CÍMKE: 'sérült'

Tömegkarambol az M3-as autópályán, sérült is van

Tömegkarambol az M3-as autópályán, sérült is van

Hat­van kö­ze­lé­ben a le­ál­ló­sáv­ban halad Bu­da­pest felé a for­ga­lom.

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént.

4 halottas baleset: mindenki árvákat hagyott maga után

4 halottas baleset: mindenki árvákat hagyott maga után

Össze­sen ti­zenöt gye­rek ma­radt árván a hétfő haj­nali, négy­ha­lot­tas bal­eset­ben - tudta meg a %Ri­post%.

Össze­sen ti­zenöt gye­rek ma­radt árván a hétfő haj­nali, négy­ha­lot­tas bal­eset­ben - tudta meg a Ri­post. Dol­gozni in­dul­tak Kis­na­mény­ből.

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Többe közt egy sé­rült, nagy orrú kisfi­ú­nak ne­vezte Ber­kit...

Többe közt egy sé­rült, nagy orrú kisfi­ú­nak ne­vezte Ber­kit, akit sze­rinte gye­rek­ko­rá­ban csú­fol­tak és aki még min­dig ott lakik benne...

Újabb fordulat a várpalotai körhintabaleset ügyében

Újabb fordulat a várpalotai körhintabaleset ügyében

A vár­pa­lo­tai kör­hin­ta­bal­eset leg­sú­lyo­sabb sé­rültje már pu­szit dob és in­te­get, ha meg­látja édes­any­ját.

Lelépett az állatorvostól a megmentett kutya

Lelépett az állatorvostól a megmentett kutya

Szív­szo­rító, amit egy csau-csau faj­tájú ku­tyus­nak át kel­lett élnie. Az ebet egy ke­re­pesi te­le­pen tar­tot­ták meg­kötve.

Szív­szo­rító, amit egy csau-csau faj­tájú ku­tyus­nak át kel­lett élnie. A két­éves ebet egy ke­re­pesi te­le­pen tar­tot­ták la­kó­ko­csi­hoz kötve, onnan men­tet­ték ki az ál­lat­vé­dők. Rexi nyaka csú­nyán meg­sé­rült a lánc miatt.

Drámai részletek:
így küzd az életéért a várpalotai horrorhinta 18 éves áldozata

Drámai részletek: így küzd az életéért a várpalotai horrorhinta 18 éves áldozata

Krisz­to­fert át­szál­lí­tot­ták az Or­szá­gos Or­vosi Re­ha­bi­li­tá­ciós In­té­zetbe.

Krisz­to­fert át­szál­lí­tot­ták az Or­szá­gos Or­vosi Re­ha­bi­li­tá­ciós In­té­zetbe.

Most érkezett: fordulat történt a várpalotai hintabaleset ügyében

Most érkezett: fordulat történt a várpalotai hintabaleset ügyében

Ko­moly vál­to­zás állt be a leg­sú­lyo­sabb sé­rült ál­la­po­tá­ban. Meg­szó­lalt az édes­anya.

Várpalotai tragédia: tiszteletjeggyel ült a hintára a család

Várpalotai tragédia: tiszteletjeggyel ült a hintára a család

Nagy össze­fo­gás ala­kult ki.

Nagy össze­fo­gás ala­kult ki azért a nyolc­gyer­me­kes csa­lá­dért, amely­nek 18 éves tagja, M. Krisz­to­fer sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett egy ext­rém kör­hin­tán.

Súlyos sérülést okozott egy sérültet szállító mentőhelikopter

Súlyos sérülést okozott egy sérültet szállító mentőhelikopter

Sú­lyos sé­rült­höz ri­asz­tot­ták a he­li­kop­tert, ami végül bal­ese­tet szen­ve­dett.

Sú­lyos sé­rült­höz ri­asz­tot­ták a he­li­kop­tert, ami végül szin­tén bal­ese­tet szen­ve­dett.

Most érkezett: Autós és motoros karambolozott a 11. kerületben

Most érkezett: Autós és motoros karambolozott a 11. kerületben

A bal­eset a Sa­sadi út és az Elő­pa­tak utca ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént.

A bal­eset a Sa­sadi út és az Elő­pa­tak utca ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént. Az el­sőd­le­ges hírek sze­rint egy ember meg­sé­rült, őt a men­tők kór­házba szál­lí­tot­ták.A for­ga­lom fo­lya­ma­to­san halad, de mind­két ut­cá­ban le­zár­tak egy sávot.

Tartalékos svájci válogatott jön Budapestre

Tartalékos svájci válogatott jön Budapestre

Ez sokat szá­mít­hat a pén­teki meccsen! Két já­té­kos is meg­sé­rült az el­len­fél ke­re­té­ből. Storck ma­gyar­jai bez­zeg épek.

Ez sokat szá­mít­hat a pén­teki meccsen! Két já­té­kos is meg­sé­rült az el­len­fél ke­re­té­ből. Storck ma­gyar­jai bez­zeg épek.

Nem emlékszik a robbantásra a megsérült rendőrnő

Nem emlékszik a robbantásra a megsérült rendőrnő

Nem em­lék­szik arra, mi tör­tént vele.

A Teréz kör­úti rob­ban­tás­ban meg­sé­rült rend­őrnő egy­előre nem em­lék­szik arra, mi tör­tént vele.

Tragikus véletlen: nem is Szabinának kellett volna járőröznie

Tragikus véletlen: nem is Szabinának kellett volna járőröznie

Kol­lé­ga­nője kérte meg a cse­rére.

Nem A. Sza­bi­ná­nak kel­lett volna ott len­nie a Teréz kör­úti rob­ban­tás­nál, egy kol­lé­ga­nője kérte meg a cse­rére.

Szörnyű, négyes karambol történt Gyöngyösön

Szörnyű, négyes karambol történt Gyöngyösön

Össze­tört autók bo­rít­ják az utat.

Össze­tört autók bo­rít­ják az utat. Sok a sé­rült. Az üzem­anyag is az útra folyt.

Brutális baleset az M0 autópályán

Brutális baleset az M0 autópályán

A jármű át­sza­kí­totta a sza­lag­kor­lá­tot és a pálya mel­letti 15 mé­te­res rézsű al­já­nak csa­pó­dott. Az uta­so­kat kór­házba szál­lí­tot­ták.

A jármű át­sza­kí­totta a sza­lag­kor­lá­tot és a pálya mel­letti 15 mé­te­res rézsű al­já­nak csa­pó­dott. Az uta­so­kat kór­házba szál­lí­tot­ták.

Még mindig küzdenek a komlói gázrobbanás sérültjéért az orvosok!

Még mindig küzdenek a komlói gázrobbanás sérültjéért az orvosok!

Sú­lyos mű­té­tek vár­nak rá.

Még min­dig sú­lyos mű­té­tek vár­nak a har­ma­dik ál­do­zatra. Két társa meg­halt a bal­ese­tet kö­ve­tően.

Kerüld el az M5-öst! Gyerek sérült meg a pesti balesetben

Kerüld el az M5-öst! Gyerek sérült meg a pesti balesetben

A ki­felé ha­la­dók du­góra szá­mít­sa­nak.

A ki­felé ha­la­dók du­góra szá­mít­sa­nak, Sze­ged felé csak ara­szol a for­ga­lom.

Felrobbant az autógáz Szegeden! Hárman megsérültek

Felrobbant az autógáz Szegeden! Hárman megsérültek

A tra­gé­dia akkor tör­tént, ami­kor fel akar­tak töl­teni egy autót a rend­kí­vül ve­szé­lyes anyag­gal.

A tra­gé­dia akkor tör­tént, ami­kor fel akar­tak töl­teni egy autót a rend­kí­vül ve­szé­lyes anyag­gal.

Lezárták az M35 Debrecen felé vezető oldalát!

Lezárták az M35 Debrecen felé vezető oldalát!

Fel­bo­rult egy kis­busz.

Fel­bo­rult egy kis­busz, men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta el a sé­rül­te­ket. Fon­tos cso­mó­pont­nál te­re­lik a for­gal­mat, tor­ló­dásra lehet szá­mí­tani.

Megrázó képek az écsi halálos vonatbalesetről - FOTÓ!

Megrázó képek az écsi halálos vonatbalesetről - FOTÓ!

Be­fe­je­ző­dött a hely­szí­ne­lés és a mű­szaki men­tés Écsen, ahol egy autó haj­tott át a vas­úti át­já­rón, az egyik utas azon­nal meg­halt.

Écsi vonatbaleset: 100 méteren keresztül tolta maga előtt a kocsit

Écsi vonatbaleset: 100 méteren keresztül tolta maga előtt a kocsit

Az autó egyik utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, má­si­ku­kat még fe­szí­tő­vá­gó­val pró­bál­ják ki­sza­ba­dí­tani.