CÍMKE: 'sérülés'
FRISS HÍREK

Ajjaj, rossz hírt kaptak az angol sztárcsapat szurkolói

Ajjaj, rossz hírt kaptak az angol sztárcsapat szurkolói

Aaron Ram­sey nem biz­tos, hogy pá­lyára lép még az Ar­se­nal lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­ban.

Aaron Ram­sey nem biz­tos, hogy pá­lyára lép még az Ar­se­nal lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­ban.

Kötéssel lábadozik az elgázolt bagoly

Kötéssel lábadozik az elgázolt bagoly

A kis Fü­li­nek iz­gal­mas tör­té­nete van arról, hogy ho­gyan sé­rült meg! Ennél ara­nyo­sab­bat ma már biz­to­san nem látsz!

A kis Fü­li­nek iz­gal­mas tör­té­nete van arról, hogy ho­gyan sé­rült meg! Ennél ara­nyo­sab­bat ma már biz­to­san nem látsz! Ér­de­kes rész­le­tek a cikk­ben!

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

Az FC Bar­ce­lona a Man­ches­ter Uni­ted ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­ben.

Az FC Bar­ce­lona a Man­ches­ter Uni­ted ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­ben.

Drámai bejelentés, nagyon rossz hírt közölt a BL-csapat edzője

Drámai bejelentés, rossz hírt közölt a BL-csapat edzője

A Tot­ten­ham óri­ási bra­vúrt ért el a ne­gyed­dön­tő­ben, a szur­ko­lók azon­ban ag­gód­hat­nak.

Csúnyán megsérült Szekeres Adrien: elmondta, mi történt

Csúnyán megsérült Szekeres Adrien: elmondta, mi történt

A gyö­nyörű hangú éne­kesnő spe­ci­á­lis se­géd­esz­közt ka­pott a gyó­gyu­lás ide­jére.

A gyö­nyörű hangú éne­kesnő spe­ci­á­lis se­géd­esz­közt ka­pott a gyó­gyu­lás ide­jére.

Véres csata volt Fehérváron, súlyos sérülésekkel

Véres csata volt Fehérváron, súlyos sérülésekkel

Ni­ko­lics és Reb­rov is ki­akadt.

Mind­két ma­gyar él­csa­pat kül­földi edzője, Marko Ni­ko­lics és Szer­hij Reb­rov is ki­akadt a tör­tén­tek miatt. Túl­zásba estek a ke­mény­ke­dés­sel a fo­cis­ták.

Ronaldo kórházban, új információk a sérült focistáról

Ronaldo kórházban, új információk a sérült focistáról

A por­tu­gál sztár hét­főn sé­rült meg a vá­lo­ga­tott­ban, most fon­tos dön­tést ho­zott.

Hol itt az igazság? Furcsa döntést hozott az MLSZ

Hol itt az igazság? Furcsa döntést hozott az MLSZ

Két férfi, egy eset: Ki­rály és Di­busz ha­sonló el­til­tást ka­pott, pedig a tet­teik kö­zött ég és föld a kü­lönb­ség. A Ha­la­dás-kapus hiába küzd az iga­záért?

Két férfi, egy eset: Ki­rály és Di­busz ha­sonló el­til­tást ka­pott, pedig a tet­teik kö­zött ég és föld a kü­lönb­ség. A Ha­la­dás-kapus hiába küzd az iga­záért?

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

A mű­sor­ve­zető szo­morú hírt osz­tott meg, teg­nap, az edzés során sé­rü­lést szen­ve­dett a lánya.

A mű­sor­ve­zető szo­morú hírt osz­tott meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán, teg­nap, az edzés során rosszul lé­pett és ko­moly sé­rü­lést szen­ve­dett a lánya.

Megható fotón a kórházból hazatérő sztárapuka

Megható fotón a kórházból hazatérő sztárapuka

David Os­pi­náért sokan iz­gul­tak.

David Os­pina még va­sár­nap este esett össze meccs köz­ben, mi­u­tán fejbe rúg­ták. Nagy volt az ije­de­lem, de sze­ren­csére job­ban van a kapus.

Komoly baleset, megsérült a TV2 sztárja

Komoly baleset, megsérült a TV2 sztárja

Rosszul lé­pett az egyik aka­dály­nál.

A Baj­no­kok ver­seny­zője rosszul lé­pett az egyik aka­dály­nál.

Borzalmas balesetet szenvedett a TV2 sztárja, félbeszakadt a forgatás

Borzalmas balesetet szenvedett a TV2 sztárja, félbeszakadt a forgatás

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben.

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben. Az or­vo­sok gyor­san re­a­gál­tak...

Borzasztó hírt kapott a magyar válogatott játékos

Megvan a diagnózis, borzasztó hírt kapott a magyar válogatott játékos

Szed­mák Ré­kára hosszú ki­ha­gyás vár.

Szed­mák Ré­ká­nak el­sza­kadt a ke­reszt­sza­lagja, műtét és hosszú ki­ha­gyás vár rá. A nyári Eu­rópa-baj­nok­ság­ról is le­ma­rad.

Nagy a baj, újabb kulcsember dőlt ki a fociválogatottból

Nagy a baj, újabb kulcsember dőlt ki a fociválogatottból

Ez a hír na­gyon nem hi­ány­zott.

Ez nem hi­ány­zott a szlo­vák-ma­gyar meccs előtt. Még egy sé­rült: a Vidi já­té­kosa nem játsz­hat a kö­zelgő Eb-se­lej­te­ző­kön. Ez az ára, hogy el­ke­rülje a mű­té­tet.

Edzésen történt a baj, ez vár a magyar sztársportolóra

Edzésen történt a baj, ez vár a magyar sztársportolóra

Meg­sé­rült Baji Ba­lázs.

Meg­sé­rült a vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes gát­futó, Baji Ba­lázs. Ki­hagyja az idei fe­dett pá­lyás sze­zont.

Nagyon rossz hírt kaptak a Fradi szurkolói

Nagyon rossz hírt kaptak a Fradi szurkolói, ez most nem hiányzott

Kulcs­csont­tö­rés miatt hó­na­pokra ki­esett Buj­dosó Ben­de­gúz, aki eddig szórta a gó­lo­kat.

Kulcs­csont­tö­rés miatt hó­na­pokra ki­esett Buj­dosó Ben­de­gúz, aki eddig szórta a gó­lo­kat.

Súlyos sérülés, a fél arcát nem érzi az NB I-es focista

Súlyos sérülés, a fél arcát nem érzi az NB I-es focista

Sigér Dá­vid­dal üt­kö­zött.

He­ge­dűs János a Pus­kás Aka­dé­mia vé­dője a fe­renc­vá­rosi Sigér Dá­vid­dal üt­kö­zött a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján. A Fradi 4-0-ra győ­zött.

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től.

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

Rossz hírt kaptak a Real Madrid szurkolói, komoly a baj

Rossz hírt kaptak a Real Madrid szurkolói, komoly a baj

Meg­sé­rült a sztár­csa­pat fi­a­tal fut­bal­lis­tája, több fon­tos meccset is ki kell hagy­nia.

Meg­sé­rült a sztár­csa­pat fi­a­tal fut­bal­lis­tája, több fon­tos meccset is ki kell hagy­nia.

Hetek óta fájdalommal él a magyar műsorvezető

Hetek óta fájdalommal él a magyar műsorvezető

Nóra hat hét­tel ez­előtt szen­ve­dett fur­csa bal­ese­tet, de még mos­tanra sem si­ke­rült fel­gyó­gyul­nia sé­rü­lé­sé­ből.

Nóra hat hét­tel ez­előtt szen­ve­dett fur­csa bal­ese­tet, de még mos­tanra sem si­ke­rült fel­gyó­gyul­nia.

Barátai előtt sírta el magát Neymar

Nem tudta visszatartani érzelmeit: Barátai előtt sírta el magát Neymar

A bra­zil fo­ci­sztár azt kí­vánta, bár­csak kap­hatna egy új láb­kö­zép­cson­tot.

A bra­zil fo­ci­sztár azt kí­vánta, bár­csak kap­hatna egy új láb­kö­zép­cson­tot a szü­le­tés­nap­jára.

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd...

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár. Három napig biz­to­san nem lép pá­lyára.

Baj van, Lionel Messi kihagyhatja a Real Madrid elleni csúcsmeccset

Baj van, Lionel Messi kihagyhatja a Real Madrid elleni csúcsmeccset

A Va­len­cia el­leni hét­végi baj­noki ka­pott rú­gást a comb­jára.

Az ar­gen­tin klasszis a Va­len­cia el­leni hét­végi baj­noki ka­pott rú­gást a comb­jára, ez­után per­ce­kig ápolni kel­lett.

Micsoda nő, elbűvölő szépség ápolja a sztárfocistát

Micsoda nő, elbűvölő szépség ápolja a sztárfocistát

Rob Hol­ding, az Ar­se­nal fo­cis­tája hó­na­po­kig nem lép­het pá­lyára. Ki­fo­gás­ta­lan bá­nás­mód­ban ré­sze­sül ott­hon.

Rob Hol­ding, az Ar­se­nal fo­cis­tája hó­na­po­kig nem lép­het pá­lyára. Ki­fo­gás­ta­lan bá­nás­mód­ban ré­sze­sül.

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Ha­za­u­ta­zott Né­met­or­szág­ból, vél­he­tően mű­teni kell majd a kezét a fi­a­ta­lab­bik Liu test­vér­nek.

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Na­gyot esett a győz­tes sí­ugró. Edzője sze­rint nem csak ő, de a ver­seny szer­ve­zői is na­gyot hi­báz­tak.

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Liu Sha­o­ang pén­te­ken, a gyors­kor­cso­lyá­zók drez­dai vi­lág­kupa-vi­a­da­lán szen­ve­dett kéz­fej­csont­tö­rést.

Liu Sha­o­ang pén­te­ken, a gyors­kor­cso­lyá­zók drez­dai vi­lág­kupa-vi­a­da­lán szen­ve­dett kéz­fej­csont­tö­rést.

Rohantak a mentősök: tetődarab zuhant egy emberre Barcelonában

Rohantak a mentősök: tetődarab zuhant egy emberre Barcelonában

A gya­nút­lan szur­koló sze­ren­csére nem sé­rült meg sú­lyo­san.

A gya­nút­lan szur­koló sze­ren­csére nem sé­rült meg sú­lyo­san. A Camp Nou sze­mély­zete gon­dos­ko­dott arról, hogy több in­ci­dens ne tör­tén­jen.

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Hárman megsérültek, összeütközött két autó Tatabányán

Hárman megsérültek, összeütközött két autó Tatabányán

A tűz­ol­tók a hely­színre ér­kez­tek.

A bal­eset a Köz­tár­sa­ság útján tör­tént va­sár­nap dél­előtt, a tűz­ol­tók hamar a hely­színre ér­kez­tek.

Itt a vége? A befejezésről beszélt a magyar válogatott-focista

Itt a vége? A befejezésről beszélt a magyar válogatott-focista

Bor­zal­mas idő­sza­kon ment ke­resz­tül az Új­pest lab­da­rú­gója, aki ta­valy már­ci­us­ban ját­szott utol­jára.

Megsérült a magyar sport világsztárja

Megsérült a magyar sport világsztárja

A le­hető leg­rosszabb­kor ütött be a krach.

A le­hető leg­rosszabb­kor ütött be a krach Liu Sha­o­lin Sán­dor­nál. Tör­té­nelmi tettre ké­szült a na­po­kon belül kez­dődő Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, vajon így is si­ke­rül a bra­vúr?

Drámai pillanatok: hazaküldték a forgatásról a TV2 sztárját

Drámai pillanatok: hazaküldték a forgatásról a TV2 sztárját

Bár­mennyire is sze­re­tett volna to­vább ver­se­nyezni, nem en­ged­ték.

Bár­mennyire is sze­re­tett volna to­vább ver­se­nyezni, az or­vo­sok nem en­ged­ték.

Fogják a fejüket a Real szurkolói, nagy csapás érte a csapatot

Fogják a fejüket a Real szurkolói, nagy csapás érte a csapatot

Ga­reth Bale megint meg­sé­rült.

Ga­reth Bale megint meg­sé­rült. A walesi sztárt azóta ül­dözi a bal­sze­ren­cse, hogy Mad­ridba szer­ző­dött.

Kínos magyarázat, szex közben sérült meg a focisztár

Kínos magyarázat, szex közben sérült meg a focisztár

Nem fogja vissza magát az ágy­ban a ki­váló fut­bal­lista. Fe­le­sége a há­ló­szo­ba­tit­kok­ról be­szélt.

Nem fogja vissza magát az ágy­ban a ki­váló fut­bal­lista. A lab­da­rúgó szexi fe­le­sége a há­ló­szo­ba­tit­ka­ik­ról be­szélt.

Orvosai jelentették be, ez vár az amerikai sztárra

Orvosai jelentették be, ez vár az amerikai sztárra

Ren­ge­te­gen ag­gód­tak LeB­ron Ja­me­sért, most végre ki­de­rült, mi tör­tént vele pon­to­san.

Ren­ge­te­gen ag­gód­tak LeB­ron Ja­me­sért, most végre ki­de­rült, mi tör­tént vele pon­to­san.

Sokkoló bejelentést tett a BL-győztes sztár

Sokkoló bejelentést tett a BL-győztes sztár

Nora Mörk iker­test­vé­ré­nek elege lett a so­ro­za­tos sé­rü­lé­sek­ből.

Csak öt per­cig tar­tott neki az Eb. Nora Mörk iker­test­vé­ré­nek elege lett a so­ro­za­tos sé­rü­lé­sek­ből, fi­a­ta­lon ab­ba­hagyja a ké­zi­lab­dát.

Sérülést szenvedett Hosszú Katinka kedvence

Emiatt szomorkodhatott Hosszú Katinka karácsony második napján

LeB­ron James csa­pata így is nyerni tu­dott a baj­noki cím­védő Gol­den State War­ri­ors ellen.

LeB­ron James ágyék­sé­rü­lés miatt dőlt ki a Gol­den State War­ri­ors el­leni meccsen. A hírek sze­rint annyira azért nem ko­moly a baj.

Balesetet szenvedett, ijesztő képet osztott meg a dús keblű ducimodell

Balesetet szenvedett, ijesztő képet osztott meg a dús keblű ducimodell

A 31 éves szép­ség munka köz­ben rosszul lé­pett.

A 31 éves szép­ség munka köz­ben rosszul lé­pett.

Baleset érte Veréb Tomit: nagy fájdalmai vannak

Baleset érte Veréb Tomit: nagy fájdalmai vannak

Be­gyógy­sze­rezve áll majd szín­padra.

A Csak show és más semmi sár­mos sztárja be­gyógy­sze­rezve áll majd szín­padra pén­te­ken este.

Itt az első fotó: így néz ki balesete után Curtis arca

Itt az első fotó: így néz ki balesete után Curtis arca

Egy vi­de­ó­ban is meg­szó­lalt a rap­per.

A Csak show és más semmi sztár­já­ról hét­főn az esti órák­ban töl­tött fel fotót heti part­nere, Hor­váth Éva. De egy vi­de­ó­ban is meg­szó­lalt a rap­per.

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Budai vil­lá­já­ban érte a baj a 77 éves tánc­mű­vészt. Csú­nyán meg­sé­rült, azóta sán­ti­kál.

Budai vil­lá­já­ban érte a baj a 77 éves tánc­mű­vészt. Csú­nyán meg­sé­rült, azóta sán­ti­kál.

Veszélyben az elő adás: dupla baleset a Csak show és más semmi próbáján

Veszélyben az élő adás: dupla baleset a Csak show és más semmi próbáján

Ba­ro­nits Gábor és Vas­tag Csaba ge­rince is meg­sé­rült.

Ba­ro­nits Gábor je­len­leg nagy fáj­dal­mak kö­ze­pette, ge­rinc­me­re­ví­tő­ben ké­szül a mű­sorra, Vas­tag Csaba pedig lehet, szín­padra sem tud állni.

Lőw Zsolték rossz híreket kaptak

Lőw Zsolték rossz híreket kaptak

Két kulcs­já­té­kos is meg­sé­rült a sors­döntő, Li­ver­pool el­leni BL-meccs előtt.

Baj­ban a Paris Saint-Ger­main, két kulcs­já­té­kos is meg­sé­rült a sors­döntő, Li­ver­pool el­leni Baj­no­kok Li­gája-ta­lál­kozó előtt. Ma vár­nak vizs­gá­la­tok a két klasszisra.

Újabb csapás: Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Fiola At­tila is meg­sé­rült.

Fiola At­tila is ki­dőlt a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két meccse előtt. Az olasz szak­ve­zető egy­előre nem ter­vezi, hogy he­lyükre más já­té­kost hív­jon a ke­retbe.

Messire még várni kell, ekkor játszhat ismét

Messire még várni kell, ekkor játszhat ismét

Edzé­sen már fel­tűnt a sztár.

Az FC Bar­ce­lo­ná­nak még mel­lőz­nie kell a leg­na­gyobb sztár­ját, Li­onel Mes­sit.

Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi és a fociválogatott

Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi és a fociválogatott

Sal­lai Ro­land gólt lőtt a Bun­des­li­gá­ban, még­sem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Sal­lai Ro­land gólt lőtt a Bun­des­li­gá­ban, még­sem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Va­ló­szí­nű­leg a 74 éves Tex Ha­rold Gill­igan sem gon­dolta soha, hogy ku­tyája fogja majd meg­se­be­sí­teni a saját fegy­ve­ré­vel.

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Cse­mer Bogi mel­lett több hí­res­ség is ki­állt, ám né­hány harci kutya gaz­dája dur­ván ne­ki­ment az éne­kes­nő­nek, hol­ott Bog­gie meg­se­be­sült, a ku­tyája pedig el­pusz­tult.

Ijesztő vallomás: söröskorsóval dobták fejbe Tatár Csillát: ez történt

Ijesztő vallomás: söröskorsóval dobták fejbe Tatár Csillát: ez történt

A Csak show és más semmi sztárja ko­moly tör­té­ne­tet me­sélt el a múlt­ból.

A Csak show és más semmi sztárja ko­moly tör­té­ne­tet me­sélt el a múlt­ból.

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Az éne­kesnő egy hó­nap­pal ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, mely­nek kö­vet­kez­mé­nye­i­ből még mára sem tu­dott fel­épülni.

Fájdalmas bejelentés, Lionel Messi sokáig nem focizhat

Fájdalmas bejelentés, Lionel Messi sokáig nem focizhat

A Real el­leni rang­adót is ki­hagyja.

A Bar­ce­lona fut­ball­sztár­já­nak jobb kar­já­ban el­tört egy csont, ezért kö­rül­be­lül három hétig nem lép­het pá­lyára. A Real Mad­rid el­leni rang­adót is ki­hagyja.

Begyógyszerezve áll színpadra Köllő Babett

Begyógyszerezve áll színpadra Köllő Babett

Min­dent bevet Köllő Ba­bett annak ér­de­ké­ben, hogy a láb­sé­rü­lése után a le­hető leg­jobb for­má­ját hozza pén­te­ken, a Csak show és más semmi mű­so­rá­ban.

Min­dent bevet Köllő Ba­bett annak ér­de­ké­ben, hogy a láb­sé­rü­lése után a le­hető leg­jobb for­má­ját hozza pén­te­ken, a Csak show és más semmi mű­so­rá­ban. A show­ki­rálynő nagy fáj­dal­mak­kal küzd, de ez nem aka­dá­lyoz­hatja meg abban, hogy, ha fél láb­bal is, de pén­te­ken ismét szín­padra áll­jon.

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Sokkoló, majdnem amputálni kellett a Fradi-sztár lábát

Sokkoló, majdnem amputálni kellett a Fradi-sztár lábát

2011-ben szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést.

A zöld-fe­hé­rek német lab­da­rú­gója 2011-ben szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést a Bun­des­liga 2-ben. Az idei sze­zon­ban egy meccsen ját­szott.

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

A mű­sor­ve­zető csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett a műsor első pró­bája alatt.

A mű­sor­ve­zető csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett a műsor első pró­bája alatt.

Dráma a Ninja Warriorban: rohammentőt kellett hívni

Dráma a Ninja Warriorban: rohammentőt kellett hívni

Sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett Se­bes­tyén Ági a Ninja War­rior Hun­ga­ry­ban

Sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett Se­bes­tyén Ági a Ninja War­rior Hun­ga­ry­ban, nyolc órán ke­resz­tül kel­lett mű­teni...

Ez borzalmas, súlyos égési sérülést szenvedett a színésznő

Ez rettenetes, súlyos égési sérülést szenvedett a színésznő

Égés­plasz­ti­kára volt szük­sége Varga Iza­bel­lá­nak, hosszú és fáj­dal­mas gyó­gyu­lás vár rá.

Égés­plasz­ti­kára volt szük­sége Varga Iza­bel­lá­nak. A kony­há­ban érte bal­eset a szí­nész­nőt.

Szétrobbant a szeme, perel a félig megvakult szurkoló

Szétrobbant a szeme, perel a félig megvakult szurkoló

Ször­nyű, ma­ra­dandó sé­rü­lés tör­tént.

Ször­nyű, ma­ra­dandó sé­rü­lést oko­zott az ame­ri­kai vi­lág­sztár a golf­ver­se­nyen.

Folyt a vér, fejbe lőtt nőt vittek a párizsi kórházba

Folyt a vér, fejbe lőtt nőt vittek a párizsi kórházba

Nagy volt a ri­a­da­lom a golf­ver­se­nyen.

Gya­nút­la­nul, szur­kolni ér­ke­zett, de el­te­rült a gye­pen az erős lö­vés­től. Nagy volt a ri­a­da­lom a vi­lág­hírű golf­ver­se­nyen.

Újabb súlyos medvetámadás történt

Újabb súlyos medvetámadás történt - Megrázó videó

Sú­lyo­san meg­se­be­sült a férfi.

Sú­lyo­san meg­se­be­sí­tett egy mezőn dol­gozó 53 éves férfit egy medve a szé­kely­földi Csík­szent­ki­rály ha­tá­rá­ban.

Rékasi Károly megrázó vallomása: Rémálmok gyötrik

Rékasi Károly megrázó vallomása: Rémálmok gyötrik

Fur­csa érzés lehet így éb­redni...

Fur­csa érzés lehet, ami­kor egy álom alap­ve­tően bol­doggá teszi az em­bert, és csak éb­re­dés után válik nyo­masz­tóvá az em­léke.

Fájdalmas döntést kellett hoznia Marija Sarapovának

Fájdalmas döntést kellett hoznia Marija Sarapovának

A ko­rábbi vi­lág­első te­ni­szező meg­sé­rült, ezért kény­te­len volt vissza­lépni több tor­ná­tól is.

A ko­rábbi vi­lág­első te­ni­szező meg­sé­rült, ezért kény­te­len volt vissza­lépni több tor­ná­tól is. Idén már nem is lép pá­lyára az orosz szép­ség.

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Az éne­kesnő ko­moly bal­ese­tet szen­ve­dett, ezért a kö­zös­ségi ol­da­lon tá­jé­koz­tatta ra­jon­góit...

Imádkoztak érte, borzalmas sérülése után üzent a világsztár

Imádkoztak érte, borzalmas sérülése után üzent a világsztár

Meg­nyug­tatta a szur­ko­ló­kat a sú­lyos sé­rü­lést el­szen­ve­dett Luke Shaw, aki­ért ag­gód­tak a druk­ke­rek.

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

A szí­nész három évvel ez­előtt még el­fo­gadta volna a vét­kes sofőr bo­csá­nat­ké­ré­sét, de ma már nem tart rá igényt.

A szí­nész három évvel ez­előtt még el­fo­gadta volna a vét­kes sofőr bo­csá­nat­ké­ré­sét, de...

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

A szí­nész lát­ha­tóan bol­do­gan hagyta el a bí­ró­ság épü­le­tét.

A szí­nész lát­ha­tóan nem ter­vezte, hogy üzen az őt fo­tózó és vi­de­ózó új­ság­író­kon ke­resz­tül, de...

Kislánya miatt szenvedett ijesztő sérülést a világsztár

Véres fotó, kislánya miatt szenvedett ijesztő sérülést a világsztár

Andy Mur­ray or­rá­ból folyta a vér.

Andy Mur­ray a 10 hó­na­pos gyer­me­ké­vel ját­szott, orr­vér­zés lett a vége. Utána ki­ka­pott a US Ope­nen.

Friss hírek Schumacherről, sírdogál a kerekesszékben

Friss hírek Schumacherről, sírdogál a kerekesszékben

Ré­góta nem kö­zöl­tek konk­rét hí­re­ket Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról. Most meg­tör­ték a csen­det.

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP kony­há­já­ban. Bár jól halad, de mi­lyen áron? Las­san nem marad ép ujja.

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP kony­há­já­ban. Bár jól halad, de mi­lyen áron?

Dráma a magyar gyárban: lúg ment a szemébe, kórházba került a dolgozó

Dráma a magyar gyárban: lúg ment a szemébe, kórházba került a dolgozó

Az al­kal­ma­zot­tat a győri kór­házba vit­ték, bent tart­ják meg­fi­gye­lésre.

Az al­kal­ma­zot­tat a győri kór­házba vit­ték, ahol még min­dig bent tart­ják meg­fi­gye­lésre.

Király Gábort kórházba vitték, üzent az állapotáról

Király Gábort kórházba vitték, üzent az állapotáról

Az Új­pest ellen sé­rült meg.

A szom­bat­he­lyi Ha­la­dás ru­ti­nos ka­pusa az Új­pest el­leni baj­noki mér­kő­zé­sen sé­rült meg.

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár szörnyű balesete után

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral ját­szott.

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral do­bott négy gólt a szer­bek­nek. Pedig alig akar­ták vízbe en­gedni a szexi pólós lányt.

Nagy a baj a Real Madridnál, rossz hírt közöltek a csapat sztárjáról

Nagy a baj a Real Madridnál, rossz hírt közöltek a csapat sztárjáról

Ga­reth Bale az el­múlt sze­zon­ban is ren­ge­teg volt sé­rült.

Ga­reth Bale az el­múlt sze­zon­ban is ren­ge­teg volt sé­rült. Köz­ben újra edzésbe állt Ser­gio Ramos.