CÍMKE: 'románia'

Ez lett a következménye Romániában az álorvosok működésének

Ez lett a következménye Romániában az álorvosok működésének

Az ügyész­ség el­len­őr­zé­se­ket vég­zett, mi­u­tán ki­rob­bant a se­bész­ként dol­gozó ál­or­vos bot­rá­nya.

Döbbenet, be volt oltva, mégis belehalt az influenzába a nő

Be volt oltva, mégis belehalt az influenzába a nő

Egy AH1 tí­pusú influ­en­za­ví­rus­sal fer­tő­zött nő halt meg az er­dé­lyi Nagy­sze­ben­ben.

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban, Ilfov me­gyé­ben, ahol az olasz ál­se­bész miatt el­ren­delt át­fogó vizs­gá­lat során le­bu­kott egy ál­fog­or­vos.

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban, Ilfov me­gyé­ben, ahol újabb ál­or­vos bu­kott le. Rész­le­tek a cikk­ben!

Rendőr lőtt le tévedésből egy nőt Maros megyében

Rendőr lőtt le tévedésből egy nőt Maros megyében

Rendőr lőtt le té­ve­dés­ből egy nőt.

Rendőr lőtt le té­ve­dés­ből egy nőt a nyílt utcán az er­dé­lyi Maros megye Ma­gyaró te­le­pü­lé­sén - kö­zölte szom­ba­ton az Agerp­res hír­ügy­nök­ség.

Nyolc mentőautó a helyszínen: halálos buszbaleset történt Bökényben

Nyolc mentőautó a helyszínen: halálos buszbaleset történt Bökényben

Egy mun­ká­so­kat szál­lító buszba ro­hant bele egy autó.

Egy mun­ká­so­kat szál­lító buszba ro­hant bele egy autó.

Nem hiszed el mennyit késtek a vonatok egy év alatt

Nem hiszed el mennyit késtek a vonatok egy év alatt

Le­sújtó ada­tot kö­zöl­tek.

Le­sújtó ada­tot kö­zöl­tek a köz­le­ke­dési mi­nisz­té­rium szak­em­be­rei, per­sze egy­ből bo­csá­na­tot kér­tek. A le­rom­lott pálya az oka min­den­nek.

Egyre szörnyűbb a helyzet: szedi körülöttünk áldozatait az influenza

Egyre szörnyűbb a helyzet: szedi körülöttünk áldozatait az influenza

Már nem­csak Hor­vát­or­szág­ban, hanem Ro­má­ni­á­ban is egyre több a ha­lá­los ál­do­zat.

Aljas tettre kérte kiskorú öccsét a féltékeny küküllővári férfi

Aljas tettre kérte kiskorú öccsét a féltékeny küküllővári férfi

A ro­má­niai test­vér­pár ügyé­ben most dön­tött az ügyész­ség.

A ro­má­niai test­vér­pár ügyé­ben most dön­tött az ügyész­ség, a férfi­nak végül nem si­ke­rült el­ke­rül­nie a bör­tönt.

Dráma a kórházban, kocsival hajtott az épületbe a sofőr Romániában

Dráma a kórházban, kocsival hajtott az épületbe a sofőr Romániában

Az ittas férfi a lá­nyát vitte el­lá­tásra, de aztán au­tó­já­val be­ha­tolt az épü­letbe.

A rend­őr­ség sze­rint az ittas férfi a lá­nyát vitte el­lá­tásra, de aztán au­tó­já­val be­ha­tolt az épü­letbe.

Ötre emelkedett az influenza miatt meghalt betegek száma a szomszédban

Ötre emelkedett az influenza miatt meghalt betegek száma a szomszédban

Leg­utóbb egy Maros me­gyei, 70 éves férfi hunyt el, aki­nél a la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok ki­mu­tat­ták az A tí­pusú influ­en­za­ví­rust.

Sokkot kaptak a rendőrök is: pucér sofőr okozott balesetet

Sokkot kaptak a rendőrök is: pucér sofőr okozott balesetet

A fel­te­he­tően egy egé­szen szo­kat­lan bu­li­ból haza igyekvő férfi bal­sze­ren­csé­jére köz­úti bal­ese­tet oko­zott...

Kihűlve vitték kórházba a tinit, folyóba borult egy autó

Kihűlve vitték kórházba a tinit, folyóba borult egy autó

A sofőr az út­vi­szo­nyok­hoz ké­pest túl gyor­san haj­tott.

A sofőr az út­vi­szo­nyok­hoz ké­pest túl gyor­san haj­tott, és el­vesz­tette irá­nyí­tá­sát a kocsi fe­lett.

Csaknem tízezer kivágott fenyőfát kobozott el a rendőrség

Csaknem tízezer kivágott fenyőfát kobozott el a rendőrség

Akkor egy kis­vá­ros­nyi em­ber­nek nem lesz ka­rá­csony­fája?

Akkor egy kis­vá­ros­nyi em­ber­nek nem lesz ka­rá­csony­fája?

Óriási botrányt kavart a magyargyűlölő román klubtulaj

Óriási botrányt kavart a szavaival a magyargyűlölő román klubtulaj

Gigi Be­cali sze­rint a női fut­ball egyenlő a sátán esz­mé­i­nek való meg­fe­le­lés­sel. Azt is ki­fej­tette, miért gon­dolja ezt.

Gigi Be­cali úgy gon­dolja, hogy a női fut­ball egyenlő a sátán esz­mé­i­nek való meg­fe­le­lés­sel.

Mindent vett a kamera: ezt tette a 16 éves fiú egy kis aprópénzért

Mindent vett a kamera: ezt tette a 16 éves fiú egy kis aprópénzért

Egy 13 éves gye­re­ket is be­le­rán­ga­tott az ügybe, egy idős férfi pén­zét vet­ték el.

Balesetet szenvedett, a Dunában találták holtan a fiatal énekesnőt

Balesetet szenvedett, a Dunában találták holtan a fiatal énekesnőt

A mind­össze 33 éves elő­adó a szü­le­i­hez igye­ke­zett, ami­kor a sze­ren­csét­len­ség tör­tént.

Erős havazás és vihar: 150 fát és villanypóznát döntött ki a brutális erejű szél

Erős havazás és vihar: 150 fát és villanypóznát döntött ki a brutális erejű szél

Több mint 150 fát és vil­lany­póz­nát dön­tött ki, sok he­lyen pedig elekt­ro­mos ve­ze­té­ke­ket té­pett le az erős szél.

Elképesztő videó került elő a magyar kézis lányok öltözőjéből

Elképesztő videó került elő a magyar kézis lányok öltözőjéből

Ro­má­nia le­győ­zése után ha­tal­mas ün­nep­lésbe kezd­tek spor­to­ló­ink.

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát! Ro­má­nia le­győ­zése után ha­tal­mas ün­nep­lésbe kezd­tek spor­to­ló­ink.

Teljes sokkban vannak a gyerekek, a kórház előtt hagyta őket anyjuk

Teljes sokkban vannak a gyerekek, a kórház előtt hagyta őket anyjuk

Az ügy­ben a rend­őr­ség is vizs­gá­ló­dik. Az egyik gye­rek 1 éves és 7 hó­na­pos, a ki­sebb pedig 8 hó­na­pos.

Videó jött a horrorbalesetről, öt fiatal halt meg, kettészakadt a kocsi

Videó jött a horrorbalesetről, öt fiatal halt meg, kettészakadt a kocsi

Egy disz­kó­ból men­tek haza, ám egy jobb­ka­nyar­ban egy ka­mi­on­nak csa­pód­tak az au­tó­val.

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

Dió­szegi László kapta az év leg­jobb klub­el­nö­ké­nek járó díjat a Román Lab­da­rú­gás Gá­lá­ján.

Dió­szegi László kapta az év leg­jobb klub­el­nö­ké­nek járó díjat a Román Lab­da­rú­gás Gá­lá­ján.

Lezárták az osztályt: több mint egy tucat román baba lett beteg

Lezárták az osztályt: több mint egy tucat román baba lett beteg

Az egyik bu­ka­resti szü­lé­sze­ten a dol­go­zók­ról fer­tőző bak­té­ri­u­mok ke­rül­tek a ki­csikre.

Az egyik bu­ka­resti szü­lé­sze­ten a dol­go­zók­ról fer­tőző bak­té­ri­u­mok ke­rül­tek a ki­csikre.

Romániából tör be hazánkba a szibériai hideg

Romániából tör be hazánkba a szibériai hideg

Ér­kez­het­nek az első hó­pely­hek!

A kel­le­mes, langy­me­leg ősz után ez az első olyan hét­vége, ami­kor már egyre na­gyobb te­rü­le­ten fa­gyos a haj­nal, és nap­pal a 10 fokot sem érjük el.

Teljes a készültség szomszédainknál, holtan találtak egy családot

Teljes a készültség szomszédainknál, holtan találtak egy családot

A rend­őrök nagy erők­kel vo­nul­tak ki a hely­színre. Ott ször­nyű do­log­gal szem­be­sül­tek.

Elképesztő, mi történt a faluban: Minden kamerát elloptak éjszaka

Elképesztő, mi történt a faluban: Minden kamerát elloptak éjszaka

Az összes térfi­gyelő ka­me­rát el­lop­ták is­me­ret­len tet­te­sek!

Az összes térfi­gyelő ka­me­rát el­lop­ták is­me­ret­len tet­te­sek egyet­len éj­szaka alatt! A pol­gár­mes­ter vette észre a közel tu­cat­nyi esz­köz el­tű­né­sét, s a te­le­pü­lés első em­bere volt az, aki je­len­tette az ese­tet a rend­őr­sé­gen.

Bajban a románok, a magyarokat szidták a fociszurkolók

Bajban a románok, a magyarokat szidták a fociszurkolók

Vizs­gá­ló­dik az UEFA.

Vizs­gálja az UEFA a román szur­ko­lók vi­sel­ke­dé­sét a Szer­bia ellen lab­da­rúgó NL-ta­lál­ko­zón. Több sza­bály­ta­lan­sá­got is el­kö­vet­tek.

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

A vi­deón azt látni, hogy egy idős férfi a föl­dön von­szolja magát, mel­lette pedig egy kór­házi ápoló áll­do­gál egy to­ló­szék­kel.

Drámai jelenet az utcán, veszélybe került egy babakocsis gyerek

Drámai jelenet az utcán, veszélybe került egy babakocsis gyerek

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a fel­nőt­te­ket.

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a fel­nőt­te­ket. A gyer­mek­vé­de­lem is vizs­gá­la­tot indít.

Elképesztő fotógaléria a magyarság legnagyobb vásáráról

Elképesztő fotógaléria a magyarság legnagyobb vásáráról

A tör­té­nelmi Er­dély ha­tá­rán ren­de­zik meg min­den ok­tó­ber­ben a le­gen­dás fe­ke­te­tói vá­sárt Kö­rös­fe­ke­te­tón.

A tör­té­nelmi Er­dély ha­tá­rán ren­de­zik meg min­den ok­tó­ber­ben a le­gen­dás fe­ke­te­tói vá­sárt Kö­rös­fe­ke­te­tón. Egész Ma­gyar­or­szág­ról ide­se­reg­le­nek a tu­ris­ták, hogy meg­néz­zék a több mint 200 éve meg­tar­tott vá­sárt - ahol már csak le­ányt nem árul­nak...

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Több mint 200 ember szo­rult or­vosi el­lá­tásra.

Több mint 200 ember szo­rult or­vosi el­lá­tásra. Ma ün­nep­lik Szent Pi­roska nap­ját.

Sokkoló hír: Újra terjed a halálos fertőzés a szomszédban

Sokkoló hír: Újra terjed a halálos fertőzés a szomszédban

Ti­zenöt új ka­nya­rós meg­be­te­ge­dést iga­zol­tak or­szág­szerte szep­tem­ber 24-e és 28-a kö­zött Ro­má­ni­á­ban.

Kiakadt az internet, gyerekek életét tette kockára a kocsiban a férfi - videó

Kiakadt az internet, gyerekek életét tette kockára a kocsiban a férfi - videó

A fe­le­lőt­len férfi az egé­szet élő­ben köz­ve­tí­tette. Nem csoda, hogy nagy a fel­há­bo­ro­dás!

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

A fi­a­ta­labb fiú kést rán­tott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt.

Két ti­zen­éves ve­sze­ke­dett össze, majd a fi­a­ta­labb fiú kést rán­tott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt.

Az egész internet a román kommandósokon röhög! - videó

Az egész internet a román kommandósokon röhög! - videó

Kép­te­le­nek vol­tak be­jutni egy tár­sas­házi la­kásba, simán ki­fo­gott raj­tuk az ajtó!

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Tár­sát is meg­tá­mad­ták, azon­nal kór­házba ro­han­tak velük. Mind­ket­ten szá­mos sé­rü­lést szen­ved­tek.

Borzalom az autóműhelyben, hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség

Borzalom az autóműhelyben, hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség

Véres gyil­kos­ságra de­rült fény. Nyolc em­bert bi­lincs­ben vit­tek el.

Véres gyil­kos­ságra de­rült fény. Nyolc em­bert bi­lincs­ben vit­tek el ki­hall­ga­tásra.

Döbbenetes halál: cefrés hordóba fulladt két férfi

Döbbenetes halál: cefrés hordóba fulladt két férfi

Bi­zarr bal­eset ál­do­zata lett a két férfi. Egy­má­son is se­gí­teni pró­bál­tak...

Bi­zarr bal­eset ál­do­zata lett a két férfi. Egy­má­son is se­gí­teni pró­bál­tak, de a ki­pá­rolgó al­ko­hol­gőz mind­ket­tő­jük­kel vég­zett.

Eldurvult a családi vita: balesetet okozott a férj, meg akart halni

Eldurvult a családi vita: balesetet okozott a férj, meg akart halni

A férfi miatt töb­ben meg­sé­rül­tek.

A férfi miatt töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel ke­rült kór­házba.

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Múlt hét pén­te­ken, az egyes for­rá­sok sze­rint 20-30 ezer fősre duz­zadó kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sen négy vét­len iz­ra­eli tu­ris­tát is ala­po­san el­ver­tek a román "rend­fenn­tartó erők".

Nagy a baj: Már a szomszédban tombol a halálos kór

Nagy a baj: Már a szomszédban tombol a halálos kór

Eu­rópa má­so­dik leg­na­gyobb ser­tés­farm­ján is fel­ütötte a fejét a ha­lá­los, af­ri­kai ser­tés­pes­tis. A Duna viszi to­vább a ha­lált?

Eu­rópa má­so­dik leg­na­gyobb ser­tés­farm­ján is fel­ütötte a fejét a ha­lá­los, af­ri­kai ser­tés­pes­tis. A Duna viszi to­vább a ha­lált?

Döbbenetes látvány a körforgalomban, ez zuhant ki a halottaskocsiból

Döbbenetes látvány a körforgalomban, ez zuhant ki a halottaskocsiból

A sofőr nyu­god­tan to­vább­haj­tott, nem vette észre.

A sofőr nyu­god­tan to­vább­haj­tott, nem vette észre, hogy az au­tó­ból ki­esett va­lami.

Segélykiáltás hallatszott: órákkal később találták meg a holttestet

Segélykiáltás hallatszott: órákkal később találták meg a holttestet

A fi­a­tal férfi fel­ál­dozta magát, hogy bajba ju­tott is­me­rő­sét ki­mentse a tóból.

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Ismét a ro­má­niai uta­kon tör­tént vég­ze­tes bal­eset, mert egy fi­a­tal a ve­ze­tés he­lyett a vi­de­óra kon­cent­rált.

Rettenetes tragédia történt: Megfojtotta 3 éves kisfiát a kegyetlen nő

Rettenetes tragédia történt: Megfojtotta 3 éves kisfiát a kegyetlen nő

Azt hitte, hogy a sá­tán­nal fek­szik egy ágy­ban. A 33 éves nőt őri­zetbe vet­ték.

A ször­nyű tettre ma­gya­rá­zat­ként a kö­vet­ke­zőt mondta az anya: azt hitte, hogy a sá­tán­nal fek­szik egy ágy­ban. A 33 éves nőt a gyil­kos­ság után őri­zetbe vet­ték a rend­őrök: ko­moly vizs­gá­lat vár rá, mi­előtt dön­tés szü­le­tik a sor­sá­ról.

Szörnyű baleset történt: elaludt a sofőr, mindenki meghalt Belényesnél

Szörnyű baleset történt: elaludt a sofőr, mindenki meghalt Belényesnél

A sofőr miatt a kocsi összes utasa éle­tét vesz­tette.

A sofőr miatt a kocsi összes utasa éle­tét vesz­tette, ket­ten a men­tők kezei kö­zött hal­tak meg.

Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak a 6 éves balánbányai kisfiúra

Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak a 6 éves balánbányai kisfiúra

A gye­re­ket hétfő óta több száz ember ke­reste nagy erők­kel.

A gye­re­ket hétfő óta több száz ember ke­reste nagy erők­kel.

Rettenetes tragédia áldozata lett egy fiatal - Nem is baleset történt?

Rettenetes tragédia áldozata lett egy fiatal - Nem is baleset történt?

Óri­ási se­bes­ség­gel tör­tént a be­csa­pó­dás, a férfi­nak esé­lye sem volt a túl­élésre. Meg­szó­lal­tak a szem­ta­núk.

Újabb román sofőr élőzött Facebookon, a videó az eddigieken is túltesz

Újabb román sofőr élőzött Facebookon, a videó az eddigieken is túltesz

A férfi­nak nem elég, hogy nem volt jo­go­sít­vá­nya, saját kis­lá­nya éle­tét tette koc­kára, ami­kor a vo­lán­hoz ül­tette.

Most közölték: rettenetes tragédia történt hajnalban Erdélyben

Most közölték: rettenetes tragédia történt hajnalban Erdélyben

Bor­zasztó rész­le­tek­ről szá­molt be az asszony, aki asszisz­tens­nő­ként dol­go­zik a helyi kór­ház­ban.

Felfoghatatlan, amit a családapa az éj leple alatt tett szeretteivel

Felfoghatatlan, amit a családapa az éj leple alatt tett szeretteivel

Ál­muk­ban ölte meg csa­lád­tag­jait.

A ro­má­niai férfi ál­muk­ban ölte meg csa­lád­tag­jait, mert ál­lí­tása sze­rint meg akarta men­teni a lel­kü­ket.

Brutális részletek a gyönyörű tinilány haláláról, vallott a gyilkos

Brutális részletek a gyönyörű tinilány haláláról, vallott a gyilkos

A 18 éves lányt egy is­me­rőse gyil­kolta meg.

A 18 éves lányt egy is­me­rőse gyil­kolta meg, mi­u­tán dur­ván össze­vesz­tek az er­dő­ben.

Borzalom az erdő szélén: gyönyörű diáklány holttestére bukkantak

Borzalom az erdő szélén: gyönyörű diáklány holttestére bukkantak

A gyil­kos és ál­do­zata jól is­mer­ték egy­mást, de a tra­gé­dia nap­ján csú­nyán össze­vesz­tek, a fi­a­tal fiú ezért kést rán­tott.

Bizarr ügy: felesége halottnak nyilváníttatta élő férjét

Bizarr ügy a bíróságon: felesége halottnak nyilváníttatta élő férjét

Egy ro­má­niai férfi már több mint egy éve azért küzd, hogy is­mer­jék el: élet­ben van.

Bonyolódik az ügy: a hatóság nem hiszi el a férfinak, hogy nem halott

Bonyolódik az ügy: a hatóság nem hiszi el a férfinak, hogy nem halott

Egy román férfi már két éve a sze­mély­azo­nos­sá­gáért har­col.

Egy román férfi már két éve azért har­col, hogy vissza­kapja a sze­mély­azo­nos­sá­gát.

Március 15-ét ünneplőket támad Romániában a hatalom

Március 15-ét ünneplőket támad Romániában a hatalom

Szij­jártó Péter köz­le­mény­ben til­ta­ko­zott.

Szij­jártó Péter köz­le­mény­ben szó­lí­totta fel a román ha­tó­sá­go­kat, hogy ne bün­tes­sék a ma­gya­ro­kat.

Betelt a pohár, kirúgták a magyar fociedzőt

Betelt a pohár, kirúgták a magyar fociedzőt

Szep­tem­ber óta dol­go­zott a klub­nál.

Mi­ri­uta László nem tudta be­jut­tatni csa­pa­tát a rá­ját­szásba. Szep­tem­ber óta dol­go­zott a klub­nál.

Rémület szomszédainknál: az egész ország beleremegett a jelenségbe

Rémület szomszédainknál: az egész ország beleremegett a jelenségbe

Föld­ren­gés volt Ro­má­ni­á­ban.

Az idei év leg­dur­vább föld­ren­gé­sét re­giszt­rál­ták a szom­szé­dos Ro­má­ni­á­ban.

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

A kis­lány vizs­gá­latra ment, de a dok­tor mi­nő­sít­he­tet­le­nül vi­sel­ke­dett vele.

A kis­lány sport­or­vosi vizs­gá­latra ment, de a te­mes­vári dok­tor mi­nő­sít­he­tet­le­nül vi­sel­ke­dett vele.

Fordulat a Kék Bálna öngyilkos áldozatainak ügyében

Fordulat a Kék Bálna öngyilkos áldozatainak ügyében

Ro­má­ni­á­ban hoz­tak dön­tést.

Nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem az egész vi­lá­gon le­het­tek ál­do­za­tai a ve­szé­lyes ki­hí­vás­nak, most Ro­má­ni­á­ban ho­zott dön­tést a helyi ügyész­ség.

Bomló holttesteket találtak az üres házban, anya és lánya halt meg

Bomló holttesteket találtak az üres házban, anya és lánya halt meg

Rej­té­lyes ket­tős ha­lál­eset rázta meg Bras­sót: egy la­kat­lan épü­let­ben két bomló holt­tes­tet ta­lál­tak a rend­őrök.

Elképesztő kórházi eset, felháborítóan viselkedtek az ápolónők a beteg mellett

Elképesztő kórházi eset, felháborítóan viselkedtek az ápolónők a beteg mellett

Meg­szó­lalt a kór­ház ve­ze­tő­sége is.

Az in­ter­ne­te­zők sorra osz­tot­ták meg a tör­tén­te­ket, meg is lett az ered­mé­nye. Meg­szó­lalt a kór­ház ve­ze­tő­sége is.

Családi tragédia: az apa megcsúszott a kocsival, szörnyethalt a kisfiú

Családi tragédia: az apa megcsúszott a kocsival, szörnyethalt a kisfiú

A gye­re­ket pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, mi­u­tán ki­emel­ték a ko­csi­ból.

A gye­re­ket pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, mi­u­tán ki­emel­ték a fo­lyóba csú­szott ko­csi­ból, de mind­hi­ába.

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Mihai Tu­dose akasz­tás­sal fe­nye­gette meg azo­kat az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat, akik a szü­lő­föld­jü­kön szé­kely zász­lót tűz­nek ki.

Súlyos tömegbaleset történt: a volánnál kapott rohamot egy sofőr

Súlyos tömegbaleset történt: a volánnál kapott rohamot egy sofőr

Egy sofőr epi­lep­sziás ro­ha­mot ka­pott a volán mö­gött, ezért nem tudta le­venni a lábát a gáz­ról.

Brutális baleset történt a Budapestre tartó vonattal

Brutális baleset történt a Budapestre tartó vonattal

A vonat be­le­haj­tott egy nyájba.

A vonat még a ro­má­niai Ma­ros­ke­reszt­úr­nál haj­tott bele egy gya­nút­lan juh­nyájba.

Szörnyű látvány: holttesteket ásnak ki a föld alól a vasút mellett

Szörnyű látvány: holttesteket ásnak ki a föld alól a vasút mellett

Vég­ze­tes bal­eset ért három em­bert munka köz­ben. Nem tud­ták ki­vé­deni a tra­gé­diát.

Családi tragédia: holtan találták a jászvásári párt karácsony napján

Családi tragédia: holtan találták a jászvásári párt karácsony napján

A könyv­tá­ros és fe­le­sége el­ma­rad­tak a ka­rá­cso­nyi ebéd­ről.

A ro­má­niai Jász­vá­sár egye­te­mé­nek könyv­tá­rosa és fe­le­sége el­ma­rad­tak a ka­rá­cso­nyi ebéd­ről.

A röhögő osztály szeme láttára verték meg a tanárnőt

A röhögő osztály szeme láttára verték meg a tanárnőt

A pe­da­gó­gus fe­gyel­mezni pró­bált.

A pe­da­gó­gus fe­gyel­mezni pró­bálta a ti­né­dzse­re­ket, majd ami­kor el akarta hagyni a ter­met, a fiúk rá­ron­tot­tak. Az igaz­gató fur­csán kom­men­tálta az ese­tet.

Most érkezett: buszmegállóban várakozó gyerekek közé hajtott egy kocsi

Most érkezett: buszmegállóban várakozó gyerekek közé hajtott egy kocsi

Öt gye­re­ket a sür­gős­ségi kór­házba vit­tek. Az első hírek sze­rint a sofőr túl gyor­san haj­tott be egy enyhe ka­nyarba.

Ez rémisztő: holtan találták az ápolónőt, járvány szedi áldozatait

Ez rémisztő: holtan találták az ápolónőt, járvány szedi áldozatait

Négy ka­masz is éle­tét vesz­tette. Ol­tás­sal meg­előz­hető a be­teg­ség.

Négy ka­masz is éle­tét vesz­tette. Ol­tás­sal meg­előz­hető a be­teg­ség - fi­gyel­mez­tet­nek az or­vo­sok.

Váratlan fordulat a fiatal rendőrnőt halálra gázoló kamionos ügyében

Váratlan fordulat történt a fiatal rendőrnőt halálra gázoló kamionos ügyében

Nem egé­szen azt a dön­tést hozta a bí­ró­ság, amire a csa­ládja szá­mí­tott.

Nem egé­szen azt a dön­tést hozta a bí­ró­ság, amire a 23 éves nő csa­ládja szá­mí­tott.

Pánik Romániában: százával érnek partot a migránsok

Pánik Romániában: százával érnek partot a migránsok

Már az első ka­taszt­rófa is meg­tör­tént.

Szep­tem­ber­ben már több száz il­le­gá­lis be­ván­dor­lóra csap­tak le a román parti őrség em­be­rei a Fe­kete-ten­ge­ren. Pén­te­ken már az első ka­taszt­rófa is meg­tör­tént.

Szörnyű tragédia történt, a gyerekek iskolába se mehetnek a környéken

Szörnyű tragédia történt, a gyerekek iskolába se mehetnek a környéken

A hétfő reg­geli ada­tok sze­rint nyolc ember hunyt el tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött.

Borzalmas baleset: egy teljes család veszett a Dunába

Borzalmas baleset: egy teljes család veszett a Dunába

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát az autó fe­lett, amely így be­le­sod­ró­dott a fo­lyóba és el­me­rült. A bú­vá­rok sze­rint egyre fogy a re­mény.

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát az autó fe­lett, amely így be­le­sod­ró­dott a fo­lyóba és el­me­rült. A bú­vá­rok sze­rint egyre fogy a re­mény.

Gyilkos vihar csapott le a Bánságra, több halott

Gyilkos vihar csapott le a Bánságra, több halott

Egy asszony a te­mes­vári ál­lat­kert­ben vesz­tette éle­tét. Nem tu­dott hova me­ne­külni a pusz­tító íté­let­idő elől.

Egy asszony a te­mes­vári ál­lat­kert­ben vesz­tette éle­tét. Nem tu­dott hova me­ne­külni.

Elnöki üdvöske  is támogatta a székelyeket

Elnöki üdvöske is támogatta a székelyeket

A román elnök üdvöskéje is támogatta a Székelyföld-térképeket

Nincs is na­gyobb derű ennél.

Ki­de­rült: a román ál­lamfő egy­kori üd­vös­kéje mi­nisz­ter­ként tá­mo­gatta a szé­ke­lye­ket.

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Jön­nek a leg­ke­mé­nyebb esz­kö­zök.

Ideje a leg­ke­mé­nyebb esz­kö­zök­höz nyúlni a Kár­pát­al­ján élő ma­gyar ki­sebb­ség vé­delme ér­de­ké­ben - je­len­tette ki a kül­ügy­mi­nisz­ter.

A Ku-Klux-Klan módszereit vetik be a székelyek ellen

A Ku-Klux-Klan módszereit vetik be a székelyek ellen

A Ku Klux Klán módszereit vetik be a székelyek ellen

Fo­gyasz­tó­védő-kom­man­dók azt vizs­gál­ják a há­rom­széki cé­gek­nél: ki, ho­gyan be­szél ro­má­nul.

Arról ér­te­sült Tamás Sán­dor, a Ko­vászna me­gyei ön­kor­mány­zat el­nöke, hogy fo­gyasz­tó­védő-kom­man­dók jár­ják a há­rom­széki cé­ge­ket. Azt vizs­gál­ják, ki ho­gyan be­szél ro­má­nul.