CÍMKE: 'ruha'

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

A ze­nész, mű­sor­ve­zető be­ava­tott min­den­kit a ma­gán­éle­tébe!

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A tö­meg­ből töb­ben is ka­me­rára vet­ték, ahogy a szexi spa­nyol éne­kesnő mel­lei ki­vil­lan­nak.

FRISS HÍREK

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Meghan Markle szinte mindig hordja ezt a kiegészítőt, fogadjunk, hogy te sem vetted észre

Meghan Markle szinte mindig hordja ezt a kiegészítőt, fogadjunk, hogy te sem vetted észre

Majd fogod a fe­je­det, ami­kor rá­jössz, miről is van szó!

Olyan diszk­ré­ten il­lesz­ke­dik a her­cegné stí­lu­sába ez a ki­egé­szítő, hogy fel sem tűnik, hogy vi­seli. Pedig szinte min­den öl­tö­zé­ké­ben ez hang­sú­lyozza a nő­i­es­sé­gét, nézd csak meg! Majd fogod a fe­je­det, ami­kor rá­jössz, miről is van szó!

Kukákból öltöztet a ruhamaffia

Kukákból öltöztet a ruhamaffia

Fej­lám­pá­val, gu­mi­kesz­tyű­ben ku­tat­nak ruhák után a ku­kák­ban...

Ol­va­sónk olyan gu­be­rá­ló­kat fo­tó­zott le késő este az óbu­dai la­kó­te­le­pen, akik fej­lám­pá­val, gu­mi­kesz­tyű­ben ru­ha­ne­műk után ku­tat­tak a ku­kák­ban, a zsák­mányt pedig egy fur­gonba gyűj­töt­ték. Mégis, miért?

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Botrányos vallomás, Hódi Pamela durván helyre tette Berki barátnőjét

Botrányos vallomás, Hódi Pamela durván helyre tette Berki barátnőjét

A mo­dellt vérig sér­tette exe új párja, aki bántó meg­jegy­zést tett Pa­mela ke­mény mun­ká­val fel­épí­tett cé­gére.

Így diktálja a divatot Meghan Markle: ez a dekoltázs mindent visz

Így diktálja a divatot Meghan Markle: ez a dekoltázs mindent visz

Egész Eu­rópa a gyö­nyörű her­ceg­nét kö­veti, hi­szen vissza­fo­gott, de nőies stí­lu­sá­ban van va­lami iga­zán kü­lön­le­ges.

Előkerült a süllyesztőből a régi minta, újra ezt imádja minden trendi nő

Előkerült a süllyesztőből a régi minta, újra ezt imádja minden trendi nő

Iz­gal­mas szet­te­ket ígér az idei trend! Min­den­képp nézz körül és döntsd el, neked me­lyik állna a leg­job­ban!

Tün­dö­köl a rég el­fe­le­dett minta, a koc­kás! Iz­gal­mas szet­te­ket ígér az idei trend! Min­den­képp nézz körül és döntsd el, neked me­lyik állna a leg­job­ban!

Náray Tamás bicskanyitogató kijelentése: Aki szegény, az ne divatozzon

Náray Tamás bicskanyitogató kijelentése: Aki szegény, az ne divatozzon

Ke­mé­nyen meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Meg­mondta a vé­le­mé­nyét. Sze­rinte, ami olcsó, az nem lehet szép és di­va­tos.

Íme a ruhák, amikben minden nő karcsúbban mutat

Íme a ruhák, amikben minden nő karcsúbban mutat

Van­nak szu­per fa­zonú ruhák.

Van­nak olyan szu­per fa­zonú ruhák, me­lyek­ben szinte min­den nő nőies, és kar­csú lehet. Mi meg­ta­lál­tuk neked azo­kat a ru­ci­kat, me­lyek­ből vá­laszt­hatsz.

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Ütős szet­tek kö­vet­kez­nek!

Ez a stí­lus min­den nőből ki­hozza a va­dító szex­bom­bát. Mu­ta­tunk né­hány na­gyon ütős szet­tet!

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Min­den te­kin­tet rád sze­ge­ző­dik, ha idén ki­csit ki­szí­ne­zed a ru­ha­tár­adat. Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban.

Min­den te­kin­tet rád sze­ge­ző­dik, ha idén ki­csit ki­szí­ne­zed a ru­ha­tár­adat: hi­szen fi­a­ta­los és na­gyon szexi le­szel! Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban, így iga­zán könnyű dol­god lesz a nyári szet­ted ki­vá­lasz­tá­sá­nál. Mu­ta­tunk né­hány da­ra­bot, kedv­csi­ná­ló­nak!

Kiderült, hogy Dianát utánozta Meghan Markle

Kiderült, hogy öltözékével Dianát utánozta Meghan Markle

Elő­ször so­kak­nak nem tet­szett Meg­han Markle ru­hája, aztán fel­fe­dez­ték, hon­nan me­rí­tett ih­le­tet a her­cegné.

Elő­ször so­kak­nak nem tet­szett Meg­han Markle öl­tö­zéke, ám a kri­ti­kus han­gok azon­nal alább­hagy­tak, amint va­laki fel­fe­dezte, hon­nan is me­rí­tett ih­le­tet az új­don­sült her­cegné. Attól kezdve egé­szen más lett a hely­zet és a ru­ha­vá­lasz­tás meg­íté­lése.

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Idén a far­mert nem csak nad­rág vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük.

Idén a far­mert nem csak nad­rág, short vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük: vissza­tért a far­mer­ruha.

Bódi Sylvi befejezte: levélben üzente meg, hogy vége!

Bódi Sylvi befejezte: levélben üzente meg, hogy vége!

Egy időre fel­füg­geszti, amit csi­nált.

A mo­dell hosszú időn ke­resz­tül üze­mel­tette az in­ter­ne­tes ba­zár­ját, ám úgy dön­tött, bok­ros te­en­dői mel­lett ezt egy időre fel­füg­geszti.

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Dü­bö­rög a hosszú fazon és a na­gyon szí­nes lát­vá­nyos vi­rág­minta - az új sze­zon­ban egy­ér­tel­műen ez a trend az ab­szo­lút be­futó!

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vá­sá­rolt ru­há­i­dat? Nem biz­tos, hogy jó ötlet! Sok­kal jobb volna, ha in­kább ki­mos­nád őket!

Tolvai Reni alig ruhájában lopta el a show-t!

Nagyon szexi, Tolvai Reni alig ruhájában lopta el a show-t!

Őr­jítő de­kol­tá­zsa vonzza a te­kin­te­tet.

Lenge, nyári ru­há­ban üd­vözli a ta­vaszt Tol­vai Reni, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére! A dögös éne­kesnő őr­jítő de­kol­tá­zsa mág­nes­ként vonzza a te­kin­te­tet.

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Az alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len da­rab­ját.

Az alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len da­rab­ját.

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. Egyre több nő gon­dol­ko­dik azon, mi­lyen bi­ki­nit vá­lasszon ma­gá­nak a nya­ra­lás­hoz.

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. Egyre több nő gon­dol­ko­dik azon, mi­lyen bi­ki­nit vá­lasszon ma­gá­nak a nya­ra­lás­hoz, csak­hogy ez még nem elég, strand­ruha is kell. Fon­tos, hogy a bi­kini és a ruci passzol­jon egy­más­hoz. Íme a leg­sze­xibb da­ra­bok.

Ebben a ruhában megy az Oscar-gálára Borbély Alexandra!

Ebben a ruhában megy az Oscar-gálára Borbély Alexandra!

A szí­nésznő egy gyö­nyörű da­ra­bot vá­lasz­tott a nagy napra!

A szí­nésznő egy gyö­nyörű da­ra­bot vá­lasz­tott a nagy napra!

Forró, mélyen dekoltált ruhájából villant ki Zséda melle

Forró, mélyen dekoltált ruhájából villant ki Zséda melle

A nép­szerű éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, és ezt meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A nép­szerű éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, és ezt meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

Meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot.

A her­cegné dön­té­sé­vel meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot, más­rész­ről vi­szont a nők ér­deke ellen vét­het.

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Íme, az idei év trendje.

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! A ta­vasz és nyár ked­vence lehet, ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete. Íme, az idei év trendje.

Zavarba ejtő fotó: Tóth Vera egyre bevállalósabb!

Zavarba ejtő fotó: Tóth Vera egyre bevállalósabb!

A nép­szerű éne­kesnő ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek! Zá­po­roz­tak is a hoz­zá­szó­lá­sok a fo­tó­hoz!

A nép­szerű éne­kesnő ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek! Zá­po­roz­tak is a hoz­zá­szó­lá­sok a fo­tó­hoz!

Tombol a divatban a romantika: Imádni fogod az új trendet

Tombol a divatban a romantika: Imádni fogod az új trendet

Cso­dás ro­man­ti­kus nyári ru­hák­kal káp­ráz­tat a ta­vasz di­vatja! Ké­nyel­mes, dögös,szexi le­hetsz ben­nük. Min­den nőnek leg­alább egy ilyen ruci jár a nyá­ron!

Cso­dás ro­man­ti­kus nyári ru­hák­kal káp­ráz­tat a ta­vasz di­vatja! Ké­nyel­mes, dögös,szexi le­hetsz ben­nük. Min­den nőnek leg­alább egy ilyen ruci jár a nyá­ron! Igazi nyári cse­mege a trend, a férfiak nem tud­nak majd el­len­állni. Itt az igazi nőies vi­se­let. Mu­tat­juk a kü­lön­le­ges mo­del­le­ket!

Gyere, próbáld fel! Német iskolában tartanak kurzust muszlim ruhákról

Gyere, próbáld fel! Német iskolában tartanak kurzust muszlim ruhákról

A drez­dai is­kola nyári szü­netre ter­ve­zett kur­zusa miatt akad­tak ki.

Egy drez­dai is­kola nyári szü­netre ter­ve­zett prog­ramja miatt akadt ki több német ta­nuló gond­vi­se­lője. Az egyik prog­ram­nak a neve igen­csak be­szé­des: Fej­kendő és hidzsáb Drez­dá­ban - öl­töz­kö­dési szo­ká­sok az isz­lám­ban...

Többek szerint ezzel megalázzák Stadler József emlékét

Többek szerint ezzel megalázzák Stadler József emlékét

Sok­koló és egy­ben el­szo­mo­rító lát­vány fo­gadja az Akasz­tóra ér­ke­ző­ket. Ez ma­radt Józsi bácsi után.

Sok­koló és egy­ben el­szo­mo­rító lát­vány fo­gadja az Akasz­tóra ér­ke­ző­ket. Ez ma­radt Józsi bácsi után.

Áll a bál, óriási botrány lett Meghan Markle eljegyzési ruhájából

Áll a bál, óriási botrány lett Meghan Markle eljegyzési ruhájából

Há­bo­rog­nak a bri­tek Harry her­ceg meny­asszo­nya miatt. De vajon jo­go­san?

Há­bo­rog­nak a bri­tek Harry her­ceg meny­asszo­nya miatt. De vajon jo­go­san?

Vadító látvány, nézz bele Radics Gigi mély dekoltázsába

Vadító látvány, nézz bele Radics Gigi mély dekoltázsába

Nem min­den­napi szet­tet vett fel.

A gyö­nyörű éne­kesnő nem min­den­napi szett­ben állt a kö­zön­sége elé.

Mindenki ezt a ruhát akarja, pedig csak egyszer vette fel Meghan Markle!

Mindenki ezt a ruhát akarja, pedig csak egyszer vette fel Meghan Markle!

Ki­fogy­tak a kész­le­tek né­hány óra alatt azok után, hogy Har­ryék­ről meg­je­len­tek ezek a pap­arazzi képek.

Olyan dekoltált ruhát vett fel Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Olyan dekoltált ruhát vett fel Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Min­den­ki­nek le­esett az álla.

A nép­szerű éne­kesnő lát­vá­nyá­tól min­den­ki­nek le­esett az álla a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi stú­di­ó­já­ban!

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

A várva várt holmi kéz­hez­vé­tele után meg­döb­benve lát­ták ma­gu­kat a tü­kör­ben.

Beyoncé melle elnyomta a menyasszonyt is az év esküvőjén

Beyoncé mellei elnyomták a menyasszonyt is

Soha éle­té­ben nem volt ilyen jó for­má­ban az éne­kesnő.

Soha éle­té­ben nem volt olyan jó for­má­ban az éne­kesnő, mint ikrei nyári szü­le­tése óta.

Őrületes szexi combokat villantanak ebben a ruhában télen a nők

Őrületes szexi combokat villantanak ebben a ruhában télen a nők

Iz­gal­mat és me­rész­sé­get ke­re­sel a szürke és hideg téli hét­köz­na­pok­ban? El­len­áll­ha­tat­lan le­szel ebben a ru­há­ban!

Ké­nyel­mes, comb­kö­zé­pig érő pul­csi­ru­há­ban szexi és csá­bító le­hetsz télen is. Ha magas sarkú csiz­má­val hor­dod, el­len­áll­ha­tat­lan és ma­ga­biz­tos nő­i­es­sé­get su­gár­zol majd. A szürke és a fehér kö­tött da­ra­bok mel­lett a szí­nes is trendi.

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

Most bevállalta: Átlátszó ruhában állt kamerák elé Zséda

Most bevállalta: Átlátszó ruhában állt kamerák elé Zséda

A cso­dás éne­kes­nő­ről egy kü­lön­le­ges fotó ké­szült! Me­se­szép, át­lát­szó ru­há­ban pó­zolt gug­golva.

A cso­dás éne­kes­nő­ről egy kü­lön­le­ges fotó ké­szült! Me­se­szép, át­lát­szó ru­há­ban pó­zolt gug­golva.

Meztelen combok, mély dekoltázs: Őrjítően néz ki Tóth Vera

Meztelen combok, mély dekoltázs: Őrjítően néz ki Tóth Vera

Hi­he­tet­le­nül dögös képet posz­tolt az éne­kesnő, a ra­jon­gók alig kap­tak le­ve­gőt a fotó lát­tán!

Átlátszó ruhában bulizott Mel B, minden látszott

Átlátszó ruhában bulizott Mel B, minden látszott

Min­den férfi meg­for­dult utána.

Nem volt férfi, aki ne for­dult volna meg utána. De vajon nem vitte egy ki­csit túl­zásba a ma­ga­mu­to­ga­tást?

Köldökig kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

Köldökig kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

A gyö­nyörű, siket mo­dell el­ké­pesztő lát­ványt nyújt! Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Ez nem vicc! Szerezd meg Bódy Sylvi szexi fehérneműit

Ez nem vicc! Szerezd meg Bódy Sylvi szexi fehérneműit

Mond­juk még egy­szer: Ez tény­leg nem vicc! Per­sze nem lesz könnyű dol­god, de egy misét megér!

Mond­juk még egy­szer: Ez tény­leg nem vicc! Per­sze nem lesz könnyű dol­god, hi­szen biz­to­san sokan je­lent­kez­nek majd, de...

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

Ettől az öt­let­től fel­forr a férfiak vére!

A me­di­ter­rán élet­ér­zés egyik lé­nyege a min­dig szexi meg­je­le­nés, ami­hez rafi­nált módon jól ér­te­nek az olasz nők.

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Nem akar­tak nekik sört adni!

Is­me­red azt a vic­cet, hogy a papok be­men­nek egy angol kocs­mába, de a ha­cu­ká­juk miatt ott nem szol­gál­ják ki őket?

Olyan dekoltált ruhában bulizott Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Olyan dekoltált ruhában bulizott Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Ami­óta meg­sza­ba­dult fe­les­le­ges ki­ló­i­tól, me­ré­szebb öl­tö­zé­ke­ket is fel­vesz.

Ami­óta meg­sza­ba­dult fe­les­le­ges ki­ló­i­tól, azóta me­ré­szebb öl­tö­zé­ke­ket is ma­gára ölt az arany­hangú éne­kesnő.

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

Ki ne sze­retne a nyári for­ró­ság­ban is dö­gö­sen és egy­út­tal ké­nyel­me­sen mu­tat­kozni? Ne gon­dol­kodj to­vább, meg­ta­lál­tad a neked való da­ra­bot!

Ki ne sze­retne a nyári for­ró­ság­ban is dö­gö­sen és egy­út­tal ké­nyel­me­sen mu­tat­kozni? Ne gon­dol­kodj to­vább, meg­ta­lál­tad a neked való da­ra­bot!

Katalin hercegné új ruhájától leesik az állad!

Katalin hercegné új ruhájától leesik az állad!

Vil­mos her­ceg fe­le­sége nem min­den­napi csip­ke­cso­dá­ban je­lent meg az an­go­lok ked­venc tár­sa­dalmi ese­mé­nyén.

Vil­mos her­ceg fe­le­sége nem min­den­napi csip­ke­cso­dá­ban je­lent meg az an­go­lok ked­venc tár­sa­dalmi ese­mé­nyén.

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

Íme, a leg­jobb vá­lasz­tás, ha a tö­ké­le­tes al­só­nad­rá­got ke­re­sed. Mu­tat­juk, mit ér­de­mes vá­sá­rolni.

Íme, a leg­jobb vá­lasz­tás, ha a tö­ké­le­tes al­só­nad­rá­got ke­re­sed. Mu­tat­juk, mit ér­de­mes vá­sá­rolni.

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

Ez a ruha lesz az idei nyarad legbombázóbb szerelése!

Ez a ruha lesz az idei nyarad legbombázóbb szerelése!

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz mu­tatni ebben.

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz mu­tatni ebben a szett­ben, min­denki meg­for­dul majd utá­nad az utcán.

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani.

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani. 2017 nya­rán ren­ge­teg stí­lus közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

A ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Az éne­kes kü­lön­le­ges öl­tö­zék­ben lé­pett szín­padra csü­tör­tö­kön, a ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Fokozódik az átlátszó ruhák őrülete: Elképesztő divatötletek!

Fokozódik az átlátszó ruhák őrülete: Elképesztő divatötletek!

Mu­tass meg min­dent, de ma­radj jó­té­kony ta­ka­rás­ban! Mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet!

Idén tavasszal mindent megmutatnak a nők! A férfiak álla leesik majd!

Idén tavasszal mindent megmutatnak a nők! A férfiak álla leesik majd!

Meg­vil­lant­hat­ják bá­ja­i­kat a nők.

Újra meg­vil­lant­hat­ják bá­ja­i­kat a sze­mér­me­sebb nők is!

Kínos, amikor rádöbbensz, hogy mégsem jó az esküvői ruhád

Kínos, amikor rádöbbensz, hogy mégsem jó az esküvői ruhád

Bol­do­gan ké­szül az es­kü­vő­jére a szexi ma­gyar tán­cosnő...

Bol­do­gan ké­szül az es­kü­vő­jére a szexi ma­gyar tán­cosnő, azon­ban van olyan hely­zet, amit ő sem tud ki­ke­rülni...

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Nem lesz unal­mas a divat...

Idén nyá­ron sem kell ag­gód­nunk ami­att, hogy unal­mas lesz a divat. Szu­per­dö­gös min­ták je­len­nek meg min­den hol­min.

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ezzel a trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen tá­rol­hat­juk a nad­rá­go­kat!

Ezzel az egy­szerű trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen és hely­ta­ka­ré­ko­san lehet a nad­rá­go­kat tá­rolni a szek­rény­ben. Rá­adá­sul csak egy vállfa kell hozzá!

Mekkora tapló, óriási botrányt kavart a sportlegenda

Mekkora tapló, óriási botrányt kavart a sportlegenda

El­men­tek neki ott­hon­ról? Rasszista és sze­xista: a po­fát­lan Nas­tase a mik­ro­fon­nál és a pá­lyán is ki­verte a bal­hét.

El­men­tek neki ott­hon­ról? Rasszista és sze­xista: a po­fát­lan Nas­tase a mik­ro­fon­nál és a pá­lyán is ki­verte a bal­hét.

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Mindegy, hány éves vagy, ezekben a ruhákban csinos leszel

Mindegy, hány éves vagy, ezekben a ruhákban csinos leszel

Eze­ket a ru­há­kat bár­mely élet­kor­ban vi­sel­he­ted. Ele­gán­sak, vissza­fo­got­tak, mégis szu­per­nő­i­e­sek!

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik állna jól?

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik áll jól?

Most, hogy fel­ment a hő­mérő hi­gany­szála, vedd elő a lenge ru­há­kat a szek­rény­ből.

Ez a 6 egyszerű ruhadarab minden alacsony nőnek jól áll

Ez a 6 egyszerű ruhadarab minden alacsony nőnek jól áll

Ha nem vagy elé­ge­dett a ma­gas­sá­god­dal, nyújtsd az ala­kod! Meg­mu­tat­juk, mely ru­ha­da­ra­bok a leg­elő­nyö­seb­bek szá­modra.

Ha nem vagy elé­ge­dett a ma­gas­sá­god­dal, nyújtsd az ala­kod! Meg­mu­tat­juk, mely ru­ha­da­ra­bok a leg­elő­nyö­seb­bek szá­modra.

Így szárítsd a ruhát nedves, párás időben

Így szárítsd a ruhát nedves, párás időben

A ru­ha­szá­rí­tás ter­mé­sze­te­sen a napos szép idő­ben, a kert­ben a leg­ide­á­li­sabb, azon­ban ez ál­ta­lá­ban nem jön össze. Va­gyis ho­gyan is szá­rít­suk a ru­há­kat zárt tér­ben párás idő­ben?

A ru­ha­szá­rí­tás ter­mé­sze­te­sen a napos szép idő­ben, a kert­ben a leg­ide­á­li­sabb, de ez rit­kán jön össze. Va­gyis ho­gyan is szá­rít­suk a ru­há­kat zárt tér­ben párás idő­ben?

Medveczky Ilona kitálalt a botrányról, reagált az őt ért támadásokra

Medveczky Ilona kitálalt a botrányról, reagált az őt ért támadásokra

A 75 éves tánc­mű­vésznő a Ri­post­nak adott exk­lu­zív in­ter­jút!

A 75 éves tánc­mű­vésznő a Ri­post­nak adott exk­lu­zív in­ter­jút!

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Mé­reg­drága es­té­lyi­ben vonul a kö­zön­ség elé a 75 éves tánc­mű­vésznő!

Gondoltad volna? A dekoltázsod megmutatja, milyen vagy az ágyban

Gondoltad volna? A dekoltázsod megmutatja, milyen vagy az ágyban

Órá­kig gon­dol­ko­zol, hogy mi­lyen ru­há­ban menj a ran­dira? Vagy csak egy­sze­rűen fel­kapsz egy gön­cöt és el­in­dulsz dol­gozni?

Elajándékozza kifogyott ruháit Tóth Vera

Elajándékozza kifogyott ruháit Tóth Vera

Tóth Vera eddig is ren­ge­te­get fo­gyott.

Tóth Vera eddig is ren­ge­te­get fo­gyott, ennek el­le­nére még több tíz ki­ló­tól sze­retne meg­sza­ba­dulni.

A legjobb ötletek, mit vegyél fel egy szilveszteri buliba

A legjobb ötletek, mit vegyél fel egy szilveszteri buliba

Kö­szöntsd dö­gö­sen az új­évet!

Kö­szöntsd dö­gö­sen az új­évet! Mu­tat­juk a leg­sze­xibb par­ti­szet­te­ket, hogy le­vedd a lá­bá­ról az egész vi­lá­got szil­vesz­ter­kor.

Figyelj, ezekkel a trükkökkel mindig jól öltözött leszel!

Figyelj, ezekkel a trükkökkel mindig jól öltözött leszel!

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy csi­nál­ják azok a nők, akik­nek soha nem töri fel a lábát a cipő? Meg­mu­tat­juk!

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy csi­nál­ják azok a nők, akik­nek soha nem töri fel a lábát a cipő? Meg­mu­tat­juk!

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Náray Tamás pró­bára tette az úszó­sztár ál­ló­ké­pes­sé­gét. Az ered­mény felér egy arany­érem­mel?

Csodás ruhában mutatta meg formás idomait Rubint Réka

Csodás ruhában mutatta meg formás idomait Rubint Réka

Ext­ra­bom­bá­zó­ként ra­gyo­gott!

A szexi üz­let­asszony ext­ra­bom­bá­zó­ként ra­gyo­gott szil­vesz­teri ru­ha­köl­te­mé­nyé­ben.

Felejtsd el a feketét és a szürkét: megmutatjuk, mi az igazi téli divat

Felejtsd el a feketét és a szürkét: megmutatjuk, mi az igazi téli divat

Öl­tözz új ár­nya­la­tokba, le­gyél kifi­no­mult és szexi!

Bár a ter­mé­szet­ben ilyen­kor min­den hal­vány és szín­te­len, a divat ezt tö­ké­le­te­sen egyen­sú­lyozza.

Fehér ruhában a frissen eljegyzett Debreczeni Zita

Fehér ruhában a frissen eljegyzett Debreczeni Zita

A ha­ma­ro­san oltár elé álló nép­szerű mo­dell cso­dá­san fest az Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött ün­nepi sze­re­lés­ben.

A ha­ma­ro­san oltár elé álló nép­szerű mo­dell cso­dá­san fest az Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött ün­nepi sze­re­lés­ben.

Izgalmas rések a ruhán, ettől a divattól leesik a férfiak álla

Izgalmas rések a ruhán, ettől a divattól leesik a férfiak álla

A nők fegy­vere a ti­tok­za­tos­ság.

A nők leg­na­gyobb fegy­vere a ti­tok­za­tos­ság. Nem kell min­dent meg­mu­tatni, hogy szív­dög­lesztő légy. Elég, ha el­hú­zod a mé­zes­ma­dza­got...

Így szárítsd a ruhát télen, hogy megmaradjon a friss illat

Így szárítsd a ruhát télen, hogy megmaradjon a friss illat

Télen nagy gon­dot okoz­hat a ruhák szá­rí­tása és te­re­ge­tése. Míg nyá­ron szinte órák alatt meg­szá­rad­nak...

Vadító szerelésben robban be az éjszakába Rubint Réka fiatal unokahúga

Vadító szerelésben robban be az éjszakába Rubint Réka fiatal unokahúga

Alak­re­form tá­bort tar­ta­nak egy sop­roni ho­tel­ben.

Alak­re­form tá­bort tar­ta­nak egy sop­roni ho­tel­ben, amin Réka uno­ka­húga is részt vesz.

Meglepő ötlet: így hordd a leggingset idén ősszel

Meglepő ötlet: így hordd a leggingset idén ősszel

Imád­juk a leg­ging­set, hi­szen nem csak ké­nyel­mes, de szu­per jól kom­bi­nál­ható. Ezért most össze­gyűj­töt­tünk né­hány irtó dögös sze­re­lést!

Imád­juk a leg­ging­set, hi­szen nem csak ké­nyel­mes, de szu­per jól kom­bi­nál­ható. Ezért most össze­gyűj­töt­tünk né­hány olyan sze­re­lést, amik­ben ga­ran­tál­tan nem fázol és rend­kí­vül csi­nos is le­hetsz.

Interneten árulja vagyonát Molnár Anikó

Interneten árulja vagyonát Molnár Anikó

Az egy­kori Nagy Ő a kö­zös­ségi ol­da­lán pró­bál túl­adni meg­unt ru­háin. Vajon be­in­dul a biz­nisz?

Az egy­kori Nagy Ő kö­zös­ségi ol­da­lán pró­bál túl­adni meg­unt ru­háin.