CÍMKE: 'sérültek'

Sérült kisbabát mentettek az autóból

Sérült kisbabát mentettek a busszal ütköző autóból

Szinte tel­je­sen le­ta­rolt egy sze­mély­au­tót egy au­tó­busz.

Szinte tel­je­sen le­ta­rolt egy sze­mély­au­tót egy au­tó­busz Ko­má­rom-Esz­ter­gom me­gyé­ben.

Most érkezett: felborult egy román busz, rengeteg a sérült - videó

Most érkezett: felborult egy román busz, rengeteg a sérült - videó

A jár­mű­vön 23 utas uta­zott, kö­zü­lük senki sem úszta meg sé­rü­lés nél­kül.

Küzd a gyógyulásért, tíz métert repült az elgázolt magyar rendőr

Küzd a gyógyulásért, tíz métert repült az elgázolt magyar rendőr

A be­csa­pó­dás­tól a ge­rince, csi­go­lyái, csí­pője és a ko­po­nyája is meg­sé­rült.

A be­csa­pó­dás­tól a ge­rince, csi­go­lyái, csí­pője és a ko­po­nyája is meg­sé­rült.

Azonnal kimenekítették a lakókat, felcsaptak a lángok a tömbházban

Azonnal kimenekítették a lakókat, felcsaptak a lángok a tömbházban

Az érin­tett lakás tu­laj­do­nosa égési sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az érin­tett lakás tu­laj­do­nosa égési sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Kritikus a fejbe lőtt magyar kislány állapota

Kritikus a fejbe lőtt magyar kislány állapota

Hét­vé­gén saját fe­le­lős­sé­gére ha­za­ment a bu­da­pesti kór­ház­ból a káp­ta­lan­fai mé­szár­lás egyik sé­rültje.

Hét­vé­gén saját fe­le­lős­sé­gére ha­za­ment a bu­da­pesti kór­ház­ból a múlt hét csü­tör­töki káp­ta­lan­fai mé­szár­lás egyik sé­rültje.

Szörnyű baleset, 32 utassal borult fel egy busz a magyar autópályán

Szörnyű baleset, 32 utassal borult fel egy busz a magyar autópályán

Ka­mion és busz üt­kö­zött az au­tó­pá­lyán. A Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem több tűz­ol­tó­egy­sé­get is a hely­színre ve­zé­nyelt.

Fejlemény a mátrai buszbaleset ügyében, ilyen állapotban vannak a sérültek

Fejlemény a mátrai buszbaleset ügyében, ilyen állapotban vannak a sérültek

A ki­rán­du­ló­busz szom­ba­ton szen­ve­dett bal­ese­tet.

A ki­rán­du­ló­busz szom­ba­ton szen­ve­dett bal­ese­tet.

Elhibázott kényszerleszállásról jött hír: ezért sérültek meg az utasok

Elhibázott kényszerleszállásról jött hír: ezért sérültek meg az utasok

A re­pülő fékje meg­hi­bá­sod­ha­tott, ezért nem tu­dott meg­állni a ki­futó végén, hanem a ho­mokba haj­tott.

Gumilövedék és könnygáz a tüntetők ellen! Friss hírek Franciaországból

Gumilövedék és könnygáz a tüntetők ellen! Friss hírek Franciaországból

Meg­szü­le­tett az első bí­ró­sági íté­let is az egyik sárga mel­lé­nyes ellen.

Meg­szü­le­tett az első bí­ró­sági íté­let is az egyik sárga mel­lé­nyes ellen. Kettő még biz­to­san kö­veti. Szom­batra min­den­kit Pá­rizsba vár­nak a til­ta­ko­zás szer­ve­zői.

Most jött: Robbanás történt, 1800 embert evakuáltak

Most jött: Robbanás történt, 1800 embert evakuáltak

Rob­ba­nás tör­tént, majd tűz ütött ki szom­ba­ton egy ba­jor­or­szági olajfi­no­mí­tó­ban.

Rob­ba­nás tör­tént, majd tűz ütött ki szom­ba­ton egy ba­jor­or­szági olajfi­no­mí­tó­ban.

Hatalmas készültség Londonban, sok a sérült

Hatalmas készültség Londonban, sok a sérült

Le­zár­ták a Par­la­ment kör­nyé­két.

Rend­őrök zár­ták le a Par­la­ment kör­nyé­két Lon­don­ban. Egy au­tóst el­kap­tak, nyo­mo­zás in­dult.

Brutális medvetámadás történt, két fiatalt is marcangolt

Brutális medvetámadás történt, két fiatalt is marcangolt az anyaállat

Az egyik fi­a­talt akkor tá­madta meg, ami­kor a másik férfi se­gít­sé­gére si­e­tett.

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

A vil­lám­lás lát­tán el­küld­ték a ra­jon­gó­kat a szer­ve­zők, de hiába.

A vil­lám­lás lát­tán el­küld­ték a ra­jon­gó­kat a szer­ve­zők, de sokan moz­dulni sem vol­tak haj­lan­dók.

Hatalmas robbanás rázta meg a repteret: több sérült, forgalmi káosz

Hatalmas robbanás rázta meg a repteret: több sérült, forgalmi káosz

A rep­té­ren óri­ási ká­oszt oko­zott a rob­ba­nás.

A rep­té­ren óri­ási ká­oszt oko­zott a rob­ba­nás, az em­be­rek ugyanis el­kezd­tek me­ne­külni az au­tók­kal.

Megérkeztek az első fotók a Ferihegyi úton történt brutális balesetről

Megérkeztek az első fotók a Ferihegyi úton történt brutális balesetről

A bal­eset­ben egy taxi is össze­tört, össze­sen hatan sé­rül­tek meg.

A bal­eset­ben egy taxi is össze­tört, össze­sen hatan sé­rül­tek meg.

Drámai felvétel jött: felrohant a járdára az autó, letarolta az embereket

Drámai felvétel jött: felrohant a járdára az autó, letarolta az embereket

Elő­ke­rül­tek a biz­ton­sági ka­me­rák fel­vé­te­lei, ame­lyen lát­szik, a taxis szán­dé­ko­san haj­tott a tö­megbe.

Most közölték: súlyos vonatbaleset történt, rengeteg a sérült

Most közölték: súlyos vonatbaleset történt, rengeteg a sérült

A Salz­burg­ban üt­kö­zött két vonat.

A salz­burgi fő­pá­lya­ud­va­ron üt­kö­zött össze két vonat, egy­előre nem tudni a bal­eset okát.

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Szom­bat kora este le­het­tek drá­mai je­le­ne­tek szem­ta­núi a te­le­pü­lés lakói.

Szom­bat kora este le­het­tek drá­mai je­le­ne­tek szem­ta­núi a Pest me­gyei te­le­pü­lés lakói.

Most kaptuk: kiürítettek egy iskolát, fegyveres támadt a diákokra

Most kaptuk: kiürítettek egy iskolát, fegyveres támadt a diákokra

Egy egye­sült ál­la­mok­beli is­ko­lá­ban dör­dül­tek lö­vé­sek helyi idő sze­rint pén­tek reg­gel.

Halálos rémület az étteremben: szó nélkül nyitott tüzet egy férfi

Halálos rémület az étteremben: szó nélkül nyitott tüzet egy férfi

A tá­ma­dót a rend­őrök az ét­te­rem előtt agyon­lőt­ték, egy­előre nem tudni, hogy miért nyi­tott tüzet a bé­ké­sen va­cso­rá­zókra.

Szörnyű hír érkezett: lövések az iskolánál, halálos áldozat is van

Szörnyű hír érkezett: lövések az iskolánál, halálos áldozat is van

Az első hírek sze­rint több diák is meg­sé­rül­he­tett, ami­kor kedd reg­gel tüzet nyi­tot­tak az is­ko­lá­ban.

Az első hírek sze­rint több diák is meg­sé­rül­he­tett, ami­kor helyi idő sze­rint kedd reg­gel tüzet nyi­tott egy fi­a­tal az ame­ri­kai is­ko­lá­ban.

Borzalmas balesetben halt meg egy férfi a főúton, áll a forgalom

Borzalmas balesetben halt meg egy férfi a főúton, áll a forgalom

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött, őket azon­nal kór­házba vit­ték.

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött, őket azon­nal kór­házba vit­ték.

Durva repülőbaleset történt, vészcsúszdán menekítik az embereket - videó

Durva repülőbaleset történt, vészcsúszdán menekítik az embereket - videó

A gépen 162 ember uta­zott. A re­pü­lő­ből roncs lett, va­ló­szí­nű­leg az idő­já­rás is hoz­zá­já­rult a bal­eset­hez.

Súlyos baleset: falba csapódott az iskolabusz, rengeteg diák megsérült

Súlyos baleset: falba csapódott az iskolabusz, rengeteg diák megsérült

A gye­re­kek úszó­edzésre tar­tot­tak, ami­kor bu­szuk ka­ram­bo­lo­zott.

A gye­re­kek úszó­edzésre tar­tot­tak, ami­kor egy autós hi­bá­já­ból az őket szál­lító busz ka­ram­bo­lo­zott.

Hét éves gyerek sérült meg, a súlyos baleset okozója elmenekült

Hét éves gyerek sérült meg, a súlyos baleset okozója elmenekült

Te­rep­járó és gép­ko­csi ka­ram­bo­lo­zott Bu­da­pes­ten a XII.ke­rü­let­ben.Ki kel­lett men­teni az uta­so­kat.Ki kel­lett men­teni az uta­so­kat.

Te­rep­járó és gép­ko­csi ka­ram­bo­lo­zott Bu­da­pes­ten a XII.ke­rü­let­ben.Ki kel­lett men­teni az uta­so­kat.Ki kel­lett men­teni az uta­so­kat.

Valóra vált rémálom: emberekkel együtt szakadt le a lift

Valóra vált rémálom: emberekkel együtt szakadt le a lift

A fel­vonó vá­rat­la­nul zu­hanni kez­dett.

Egy 30 éves nő és egy 11 éves kis­lány volt a fel­vo­nó­ban, ami­kor az vá­rat­la­nul zu­hanni kez­dett.

Brutális fotók érkeztek a Vas megyei balesetről, lelepleződött a sofőr

Brutális fotók érkeztek a Vas megyei balesetről, lelepleződött a sofőr

A bal­eset­ben az uta­sok és a sofőr is meg­sé­rül­tek, és az is ki­de­rült, hogy a ve­zető ül­he­tett volna volán mögé.

Máris elkezdődött: kilőtte a saját szemét egy petárdával egy kisfiú

Máris elkezdődött: kilőtte a saját szemét egy petárdával egy kisfiú

Már a teg­napi lapok is szá­mos sé­rült­ről szá­mol­tak be Né­met­or­szág-szerte.

Már a teg­napi lapok is szá­mos sé­rült­ről szá­mol­tak be Né­met­or­szág-szerte. Talán ta­nul­sá­gos lesz azok szá­mára, akik sze­rint nincs szil­vesz­ter pe­tárda nél­kül, még akkor is, ha ná­lunk ez til­tott.

Most érkezett: Hatalmas dugó várható Pest felé

Most érkezett: Hatalmas dugó várható Pest felé

Hár­mas ka­ram­bol miatt, vár­ha­tóan ko­moly tor­ló­dásra lehet szá­mí­tani az M3-as au­tó­pá­lya fő­vá­rosi, be­ve­zető sza­ka­szán.

Hár­mas ka­ram­bol miatt, vár­ha­tóan ko­moly tor­ló­dásra lehet szá­mí­tani az M3-as au­tó­pá­lya fő­vá­rosi, be­ve­zető sza­ka­szán.

Szörnyű tragédia, lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A tet­test el­fog­ták.

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek.

Hivatalos: elfogták a párizsi merénylőt!

Hivatalos: elfogták a párizsi merénylőt!

El­fog­ták a férfit, aki szán­dé­ko­san ka­to­nák közé haj­tott a fő­vá­ros­ban.

El­fog­ták a férfit, aki szán­dé­ko­san ka­to­nák közé haj­tott a fő­vá­ros­ban szer­dán.

Tömegbe hajtott egy furgon, súlyos sérültek is vannak

Tömegbe hajtott egy furgon, súlyos sérültek is vannak

Az em­be­rek egy jár­dára nyíló te­ra­szon va­cso­ráz­tak, ami­kor a jármű kö­zé­jük csa­pó­dott.

Borzalmas buszbaleset Pest megyében, nem tudni, hányan sérültek

Borzalmas buszbaleset Pest megyében

Töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor fel­bo­rult egy au­tó­busz Pest me­gyé­ben pén­te­ken. A sé­rül­tek száma még nem tisz­tá­zott.

Hosszú késsel kezdett vad kaszabolásba a plázában a férfi

Hosszú késsel kezdett vad kaszabolásba a plázában a férfi

Békés vá­sár­lókra tá­madt ve­szé­lyes fegy­ve­ré­vel, töb­ben saj­nos nem tud­tak el­ug­rani a penge elől.

Békés vá­sár­lókra tá­madt ve­szé­lyes fegy­ve­ré­vel, töb­ben saj­nos nem tud­tak el­ug­rani a penge elől.

Most érkezett: állomásba csapódott egy vonat, sok a sérült

Most érkezett: állomásba csapódott egy vonat, sok a sérült

Bar­ce­lo­ná­ban tör­tént a bal­eset.

A spa­nyol nagy­vá­ros­ban, Bar­ce­lo­ná­ban tör­tént az ért­he­tet­len bal­eset, amely­ben sokan igen sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek.

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg az Tö­­rök­or­­szág égei-ten­­geri part­­vi­­dé­­két, sok a sé­rült.

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Száz négy­zet­mé­te­tes lakás ka­pott lángra, pil­la­na­tok alatt át­ter­jedt a te­tőre is.

Száz négy­zet­mé­te­tes lakás ka­pott lángra, pil­la­na­tok alatt át­ter­jedt a te­tőre is. Egy szem­tanú meg­döb­bentő vi­deót ké­szí­tett.

Ismét beszámolt a gyermeksebész: újabb információk a manchesteri kórházból

Ismét beszámolt a gyermeksebész: újabb információk a manchesteri kórházból

Las­san sta­bi­li­zá­ló­dik a leg­több sé­rült ál­la­pota.

Las­san sta­bi­li­zá­ló­dik a leg­több sé­rült ál­la­pota.

Bréking! Terrortámadás a brit Parlamentnél!

Bréking! Terrortámadás a brit Parlamentnél!

Sok a sé­rült, meg­jöt­tek az első képek.

Sok a sé­rült, meg­jöt­tek az első képek. Az ámok­futó ko­csi­val haj­tott a tö­megbe, majd lö­völ­dö­zés tört ki. Élő videó az ese­mé­nyek­ről!

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről.

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről, né­gyen is meg­sé­rül­tek.

Robbanás Párizsban - eddig 19 sebesült! - videó

Robbanás Párizsban - eddig 19 sebesült! - videó

Több ezren vet­tek részt azon a pá­ri­zsi kar­ne­vá­lon, ame­lyet főleg csa­lá­do­sok­nak szer­vez­tek. Aztán meg­tör­tént a baj.

Több ezren vet­tek részt azon a pá­ri­zsi kar­ne­vá­lon, ame­lyet főleg csa­lá­do­sok­nak szer­vez­tek. Az ese­mé­nyen a ha­gyo­má­nyok sze­rint egy ha­tal­mas szal­ma­bá­bút is meg­gyúj­tot­tak, ekkor tör­tént a ka­taszt­rófa. Brit lapok sze­rint nem ter­ror­tá­ma­dás­ról lehet szó. Íme a tra­gé­dia vi­de­ó­kon.

Veronai busztragédia: koponyatöréssel engedik haza a sérültet

Veronai busztragédia: koponyatöréssel engedik haza a sérültet

A busz­bal­eset négy sé­rült­jét ke­zel­ték a Hon­véd­kór­ház­ban.

A busz­bal­eset négy sé­rült­jét ke­zel­ték a Hon­véd­kór­ház­ban.

Trafikba lökte a villamost az ütköző busz Szegeden - sok a sérült

Trafikba lökte a villamost az ütköző busz Szegeden - sok a sérült

Egy busz és egy vil­la­mos üt­kö­zött a Szé­che­nyi tér és Ke­le­men utca sar­kán. A szem­ta­núk sze­rint a busz pi­ro­son ment át.

272 halott: Megrázó képek az ecuadori földrengésről!

272 halott: Megrázó képek az ecuadori földrengésről!

A sé­rül­tek száma több mint két­ezer.

Leg­ke­ve­sebb 272 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt a pusz­tító erejű, 7,8-es fo­ko­zatú föld­ren­gés Ecua­dor­ban, a sé­rül­tek száma pedig meg­ha­ladja a 2060-at.

Friss: ma már nem fog járni a metró, súlyos sérültjei is vannak a balesetnek!

Friss: ma már nem fog járni a metró, súlyos sérültjei is vannak a balesetnek!

A Pil­langó utcai bal­eset­ben sokan meg­sé­rül­tek...

A Pil­langó utcai bal­eset­ben sokan meg­sé­rül­tek... A város tel­je­sen meg­bé­nult!

A lángoló debreceni kolesz ablakán ugrott ki halálfélelmében egy diák

A lángoló debreceni kolesz ablakán ugrott ki halálfélelmében egy diák

Éjfél előtt ütött ki a tűz, össze­sen 35 ember szál­lí­tot­tak kór­házba, egyi­kük sé­rü­lése sem élet­ve­szé­lyes.

Robbanás egy hétvégi házban, három embert vittek kórházba

Robbanás egy hétvégi házban

Fel­rob­ban egy hét­végi ház kan­dal­lója a Pest me­gyei Szi­get­mo­nos­to­ron. Három em­bert hoz­tak az épü­let­ből, akik meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben.

Pesti vonatbaleset: 21 a sérültek száma

Pesti vonatbaleset: már 21 a sérültek száma - Fotók

A sé­rül­tek közül kettő sú­lyos, fe­le­lős egy­előre nincs.

A két jármű egy ka­nyar­ban ka­ram­bo­lo­zott. A sé­rül­tek közül kettő sú­lyos, fe­le­lős egy­előre nincs.