CÍMKE: 'románia'

Félmillió pakisztáni vendégmunkás jön Romániába???

Félmillió pakisztáni vendégmunkás jön Romániába???

Nem vi­lá­gos, hogy mi hang­zott el a román nagy­kö­vet és a pa­kisz­táni mi­nisz­ter be­szél­ge­té­sén.

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen vesztették életüket

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént. A sze­rel­vény 3-400 mé­te­ren tolta maga előtt a kis­buszt a ro­má­niai Buzau me­gyé­ben.

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént. A sze­rel­vény 3-400 mé­te­ren tolta maga előtt a kis­buszt a ro­má­niai Buzau me­gyé­ben.

Megrázó fejlemény, holtan találták az eltűnt férfit

Megrázó fejlemény, holtan találták az eltűnt férfit

Hó­na­pok óta nagy erők­kel ke­res­ték, de mire rá­ta­lál­tak, már késő volt. Egy tu­rista ta­lálta meg a te­te­met.

Hó­na­pok óta nagy erők­kel ke­res­ték a szent­este el­tűnt férfit, de mire rá­ta­lál­tak, már késő volt. Egy tu­rista ta­lálta meg a te­te­met.

Most érkezett: felborult egy román busz, rengeteg a sérült - videó

Most érkezett: felborult egy román busz, rengeteg a sérült - videó

A jár­mű­vön 23 utas uta­zott, kö­zü­lük senki sem úszta meg sé­rü­lés nél­kül. A bal­ese­tet gyors­haj­tás okozta a rend­őr­ség sze­rint.

Botrány, több centis sebet ejtett egy boltos az ilenai hatéves fején

Botrány, több centis sebet ejtett egy boltos az ilenai hatéves fején

A nő két­szer is fejbe dobta a gye­re­ket, aki egyéb­ként na­ponta több­ször is be­tért hozzá.

A nő két­szer is fejbe dobta a gye­re­ket, aki egyéb­ként na­ponta több­ször is be­tért hozzá.

Borzalmas hír jött: magyar autó zuhant a patakba, 7 éves kislány halt meg

Borzalmas hír jött: magyar autó zuhant a patakba, 7 éves kislány halt meg a balesetben

A kocsi le­sod­ró­dott az útról Ro­má­ni­á­ban, a kis­lány pedig be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Gyalog indult Magyarországra ez a borsodi nő, hirtelen nyoma veszett

Gyalog indult Magyarországra ez a borsodi nő, hirtelen nyoma veszett

A Ka­zinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri egy 42 éves sa­jó­szent­pé­teri nő el­tű­nése ügyé­ben.

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisgyerek az áldozat

Rettenetes tragédiáról érkezetthír, egy 18 hónapos kisgyerek az áldozat

Pró­bál­ták új­ra­élesz­teni a ki­csit, de nem jár­tak si­ker­rel az or­vo­sok. Egy pil­la­nat alatt tör­tént a ször­nyű­ség.

Pró­bál­ták új­ra­élesz­teni a ki­csit, de nem jár­tak si­ker­rel az or­vo­sok. Egy pil­la­nat alatt tör­tént a ször­nyű­ség. a rend­őr­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott. Íme fel­ka­varó rész­le­tek!

Borzalmas látvány a mezőn: holtan találtak egy 49 éves napszámos nőre

Borzalmas látvány a mezőn: holtan találtak egy 49 éves napszámos nőre

Az asszonyt három fi­a­tal tá­madta meg a múlt héten.

Az asszonyt három fi­a­tal tá­madta meg a múlt héten, majd ször­nyű­sé­get mű­vel­tek vele.

Döbbenet, be volt oltva, mégis belehalt az influenzába a nő

Be volt oltva, mégis belehalt az influenzába a nő

Az AH1 tí­pusú vírus okozta a ha­lá­lát.

Egy AH1 tí­pusú influ­en­za­ví­rus­sal fer­tő­zött nő halt meg az er­dé­lyi Nagy­sze­ben­ben, ami azért ér­de­kes, mert be volt oltva influ­enza ellen.

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Egy har­ma­dik ál­or­vos is le­bu­kott.

Egy har­ma­dik ál­or­vos is le­bu­kott Ro­má­ni­á­ban, ő ál­lami kli­ni­kán dol­go­zott tíz éve nő­gyó­gyász­ként. Ra­luca-Da­ni­ela Bîr­san­nak nem volt még érett­sé­gije se.

Ez lett a következménye Romániában az álorvosok működésének

Ez lett a következménye Romániában az álorvosok működésének

Az ügyész­ség el­len­őr­zé­se­ket vég­zett.

Az ügyész­ség el­len­őr­zé­se­ket vég­zett, mi­u­tán ki­rob­bant a se­bész­ként dol­gozó, nyolc osz­tályt vég­zett olasz par­ko­lóőr ügye. Több sza­bály­ta­lan­sá­got ta­lál­tak.

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban, Ilfov me­gyé­ben, ahol az olasz ál­se­bész miatt el­ren­delt át­fogó vizs­gá­lat során le­bu­kott egy ál­fog­or­vos.

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban, Ilfov me­gyé­ben, ahol az olasz ál­se­bész miatt el­ren­delt át­fogó vizs­gá­lat során le­bu­kott egy ál­fog­or­vos. Mint ki­de­rült, az ál­se­bész ügy­védje sem va­lódi ügy­véd. Ahogy arról a Ri­post ko­ráb­ban be­szá­molt, ta­valy több mű­té­tet is el­vég­zett bu­ka­resti ma­gán­kli­ni­ká­kon egy olasz par­ko­lóőr.

Rendőr lőtt le tévedésből egy nőt Maros megyében

Rendőr lőtt le tévedésből egy nőt Maros megyében

Rendőr lőtt le té­ve­dés­ből egy nőt.

Rendőr lőtt le té­ve­dés­ből egy nőt a nyílt utcán az er­dé­lyi Maros megye Ma­gyaró te­le­pü­lé­sén - kö­zölte szom­ba­ton az Agerp­res hír­ügy­nök­ség.

Nyolc mentőautó a helyszínen: halálos buszbaleset történt Bökényben

Nyolc mentőautó a helyszínen: halálos buszbaleset történt Bökényben

Egy mun­ká­so­kat szál­lító buszba ro­hant bele egy autó. A ko­csit ve­zető férfi nem élte túl a fron­tá­lis üt­kö­zést.

Aljas tettre kérte kiskorú öccsét a féltékeny küküllővári férfi

Aljas tettre kérte kiskorú öccsét a féltékeny küküllővári férfi

A ro­má­niai test­vér­pár ügyé­ben most dön­tött az ügyész­ség, a férfi­nak végül nem si­ke­rült el­ke­rül­nie a bör­tönt.

Kihűlve vitték kórházba a tinit, folyóba borult egy autó

Kihűlve vitték kórházba a tinit, folyóba borult egy autó

A sofőr az út­vi­szo­nyok­hoz ké­pest túl gyor­san haj­tott, és el­vesz­tette irá­nyí­tá­sát a kocsi fe­lett.

Nem hiszed el mennyit késtek a vonatok egy év alatt

Nem hiszed el mennyit késtek a vonatok egy év alatt

Le­sújtó ada­tot kö­zöl­tek a köz­le­ke­dési mi­nisz­té­rium szak­em­be­rei, per­sze egy­ből bo­csá­na­tot kér­tek.

Le­sújtó ada­tot kö­zöl­tek a román köz­le­ke­dési mi­nisz­té­rium szak­em­be­rei, per­sze egy­ből bo­csá­na­tot kér­tek.

Egyre szörnyűbb a helyzet: szedi körülöttünk áldozatait az influenza

Egyre szörnyűbb a helyzet: szedi körülöttünk áldozatait az influenza

Már nem­csak Hor­vát­or­szág­ban, hanem Ro­má­ni­á­ban is egyre több a ha­lá­los ál­do­zat.

Dráma a kórházban, kocsival hajtott az épületbe a sofőr Romániában

Dráma a kórházban, kocsival hajtott az épületbe a sofőr Romániában

Az ittas férfi a lá­nyát vitte el­lá­tásra, de aztán au­tó­já­val be­ha­tolt az épü­letbe.

Ötre emelkedett az influenza miatt meghalt betegek száma a szomszédban

Ötre emelkedett az influenza miatt meghalt betegek száma a szomszédban

Leg­utóbb egy Maros me­gyei, 70 éves férfi hunyt el.

Leg­utóbb egy Maros me­gyei, 70 éves férfi hunyt el.

Sokkot kaptak a rendőrök is: pucér sofőr okozott balesetet

Sokkot kaptak a rendőrök is: pucér sofőr okozott balesetet

Egé­szen haj­me­resztő szil­vesz­tere le­he­tett a román férfi­nak.

Egé­szen haj­me­resztő szil­vesz­tere le­he­tett a román férfi­nak.

Óriási botrányt kavart a magyargyűlölő román klubtulaj

Óriási botrányt kavart a szavaival a magyargyűlölő román klubtulaj

Gigi Be­cali megint nem bírt ma­gá­val.

Gigi Be­cali sze­rint a női fut­ball egyenlő a sátán esz­mé­i­nek való meg­fe­le­lés­sel. Azt is ki­fej­tette, hogy miért gon­dolja ezt.

Mindent vett a kamera: ezt tette a 16 éves fiú egy kis aprópénzért

Mindent vett a kamera: ezt tette a 16 éves fiú egy kis aprópénzért

Egy 13 éves gye­re­ket is be­le­rán­ga­tott az ügybe, egy idős férfi pén­zét vet­ték el.

Csaknem tízezer kivágott fenyőfát kobozott el a rendőrség

Csaknem tízezer kivágott fenyőfát kobozott el a rendőrség

Akkor egy kis­vá­ros­nyi em­ber­nek nem lesz ka­rá­csony­fája?

Akkor egy kis­vá­ros­nyi em­ber­nek nem lesz ka­rá­csony­fája?

Elképesztő videó került elő a magyar kézisek öltözőjéből

Elképesztő videó került elő a magyar kézis lányok öltözőjéből

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát!

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát! Ro­má­nia le­győ­zése után ha­tal­mas ün­nep­lésbe kezd­tek spor­to­ló­ink.

Teljes sokkban vannak a gyerekek, a kórház előtt hagyta őket anyjuk

Teljes sokkban vannak a gyerekek, a kórház előtt hagyta őket anyjuk

Az ügy­ben a rend­őr­ség is vizs­gá­ló­dik. Az egyik gye­rek 1 éves és 7 hó­na­pos, a ki­sebb pedig 8 hó­na­pos.

Erős havazás és vihar: 150 fát és villanypóznát döntött ki a brutális erejű szél

Erős havazás és vihar: 150 fát és villanypóznát döntött ki a brutális erejű szél

Sok he­lyen elekt­ro­mos ve­ze­té­ke­ket té­pett le az erős szél.

Több mint 150 fát és vil­lany­póz­nát dön­tött ki, sok he­lyen pedig elekt­ro­mos ve­ze­té­ke­ket té­pett le az erős szél az utóbbi 24 órá­ban Ro­má­ni­á­ban.

Videó jött a horrorbalesetről, öt fiatal halt meg, kettészakadt a kocsi

Videó jött a horrorbalesetről, öt fiatal halt meg, kettészakadt a kocsi

Egy disz­kó­ból men­tek haza, ám egy ka­nyar­ban egy ka­mi­on­nak csa­pód­tak.

Egy disz­kó­ból men­tek haza, ám egy jobb­ka­nyar­ban egy ka­mi­on­nak csa­pód­tak az au­tó­val.

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

Dió­szegi László lett az év klub­el­nöke.

Dió­szegi László lett az év el­nöke Ro­má­ni­á­ban. A Sepsi OSK tu­laj­do­nosa a csa­pat já­té­ko­sa­ira és a szur­ko­ló­tá­borra há­rí­totta az ér­de­met.

Lezárták az osztályt: több mint egy tucat román baba lett beteg

Lezárták az osztályt: több mint egy tucat román baba lett beteg

Bak­té­ri­u­mok ke­rül­tek a ki­csikre.

Az egyik bu­ka­resti szü­lé­sze­ten a dol­go­zók­ról fer­tőző bak­té­ri­u­mok ke­rül­tek a ki­csikre.

Elképesztő, mi történt a faluban: Minden kamerát elloptak éjszaka

Elképesztő, mi történt a faluban: Minden kamerát elloptak éjszaka

Az összes térfi­gyelő ka­me­rát el­lop­ták is­me­ret­len tet­te­sek egyet­len éj­szaka alatt! A pol­gár­mes­ter je­len­tette az ese­tet.

Drámai jelenet az utcán, veszélybe került egy babakocsis gyerek

Drámai jelenet az utcán, veszélybe került egy babakocsis gyerek

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a fel­nőt­te­ket. A gyer­mek­vé­de­lem is vizs­gá­la­tot indít.

Teljes a készültség szomszédainknál, holtan találtak egy családot

Teljes a készültség szomszédainknál, holtan találtak egy családot

A rend­őrök nagy erők­kel vo­nul­tak ki a hely­színre. Ott ször­nyű do­log­gal szem­be­sül­tek.

Szörnyű véget ért a házibuli: erre a rendőrök sem számítottak

Szörnyű véget ért a házibuli: olyan történt, amire a rendőrök sem számítottak

Végül ők sé­rül­tek meg in­téz­ke­dés köz­ben, a bu­li­zók ugyanis nem fog­ták vissza ma­gu­kat.

Bajban a románok, a magyarokat szidták a fociszurkolók

Bajban a románok, a magyarokat szidták a fociszurkolók

Vizs­gálja az UEFA a román szur­ko­lók vi­sel­ke­dé­sét a Szer­bia ellen lab­da­rúgó NL-ta­lál­ko­zón.

Vizs­gálja az UEFA a román szur­ko­lók vi­sel­ke­dé­sét a Szer­bia ellen lab­da­rúgó NL-ta­lál­ko­zón.

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

Egy férfi a föl­dön von­szolja magát, mel­lette egy kór­házi ápoló áll­do­gál.

A vi­deón látni, hogy egy férfi a föl­dön von­szolja magát, mel­lette pedig egy kór­házi ápoló áll­do­gál.

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Több mint 200 ember szo­rult or­vosi el­lá­tásra. Ma ün­nep­lik Szent Pi­roska nap­ját.

Hármas tragédiát okozott a volt rendőr, buliból ment hazafelé - helyszíni videó

Hármas tragédiát okozott a volt rendőr, buliból ment hazafelé - helyszíni videó

A volt rendőr és két fi­a­tal vesz­tette éle­tét egy fron­tá­lis ka­ram­bol­ban Bán­ffy­hu­nyad­nál.

Elképesztő fotógaléria a magyarság legnagyobb vásáráról

Elképesztő fotógaléria a magyarság legnagyobb vásáráról

A tör­té­nelmi Er­dély ha­tá­rán ren­de­zik meg min­den ok­tó­ber­ben a le­gen­dás fe­ke­te­tói vá­sárt Kö­rös­fe­ke­te­tón.

A tör­té­nelmi Er­dély ha­tá­rán ren­de­zik meg min­den ok­tó­ber­ben a le­gen­dás fe­ke­te­tói vá­sárt Kö­rös­fe­ke­te­tón. Egész Ma­gyar­or­szág­ról ide­se­reg­le­nek a tu­ris­ták, hogy meg­néz­zék a több mint 200 éve meg­tar­tott vá­sárt - ahol már csak le­ányt nem árul­nak...

Családi tragédia történt Vidombákon: öngyilkos lett szolgálat közben az édesapa

Családi tragédia történt Vidombákon: öngyilkos lett szolgálat közben az édesapa

Egy ro­má­niai ka­to­nai egy­ség­ben tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot.

Egy ro­má­niai ka­to­nai egy­ség­ben dol­go­zott.

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Két ti­zen­éves ve­sze­ke­dett össze, majd a fi­a­ta­labb fiú kést rán­tott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt.

Az egész internet a román kommandósokon röhög! - videó

Az egész internet a román kommandósokon röhög! - videó

Kép­te­le­nek vol­tak be­jutni egy tár­sas­házi la­kásba, simán ki­fo­gott raj­tuk az ajtó!

Sokkoló hír: Újra terjed a halálos fertőzés a szomszédban

Sokkoló hír: Újra terjed a halálos fertőzés a szomszédban

15 új ka­nya­rós meg­be­te­ge­dést iga­zol­tak szep­tem­ber 24-e és 28-a kö­zött.

Ti­zenöt új ka­nya­rós meg­be­te­ge­dést iga­zol­tak or­szág­szerte szep­tem­ber 24-e és 28-a kö­zött Ro­má­ni­á­ban - derül ki az Or­szá­gos Köz­egész­ség­ügyi In­té­zet (INSP) hon­lap­ján köz­zé­tett ada­tok­ból.

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Társa is meg­sé­rült, azon­nal kór­házba ro­han­tak velük.

Tár­sát is meg­tá­mad­ták, azon­nal kór­házba ro­han­tak velük. Mind­ket­ten szá­mos sé­rü­lést szen­ved­tek.

Kiakadt az internet, gyerekek életét tette kockára a kocsiban a férfi - videó

Kiakadt az internet, gyerekek életét tette kockára a kocsiban a férfi - videó

A fe­le­lőt­len férfi az egé­szet élő­ben köz­ve­tí­tette.

A fe­le­lőt­len férfi az egé­szet élő­ben köz­ve­tí­tette. Nagy a fel­há­bo­ro­dás!

Borzalom az autóműhelyben, hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség

Borzalom az autóműhelyben, hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség

Véres gyil­kos­ságra de­rült fény. Nyolc em­bert bi­lincs­ben vit­tek el ki­hall­ga­tásra.

Döbbenetes halál: cefrés hordóba fulladt két férfi

Döbbenetes halál: cefrés hordóba fulladt két férfi

A ki­pá­rolgó al­ko­hol­gőz vég­zett velük.

Bi­zarr bal­eset ál­do­zata lett a két férfi. Egy­má­son is se­gí­teni pró­bál­tak, de a ki­pá­rolgó al­ko­hol­gőz mind­ket­tő­jük­kel vég­zett.

Nagy a baj: Már a szomszédban tombol a halálos kór

Nagy a baj: Már a szomszédban tombol a halálos kór

A Duna viszi to­vább a ha­lált?

Eu­rópa má­so­dik leg­na­gyobb ser­tés­farm­ján is fel­ütötte a fejét a ha­lá­los, af­ri­kai ser­tés­pes­tis. A Duna viszi to­vább a ha­lált?

Rettenetes tragédia történt: Megfojtotta 3 éves kisfiát a kegyetlen nő

Rettenetes tragédia történt: Megfojtotta 3 éves kisfiát a kegyetlen nő

Azt hitte az anya, hogy a sá­tán­nal fek­szik egy ágy­ban. A tör­tén­tek után őri­zetbe vet­ték a 33 éves nőt.

Eldurvult a családi vita: balesetet okozott a férj, meg akart halni

Eldurvult a családi vita: balesetet okozott a férj, meg akart halni

A férfi miatt töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel ke­rült kór­házba.

A férfi miatt töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel ke­rült kór­házba.

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Múlt hét pén­te­ken, az egyes for­rá­sok sze­rint 20-30 ezer fősre duz­zadó kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sen négy vét­len iz­ra­eli tu­ris­tát is ala­po­san el­ver­tek a román "rend­fenn­tartó erők".

Döbbenetes látvány a körforgalomban, ez zuhant ki a halottaskocsiból

Döbbenetes látvány a körforgalomban, ez zuhant ki a halottaskocsiból

A sofőr nyu­god­tan to­vább­haj­tott, nem vette észre, hogy az au­tó­ból ki­esett va­lami.

Segélykiáltás hallatszott: órákkal később találták meg a holttestet

Segélykiáltás hallatszott: órákkal később találták meg a holttestet

A fi­a­tal férfi fel­ál­dozta magát, hogy bajba ju­tott is­me­rő­sét meg­mentse.

A fi­a­tal férfi fel­ál­dozta magát, hogy bajba ju­tott is­me­rő­sét ki­mentse a tóból.

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Ismét a ro­má­niai uta­kon tör­tént vég­ze­tes bal­eset.

Ismét a ro­má­niai uta­kon tör­tént vég­ze­tes bal­eset.

Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak a 6 éves balánbányai kisfiúra

Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak a 6 éves balánbányai kisfiúra

A gye­re­ket hétfő óta több száz ember ke­reste nagy erők­kel, de végül csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg az Olt fo­lyó­ban.

Rettenetes tragédia áldozata lett egy fiatal - Nem is baleset történt?

Rettenetes tragédia áldozata lett egy fiatal - Nem is baleset történt?

Óri­ási se­bes­ség­gel tör­tént a be­csa­pó­dás, a férfi­nak esé­lye sem volt a túl­élésre. Meg­szó­lal­tak a szem­ta­núk.

Szörnyű baleset történt: elaludt a sofőr, mindenki meghalt Belényesnél

Szörnyű baleset történt: elaludt a sofőr, mindenki meghalt Belényesnél

A sofőr miatt a kocsi összes utasa éle­tét vesz­tette.

A sofőr miatt a kocsi összes utasa éle­tét vesz­tette, ket­ten a men­tők kezei kö­zött hal­tak meg.

Újabb román sofőr élőzött Facebookon, a videó az eddigieken is túltesz

Újabb román sofőr élőzött Facebookon, a videó az eddigieken is túltesz

A férfi­nak nem volt jo­go­sít­vá­nya, saját kis­lá­nya éle­tét tette koc­kára.

A férfi­nak nem volt jo­go­sít­vá­nya, saját kis­lá­nya éle­tét tette koc­kára.

Brutális részletek a gyönyörű tinilány haláláról, vallott a gyilkos

Brutális részletek a gyönyörű tinilány haláláról, vallott a gyilkos

A 18 éves lányt egy is­me­rőse gyil­kolta meg, mi­u­tán dur­ván össze­vesz­tek az er­dő­ben.

Borzalom az erdő szélén: gyönyörű diáklány holttestére bukkantak

Borzalom az erdő szélén: gyönyörű diáklány holttestére bukkantak

A gyil­kos és ál­do­zata jól is­mer­ték egy­mást, de a tra­gé­dia nap­ján csú­nyán össze­vesz­tek, a fi­a­tal fiú ezért kést rán­tott.

Most közölték: rettenetes tragédia történt hajnalban Erdélyben

Most közölték: rettenetes tragédia történt hajnalban Erdélyben

Bor­zasztó rész­le­tek­ről szá­molt be az asszony.

Bor­zasztó rész­le­tek­ről szá­molt be az asszony, aki asszisz­tens­nő­ként dol­go­zik a helyi kór­ház­ban.

Bizarr ügy a bíróságon: felesége halottnak nyilváníttatta élő férjét

Bizarr ügy a bíróságon: felesége halottnak nyilváníttatta élő férjét

A férfi azt akarja, is­mer­jék el, hogy él.

Egy ro­má­niai férfi már több mint egy éve azért küzd, hogy is­mer­jék el: élet­ben van.

Felfoghatatlan, amit a családapa az éj leple alatt tett szeretteivel

Felfoghatatlan, amit a családapa az éj leple alatt tett szeretteivel

A ro­má­niai férfi ál­muk­ban ölte meg csa­lád­tag­jait, mert ál­lí­tása sze­rint meg akarta men­teni a lel­kü­ket.

A ro­má­niai férfi ál­muk­ban ölte meg csa­lád­tag­jait, mert ál­lí­tása sze­rint meg akarta men­teni a lel­kü­ket.

Bonyolódik az ügy: a hatóság nem hiszi el a férfinak, hogy nem halott

Bonyolódik az ügy: a hatóság nem hiszi el a férfinak, hogy nem halott

Egy román férfi már két éve azért har­col, hogy vissza­kapja a sze­mély­azo­nos­sá­gát.

Március 15-ét ünneplőket támad Romániában a hatalom

Március 15-ét ünneplőket támad Romániában a hatalom

Szij­jártó Péter köz­le­mény­ben szó­lí­totta fel a román ha­tó­sá­go­kat csü­tör­tö­kön, hogy ne bün­tes­sék a ma­gya­ro­kat.

Rémület: az egész ország beleremegett a jelenségbe

Rémület szomszédainknál: az egész ország beleremegett a jelenségbe

Föld­ren­gés volt Ro­má­ni­á­ban.

Az idei év leg­dur­vább föld­ren­gé­sét re­giszt­rál­ták a szom­szé­dos Ro­má­ni­á­ban.

Betelt a pohár, kirúgták a magyar fociedzőt

Betelt a pohár, kirúgták a magyar fociedzőt

Mi­ri­uta László nem tudta be­jut­tatni csa­pa­tát a rá­ját­szásba. Szep­tem­ber óta dol­go­zott a klub­nál.

Mi­ri­uta László nem tudta be­jut­tatni csa­pa­tát a rá­ját­szásba. Szep­tem­ber óta dol­go­zott a klub­nál.

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

A kis­lány sport­or­vosi vizs­gá­latra ment, de a te­mes­vári dok­tor mi­nő­sít­he­tet­le­nül vi­sel­ke­dett vele.

Fordulat a Kék Bálna öngyilkos áldozatainak ügyében

Fordulat a Kék Bálna öngyilkos áldozatainak ügyében

Nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem az egész vi­lá­gon le­het­tek ál­do­za­tai a ve­szé­lyes ki­hí­vás­nak.

Nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem az egész vi­lá­gon le­het­tek ál­do­za­tai a ve­szé­lyes ki­hí­vás­nak.

Bomló holttesteket találtak az üres házban, anya és lánya halt meg

Bomló holttesteket találtak az üres házban, anya és lánya halt meg

Rej­té­lyes ket­tős ha­lál­eset rázta meg Bras­sót.

Rej­té­lyes ket­tős ha­lál­eset rázta meg Bras­sót: egy la­kat­lan épü­let­ben két bomló holt­tes­tet ta­lál­tak.

Berendelték a külügyminisztériumba a román nagykövetet a kormányfő miatt

Berendelték a külügyminisztériumba a román nagykövetet az akasztásos beszéd miatt

Bu­da­pest el­ítéli Mihai Tu­dose mi­nisz­ter­el­nök­nek a ma­gya­rok­kal kap­cso­la­tos be­szé­dét.

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Mihai Tu­dose akasz­tás­sal fe­nye­gette meg azo­kat az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat, akik a szü­lő­föld­jü­kön szé­kely zász­lót tűz­nek ki.

Családi tragédia: az apa megcsúszott a kocsival, szörnyethalt a kisfiú

Családi tragédia: az apa megcsúszott a kocsival, szörnyethalt a kisfiú

A gye­re­ket pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, mi­u­tán ki­emel­ték a ko­csi­ból.

A gye­re­ket pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, mi­u­tán ki­emel­ték a fo­lyóba csú­szott ko­csi­ból, de mind­hi­ába.

Súlyos tömegbaleset történt: a volánnál kapott rohamot egy sofőr

Súlyos tömegbaleset történt: a volánnál kapott rohamot egy sofőr

Egy sofőr epi­lep­sziás ro­ha­mot ka­pott a volán mö­gött.

Egy sofőr epi­lep­sziás ro­ha­mot ka­pott a volán mö­gött, ezért nem tudta le­venni a lábát a gáz­ról.

Családi tragédia: holtan találták a jászvásári párt karácsony napján

Családi tragédia: holtan találták a jászvásári párt karácsony napján

A ro­má­niai Jász­vá­sár egye­te­mé­nek könyv­tá­rosa és fe­le­sége el­ma­rad­tak a ka­rá­cso­nyi ebéd­ről.

A röhögő osztály szeme láttára verték meg a tanárnőt

A röhögő osztály szeme láttára verték meg a tanárnőt

A pe­da­gó­gus fe­gyel­mezni pró­bált.

A pe­da­gó­gus fe­gyel­mezni pró­bálta a ti­né­dzse­re­ket, majd ami­kor el akarta hagyni a ter­met, a fiúk rá­ron­tot­tak. Az igaz­gató fur­csán kom­men­tálta az ese­tet.

Brutális baleset történt a Budapestre tartó vonattal

Brutális baleset történt a Budapestre tartó vonattal

A vonat még a ro­má­niai Ma­ros­ke­reszt­úr­nál haj­tott bele egy gya­nút­lan juh­nyájba.

A vonat még a ro­má­niai Ma­ros­ke­reszt­úr­nál haj­tott bele egy gya­nút­lan juh­nyájba.