CÍMKE: 'sárga'

Ezt a szexi színt hordják most New Yorkban a nők

Ezt a szexi színt hordják most New Yorkban a nők

New York­ban má­so­dik éve ural­ko­dik a sárga a di­vat­ban.

Ez történt a férfival, aki 20 korsó sört és 1 üveg vodkát ivott minden nap

Ez történt a férfival, aki 20 korsó sört és 1 üveg vodkát ivott minden nap

Hosszú éve­ken ke­resz­tül to­le­rálta az angol férfi szer­ve­zete az ipari mennyi­ségű al­ko­holt.

Ez a szín most mindent visz, ez lesz az ősz nagy divatja

Ez a szín most mindent visz, ez lesz az ősz nagy divatja

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­lat lett az ősz ked­vence. Vá­lassz leg­alább egy ru­ha­da­ra­bot ebben a szín­ben, va­gány lesz tőle a meg­je­le­né­sed.

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­lat lett az ősz ked­vence. Vá­lassz leg­alább egy ru­ha­da­ra­bot ebben a szín­ben, va­gány lesz tőle a meg­je­le­né­sed és jobb a ked­ved. Hidd el, meg­éri! Fel­dobja a napod, és tuti töb­ben is meg­di­csér­nek benne, nem lesz, aki ne venne észre benne! Min­den szebb lesz tőle.

Ez a szín lesz 2018 nyarának mindent elsöprő divatja

Ez a szín lesz 2018 nyarának mindent elsöprő divatja

Káp­rá­za­to­san fogsz ki­nézni.

Káp­rá­za­to­san fogsz ki­nézni az idei nyár ked­venc szí­né­ben. Ér­de­mes hozzá le­bar­nulni, így le­hetsz iga­zán szexi benne. Ér­ke­zik ha­ma­ro­san a nap­sü­tés is!

Ragyogó lépések

Ragyogó lépések

A sárga a divat új őrü­lete!

A sárga a divat új őrü­lete! Ebben az évben újra vissza­tér a sárga a szí­nek közé, és nem csak ru­hák­ban, hanem ci­pők­ben és ki­egé­szí­tők­ben is.

Hihetetlenül nőies és szexi lesz a 2017-es divat

Hihetetlenül nőies és szexi lesz a 2017-es divat

A ta­vasz nagy do­bása: a sárga és a kék. Nőies, ele­gáns és őrül­ten szexi.

Újabb fordulat: szaharai homok kavar bele az időjárásba

Újabb fordulat: szaharai homok kavar bele az időjárásba

Af­ri­kai ho­mo­kot sodor ma­gá­val egy ha­tal­mas cik­lon, a lég­ör­vény immár el­érte Ma­gyar­or­szá­got.

Az Aldi meghajolt a népharag előtt

Az Aldi meghajolt a népharag előtt

Csú­nya bot­rányba fu­tott bele a cég Nagy-Bri­tan­ni­á­ban.

Csú­nya bot­rányba fu­tott bele a cég Nagy-Bri­tan­ni­á­ban: az üz­let­lánc pi­acra do­bott egy fes­té­ket azzal az el­ne­ve­zés­sel, hogy "rape yel­low".