CÍMKE: 'sérülés'
FRISS HÍREK

Elbúcsúzott Kállay Saunders András, pihenésre van szüksége

Elbúcsúzott Kállay Saunders András, pihenésre van szüksége

Sé­rü­lése miatt szü­ne­tel­tet­nie kell a focit.

Sé­rü­lése miatt szü­ne­tel­tet­nie kell a focit.

Aggasztó hír jött, nagy veszélyben a világsztár jövője

Aggasztó hír jött, nagy veszélyben a világsztár jövője

Si­et­tette a vissza­té­rést, hogy a pá­lyán bú­csúz­has­son el a Bayern­től. Nem akar még vissza­vo­nulni, de...

Si­et­tette a vissza­té­rést, hogy a pá­lyán bú­csúz­has­son el a Bayern Mün­chen­től. Nem akar még vissza­vo­nulni, de...

Mentőhelikoptert riasztottak, súlyos sérülttel rohantak kórházba

Mentőhelikoptert riasztottak, súlyos sérülttel rohantak kórházba

A férfi ma­gá­nak okozta a sé­rü­lést, a rend­őr­ség nem indít vizs­gá­la­tot.

A férfi ma­gá­nak okozta a sé­rü­lést, ezért a rend­őr­ség nem indít vizs­gá­la­tot az ügy­ben.

Pánik a repülőn, durva, min mentek keresztül az utasok

Pánik a repülőn, durva, min mentek keresztül az utasok - videó

Tíz em­bert kel­lett kór­házba vinni.

A re­pü­lő­gép olyan erős tur­bu­len­ci­ába ke­rült, hogy végül tíz em­bert kel­lett kór­házba vinni. Na­gyon meg­ré­mül­tek az uta­sok!

Ez már biztos: idén nem láthatjuk újra versenyezni a világklasszist

Ez már biztos: idén nem láthatjuk újra versenyezni a világklasszist

A 34 éves spor­toló ször­nyű bal­ese­tet szen­ve­dett a héten.

A 34 éves spor­toló ször­nyű bal­ese­tet szen­ve­dett a héten.

Durván összeroncsolódott a Hableány hátulja, így néz ki most a hajótest

Durván összeroncsolódott a Hableány hátulja, így néz ki most a hajótest

Az üt­kö­zés során a Vi­king ha­jója le­ta­rolta a Hab­le­ányt. A men­tés még fo­lya­mat­ban van.

Elátkozták a magyar sztárt? Rejtélyes sérülésről ír a német sajtó

Elátkozták a magyar sztárt? Rejtélyes sérülésről ír a német sajtó

Nincs sze­ren­cséje a vi­lág­baj­nok­sá­gok­kal a női foci vi­lág­klasszi­sá­nak. Szo­rí­tunk Dzseni fel­épü­lé­séért.

Nagy a baj, kórházi ágyából üzent a világsztár

Nagy a baj, kórházi ágyából üzent a világsztár

Újabb sé­rü­lése után akár egy évig is el­tart­hat a tel­jes fel­épü­lése. Dup­lán baj­ban a csa­pata.

Újabb sé­rü­lése után akár egy évig is el­tart­hat a tel­jes fel­épü­lése. Dup­lán bajba ke­rült a csa­pata az NBA-dön­tő­ben.

Sokat kockáztat: Sérülten lép pályára Kállay-Saunders András

Sokat kockáztat: Sérülten lép pályára Kállay-Saunders András

Még áp­ri­lis­ban érte bal­eset egy meccs köz­ben, el­sza­kadt a comb­izma.

Még áp­ri­lis­ban érte bal­eset egy meccs köz­ben, el­sza­kadt a comb­izma, re­ha­bi­li­tá­ci­óra szo­rult.

Rossz hírt kapott Marco Rossi, nem számíthat a középpályásra

Rossz hírt kapott Marco Rossi, nem számíthat a középpályásra

Zsó­tér Donát ki­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Azer­baj­dzsán és Wales el­leni eb-se­lej­te­zőkre ké­szülő ke­re­té­ből.

Nagy László az orvosi vizsgálatok után üzent, játszhat a BL-döntőn?

Nagy László az orvosi vizsgálatok után üzent, játszhat a BL-döntőn?

A Veszp­rém ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak csa­pat­ka­pi­tá­nya meg­sé­rült a Baj­no­kok Li­gája szom­bati el­dön­tő­jé­ben a Ki­elce ellen.

Nincs tovább, Neymar könnyezve búcsúzott

Nincs tovább, a világsztár focista, Neymar könnyezve búcsúzott

Bra­zí­lia a leg­na­gyobb sztárja nél­kül lép pá­lyára a dél-ame­ri­kai lab­da­rúgó-tor­nán, a Copa Ame­ri­cán. Meg­sé­rült a PSG csa­tára, akire mos­ta­ná­ban igen­csak rájár a rúd.

Bra­zí­lia a leg­na­gyobb sztárja nél­kül lép pá­lyára a dél-ame­ri­kai lab­da­rúgó-tor­nán, a Copa Ame­ri­cán. Meg­sé­rült a Paris Saint-Ger­main csa­tára, akire mos­ta­ná­ban igen­csak rájár a rúd. Máris jö­vünk a rész­le­tek­kel Ney­mar kál­vá­ri­á­já­ról!

Ebből mi lesz? Neymar a frászt hozta a brazilokra

Ebből mi lesz? Neymar a frászt hozta a brazilokra

Rossz hír ér­ke­zett a Copa Ame­ri­cára ké­szülő bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott edzé­sé­ről.

Rossz hír ér­ke­zett a Copa Ame­ri­cára ké­szülő bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott edzé­sé­ről.

Üzent az univerzum Koholák Alexának: ezért tört el a lába

Üzent az univerzum Koholák Alexának: ezért tört el a lába

A ka­mukli­ni­kát üze­mel­tető lány úgy gon­dolja, hogy sé­rü­lése egy égi jel volt, hogy most már pi­henni kel­lene.

A ka­mukli­ni­kát üze­mel­tető lány úgy gon­dolja, hogy sé­rü­lése egy égi jel volt.

Rossz hírt kapott a magyar fociválogatott sztárja

Rossz hírt kapott a magyar fociválogatott sztárja

He­te­kig nem szá­mít­hat­nak rá.

He­te­kig nem szá­mít­hat­nak a 29 éves vé­dőre az ukrán Di­namo Ki­jev­nél. A 42. perc­ben kel­lett le­cse­rélni a leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sen.

Ez aztán fájhatott: Csúnyán megsérült Kulcsár Edina

Ez aztán fájhatott: Csúnyán megsérült Kulcsár Edina

Kul­csár Edina lehet, hogy túl sokat vál­lalt egy­szerre. A csi­nos mo­dell alig bír lábra állni.

Kul­csár Edina lehet, hogy túl sokat vál­lalt egy­szerre. A csi­nos mo­dell alig bír lábra állni.

Azonnal lefújták a forgatást, fájdalmas balesetet szenvedett a sztárszínész

Azonnal lefújták a forgatást, fájdalmas balesetet szenvedett a sztárszínész

Na­gyon mér­ges bal­sze­ren­cséje miatt, de saj­nos a fel­épü­lé­séig esély sincs arra, hogy foly­tas­sák a fil­me­zést.

Durva, ami történt, azonnal kórházba rohantak az 52 éves sztármamival

Durva, ami történt, azonnal kórházba rohantak az 52 éves sztármamival

Tudta, hogy nem könnyű mu­tat­ványra vál­lal­ko­zik, de erre azért ő sem szá­mí­tott. Ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett!

Borzalom, mi történt a spanyol nővel a stadionban

Borzalom, mi történt a spanyol nővel a stadionban

Olyan dol­got élt át a spa­nyol nő a Va­len­cia sta­di­on­já­ban, amit szí­ve­sen el­fe­lej­tene.

Olyan dol­got élt át a spa­nyol nő a Va­len­cia sta­di­on­já­ban, amit szí­ve­sen el­fe­lej­tene.

Horrorsérülést szenvedett egy 27 éves fiatal Vaszilónál

Horrorsérülést szenvedett egy 27 éves fiatal Vaszilónál

Újra kel­lett élesz­teni a fi­a­talt, se­gít­sé­gére men­tő­he­li­kop­tert hív­tak. Kri­ti­kus ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba.

Újra kel­lett élesz­teni a fi­a­talt, men­tő­he­li­kop­tert hív­tak. Kri­ti­kus ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba.

Bajban a Liverpool, rossz hírt kapott az orvosoktól Klopp

Bajban a Liverpool, rossz hírt kapott az orvosoktól Klopp

Sza­lah nem játsz­hat a Barca ellen.

Most már biz­tos, hogy Mo­ha­med Sza­lah nem játsz­hat kedd este a Bar­ce­lona ellen a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Ro­berto Fir­mino sem lesz ott a pá­lyán.

Savval támadtak a tinire, átmenetileg megvakult

Borzalom! Savval támadtak a tinire, átmenetileg megvakult

Po­koli fáj­dal­ma­kon ment ke­resz­tül.

Tega Ag­ber­hi­ere po­koli fáj­dal­ma­kon ment ke­resz­tül a kór­ház­ban. A 17 éves fut­bal­lista most már job­ban érzi magát.

Aggódnak a rajongók: ezt tette az izomsérülést szenvedett Kállay-Saunders András

Aggódnak a rajongók: ezt tette az izomsérülést szenvedett Kállay-Saunders András

Na­gyot koc­káz­ta­tott az éne­kes.

Na­gyot koc­káz­ta­tott a Me­gasztár­ral be­fu­tott éne­kes a hét­vé­gén. Ez de­rült ki a kö­zös­ség ol­da­lán meg­osz­tott fo­tó­ból, ami miatt szá­mos ra­jongó azon­nal bil­len­tyű­ze­tet ra­ga­dott és üzent a ked­ven­cé­nek.

Rossz hír, elveszítette védőjét a sztárcsapat

Rossz hír, elveszítette védőjét a sztárcsapat

An­to­nio Rü­di­ger tér­dét meg kel­lett mű­teni, ezzel véget ért a sze­zonja. A kö­vet­kező idény­ben vár­ha­tóan ismét hadra fog­ható lesz.

An­to­nio Rü­di­ger tér­dét meg kel­lett mű­teni, ezzel véget ért a sze­zonja. A kö­vet­kező idény­ben vár­ha­tóan ismét hadra fog­ható lesz.

Időzített bomba: szörnyű diagnózist közölt az orvosa Balázs Palival

Időzített bomba: szörnyű diagnózist közölt az orvosa Balázs Palival

A nép­szerű éne­kes élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl. Egy sé­rü­lés majd­nem de­rékba törte az ál­mait.

Hősies siker, különleges győzelmet aratott Babos Timi

Hősies siker, különleges győzelmet aratott Babos Timi

Megérte a sok kín­ló­dás.

Megérte a sok kín­ló­dás. Na­gyon rá­fért már ez a di­a­dal leg­jobb já­té­ko­sunkra. Sze­ren­csés vesz­tes­ből lett győz­tes a ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Nem min­den­napi je­le­net­sor ját­szó­dott le a Pus­kás Aka­dé­mia és az Új­pest hét­végi U14-es baj­no­ki­ján.

Nem min­den­napi je­le­net­sor ját­szó­dott le a Pus­kás Aka­dé­mia és az Új­pest hét­végi U14-es baj­no­ki­ján.

Exkluzív: így készül a húsvéti ünnepekre Palik László és családja

Exkluzív: így készül a húsvéti ünnepekre Palik László és családja

Az ün­ne­pek alatt sem marad se­gít­ség nél­kül a Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője.

Az ün­ne­pek alatt sem marad se­gít­ség nél­kül a Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője.

Küzdenek a kisgyerek életéért: szörnyű dolog történt Tuzséron

Küzdenek a kisgyerek életéért: szörnyű dolog történt Tuzséron

Gye­re­kek sé­rül­tek meg, ami­kor fel­rob­bant egy pur­ha­bos pa­lack Tu­zsé­ron.

Gye­re­kek sé­rül­tek meg, ami­kor fel­rob­bant egy pur­ha­bos pa­lack Tu­zsé­ron.

Ajjaj, rossz hírt kaptak az angol sztárcsapat szurkolói

Ajjaj, rossz hírt kaptak az angol sztárcsapat szurkolói

Erről hal­lani sem akar­nak.

Aaron Ram­sey nem biz­tos, hogy pá­lyára lép még az Ar­se­nal lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­ban. A walesi vá­lo­ga­tott já­té­kos csü­tör­tö­kön sé­rült meg.

Kötéssel lábadozik az elgázolt bagoly

Kötéssel lábadozik az elgázolt bagoly

A kis Fü­li­nek iz­gal­mas tör­té­nete van arról, hogy ho­gyan sé­rült meg!

Füli az M30-ason pró­bált meg­fogni egy poc­kot, ami­kor el­ütötte egy autó. A ma­dár­men­tők­höz ke­rült, ahol azon­nal el­lát­ták a sé­rü­lé­sét, most kö­tés­sel a szár­nyán várja, hogy fel­épül­jön.

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

A Barca Man­ches­ter­ben ját­szott.

Az FC Bar­ce­lona a Man­ches­ter Uni­ted ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­ben.

Véres csata volt Fehérváron, súlyos sérülésekkel

Véres csata volt Fehérváron, súlyos sérülésekkel

Ni­ko­lics és Reb­rov is ki­akadt.

Mind­két ma­gyar él­csa­pat kül­földi edzője, Marko Ni­ko­lics és Szer­hij Reb­rov is ki­akadt a tör­tén­tek miatt. Túl­zásba estek a ke­mény­ke­dés­sel a fo­cis­ták.

Drámai bejelentés, rossz hírt közölt a BL-csapat edzője

Drámai bejelentés, rossz hírt közölt a BL-csapat edzője

A Tot­ten­ham óri­ási bra­vúrt ért el a ne­gyed­dön­tő­ben, a szur­ko­lók azon­ban ag­gód­hat­nak.

A Tot­ten­ham óri­ási bra­vúrt ért el a ne­gyed­dön­tő­ben, a szur­ko­lók azon­ban ag­gód­hat­nak.

Csúnyán megsérült Szekeres Adrien: elmondta, mi történt

Csúnyán megsérült Szekeres Adrien: elmondta, mi történt vele

Spe­ci­á­lis se­géd­esz­közt ka­pott.

Egyet­len rossz lépés elég volt hozzá, és meg­tör­tént a baj. Az éne­kesnő spe­ci­á­lis se­géd­esz­közt ka­pott a gyó­gyu­lás ide­jére.

Hol itt az igazság? Furcsa döntést hozott az MLSZ

Hol itt az igazság? Furcsa döntést hozott az MLSZ

Két férfi, egy eset.

Két férfi, egy eset: Ki­rály és Di­busz ha­sonló el­til­tást ka­pott, pedig a tet­teik kö­zött ég és föld a kü­lönb­ség. A Ha­la­dás-kapus hiába küzd az iga­záért?

Ronaldo kórházban, új információk a sérült focistáról

Ronaldo kórházban, új információk a sérült focistáról

A por­tu­gál sztár hét­főn sé­rült meg a vá­lo­ga­tott­ban, most fon­tos dön­tést ho­zott.

A por­tu­gál sztár hét­főn sé­rült meg a vá­lo­ga­tott­ban, most fon­tos dön­tést ho­zott.

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

A mű­sor­ve­zető szo­morú hírt osz­tott meg, teg­nap, az edzés során sé­rü­lést szen­ve­dett a lánya.

A mű­sor­ve­zető szo­morú hírt osz­tott meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán, teg­nap, az edzés során rosszul lé­pett és ko­moly sé­rü­lést szen­ve­dett a lánya.

Megható fotón a kórházból hazatérő sztárapuka

Megható fotón a kórházból hazatérő sztárapuka

David Os­pi­náért sokan iz­gul­tak.

David Os­pina még va­sár­nap este esett össze meccs köz­ben, mi­u­tán fejbe rúg­ták. Nagy volt az ije­de­lem, de sze­ren­csére job­ban van a kapus.

Komoly baleset, megsérült a TV2 sztárja

Komoly baleset, megsérült a TV2 sztárja

Rosszul lé­pett az egyik aka­dály­nál.

A Baj­no­kok ver­seny­zője rosszul lé­pett az egyik aka­dály­nál.

Borzalmas balesetet szenvedett a TV2 sztárja, félbeszakadt a forgatás

Borzalmas balesetet szenvedett a TV2 sztárja, félbeszakadt a forgatás

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Borzasztó hírt kapott a magyar válogatott játékos

Megvan a diagnózis, borzasztó hírt kapott a magyar válogatott játékos

Szed­mák Ré­kára hosszú ki­ha­gyás vár.

Szed­mák Ré­ká­nak el­sza­kadt a ke­reszt­sza­lagja, műtét és hosszú ki­ha­gyás vár rá. A nyári Eu­rópa-baj­nok­ság­ról is le­ma­rad.

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben. Az or­vo­sok gyor­san re­a­gál­tak...

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben. Az or­vo­sok gyor­san re­a­gál­tak...

Nagy a baj, újabb kulcsember dőlt ki a fociválogatottból

Nagy a baj, újabb kulcsember dőlt ki a magyar fociválogatottból

Ez nem hi­ány­zott a szlo­vák-ma­gyar meccs előtt. Még egy sé­rült: a Vidi já­té­kosa nem játsz­hat a kö­zelgő Eb-se­lej­te­ző­kön.

Ez a be­je­le­nés vég­képp nem hi­ány­zott a szlo­vák-ma­gyar meccs előtt. Még egy sé­rült: a Vidi já­té­kosa nem játsz­hat a kö­zelgő Eb-se­lej­te­ző­kön. A spor­toló nem ön­zés­ből hagyja ki a meccse­ket: ez az ára, hogy a nép­szerű lab­da­rúgó el­ke­rülje a mű­té­tet.

Nagyon rossz hírt kaptak a Fradi szurkolói

Nagyon rossz hírt kaptak a Fradi szurkolói, ez most nem hiányzott

Kulcs­csont­tö­rés miatt hó­na­pokra ki­esett Buj­dosó Ben­de­gúz, aki eddig szórta a gó­lo­kat.

Kulcs­csont­tö­rés miatt hó­na­pokra ki­esett Buj­dosó Ben­de­gúz, aki eddig szórta a gó­lo­kat.

Súlyos sérülés, a fél arcát nem érzi az NB I-es focista

Súlyos sérülés, a fél arcát nem érzi az NB I-es focista

Sigér Dá­vid­dal üt­kö­zött.

He­ge­dűs János a Pus­kás Aka­dé­mia vé­dője a fe­renc­vá­rosi Sigér Dá­vid­dal üt­kö­zött a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján. A Fradi 4-0-ra győ­zött.

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től.

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

Edzésen történt a baj, ez vár a magyar sztársportolóra

Edzésen történt a baj, ez vár a magyar sztársportolóra

Meg­sé­rült Baji Ba­lázs.

Meg­sé­rült a vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes gát­futó, Baji Ba­lázs. Ki­hagyja az idei fe­dett pá­lyás sze­zont.

Barátai előtt sírta el magát Neymar

Nem tudta visszatartani érzelmeit: Barátai előtt sírta el magát Neymar

A bra­zil fo­ci­sztár azt kí­vánta, bár­csak kap­hatna egy új láb­kö­zép­cson­tot.

A bra­zil fo­ci­sztár azt kí­vánta, bár­csak kap­hatna egy új láb­kö­zép­cson­tot a szü­le­tés­nap­jára.

Rossz hírt kaptak a Real Madrid szurkolói, komoly a baj

Rossz hírt kaptak a Real Madrid szurkolói, komoly a baj

Meg­sé­rült a sztár­csa­pat fi­a­tal fut­bal­lis­tája, több fon­tos meccset is ki kell hagy­nia.

Meg­sé­rült a sztár­csa­pat fi­a­tal fut­bal­lis­tája, több fon­tos meccset is ki kell hagy­nia.

Hetek óta fájdalommal él a magyar műsorvezető

Hetek óta fájdalommal él a magyar műsorvezető

Ne­he­zen gyó­gyul...

Nóra hat hét­tel ez­előtt szen­ve­dett fur­csa bal­ese­tet, de még mos­tanra sem si­ke­rült fel­gyó­gyul­nia sé­rü­lé­sé­ből.

Baj van, Lionel Messi kihagyhatja a Real Madrid elleni csúcsmeccset

Baj van, Lionel Messi kihagyhatja a Real Madrid elleni csúcsmeccset

Az ar­gen­tin klasszis a Va­len­cia el­leni hét­végi baj­noki ka­pott rú­gást a comb­jára, ez­után per­ce­kig ápolni kel­lett.

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár.

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár.

Micsoda nő, elbűvölő szépség ápolja a sztárfocistát

Micsoda nő, elbűvölő szépség ápolja a sztárfocistát

Rob Hol­ding, az Ar­se­nal fo­cis­tája hó­na­po­kig nem lép­het pá­lyára. Ki­fo­gás­ta­lan bá­nás­mód­ban ré­sze­sül ott­hon.

Rob Hol­ding, az Ar­se­nal fo­cis­tája hó­na­po­kig nem lép­het pá­lyára. Ki­fo­gás­ta­lan bá­nás­mód­ban ré­sze­sül.

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Ha­za­u­ta­zott Né­met­or­szág­ból, vél­he­tően mű­teni kell majd a kezét a fi­a­ta­lab­bik Liu test­vér­nek.

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Na­gyot esett a győz­tes sí­ugró. Edzője sze­rint nem csak ő, de a ver­seny szer­ve­zői is na­gyot hi­báz­tak.

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Liu Sha­o­ang pén­te­ken, a gyors­kor­cso­lyá­zók drez­dai vi­lág­kupa-vi­a­da­lán szen­ve­dett kéz­fej­csont­tö­rést.

Liu Sha­o­ang pén­te­ken, a gyors­kor­cso­lyá­zók drez­dai vi­lág­kupa-vi­a­da­lán szen­ve­dett kéz­fej­csont­tö­rést.

Rohantak a mentősök: tetődarab zuhant egy emberre Barcelonában

Rohantak a mentősök: tetődarab zuhant egy emberre Barcelonában

A Camp Nou sze­mély­zete gon­dos­ko­dott arról, hogy több in­ci­dens ne tör­tén­jen.

A gya­nút­lan szur­koló sze­ren­csére nem sé­rült meg sú­lyo­san.

Hárman megsérültek, összeütközött két autó Tatabányán

Hárman megsérültek, összeütközött két autó Tatabányán

A tűz­ol­tók a hely­színre ér­kez­tek.

A bal­eset a Köz­tár­sa­ság útján tör­tént va­sár­nap dél­előtt, a tűz­ol­tók hamar a hely­színre ér­kez­tek.

Itt a vége? A befejezésről beszélt a magyar válogatott-focista

Itt a vége? A befejezésről beszélt a magyar válogatott-focista

Bor­zal­mas idő­sza­kon ment ke­resz­tül az Új­pest lab­da­rú­gója, aki ta­valy már­ci­us­ban ját­szott utol­jára.

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Megsérült a magyar sport világsztárja

Megsérült a magyar sport világsztárja

A le­hető leg­rosszabb­kor ütött be a krach Liu Sha­o­lin Sán­dor­nál. Tör­té­nelmi tettre ké­szült a na­po­kon belül kez­dődő Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, vajon így is si­ke­rül a bra­vúr?

A le­hető leg­rosszabb­kor ütött be a krach Liu Sha­o­lin Sán­dor­nál. Tör­té­nelmi tettre ké­szült a na­po­kon belül kez­dődő Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, vajon így is si­ke­rül a bra­vúr?

Drámai pillanatok: hazaküldték a forgatásról a TV2 sztárját

Drámai pillanatok: hazaküldték a forgatásról a TV2 sztárját

Bár­mennyire is sze­re­tett volna to­vább ver­se­nyezni, nem en­ged­ték.

Bár­mennyire is sze­re­tett volna to­vább ver­se­nyezni, az or­vo­sok nem en­ged­ték.

Fogják a fejüket a Real szurkolói, nagy csapás érte a csapatot

Fogják a fejüket a Real szurkolói, nagy csapás érte a csapatot

Ga­reth Bale megint meg­sé­rült.

Ga­reth Bale megint meg­sé­rült. A walesi sztárt azóta ül­dözi a bal­sze­ren­cse, hogy Mad­ridba szer­ző­dött.

Kínos magyarázat, szex közben sérült meg a focisztár

Kínos magyarázat, szex közben sérült meg a focisztár

Nem fogja vissza magát az ágy­ban a ki­váló fut­bal­lista. Fe­le­sége a há­ló­szo­ba­tit­kok­ról be­szélt.

Nem fogja vissza magát az ágy­ban a ki­váló fut­bal­lista. A lab­da­rúgó szexi fe­le­sége a há­ló­szo­ba­tit­ka­ik­ról be­szélt.

Orvosai jelentették be, ez vár az amerikai sztárra

Orvosai jelentették be, ez vár az amerikai sztárra

Ren­ge­te­gen ag­gód­tak LeB­ron Ja­me­sért, most végre ki­de­rült, mi tör­tént vele pon­to­san.

Sérülést szenvedett Hosszú Katinka kedvence

Emiatt szomorkodhatott Hosszú Katinka karácsony második napján

LeB­ron James csa­pata így is nyert.

LeB­ron James ágyék­sé­rü­lés miatt dőlt ki a Gol­den State War­ri­ors el­leni meccsen.

Sokkoló bejelentést tett a BL-győztes sztár

Sokkoló bejelentést tett a BL-győztes sztár

Csak öt per­cig tar­tott neki az Eb. Nora Mörk iker­test­vé­ré­nek elege lett a so­ro­za­tos sé­rü­lé­sek­ből, fi­a­ta­lon ab­ba­hagyja a ké­zi­lab­dát.

Csak öt per­cig tar­tott neki az Eb. Nora Mörk iker­test­vé­ré­nek elege lett a so­ro­za­tos sé­rü­lé­sek­ből, fi­a­ta­lon ab­ba­hagyja a ké­zi­lab­dát.

Balesetet szenvedett, ijesztő képet osztott meg a dús keblű ducimodell

Balesetet szenvedett, ijesztő képet osztott meg a dús keblű ducimodell

A 31 éves szép­ség munka köz­ben rosszul lé­pett.

A 31 éves szép­ség munka köz­ben rosszul lé­pett.

Baleset érte Veréb Tomit: nagy fájdalmai vannak

Baleset érte Veréb Tomit: nagy fájdalmai vannak

Be­gyógy­sze­rezve áll majd szín­padra.

A Csak show és más semmi sár­mos sztárja be­gyógy­sze­rezve áll majd szín­padra pén­te­ken este.

Itt az első fotó: így néz ki balesete után Curtis arca

Itt az első fotó: így néz ki balesete után Curtis arca

Egy vi­de­ó­ban is meg­szó­lalt a rap­per.

A Csak show és más semmi sztár­já­ról hét­főn az esti órák­ban töl­tött fel fotót heti part­nere, Hor­váth Éva. De egy vi­de­ó­ban is meg­szó­lalt a rap­per.

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Budai vil­lá­já­ban érte a baj a 77 éves tánc­mű­vészt. Csú­nyán meg­sé­rült, azóta sán­ti­kál.

Budai vil­lá­já­ban érte a baj a 77 éves tánc­mű­vészt. Csú­nyán meg­sé­rült, azóta sán­ti­kál.

Lőw Zsolték rossz híreket kaptak

Lőw Zsolték rossz híreket kaptak

Két kulcs­já­té­kos is meg­sé­rült a sors­döntő, Li­ver­pool el­leni BL-meccs előtt.

Baj­ban a Paris Saint-Ger­main, két kulcs­já­té­kos is meg­sé­rült a sors­döntő, Li­ver­pool el­leni Baj­no­kok Li­gája-ta­lál­kozó előtt. Ma vár­nak vizs­gá­la­tok a két klasszisra.

Robotkart kért karácsonyra a magyar fiatalember

Robotkart kért karácsonyra a magyar fiatalember

Hiába a lel­ke­se­dése és el­hi­va­tott­sága, több mint egy éve kép­te­len dol­gozni Bacskó Tamás, aki mun­ka­vég­zés köz­ben szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet.

Hiába a lel­ke­se­dése és el­hi­va­tott­sága, több mint egy éve kép­te­len dol­gozni a 27 éves Bacskó Tamás, aki mun­ka­vég­zés köz­ben szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet. Be­da­rálta egy gép a bal kéz­fe­jét, amit az or­vo­sok sem tud­tak már meg­men­teni, am­pu­tálni kel­lett. Egy bio­ni­kus ro­bot­kar­ral vi­szont újra mun­kába áll­hat.