CÍMKE: 'ruha'

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Né­hány rafi­nált ru­ha­da­rab és a nők egy­ből ma­ga­biz­tossá vál­nak! Íme né­hány szu­per darab!

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Egy di­vat­ta­nács­adó meg­osz­totta a trük­kö­ket.

Biz­to­san te is ké­szü­lőd­tél már órá­kig a randi előtt. Egy di­vat­ta­nács­adó most meg­osz­totta a trük­kö­ket.

FRISS HÍREK

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

A mű­sor­ve­zető min­dig szí­ve­sen visel ext­ra­va­gáns öl­tö­ze­tet a mű­so­ra­i­ban.

A mű­sor­ve­zető min­dig szí­ve­sen visel ext­ra­va­gáns öl­tö­ze­tet a mű­so­ra­i­ban, ez al­ka­lom­mal is új­fajta di­va­tot te­rem­tett.

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a va­sár­nap esti élő adás­ban: saját magát sza­bad­na­pos vám­pír­ként jel­le­mezte.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a va­sár­nap esti élő adás­ban: saját magát sza­bad­na­pos vám­pír­ként jel­le­mezte.

Meghan hercegnén nevet most az internet, óriásit bakizott

Meghan hercegnén nevet most az internet, óriásit bakizott

In­kább tu­do­mást sem vet­tek a tör­tén­tek­ről...

Harry her­ceg­gel nem akar­tak to­vább ron­tani a hely­ze­ten, ezért tu­do­mást sem vet­tek a tör­tén­tek­ről.

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Lepd meg a férfi­a­kat!

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Lepd meg a férfi­a­kat!

Hihetetlen látvány egy Rákóczi úti turkáló előtt

Hihetetlen látvány egy Rákóczi úti turkáló előtt

Nem hi­szünk a sze­münk­nek!

Nem hi­szünk a sze­münk­nek! Tele van a járda ruhás zsá­kok­kal egy tur­káló előtt a for­gal­mas bel­vá­rosi úton. A gya­lo­go­sok meg ug­rál­hat­nak.

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok, csak mi eddig nem tud­hat­tunk róla.

Valami készül: esküvői ruhában fotózták le Nacsa Olivér szerelmét

Valami készül: esküvői ruhában fotózták le Nacsa Olivér szerelmét

Káp­rá­za­to­san néz ki a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Káp­rá­za­to­san néz ki a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Állati ötlet, ez a ruha lesz a francia nők őszi nagy kedvence

Állati ötlet, ez a ruha lesz a francia nők őszi nagy kedvence

Pá­rizs ut­cáin már ezek­ben a ru­hák­ban sé­tál­nak a nők! Ha tet­szik va­la­me­lyik fazon, te se hagyd ki a ru­ha­tá­rad­ból.

Pá­rizs ut­cáin már ezek­ben a ru­hák­ban sé­tál­nak a nők! Ha tet­szik va­la­me­lyik fazon, te se hagyd ki a ru­ha­tá­rad­ból. Ős­szel ra­gyogni fogsz benne, nem csak ké­nyel­mes, de iga­zán nőies és csi­nos is le­szel! Ha eddig nem volt bá­tor­sá­god ha­sonló min­tát vi­sel­ned, most itt az idő ezen vál­toz­tatni.

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A tö­meg­ből töb­ben is ka­me­rára vet­ték, ahogy a szexi spa­nyol éne­kesnő ru­hája el­en­ged, és a mel­lei ki­vil­lan­nak.

A tö­meg­ből töb­ben is ka­me­rára vet­ték, ahogy a szexi spa­nyol éne­kesnő ru­hája el­en­ged, és a mel­lei ki­vil­lan­nak.

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

A ze­nész, mű­sor­ve­zető be­ava­tott min­den­kit a ma­gán­éle­tébe!

A ze­nész, mű­sor­ve­zető be­ava­tott min­den­kit a ma­gán­éle­tébe!

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Sej­tel­mes rések és trük­kös ha­sí­té­kok jel­lem­zik az új tren­det és mind­ezt klasszi­kus for­má­ban le­je­gyezve. Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Meghan Markle szinte mindig hordja ezt a kiegészítőt, fogadjunk, hogy te sem vetted észre

Meghan Markle szinte mindig hordja ezt a kiegészítőt, fogadjunk, hogy te sem vetted észre

Majd fogod a fe­je­det, ami­kor rá­jössz, miről is van szó!

Olyan diszk­ré­ten il­lesz­ke­dik a her­cegné stí­lu­sába ez a ki­egé­szítő, hogy fel sem tűnik, hogy vi­seli. Pedig szinte min­den öl­tö­zé­ké­ben ez hang­sú­lyozza a nő­i­es­sé­gét, nézd csak meg! Majd fogod a fe­je­det, ami­kor rá­jössz, miről is van szó!

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Botrányos vallomás, Hódi Pamela durván helyre tette Berki barátnőjét

Botrányos vallomás, Hódi Pamela durván helyre tette Berki barátnőjét

A mo­dellt vérig sér­tette exe új párja, aki bántó meg­jegy­zést tett Pa­mela ke­mény mun­ká­val fel­épí­tett cé­gére.

Előkerült a süllyesztőből a régi minta, újra ezt imádja minden trendi nő

Előkerült a süllyesztőből a régi minta, újra ezt imádja minden trendi nő

Min­den­képp nézz körül és döntsd el, neked me­lyik állna a leg­job­ban!

Min­den­képp nézz körül és döntsd el, neked me­lyik állna a leg­job­ban!

Így diktálja a divatot Meghan Markle: ez a dekoltázs mindent visz

Így diktálja a divatot a hercegné, Meghan Markle: ez a dekoltázs mindent visz

Egész Eu­rópa a gyö­nyörű her­ceg­nét kö­veti, hi­szen vissza­fo­gott, de nőies stí­lu­sá­ban van va­lami iga­zán kü­lön­le­ges. Lás­suk, mivel hódít újab­ban Meg­han!

Egész Eu­rópa a gyö­nyörű her­ceg­nét kö­veti, hi­szen vissza­fo­gott, de nőies stí­lu­sá­ban van va­lami iga­zán kü­lön­le­ges. Lás­suk, mi­lyen rafi­nált sza­bás­vo­nal­lal hódít újab­ban Meg­han, Harry sus­sexi her­ceg szíve vá­lasz­tottja!

Náray Tamás bicskanyitogató kijelentése: Aki szegény, az ne divatozzon

Náray Tamás bicskanyitogató kijelentése: Aki szegény, az ne divatozzon

Ke­mé­nyen meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Meg­mondta a vé­le­mé­nyét. Sze­rinte, ami olcsó, az nem lehet szép és di­va­tos.

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban, így könnyű dol­god lesz a nyári szett ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Min­den te­kin­tet rád sze­ge­ző­dik, ha idén ki­csit ki­szí­ne­zed a ru­ha­tár­adat. Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban.

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Ütős szet­tek kö­vet­kez­nek!

Ez a stí­lus min­den nőből ki­hozza a va­dító szex­bom­bát. Mu­ta­tunk né­hány na­gyon ütős szet­tet!

Dianát utánozta Meghan Markle

Kiderült, Dianát utánozta Meghan Markle

Elő­ször so­kak­nak nem tet­szett Meg­han Markle ru­hája.

Elő­ször so­kak­nak nem tet­szett Meg­han Markle ru­hája, aztán fel­fe­dez­ték, hogy hon­nan me­rí­tett ih­le­tet a her­cegné. Rög­tön meg­vál­to­zott a meg­íté­lése.

Íme a ruhák, amikben minden nő karcsúbban mutat

Íme a ruhák, amikben minden nő karcsúbban mutat

Van­nak olyan szu­per fa­zonú ruhák, me­lyek­ben szinte min­den nő nőies, és kar­csú lehet.

Van­nak olyan szu­per fa­zonú ruhák, me­lyek­ben szinte min­den nő nőies, és kar­csú lehet. Mi meg­ta­lál­tuk neked azo­kat a ru­ci­kat, me­lyek­ből vá­laszt­hatsz, és raj­tad is biz­to­san re­me­kül áll­nak.

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Idén a far­mert nem csak nad­rág, short vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük: vissza­tért a far­mer­ruha, még­hozzá esz­mé­let­len fa­zo­nok­kal!

Idén a far­mert nem csak nad­rág, short vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük: vissza­tért a far­mer­ruha, még­hozzá esz­mé­let­len fa­zo­nok­kal! Le­hetsz spor­tos, nőies, laza, de az tény, hogy min­den­képp menő le­szel benne. Még idő­ben sze­rezz be egyet a ked­venc fa­zo­nod­ban!

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Dü­bö­rög a hosszú fazon és a na­gyon szí­nes lát­vá­nyos vi­rág­minta.

Dü­bö­rög a hosszú fazon és a na­gyon szí­nes lát­vá­nyos vi­rág­minta. Mu­tat­juk miket ál­mod­tak meg a ter­ve­zők 2018-ra!

Bódi Sylvi befejezte: levélben üzente meg, hogy vége!

Bódi Sylvi befejezte: levélben üzente meg, hogy vége!

A mo­dell hosszú időn ke­resz­tül üze­mel­tette az in­ter­ne­tes ba­zár­ját, ám úgy dön­tött, bok­ros te­en­dői mel­lett ezt egy időre fel­füg­geszti.

A mo­dell hosszú időn ke­resz­tül üze­mel­tette az in­ter­ne­tes ba­zár­ját, ám úgy dön­tött, bok­ros te­en­dői mel­lett ezt egy időre fel­füg­geszti.

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vett ru­há­i­dat?

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vá­sá­rolt ru­há­i­dat? Nem biz­tos, hogy jó ötlet! Sok­kal jobb volna, ha in­kább ki­mos­nád őket az első fel­vé­tel előtt! Ha nem te­szed, csú­nya be­teg­sé­ge­ket ki­váltó kór­oko­zók­kal is ta­lál­koz­hatsz a tex­ti­len.

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Az alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len da­rab­ját.

Az alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len da­rab­ját.

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. Egyre több nő gon­dol­ko­dik azon, mi­lyen bi­ki­nit vá­lasszon ma­gá­nak a nya­ra­lás­hoz.

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. Egyre több nő gon­dol­ko­dik azon, mi­lyen bi­ki­nit vá­lasszon ma­gá­nak a nya­ra­lás­hoz, csak­hogy ez még nem elég, strand­ruha is kell. Fon­tos, hogy a bi­kini és a ruci passzol­jon egy­más­hoz. Íme a leg­sze­xibb da­ra­bok.

Tolvai Reni alig ruhájában lopta el a show-t!

Nagyon szexi, Tolvai Reni alig ruhájában lopta el a show-t!

Őr­jítő de­kol­tá­zsa vonzza a te­kin­te­tet.

Lenge, nyári ru­há­ban üd­vözli a ta­vaszt Tol­vai Reni, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére! A dögös éne­kesnő őr­jítő de­kol­tá­zsa mág­nes­ként vonzza a te­kin­te­tet.

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

Meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot.

A her­cegné dön­té­sé­vel meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot, más­rész­ről vi­szont a nők ér­deke ellen vét­het.

Ebben a ruhában megy az Oscar-gálára Borbély Alexandra!

Ebben a ruhában megy az Oscar-gálára Borbély Alexandra!

A szí­nésznő egy gyö­nyörű da­ra­bot vá­lasz­tott a nagy napra!

A szí­nésznő egy gyö­nyörű da­ra­bot vá­lasz­tott a nagy napra!

Forró, mélyen dekoltált ruhájából villant ki Zséda melle

Forró, mélyen dekoltált ruhájából villant ki Zséda melle

Bom­ba­for­má­ban van.

A nép­szerű éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, és ezt meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak!

Zavarba ejtő fotó: Tóth Vera egyre bevállalósabb!

Zavarba ejtő fotó: Tóth Vera egyre bevállalósabb!

Ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek!

Az éne­kesnő ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek!

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! Ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete.

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! Ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete.

Továbbra is tombol a csipke: Így viseld 2018-ban a legnagyobb divatot

Továbbra is tombol a csipke: Így viseld 2018-ban a legnagyobb divatot

Idén is sej­tel­mes kom­bi­ná­ci­ók­kal te­he­ted iz­gal­massá az öl­tö­zé­ke­det, mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Többek szerint ezzel megalázzák Stadler József emlékét

Többek szerint ezzel megalázzák Stadler József emlékét

Sok­koló és egy­ben el­szo­mo­rító.

Sok­koló és egy­ben el­szo­mo­rító lát­vány fo­gadja az Akasz­tóra ér­ke­ző­ket.

Gyere, próbáld fel! Német iskolában tartanak kurzust muszlim ruhákról

Gyere, próbáld fel! Német iskolában tartanak kurzust muszlim ruhákról

A drez­dai is­kola nyári szü­netre ter­ve­zett kur­zusa miatt akad­tak ki.

Egy drez­dai is­kola nyári szü­netre ter­ve­zett prog­ramja miatt akadt ki több német ta­nuló gond­vi­se­lője. Az egyik prog­ram­nak a neve igen­csak be­szé­des: Fej­kendő és hidzsáb Drez­dá­ban - öl­töz­kö­dési szo­ká­sok az isz­lám­ban...

Áll a bál, óriási botrány lett Meghan Markle eljegyzési ruhájából

Áll a bál, óriási botrány lett Meghan Markle eljegyzési ruhájából

Há­bo­rog­nak a bri­tek Harry her­ceg meny­asszo­nya miatt. De vajon jo­go­san?

Há­bo­rog­nak a bri­tek Harry her­ceg meny­asszo­nya miatt. De vajon jo­go­san?

Mindenki ezt a ruhát akarja, pedig csak egyszer vette fel Meghan Markle!

Mindenki ezt a ruhát akarja, pedig csak egyszer vette fel Meghan Markle!

Ki­fogy­tak a kész­le­tek né­hány óra alatt azok után, hogy Har­ryék­ről meg­je­len­tek ezek a pap­arazzi képek.

Olyan dekoltált ruhát vett fel Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Olyan dekoltált ruhát vett fel Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Min­den­ki­nek le­esett az álla.

A nép­szerű éne­kesnő lát­vá­nyá­tól min­den­ki­nek le­esett az álla a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi stú­di­ó­já­ban!

Vadító látvány, nézz bele Radics Gigi mély dekoltázsába

Vadító látvány, nézz bele Radics Gigi mély dekoltázsába

A gyö­nyörű éne­kesnő nem min­den­napi szett­ben állt a kö­zön­sége elé. Ezt az Ins­tag­ram-ol­da­lán is meg­mu­tatta.

A gyö­nyörű éne­kesnő nem min­den­napi szett­ben állt a kö­zön­sége elé. Ezt az Ins­tag­ram-ol­da­lán is meg­mu­tatta.

Beyoncé melle elnyomta a menyasszonyt is az év esküvőjén

Beyoncé mellei elnyomták a menyasszonyt is

Soha éle­té­ben nem volt olyan jó for­má­ban az éne­kesnő.

Soha éle­té­ben nem volt olyan jó for­má­ban az éne­kesnő, mint ikrei nyári szü­le­tése óta, és ezt ba­rát­nője es­kü­vő­jén is meg­mu­tatta.

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

A várva várt holmi kéz­hez­vé­tele után meg­döb­benve lát­ták ma­gu­kat a tü­kör­ben.

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

Most bevállalta: Átlátszó ruhában állt kamerák elé Zséda

Most bevállalta: Átlátszó ruhában állt kamerák elé Zséda

At­lát­szó ru­há­ban pó­zolt gug­golva.

A cso­dás éne­kes­nő­ről egy kü­lön­le­ges fotó ké­szült! Me­se­szép, át­lát­szó ru­há­ban pó­zolt gug­golva.

Ez nem vicc! Szerezd meg Bódy Sylvi szexi fehérneműit

Ez nem vicc! Szerezd meg Bódy Sylvi szexi fehérneműit

Mond­juk még egy­szer: Nem vicc!

Mond­juk még egy­szer: Ez tény­leg nem vicc! Per­sze nem lesz könnyű dol­god, hi­szen biz­to­san sokan je­lent­kez­nek majd a nem min­den­napi kin­cse­kért, és még egy aka­dályt le kell küz­de­ned...

Köldökig kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

Köldökig kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

A gyö­nyörű, siket mo­dell el­ké­pesztő lát­ványt nyújt! Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Meztelen combok, mély dekoltázs: Őrjítően néz ki Tóth Vera

Meztelen combok, mély dekoltázs: Őrjítően néz ki Tóth Vera

Hi­he­tet­le­nül dögös képet posz­tolt az éne­kesnő, a ra­jon­gók alig kap­tak le­ve­gőt a fotó lát­tán!

Átlátszó ruhában bulizott Mel B, minden látszott

Átlátszó ruhában bulizott Mel B, minden látszott

Min­den férfi meg­for­dult utána.

Nem volt férfi, aki ne for­dult volna meg utána. De vajon nem vitte egy ki­csit túl­zásba a ma­ga­mu­to­ga­tást?

Olyan dekoltált ruhában bulizott Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Olyan dekoltált ruhában bulizott Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Ami­óta meg­sza­ba­dult fe­les­le­ges ki­ló­i­tól, me­ré­szebb öl­tö­zé­ke­ket is fel­vesz.

Ami­óta meg­sza­ba­dult fe­les­le­ges ki­ló­i­tól, me­ré­szebb öl­tö­zé­ke­ket is fel­vesz.

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

A nyári for­ró­ság­ban is dö­gö­sen és egy­út­tal ké­nyel­me­sen mu­tat­koz­nál? Íme, a neked való darab!

Katalin hercegné új ruhájától leesik az állad!

Katalin hercegné új ruhájától leesik az állad!

Meg­nyerte a di­vat­há­bo­rút.

Vil­mos her­ceg fe­le­sége nem min­den­napi csip­ke­cso­dá­ban je­lent meg az an­go­lok ked­venc tár­sa­dalmi ese­mé­nyén.

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Is­me­red azt a vic­cet, hogy a papok be­men­nek egy angol kocs­mába, de nem szol­gál­ják ki őket?

Is­me­red azt a vic­cet, hogy a papok be­men­nek egy angol kocs­mába, de a ha­cu­ká­juk miatt ott nem szol­gál­ják ki őket?

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

Íme, a leg­jobb vá­lasz­tás, ha a tö­ké­le­tes al­só­nad­rá­got ke­re­sed. Mu­tat­juk, mit ér­de­mes vá­sá­rolni.

Íme, a leg­jobb vá­lasz­tás, ha a tö­ké­le­tes al­só­nad­rá­got ke­re­sed. Mu­tat­juk, mit ér­de­mes vá­sá­rolni.

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani.

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani. 2017 nya­rán ren­ge­teg stí­lus közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

Az éne­kes kü­lön­le­ges öl­tö­zék­ben lé­pett szín­padra csü­tör­tö­kön, a ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Az éne­kes kü­lön­le­ges öl­tö­zék­ben lé­pett szín­padra csü­tör­tö­kön, a ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Ez a ruha lesz az idei nyár legbombázóbb szerelése!

Ez a ruha lesz az idei nyár legbombázóbb szerelése!

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz mu­tatni ebben a szett­ben! Sőt, ké­szülj arra, hogy min­denki meg­for­dul majd utá­nad az utcán.

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz mu­tatni ebben a szett­ben! Sőt, ké­szülj arra, hogy min­denki meg­for­dul majd utá­nad az utcán.

Idén tavasszal mindent megmutatnak a nők! Leesik a férfiak álla

Idén tavasszal mindent megmutatnak a nők! A férfiak álla leesik majd!

Újra meg­vil­lant­hat­ják bá­ja­i­kat a sze­mér­me­sebb nők is, a férfiak pedig egye­nes imádni fog­ják.

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ezzel a trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen tá­rol­hat­juk a nad­rá­go­kat!

Ezzel az egy­szerű trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen és hely­ta­ka­ré­ko­san lehet a nad­rá­go­kat tá­rolni a szek­rény­ben. Rá­adá­sul csak egy vállfa kell hozzá!

Kínos, amikor rádöbbensz, hogy mégsem jó az esküvői ruhád

Kínos, amikor rádöbbensz, hogy mégsem jó az esküvői ruhád

Bol­do­gan ké­szül az es­kü­vő­jére a szexi ma­gyar tán­cosnő...

Bol­do­gan ké­szül az es­kü­vő­jére a szexi ma­gyar tán­cosnő, azon­ban van olyan hely­zet, amit ő sem tud ki­ke­rülni...

Mekkora tapló, óriási botrányt kavart a sportlegenda

Mekkora tapló, óriási botrányt kavart a sportlegenda

El­men­tek neki ott­hon­ról?

El­men­tek neki ott­hon­ról? Rasszista és sze­xista: a po­fát­lan Nas­tase a mik­ro­fon­nál és a pá­lyán is ki­verte a bal­hét.

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Nem lesz unal­mas a divat...

Idén nyá­ron sem kell ag­gód­nunk ami­att, hogy unal­mas lesz a divat. Szu­per­dö­gös min­ták je­len­nek meg min­den hol­min.

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik állna jól?

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik áll jól?

Most, hogy fel­ment a hő­mérő hi­gany­szála, vedd elő a lenge ru­há­kat a szek­rény­ből.

Így szárítsd a ruhát nedves, párás időben

Így szárítsd a ruhát nedves, párás időben

Ho­gyan is szá­rít­suk a ru­há­kat zárt tér­ben párás idő ese­tén?

A ru­ha­szá­rí­tás ter­mé­sze­te­sen napos szép idő­ben, a kert­ben a leg­ide­á­li­sabb, azon­ban ma­rad­junk a föl­dön: ez az év hat­van szá­za­lé­ká­ban ki­vi­te­lez­he­tet­len. Ho­gyan is szá­rít­suk a ru­há­kat?

Mindegy, hány éves vagy, ezekben a ruhákban csinos leszel

Mindegy, hány éves vagy, ezekben a ruhákban csinos leszel

Eze­ket a ru­há­kat bár­mely élet­kor­ban vi­sel­he­ted. Ele­gán­sak, vissza­fo­got­tak, mégis szu­per­nő­i­e­sek!

Eze­ket a ru­há­kat bár­mely élet­kor­ban vi­sel­he­ted. Ele­gán­sak, vissza­fo­got­tak, mégis szu­per­nő­i­e­sek!

Medveczky Ilona kitálalt a botrányról, reagált az őt ért támadásokra

Medveczky Ilona kitálalt a botrányról, reagált az őt ért támadásokra

A 75 éves tánc­mű­vésznő a Ri­post­nak adott exk­lu­zív in­ter­jút!

A 75 éves tánc­mű­vésznő a Ri­post­nak adott exk­lu­zív in­ter­jút!

Gondoltad volna? A dekoltázsod megmutatja, milyen vagy az ágyban

Gondoltad volna? A dekoltázsod megmutatja, milyen vagy az ágyban

Órá­kig gon­dol­ko­zol, hogy mi­lyen ru­há­ban menj a ran­dira? Vagy csak egy­sze­rűen fel­kapsz egy gön­cöt és el­in­dulsz dol­gozni?

Elajándékozza kifogyott ruháit Tóth Vera

Elajándékozza kifogyott ruháit Tóth Vera

Tóth Vera eddig is ren­ge­te­get fo­gyott.

Tóth Vera eddig is ren­ge­te­get fo­gyott, ennek el­le­nére még több tíz ki­ló­tól sze­retne meg­sza­ba­dulni.

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Mé­reg­drága es­té­lyi­ben vonul a kö­zön­ség elé a 75 éves tánc­mű­vésznő!

Min­den szem rá fi­gyel majd: mé­reg­drága es­té­lyi­ben vonul a kö­zön­ség elé a 75 éves tánc­mű­vésznő!