CÍMKE: 'síelés'

Úgy tűnik, az évszázad telének hívott szezon kitart májusban

Úgy tűnik, az évszázad telének hívott szezon kitart májusban

Négy nap ha­va­zás után klasszi­kus ké­pes­lap­idő volt a ma­gyar határ mel­letti he­gyek­ben!

Fürdőruhában síeltek az őrült oroszok

Fürdőruhában síeltek az őrült oroszok

Több száz vidám han­gu­latú, alu­l­öl­tö­zött orosz sik­lott.

Több száz vidám han­gu­latú, alu­l­öl­tö­zött orosz sik­lott a szo­csi téli olim­pia hely­szí­nén.

Ezek a leghosszabb és legolcsóbb sípályák itthon

Ezek a leghosszabb és legolcsóbb sípályák itthon

.A mesés téli táj és az itt­hon is egyre szín­vo­na­la­sabb pá­lyák csak né­hány ok, hogy ne­ki­vág­junk egy sí­tú­rá­nak

A havas sport sze­rel­me­se­i­nek össze­gyűj­töt­tük a leg­jobb ma­gyar pá­lyá­kat.

Tudtad? Ez Ausztria legmodernebb síterepe!

Tudtad? Ez Ausztria legmodernebb síterepe!

Öt régió, 760 ki­lo­mé­ter­nyi sí­pá­lya, 270 fel­vonó, va­la­mint 260 hütte és hegyi ét­te­rem ugyan­az­zal a sí­bér­let­tel.

Öt régió, 760 ki­lo­mé­ter­nyi sí­pá­lya, 270 fel­vonó, va­la­mint 260 hütte és hegyi ét­te­rem ugyan­az­zal a sí­bér­let­tel.

Sípályára tévedt terepjárójával két magyar turista

Sípályára tévedt terepjárójával két magyar turista

A GPS ve­zette őket rossz útra.

A sí­pá­lyán kö­tött ki te­rep­já­ró­já­val két ma­gyar férfi, mi­u­tán hűen kö­vet­ték a na­vi­gá­ció uta­sí­tá­sait. Bal­sze­ren­csé­jükre egy jár­ha­tat­lan útra té­ved­tek.

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne?

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne?

Sportágat vált a botrányhős olimpikon

Váratlan lépés: sportágat vált a botrányhős magyar olimpikon

Ama­tőr cur­ling tor­nán sze­re­pel Swa­ney Eli­za­beth.

Ama­tőr cur­ling tor­nán sze­re­pel Swa­ney Eli­za­beth. A téli olim­pián még sí­ak­ro­ba­ta­ként vett részt.

Végre megmutatta, vele lépett le az országból Hódi Pamela

Végre megmutatta, vele lépett le az országból Hódi Pamela

Me­se­szép helyre uta­zott el.

A sztár­anyuka me­se­szép helyre uta­zott el, hogy ki­kap­cso­lód­has­son.

Kiderült, ezt a sármos férfit szereti Tornóczky Anita

Kiderült, ezt a sármos férfit szereti Tornóczky Anita

Bár már rég­óta is­mer­ték egy­mást, egyi­kük sem gon­dolta volna, hogy össze­jön­nek. Egy ba­ráti sí­e­lés azon­ban min­dent meg­vál­toz­ta­tott.

Bár már rég­óta is­mer­ték egy­mást, egyi­kük sem gon­dolta volna, hogy össze­jön­nek. Egy ba­ráti sí­e­lés azon­ban min­dent meg­vál­toz­ta­tott.

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Conan O'Brien szí­ve­sen in­dulna ma­gyar szí­nek­ben a négy év múlva ese­dé­kes sport­ese­mé­nyen.

Conan O'Brien szí­ve­sen in­dulna ma­gyar szí­nek­ben a négy év múlva ese­dé­kes sport­ese­mé­nyen.

Apja csodálja a botrányhős magyar olimpikont

Megszólalt a botrányhős magyar olimpikon apja: Csodálom a lányomat!

Sze­rinte Swa­ney nem ár­tott sen­ki­nek.

Édes­apja sze­rint Swa­ney Eli­za­beth nem ár­tott sen­ki­nek a téli olim­pián.

Összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Fájó könnyek, összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Na­gyon akarta az arany­ér­met.

Lin­dsey Vonn na­gyon sze­re­tett volna arany­ér­met nyerni. Min­den bi­zonnyal ez volt az utolsó olim­pi­ája.

Hogyan éljük túl a családi síelést?

Hogyan éljük túl a családi síelést?

Él­vezni a csa­ládi sí­u­tat va­lódi pró­ba­té­tel min­den szülő szá­mára. El­ve­szett sapka, sál, hiszti, túl­köl­te­ke­zés - ugye is­me­rős prob­lé­mák? Vi­szont ren­ge­teg él­ménnyel gaz­da­go­dunk.

Él­vezni a csa­ládi sí­u­tat va­lódi pró­ba­té­tel min­den szülő szá­mára. El­ve­szett sapka, sál, hiszti, túl­köl­te­ke­zés - ugye is­me­rős prob­lé­mák? Vi­szont, ha eze­ket le­szá­mít­juk, ren­ge­teg él­ménnyel gaz­da­go­dunk. A közös, csa­ládi pi­he­né­se­ket sok­szor olyan dol­gok ke­se­rí­tik meg, amikre előre fel tu­dunk ké­szülni és így nem ér min­ket vá­rat­la­nul.

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

A MOB kom­mu­ni­ká­ciós ve­ze­tője el­mondta, az ed­digi tren­det kö­vet­ték. Meg­ígérte, hogy fe­lül­vizs­gál­ják a rend­szert.

A MOB kom­mu­ni­ká­ciós ve­ze­tője el­mondta, az ed­digi tren­det kö­vet­ték. Meg­ígérte, hogy fe­lül­vizs­gál­ják a rend­szert.

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­já­ban állt ver­seny­hez. Köz­ben a test­vére ham­vai ott lóg­tak a nya­ká­ban.

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­já­ban állt ver­seny­hez. Köz­ben a test­vére ham­vai ott lóg­tak a nya­ká­ban. Közös álmuk volt az olim­pia sze­rep­lés.

Örömhír a magyar síelőknek!

Most igazán örülhetnek a magyar sípályákon

Végre itt­hon is jó a hó a sí­pá­lyá­kon! De med­dig tart ki a sze­zon?

A sí­e­lés és szán­kó­zás sze­rel­me­se­i­nek ked­ve­zett ez a hét­vége, meg­tel­tek a hazai he­gyek, sí- és szán­kó­pá­lyák. Ki­de­rült, med­dig tart a sí­sze­zon!

Döbbenet, az életéért küzdött a magyar síző a téli olimpián

Döbbenet, az életéért küzdött a magyar síző a téli olimpián

Ké­­kesi Már­­ton végül a 35. he­lyen zárt.

Ké­kesi Már­ton sze­rint csoda, hogy egy­ál­ta­lán pá­lyán tu­dott ma­radni. Sam­sal Da­li­bor is pa­nasz­ko­dott a je­ge­se­désre.

Kitálalt a volt feleség, ilyen a kapcsolata Klausmann Viktorral

Kitálalt a volt feleség, ilyen a kapcsolata Klausmann Viktorral

Nyolc éve, hogy el­vál­tak.

Nyolc éve, hogy el­vál­tak, de máig sok időt töl­te­nek együtt. A tévés ex­neje meg­ta­nulta ke­zelni a hely­ze­tet.

Nagy a baj, verseny közben ájult el a magyar sztársportoló

Nagy a baj, verseny közben ájult el a magyar sztársportoló

Hosszú per­ce­kig ápol­ták.

Hosszú per­ce­kig ápol­ták. Ve­szélybe ke­rült a sze­rep­lése az egy hónap múlva kez­dődő téli olim­pián. A cél­egye­nes­ben tör­tént a baj.

Síelni indulnál, akkor ezt mindenképpen tudnod kell

Síelni indulnál, akkor ezt mindenképpen tudnod kell

Sí­tá­borba megy a gyer­kőc, vagy a csa­lád­dal utaz­tok kül­földre? Pár do­logra ér­de­mes oda­fi­gyelni uta­zás előtt.

Sí­tá­borba megy a gyer­kőc? Pár do­logra min­den­kép­pen ér­de­mes oda­fi­gyelni uta­zás előtt.

Vészhelyzet az olimpián, nagy bajba kerültek a szervezők

Vészhelyzet az olimpián, nagy bajba kerültek a szervezők

A vi­ha­ros szél át­ír­hatja a prog­ra­mot.

Va­sár­nap a vi­ha­ros szél te­heti tönkre az egyik leg­job­ban várt ver­senyt. Utána is gon­dot okoz­hat az idő­já­rás.

Megszólalt súlyos balesete után a magyar sztár

Megszólalt súlyos balesete után a magyar sztár

Mik­lós Edit már a jö­vőre kon­cent­rál.

Mik­lós Edit álma össze­tört, nem lesz ott a téli olim­pián. A pá­lya­fu­tá­sát vi­szont nem hagyja abba, már a vi­lág­baj­nok­ság lebeg a szeme előtt.

Lefotózták Lagzi Lajcsi lányát: mesés helyen lazít

Lefotózták Lagzi Lajcsi lányát: mesés helyen lazít

Ga­lam­bos Bogi egy oszt­rák te­le­pü­lést vá­lasz­tott ki­kap­cso­ló­dá­sá­nak hely­szí­néül.

Ga­lam­bos Bogi egy oszt­rák te­le­pü­lést vá­lasz­tott ki­kap­cso­ló­dá­sá­nak hely­szí­néül.

Furcsa egybeesés, szerelmével pihen Szalai Ádám?

Furcsa egybeesés, szerelmével pihen Szalai Ádám?

A mesés óce­án­part he­lyett ez­út­tal az Al­po­kat vá­lasz­totta a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára.

Kétszáz síelő rekedt az Alpokban 1650 méter magason

Kétszáz síelő rekedt az Alpokban 1650 méter magason

Kétszáz síelő rekedt az Alpokban 1650 méter magason

Mint­egy 150-200 síelő re­kedt a kö­tél­pá­lya ka­bin­ja­i­ban a Fran­cia Al­pok­ban va­sár­nap dél­után

Csalódás, reagált a kudarcra magyar klasszis

Csalódás, reagált a kudarcra magyar klasszis

Nem si­ke­rült jól a hét­vége a ma­gyar sztár szá­mára, aki nem ker­telt, őszin­tén be­szélt a ku­darc oka­i­ról.