel tör­tént.

Így alapozd meg családod életszínvonalát

Így alapozd meg családod életszínvonalát

Nem csak a lot­tó­nyer­te­sek­nek, de bár­mi­lyen be­vé­tel­lel ren­del­kező em­ber­nek meg­éri, hogy pénz­ügyek­ben ké­pezze magát. Hogy miért?

Nem csak a lot­tó­nyer­te­sek­nek, de bár­mi­lyen be­vé­tel­lel ren­del­kező em­ber­nek meg­éri, hogy pénz­ügyek­ben ké­pezze magát. Hogy miért? Nézd meg ro­va­tunk leg­fris­sebb vi­de­ó­ját!

Most látszik csak igazán, mennyit fogyott Tóth Vera

Most látszik csak igazán, mennyit fogyott Tóth Vera

Tóth Vera ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, amit fo­tók­kal is bi­zo­nyít. Le­e­sik az állad, ha ezt meg­lá­tod.

Tóth Vera ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, amit fo­tók­kal is bi­zo­nyít. Le­e­sik az állad, ha ezt meg­lá­tod.

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy mihez kezdj vele. Az első gon­do­la­tod min­den bi­zonnyal...

Détár Enikő: Örülök, hogy Karcsinak újra lesz munkája

Détár Enikő: Örülök, hogy Karcsinak újra lesz munkája

Détár Enikő már gőz­erő­vel ké­szül.

Détár Enikő már gőz­erő­vel ké­szül a Sz­tár­ban Sz­tárra. A szí­nésznő saját si­ke­rei mel­lett azon­ban a kör­nye­ze­té­ben élőkre is oda­fi­gyel.

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Mihez kezd­jen ma­gá­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára?

Vajon mihez kezd­jen ma­gá­val és csa­lád­já­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára ahhoz, hogy meg­él­jen?

Édesapja halála után a munkába menekült a magyar színésznő

Édesapja halála után a munkába menekült a magyar színésznő

Hat­van­éves lett Básti Juli.

Au­gusz­tus 10-én ün­nepli hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­ját Básti Juli. A Kos­suth-díjas szí­nésznő a jeles év­for­duló al­kal­má­ból exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post-nak.

Egy váltás ruhával szökött el hazánkból a világhírű rendező

Egy váltás ruhával szökött el hazánkból a világhírű rendező

Csupó Gábor új film­jét, a Pappa Piát a múlt héten mu­tat­ták be ha­zánk­ban. Már első nap nagy si­kert ara­tott.

Csupó Gábor új film­jét, a Pappa Piát a múlt héten mu­tat­ták be ha­zánk­ban. Már az első nap siker volt.

Ezeket kérte Kasza Tibitől Mr. Despacito

Ezeket kérte Kasza Tibitől Mr. Despacito

Három és fél mil­li­óan néz­ték meg az autós in­ter­jút.

Rövid idő alatt három és fél mil­li­óan néz­ték meg Kasza Tibi, Luis Fon­si­val ké­szí­tett vi­de­ó­ját. Az éne­kes a Fa­ce­book ol­da­lán be­szélt az in­terjú ké­szí­té­sé­nek kö­rül­mé­nye­i­ről.

Tarol a Pappa Pia, az első napon több mint tízezren nézték meg

Tarol a Pappa Pia, az első napon több mint tízezren nézték meg

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlt a film.

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlt Csupó Gábor új filmje, az első nap min­den mo­zi­ban telt ház előtt ve­tí­tet­ték a zenés víg­já­té­kot.

Fájdalmas vallomás: Ezért nem lett világsztár Deák Bill Gyulából!

Fájdalmas vallomás: Ezért nem lett világsztár Deák Bill Gyulából!

A le­gen­dás blues­éne­kes vi­lág­si­kerre tör­he­tett volna.

A le­gen­dás blues­éne­kes vi­lág­si­kerre tör­he­tett volna. El­árulta, mi aka­dá­lyozta meg ebben!

Köztársasági elnökké akarták választani Nagy Ferót

Köztársasági elnökké akarták választani Nagy Ferót

1991-ben ké­szült ez a kép a ze­nész­ről.

1991-ben, egy Be­at­rice kon­cer­ten ké­szült ez a fotó az éne­kes­ről. A nem­zet csó­tá­nyát egy egész or­szág sze­reti, még köz­tár­sa­sági el­nök­nek is akar­ták.

Ezzel a magyar lánnyal szerződött a Prada! - pikáns képek

Ezzel a magyar lánnyal szerződött a Prada!

Mi­lá­nó­ban fo­tóz­ták.

Nem akár­mi­lyen siker kü­szö­bén egy szom­bat­he­lyi mo­dell. Oly­annyira nem, hogy már túl is van egy fo­tó­zá­son, ame­lyet a divat egyik fő­vá­ro­sá­ban, Mi­lá­nó­ban tar­tot­tak.

Így szurkolj, hogy biztosan nyerjenek a magyar sportolók

Így szurkolj, hogy biztosan nyerjenek a magyar sportolók

Mek­kora előnyt je­lent spor­to­ló­ink­nak, hogy Ma­gyar­or­szág ren­dezi a 17. FINA Vi­lág­baj­nok­sá­got?

Mek­kora előnyt je­lent spor­to­ló­ink­nak, hogy Ma­gyar­or­szág ren­dezi a 17. FINA Vi­lág­baj­nok­sá­got? Több érmet re­mél­he­tünk itt­hon úszó­ink­tól és ví­zi­lab­dá­zó­ink­tól? Ér­de­mes ki­menni buz­dí­tani őket? Igen!

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi szak­em­ber mihez is kez­dene...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi szak­em­ber mihez is kez­dene...

A Tények lenyomta a konkurenciát

A Tények lenyomta a konkurenciát

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál.

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál. Már a 18-49-es kor­osz­tály né­zett­ségi ada­tai is ezt iga­zol­ják.

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Ha va­laki el­vinné az Eu­roJack­pot hi­he­tet­len összegű nye­re­mé­nyét, nem is iga­zán tudná, hogy mihez kezd­jen vele.

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben. Az pénz­ügyi elemző is ezt ta­ná­csolja, de emel­lett azért még né­hány meg­szív­le­lendő ta­náccsal is szol­gál a le­endő nyer­tes ré­szére...