CÍMKE: 'segítség'

Sokat köszörült a csorbán Curtis: Idős asszonynak segített

Sokat köszörült a csorbán Curtis: Idős asszonynak segített

Bár ra­jon­gói közül sokan gon­dol­ják úgy, hogy a néma se­gít­ség ne­me­sebb lett volna...

Újabb fontos ügy mellé állt Mága Zoltán

Újabb fontos ügy mellé állt Mága Zoltán

Se­gít­ség­nyúj­tásra hívja fel az em­be­rek fi­gyel­mét.

A vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz se­gít­ség­nyúj­tásra hívja fel az em­be­rek fi­gyel­mét.

Kiborult a magyar műsorvezető: ez a problémája a testével

Kiborult a magyar műsorvezető: ez a problémája a testével

Köböl Anita hiába van el­ké­pesztő for­má­ban, ő még sincs meg­elé­gedve ma­gá­val.

Köböl Anita hiába van el­ké­pesztő for­má­ban, ő még sincs meg­elé­gedve ma­gá­val.

Erre nem számított: kellemetlen helyzetbe került Várkonyi Andrea

Erre nem számított: kellemetlen helyzetbe került Várkonyi Andrea

A mű­sor­ve­zető Sze­ge­den várta a se­gít­sé­get, hogy haza tud­jon jutni.

A mű­sor­ve­zető Sze­ge­den várta a se­gít­sé­get, hogy haza tud­jon jutni.

Megható, ezzel kedveskedett a beteg gyermekeknek Liptai Claudia

Megható, ezzel kedveskedett a beteg gyermekeknek Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia kar­já­ban kisfi­á­val je­lent meg a Heim Pál Kór­ház­ban.

Lip­tai Cla­u­dia kar­já­ban kisfi­á­val je­lent meg a Heim Pál Kór­ház­ban.

Szijjártó: Továbbra is segítjük az üldözött keresztényeket

Szijjártó: Továbbra is segítjük az üldözött keresztényeket

A kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter hét­főn Bu­da­pes­ten ta­lál­ko­zott Ni­ma­tol­lah Hásim ma­ro­nita fő­apát­tal.

Szívszorító vallomás, súlyos trauma érte a magyar énekesnőt

Szívszorító vallomás, súlyos trauma érte a magyar énekesnőt

Pár éve tud egy­ál­ta­lán be­szélni erről.

Völ­gyesi Gab­ri­ella alig pár éve tud egy­ál­ta­lán be­szélni a gye­rek­ko­rá­ban meg­élt sé­rel­mek­ről. Most a fi­a­ta­lo­kon se­gí­tene!

Micsoda segítség: Hotelbe költözött a hajléktalan

Micsoda segítség: Hotelbe költözött a hajléktalan

Meg­vál­to­zott az élete.

Éve­kig élt haj­lék­ta­lan­ként a Széll Kál­mán téren Cs. Zol­tán, sokan talán még em­lé­kez­nek a kócos hajú, el­fa­gyott körmű, re­mény­te­len te­kin­tetű férfira.

Mégsem segít a lányának? Meghan édesanyja már hazarepült

Mégsem segít a lányának? Meghan édesanyja már hazarepült

Eddig úgy volt, hogy hó­na­pokra Meg­ha­nék­hoz köl­tö­zik.

Eddig úgy volt, hogy hó­na­pokra Meg­ha­nék­hoz köl­tö­zik, hogy se­gít­sen a baba kö­rüli te­en­dők­ben.

Az USA és Magyarország is védi a kereszténységet

Az USA és Magyarország is védi a kereszténységet

A ma­gyar-ame­ri­kai kap­cso­la­tok­nak sta­bil lelki ala­pot ad a ke­resz­tény kö­zös­sé­gek vé­del­mé­ről szóló po­li­tika.

A ma­gyar-ame­ri­kai kap­cso­la­tok­nak sta­bil lelki ala­pot ad a ke­resz­tény kö­zös­sé­gek vé­delme.

Hihetetlen felajánlást tett a tűzvész károsultjainak Bangó Margit

Hihetetlen felajánlást tett a tűzvész károsultjainak Bangó Margit

Bangó Mar­git nem gon­dol­ko­dott, ami­kor meg­hal­lotta mi­lyen ször­nyű­ség tör­tént a so­rok­sári csa­lád­dal!

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Sze­mé­rem­sér­tés miatt ke­re­sik.

Sze­mé­rem­sér­tés miatt ke­re­sik.

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Egy bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pont egyik üz­le­té­ből el­lo­pott egy lap­to­pot és kész­pénzt.

Egy bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pont egyik üz­le­té­ből el­lo­pott egy lap­to­pot és kész­pénzt.

Eltűnt egy 13 éves fiú, a rendőrség segítséget kér

Eltűnt egy 13 éves fiú, a rendőrség segítséget kér

Az er­zsé­bet­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik Ban­csók Dá­niel Sán­dor meg­ta­lá­lá­sá­ban.

Az er­zsé­bet­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik Ban­csók Dá­niel Sán­dor meg­ta­lá­lá­sá­ban.

Segítséget kér: 13 éves kislányért aggódik a magyar luxusfeleség

Segítséget kér: 13 éves kislányért aggódik a magyar luxusfeleség

Jó­té­kony­sági gyűj­tést szer­vez Vas­vári Vi­vien egy szív­transz­plan­tá­ción át­esett kis­lány­nak.

Jó­té­kony­sági gyűj­tést szer­vez Vas­vári Vi­vien egy szív­transz­plan­tá­ción át­esett kis­lány­nak.

Exneje ápolja, súlyos kézműtéten esett át a magyar színész

Exneje ápolja, súlyos műtéten esett át a magyar színész

Se­gít­ségre szo­rult.

Ger­gely Ró­bert és Né­medi-Varga Tímea a sza­kí­tá­suk után is jóban ma­rad­tak.

Hihetetlen, megint egy hatalmasat hazudott az ellenzéki sajtó

Megint nagyot hazudott az ellenzéki sajtó

"A na­pok­ban meg­je­lent ál­hí­rek­kel szem­ben" az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma (Emmi) men­tette meg az azon­nali be­zá­rás­tól a gim­ná­zi­u­mot.

Megható, gyerekeken segít Weisz Fanni és férje

Megható, gyerekeken segít Weisz Fanni és férje

Ha­tal­mas örö­met sze­rez­tek!

A mo­dell és ked­vese ha­tal­mas örö­met szer­zett az is­ko­lá­sok­nak.

Segítséget kér Weisz Fanni és férje, ezt szeretnék elérni

Segítséget kér Weisz Fanni és férje, ezt szeretnék elérni

Akár te is ad­hatsz tip­pet Fan­ni­ék­nak!

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kérte kö­ve­tőit, hogy se­gít­se­nek. Akár te is ad­hatsz tip­pet Fan­ni­ék­nak!

Megható, beteg kisfiú álmát váltotta valóra a TV2 sztárja

Megható, beteg kisfiú álmát váltotta valóra a TV2 sztárja

Csil­logó sze­mek­kel és hi­he­tet­len bol­dog­ság­gal fo­gadta a mind­össze 9 éves Ro­lika Ung­vári Mik­lóst.

Csil­logó sze­mek­kel és hi­he­tet­len bol­dog­ság­gal fo­gadta a mind­össze 9 éves Ro­lika Ung­vári Mik­lóst.

Leszámolt a betegséggel, életeket ment a Trónok Harca sztárja

Leszámolt a betegséggel, életeket ment a Trónok Harca sztárja

Emi­lia Clarke brit szí­nésznő két­szer ka­pott agy­vér­zést mi­alatt a vi­lág­hírű te­le­ví­ziós so­ro­za­tot for­gat­ták.

Csak a Fidesz-KDNP alkalmas

Orbán Viktor: Csak a Fidesz-KDNP alkalmas

Arra, hogy kellő súllyal, ko­moly­ság­gal kép­vi­selje Ma­gyar­or­szá­got.

Csak a Fi­desz-KDNP al­kal­mas arra, hogy kellő súllyal, ko­moly­ság­gal kép­vi­selje Ma­gyar­or­szá­got a nem­zet­közi szín­té­ren, hogy ki­áll­jon a ma­gya­ro­kért Brüsszel­ben - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal Szép­ség­na­pot szer­vez­tek a Vá­laszút Háza re­ha­bi­li­tá­ciós in­téz­mény­ben.

Im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal Szép­ség­na­pot szer­vez­tek a Vá­laszút Háza re­ha­bi­li­tá­ciós in­téz­mény­ben.

Kábítószerfüggő 18 éves fiút gyógyított meg dalával L.L. Junior

Kábítószerfüggő 18 éves fiút gyógyított meg dalával L.L. Junior

A rap­per meg­ható le­ve­let ka­pott az egyik ra­jon­gó­já­tól, aki fi­a­tal kora el­le­nére már sok ne­héz­sé­gen ment ke­resz­tül.

A rap­per meg­ható le­ve­let ka­pott az egyik ra­jon­gó­já­tól, aki fi­a­tal kora el­le­nére már sok ne­héz­sé­gen ment ke­resz­tül.

A babakötvény nagy segítség a fiataloknak

A babakötvény nagy segítség a fiataloknak

Ta­valy­hoz ké­pest ne­gye­dé­vel ne­gye­dé­vel nőtt a ba­ba­köt­vé­nyek száma.

Ne­gye­dé­vel emel­ke­dett az első két hó­nap­ban az újon­nan meg­kö­tött ba­ba­köt­vé­nyek ál­lo­má­nya, a köt­vé­nyek biz­ton­sá­gos for­má­ban ga­ran­tál­ják a hoz­zá­já­ru­lást a csa­lá­dok fi­a­ta­labb tag­ja­i­nak anyagi le­he­tő­sé­ge­i­hez.

Bohókás felhívással segít Rékasi Károly és menyasszonya

Bohókás felhívással segít Rékasi Károly és menyasszonya

Fon­tos üze­ne­tet posz­tolt...

A szí­nész az átlag hí­res­sé­gek­hez ké­pest csak rit­kán hasz­nálja a kö­zös­ségi ol­da­la­kat, de ha meg­te­szi, ál­ta­lá­ban fon­tos dol­go­kat közöl.

Súlyos beteg diáklányon is segített Mága Zoltán

Súlyos beteg diáklányon is segített a virtuóz hegedűművész, Mága Zoltán

A vi­lág­szerte is­mert he­ge­dű­mű­vész nem elő­ször segít a rá­szo­ru­ló­kon: az el­múlt na­pok­ban szám­ta­lan ember éle­tét tette jobbá.

A vi­lág­szerte is­mert he­ge­dű­mű­vész, Mága Zol­tán nem elő­ször segít a rá­szo­ru­ló­kon: az el­múlt na­pok­ban szám­ta­lan ember éle­tét tette jobbá a vir­tuóz mu­zsi­kus.

Ezt tette a mentősökkel a férfi

Ezt tette a mentősökkel a férfi

Egy 35 év kö­rüli férfi maga kérte a men­tők se­gít­sé­gét, aki egy rossz moz­du­lat után már moz­dulni sem bírt. A men­tők rövid időn belül meg­ér­kez­tek a pa­nel­házba.

Egy 35 év kö­rüli férfi maga kérte a men­tők se­gít­sé­gét, aki egy rossz moz­du­lat után már moz­dulni sem bírt. A men­tők rövid időn belül meg­ér­kez­tek a pa­nel­házba.

Lángoló autó sofőrjén segített ByeAlex

Lángoló autó sofőrjén segített ByeAlex

Sen­kit nem ér­de­kelt, egye­dül Alex állt meg se­gí­teni a baj­ba­ju­tot­ta­kon.

Sen­kit nem ér­de­kelt az ijesztő hét­végi hely­zet, egye­dül Alex állt meg se­gí­teni a baj­ba­ju­tot­ta­kon, akik kö­szö­nő­le­ve­let írtak neki. Az éne­kes a Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki a kö­zö­nyös em­ber­tár­sai miatt.

Csodakutya dolgozik egy pécsi óvodában

Csodakutya dolgozik egy pécsi óvodában

Eszik, al­szik, ját­szik és még tor­ná­zik is a pécsi gye­re­kek­kel Bundi...

Az óvoda igaz­ga­tó­nője, egy­ben a ku­tyus gaz­dája, Kont­recz Bri­gitta a Ri­post­nak el­me­sélte: fon­tos sze­repe van Bun­di­nak, ugyanis a ki­csik sok­kal könnyeb­ben tud­nak el­válni reg­gel a szü­lők­től, ha ő is jelen van.

Elképesztő, mit tett egy idős asszonnyal a körzeti megbízott

Elképesztő, mit tett egy idős asszonnyal a szihalmi körzeti megbízott

Órá­kig fe­küdt a föl­dön egy idős asszony, aki­nek a kör­zeti meg­bí­zott se­gí­tett.

Rosszul lett, el­esett és ma­ga­te­he­tet­le­nül fe­küdt a föl­dön egy idős asszony, még se­gít­sé­get sem tu­dott kérni. Ám volt, aki ag­gódni kez­dett a né­ni­ért és szólt a rend­őr­ség­nek. A kör­zeti meg­bí­zott pedig meg­ta­lálta a sze­ren­csét­le­nül járt em­bert.

Na tessék: Új függőségéről vallott Aurelio

Na tessék: Új függőségéről vallott Aurelio

A fi­a­tal srác egy pil­la­na­tig sem ta­gadta, hogy ko­ráb­ban ko­mo­lyabb is­me­ret­sé­get kö­tött a ko­ka­in­nal.

A fi­a­tal srác egy pil­la­na­tig sem ta­gadta, hogy ko­ráb­ban ko­mo­lyabb is­me­ret­sé­get kö­tött a ko­ka­in­nal, de 2015-ös le­bu­kása után fel­ha­gyott szen­ve­dé­lyé­vel.

Mobilapplikáció mentett meg egy lányt a zaklató bandától

Mobilapplikáció mentett meg egy lányt a zaklató bandától

Új mód­szer, egy in­gye­nes mo­bil­al­kal­ma­zás véd­heti meg a nőket, gye­re­ke­ket az utcán.

Új mód­szer, egy in­gye­nes mo­bil­al­kal­ma­zás véd­heti meg a nőket, gye­re­ke­ket az utcán.

Nagy bajba került Détár Enikő, majd jöttek a rendőrök...

Nagy bajba került Détár Enikő, majd jöttek a rendőrök...

Vá­rat­lan szi­tu­á­ci­óba ke­ve­re­dett!

Haj­nal­ban tar­tott haza egy fel­lé­pés­ről, ami­kor vá­rat­lan szi­tu­á­ci­óba ke­ve­re­dett!

Szíjjártó Péter: Magyarország segíti az ilegális migránsok megállítását

Szíjjártó Péter: Magyarország segíti az ilegális migránsok megállítását

Ma­gyar­or­szág a saját vé­delme ér­de­ké­ben nem csak be­szél arról, hogy Eu­ró­pá­nak se­gí­te­nie kell az észak-af­ri­kai or­szá­go­kat.

Orbán Viktor: Szír kórházaknak segítünk

Orbán Viktor: Szír kórházaknak segítünk

Egy éven át fi­nan­szí­roz­zuk három szí­riai kór­ház mű­kö­dé­sét.

A Hun­gary helps prog­ram ré­sze­ként vál­lalta ha­zánk, hogy egy éven át fi­nan­szí­rozza három szí­riai kór­ház mű­kö­dé­sét.

Segítséget kér: durva, ami Hódi Pamelával történt

Segítséget kér: durva, ami Hódi Pamelával történt

Egy sze­mé­lyi­ség­tol­vaj ál­do­zata lett.

A sztár­anyuka egy sze­mé­lyi­ség­tol­vaj ál­do­zata lett.

Hihetetlen, mit tettek a rendőrök egy nővel Óbudán

Hihetetlen, mit tettek a rendőrök egy nővel Óbudán

Szer­dán is be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy a zsa­ruk szol­gál­nak és véd­nek: se­gí­tet­tek egy ke­rék­cse­ré­ben!

Szer­dán is be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy a zsa­ruk szol­gál­nak és véd­nek: se­gí­tet­tek egy ke­rék­cse­ré­ben!

Rettenetes, ami történt a Pest megyei családdal

Rettenetes, ami történt a Pest megyei családdal

Se­gít­sé­get kér a mag­lódi Nagy csa­lád.

Se­gít­sé­get kér a mag­lódi Nagy csa­lád, ka­rá­csony után ugyanis szinte min­de­nük oda­ve­szett.

Fotóval kér segítségét Weisz Fanni, mindenki tanácsa számít!

Fotóval kér segítségét Weisz Fanni, mindenki tanácsa számít!

A siket mo­dell olyan fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, amit ke­ve­sen gon­dol­tak volna, kép­te­len dön­teni.

A siket mo­dell olyan fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, amit ke­ve­sen gon­dol­tak volna, kép­te­len dön­teni.

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog on­line.

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog a kö­ve­tők to­bor­zá­sá­nak me­ze­jén.

Kevésen múlt a baj: zavartan kóválygó nénire bukkant a magyar rendőr

Kevésen múlt a baj: zavartan kóválygó nénire bukkant a magyar rendőr

A járőr egy­ből látta, hogy az asszony nem tudja, hogy jus­son haza.

A járőr egy­ből látta, hogy az asszony nem tudja, hogy jus­son haza.

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Az éne­kes­nő­nek va­sár­nap óta se éj­jele, se nap­pala. Azóta pró­bálja ugyanis meg­fogni el­kó­bo­rolt ku­tyá­ját.

Az éne­kes­nő­nek va­sár­nap óta se éj­jele, se nap­pala. Azóta pró­bálja ugyanis meg­fogni el­kó­bo­rolt ku­tyá­ját, aki sok­kos ál­la­pot­ban van.

Robotkart kért karácsonyra a magyar fiatalember

Robotkart kért karácsonyra a magyar fiatalember

Be­da­rálta egy gép Tamás bal kéz­fe­jét.

Hiába a lel­ke­se­dése és el­hi­va­tott­sága, egy éve kép­te­len dol­gozni Bacskó Tamás, aki mun­ka­vég­zés köz­ben szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet.

Rajongóitól kér segítséget Weisz Fanni

Rajongóitól kér segítséget Weisz Fanni

A mo­dell kü­lö­nös prog­ra­mot ter­vez de­cem­ber kö­ze­pére.

A mo­dell kü­lö­nös prog­ra­mot ter­vez de­cem­ber kö­ze­pére.

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

El­szö­kött az éne­kesnő négy­lá­búja. Min­den­kit az ál­la­tot ke­resi.

El­szö­kött az éne­kesnő négy­lá­búja. Min­den­kit az ál­la­tot ke­resi. Az egész ma­gyar sztár­vi­lág se­gíti Verát.

Örömhír, Schumacher váratlan helyről kap segítséget

Örömhír, Schumacher váratlan helyről kap segítséget

Az akció min­den be­vé­tele Schu­miék csa­ládi ala­pít­vá­nyát gaz­da­gítja. Co­r­inna asszony is üd­vö­zölte.

Az akció min­den be­vé­tele Schu­miék csa­ládi ala­pít­vá­nyát gaz­da­gítja. Co­r­inna asszony is üd­vö­zölte.

Rossz körülmények között élő fiatalokon segítene Csányi Sándor

Rossz körülmények között élő fiatalokon segítene Csányi Sándor

Pénz­zel tá­mo­gatná az el­hi­va­tott, ám mély­sze­gény­ség­ben élő fi­a­ta­lo­kat.

A szí­nész köz­le­ményt tett közzé, mely sze­rint pénz­zel tá­mo­gatná az el­hi­va­tott, ám mély­sze­gény­ség­ben élő fi­a­ta­lo­kat.

Garantáltan szíven üt a testvérét kereső magyar nő igaz története

Garantáltan szíven üt a testvérét kereső nő igaz története

32 éve sza­kí­totta meg a kap­cso­la­tot Mar­git­tal a test­vére, János. A férfi ki nem áll­hatta a nő sze­rel­mét, ezért vá­lasz­tás elé ál­lí­totta...

Schobert Norbi fizet azért, hogy segíthessen a követőinek

Schobert Norbi fizet azért, hogy segíthessen a követőinek

Norbi ha­tal­mas kö­ve­tő­tá­bora egy ideig biz­to­san cso­dál­ko­zott, miért nem látja a poszt­jait. Ám most vál­to­zás tör­tént.

Nagy a baj: Évtizedes munkája lett oda a magyar énekesnőnek

Nagy a baj: Évtizedes munkája lett oda a magyar énekesnőnek

Aki meg­ta­lálja, je­lent­kez­zen!

Az éne­kesnő a kö­zös­ségi ol­da­lon kért se­gít­sé­get, mivel pó­tol­ha­tat­lan vesz­te­ség érte. Aki meg­ta­lálja, je­lent­kez­zen!

Nehéz sorsú gyermekeken segítenek a Petőfi TV sztárjai!

Nehéz sorsú kárpátaljai gyermekeken segítenek a Petőfi TV sztárjai!

Ren­ge­teg me­sefilm, gye­rek­já­ték, egyedi ter­ve­zésű ruhák és még egy plüss ka­ba­la­szar­vas is új gaz­dára talál jú­lius 20-án a Kár­pát­al­jai Ir­gal­mas Sa­ma­ri­tá­nus Re­for­má­tus Gyer­mek­ott­hon­ban.

Óriási siker lett az Út a Mosolyért Alapítvány kezdeményezése

Óriási siker lett az Út a Mosolyért Alapítvány kezdeményezése

A kez­de­mé­nye­zés célja, hogy meg­is­mer­tesse a fesz­ti­vá­lo­zók­kal az au­tiz­must.

A kez­de­mé­nye­zés célja, hogy meg­is­mer­tesse a fesz­ti­vá­lo­zók­kal az au­tiz­must.

Bent ragadt egy nő az átforrósodott autóban

Bent ragadt egy nő az átforrósodott autóban

A hölgy te­le­fo­non kért se­gít­sé­get a rend­őrök­től.

A hölgy te­le­fo­non kért se­gít­sé­get a rend­őrök­től. Az utas­tér tel­je­sen át­for­ró­so­dott és az aj­tó­kat nem tudta ki­nyitni.

Videóban kér segítséget Gáspár Bea: Komoly nehézségbe ütközött

Videóban kér segítséget Gáspár Bea: Komoly nehézségbe ütközött

Bea asszony nincs könnyű hely­zet­ben, hi­szen a ter­vek sze­rint ok­tó­ber­ben nyitná meg la­kás­ét­ter­mét, de...

Megható, így segít a Sziget fesztivál a rászorulókon

Megható, így segít a Sziget fesztivál a rászorulókon

Hát­rá­nyos hely­ze­tűek in­gye­nes ze­ne­ok­ta­tási prog­ram­já­hoz kéri a fi­a­ta­lok se­gít­sé­gét a Ba­la­ton Sound is.

Hát­rá­nyos hely­zetű kö­zös­sé­gek­ben dol­gozó in­gye­nes ze­ne­ok­ta­tási prog­ram, a Su­perar tá­mo­ga­tá­sá­hoz kéri a fi­a­ta­lo­kat a Ba­la­ton Sound is.

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul és a rend­őr­sé­gen is be­je­len­tést sze­retne tenni.

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul és a rend­őr­sé­gen is be­je­len­tést sze­retne tenni.

Nem hiszed el, mit kért egy diák a magyar énekesnőtől

Nem hiszed el, mit kért egy diák a magyar énekesnőtől

Ilyen fel­ké­rést még sosem ka­pott...

Ilyen fel­ké­rést még sosem ka­pott az éne­kesnő, de va­ló­szí­nű­leg más sem. Azért jó­fej­ség lenne, ha el­vál­lalná.

Szörnyű időszakot élt át Mádai Vivien, még ma sincs túl rajta

Szörnyű időszakot élt át Mádai Vivien, még ma sincs túl rajta

A Ri­post­nak me­sélt az ér­zé­se­i­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak me­sélt az ér­zé­se­i­ről.

Megható dolgot tesz a magyar sztárénekesnő, ezt kevesen vállalnák be

Megható dolgot tesz a magyar sztárénekesnő, ezt kevesen vállalnák be

Dér Henit már töb­ben kér­ték, hogy ta­nítsa meg őket éne­kelni.

Dér Henit már töb­ben kér­ték, hogy ta­nítsa meg őket éne­kelni. De most azzal ke­res­ték meg, hogy ké­szít­sen fel egy kis­lányt pót­vizs­gára, akit meg­buk­tat­tak ének­ből. Heni elő­ször azt hitte, hogy az egész csak kamu.

Nagy a baj? Orvosi segítséget kért a magyar sztárénekesnő

Nagy a baj? Orvosi segítséget kért a magyar sztárénekesnő

A három gyer­me­kes Szan­di­ról köz­tu­dott, hogy egész­ség­má­niás. De most nagy fáj­dal­mai vol­tak.

A három gyer­me­kes Szan­di­ról köz­tu­dott, hogy egész­ség­má­niás. De most fáj­dal­mai vol­tak.

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Szinetár Dóra

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Szinetár Dóra

Min­den meg­ol­dó­dott.

A nép­szerű szí­nésznő na­gyon ag­gó­dott, de min­den meg­ol­dó­dott.

Dermesztő hideg: Így segítettek Hajdú Péterék a rászorulóknak

Dermesztő hideg: Így segítettek Hajdú Péterék a rászorulóknak

Az ATV sztár­jai saját kéz­zel ken­ték a szend­vi­cse­ket a hideg elől a Nyu­gati téri alul­já­róba me­ne­kült haj­lék­ta­la­nok­nak.

Nem bírta tovább, orvosi segítséget kért a népszerű magyar énekesnő

Nem bírta tovább, orvosi segítséget kért a népszerű magyar énekesnő

Na­gyon rit­kán beteg Lola, most egy hete nem bír meg­gyó­gyulni.

Na­gyon rit­kán beteg Lola, de most egy hete nem bír ki­lá­balni to­rok­gyul­la­dá­sá­ból. Az éne­kesnő a múlt hét­vé­gén úgy kelt fel, hogy iszo­nya­to­san szúr, fáj a man­du­lája és be is re­kedt. Lola azt gon­dolta, ez a szo­ká­sos, ta­va­szi bak­té­ri­u­mos fer­tő­zés.

Apja pénzért se, egy ismeretlen fiú ingyen adná veséjét a beteg nőnek

Apja pénzért se, egy ismeretlen fiú ingyen adná veséjét a beteg nőnek

Meg­rázta a Ri­post cikke a 22 éves Bóna Gá­bort.

Meg­rázta a Ri­post cikke a 22 éves Bóna Gá­bort, aki azzal hívta fel szer­kesz­tő­sé­gün­ket, hogy oda­aján­dé­kozza egyik ve­sé­jét Szend­rei Má­ri­á­nak. Annak a lány­nak, aki­től az édes­apja meg­ta­gadta a se­gít­sé­get. Ám a mű­tétre egy­előre várni kell.

Felfoghatatlan, hagyták pocsolyában feküdni a beteg magyar férfit

Felfoghatatlan, hagyták pocsolyában feküdni a beteg magyar férfit

A férfi az utcán lett rosszul, de senki sem állt meg, hogy se­gít­sen rajta.

A férfi az utcán lett rosszul, de senki sem állt meg, hogy se­gít­sen rajta.

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

A nép­szerű ze­nész har­col...

A mél­tán nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék az elő­adó gyó­gyu­lá­sát.

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

El­for­dult Má­ri­á­tól a csa­ládja...

Hiába hi­va­tása Szend­rei Má­ri­á­nak, hogy be­teg­gon­do­zó­ként em­be­re­ken se­gít­sen, őrajta még a saját édes­apja sem segít. El­for­dult tőle a csa­ládja.

Bajba került az utcán, a rendőrség segítségét kérte Nagy Bandó

Bajba került az utcán, a rendőrség segítségét kérte Nagy Bandó

A hu­mo­ris­tát szo­rí­totta az idő.

A hu­mo­ris­tát szo­rí­totta az idő, így nem volt más vá­lasz­tása, szól­nia kel­lett a zsa­ruk­nak.

Kétségbeesett segélykiáltás, eltűnt rokonát keresi Muri Enikő!

Kétségbeesett segélykiáltás, eltűnt rokonát keresi Muri Enikő!

Az éne­kesnő a ra­jon­gói ol­da­lán kért se­gít­sé­get, el­tűnt a nagy­pa­pája öz­ve­gye.

Milliomos vállalkozó segítette Fucsovicsot a sikerhez

Milliomos vállalkozó segítette Fucsovicsot a sikerhez

A pénz­em­ber te­ni­sze­zés köz­ben is­merte meg a kis Fu­cso­vi­csot, akit aztán több­ször is fel­ka­rolt.

A pénz­em­ber te­ni­sze­zés köz­ben is­merte meg a kis Fu­cso­vi­csot, akit aztán több­ször is fel­ka­rolt.

10 repülőtéri jó tanács kezdőknek és haladóknak

10 repülőtéri jó tanács kezdőknek és haladóknak

A re­pü­lés va­rázs­la­tos világ.

A re­pü­lés va­rázs­la­tos világ. Ma­nap­ság egy bu­da­pesti reg­geli után, egy pá­ri­zsi ebé­det el­költve akár még ele­get te­he­tünk egy var­sói va­cso­ra­meg­hí­vás­nak is.

Lajcsi menti meg a fagytól a nehéz sorsú színészt

Lajcsi menti meg a fagytól a nehéz sorsú színészt

A ze­nész la­punk­ból ér­te­sült, hogy az is­mert szí­nész tü­zelő nél­kül ma­radt té­lire...

A ze­nész la­punk­ból ér­te­sült, hogy az is­mert szí­nész tü­zelő nél­kül ma­radt té­lire, így egy ba­rát­já­val azon­nal szer­vez­kedni kez­dett.

Botrány a levegőben: ezt üzente Majka Dopemannek

Botrány a levegőben: ezt üzente Majka Dopemannek

Dop­e­man egy közös jó­té­kony­sági dal el­ké­szí­té­sére kérte fel a mű­sor­ve­ze­tőt és két másik éne­kest.

Dop­e­man egy közös jó­té­kony­sági dal el­ké­szí­té­sére kérte fel a mű­sor­ve­ze­tőt és két másik éne­kest.

Híres apja miatt támadják a fiatal tehetséget

Híres apja miatt támadják a fiatal tehetséget

Sokan azt gon­dol­ják, apja segít neki.

Sokan azt gon­dol­ják, apja se­gít­sége miatt sze­re­pel a té­vé­ben a fi­a­tal te­het­ség.

Megható, így segítenek a magyar sztárok a rászorulókon

Megható, így segítenek a magyar sztárok a rászorulókon

A Nagy Aján­dék cím­mel jó­té­kony­sági ak­ciót in­dí­tott út­jára a TV2 Cso­port és az IKO Ar­tist Ma­nag­ement a Mokka mű­so­rá­ban.

Elképesztő sikert ér el Schobert Norbert!

Elképesztő sikert ér el Schobert Norbert!

A fit­nesz­guru élet­célja, hogy minél több em­ber­nek se­gít­sen a súly­csök­ken­tés­ben, ezért pedig min­den se­gít­sé­get meg is ad.

A fit­nesz­guru élet­célja, hogy minél több em­ber­nek se­gít­sen a súly­csök­ken­tés­ben, ezért pedig min­den se­gít­sé­get meg is ad.

A Mikulásgyárban jártunk!

A Mikulásgyárban jártunk!

Idén 13. al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a Mi­ku­lás­gyá­rat, mely­nek célja a sze­gény­ség­ben élő csa­lá­dok és gyer­me­kek se­gí­tése

Idén 13. al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a Mi­ku­lás­gyá­rat, mely­nek célja a sze­gény­ség­ben élő csa­lá­dok és gyer­me­kek se­gí­tése

Megszólalt az édesanya, akinek gyermeke Tóth Gabi miatt maradt életben

Megszólalt az édesanya, akinek gyermeke Tóth Gabi miatt maradt életben

Tóth Gabi nem gon­dol­ko­dott, egy­ből cse­le­ke­dett, ami­kor kel­lett, és éle­tet men­tett.

Súlyos balesetet szenvedett Pápai Joci felesége

Súlyos balesetet szenvedett Pápai Joci felesége

Le­zu­hant a lép­csőn az éne­kes neje.

Min­den ere­jére és ki­tar­tá­sára szük­sége lesz az el­kö­vet­kező he­tek­ben az éne­kes­nek. Neje, Anita ugyanis le­zu­hant ott­ho­nuk­ban a lép­csőn.

Te mit tennél? Segítséget kér rajongóitól Palvin Barbi

Te mit tennél? Segítséget kér rajongóitól Palvin Barbi

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell éb­re­dés után üzent ra­jon­gó­i­nak.

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell éb­re­dés után üzent ra­jon­gó­i­nak szom­bat haj­nal­ban. Jól jönne neki egy kis se­gít­ség!