CÍMKE: 'salzburg'

Döntöttek Salzburgban, így és ennyiért lehet Szoboszlai az Arsenalé

Döntöttek Salzburgban, így és ennyiért lehet Szoboszlai az Arsenalé

Nem csak a kért pénz­össze­gen múlik a klub­vál­tás. Van egy ki­kö­té­sük az oszt­rá­kok­nak.

Évtizedek óta nem szerettek ennyire magyar focistát

Évtizedek óta nem szerettek ennyire magyar focistát

El­dőlt Szo­bosz­lai sorsa, vagy még­sem? Fél Eu­rópa sor­ban áll érte, de még be­fut­hat az álom­aján­lat is.

Szédítő összeg, ennyi pénzt ér a magyar foci legdrágább kincse

Szédítő összeg, ennyi pénzt ér a magyar foci legdrágább kincse

Új át­iga­zo­lási re­kord ké­szül! Szo­bosz­lai ken­terbe ver­heti Dzs­u­dzsá­kot és a töb­bi­e­ket. Dur­ván meg­ug­rott az ára.

Új át­iga­zo­lási re­kord ké­szül! Szo­bosz­lai ken­terbe ver­heti Dzs­u­dzsá­kot és a töb­bi­e­ket.

Komoly változás, Szoboszlai Dominik Dzsudzsák Balázst is lekörözte

Komoly változás, Szoboszlai Dominik Dzsudzsák Balázst is lekörözte

Közel há­rom­szo­ro­sára nőtt a 18 éves fo­cista ér­téke.

Közel há­rom­szo­ro­sára nőtt az oszt­rák Salz­burg 18 éves ma­gyar fo­cis­tá­já­nak az ér­téke.

Szoboszlai Dominik volt a hős, fantasztikus meccset játszott

Szoboszlai Dominik volt a hős, fantasztikus meccset játszott

A Salz­burg 3-1-re győzte le a Sturm Gra­zot az oszt­rák lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Gólt szer­zett a ma­gyar szu­per­te­het­ség.

Rég vártunk erre, Szoboszlai a terveiről beszélt

Szoboszlai Dominik a terveiről beszélt

Lé­pés­ről lé­pésre halad. Cris­ti­ano Ro­nal­dót is em­le­gette a Ju­ven­tus­szal hírbe ho­zott ma­gyar fo­cista.

Lé­pés­ről lé­pésre halad. Cris­ti­ano Ro­nal­dót em­le­gette az eu­ró­pai sztár­klu­bok­kal, köz­tük a Ju­ven­tus­szal is hírbe ho­zott ma­gyar fo­cista.

Magyar focista kell a sztárklubnak, ötmilliárd az ára

Magyar focista kell a sztárklubnak, ötmilliárd az ára

Hop­pon marad a Ju­ven­tus?

Hop­pon marad a Ju­ven­tus? Na­gyon sokra tart­ják lab­da­rú­gá­sunk leg­főbb re­mény­sé­gét. Bu­da­pes­ten ta­nul­má­nyoz­ták a vá­lo­ga­tott­beli já­té­kát.

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

A leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről is be­szélt.

A leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről és a leg­főbb cél­já­ról is be­szélt. Hosszab­bí­tott oszt­rák klub­já­nál, de cso­dál­koz­nánk, ha ki­töl­tené a szer­ző­dé­sét.

Komoly előrelépés, nagy lehetőség előtt áll Szoboszlai Dominik

Komoly előrelépés, nagy lehetőség előtt áll Szoboszlai Dominik

A 18 éves ma­gyar fo­ci­sztárra is lehet sza­vazni a Red Bull Salz­burg által már­cius hónap leg­jobb­ja­i­nak tar­tott já­té­ko­sok lis­tá­ján.

A 18 éves ma­gyar fo­ci­sztárra is lehet sza­vazni a Red Bull Salz­burg által már­cius hónap leg­jobb­ja­i­nak tar­tott já­té­ko­sok lis­tá­ján.

Nem hiszed el, miben jelent meg a magyar foci új csillaga

Nem hiszed el, miben jelent meg a magyar foci új csillaga

Mint arról a Ri­post már ko­ráb­ban is írt, Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak tény­leg kez­de­nie kel­lene a szlo­vá­kok ellen.

Mint arról a Ri­post már ko­ráb­ban is írt, Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak tény­leg kez­de­nie kel­lene a szlo­vá­kok ellen.

Orbán új videót posztolt, már nem a migránsok szétosztása a tét

Orbán új videót posztolt, már nem a migránsok szétosztása a tét

Vál­toz­nak az idők, már si­ke­rült le­szo­rí­tani a na­pi­rend­ről a mig­rán­sok erő­sza­kolt szét­osz­tá­sá­nak kér­dé­sét.

Újabb focisiker, a magyarok reménysége brillírozva üzent Rossinak

Újabb focisiker, a magyarok reménysége triplával üzent Rossinak

Fi­gye­lem, Salz­burg, fi­gye­lem, vá­lo­ga­tott!

Fi­gye­lem, Salz­burg, fi­gye­lem, vá­lo­ga­tott! Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak profi­ként még so­ha­sem si­ke­rült az, ami pén­tek este.

Orbán Viktor: Ragaszkodunk a határvédelem jogához

Orbán Viktor: Ragaszkodunk a határvédelem jogához

Ma­gyar­or­szág ra­gasz­ko­dik azon jo­gá­hoz, hogy az ő fel­adata meg­vé­deni ha­tá­rait - je­len­tette ki új­ság­írók­nak Orbán Vik­tor szer­dán Salz­burg­ban.

Ma­gyar­or­szág ra­gasz­ko­dik azon jo­gá­hoz, hogy az ő fel­adata meg­vé­deni ha­tá­rait - je­len­tette ki új­ság­írók­nak Orbán Vik­tor szer­dán Salz­burg­ban, az eu­ró­pai uniós állam-, il­letve kor­mány­fők in­for­má­lis ta­lál­ko­zója előtt.

Sorsfordító döntés, senkire sem kíváncsi a magyar fociedző

Sorsfordító döntés, senkire sem kíváncsi a magyar fociedző

Nagy lé­pésre szánja rá magát? Több óri­ási le­he­tő­ség közül vá­laszt­hat, szinte ga­ran­tált az elő­re­lé­pés.

Nagy lé­pésre szánja rá magát? Több óri­ási le­he­tő­ség közül vá­laszt­hat, szinte ga­ran­tált az elő­re­lé­pés.

Kiakadtak az osztrákok, máris csalást emlegetnek

Kiakadtak az osztrákok, máris csalást emlegetnek

Majd­nem meg­le­pe­tés tör­tént az Eu­rópa-li­gá­ban, a bíró itt is fő­sze­re­pet ját­szott.

Most közölték: súlyos vonatbaleset történt, rengeteg a sérült

Most közölték: súlyos vonatbaleset történt, rengeteg a sérült

A Salz­burg­ban üt­kö­zött két vonat.

A salz­burgi fő­pá­lya­ud­va­ron üt­kö­zött össze két vonat, egy­előre nem tudni a bal­eset okát.

Újabb késes támadás Ausztriában! Ezúttal Salzburgban

Újabb késes támadás Ausztriában! Ezúttal Salzburgban

A tá­ma­dás fé­nyes nap­pal tör­tént.

A tá­ma­dás a város Parsch nevű ne­gye­dé­ben tör­tént fé­nyes nap­pal. A tet­tes akkor tá­madt rá ál­do­za­tára, ami­kor az egy ját­szó­té­ren ha­ladt ke­resz­tül.

Komoly bajba került egy utasszállító a nagy viharban! - videó

Komoly bajba került egy utasszállító a nagy viharban! - videó

Cen­ti­ken múlt a ka­taszt­rófa.

Nézni is rossz a pi­lóta és a ter­mé­szet küz­del­mét! Cen­ti­ken múlt a ka­taszt­rófa, végül nem is tu­dott le­szállni a ki­fu­tó­pá­lyára a len­gyel gép.

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

A Bar­ce­lona ellen kezdi sze­rep­lé­sét.

A vá­lo­ga­tott ásza a Bar­ce­lona ellen lép pá­lyára, de akár a Real Mad­rid skalp­ját is meg­sze­rez­heti.