CÍMKE: 'románia'

Botránnyal ért véget a bajnokság, még nem örülhet a győztes

Botránnyal ért véget a bajnokság, még nem örülhet a győztes

Az ezüst­ér­mes fo­ci­csa­pat a bí­ró­sá­gon akarja meg­tá­madni az arany­érem oda­íté­lé­sét.

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág.

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak!

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak Ro­má­ni­á­ban a ka­nya­ró­jár­vány miatt. A cse­cse­mők van­nak leg­in­kább ve­szély­ben!

Aljas támadás, kiraboltak egy magyar csapatot Romániában

Aljas támadás, kiraboltak egy magyar csapatot Romániában

A tol­va­jok hat mo­tor­bi­cik­lit vit­tek el, ame­lyek össze­sen 12 mil­lió fo­rin­tot érnek.

A tol­va­jok hat mo­tor­bi­cik­lit vit­tek el, ame­lyek össze­sen 12 mil­lió fo­rin­tot érnek. A rend­őr­ség­nek már van­nak gya­nú­sí­tot­tai.

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Ro­má­ni­á­ban ret­te­ne­tes fagy van.

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Halálos kór szedi áldozatait a magyar határ mellett

Halálos kór szedi áldozatait a magyar határ mellett

Már 16-an meg­hal­tak.

Már 16 ha­lá­los ál­do­zata van Ro­má­ni­á­ban a ta­valy kez­dő­dött ka­nya­ró­jár­vány­nak. A leg­több beteg a ma­gyar határ kö­ze­lé­ben él.

Különös anomália jelent meg Románia felett

Különös anomália jelent meg Románia felett

Ér­de­kes videó ke­rült fel az in­ter­netre. Ha hin­nénk a Mi­ku­lás­ban, mon­da­nánk, hogy a szánja hú­zott csí­kot.

Ér­de­kes videó ke­rült fel az in­ter­netre. Ha hin­nénk a Mi­ku­lás­ban, mon­da­nánk, hogy az ő szánja hú­zott kon­denz­csí­kot az égen...

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek. Hi­he­tet­le­nül ala­csony áron vál­lal­ják be a mun­kát, fel­ve­szik az elő­le­get, aztán lesz, ami lesz.

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek. Hi­he­tet­le­nül ala­csony áron vál­lal­ják be a mun­kát, fel­ve­szik az elő­le­get, aztán lesz, ami lesz.

A válogatott csodakapusa már bátran álmodik

Eb-t nyerünk? A válogatott csodakapusa már bátran álmodik

A tel­je­sít­mény fel­tü­zelte a csa­pa­tot.

A Mon­te­negro el­leni tel­je­sít­mény ala­po­san fel­tü­zelte a csa­pa­tot.

Megtört a tettes, fény derült a borzalmas anyagyilkosságra

Megtört a tettes, fény derült a borzalmas anyagyilkosságra

Egy pap­nak val­lotta be ször­nyű tet­tét.

A 37 éves férfi egy pap­nak val­lotta be ször­nyű tet­tét. Ál­lí­tása sze­rint any­ját meg­szállta az ördög, ezért kel­lett meg­hal­nia...

Súlyos leckét kaptak Romániától a magyar kézisek

Súlyos leckét kaptak Romániától a magyar kézisek

A lá­nyok pén­te­ken ra­gyogó já­ték­kal ver­ték Mon­te­neg­rót, most esé­lyük sem volt a pont­szer­zésre.

A lá­nyok pén­te­ken ra­gyogó já­ték­kal ver­ték Mon­te­neg­rót, most esé­lyük sem volt a pont­szer­zésre. Szinte semmi sem jött össze, a vé­de­ke­zé­sünk kü­lö­nö­sen rossz volt.

Ítéletidő a szomszédban: balkonok szakadnak le a hóviharban!

Ítéletidő a szomszédban: balkonok szakadnak le a hóviharban!

Ro­má­nia és Uk­rajna ma­gyar­lakta tér­sé­ge­i­ben áram­ki­ma­ra­dá­sok van­nak.

Ro­má­nia több tér­sé­gé­ben áram­ki­ma­ra­dá­so­kat oko­zott az hó­vi­har.

Tudósok szerint nem is létezhetne ez a 250 ezer éves tárgy!

Majd 50 éve nem jöttek rá a tudósok, mi lehet ez a rejtélyes tárgy

A kora és az anyag­össze­té­tele alap­ján nem is lé­tez­hetne az a kü­lö­nös tárgy, amely a vizs­gá­la­tok sze­rint 250 ezer éves!

Megcsalta a magyarokat a román kapitány

Hátba szúrás, megcsalta a magyarokat a román kapitány

Na­gyot vál­to­zott a világ egy év alatt.

A spa­nyol edző dön­té­sén ren­ge­te­gen fel­há­bo­rod­tak. Ta­valy még ő is azt nyi­lat­kozta, hogy ilyet nem tehet a csa­pa­tá­val és az or­szág­gal.

Botrány Romániában, petárda robbant a focista mellett

Botrány Romániában, petárda robbant a Bayern klasszisa mellett

Bot­rá­nyos vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőt Bu­ka­rest­ben, ha ezért nem kap­nak zárt­ka­put, akkor sem­mi­ért.

Bot­rá­nyos vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőt Bu­ka­rest­ben, ha ezért nem kap­nak zárt­ka­put, akkor sem­mi­ért. Ro­bert Le­wan­dowski azon­nal össze­esett, de sze­ren­csére ké­sőbb foly­tatni tudta.

Nyíregyházi gyilkosság: üvöltözött a bíróság előtt a román orvos

Nyíregyházi gyilkosság: üvöltözött a bíróság előtt a román orvos

Most újra meg­hosszab­bí­tot­ták Ko­lozs­vá­ron az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Most újra meg­hosszab­bí­tot­ták Ko­lozs­vá­ron az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát. Éve­kig is el­hú­zód­hat a ki­ada­tása, ha Ro­má­ni­á­ban el­íté­lik til­tott fegy­ver­vi­se­lé­sért. Már­pe­dig van erre esély...

Nocsak! Kerítést építenének román polgármesterek a szerb határon

Nocsak! Kerítést építenének román polgármesterek a szerb határon

A ma­gyar min­tát kö­vet­nék a nö­vekvő mig­rán­sára­dat ellen.

A ma­gyar min­tát kö­vet­nék a nö­vekvő mig­rán­sára­dat meg­ál­lí­tá­sára.

Váratlan fordulat Nagy Feró rendőrségi ügyében!

Váratlan fordulat Nagy Feró rendőrségi ügyében!

Pár hete kezd­tek vizs­gá­lódni el­lene.

A Be­at­rice front­em­bere né­hány hete oko­zott bot­rányt egy kon­cert­jén, most a Ri­post meg­tudta az igaz­sá­got!

Nem akárkinek gratulált Orbán Viktor

Nem akárkinek gratulált Orbán Viktor levélben

Eddig nem kér­hette az ál­lam­pol­gár­sá­got.

Eddig nem kér­hette a ma­gyar ál­lam­pol­gár­sá­got a vívó. A csa­lád­ban is ma­gya­rul be­szél­tek az édes­apja miatt.

A székben ülve is elszédülsz, ha ezt megnézed

A székben ülve is elszédülsz, ha ezt megnézed

Fé­lel­me­tes gya­kor­la­to­kat mutat be a román srác, ame­lyet egy szé­dítő vi­de­ó­ban oszt meg a vi­lág­gal.

Így még biztos nem láttad a legnagyobb magyar színészeket!

Így még biztos nem láttad a legnagyobb magyar színészeket!

Bir­to­kába ju­tot­tunk egy kép­nek...

Bir­to­kába ju­tot­tunk egy kép­nek...

Az Iszlám Állam miatt kerülhet börtönbe Nagy Feró!

Az Iszlám Állam miatt kerülhet börtönbe Nagy Feró!

A nem­zet csó­tá­nya nagy bajba ke­rült egy ko­lozs­vári kon­cert miatt.

A nem­zet csó­tá­nya nagy bajba ke­rült egy ko­lozs­vári kon­cert miatt.

Kiderült: Itt bujkált a 46 éves magyar férfi kegyetlen gyilkosa!

Kiderült: Itt bujkált a 46 éves magyar férfi kegyetlen gyilkosa!

Ököl­lel verte össze ál­do­za­tát.

Az ag­resszív gya­nú­sí­tott még jú­ni­us­ban vég­zett kis­kő­rösi ál­do­za­tá­val, ököl­lel annyira össze­verte, hogy a férfi ké­sőbb be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Terroristákat felfegyverző bűnbanda Romániában!

Terroristákat felfegyverző bűnbanda Romániában!

Szu­per­tit­kos bú­vó­he­lyen ké­szí­tett róluk vi­deót a Sky News. A Ma­gyar­or­szágra be­szi­vár­gó­kat is el­lát­hat­ják lő­fegy­ver­rel.

Repült egy fociválogatott az Európa-bajnokságról!

Repült egy fociválogatott az Európa-bajnokságról!

Nincs to­vább, szá­mukra véget ért a torna. Máris cso­ma­gol­hat­nak szom­szé­da­ink.

Nincs to­vább, szá­mukra véget ért a torna. Máris cso­ma­gol­hat­nak szom­szé­da­ink.

Elképesztő bomba, ezekkel a gólokkal rajtolt az Eb

Elképesztő bomba, ezekkel a gólokkal rajtolt az Eb

Az Eb há­zi­gaz­dái hiába ve­zet­tek Ro­má­nia ellen, úgy tűnt, Kas­sai Vik­tor meg­pe­csé­telte a sor­su­kat.

Ilyen nyi­tány­ról ál­mod­tak a fran­ciák. Az Eb há­zi­gaz­dái hiába ve­zet­tek Ro­má­nia ellen, úgy tűnt, Kas­sai Vik­tor meg­pe­csé­telte a sor­su­kat. Innen is fel­áll­tak.

Kizárták egyik szomszédunkat az Eurovíziós Dalfesztiválról!

Kizárták egyik szomszédunkat az Eurovíziós Dalfesztiválról!

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lok 61 éves tör­té­nete során még nem volt ilyen szank­ció.

Ilyet még nem láttál: matekozni tanítanak a focisták!

Ilyet még nem láttál: matekozni tanítanak a focisták!

Trük­köz­tek a mez­szá­mok­kal.

Trük­köz­tek a mez­szá­mok­kal. A szám­tan fon­tos­sá­gára hív­ták föl a gye­re­kek fi­gyel­mét. Szo­morú sta­tisz­ti­kák miatt lép­tek.

Sosem találnád ki, miért imádja Románia ezt a magyar srácot

A romániai Got Talentben egy magyar rapper a sztár

A Nagy­vá­rad­ról ér­kező Kiss Gyula olyat mu­ta­tott a román te­het­ség­ku­ta­tó­ban, amely min­den­kit ámu­latba ej­tett.

A Nagy­vá­rad­ról ér­kező Kiss Gyula olyat mu­ta­tott a román te­het­ség­ku­ta­tó­ban, amely min­den­kit ámu­latba ej­tett. A zsűri négy igen­nel a kö­vet­kező for­du­lóba is to­vább­jut­tatta a rap­pert.

Ekkorát még sztár nem bakizott! A rapper összekeverte Romániát Kolumbiával

Ekkorát még sztár nem bakizott! A rapper összekeverte Romániát Kolumbiával

Me­g­ár­tott a ko­lum­biai le­vegő Snoop Dogg­nak, mert azt sem tudta, hol jár.

Me­g­ár­tott a ko­lum­biai le­vegő Snoop Dogg­nak, mert azt sem tudta, hol jár.

Drakulát választanák román elnöknek!

Drakulát választanák román elnöknek!

Csa­kis tör­té­nelmi sze­mé­lyi­sé­gek vol­tak a je­löl­tek kö­zött.

Csa­kis tör­té­nelmi sze­mé­lyi­sé­gek közül le­he­tett vá­lasz­tani egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás során. El­gon­dol­kod­tató az ered­mény.

Dániából
vásárolnak spermát
a romániai
nők

Dániából vásárolnak spermát a romániai nők

Szom­szé­da­ink­nál nincs sper­ma­bank és egy éven belül dup­lá­jára nőtt a ke­res­let a dán on­dó­sej­tek iránt.

Halálos fertőzéseket okozott a román juhsajt! Riadóztat az EU

Halálos fertőzéseket okozott a román juhsajt! Riadóztat az EU

Ha pi­a­con, nagy­áru­ház­ban juh­saj­tot ven­nél, gon­dold meg.

Ha pi­a­con, nagy­áru­ház­ban juh­saj­tot ven­nél, ala­po­san nézd meg a szár­ma­zási he­lyét, ugyanis eu­ró­pai élel­mi­szer­biz­ton­sági ri­asz­tást adtak ki a Ro­má­ni­á­ból szár­mazó juh­sajtra.

Feketébe borult Kelet-Európa!

Feketébe borult Kelet-Európa!

Orosz­or­szág­ban mára, Ro­má­ni­á­ban három napra ren­del­tek el nem­zeti gyászt. Az egész Eu­ró­pát meg­rázó két hét­végi tra­gé­di­á­nak eddig össze­sen 253 ál­do­zata van.

Orosz­or­szág­ban mára, Ro­má­ni­á­ban három napra ren­del­tek el nem­zeti gyászt. Az egész Eu­ró­pát meg­rázó két hét­végi tra­gé­di­á­nak eddig össze­sen 253 ál­do­zata van.

Micsoda leánykérés, több ezren tapsoltak a párnak

Micsoda leánykérés, több ezren tapsoltak a párnak

Meg­adta a mód­ját a le­ány­ké­rés­nek egy román rög­bi­já­té­kos, aki a Wemb­ley Sta­di­on­ban je­gyezte el ba­rát­nő­jét.

Meg­adta a mód­ját a le­ány­ké­rés­nek egy román rög­bi­já­té­kos, aki a Wemb­ley Sta­di­on­ban je­gyezte el ba­rát­nő­jét.

Botrány: Élőben ütötte barátnőjé

Mulatós botrány: Élő adásban ütötte barátnőjét

Óri­ási zűr a román bu­li­báró csa­lád­já­ban.

Óri­ási zűr a román bu­li­báró csa­lád­já­ban. Ni­co­lae Guta té­vé­mű­sor­ban tudta meg, hogy ter­hes ba­rát­nője le­fe­küdt Guta por­nó­sztár mos­to­hafi­á­val.

Kémek a sasfészekben

Kémek a sasfészekben

Rekop György (hu­mo­rista, TrollFoci) írása a ri­post.hu-nak. Blog­ge­rünk ez­út­tal a FARE nevű szer­ve­zet­ről mondja el vé­le­mé­nyét.

Rekop György (hu­mo­rista, TrollFoci) írása a ri­post.hu-nak. Blog­ge­rünk ez­út­tal a Nem­zeti Sport On­line egyik cik­ké­ben sze­replő in­for­má­ciók alap­ján mondja el a vé­le­mé­nyét a FARE nevű szer­ve­zet­ről.

Figyelem! Így kell románokat verni

Válogatott, figyelem! Így kell románokat verni - Videó

El­ké­pesztő módon ju­tott ki az Eu­rópa-baj­nok­ságra a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

El­ké­pesztő módon ju­tott ki az Eu­rópa-baj­nok­ságra a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott. Te­rem­ben már le tud­juk győzni a ro­má­no­kat, nagy­pá­lyán 34 éve vá­runk erre.

Megint csak a magyar szurkolóknak csap oda az UEFA

Megint csak a magyar szurkolóknak csap oda az UEFA

Három be­ki­a­bá­lás miatt bün­tet­nek?

Három ro­mán­el­le­nes be­ki­a­bá­lás miatt zárt­ka­pus meccs? Mu­tat­juk a bi­zo­nyí­ték­ként csa­tolt vi­de­ó­kat - és azt is, hogy mit néz­tek el ta­valy a ro­má­nok­nak.

A román határon is épülhet kerítés

A román határon is épülhet kerítés

A hár­mas ha­tár­tól a Ma­ro­sig tart­hat majd a fi­zi­kai ha­tár­zár.

Ha a kor­mány úgy látja szük­sé­gét, a hár­mas ha­tár­tól a Ma­ro­sig tart­hat majd a fi­zi­kai ha­tár­zár a román ha­tá­ron.

Van hova fejlődni, Király a gólt hiányolta

Van hova fejlődni, Király a gólt hiányolta

Habár a ma­gyar vá­lo­ga­tott nem ka­pott gólt Ro­má­nia ellen, az el­len­fél ka­pu­jára gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ve­szély­te­len volt. Ki­rály Gábor sze­rint van hova fej­lődni.

Habár a ma­gyar vá­lo­ga­tott nem ka­pott gólt Ro­má­nia ellen, az el­len­fél ka­pu­jára gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ve­szély­te­len volt.

Teljesült Storck vágya, de mire megyünk vele?

Teljesült Storck vágya, de mire megyünk vele?

Elé­ge­dett volt a já­té­ko­sok tel­je­sít­mé­nyé­vel Ro­má­nia ellen a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Habár a to­vább­ju­tás­hoz nem ke­rül­tünk kö­ze­lebb. Sőt, nőtt a hát­rá­nyunk.

Elé­ge­dett volt a já­té­ko­sok tel­je­sít­mé­nyé­vel Ro­má­nia ellen a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Tőzsér leszólta a románokat, nyerni kellett volna

Tőzsér leszólta a románokat, nyerni kellett volna

Nem si­ke­rült gólt sze­rezni.

Nem si­ke­rült gólt sze­rez­nie a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak Ro­má­nia ellen a bu­da­pesti Eb-se­lej­te­zőn. Tő­zsér Dá­niel sze­rint gyenge csa­pat ellen ját­szot­tunk.

Egymást verik a románok a Fradi-stadionban! - videó

Egymást verik a románok a Fradi-stadionban! - videó

Belső vil­lon­gás ez.

Balhé már volt az utcán, most megy a sta­di­on­ban is. Akár­csak ta­valy, ez­út­tal ismét a ro­má­nok estek egy­más­nak. Belső vil­lon­gás ez.

Dárdai szíve megszakadt, utódja lélekben sörfesztiválon járt

Dárdai szíve megszakadt, utódja lélekben sörfesztiválon járt

A Her­tha edzője ha­za­jött, ma­gá­nyo­san, tévén nézte a ma­gyar-ro­mánt.

A Her­tha ve­ze­tő­edzője ha­za­jött a ma­gyar-ro­mánra, azon­ban nem bírt ki­menni a sta­di­onba. In­kább ma­gá­nyo­san nézte a tévét. A román lapok szom­ba­ton ke­mé­nyen kri­ti­zál­ták mind­két vá­lo­ga­tot­tat. A ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tányt sem kí­mél­ték.

Nem kell nekünk Szalai!

Nem kell nekünk Szalai!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott három gól­erős csa­tár­ral ké­szül a ro­má­nok ellen. És a meccs nél­küli Sza­lai Ádám­mal. Nem vitás, kinek kell ki­ma­rad­nia!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott három gól­erős csa­tár­ral ké­szül a ro­má­nok ellen. És a meccs nél­küli Sza­lai Ádám­mal. Nem vitás, kinek kell ki­ma­rad­nia!

Nincs kifogás, nem számít a múlt, le kell nyomni a románokat!

Nincs kifogás, nem számít a múlt, le kell nyomni a románokat!

Op­ti­mis­tán vár­juk az ősi ri­vá­list.

Habár a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sok zöme hetek óta nem kap le­he­tő­sé­get klub­já­ban, Sti­eber Zol­tán és Tő­zsér Dá­niel még­sem keres ki­fo­gá­so­kat.

Drukkerek csapnának össze menekültekkel

Drukkerek csapnának össze menekültekkel

Ko­moly balhé lehet pén­te­ken a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál.

Ko­moly balhé lehet pén­te­ken a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál. A ma­gyar-román fo­ci­meccset boj­kot­táló "ke­mény mag" a le­fú­jás után tün­tetne a me­ne­kül­tek ellen.

Erdélyből jön a magyar válogatott végzete?

Erdélyből jön a magyar válogatott végzete?

Akár a mi vá­lo­ga­tot­tunk­ban is sze­re­pel­het­né­nek, pén­tek este mégis a román szí­ne­kért har­col­nak. A ven­dé­gek­nél két ma­gyar nevű já­té­kos van.

Akár a mi vá­lo­ga­tot­tunk­ban is sze­re­pel­het­né­nek, pén­tek este mégis a román szí­ne­kért har­col­nak. A ven­dég ke­ret­ben két ma­gyar nevű já­té­kost is ta­lál­ha­tunk.

Nyeretlen játékosokkal vernénk a románokat?

Nyeretlen játékosokkal vernénk a románokat?

A vé­del­men kívül a kö­zép­pá­lyán sem ró­zsás a hely­zet a ma­gyar-román meccs előtt. Rá­adá­sul a leg­erő­sebb em­be­rünk ki is hagyja a meccset.

A vé­del­men kívül a kö­zép­pá­lyán sem ró­zsás a hely­zet a ma­gyar-román meccs előtt. Rá­adá­sul a leg­erő­sebb em­be­rünk ki is hagyja a meccset.

Dzsudzsákék magyar zenésszel bulizhatnak a román meccs után

Dzsudzsákék magyar zenésszel bulizhatnak a román meccs után

Közös va­cso­rá­val han­golt a ma­gyar vá­lo­ga­tott a ro­má­nok el­leni Eb-se­lej­te­zőre.

Közös va­cso­rá­val han­golt a ma­gyar vá­lo­ga­tott a ro­má­nok el­leni Eb-se­lej­te­zőre.

Rendőri megszállás a focimeccs miatt

Rendőri megszállás a focimeccs miatt

Fo­ko­zott rend­őri el­len­őr­zés lesz csü­tör­tök­től szom­ba­tig.

Ma­gyar­or­szág ke­leti ré­szén fo­ko­zott rend­őri el­len­őr­zés lesz csü­tör­tök­től szom­ba­tig. Az iga­zol­ta­tá­sok során a pén­teki Eb-se­lej­te­zőre tartó druk­ke­re­ket vizs­gál­ják át.

Bukott bíró vezeti a magyar-románt

Bukott bíró vezeti a magyar-románt - videó

A német sporin két éve az egész világ rö­hö­gött. A sze­zon vic­cét pro­du­kálta.

A német sporin két éve az egész világ rö­hö­gött. A sze­zon vic­cét pro­du­kálta, most pedig ko­mo­lyan ő kapta a ma­gyar-ro­mánt.

Dzsudzsák nem foglalkozik a kritikákkal

Dzsudzsák nem foglalkozik a kritikákkal

Nem kö­vette taps­vi­har a csa­pa­tát.

Nem kö­vette taps­vi­har ide­haza Dzs­u­dzsák Ba­lázs klub­vál­tá­sát, hi­szen a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a török Bur­sa­spor­hoz szer­ző­dött.

Dögunalmas román csapat jön, mégis esélyesebb

Dögunalmas román csapat jön, mégis esélyesebb a magyaroknál

Klasszi­sok nél­kül ér­kez­nek.

Klasszi­sok nél­küli, át­la­gos ké­pes­ségű román csa­pat ér­ke­zik Bu­da­pestre a pén­teki, sors­döntő Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőre.

Az MLSZ tart a románoktól?

Az MLSZ tart a románoktól?

A szö­vet­ség egy ko­rábbi hazai meccs előtt kezdi el árulni egy se­lej­te­zőre a je­gye­ket. Vajon attól tar­ta­nak, hogy a ro­má­nok el­leni mér­kő­zés után el­megy a kedv a Fe­röer-szi­ge­tek­től?

A szö­vet­ség egy ko­rábbi hazai meccs előtt kezdi el árulni egy se­lej­te­zőre a je­gye­ket. Vajon attól tar­ta­nak, hogy a ro­má­nok el­leni mér­kő­zés után el­megy a kedv a Fe­röer-szi­ge­tek­től?

Németországból súgnak a magyar kapitánynak

Németországból súgnak a magyar kapitánynak

Storck ott­hon­ról kap se­gít­sé­get.

A német Bernd Storck ha­zá­já­ból is kap se­gít­sé­get, hogy si­ker­rel vívja meg az év meccsét, a ro­má­nok el­leni sors­döntő csa­tát.

50 évesen is játszana a magyarok ellen a román legenda

50 évesen is játszana a magyarok ellen a román legenda

Pá­lyára lépne pén­te­ken Bu­da­pes­ten.

Habár már 50 éves, még min­dig jó for­má­ban érzi magát Ghe­or­ghe Hagi. A le­gen­dás román klasszis pá­lyára lépne pén­te­ken a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen.

Magyar pokoltól tartanak a románok

Magyar pokoltól tartanak a románok

Más­fél hét­tel a bu­da­pesti Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező előtt román té­vé­sek fel­tér­ké­pez­ték a Gro­u­pama Aré­nát. Le­nyű­gözte őket a sta­dion.

Más­fél hét­tel a bu­da­pesti Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező előtt román té­vé­sek fel­tér­ké­pez­ték a Gro­u­pama Aré­nát. Le­nyű­gözte őket a sta­dion.

Már az utak is olvadnak az eszeveszett hőségben!

Már az utak is olvadnak az eszeveszett hőségben!

Ka­mi­on­sto­pot ve­zet­tek be Ro­má­nia egyes ré­szein, mert az óri­ási for­ró­ság­ban fel­pu­hul­tak az utak!

Kerítést betonozott a pálya közepére!

Megőrült a tulaj, kerítést betonozott a futballpálya közepére!

Meg­kér­de­zése nél­kül bő­ví­tet­ték az edző­pá­lyát.

Egy román tu­laj­do­nos sze­rint az Ote­lul Ga­lati a meg­kér­de­zése nél­kül bő­ví­tette a klub edző­pá­lyá­ját.