CÍMKE: 'románia'

Borzalmas baleset: egy teljes család veszett a Dunába

Borzalmas baleset: egy teljes család veszett a Dunába

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát az autó fe­lett, amely így be­le­sod­ró­dott a fo­lyóba és el­me­rült.

Pánik Romániában: százával érnek partot a migránsok

Pánik Romániában: százával érnek partot a migránsok

Szep­tem­ber­ben már több száz be­ván­dor­lóra csap­tak le a parti őrség em­be­rei a Fe­kete-ten­ge­ren.

Gyilkos vihar csapott le a Bánságra, több halott

Gyilkos vihar csapott le a Bánságra, több halott

Egy asszony a te­mes­vári ál­lat­kert­ben vesz­tette éle­tét. Nem tu­dott hova me­ne­külni a pusz­tító íté­let­idő elől.

Egy asszony a te­mes­vári ál­lat­kert­ben vesz­tette éle­tét. Nem tu­dott hova me­ne­külni.

A Ku Klux Klán módszereit vetik be a székelyek ellen

A Ku Klux Klán módszereit vetik be a székelyek ellen

A Ku Klux Klán módszereit vetik be a székelyek ellen

Fo­gyasz­tó­védő-kom­man­dók azt vizs­gál­ják a há­rom­széki cé­gek­nél: ki ho­gyan be­szél ro­má­nul.

Fo­gyasz­tó­védő-kom­man­dók azt vizs­gál­ják a há­rom­széki cé­gek­nél: ki ho­gyan be­szél ro­má­nul.

Elnöki üdvöske  is támogatta a székelyeket

Elnöki üdvöske is támogatta a székelyeket

A román elnök üdvöskéje is támogatta a Székelyföld-térképeket

Nincs is na­gyobb derű ennél.

Ki­de­rült: a román ál­lamfő egy­kori üd­vös­kéje mi­nisz­ter­ként tá­mo­gatta a szé­ke­lye­ket.

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Ideje a leg­ke­mé­nyebb esz­kö­zök­höz nyúlni a Kár­pát­al­ján élő ma­gyar ki­sebb­ség vé­delme ér­de­ké­ben - je­len­tette ki a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter .

Ideje a leg­ke­mé­nyebb esz­kö­zök­höz nyúlni a Kár­pát­al­ján élő ma­gyar ki­sebb­ség vé­delme ér­de­ké­ben - je­len­tette ki a kül­ügy­mi­nisz­ter.

Volt egy jó napjuk a románoknak Sepsiszentgyörgyön

Volt egy jó napjuk a románoknak Sepsiszentgyörgyön

Volt egy jó napjuk a románoknak Sepsiszentgyörgyön

Egy napig volt lo­bogó a vá­ros­há­zán.

Egy napig en­ge­dé­lyezte a szé­kely­földi Sep­si­szent­györgy pol­gár­mes­tere, hogy a há­rom­széki ro­má­nok,ki­tűz­zék a tri­ko­lórt a vá­ros­há­zára.

Visszanyal a fagyi: román iskolát veszélyeztet a magyar megszüntetése

Visszanyal a fagyi: román iskolát veszélyeztet a magyar gimnázium megszüntetése

Hiába a lát­szat­meg­ol­dás, jo­gi­lag meg­szűnt a Ka­to­li­kus Teo­ló­giai Gim­ná­zium Ma­ros­vá­sár­he­lyen.

Azonnali lépés, kirúgták a válogatott német kapitányát

Azonnali lépés, kirúgták a válogatott német kapitányát

Me­nesz­tik a német Ch­ri­stoph Da­u­mot a román lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi poszt­já­ról.

Me­nesz­tik a német Ch­ri­stoph Da­u­mot a román lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi poszt­já­ról.

Abszurd fordulat: többet kérnek Kossuth Lajosból a román hatóságok

Abszurd fordulat: többet kérnek Kossuth Lajosból a román hatóságok

Abszurd fordulat: többet kérnek Kossuth Lajosból a román hatóságok

Nem elég im­po­záns a román ha­tó­sá­gok sze­rint a Kos­suth-mell­szo­bor.

Nem elég im­po­záns a Sa­pi­en­tia Egye­tem­hez szánt Kos­suth-mell­szo­bor a ro­má­nok ha­tó­ság sze­rint.

Magyarország közelébe ért a vírus, halálos áldozatok is vannak

Magyarország közelébe ért a vírus, halálos áldozatok is vannak

Már hat ember ha­lá­lát okozta a nyu­gat-ní­lusi vírus Ro­má­ni­á­ban: a fer­tő­zés szú­nyo­gok csí­pé­sé­vel ter­jed, és szám­ta­lan tü­nete van.

Nincs vége: Magyarország mellett alakulhat ki az új migránsútvonal

Nincs vége: Magyarország mellett alakulhat ki az új migránsútvonal

A bal­káni út­vo­nal után már a Föld­közi-ten­ge­ren is egyre ne­he­zeb­ben tud­nak az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók el­jutni Eu­ró­pába.

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

A cse­hek le­győ­zése után Iv­ko­vics Sz­to­jan arról be­szélt, hogy Ma­gyar­or­szág min­den szem­pont­ból jobb, mint Ro­má­nia.

A cse­hek le­győ­zése után Iv­ko­vics Sz­to­jan arról be­szélt, hogy Ma­gyar­or­szág min­den szem­pont­ból jobb, mint Ro­má­nia. A két ko­sár­vá­lo­ga­tott ma este ját­szik.

Kétezer migránst fogad be Románia!

Kétezer migránst fogad be Románia!

A me­ne­kül­te­ket Gö­rög­or­szág­ból és Olasz­or­szág­ból te­le­pí­tik át - nyi­lat­kozta a kül­ügy­mi­nisz­ter. Azt még nem lehet tudni, hogy hol fog­nak lakni...

A me­ne­kül­te­ket Gö­rög­or­szág­ból és Olasz­or­szág­ból te­le­pí­tik át - nyi­lat­kozta a kül­ügy­mi­nisz­ter az Agerp­res­nek. Azt még nem lehet tudni, hogy hol fog­nak lakni, de a ko­mom­men­te­lők attól tar­ta­nak, hogy Er­délybe vi­szik majd őket.

Sokkot kapott az apa: gyerekeivel ugrott vonat elé az anyuka

Sokkot kapott az apa: gyerekeivel ugrott vonat elé az anyuka

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia tör­tént, a vá­ran­dós nő bú­csú­le­ve­lét a kö­zel­ben ta­lál­ták meg.

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia tör­tént, a vá­ran­dós nő bú­csú­le­ve­lét a kö­zel­ben ta­lál­ták meg.

Folyóba hajtott a busz, többen meghaltak

Folyóba hajtott a busz, többen meghaltak

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát a kis­busz fe­lett, egy kis­lány is meg­halt.

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát a kis­busz fe­lett, egy kis­lány is meg­halt a tra­gi­kus bu­ka­resti bal­eset­ben.

Csak hőkamerával látszódott a Bukarest felett áthúzó hatalmas UFO

Csak hőkamerával látszódott a Bukarest felett áthúzó ismeretlen tárgy

A román drón­rep­tető olyas­mit vett észre a kép­er­nyőn, hogy még a ka­me­rát is szinte el­ej­tette döb­be­ne­té­ben...

Aljas támadás, kiraboltak egy magyar csapatot Romániában

Aljas támadás, kiraboltak egy magyar csapatot Romániában

A tol­va­jok hat mo­tor­bi­cik­lit vit­tek el.

A tol­va­jok hat mo­tor­bi­cik­lit vit­tek el, ame­lyek össze­sen 12 mil­lió fo­rin­tot érnek. A rend­őr­ség­nek már van­nak gya­nú­sí­tot­tai.

Lecsapott a vihar a turistákra: meghalt egy férfi Csarnóházán

Lecsapott a vihar a turistákra: meghalt egy férfi Csarnóházán

Egy ember meg­halt, ti­zen­ha­tan pedig sú­lyo­san meg­se­be­sül­tek a ha­tal­mas vi­har­ban.

Egy ember meg­halt, ti­zen­ha­tan pedig sú­lyo­san meg­se­be­sül­tek a ha­tal­mas vi­har­ban.

Botránnyal ért véget a bajnokság, még nem örülhet a győztes

Botránnyal ért véget a bajnokság, még nem örülhet a győztes

Bí­ró­ságra akar menni az ezüst­ér­mes.

Az ezüst­ér­mes fo­ci­csa­pat a bí­ró­sá­gon akarja meg­tá­madni az arany­érem oda­íté­lé­sét.

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat...

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is.

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Különös anomália jelent meg Románia felett

Különös anomália jelent meg Románia felett

Min­denki csak ta­lál­gat, mi le­he­tett...

Ér­de­kes videó ke­rült fel az in­ter­netre. Ha hin­nénk a Mi­ku­lás­ban, akkor azt mon­da­nánk, hogy az ő szánja hú­zott kon­denz­csí­kot az égen Ro­má­nia fe­lett...

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek.

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek. Hi­he­tet­le­nül ala­csony áron vál­lal­ják be a mun­kát, fel­ve­szik az elő­le­get, aztán fél­kész és élet­ve­szé­lyes sztrá­dá­kat hagy­nak maguk után.

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak Ro­má­ni­á­ban a ka­nya­ró­jár­vány miatt. A cse­cse­mők van­nak leg­in­kább ve­szély­ben!

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak Ro­má­ni­á­ban a ka­nya­ró­jár­vány miatt. A cse­cse­mők van­nak leg­in­kább ve­szély­ben!

Súlyos leckét kaptak Romániától a magyar kézisek

Súlyos leckét kaptak Romániától a magyar kézisek

A lá­nyok pén­te­ken ra­gyogó já­ték­kal ver­ték Mon­te­neg­rót, most esé­lyük sem volt a pont­szer­zésre.

A lá­nyok pén­te­ken ra­gyogó já­ték­kal ver­ték Mon­te­neg­rót, most esé­lyük sem volt a pont­szer­zésre.

Megtört a tettes, fény derült a borzalmas anyagyilkosságra

Megtört a tettes, fény derült a borzalmas anyagyilkosságra

Egy pap­nak val­lotta be ször­nyű tet­tét.

A 37 éves férfi egy pap­nak val­lotta be ször­nyű tet­tét. Ál­lí­tása sze­rint any­ját meg­szállta az ördög, ezért kel­lett meg­hal­nia...

Ítéletidő a szomszédban: balkonok szakadnak le a hóviharban!

Ítéletidő a szomszédban: balkonok szakadnak le a hóviharban!

Ro­má­nia és Uk­rajna ma­gyar­lakta tér­sé­ge­i­ben áram­ki­ma­ra­dá­so­kat oko­zott a hó­vi­har.

Eb-t nyerünk? A válogatott csodakapusa már bátran álmodik

Eb-t nyerünk? A válogatott csodakapusa már bátran álmodik

A Mon­te­negro el­leni tel­je­sít­mény ala­po­san fel­tü­zelte a csa­pa­tot.

A Mon­te­negro el­leni tel­je­sít­mény ala­po­san fel­tü­zelte a csa­pa­tot.

Botrány Romániában, petárda robbant a focista mellett

Botrány Romániában, petárda robbant a Bayern klasszisa mellett

Bot­rá­nyos vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőt Bu­ka­rest­ben, ha ezért nem kap­nak zárt­ka­put, akkor sem­mi­ért.

Bot­rá­nyos vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőt Bu­ka­rest­ben, ha ezért nem kap­nak zárt­ka­put, akkor sem­mi­ért. Ro­bert Le­wan­dowski azon­nal össze­esett, de sze­ren­csére ké­sőbb foly­tatni tudta.

Majd 50 éve nem jöttek rá a tudósok, mi lehet ez a rejtélyes tárgy

Majd 50 éve nem jöttek rá a tudósok, mi lehet ez a rejtélyes tárgy

A kora és az anyag­össze­té­tele alap­ján nem is lé­tez­hetne...

A kora és az anyag­össze­té­tele alap­ján nem is lé­tez­hetne az a kü­lö­nös for­májú tárgy, amely a vizs­gá­la­tok sze­rint leg­alább 250 ezer éves!

Megcsalta a magyarokat a román kapitány

Hátba szúrás, megcsalta a magyarokat a román kapitány

Na­gyot vál­to­zott a világ egy év alatt.

A spa­nyol edző dön­té­sén ren­ge­te­gen fel­há­bo­rod­tak. Ta­valy még ő is azt nyi­lat­kozta, hogy ilyet nem tehet a csa­pa­tá­val és az or­szág­gal.

Nyíregyházi gyilkosság: üvöltözött a bíróság előtt a román orvos

Nyíregyházi gyilkosság: üvöltözött a bíróság előtt a román orvos

Éve­kig is el­hú­zód­hat a ki­ada­tása. Most újra meg­hosszab­bí­tot­ták Ko­lozs­vá­ron az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Nocsak! Kerítést építenének román polgármesterek a szerb határon

Nocsak! Kerítést építenének román polgármesterek a szerb határon

A ma­gyar min­tát kö­vet­nék a nö­vekvő mig­rán­sára­dat meg­ál­lí­tá­sára a szerb határ menti román me­gyék pol­gár­mes­te­rei is.

Az Iszlám Állam miatt kerülhet börtönbe Nagy Feró!

Az Iszlám Állam miatt kerülhet börtönbe Nagy Feró!

A nem­zet csó­tá­nya nagy bajba ke­rült.

A nem­zet csó­tá­nya nagy bajba ke­rült egy ko­lozs­vári kon­cert miatt.

Váratlan fordulat Nagy Feró rendőrségi ügyében!

Váratlan fordulat Nagy Feró rendőrségi ügyében!

A Be­at­rice front­em­bere né­hány hete oko­zott bot­rányt egy kon­cert­jén, most a Ri­post meg­tudta az igaz­sá­got!

A Be­at­rice front­em­bere né­hány hete oko­zott bot­rányt egy kon­cert­jén, most a Ri­post meg­tudta az igaz­sá­got!

Nem akárkinek gratulált Orbán Viktor

Nem akárkinek gratulált Orbán Viktor levélben

Eddig nem kér­hette az ál­lam­pol­gár­sá­got.

Eddig nem kér­hette a ma­gyar ál­lam­pol­gár­sá­got a vívó. A csa­lád­ban is ma­gya­rul be­szél­tek az édes­apja miatt.

A székben ülve is elszédülsz, ha ezt megnézed

A székben ülve is elszédülsz, ha ezt megnézed

Fé­lel­me­tes gya­kor­la­to­kat mutat be a román srác, ame­lyet egy szé­dítő vi­de­ó­ban oszt meg a vi­lág­gal.

Kiderült: Itt bujkált a 46 éves magyar férfi kegyetlen gyilkosa!

Kiderült: Itt bujkált a 46 éves magyar férfi kegyetlen gyilkosa!

Az ag­resszív gya­nú­sí­tott még jú­ni­us­ban vég­zett kis­kő­rösi ál­do­za­tá­val, azóta ke­res­ték...

Az ag­resszív gya­nú­sí­tott még jú­ni­us­ban vég­zett kis­kő­rösi ál­do­za­tá­val, azóta ke­res­ték...

Terroristákat felfegyverző bűnbanda Romániában!

Terroristákat felfegyverző bűnbanda Romániában!

Szu­per­tit­kos bú­vó­he­lyen ké­szí­tett róluk vi­deót a Sky News. A ha­zánkba be­szi­vár­gó­kat is el­lát­hat­ják...

Bú­vó­he­lyen ké­szí­tett róluk vi­deót a Sky News. A Ma­gyar­or­szágra be­szi­vár­gó­kat is el­lát­hat­ják lő­fegy­ver­rel.

Repült egy fociválogatott az Európa-bajnokságról!

Repült egy fociválogatott az Európa-bajnokságról!

Nincs to­vább, cso­ma­gol­hat­nak.

Nincs to­vább, szá­mukra véget ért a torna. Dics­te­le­nül kö­szön­tek el a kon­ti­nens­tor­ná­tól. Máris cso­ma­gol­hat­nak szom­szé­da­ink.

Elképesztő bomba, ezekkel a gólokkal rajtolt az Eb

Elképesztő bomba, ezekkel a gólokkal rajtolt az Eb

Ilyen nyi­tány­ról ál­mod­tak a fran­ciák.

Ilyen nyi­tány­ról ál­mod­tak a fran­ciák. Az Eb há­zi­gaz­dái hiába ve­zet­tek Ro­má­nia ellen, úgy tűnt, Kas­sai Vik­tor meg­pe­csé­telte a sor­su­kat. Innen is fel­áll­tak.

Így még biztos nem láttad a legnagyobb magyar színészeket!

Így még biztos nem láttad a legnagyobb magyar színészeket!

Egy igen­csak kü­lön­le­ges kép ju­tott la­punk bir­to­kába a leg­is­mer­tebb hazai elő­adó­mű­vé­szek­ről.

Egy igen­csak kü­lön­le­ges kép ju­tott la­punk bir­to­kába a leg­is­mer­tebb hazai elő­adó­mű­vé­szek­ről.

Sosem találnád ki, miért imádja Románia ezt a magyar srácot

A romániai Got Talentben egy magyar rapper a sztár

A Nagy­vá­rad­ról ér­kező Kiss Gyula olyat mu­ta­tott a román te­het­ség­ku­ta­tó­ban, amely min­den­kit ámu­latba ej­tett.

A zsűri négy igen­nel a kö­vet­kező for­du­lóba is to­vább­jut­tatta a rap­pert.

Ilyet még nem láttál: matekozni tanítanak a focisták!

Ilyet még nem láttál: matekozni tanítanak a focisták!

Trük­köz­tek a mez­szá­mok­kal.

Trük­köz­tek a mez­szá­mok­kal. A szám­tan fon­tos­sá­gára hív­ták föl a gye­re­kek fi­gyel­mét. Szo­morú sta­tisz­ti­kák miatt lép­tek.

Snoop Dogg összekeverte Romániát Kolumbiával

Ekkorát még sztár nem bakizott! A rapper összekeverte Romániát Kolumbiával

Me­g­ár­tott a ko­lum­biai le­vegő Snoop Dogg­nak, mert azt sem tudta, hol jár.

Kizárták egyik szomszédunkat az Eurovíziós Dalfesztiválról!

Kizárták egyik szomszédunkat az Eurovíziós Dalfesztiválról!

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál­ról anyagi okok miatt még nem volt ki­til­tás.

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lok 61 éves tör­té­nete során még nem tör­tént meg, hogy egy je­lent­kező or­szá­got menet köz­ben tilt­sa­nak el a rész­vé­tel­től.

Halálos fertőzéseket okozott a román juhsajt! Riadóztat az EU

Halálos fertőzéseket okozott a román juhsajt! Riadóztat az EU

Ha pi­a­con, nagy­áru­ház­ban juh­saj­tot ven­nél, gon­dold meg.

Ha pi­a­con, nagy­áru­ház­ban juh­saj­tot ven­nél, ala­po­san nézd meg a szár­ma­zási he­lyét, ugyanis eu­ró­pai élel­mi­szer­biz­ton­sági ri­asz­tást adtak ki a Ro­má­ni­á­ból szár­mazó juh­sajtra.

Drakulát választanák román elnöknek!

Drakulát választanák román elnöknek!

Csa­kis tör­té­nelmi sze­mé­lyi­sé­gek közül le­he­tett vá­lasz­tani egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás során. El­gon­dol­kod­tató az ered­mény.

Csa­kis tör­té­nelmi sze­mé­lyi­sé­gek kö­zött le­he­tett vá­lasz­tani egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás során.

Dániából
vásárolnak spermát
a romániai
nők

Dániából vásárolnak spermát a romániai nők

Szom­szé­da­ink­nál nincs sper­ma­bank és egy éven belül dup­lá­jára nőtt a ke­res­let a dán on­dó­sej­tek iránt.

Feketébe borult Kelet-Európa

Feketébe borult Kelet-Európa!

Orosz­or­szág­ban mára, Ro­má­ni­á­ban három napra ren­del­tek el gyászt.

Orosz­or­szág­ban mára, Ro­má­ni­á­ban három napra ren­del­tek el nem­zeti gyászt. Az egész Eu­ró­pát meg­rázó két hét­végi tra­gé­di­á­nak eddig össze­sen 253 ál­do­zata van.

Micsoda leánykérés, több ezren tapsoltak a párnak

Micsoda leánykérés, több ezren tapsoltak a párnak

Meg­adta a mód­ját a le­ány­ké­rés­nek.

Meg­adta a mód­ját a le­ány­ké­rés­nek egy román rög­bi­já­té­kos, aki a Wemb­ley Sta­di­on­ban je­gyezte el ba­rát­nő­jét. Csa­pata és a kö­zön­ség taps­sal kö­szön­tötte.

Dárdai elment, maradt Storck és sokk

Dárdai elment, maradt Storck és a sokk

Dár­dai Pál­lal min­den szép és jó volt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nál.

Dár­dai Pál­lal min­den szép és jó volt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nál. Eu­rópa-baj­noki sze­rep­lés­ről ál­mod­tunk, tá­vo­zása óta azon­ban csős­tül jön a baj.

Botrány: Élő adásban ütötte barátnőjét

Mulatós botrány: Élő adásban ütötte barátnőjét

Óri­ási zűr a román bu­li­báró csa­lád­já­ban. Ni­co­lae Guta té­vé­mű­sor­ban tudta meg, hogy ter­hes ba­rát­nője le­fe­küdt Guta por­nó­sztár mos­to­hafi­á­val.

Óri­ási zűr a román bu­li­báró csa­lád­já­ban. Ni­co­lae Guta ter­hes ba­rát­nője le­fe­küdt Guta por­nó­sztár mos­to­hafi­á­val.

Kémek a sasfészekben

Kémek a sasfészekben

Rekop György (hu­mo­rista, TrollFoci) írása a ri­post.hu-nak. Blog­ge­rünk ez­út­tal a FARE nevű szer­ve­zet­ről mondja el vé­le­mé­nyét.

Rekop György (hu­mo­rista, TrollFoci) írása a ri­post.hu-nak. Blog­ge­rünk ez­út­tal a Nem­zeti Sport On­line egyik cik­ké­ben sze­replő in­for­má­ciók alap­ján mondja el a vé­le­mé­nyét a FARE nevű szer­ve­zet­ről.

Figyelem! Így kell románokat verni

Válogatott, figyelem! Így kell románokat verni - Videó

El­ké­pesztő módon ju­tott ki az Eu­rópa-baj­nok­ságra a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

El­ké­pesztő módon ju­tott ki az Eu­rópa-baj­nok­ságra a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott. Te­rem­ben már le tud­juk győzni a ro­má­no­kat, nagy­pá­lyán 34 éve vá­runk erre.

Megint csak a magyar szurkolóknak csap oda az UEFA

Megint a magyar szurkolóknak csap oda az UEFA

Mu­tat­juk a bi­zo­nyí­ték­ként csa­tolt vi­de­ó­kat - és azt is, hogy mit néz­tek el ta­valy a ro­má­nok­nak.

Mu­tat­juk a bi­zo­nyí­ték­ként csa­tolt vi­de­ó­kat - és azt is, hogy mit néz­tek el ta­valy a ro­má­nok­nak.

A román határon is épülhet kerítés

A román határon is épülhet kerítés

Ha a kor­mány úgy látja szük­sé­gét, a hár­mas ha­tár­tól a Ma­ro­sig tart­hat majd a fi­zi­kai ha­tár­zár a román ha­tá­ron.

Ha a kor­mány úgy látja szük­sé­gét, a hár­mas ha­tár­tól a Ma­ro­sig tart­hat majd a fi­zi­kai ha­tár­zár a román ha­tá­ron.

Van hova fejlődni, Király a gólt hiányolta

Van hova fejlődni, Király a gólt hiányolta

Az el­len­fél ka­pu­jára gya­kor­la­ti­lag ve­szély­te­len volt a ma­gyar csa­pat.

Habár a ma­gyar vá­lo­ga­tott nem ka­pott gólt Ro­má­nia ellen, az el­len­fél ka­pu­jára gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ve­szély­te­len volt. Ki­rály Gábor sze­rint van hova fej­lődni.

Teljesült Storck vágya, de mire megyünk vele?

Teljesült Storck vágya, de mire megyünk vele?

Elé­ge­dett volt a ma­gyar ka­pi­tány.

Elé­ge­dett volt a já­té­ko­sok tel­je­sít­mé­nyé­vel Ro­má­nia ellen a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Habár a to­vább­ju­tás­hoz nem ke­rül­tünk kö­ze­lebb.

Korrupció gyanújával vették őrizetbe Bukarest főpolgármesterét

Korrupció gyanújával vették őrizetbe Bukarest főpolgármesterét

A vád­ha­tó­ság va­sár­napra vir­radó éjjel csa­pott le Sorin Op­res­cura.

A vád­ha­tó­ság va­sár­napra vir­radó éjjel csa­pott le Sorin Op­res­cura, mi­u­tán tet­ten érték, hogy 25 ezer euró ke­nő­pénzt vett át egy ön­kor­mány­zati in­téz­mény­ve­ze­tő­től.

Dárdai szíve megszakadt, utódja lélekben sörfesztiválon járt

Dárdai szíve megszakadt, utódja lélekben sörfesztiválon járt

A Her­tha ve­ze­tő­edzője ma­gá­nyo­san, tévén nézte a ma­gyar-ro­mánt.

A Her­tha ve­ze­tő­edzője ha­za­jött a ma­gyar-ro­mánra, azon­ban nem bírt ki­menni a sta­di­onba.

Egymást verik a románok a Fradi-stadionban! - videó

Egymást verik a románok a Fradi-stadionban! - videó

Belső vil­lon­gás ez.

Balhé már volt az utcán, most megy a sta­di­on­ban is. Akár­csak ta­valy, ez­út­tal ismét a ro­má­nok estek egy­más­nak. Belső vil­lon­gás ez.

Nem kell nekünk Szalai!

Nem kell nekünk Szalai!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott három gól­erős csa­tár­ral ké­szül a ro­má­nok ellen.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott három gól­erős csa­tár­ral ké­szül a ro­má­nok ellen. És a meccs nél­küli Sza­lai Ádám­mal. Nem vitás, kinek kell ki­ma­rad­nia!

Tőzsér leszólta a románokat, nyerni kellett volna

Tőzsér leszólta a románokat, nyerni kellett volna

Nem si­ke­rült gólt sze­rez­nie a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak Ro­má­nia ellen a bu­da­pesti Eb-se­lej­te­zőn. Tő­zsér Dá­niel sze­rint gyenge csa­pat ellen ját­szot­tunk.

Nem si­ke­rült gólt sze­rez­nie a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak Ro­má­nia ellen a bu­da­pesti Eb-se­lej­te­zőn. Tő­zsér Dá­niel sze­rint gyenge csa­pat ellen ját­szot­tunk. A vé­de­ke­zés­sel nem volt gond, de tá­ma­dás­ban öt­let­te­len volt a ma­gyar csa­pat, nem si­ke­rült hely­ze­te­ket ki­ala­kí­ta­nia.

Erdélyből jön a magyar válogatott végzete?

Erdélyből jön a magyar válogatott végzete?

Akár a mi vá­lo­ga­tot­tunk­ban is sze­re­pel­het­né­nek, pén­tek este mégis a román szí­ne­kért har­col­nak. A ven­dé­gek­nél két ma­gyar nevű já­té­kos van.

Akár a mi vá­lo­ga­tot­tunk­ban is sze­re­pel­het­né­nek, pén­tek este mégis a román szí­ne­kért har­col­nak. A ven­dég ke­ret­ben két ma­gyar nevű já­té­kost is ta­lál­ha­tunk.

Drukkerek csapnának össze menekültekkel

Drukkerek csapnának össze menekültekkel

Ko­moly balhé lehet pén­te­ken a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál.

Ko­moly balhé lehet pén­te­ken a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál. A ma­gyar-román fo­ci­meccset boj­kot­táló "ke­mény mag" a le­fú­jás után tün­tetne a me­ne­kül­tek ellen.

Nyeretlen játékosokkal vernénk a románokat?

Nyeretlen játékosokkal vernénk a románokat?

A kö­zép­pá­lyán sem ró­zsás a hely­zet.

A vé­del­men kívül a kö­zép­pá­lyán sem ró­zsás a hely­zet a ma­gyar-román meccs előtt. Rá­adá­sul a leg­erő­sebb em­be­rünk ki is hagyja a meccset.

Dzsudzsákék magyar zenésszel bulizhatnak a román meccs után

Dzsudzsákék magyar zenésszel bulizhatnak a román meccs után

Közös va­cso­rá­val han­gol­tak a fo­cis­ták.

Közös va­cso­rá­val han­golt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott a ro­má­nok el­leni Eb-se­lej­te­zőre. Re­mél­jük, az ét­vá­gyuk csak meg­nőtt a pén­teki csúcs­meccs előtt.

Az MLSZ tart a románoktól?

Az MLSZ tart a románoktól?

Egy ko­rábbi hazai meccs előtt kez­dik el árulni az ok­tó­beri je­gye­ket.

Amire még nem volt példa, a szö­vet­ség egy ko­rábbi hazai meccs előtt kezdi el árulni egy se­lej­te­zőre a je­gye­ket. Vajon attól tar­ta­nak, hogy a ro­má­nok el­leni mér­kő­zés után el­megy a kedv a Fe­röer-szi­ge­tek­től?

Rendőri megszállás a focimeccs miatt

Rendőri megszállás a focimeccs miatt

Ma­gyar­or­szág ke­leti ré­szén fo­ko­zott rend­őri el­len­őr­zés lesz csü­tör­tök­től szom­ba­tig. Az iga­zol­ta­tá­sok során a pén­teki Eb-se­lej­te­zőre tartó druk­ke­re­ket vizs­gál­ják át.

Ma­gyar­or­szág ke­leti ré­szén fo­ko­zott rend­őri el­len­őr­zés lesz csü­tör­tök­től szom­ba­tig. Az iga­zol­ta­tá­sok során a pén­teki Eb-se­lej­te­zőre tartó druk­ke­re­ket vizs­gál­ják át.

Bukott bíró vezeti a magyar-románt

Bukott bíró vezeti a magyar-románt - videó

A német sporin két éve az egész világ rö­hö­gött. A sze­zon vic­cét pro­du­kálta.

A német sporin két éve az egész világ rö­hö­gött. A sze­zon vic­cét pro­du­kálta, most pedig ko­mo­lyan ő kapta a ma­gyar-ro­mánt.

Dzsudzsák nem foglalkozik a kritikákkal

Dzsudzsák nem foglalkozik a kritikákkal

Nem kö­vette taps­vi­har a csa­pa­tát.

Nem kö­vette taps­vi­har ide­haza Dzs­u­dzsák Ba­lázs klub­vál­tá­sát, hi­szen a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a török Bur­sa­spor­hoz szer­ző­dött.

50 évesen is játszana a magyarok ellen a román legenda

50 évesen játszana a magyarok ellen a román legenda

Habár már 50 éves, még min­dig jó for­má­ban érzi magát Ghe­or­ghe Hagi. Pá­lyára lépne pén­te­ken Bu­da­pes­ten.

Habár már 50 éves, még min­dig jó for­má­ban érzi magát Ghe­or­ghe Hagi. Pá­lyára lépne pén­te­ken Bu­da­pes­ten.

Magyar pokoltól tartanak a románok

Magyar pokoltól tartanak a románok

Román té­vé­sek fel­tér­ké­pez­ték a Gro­u­pama Aré­nát.

Más­fél hét­tel a bu­da­pesti Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező előtt román té­vé­sek fel­tér­ké­pez­ték a Gro­u­pama Aré­nát. Le­nyű­gözte őket a sta­dion fel­sze­relt­sége.

Egymást hergeli a két tábor az év meccse, a magyar-román előtt

Egymást hergeli a két tábor az év meccse, a magyar-román előtt

Mi lesz itt szep­tem­ber 4-én?

A ro­má­nok egyen­pó­ló­ban jön­nek, de már transz­pa­ren­sen is üzen­tek. Úgy tűnik, a ma­gyar oldal sem marad adós. Mi lesz itt szep­tem­ber 4-én?

Dögunalmas román csapat jön, mégis esélyesebb

Dögunalmas román csapat jön, mégis esélyesebb

Klasszi­sok nél­küli, át­la­gos ké­pes­ségű román csa­pat ér­ke­zik Bu­da­pestre a pén­teki Eb-se­lej­te­zőre.

Klasszi­sok nél­küli, át­la­gos ké­pes­ségű román csa­pat ér­ke­zik Bu­da­pestre a pén­teki, sors­döntő Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőre. Saj­nos azon­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott még na­gyobb gon­dok­kal küzd. A vé­del­münk és a kö­zép­pá­lyás so­runk erő­sen kér­dő­je­les.

Az utak is olvadnak az eszeveszett hőségben!

Már az utak is olvadnak az eszeveszett hőségben!

Ka­mi­on­sto­pot ve­zet­tek be Ro­má­ni­á­ban.

Ka­mi­on­sto­pot ve­zet­tek be Ro­má­nia egyes ré­szein, mert az óri­ási for­ró­ság­ban fel­pu­hul­tak az utak!

Király még nem törődik a románokkal! Hogy fogadta Dárdai elvesztését?

Király nem törődik a románokkal! Hogy fogadta Dárdai elvesztését?

Ki­rály Gábor immár újra Szom­bat­he­lyen sze­re­pel. A remek kapus egy­előre nem fog­lal­ko­zik a ro­má­nok el­leni Eb-se­lej­te­ző­vel.

Kerítést betonozott a futballpálya közepére!

Megőrült a tulaj, kerítést betonozott a futballpálya közepére!

A tulaj sze­rint az Ote­lul Ga­lati a meg­kér­de­zése nél­kül bő­ví­tette a pá­lyát.

Egy román tu­laj­do­nos sze­rint az Ote­lul Ga­lati a meg­kér­de­zése nél­kül bő­ví­tette a klub edző­pá­lyá­ját. Vá­lasz­ként ke­rí­tést emel­te­tett a 16-osra.