CÍMKE: 'sérült'

Hordágyon vitték el a fiatal fiút, kígyómarástól esett össze

Hordágyon vitték el a fiatal fiút, kígyómarástól esett össze

A tini tú­rá­zás köz­ben, egy erdős ré­szen sé­rült meg. He­gyi­men­tő­ket ri­asz­tot­tak hozzá.

Menteni rohantak, villám csapott egy 63 éves férfiba

Menteni rohantak, villám csapott egy 63 éves férfiba

Si­ke­rült új­ra­élesz­teni a bajba ju­tot­tat, kór­házba vit­ték. Ha­tal­mas pusz­tí­tás­sal sö­pört végig a vihar Ro­má­nián.

Si­ke­rült új­ra­élesz­teni a bajba ju­tot­tat, kór­házba vit­ték. Ha­tal­mas pusz­tí­tás­sal sö­pört végig a vihar Ro­má­nián.

Tömegkarambol az M3-as autópályán, sérült is van

Tömegkarambol az M3-as autópályán, sérült is van

Hat­van kö­ze­lé­ben a le­ál­ló­sáv­ban halad Bu­da­pest felé a for­ga­lom a va­sár­nap dél­utáni bal­eset miatt.

Hat­van kö­ze­lé­ben a le­ál­ló­sáv­ban halad Bu­da­pest felé a for­ga­lom a va­sár­nap dél­utáni bal­eset miatt.

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént. 28-an meg­sé­rül­tek.

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént.

Felborult egy magyar busz, többen megsérültek

Felborult egy magyar busz, többen megsérültek

Ér­de­mes kö­rül­te­kin­tően ve­zetni.

A busz a Veszp­rém me­gyei Tót­vá­zsony­nál bo­rult az ol­da­lára. Ér­de­mes kö­rül­te­kin­tően ve­zetni a ha­va­zás miatt! Több he­lyen csúsz­hat az út...

4 halottas baleset: mindenki árvákat hagyott maga után

4 halottas baleset: mindenki árvákat hagyott maga után

Össze­sen ti­zenöt gye­rek ma­radt árván a hétfő haj­nali, négy­ha­lot­tas bal­eset­ben - tudta meg a %Ri­post%.

Össze­sen ti­zenöt gye­rek ma­radt árván a hétfő haj­nali, négy­ha­lot­tas bal­eset­ben - tudta meg a Ri­post. Dol­gozni in­dul­tak Kis­na­mény­ből.

Eltitkolt baleset a kínai piacon, mélybe zuhant egy gyerek

Eltitkolt baleset a kínai piacon, mélybe zuhant egy gyerek

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták el.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták el a pi­ac­ról azt a kis­lányt, aki szom­ba­ton át­esett egy ab­la­kon, és le­zu­hant. A Ri­post­nak két szem­tanú me­sélt.

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Többe közt egy sé­rült, nagy orrú kisfi­ú­nak ne­vezte Ber­kit...

Többe közt egy sé­rült, nagy orrú kisfi­ú­nak ne­vezte Ber­kit, akit sze­rinte gye­rek­ko­rá­ban csú­fol­tak és aki még min­dig ott lakik benne...

Lelépett az állatorvostól a megmentett kutya

Lelépett az állatorvostól a megmentett kutya

Szív­szo­rító, amit egy csau-csau faj­tájú ku­tyus­nak át kel­lett élnie.

Szív­szo­rító, amit egy csau-csau faj­tájú ku­tyus­nak át kel­lett élnie. A két­éves ebet egy ke­re­pesi te­le­pen tar­tot­ták la­kó­ko­csi­hoz kötve.

Újabb fordulat a várpalotai körhintabaleset ügyében

Újabb fordulat a várpalotai körhintabaleset ügyében

A vár­pa­lo­tai kör­hin­ta­bal­eset leg­sú­lyo­sabb sé­rültje már pu­szit dob és in­te­get, ha meg­látja édes­any­ját.

Drámai részletek:
így küzd életéért
a horrorhinta 18 éves áldozata

Drámai részletek: így küzd az életéért a várpalotai horrorhinta 18 éves áldozata

Krisz­to­fert át­szál­lí­tot­ták az Or­szá­gos Or­vosi Re­ha­bi­li­tá­ciós In­té­zetbe. Szív­szo­rító a hely­zet.

Súlyos sérülést okozott egy sérültet szállító mentőhelikopter

Súlyos sérülést okozott egy sérültet szállító mentőhelikopter

Sú­lyos sé­rült­höz ri­asz­tot­ták a he­li­kop­tert, ami végül bal­ese­tet szen­ve­dett.

Sú­lyos sé­rült­höz ri­asz­tot­ták a he­li­kop­tert, ami végül szin­tén bal­ese­tet szen­ve­dett.

Most érkezett: fordulat történt a várpalotai hintabaleset ügyében

Most érkezett: fordulat történt a várpalotai hintabaleset ügyében

Ko­moly vál­to­zás állt be a leg­sú­lyo­sabb sé­rült ál­la­po­tá­ban.

Ko­moly vál­to­zás állt be a leg­sú­lyo­sabb sé­rült ál­la­po­tá­ban.

Várpalotai tragédia: tiszteletjeggyel ült a hintára a család

Várpalotai tragédia: tiszteletjeggyel ült a hintára a család

Nagy össze­fo­gás ala­kult ki.

Nagy össze­fo­gás ala­kult ki azért a nyolc­gyer­me­kes csa­lá­dért, amely­nek 18 éves tagja, M. Krisz­to­fer sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett egy ext­rém kör­hin­tán.

Most érkezett: Autós és motoros karambolozott a 11. kerületben

Most érkezett: Autós és motoros karambolozott a 11. kerületben

A bal­eset a Sa­sadi út és az Elő­pa­tak utca ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént.

Tartalékos svájci válogatott jön Budapestre

Tartalékos svájci válogatott jön Budapestre

Storck ma­gyar­jai bez­zeg épek.

Ez sokat szá­mít­hat a pén­teki meccsen! Két já­té­kos is meg­sé­rült az el­len­fél ke­re­té­ből. Storck ma­gyar­jai bez­zeg épek.

Brutális baleset az M0 autópályán

Brutális baleset az M0 autópályán

A jármű át­sza­kí­totta a sza­lag­kor­lá­tot és tel­je­sen össze­tört.

A jármű át­sza­kí­totta a sza­lag­kor­lá­tot és a pálya mel­letti 15 mé­te­res rézsű al­já­nak csa­pó­dott.

Nem emlékszik a robbantásra a megsérült rendőrnő

Nem emlékszik a robbantásra a megsérült rendőrnő

A Teréz kör­úti rob­ban­tás­ban meg­sé­rült rend­őrnő egy­előre nem em­lék­szik arra, mi tör­tént vele.

A Teréz kör­úti rob­ban­tás­ban meg­sé­rült rend­őrnő egy­előre nem em­lék­szik arra, mi tör­tént vele.

Tragikus véletlen: nem is Szabinának kellett volna járőröznie

Tragikus véletlen: nem is Szabinának kellett volna járőröznie

Kol­lé­ga­nője kérte meg a cse­rére.

Nem A. Sza­bi­ná­nak kel­lett volna ott len­nie a Teréz kör­úti rob­ban­tás­nál, egy kol­lé­ga­nője kérte meg a cse­rére.

Még mindig küzdenek a komlói gázrobbanás sérültjéért az orvosok!

Még mindig küzdenek a komlói gázrobbanás sérültjéért az orvosok!

Még min­dig sú­lyos mű­té­tek vár­nak a har­ma­dik ál­do­zatra. Két társa meg­halt a bal­ese­tet kö­ve­tően.

Még min­dig sú­lyos mű­té­tek vár­nak a har­ma­dik ál­do­zatra. Két társa meg­halt a bal­ese­tet kö­ve­tően.

Kerüld el az M5-öst! Gyerek sérült meg a pesti balesetben

Kerüld el az M5-öst! Gyerek sérült meg a pesti balesetben

A ki­felé ha­la­dók du­góra szá­mít­sa­nak, Sze­ged felé csak ara­szol a for­ga­lom. A men­tés so­káig tart.

A ki­felé ha­la­dók du­góra szá­mít­sa­nak, Sze­ged felé csak ara­szol a for­ga­lom.

Lezárták az M35 Debrecen felé vezető oldalát!

Lezárták az M35 Debrecen felé vezető oldalát!

Fel­bo­rult egy kis­busz.

Fel­bo­rult egy kis­busz, men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta el a sé­rül­te­ket. Fon­tos cso­mó­pont­nál te­re­lik a for­gal­mat, tor­ló­dásra lehet szá­mí­tani.

Szörnyű, négyes karambol történt Gyöngyösön

Szörnyű, négyes karambol történt Gyöngyösön

Össze­tört autók bo­rít­ják az utat. Sok a sé­rült.Több men­tő­au­tót és sok tűz­ol­tót küld­tek a hely­színre. Az üzem­anyag is az útra folyt.

Össze­tört autók bo­rít­ják az utat. Sok a sé­rült. Az üzem­anyag is az útra folyt.

Megrázó képek az écsi halálos vonatbalesetről - FOTÓ!

Megrázó képek az écsi halálos vonatbalesetről - FOTÓ!

Be­fe­je­ző­dött a hely­szí­ne­lés és a mű­szaki men­tés Écsen, ahol egy autó haj­tott át a vas­úti át­já­rón, az egyik utas azon­nal meg­halt.

Felrobbant az autógáz Szegeden! Hárman megsérültek

Felrobbant az autógáz Szegeden! Hárman megsérültek

A tra­gé­dia akkor tör­tént meg, ami­kor fel akar­tak töl­teni egy autót a rend­kí­vül ve­szé­lyes anyag­gal.

A tra­gé­dia akkor tör­tént, ami­kor fel akar­tak töl­teni egy autót a rend­kí­vül ve­szé­lyes anyag­gal.

Écsi vonatbaleset: 100 méteren keresztül tolta maga előtt a kocsit

Écsi vonatbaleset: 100 méteren keresztül tolta maga előtt a kocsit

Az autó egyik utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, má­si­ku­kat még fe­szí­tő­vá­gó­val pró­bál­ják ki­sza­ba­dí­tani.