CÍMKE: 'ruha'

Ezt veszik leginkább a magyarok

Ezt veszik leginkább a magyarok

Ha­tal­ma­sat nőtt egy év alatt a ma­gya­rok vá­sár­lási kedve.

Ha­tal­ma­sat nőtt egy év alatt a ma­gya­rok vá­sár­lási kedve. Ehhez ter­mé­sze­te­sen az is hoz­zá­já­rult, hogy je­len­tő­sen nőt­tek a ke­re­se­tek.

FRISS HÍREK

Köldökig kivágott ruhában mutatta meg hatalmas melleit Zimány Linda

Köldökig kivágott ruhában mutatta meg hatalmas melleit Zimány Linda

Szom­bat este a jo­gász­bá­lon bu­li­zott, ahol me­rész öl­tö­zék­ben je­lent meg.

Szom­bat este a jo­gász­bá­lon bu­li­zott, ahol me­rész öl­tö­zék­ben je­lent meg.

Döbbenet, mi történik a női ruhákkal, iszonyatosan szexi stílus jön

Döbbenet, mi történik a női ruhákkal, iszonyatosan szexi stílus jön

Meg­lepő rész­let­tel emeli ki a nő­i­es­sé­get a leg­újabb ta­va­szi trend. És ezt nem lehet nem ész­re­venni!

Meg­lepő rész­let­tel emeli ki a nő­i­es­sé­get a leg­újabb ta­va­szi trend. És ezt nem lehet nem ész­re­venni! Dö­gö­sen ro­man­ti­kus és szexi le­hetsz ezek­ben a ru­hák­ban. Ér­de­mes ke­res­gélni a leg­szu­pe­rebb fa­zo­nok kö­zött.

Kim Kardashian új szintre helyezte a villantást

Kim Kardashian új szintre helyezte a villantást

Gya­kor­la­ti­lag fél­mez­te­le­nül gá­lá­zott.

A há­rom­gye­re­kes sztár­anyuka gya­kor­la­ti­lag fél­mez­te­le­nül ment el egy gá­lára, ennyire paj­zán még soha nem volt az öl­tö­zéke.

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Nem egy egy­szerű mú­ze­um­lá­to­ga­tásra ment a her­cegi pár. Meg­han ez­út­tal sem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Nem egy egy­szerű mú­ze­um­lá­to­ga­tásra ment a her­cegi pár. Meg­han ez­út­tal sem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Mi történik? Kiárusította méregdrága ruháit Náray Tamás

Mi történik? Kiárusította méregdrága ruháit Náray Tamás

Nők tu­cat­jai vá­ra­koz­tak, hogy végre delet üssön az óra, és le­csap­has­sa­nak az is­mert ter­vező cso­dás ru­ha­köl­te­mé­nye­ire.

Ilyen perverz ruhában ritkán mondanak híreket főműsoridős híradóban

Ilyen perverz ruhában ritkán mondanak híreket főműsoridős híradóban

Egy­sze­rűen nem lehet nem ész­re­venni a fal­li­kus ki­vá­gást. Az in­ter­net népe tel­je­sen fel­boly­dult a lát­vány­tól.

Kalandos utat járt be ez a farmering

Meglepően kalandos utat járt be ez a farmering Magyarországon

El­ké­pesztő do­log­ról szá­molt be Kapa Má­tyás a Pes­ten Hal­lot­tam cso­port­ban. Egé­szen kü­lön­le­ges úton tért vissza ott­ho­nába ka­masz­kora egyik ked­venc ru­ha­da­rabja.

El­ké­pesztő do­log­ról szá­molt be Kapa Má­tyás a Pes­ten Hal­lot­tam Fa­ce­book-cso­port­ban. Egé­szen kü­lön­le­ges úton tért vissza ott­ho­nába ka­masz­kora egyik ked­venc és egyedi ru­ha­da­rabja. Íme a ma­gyar férfi ér­de­kes tör­té­nete.

Az ombre már nem csak a hajdivatban tarol

Az ombre már nem csak a hajdivatban tarol

Ombre-ra­jongó vagy? Akkor itt a te időd! Fe­lejtsd el a fri­zu­rát, most más­hol hasz­náld ki a szín­át­me­net va­rá­zsát.

Ombre-ra­jongó vagy? Akkor itt a te időd! Fe­lejtsd el a fri­zu­rát, most más­hol hasz­náld ki a szín­át­me­net va­rá­zsát. Di­va­tos, va­dító és ele­gáns is le­hetsz. Vá­lassz ezek­ből a kü­lön­le­ges ru­hák­ból!Iz­gal­mas ez a trend, sokak ked­vence lehet. Tá­gítsd a di­vat­ban is a ha­tá­ra­i­dat! Nem fogod meg­bánni.

Rosszabbul már nem tudott volna ruhát választani a sztárszínésznő

Rosszabbul már nem tudott volna ruhát választani a sztárszínésznő

Emily Blunt nem gon­dolta végig, hogy mit vesz fel a pre­mi­er­jére.

Emily Blunt nem gon­dolta végig, hogy mit vesz fel a pre­mi­er­jére.

Összebeszélt Katalin és Meghan hercegné? Ugyanazt tették a királynőnél

Összebeszélt Katalin és Meghan hercegné? Ugyanazt tették a királynőnél

Egy ré­gebbi, már be­vált ruhát vá­lasz­tot­tak a csa­ládi ebédre.

Vil­mos és Harry her­ceg fe­le­sége is egy ré­gebbi, már be­vált ruhát vá­lasz­tott a csa­ládi ebédre. Azért lás­suk be, nem állt rosszul nekik a vá­lasz­tott tex­tíl.

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

A mo­dell ked­ves gesz­tus­sal pró­bálja szebbé tenni azok ün­ne­pét, akik nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy szép hol­mi­kat vá­sá­rol­ja­nak.

A mo­dell ked­ves gesz­tus­sal pró­bálja szebbé tenni azok ün­ne­pét, akik nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy szép hol­mi­kat vá­sá­rol­ja­nak.

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Né­hány rafi­nált ru­ha­da­rab és a nők egy­ből ma­ga­biz­tossá vál­nak, mu­ta­tunk is né­hány szu­per fa­zont!

Né­hány rafi­nált ru­ha­da­rab és a nők egy­ből ma­ga­biz­tossá vál­nak, mu­ta­tunk is né­hány szu­per fa­zont!

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Biz­to­san te is ké­szü­lőd­tél már órá­kig a randi előtt...

Biz­to­san te is ké­szü­lőd­tél már órá­kig a randi előtt. Nem vagy ezzel egye­dül, min­den nőnek hosszú és stresszes órák ezek. Hi­szen a leg­fon­to­sabb kér­dést a leg­ne­he­zebb el­dön­teni: hogy mit ve­gyél fel...

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

A mű­sor­ve­zető min­dig szí­ve­sen visel ext­ra­va­gáns öl­tö­ze­tet a mű­so­ra­i­ban, ez al­ka­lom­mal is új­fajta di­va­tot te­rem­tett.

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

El­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a va­sár­nap esti élő adás­ban: saját magát sza­bad­na­pos vám­pír­ként jel­le­mezte.

Meghan hercegnén nevet most az internet, óriásit bakizott

Meghan hercegnén nevet most az internet, óriásit bakizott

In­kább tu­do­mást sem vet­tek a tör­tén­tek­ről...

Harry her­ceg­gel nem akar­tak to­vább ron­tani a hely­ze­ten, ezért tu­do­mást sem vet­tek a tör­tén­tek­ről.

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Hasz­náld ki a di­va­tot és vi­seld sze­xin és büsz­kén a hosszú ruhát. Lepd meg a férfi­a­kat!

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Hasz­náld ki a di­va­tot és vi­seld sze­xin és büsz­kén a hosszú ruhát. Lepd meg a férfi­a­kat!

Valami készül: menyasszonyi ruhában fotózták le Nacsa Olivér szerelmét

Valami készül: menyasszonyi ruhában fotózták le Nacsa Olivér szerelmét

Káp­rá­za­to­san néz ki a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Káp­rá­za­to­san néz ki a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Hihetetlen látvány egy Rákóczi úti turkáló előtt

Hihetetlen látvány egy Rákóczi úti turkáló előtt

Nem hi­szünk a sze­münk­nek! Tele van a járda ruhás zsá­kok­kal egy tur­káló előtt a for­gal­mas bel­vá­rosi úton.

Nem hi­szünk a sze­münk­nek! Tele van a járda ruhás zsá­kok­kal egy tur­káló előtt a for­gal­mas bel­vá­rosi úton. A gya­lo­go­sok meg csak ug­rál­nak.

Állati ötlet, ez a ruha lesz a francia nők őszi nagy kedvence

Állati ötlet, ez a ruha lesz a francia nők őszi nagy kedvence

Pá­rizs­ban így sé­tál­nak a nők!

Pá­rizs ut­cáin már ezek­ben a ru­hák­ban sé­tál­nak a nők! Ha tet­szik va­la­me­lyik fazon, te se hagyd ki a ru­ha­tá­rad­ból. Ős­szel ra­gyogni fogsz benne!

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

A ze­nész, mű­sor­ve­zető be­ava­tott min­den­kit a ma­gán­éle­tébe!

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok.

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok, csak mi eddig nem tud­hat­tunk róla. A her­cegné fáty­lá­nak pél­dául nem csak a közel öt­mé­te­res hossza volt kü­lön­le­ges...

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A tö­meg­ből töb­ben is ka­me­rára vet­ték, ahogy a szexi spa­nyol éne­kesnő ru­hája el­en­ged, és a mel­lei ki­vil­lan­nak.

A tö­meg­ből töb­ben is ka­me­rára vet­ték, ahogy a szexi spa­nyol éne­kesnő ru­hája el­en­ged, és a mel­lei ki­vil­lan­nak.

Kukákból öltöztet a ruhamaffia

Kukákból öltöztet a ruhamaffia

Fej­lám­pá­val, gu­mi­kesz­tyű­ben ku­tat­nak ruhák után a ku­kák­ban...

Ol­va­sónk olyan gu­be­rá­ló­kat fo­tó­zott le késő este az óbu­dai la­kó­te­le­pen, akik fej­lám­pá­val, gu­mi­kesz­tyű­ben ru­ha­ne­műk után ku­tat­tak a ku­kák­ban, a zsák­mányt pedig egy fur­gonba gyűj­töt­ték. Mégis, miért?

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Sej­tel­mes rések és trük­kös ha­sí­té­kok jel­lem­zik az új tren­det és mind­ezt klasszi­kus for­má­ban le­je­gyezve. Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Ha ké­nyel­mes, ugyan­ak­kor a vég­le­te­kig nőies ru­ha­da­ra­bot ke­re­sel, akkor már meg is ta­lál­tad a meg­fe­le­lőt. Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Előkerült a süllyesztőből a régi minta, újra ezt imádja minden trendi nő

Előkerült a süllyesztőből a régi minta, újra ezt imádja minden trendi nő

Min­den­képp nézz körül és döntsd el, neked me­lyik állna a leg­job­ban!

Min­den­képp nézz körül és döntsd el, neked me­lyik állna a leg­job­ban!

Így diktálja a divatot Meghan Markle: ez a dekoltázs mindent visz

Így diktálja a divatot a hercegné, Meghan Markle: ez a dekoltázs mindent visz

Egész Eu­rópa a gyö­nyörű her­ceg­nét kö­veti, hi­szen vissza­fo­gott, de nőies stí­lu­sá­ban van va­lami iga­zán kü­lön­le­ges. Lás­suk, mivel hódít újab­ban Meg­han!

Egész Eu­rópa a gyö­nyörű her­ceg­nét kö­veti, hi­szen vissza­fo­gott, de nőies stí­lu­sá­ban van va­lami iga­zán kü­lön­le­ges. Lás­suk, mi­lyen rafi­nált sza­bás­vo­nal­lal hódít újab­ban Meg­han, Harry sus­sexi her­ceg szíve vá­lasz­tottja!

Botrányos vallomás, Hódi Pamela durván helyre tette Berki barátnőjét

Botrányos vallomás, Hódi Pamela durván helyre tette Berki barátnőjét

A mo­dellt vérig sér­tette exe új párja, aki bántó meg­jegy­zést tett Pa­mela ke­mény mun­ká­val fel­épí­tett cé­gére.

Íme a ruhák, amikben minden nő karcsúbban mutat

Íme a ruhák, amikben minden nő karcsúbban mutat

Van­nak szu­per fa­zonú ruhák.

Van­nak olyan szu­per fa­zonú ruhák, me­lyek­ben szinte min­den nő nőies, és kar­csú lehet. Mi meg­ta­lál­tuk neked azo­kat a ru­ci­kat, me­lyek­ből vá­laszt­hatsz.

Náray Tamás bicskanyitogató kijelentése: Aki szegény, az ne divatozzon

Náray Tamás bicskanyitogató kijelentése: Aki szegény, az ne divatozzon

Ke­mé­nyen meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Meg­mondta a vé­le­mé­nyét. Sze­rinte, ami olcsó, az nem lehet szép és di­va­tos.

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Min­den te­kin­tet rád sze­ge­ző­dik, ha idén ki­csit ki­szí­ne­zed a ru­ha­tár­adat. Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban, így iga­zán könnyű dol­god lesz a nyári szet­ted ki­vá­lasz­tá­sá­nál. Mu­ta­tunk né­hány da­ra­bot, kedv­csi­ná­ló­nak!

Min­den te­kin­tet rád sze­ge­ző­dik, ha idén ki­csit ki­szí­ne­zed a ru­ha­tár­adat: hi­szen na­gyon fi­a­ta­los és szexi kül­sőd lesz. Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban, így iga­zán könnyű dol­god lesz a nyári szet­ted ki­vá­lasz­tá­sá­nál. Mu­ta­tunk né­hány da­ra­bot, kedv­csi­ná­ló­nak!

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Ez a stí­lus min­den nőből ki­hozza a va­dító szex­bom­bát. Mu­ta­tunk né­hány na­gyon ütős szet­tet!

Ez a stí­lus min­den nőből ki­hozza a va­dító szex­bom­bát. Mu­ta­tunk né­hány na­gyon ütős szet­tet!

Kiderült, hogy Dianát utánozta Meghan Markle

Kiderült, hogy Dianát utánozta Meghan Markle

Elő­ször so­kak­nak nem tet­szett Meg­han Markle ru­hája, aztán fel­fe­dez­ték, hogy hon­nan me­rí­tett ih­le­tet a her­cegné.

Elő­ször so­kak­nak nem tet­szett Meg­han Markle ru­hája, aztán fel­fe­dez­ték, hogy hon­nan me­rí­tett ih­le­tet a her­cegné.

Bódi Sylvi befejezte: levélben üzente meg, hogy vége!

Bódi Sylvi befejezte: levélben üzente meg, hogy vége!

Egy időre fel­füg­geszti, amit csi­nált.

A mo­dell hosszú időn ke­resz­tül üze­mel­tette az in­ter­ne­tes ba­zár­ját, ám úgy dön­tött, bok­ros te­en­dői mel­lett ezt egy időre fel­füg­geszti.

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Dü­bö­rög a hosszú fazon és a na­gyon szí­nes lát­vá­nyos vi­rág­minta - az új sze­zon­ban egy­ér­tel­műen ez a trend az ab­szo­lút be­futó!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Idén a far­mert nem csak nad­rág for­má­já­ban vi­sel­jük.

Idén a far­mert nem csak nad­rág, short vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük: vissza­tért a far­mer­ruha, még­hozzá esz­mé­let­len fa­zo­nok­kal! Le­hetsz spor­tos, nőies, laza, de az tény, hogy min­den­képp menő le­szel benne.

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vá­sá­rolt ru­há­i­dat?

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vá­sá­rolt ru­há­i­dat? Nem biz­tos, hogy jó ötlet! Jobb volna, ha ki­mos­nád!

Tolvai Reni alig ruhájában lopta el a show-t!

Nagyon szexi, Tolvai Reni alig ruhájában lopta el a show-t!

Őr­jítő de­kol­tá­zsa vonzza a te­kin­te­tet.

Lenge, nyári ru­há­ban üd­vözli a ta­vaszt Tol­vai Reni, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére! A dögös éne­kesnő őr­jítő de­kol­tá­zsa mág­nes­ként vonzza a te­kin­te­tet.

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Nagy di­vat­há­zak a nyárra ké­szül­nek.

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek, és be­mu­tat­ták a leg­újabb für­dő­ruha kol­lek­ci­ó­ju­kat is.

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Azal­sót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len da­rab­ját.

A mi­ni­má­lis tex­til­ből álló alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len ru­ha­da­rab­ját.

Ebben a ruhában megy az Oscar-gálára Borbély Alexandra!

Ebben a ruhában megy az Oscar-gálára Borbély Alexandra!

A szí­nésznő egy gyö­nyörű da­ra­bot vá­lasz­tott a nagy napra!

A szí­nésznő egy gyö­nyörű da­ra­bot vá­lasz­tott a nagy napra!

Forró, mélyen dekoltált ruhájából villant ki Zséda melle

Forró, mélyen dekoltált ruhájából villant ki Zséda melle

A nép­szerű éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, és ezt meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A nép­szerű éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, és ezt meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Zavarba ejtő fotó: Tóth Vera egyre bevállalósabb!

Zavarba ejtő fotó: Tóth Vera egyre bevállalósabb!

Ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek!

Az éne­kesnő ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek!

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

Meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot.

A her­cegné dön­té­sé­vel meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot, más­rész­ről vi­szont a nők ér­deke ellen vét­het.

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Íme, az idei év trendje.

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! A ta­vasz és nyár ked­vence lehet, ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete. Íme, az idei év trendje.

Gyere, próbáld fel! Német iskolában tartanak kurzust muszlim ruhákról

Gyere, próbáld fel! Német iskolában tartanak kurzust muszlim ruhákról

Egy drez­dai is­kola nyári szü­netre ter­ve­zett prog­ramja miatt akadt ki több német gyer­mek gond­vi­se­lője.

Továbbra is tombol a csipke: Így viseld 2018-ban a legnagyobb divatot

Továbbra is tombol a csipke: Így viseld 2018-ban a legnagyobb divatot

Idén is sej­tel­mes kom­bi­ná­ci­ók­kal te­he­ted iz­gal­massá az öl­tö­zé­ke­det, mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Szu­per­nő­ies, szexi és bár­mi­lyen al­ka­lom­hoz ki­tűnő vá­lasz­tás a csipke. Idén is sej­tel­mes kom­bi­ná­ci­ók­kal te­he­ted iz­gal­massá az öl­tö­zé­ke­det, mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Áll a bál, óriási botrány lett Meghan Markle eljegyzési ruhájából

Áll a bál, óriási botrány lett Meghan Markle eljegyzési ruhájából

Há­bo­rog­nak a bri­tek Harry her­ceg meny­asszo­nya miatt. De vajon jo­go­san?

Há­bo­rog­nak a bri­tek Harry her­ceg meny­asszo­nya miatt. De vajon jo­go­san?

Mindenki ezt a ruhát akarja, pedig csak egyszer vette fel Meghan Markle!

Mindenki ezt a ruhát akarja, pedig csak egyszer vette fel Meghan Markle!

Ki­fogy­tak a kész­le­tek né­hány óra alatt azok után, hogy Har­ryék­ről meg­je­len­tek ezek a pap­arazzi képek.

Olyan dekoltált ruhát vett fel Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Olyan dekoltált ruhát vett fel Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Min­den­ki­nek le­esett az álla.

A nép­szerű éne­kesnő lát­vá­nyá­tól min­den­ki­nek le­esett az álla a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi stú­di­ó­já­ban!

Vadító látvány, nézz bele Radics Gigi mély dekoltázsába

Vadító látvány, nézz bele Radics Gigi mély dekoltázsába

A gyö­nyörű éne­kesnő nem min­den­napi szett­ben állt a kö­zön­sége elé. Ezt az Ins­tag­ram-ol­da­lán is meg­mu­tatta.

A gyö­nyörű éne­kesnő nem min­den­napi szett­ben állt a kö­zön­sége elé. Ezt az Ins­tag­ram-ol­da­lán is meg­mu­tatta.

Beyoncé melle elnyomta a menyasszonyt is az év esküvőjén

Beyoncé mellei elnyomták a menyasszonyt is

Soha éle­té­ben nem volt ilyen jó for­má­ban az éne­kesnő.

Soha éle­té­ben nem volt olyan jó for­má­ban az éne­kesnő, mint ikrei nyári szü­le­tése óta.

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

A várva várt holmi kéz­hez­vé­tele után meg­döb­benve lát­ták ma­gu­kat a tü­kör­ben.

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

Őrületes szexi combokat villantanak ebben a ruhában télen a nők

Őrületes szexi combokat villantanak ebben a ruhában télen a nők

Iz­gal­mat és me­rész­sé­get ke­re­sel a szürke és hideg téli hét­köz­na­pok­ban?

Ké­nyel­mes, comb­kö­zé­pig érő pul­csi­ru­há­ban szexi és csá­bító le­hetsz télen is. Ha magas sarkú csiz­má­val hor­dod, el­len­áll­ha­tat­lan és ma­ga­biz­tos nő­i­es­sé­get su­gár­zol majd. A szürke és a fehér kö­tött da­ra­bok mel­lett a szí­nes is trendi.

Most bevállalta: Átlátszó ruhában állt kamerák elé Zséda

Most bevállalta: Átlátszó ruhában állt kamerák elé Zséda

A cso­dás éne­kes­nő­ről egy kü­lön­le­ges fotó ké­szült! Me­se­szép, át­lát­szó ru­há­ban pó­zolt gug­golva.

A cso­dás éne­kes­nő­ről egy kü­lön­le­ges fotó ké­szült! Me­se­szép, át­lát­szó ru­há­ban pó­zolt gug­golva.

Köldökig kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

Köldökig kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

A gyö­nyörű, siket mo­dell el­ké­pesztő lát­ványt nyújt! Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Meztelen combok, mély dekoltázs: Őrjítően néz ki Tóth Vera

Meztelen combok, mély dekoltázs: Őrjítően néz ki Tóth Vera

Hi­he­tet­le­nül dögös képet posz­tolt az éne­kesnő, a ra­jon­gók alig kap­tak le­ve­gőt a fotó lát­tán!

Átlátszó ruhában bulizott Mel B, minden látszott

Átlátszó ruhában bulizott Mel B, minden látszott

Min­den férfi meg­for­dult utána.

Nem volt férfi, aki ne for­dult volna meg utána. De vajon nem vitte egy ki­csit túl­zásba a ma­ga­mu­to­ga­tást?

Ez nem vicc! Szerezd meg Bódy Sylvi szexi fehérneműit

Ez nem vicc! Szerezd meg Bódy Sylvi szexi fehérneműit

Mond­juk még egy­szer: Nem vicc!

Mond­juk még egy­szer: Ez tény­leg nem vicc! Per­sze nem lesz könnyű dol­god, hi­szen biz­to­san sokan je­lent­kez­nek majd a nem min­den­napi kin­cse­kért, és még egy aka­dályt le kell küz­de­ned...

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Nem akar­tak nekik sört adni!

Is­me­red azt a vic­cet, hogy a papok be­men­nek egy angol kocs­mába, de a ha­cu­ká­juk miatt ott nem szol­gál­ják ki őket?

Olyan dekoltált ruhában bulizott Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Olyan dekoltált ruhában bulizott Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Ami­óta meg­sza­ba­dult fe­les­le­ges ki­ló­i­tól, me­ré­szebb öl­tö­zé­ke­ket is fel­vesz.

Ami­óta meg­sza­ba­dult fe­les­le­ges ki­ló­i­tól, me­ré­szebb öl­tö­zé­ke­ket is fel­vesz.

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

A me­di­ter­rán élet­ér­zés egyik lé­nyege a min­dig szexi meg­je­le­nés, ami­hez rafi­nált módon jól ér­te­nek az olasz nők. Le­g­újabb öt­le­tük­től pedig fel­forr a férfiak vére!

A me­di­ter­rán élet­ér­zés egyik lé­nyege a min­dig szexi meg­je­le­nés, ami­hez rafi­nált módon jól ér­te­nek az olasz nők. Le­g­újabb öt­le­tük­től pedig fel­forr a férfiak vére! A rég­ről is­me­rős ru­ha­da­rab tel­je­sen új arcát mu­tatja meg: va­dí­tóan dö­gö­sek benne a nők, és olyan al­kal­makra is fel­ve­he­ted, amire leg­va­dabb ál­mod­ban sem gon­dol­tál volna!

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

A nyári for­ró­ság­ban is dö­gö­sen és egy­út­tal ké­nyel­me­sen mu­tat­koz­nál? Íme, a neked való tö­ké­le­tes darab!

A nyá­ron is dö­gö­sen és ké­nyel­me­sen mu­tat­koz­nál? Íme, a neked való darab!

Katalin hercegné új ruhájától leesik az állad!

Katalin hercegné új ruhájától leesik az állad!

Vil­mos her­ceg fe­le­sége nem min­den­napi csip­ke­cso­dá­ban je­lent meg az an­go­lok ked­venc tár­sa­dalmi ese­mé­nyén.

Vil­mos her­ceg fe­le­sége nem min­den­napi csip­ke­cso­dá­ban je­lent meg az an­go­lok ked­venc tár­sa­dalmi ese­mé­nyén.

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

Le­gyünk be­vál­la­ló­sak!

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani. 2017 nya­rán ren­ge­teg stí­lus közül vá­lo­gat­ha­tunk.

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

íme a leg­jobb vá­lasz­tás, ha a tö­ké­le­tes al­só­nad­rá­got ke­re­sed. Mu­tat­juk, mit ér­de­mes vá­sá­rolni.

íme a leg­jobb vá­lasz­tás, ha a tö­ké­le­tes al­só­nad­rá­got ke­re­sed. Mu­tat­juk, mit ér­de­mes vá­sá­rolni.

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

Az éne­kes kü­lön­le­ges öl­tö­zék­ben lé­pett szín­padra csü­tör­tö­kön, a ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Az éne­kes kü­lön­le­ges öl­tö­zék­ben lé­pett szín­padra csü­tör­tö­kön, a ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Ez a ruha lesz az idei nyarad legbombázóbb szerelése!

Ez a ruha lesz az idei nyarad legbombázóbb szerelése!

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz mu­tatni ebben.

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz mu­tatni ebben a szett­ben, min­denki meg­for­dul majd utá­nad az utcán.

Idén tavasszal mindent megmutatnak a nők! Leesik a férfiak álla

Idén tavasszal mindent megmutatnak a nők! A férfiak álla leesik majd!

Újra meg­vil­lant­hat­ják bá­ja­i­kat a sze­mér­me­sebb nők is, a férfiak pedig egye­nes imádni fog­ják.

Fokozódik az átlátszó ruhák őrülete: Elképesztő divatötletek!

Fokozódik az átlátszó ruhák őrülete: Elképesztő divatötletek!

Mu­tass meg min­dent, de ma­radj jó­té­kony ta­ka­rás­ban!

Mu­tass meg min­dent, de ma­radj jó­té­kony ta­ka­rás­ban! A mos­tani divat nagy el­lent­mon­dása olyan stí­lust ad az öl­tö­zé­kek­nek, amit a iga­zán ér­de­mes be­vetni. Mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet! Soha nem volt még ennyire sej­tel­me­sen szexi a divat!