CÍMKE: 'rosszullét'

Ilyet még az intenzíven sem láttak, durva, mitől lett rosszul a nő

Ilyet még az intenzíven sem láttak, durva, mitől lett rosszul a nő

Kis híján meg­halt, pedig ő csak egész­sé­ges sze­re­tett volna lenni. Na­gyot hi­bá­zott!

Fordulat Sas József állapotában, hosszú gyógyulás vár rá

Fordulat Sas József állapotában, hosszú gyógyulás vár rá

A hu­mo­rista párja igyek­szik meg­nyug­tatni min­den­kit, a mű­vész a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van.

FRISS HÍREK

Így hozták haza Ázsiából Sas Józsefet, miután rosszul lett

Így hozták haza Ázsiából Sas Józsefet, miután rosszul lett

Két hete még min­den rend­ben volt, de egy nya­ra­lás során or­vost kel­lett ri­asz­tani a hu­mo­ris­tá­hoz.

Két hete még min­den rend­ben volt, de egy nya­ra­lás során or­vost kel­lett ri­asz­tani a hu­mo­ris­tá­hoz.

Megrázó vallomás, ettől lett rosszul váratlanul Palik László

Megrázó vallomás, ettől lett rosszul váratlanul Palik László

A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, meg­pró­bálta el­tit­kolni, hogy baj van. Hi­he­tet­len fa­na­tiz­mus­sal dol­go­zik.

A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, meg­pró­bálta el­tit­kolni, hogy baj van. Hi­he­tet­len fa­na­tiz­mus­sal dol­go­zik.

Megszólalt a mentőszóvivő: hibáztak a Nyugatinál összeesett fiatalnál

Megszólalt a mentőszóvivő: hibáztak a Nyugatinál összeesett fiatalnál

Egy fi­a­tal­em­ber két­szer egy­más után lett rosszul a fő­vá­ros­ban.

Egy fi­a­tal­em­ber két­szer egy­más után lett rosszul a fő­vá­ros­ban.

Friss információk a lábatlani tömeges rosszullétről

Friss információk a lábatlani tömeges rosszullétről

Csak­nem 200-an let­tek rosszul.

Fel­füg­gesz­tet­ték Lá­bat­lan­ban az ok­ta­tási és ne­ve­lési in­téz­mé­nyekbe ételt szál­lító cég mű­kö­dé­sét - kö­zölte a Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Kor­mány­hi­va­tal.

Mentőket riasztott a bíró: megrázó vallomást tett az inárcsi rém

Mentőket riasztott a bíró: megrázó vallomást tett az inárcsi rém

Az egy­kori rendőr ta­valy nyá­ron vég­zett az őt se­gítő nővel.

Az egy­kori rendőr ta­valy nyá­ron vég­zett az őt se­gítő nővel.

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

A ber­lini díj­át­adó­ról az or­vo­sok­hoz ve­ze­tett az útja. A sok ide­ges­ke­dést ad­digra már nem bírta a szer­ve­zete.

Így tért vissza rosszulléte után Kálloy Molnár Péter

Így tért vissza rosszulléte után Kálloy Molnár Péter

Le­nyű­gözte a kö­zön­sé­get.

A nép­szerű szí­nész ok­tó­ber 28-án lett rosszul az Ope­rett­ben, ro­ham­men­tő­vel kel­lett kór­házba szál­lí­tani. Most már azon­ban min­den rend­ben.

Összeesett a pályán egy játékos az ausztrál teniszbajnokságon

Összeesett a pályán egy játékos az ausztrál teniszbajnokságon

Per­ce­kig fe­küdt a föl­dön, utána ülni is alig bírt, mégis foly­tatni akarta a meccset. Az or­vo­sok lép­tet­ték vissza Pet­ko­vi­cot.

Per­ce­kig fe­küdt a föl­dön, utána ülni is alig bírt, mégis foly­tatni akarta a meccset. Az or­vo­sok lép­tet­ték vissza Pet­ko­vi­cot.

Váratlan rosszulléte után újra színpadra áll Kálloy Molnár Péter

Váratlan rosszulléte után újra színpadra áll Kálloy Molnár Péter

A szí­nészt no­vem­ber ele­jén vit­ték kór­házba ro­ham­men­tő­vel, mi­u­tán az egyik elő­adás szü­ne­té­ben rosszul lett.

A szí­nészt no­vem­ber ele­jén vit­ték kór­házba, mi­u­tán az egyik elő­adás szü­ne­té­ben rosszul lett.

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Már rég­óta hasi fáj­dal­mai vol­tak.

Tina már napok óta hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Rohammentő vitte kórházba a színészt: ez okozhatta a bajt

Rohammentő vitte kórházba a színészt: ez okozhatta a bajt

Min­denki izgul Kál­loy Mol­nár Pé­te­rért

Min­denki izgul Kál­loy Mol­nár Pé­te­rért, aki­nek egész­ségi ál­la­po­tá­ról egy­előre nem lehet biz­to­sat tudni..

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Sú­lyos fi­gyel­mez­te­tést ka­pott az élet­től a 48 éves szí­nész.

Sú­lyos fi­gyel­mez­te­tést ka­pott az élet­től a 48 éves szí­nész.

Dráma az Operettben: Rohammentő vitte el Kálloy Molnár Pétert

Dráma az Operettben: Rohammentő vitte el Kálloy Molnár Pétert

A mű­vész elő­adás köz­ben lett rosszul, ál­la­po­tá­ról saj­nos azóta sincs pon­tos in­for­má­ció.

A mű­vész elő­adás köz­ben lett rosszul, ál­la­po­tá­ról saj­nos azóta sincs pon­tos in­for­má­ció.

Fordulat Tátrai Tibor állapotában, rá sem lehet ismerni

Fordulat Tátrai Tibor állapotában, rá sem lehet ismerni

Na­gyot for­dult vele a világ, ami­óta ta­valy ok­tó­ber­ben rosszul lett kon­cert köz­ben.

Na­gyot for­dult vele a világ, ami­óta ta­valy ok­tó­ber­ben rosszul lett kon­cert köz­ben.

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Réka maga sem érti, mi tör­tént...

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Min­denki meg­ijedt...

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Több mint 200 ember szo­rult or­vosi el­lá­tásra. Ma ün­nep­lik Szent Pi­roska nap­ját.

Rémisztő, ami a Badacsonyban történt: így találtak az ájult férfira

Rémisztő, ami a Badacsonyban történt: így találtak az ájult férfira

A he­lyiek tet­tek be­je­len­tést arról, hogy a férfi esz­mé­le­tét vesz­tette, ezért se­gít­ségre lenne szük­sége.

Dráma a színházban: Rosszul lett egy néző Balázs Andi darabja közben

Dráma a színházban: Rosszul lett egy néző Balázs Andi darabja közben

Ko­moly pszi­chés ha­tást gya­ko­rol a né­zőkre.

Ko­moly pszi­chés ha­tást gya­ko­rol a né­zőkre.

Mindent vett a kamera: élő adásban lett rosszul Vujity Tvrtko

Mindent vett a kamera: élő adásban lett rosszul Vujity Tvrtko

Fel­ke­rült az ijesztő videó a vi­lág­há­lóra. Még el­kö­szönni sem tu­dott a né­zők­től.

Így gyógyultak nagyanyáink: bizarr, de hatásos módszerek

Így gyógyultak nagyanyáink: bizarr, de hatásos módszerek

Ér­de­mes kö­vetni őket!

A gyógy­szer­tá­rak vá­lasz­té­ká­nak nö­ve­ke­dé­sé­vel sok régi gyógy­mód fe­le­désbe me­rült. Pedig ér­de­mes őket fel­ele­ve­ní­teni.

Brutális, hányszor hívták a mentőket a hőség miatt

Brutális, hányszor hívták a mentőket a hőség miatt

Jóval több eset­ben ri­aszt­ják a men­tő­ket rosszul­lét­hez, ami­óta tart a hőség.

Jóval több eset­ben ri­aszt­ják a men­tő­ket rosszul­lét­hez, ami­óta tart a hőség. Csak csü­tör­tö­kön 15%-kal nőtt a men­tő­ri­asz­tá­sok száma.

A hőség okozott drámát Budakeszin, nő életét mentették meg a rendőrök

A hőség okozott drámát Budakeszin, nő életét mentették meg a rendőrök

A 38 éves nő a föl­dön fe­küdt az egyik ut­cá­ban, mert annyira rosszul volt.

A 38 éves nő a föl­dön fe­küdt az egyik ut­cá­ban, mert annyira rosszul volt.

Szomorú hír érkezett, kórházba került Klapka özvegye

Szomorú hír érkezett, kórházba került Klapka özvegye

Egy hétig fel­ügyel­ték az or­vo­sok.

Ma­ri­ká­nak rá­ment az egész­sége a csa­ládi vi­szá­lyokra, rá­adá­sul a nagy me­le­get is rosszul vi­selte...

Megműtötték külföldön a magyar férfit, de az orvosok sem tudják mivel

Megműtötték külföldön a magyar férfit, de az orvosok sem tudják mivel

A férfi a mai napig nem tudja, hogy pon­to­san mi volt a baja, de hazai or­vo­sai sem jöt­tek még rá.

Durva betegség döntötte le Majkát

Durva betegség döntötte le Majkát

A rap­per vagy étel­mér­ge­zést ka­pott, vagy va­la­mi­lyen alat­to­mos vírus dön­tötte ágy­nak. Hét­vé­gén még ki­tar­tott...

A rap­per vagy étel­mér­ge­zést ka­pott, vagy va­la­mi­lyen alat­to­mos vírus dön­tötte ágy­nak. Hét­vé­gén még ki­tar­tott...

Most közölte a palota: II. Erzsébet megbetegedett

Most közölte a palota: II. Erzsébet megbetegedett

A 92 éves ural­kodó nem érezte jól magát csü­tör­tö­kön, ezért nem tudta el­látni hi­va­ta­los fel­ada­tait.

A 92 éves ural­kodó nem érezte jól magát csü­tör­tö­kön, ezért nem tudta el­látni hi­va­ta­los fel­ada­tait.

Dráma a bevetésen: mentőt riasztottak a kábult tűzoltóhoz

Dráma a bevetésen: mentőt riasztottak a kábult tűzoltóhoz

Az egyik tűz­oltó el­ájult.

Egy csa­ládi ház pin­cé­jé­ből szi­vattyúz­ták ki a vizet, ami­kor az egyik tűz­oltó el­ájult.

Lerántotta a leplet Pippa Middleton, ebben különböznek Katalinnal

Lerántotta a leplet Pippa Middleton, ebben különböznek Katalinnal

Pippa Midd­le­ton be­je­len­tette, hogy túl van ter­hes­sége első har­ma­dán, de őt nem kí­nozta a rosszul­lét.

Káosz a premier előtt: mentő vitte el a magyar színészt

Káosz a premier előtt: mentő vitte el a magyar színészt

A darab ren­de­zője állt be ját­szani a Bel­vá­ros Szín­ház leg­újabb da­rabja, a Mojó pre­mi­er­jén.

A darab ren­de­zője állt be ját­szani a Bel­vá­ros Szín­ház leg­újabb da­rabja, a Mojó pre­mi­er­jén.

Lagzi helyett kórházban kötött ki a magyar műsorvezető

Lagzi helyett kórházban kötött ki a magyar műsorvezető

A mű­sor­ve­ze­tőt hiába vár­ták szom­ba­ton egy la­ko­da­lom­ban, ahol a ce­re­mó­nia­mes­ter lett volna. Fa­ce­boo­kon je­len­tette, már job­ban van.

A mű­sor­ve­ze­tőt hiába vár­ták szom­ba­ton egy la­ko­da­lom­ban, ahol a ce­re­mó­nia­mes­ter lett volna. Fa­ce­boo­kon je­len­tette, már job­ban van.

Dráma Óbudán, a rendőrök hosszú percekig küzdöttek egy nő életéért

Dráma Óbudán, a rendőrök hosszú percekig küzdöttek egy nő életéért

A nő elő­ször a szom­szé­dok­tól kért se­gít­sé­get.

A nő elő­ször a szom­szé­dok­tól kért se­gít­sé­get, ők tár­csáz­ták végül a se­gély­hí­vót.

Kényszerleszállás Ferihegyen: Ez történt egy idős utassal

Kényszerleszállás Ferihegyen: Ez történt egy idős utassal

Men­tőt kel­lett hívni.

Az Air India lé­gi­tár­sa­ság Delhi-Lon­don já­rata ked­den kora este kény­sze­rült le­szál­lásra a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren.

Előadás közben lett rosszul a legendás zenész, félbeszakadt a koncert

Előadás közben lett rosszul a legendás zenész, félbeszakadt a koncert

Az idős sztárra az idő­já­rás volt rossz ha­tás­sal, de más­nap már tudta foly­tatni a kon­cer­te­zést.

Nyaralásuk utolsó napján tudta meg a magyar sztár, hogy apa lesz

Nyaralásuk utolsó napján tudta meg a magyar sztár, hogy apa lesz

Na­gyon fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek Rácz Gergő és párja kap­cso­la­tá­ban.

A színpadon lett rosszul A Nagy Duett sztárja

A színpadon lett rosszul A Nagy Duett sztárja

Csilla de­re­ka­san helyt­állt.

Csilla de­re­ka­san helyt­állt a har­ma­dik adás­ban is part­nere ol­da­lán, de a vé­gére el­fo­gyott min­den le­ve­gője...

Majdnem baj történt, élő adásban üzent a rajongójának Peller Károly!

Majdnem baj történt, élő adásban üzent a rajongójának Peller Károly!

A szí­nész az elő­adás köz­ben vette észre, hogy egyik né­zője rosszul lett.

A szí­nész az elő­adás köz­ben vette észre, hogy egyik né­zője rosszul lett, ám az ijedt­ség el­le­nére bát­ran ke­zelte a hely­ze­tet.

Az utcán lett rosszul a magyar rocklegenda: pacemakert kap

Az utcán lett rosszul a magyar rocklegenda: pacemakert kap

A nép­szerű ze­nész éppen bi­cik­li­zett...

A nép­szerű ze­nész éppen bi­cik­li­zett, ami­kor érezte, nagy a baj. Végül kór­házba ke­rült, ahol meg­men­tet­ték az éle­tét.

Ijesztő diagnózis, rosszul lett a premier előtt Nyertes Zsuzsa

Ijesztő diagnózis, rosszul lett a premier előtt Nyertes Zsuzsa

Ál­landó gyógy­sze­res ke­ze­lés alatt áll.

Még sze­ren­cse, hogy idő­ben or­vos­hoz si­e­tett, azóta is ál­landó gyógy­sze­res ke­ze­lés alatt áll.

Rohamot kapott egy szavazó, mindenkit kiküldtek a helyiségből

Rohamot kapott egy szavazó, mindenkit kiküldtek a helyiségből

Egy másik he­lyen egy ember el­vesz­tette az esz­mé­le­tét.

Egy másik he­lyen egy ember el­vesz­tette az esz­mé­le­tét.

Váratlan rosszullét, mentő vonult ki a szavazatszámláló bizottsághoz

Váratlan rosszullét, mentő vonult ki a szavazatszámláló bizottsághoz

A bajba ju­tot­tat a sza­va­zó­he­lyi­sé­gen kívül lát­ták el a men­tők.

A bajba ju­tot­tat a sza­va­zó­he­lyi­sé­gen kívül lát­ták el a men­tők, majd el­szál­lí­tot­ták.

Aggasztó hírek érkeztek Erzsébet királynő férjének állapotáról

Aggasztó hírek érkeztek Erzsébet királynő férjének állapotáról

A 96 éves her­ceg na­gyon vi­gyáz az egész­sé­gére, de még így is van­nak dol­gok, ami­ket nem tud el­ke­rülni.

Nem hiszed el, mitől borult ki a várandós magyar sztár

Nem hiszed el, mitől borult ki a várandós magyar sztár

Görög Zi­tá­val szó­ra­koz­nak hor­mon­jai.

Görög Zita és fo­cista párja, Lackó Zsolt már­cius ele­jén je­len­tet­ték be, hogy első közös gyer­me­kü­ket vár­ják. a szí­nész­nőt gyak­ran meg­vic­ce­lik hor­mon­jai.

Rosszullétek kínozzák, az orvosok sem tudják mi a baja Bódi Gusztinak

Rosszullétek kínozzák, az orvosok sem tudják mi a baja Bódi Gusztinak

A ze­nész sem érti mi okozza a szé­dü­lést és a rosszul­lé­te­ket.

A ze­nész sem érti mi okozza a szé­dü­lést és a rosszul­lé­te­ket, ezért tel­jes körű ki­vizs­gá­lást kért.

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós Csobot Adél, ez a baj

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós Csobot Adél, ez a baj

Is­te­nes Bence Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött fo­tó­nál ér­dek­lőd­nek Adél hogy­léte felől.

Is­te­nes Bence Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött fo­tó­nál ér­dek­lőd­nek Adél hogy­léte felől.

Horror a pékségben, két nőt súlyos állapotban vittek el a mentők

Horror a pékségben, két nőt súlyos állapotban vittek el a mentők

A pék­ség tu­laj­do­nosa sze­rint az utolsó pil­la­nat­ban hív­tak se­gít­sé­get. Az egyik nő össze is esett.

Igazoltatás közben ájult el Zalában egy férfi, a rendőr előtt halt meg

Igazoltatás közben ájult el Zalában egy férfi, a rendőr előtt halt meg

Az egyen­ru­hás min­den meg­tett, hogy meg­mentse a so­főrt.

Az egyen­ru­hás min­den meg­tett, hogy meg­mentse a so­főrt, de hiába küz­dött a férfi éle­té­ért.

Itt a teljes igazság a kórházba került magyar sztár állapotáról

Itt a teljes igazság a kórházba került magyar sztár állapotáról

Hétfő óta ti­zen­hat vizs­gá­la­ton esett át Boros Lajos.

Hétfő óta ti­zen­hat vizs­gá­la­ton esett át Boros Lajos. A le­gen­dás rá­diós szív­prob­léma miatt ke­rült kór­házba. La­punk­nak be­szá­molt leg­fris­sebb or­vosi ered­mé­nye­i­ről: szív­bil­len­tyű-elég­te­len­ség­ben szen­ved.

Most jelentették be, kórházba vitték a világhírű sportolónőt. Ez történt vele

Most jelentették be, kórházba vitték a világhírű sportolónőt

A román te­ni­sze­zőnő ki­szá­radt az auszt­ráli dön­tő­ben.

A román te­ni­sze­zőnő ki­szá­radt az auszt­ráli dön­tő­ben.

Összeomlott a gyásztól a színésznő: holtan találta a férjét

Összeomlott a gyásztól a színésznő: holtan találta a férjét

A szí­nész 60 éves volt.

A szí­nész-for­ga­tó­könyv­író 60 éves volt, mikor rosszul lett ott­ho­ná­ban, fe­le­sége még nem tudta fel­dol­gozni hir­te­len ha­lá­lát.

Eddig hazudott betegségéről a világsztár

Eddig hazudott betegségéről a világsztár

Rob­bie Wil­li­ams át­vert min­den­kit.

Rob­bie Wil­li­ams ala­po­san fél­re­ve­ze­tett eddig min­den­kit, de most végre el­árulta az ijesztő igaz­sá­got.

Elképesztő idő jön, megérkezett az influenza is

Elképesztő idő jön, megérkezett az influenza is

De­cem­ber kö­ze­pén jön a ta­vasz!

De­cem­ber kö­zepe van, de jön a ta­vasz! Ma és hol­nap le­te­het­jük a té­li­ka­bá­tot. So­ka­kat meg­vi­sel a hir­te­len jött meleg, de az influ­enza is gyor­sab­ban ter­jed.

Súlyos beteg: összeesett az utcán a legendás magyar zenész

Súlyos beteg: összeesett az utcán a legendás magyar zenész

A 100 Folk Cel­sius együt­tes éne­kese sú­lyos ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba.

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő.

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő. Mivel az éne­kesnő so­káig nél­kü­lö­zött, meg lett az ered­mé­nye.

Elájult az orvosnál Nagy Adri!

Elájult az orvosnál Nagy Adri!

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője ne­he­zen bírja a vér lát­vá­nyát.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője ne­he­zen bírja a vér lát­vá­nyát, leg­utóbb vér­vé­tel köz­ben esett össze.

Így úszta meg a lány, aki négyszer ájult el az utcán

Így úszta meg a lány, aki négyszer ájult el az utcán

Mun­kába ment egy 22 éves óvo­dai dajka, ami­kor esz­mé­le­tét vesz­tette a mun­ka­he­lyé­hez kö­zeli zeb­rá­nál.

Mun­kába ment egy 22 éves óvo­dai dajka, ami­kor esz­mé­le­tét vesz­tette a mun­ka­he­lyé­hez kö­zeli zeb­rá­nál a fő­vá­rosi XII. ke­rü­let­ben.

Nem engedték be a lakók a mentősöket az ájult idős nőhöz

Nem engedték be a lakók a mentősöket az ájult idős nőhöz

Azt mond­ták, bárki ki­ad­hatja magát men­tős­nek. Majd­nem em­ber­éle­tet kö­ve­telt a bi­zal­mat­lan­ság.

Azt mond­ták, bárki ki­ad­hatja magát men­tős­nek. Majd­nem em­ber­éle­tet kö­ve­telt a bi­zal­mat­lan­ság.

Demcsák Zsuzsának orvoshoz kellett mennie az őt ért támadások miatt!

Demcsák Zsuzsának orvoshoz kellett mennie az őt ért támadások miatt!

A mű­sor­ve­zető Ba­lázsék mű­so­rá­ban őszin­tén val­lott az el­múlt napok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Kapócs Zsóka barátnője titkokat árult el a színésznő várandósságáról

Kapócs Zsóka barátnője titkokat árult el a színésznő várandósságáról

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­tait élte át, ami­kor ki­de­rült: végre kis­ba­bát vár.

Dráma a koncerten, mentő vitte kórházba Tátrai Tibort

Dráma a koncerten, mentő vitte kórházba Tátrai Tibort

Fel­lé­pése köz­ben lett rosszul a nép­szerű gi­tá­ros. Le­ro­gyott, és je­lezte, hogy kép­te­len lábra állni.

Fel­lé­pése köz­ben lett rosszul a nép­szerű gi­tá­ros. Le­ro­gyott, és je­lezte, hogy kép­te­len lábra állni.

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Egy egész utca la­kos­sá­gát kel­lett ki­me­ne­kí­teni va­sár­nap Dél-Lon­don­ban.

Egy egész utca la­kos­sá­gát kel­lett ki­me­ne­kí­teni va­sár­nap Dél-Lon­don­ban, mi­u­tán a lakók hányni kezd­tek.

Visszaállt a rend: újra jár a villamos!

Visszaállt a rend: újra jár a villamos!

Rosszul lett egy utas, ezért egy órára le­állt a 4-es és 6-os vil­la­mos.

Rosszul lett egy utas, ezért egy órára le­állt a 4-es és a 6-os vil­la­mos Bu­da­pes­ten.

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Ben­cén már az ér­té­ke­lés ele­jén is lát­szott, hogy nincs jól, de ami ez­után kö­vet­ke­zett, arra senki sem szá­mí­tott.

Ben­cén már az ér­té­ke­lés ele­jén is lát­szott, hogy nincs jól, de ami ez­után kö­vet­ke­zett, arra senki sem szá­mí­tott.

Anyja mellett halt meg a kisfiú, azt hitték, influenzás

Anyja mellett halt meg a kisfiú, azt hitték, influenzás

A kis­gye­rek rosszul­létre pa­nasz­ko­dott, de anyja azt hitte, csak meg­fá­zott. Tra­gé­dia tör­tént.

A kis­gye­rek rosszul­létre pa­nasz­ko­dott, de anyja azt hitte, csak meg­fá­zott. Tra­gé­dia tör­tént.

Egyre rosszabb a várandós Szabó Zsófi állapota

Egyre rosszabb a várandós Szabó Zsófi állapota

Szi­gorú ágy­nyu­gal­mat ren­delt el az orvos az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Szi­gorú ágy­nyu­gal­mat ren­delt el az orvos az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Most érkezett: leállt a HÉV, mentőt kellett hívni egy utashoz

Most érkezett: leállt a HÉV, mentőt kellett hívni egy utashoz

Az uta­sok pót­ló­bus­szal utaz­hat­nak.

Amíg a beteg utast el nem lát­ják, egy­ál­ta­lán nem jár a cse­peli HÉV. Az uta­sok pót­ló­bus­szal utaz­hat­nak to­vább.

Elájultak az utasok, tomboló viharba keveredett a Ryanair gépe

Elájultak az utasok, tomboló viharba keveredett a Ryanair gépe

A re­pü­lő­gé­pen nya­ra­lás­ról ha­za­felé tartó csa­lá­dok utaz­tak, ami­kor elekt­ro­mos vi­harba ke­ve­red­tek. Végül min­denki meg­úszta.

Teljes a káosz a repülőtéren, 4 órát kell sorban állni

Teljes a káosz a repülőtéren, 4 órát kell sorban állni

Töb­ben el­ájul­tak.

Töb­ben el­ájul­tak vagy le­kés­ték a já­ra­ta­i­kat, mi­u­tán meg­szi­go­rí­tot­ták az el­len­őr­zést.

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép Budapesten

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép Budapesten

Esz­mé­le­tét vesz­tette az egyik utas.

Esz­mé­le­tét vesz­tette az egyik utas, ezért kel­lett meg­sza­kí­tani az uta­zást.

Rosszul vagy a melegtől? Ha ezt érzed, azonnal hívj orvost!

Rosszul vagy a melegtől? Ha ezt érzed, azonnal hívj orvost!

Meg­mu­tat­juk, mi jel­lemző a meleg okozta rosszul­lé­tekre.

Meg­mu­tat­juk, mi jel­lemző a meleg okozta rosszul­lé­tekre, és mikor kell azon­nal or­vost, men­tőt hívni.

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

Azon­nal cse­le­ked­tek.

A kom­man­dó­sok ész­re­vet­tek egy férfit, aki vá­rat­la­nul össze­esett. Azon­nal cse­le­ked­tek.

Öklendezve rohant ki az Oscar-díjas színésznő a színházból

Öklendezve rohant ki az Oscar-díjas színésznő a színházból

Sá­pad­tan ro­hant ki a né­ző­tér­ről.

Sá­pad­tan, áju­lás kö­zeli ál­la­pot­ban ro­hant ki a né­ző­tér­ről a hol­ly­woodi sztár, mi­u­tán meg­nézte a kín­zás­je­le­ne­tet.

Dráma a színpadon: Rosszul lett fellépés közben Caramel!

Dráma a színpadon: Rosszul lett fellépés közben Caramel!

Hiába volt ven­ti­lá­tor, jeges víz, az éne­kest meg­vi­selte a hőség. Az utolsó szá­mot is vé­gig­éne­kelte, aztán kész volt!

A hő­ség­ri­adó még azok­nak a szer­ve­ze­tét is meg­vi­seli, akik ott­ho­nok­ban, a hű­vös­ben vé­sze­lik át a ká­ni­ku­lát.

Rosszul lett, műteni kellett Peller Károlyt

Rosszul lett, műteni kellett Peller Károlyt

Az or­vo­sok tíz napos kény­szer­pi­he­nőre ítél­ték. Az Ope­rett­szín­ház sztárja még az elő­adá­sait is kény­te­len volt le­mon­dani!

Az or­vo­sok tíz napos kény­szer­pi­he­nőre ítél­ték. Az Ope­rett­szín­ház sztárja még az elő­adá­sait is kény­te­len volt le­mon­dani!

Nagy a baj: Kórházba került Benke Laci bácsi

Nagy a baj: Kórházba került Benke Laci bácsi

Tit­kolja be­teg­sé­gét a mes­ter­sza­kács.

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­kács nem érezte jól magát, ezért úgy dön­tött, hogy or­vos­hoz megy. A kli­ni­ká­ról már haza sem en­ged­ték...

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota, aki, bár egy hete ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, fel­ügye­letre szo­rul. Tö­rő­csik Mari el­árulta: vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota, aki, bár egy hete ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, fel­ügye­letre szo­rul. Tö­rő­csik Mari el­árulta: vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

Zámbó Krisztián exkluzív részleteket árult el az állapotáról!

Zámbó Krisztián exkluzív részleteket árult el az állapotáról!

Pszi­chi­át­riai ke­ze­lésre lesz szük­sége?

Ha újra elő­for­dul, az éne­kes­nek pszi­chi­át­riai ke­ze­lésre lesz szük­sége.

Amit a nézők nem láthattak: Liptai Claudia rosszul lett élő adásban!

Amit a nézők nem láthattak: Liptai Claudia rosszul lett élő adásban!

A mű­sor­ve­ze­tőn lát­szott, nincs jól, ennek el­le­nére mégis profi­ként vi­sel­ke­dett.

Őszinte vallomás: Megtörte a csendet a beteg Tahi-Tóth László felesége

Őszinte vallomás: Megtörte a csendet a beteg Tahi-Tóth László felesége

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­bat esti elő­adása köz­ben lett rosszul.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­bat esti elő­adása köz­ben lett rosszul, a darab után mentő szá­gul­dott vele a kór­házba. Zon­go­ra­mű­vész fe­le­sége most elő­ször nyi­lat­ko­zott ál­la­po­tá­ról.