CÍMKE: 'romantika'

Forró pillanatok: Így öleli rég nem látott szerelmét a magyar sztármami

Forró pillanatok: Így öleli rég nem látott szerelmét a magyar sztármami

Pa­mela he­te­ken át nem látta imá­dott kis­lá­nyát és élete sze­rel­mét sem, hi­szen Ázsi­á­ban volt.

Nem hiszed el, milyen szakmát választott az olasz énekes fia

Nem hiszed el, milyen szakmát választott az olasz énekes fia

Erox Mar­tini vissza­tért és ren­ge­teg új­don­ság­ról szá­molt be. A fi­á­ról is el­árult né­hány tit­kot.

Erox Mar­tini vissza­tért és ren­ge­teg új­don­ság­ról szá­molt be. A fi­á­ról is el­árult né­hány tit­kot.

Tud élni a magyar színész: így falatozik nászútján

Tud élni a magyar színész: így falatozik nászútján

Va­sár­nap volt négy hó­napja, hogy Kris­tóf el­vette sze­rel­mét. A pár je­len­leg má­so­dik nász­út­ján jár Ázsi­á­ban.

Va­sár­nap volt négy hó­napja, hogy Kris­tóf el­vette sze­rel­mét. A pár je­len­leg má­so­dik nász­út­ján jár Ázsi­á­ban.

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő min­den téren na­gyon si­ke­res. Párja pedig na­gyon jól tudja, ho­gyan kell ké­nyez­tet­nie a sze­rel­mét. Erről egy friss poszt is ta­nús­ko­dik...

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő min­den téren na­gyon si­ke­res. Párja pedig na­gyon jól tudja, ho­gyan kell ké­nyez­tet­nie a sze­rel­mét.

Túlcsorduló romantika: Így vallott szerelmet Pintér Tibor exe

Túlcsorduló romantika: Így vallott szerelmet Pintér Tibor exe

A fi­a­tal lány nem so­káig nya­lo­gatta se­beit az­után, hogy a szí­nész sza­bá­lyo­san le­cse­rélte őt.

Dúl a szerelem: romantikus fotón Hódi Pamela és kedvese

Dúl a szerelem: romantikus fotón Hódi Pamela és kedvese

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha, ezt pedig a róluk ké­szült képek is bi­zo­nyít­ják.

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha, ezt pedig a róluk ké­szült képek is bi­zo­nyít­ják.

Hihetetlen, hol kapott szerelmes üzenetet Tóth Gabi

Hihetetlen, hol kapott szerelmes üzenetet Tóth Gabi

Itt fe­dezte fel...

Ha az ember lánya-fia sze­rel­mes, bár­hol képes meg­látni az apró, szív­hez szóló üze­ne­te­ket. Gabi most itt fe­dezte fel...

Lesd meg Hódi Pameláék romantikus karácsonyát

Lesd meg Hódi Pameláék romantikus karácsonyát

A sztár­anyuka su­gár­zik a bol­dog­ság­tól

A sztár­anyuka és ked­vese be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt pil­la­na­tokba.

Nem szégyenlős Pintér Tibor új barátnője: így kapták le a strandon

Nem szégyenlős Pintér Tibor új barátnője: így kapták le a strandon

A szí­nész és ked­vese Thai­föl­dön ro­man­ti­ká­zik.

A szí­nész és ked­vese Thai­föl­dön ro­man­ti­ká­zik.

Tomor Anita lehengerlő regényeit képtelenség letenni

Tomor Anita lehengerlő regényeit képtelenség letenni

A for­du­la­tok­kal teli tör­té­ne­tek nem min­den­napi hely­szí­nekre ka­la­u­zol­ják az ol­va­sót.

A for­du­la­tok­kal teli tör­té­ne­tek nem min­den­napi hely­szí­nekre ka­la­u­zol­ják az ol­va­sót.

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

A fit­nesz­edző és Scho­bert Norbi úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal, az es­té­i­ket közös prog­ra­mok­kal szí­ne­sí­tik.

Velencében romantikázott a szomorú szamuráj

Velencében romantikázott a szomorú szamuráj

Az éne­kes idén ja­nu­ár­ban jött össze ked­ve­sé­vel, de a ki­lé­tét azóta is tit­kolja. Most együtt utaz­tak a vizek vá­ro­sába.

Az éne­kes idén ja­nu­ár­ban jött össze ked­ve­sé­vel, de a ki­lé­tét azóta is tit­kolja. Most együtt utaz­tak a vizek vá­ro­sába.

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

A nők örökre em­lé­kezni fog­nak arra, ami­kor a férfi meg­te­szi a val­lo­mást.

A nők örökre em­lé­kezni fog­nak arra, ami­kor a férfi meg­te­szi a val­lo­mást. Csak­hogy sok­szor nem jól fo­gad­ják, és olyan is van, hogy a férfi rosszul idő­zít. Rend­kí­vül kínos tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Dúl a szí­nész­pár kö­zött a sze­re­lem.

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Dúl a szí­nész­pár kö­zött a sze­re­lem.

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Egy szürke őszi napon.

Egy szürke őszi napon nincs jobb egy kis mo­zi­zás­nál. Ha­zánk hí­res­sé­gei közül is a ro­man­ti­kus fil­me­zés mel­lett dön­töt­tek.

Érdekes helyen romantikázott Lewis Hamilton

Leleplező fotó: érdekes helyen romantikázott Lewis Hamilton

Nicki Mi­najzsal mú­latta az időt.

A négy­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok pi­lóta a si­va­tag­ban ke­rült kö­zeli kap­cso­latba Nicki Mi­najzsal.

Dögös barnával ölelkezett Kállay Saunders: így reagált rá Tolvai Reni

Dögös barnával ölelkezett Kállay Saunders: így reagált rá Tolvai Reni

Az ügye­le­tes szép­fiú Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban ro­man­ti­ká­zott.

Az ügye­le­tes szép­fiú Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban ro­man­ti­ká­zott.

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

A ki­rály má­so­dik gyer­me­ké­ről csak ke­ve­set hal­lani. Seba ugyanis ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got. A sze­re­lem most erre kész­tette!

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

A sztár­pár ket­tes­ben, a gye­re­kek nél­kül uta­zott el. Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!

A sztár­pár ket­tes­ben, a gye­re­kek nél­kül uta­zott el. Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!

Árulkodó fotó: ezzel a férfival bukott le a csinos magyar műsorvezető

Árulkodó fotó: ezzel a férfival bukott le a csinos magyar műsorvezető

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető sze­relmi élete el­lent­mon­dá­sosra si­ke­re­dett.

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető sze­relmi élete el­lent­mon­dá­sosra si­ke­re­dett az utóbbi évek­ben.

Romantikus pillanat: így csókolja szerelmét Kozso

Romantikus pillanat: így csókolja szerelmét Kozso

Meg­mu­tatta sze­rel­mét...

A nép­szerű éne­kes ma­gán­éle­té­ről nem sokat lehet tudni, mert ő maga csak ré­bu­szok­ban be­szél sze­rel­mé­ről, de most meg is mu­tatta...

Ezek a legromantikusabb úti célok itthon

Ezek a legromantikusabb úti célok itthon

A nyári for­ró­ság­ban az em­beri ér­zel­mek fel­pezs­dü­lé­sé­nek le­he­tünk tanúi lép­ten-nyo­mon.

Felrobbant az internet: így csókolja menyasszonyát a tinibálvány

Felrobbant az internet: így csókolja menyasszonyát a tinibálvány

A szív­tipró éne­kes csak né­hány napja oko­zott némi szív­do­bo­gást...

A szív­tipró éne­kes csak né­hány napja oko­zott némi szív­do­bo­gást ra­jon­gó­i­nak a nagy be­je­len­tés­sel, most ezzel a kép­pel bor­zolja az ide­ge­i­ket.

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Ele­gük lett az esős idő­já­rás­ból. A sze­rel­me­sek mesés helyre utaz­tak. Megér­ke­zett az első fotó.

Ele­gük lett az esős idő­já­rás­ból. A sze­rel­me­sek mesés helyre utaz­tak. Megér­ke­zett az első fotó.

Nagy a szerelem, Babos Timi romantikus fotót osztott meg

Nagy a szerelem, Babos Timi romantikus fotót osztott meg

Ta­valy nyá­ron rak­ták ki az első közös képet. A vi­lág­rang­lista 39. he­lyén áll je­len­leg a klasszis te­ni­sze­zőnő.

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.

Andy Vajna megszólalt magánéletéről: Nagyon szeretjük egymást Timivel

Andy Vajna megszólalt magánéletéről: Nagyon szeretjük egymást Timivel

Az utóbbi he­tek­ben kósza hírek je­len­tek meg...

Az utóbbi he­tek­ben kósza hírek je­len­tek meg arról, hogy Andy Vajna és fe­le­sége kö­zött nincs min­den rend­ben, de a film­ügyi kor­mány­biz­tos, csak nevet a plety­ká­kon.

A pálmafák alatt romantikázik szerelmével a magyar sztár

A pálmafák alatt romantikázik szerelmével a magyar sztár

Le­g­újabb közös fo­tó­ju­kon a spliti ten­ger­part pál­ma­fái alatt süt­ké­rez­nek.

Le­g­újabb közös fo­tó­ju­kon a spliti ten­ger­part pál­ma­fái alatt süt­ké­rez­nek. Eddig be­jött a hor­vát ka­land.

Nem hiszed el, hova vitte szerelmét a sármos színész!

Nem hiszed el, hova vitte szerelmét a sármos színész!

Az Ope­rett­szín­ház fi­a­tal szív­tip­rója és sze­relme a ten­ger­par­ton ro­man­ti­káz­nak...

Az Ope­rett­szín­ház fi­a­tal szív­tip­rója és sze­relme a ten­ger­par­ton ro­man­ti­káz­nak...

Úszósztárunk következő nagy lépése: jön a titokzatos esküvő

Úszósztárunk következő nagy lépése: jön a titokzatos esküvő

Ebben sem okoz csa­ló­dást. A spor­toló kü­lön­le­ges sze­mé­lyi­sé­gé­hez kü­lön­le­ges elő­ké­szü­le­tek il­le­nek.

Intim pillanat: Ágyban fotózkodott Berki és szerelme

Intim pillanat: Ágyban fotózkodott Berki és szerelme

Ro­man­tika riadó!

Krisz­tián egyre gyak­rab­ban mu­tatja meg eddig is­me­ret­len, ro­man­ti­kus énjét mióta Mazsi ol­da­lán rá­ta­lált a sze­re­lem.

Szerelmes fotóval ünnepelt Tolvai Reni és Kállay Saunders András!

Szerelmes fotóval ünnepelt Tolvai Reni és Kállay Saunders András!

Az éne­kesnő ked­vese szü­le­tés­nap­ját tar­totta a na­pok­ban, meg­ható kép ké­szült róluk.

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt fe­le­sé­gére.

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt fe­le­sé­gére, majd me­ne­kü­lés köz­ben vá­rat­lan dolog tör­tént vele.

Csak nálunk: Megtaláltuk Berki Krisztián barátnőjét

Csak nálunk: Megtaláltuk Berki Krisztián barátnőjét

Ki­zá­ró­lag a Ri­post­ban lát­ha­tod...

Ki­zá­ró­lag a Ri­post­ban lát­ha­tod, ho­gyan ro­man­ti­ká­zott a hét­vé­gén új ked­ve­sé­vel a mű­sor­ve­zető. Re­náta azt is el­mondja, hogy kez­dő­dött a kap­cso­la­tuk.

Elképesztően romantikus meglepetést kapott férjétől Antal Timi!

Elképesztően romantikus meglepetést kapott férjétől Antal Timi!

Az új­don­sült fe­le­ség még min­dig a mé­zes­he­teit éli a ked­ve­sé­vel.

Az új­don­sült fe­le­ség még min­dig a mé­zes­he­teit éli a ked­ve­sé­vel, és bol­do­gabb, mint va­laha.

Ezt a 10 filmet nézd meg idén!

Ha unod a gagyi karácsonyi filmeket, ezt a 10-et nézd meg idén

Sze­ren­csére a té­vé­mű­so­rok is ün­nepi üzem­módra áll­tak.

Sze­ren­csére a té­vé­mű­so­rok is ün­nepi üzem­módra áll­tak, de a nagy ked­ven­ce­ket DVD-n is meg­néz­he­ted.

A férfiak 87 százaléka jobban keményedik szex közben, ha ez teljesül

A férfiak 87 százaléka jobban keményedik szex közben, ha ez teljesül

Jön­nek a téli esték, ami­kor jól esik a meleg szo­bá­ban pi­hen­getni. Ha mellé szex is pá­ro­sul, tö­ké­le­tes lesz a be­gu­bó­zás!

Megszólalnak a férfiak: Ezért boldogtalanok a kapcsolatukban

Megszólalnak a férfiak: Ezért boldogtalanok a kapcsolatukban

Mu­tat­juk, mi az, ami­ről sok­szor fo­galma sincs a nők­nek.

Ál­ta­lá­ban szűk­sza­vúak az ér­zé­se­i­ket il­le­tően; most egy on­line por­tál össze­szedte, mire pa­nasz­kod­nak a leg­töb­bet. Mu­tat­juk, mi az, ami­ről sok­szor fo­galma sincs a nők­nek - és azt is, mit te­hetsz, hogy jobb le­gyen a kap­cso­la­to­tok!

Ezt látnod kell, itt romantikázik szerelmével Király Viktor

Ezt látnod kell, itt romantikázik szerelmével Király Viktor

Gyö­nyörű he­lyen töl­tik ket­tes­ben az ide­jü­ket.

Gyö­nyörű he­lyen töl­tik ket­tes­ben az ide­jü­ket.

Az utcán romantikázott Beckham és a fiatal színésznő

Az utcán romantikázott Beckham és a fiatal színésznő

Le sem ta­gad­hatná a leg­na­gyobb Beck­ham gye­rek, hogy mennyire sze­rel­mes a ba­rát­nő­jébe.

Újabb sikerkönyv: téged is meghódít nyolc éjszaka alatt?

Újabb sikerkönyv: téged is meghódít nyolc éjszaka alatt?

Már ve­zeti az elő­ren­de­lési lis­tá­kat

A könyv még meg sem je­lent, de már hetek óta ve­zeti az elő­ren­de­lési si­ker­lis­tá­kat, ami nem is csoda az Ál­mod­tam már rólad és a Helló újra, ked­ves exem! után.

Nem tudta magában tartani, új szerelme kitálalt Király Viktorról

Nem tudta magában tartani, új szerelme kitálalt Király Viktorról

Ki­rály Vik­tor sze­relme ne­he­zen fogja vissza magát, ál­lan­dóan Vik­torra gon­dol a lány.

Ki­rály Vik­tor sze­relme ne­he­zen fogja vissza magát, ál­lan­dóan Vik­torra gon­dol a lány.

A szerelem bűvöletében - interjú Tomor Anitával

A szerelem bűvöletében - interjú Tomor Anitával

Az Ál­mod­tam már rólad és a Helló újra, ked­ves exem! si­ker­köny­vek szer­zője mesél si­ke­rek­ről, ins­pi­rá­ci­ók­ról és jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

Az Ál­mod­tam már rólad és a Helló újra, ked­ves exem! si­ker­köny­vek szer­zője mesél si­ke­rek­ről, ins­pi­rá­ci­ók­ról és jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

Lebukott, titokzatos férfival kapták lencsevégre Orosz Barbit

Lebukott, titokzatos férfival kapták lencsevégre Orosz Barbit

Egy pesti ká­vézó te­ra­szán ro­man­ti­káz­tak.

Egy pesti ká­vézó te­ra­szán ro­man­ti­káz­tak.

Lefordulsz a székről, ha meglátod ezeket a romantikus eljegyzési fotókat

Lefordulsz a székről, ha meglátod ezeket a romantikus eljegyzési fotókat

Egy híres olim­pi­kon kérte meg sze­relme kezét, még­pe­dig a világ leg­ro­man­ti­ku­sabb vá­ro­sá­ban, Ve­len­cé­ben.

Exkluzív fotók: így romantikázik szerelmével Vámos Erika

Exkluzív fotók: így romantikázik szerelmével Vámos Erika

A Több mint TestŐr egyik há­zi­gaz­dája csak a Ri­post­nak me­sélt a ro­man­ti­kus nya­ra­lás­ról.

Így engesztelte ki férjét a TV2 szexi sztárja

Így engesztelte ki férjét a TV2 szexi sztárja

Ro­man­ti­kus vi­tor­lá­zásra vitte.

Dol­gos hó­na­pok van­nak a mű­sor­ve­zető mö­gött, így örült, hogy a múlt héten la­zít­ha­tott egy ki­csit. Ennek leg­fő­képp férje örült.

Újabb sztárpár fordított hátat Magyarországnak

Újabb sztárpár fordított hátat Magyarországnak

Kü­lön­le­ges al­ka­lom miatt utaz­tak el.

Csak semmi pánik! A sze­rel­me­sek csu­pán egy kü­lön­le­ges al­ka­lom miatt utaz­tak el.

Szentendrei étteremben ebédelt szerelmével Ashton Kutcher

Szentendrei étteremben ebédelt szerelmével Ashton Kutcher

Test­ő­rök nél­kül fe­dezi fel Bu­da­pes­tet és kör­nyé­két a hol­ly­woodi sztár­pár.

Test­ő­rök nél­kül fe­dezi fel Bu­da­pes­tet és kör­nyé­két a hol­ly­woodi sztár­pár. Úgy lát­szik nem fél­nek.

Romantikus utazást kapott születésnapjára a TV2 sztárja

Romantikus utazást kapott születésnapjára a TV2 sztárja

Pén­te­ken töl­tötte be 40. szü­le­tés­nap­ját Váczi Ger­gely, amire a fe­le­sége ha­tal­mas meg­le­pe­tés­sel ké­szült.

Így kényezteti Hajdú Péter új kedvesét

Így kényezteti Hajdú Péter új kedvesét

Hajdú Péter te­nye­rén hor­dozza ked­ve­sét, Esz­tert.

Hajdú Péter te­nye­rén hor­dozza ked­ve­sét, Esz­tert, hi­szen az utóbbi idő­ben szinte min­den hét­vé­gére el­utaz­nak va­la­hova.

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Hűha! A ma­gyar sztár­pár meg­mu­tatja, ho­gyan is kell él­vezni az éle­tet!

Hűha! A ma­gyar sztár­pár meg­mu­tatja, ho­gyan is kell él­vezni az éle­tet!

Elképesztő részletek Berkiék esküvőjéről

Elképesztő részletek Berkiék esküvőjéről

Hódi Pa­mela ki­várt, és hosszú idő után si­ke­rült el­ér­nie a le­he­tet­lent. Berki Krisz­tián le­tér­delt előtte, és meg­kérte a kezét. Olyan es­kü­vőre ké­szül­nek, hogy a fal adja a má­si­kat...

Hódi Pa­mela ki­várt, és hosszú idő után si­ke­rült el­ér­nie a le­he­tet­lent. Berki Krisz­tián le­tér­delt előtte, és meg­kérte a kezét. Olyan es­kü­vőre ké­szül­nek, hogy a fal adja a má­si­kat...

A Balatonnál romantikázik a hollywoodi rendező

A Balatonnál romantikázik a hollywoodi rendező

Imádja Ma­gyar­or­szá­got Ron Ho­ward.

Imádja Ma­gyar­or­szá­got Ron Ho­ward, a hol­ly­woodi sztár­ren­dező. Leg­job­ban azon­ban a Ba­la­tont sze­reti.

Hihetetlen lánykérés Miskolcon, ettől a lélegzeted is eláll!

Hihetetlen lánykérés Miskolcon, ettől a lélegzeted is eláll!

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb lány­ké­rés...

Ennél ro­man­ti­ku­sabb lány­ké­rést nem is kí­ván­ha­tott volna ma­gá­nak ez a sze­ren­csés mis­kolci lány... Szem nem ma­radt szá­ra­zon!

Duna-parton fotózták le a szerelmes Szinetár Dórát és férjét!

Duna-parton fotózták le a szerelmes Szinetár Dórát és férjét!

A szí­nész­nő­ről és Mak­ran­czi Za­lán­ról iz­gal­mas képek ke­rül­tek fel az in­ter­netre! Lát­szik, mennyire oda­van­nak egy­má­sért!

A szí­nész­nő­ről és Mak­ran­czi Za­lán­ról iz­gal­mas képek ke­rül­tek fel az in­ter­netre! Lát­szik, mennyire oda­van­nak egy­má­sért!

Forró: Dögös képpel üdvözli a hazaiakat Rubint Réka

Forró: Dögös képpel üdvözli a hazaiakat Rubint Réka

A sztár­edző cso­dás helyre szö­kött meg fér­jé­vel és gye­re­ke­i­vel egy kis nyári ki­kap­cso­ló­dásra.

A sztár­edző cso­dás helyre szö­kött meg fér­jé­vel és gye­re­ke­i­vel egy kis nyári ki­kap­cso­ló­dásra.

Rogán Antaléknál a feleségé az utolsó szó

Rogán Antaléknál a feleségé az utolsó szó

Rit­kán adó­dik al­kal­munk pro­mi­nens po­li­ti­kus csa­ládi éle­tébe be­lesni.

Rit­kán adó­dik al­kal­munk pro­mi­nens po­li­ti­kus csa­ládi éle­tébe be­lesni. A mi­nisz­ter­el­nök ka­bi­net­fő­nö­ké­nek fe­le­sége most rést nyi­tott a paj­zson...

Szavak nélkül így vallhatsz szerelmet

Szavak nélkül így vallhatsz szerelmet

Ha nincs idő sze­re­lemre, szexre, akkor is ki­mu­tat­hasd ér­zel­me­i­det.

Ha nincs idő sze­re­lemre, szexre, sőt oly­kor arra se, hogy ta­lál­koz­za­tok, akkor is biz­to­sít­ha­tod pá­ro­dat arról, iga­zán és mé­lyen sze­re­ted őt. Íme, 10 remek tipp, hogy a ro­ha­nós hét­köz­na­pok­ban is ki­mu­tat­hasd ér­zel­me­i­det.

Drukkerszerelem: Lánykérés a magyar-izland előtt!

Drukkerszerelem: Lánykérés a magyar-izland előtt!

Egy bu­da­örsi fiú Mar­seille-ben kérte meg ba­rát­nője kezét. Vajon már vő­le­gény­ként szur­kol a ma­gya­rok­nak Iz­land ellen?

Egy bu­da­örsi fiú Mar­seille-ben kérte meg ba­rát­nője kezét. Vajon már vő­le­gény­ként szur­kol a ma­gya­rok­nak Iz­land ellen?

Így romantikázik Debreczeni Zita és Gianni!

Így romantikázik Debreczeni Zita és Gianni!

Egy vi­déki bir­tokra men­tek el a hosszú hét­vé­gén pi­henni, ahol lé­leg­zet­el­ál­lító él­mény­ben lehet ré­szük.

Egy vi­déki bir­tokra men­tek el a hosszú hét­vé­gén pi­henni, ahol lé­leg­zet­el­ál­lító él­mény­ben lehet ré­szük.

Izzó meteor becsapódását rögzítette a repülőgép kamerája

Izzó meteor becsapódását rögzítette a repülőgép kamerája

Fan­tasz­ti­kus fel­vé­telt ké­szí­tett egy New York fö­lött le­szál­lás­hoz ké­szülő re­pü­lő­gép ka­me­rája.

A természet lágy ölén romantikázott Tóth Gabi

A természet lágy ölén romantikázott Tóth Gabi

Le­dol­goz­ták a bejg­lit.

Az éne­kesnő sze­rel­mé­vel töl­tötte a ka­rá­csonyt. Tóth Gabi és Trap ka­pi­tány a töl­tött ká­posz­tát és a bejg­lit egy kis ki­rán­du­lás­sal dol­gozta le.

Ez történik, ha túl hamar azt mondja: szeretlek!

Ez történik, ha túl hamar azt mondja: szeretlek!

Vi­gyázz, ne dőlj be!

A leg­több nő ro­man­ti­kára és sze­re­lemre vá­gyik. De mi tör­té­nik akkor, ha a "sze­ret­lek" már a har­ma­dik ran­din el­hang­zik? Vi­gyázz, ne dőlj be!

Francia méh csípte lábon a szexi Zimány Lindát!

Francia méh csípte lábon a szexi Zimány Lindát!

Ro­man­ti­ká­zás köz­ben bal­eset érte.

A sze­rel­mes mo­dell éppen Fran­cia­or­szág­ban nya­ral pár­já­val, Ked­ves Fe­renc­cel. A ro­man­ti­ká­zás köz­ben azon­ban fáj­dal­mas bal­eset érte.

Lepapucsozták a romantikus Berkit

Lepapucsozták a romantikus Berkit

Az intim képek, amik Berki Krisz­tián, és a tes­tét csak hab­bal el­fedő Pa­mela ro­man­ti­ká­zása köz­ben ké­szül­tek, nem arat­tak osz­tat­lan si­kert.

Az intim képek, amik Berki Krisz­tián, és a tes­tét csak hab­bal el­fedő Pa­mela ro­man­ti­ká­zása köz­ben ké­szül­tek, nem arat­tak osz­tat­lan si­kert.

Így toborozza az európai nőket az Iszlám Állam!

Így toborozza az európai nőket az Iszlám Állam!

550 nyu­gati nő hagyta már el csa­lád­ját, és csat­la­ko­zott az ISIS-hez. Mint­egy szá­zan kö­zü­lük "ro­man­ti­kus" blo­gok­ban is be­szá­mol­nak új éle­tük­ről...

Ilyen az igaz szerelem! Tízmilliók hatódtak meg ettől az idős pártól - VIDEÓ

Ilyen az igaz szerelem! Tízmilliók hatódtak meg ettől az idős pártól

Hi­he­tet­le­nül tü­ne­mé­nyes vi­deót tett közzé egy lány, mi­köz­ben a rep­té­ren vá­ra­ko­zott. Egy idős párt vett fel a te­le­fon­já­val, és most tíz­mil­liók imád­ják őket.

Lányok, figyelem! Ez a srác lehet, hogy téged keres!

Lányok, figyelem! Ez a srác lehet, hogy téged keres!

Ez a fiú kör­be­pla­ká­tolta a vá­rost, hogy meg­ta­lálja a lányt, aki­vel meg­is­mer­ke­dett. Se­gíts neki rá­buk­kanni!

Melleivel takarta ki párja férfiasságát Fésűs Nelly

Melleivel takarta ki párja férfiasságát Fésűs Nelly

Iga­zán ér­de­kes képek ju­tot­tak el a szer­kesz­tő­sé­günkbe Fésűs Nelly és párja ro­man­ti­ká­zá­sá­ról.

Hajdú Péter annyira romantikus, hogy az már fáj - Fotó

Hajdú Péter annyira romantikus, hogy az már fáj - Fotó

A tévés mogul egy el­ké­pesz­tően ro­man­ti­kus aján­dék­kal lepte meg fe­le­sé­gét, Sarka Katát.