CÍMKE: 'riasztás'

Heves vihar csap le az országra, mutatjuk, hol kell készülni

Heves vihar csap le az országra, mutatjuk, hol kell készülni

Heves szél­lö­ké­sekre és még jégre is ké­szülni kell az or­szág nagy ré­szén.

Nagy esővel jön a szélvihar, a jeges eső csak tovább ront a helyzeten

Nagy esővel jön a szélvihar, a jeges eső csak tovább ront a helyzeten

A kö­vet­kező na­pok­ban szük­ség lesz az es­er­nyőkre.

A kö­vet­kező na­pok­ban szük­ség lesz az es­er­nyőkre, de a hő­mér­sék­let még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Heves zivatarokra figyelmeztet a meteorológia

Heves zivatarokra figyelmeztet a meteorológia

A me­te­o­ro­ló­gia 16 óra után Dél­ke­let-Ma­gyar­or­szágra is na­rancs­sárga ri­asz­tást adott ki.

A me­te­o­ro­ló­gia 16 óra után Dél­ke­let-Ma­gyar­or­szágra is na­rancs­sárga ri­asz­tást adott ki.

Egyetlen megye sem ússza meg! Jön a hidegfront, jégeső is lesz

Egyetlen megye sem ússza meg! Jön a hidegfront, jégeső is lesz

Van, ahol már má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát.

Van, ahol már má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát. Erős szélre és zi­va­ta­rokra kell ké­szülni!

Vészjelzést kapott az ország, nagy eső zúdul minden megyére

Vészjelzést kapott az ország, nagy eső zúdul minden megyére

Elő az es­er­nyők­kel!

Szom­ba­ton még ki­él­vez­he­ted a nap­sü­té­ses időt, de ez már nem tart so­káig. Elő az es­er­nyők­kel!

Nincs több haladék, ekkor csapnak le ismét a zivatarok az országra

Nincs több haladék, ekkor csapnak le ismét a zivatarok az országra

A kö­vet­kező na­pok­ban iga­zán sze­szé­lyes idő­já­rásra kell ké­szülni. Már a ri­asz­tást is ki­ad­ták!

A kö­vet­kező na­pok­ban iga­zán sze­szé­lyes idő­já­rásra kell ké­szülni. Már a ri­asz­tást is ki­ad­ták!

Ebben nem lesz köszönet, jégesővel csap le ma a durva vihar

Ebben nem lesz köszönet, jégesővel csap le ma a durva vihar

Az egész or­szág ri­asz­tást ka­pott, bár­hol elő­for­dul­hat zi­va­tar és fel­hő­sza­ka­dás. Va­sár­napra sem túl jók a ki­lá­tá­sok!

Kettészakad az ország: Zivatar vagy kánikula lesz nálad?

Kettészakad az ország: Zivatar vagy kánikula lesz nálad?

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint egyre nyá­ri­a­sabb lesz az idő­já­rás, de még min­dig nem ké­szül­he­tünk fel­hőt­len na­pokra.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint egyre nyá­ri­a­sabb lesz az idő­já­rás, de még min­dig nem ké­szül­he­tünk fel­hőt­len na­pokra.

Dráma Hajdú-Biharban, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Dráma Hajdú-Biharban, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Újra kel­lett élesz­teni egy ta­nárt.

Újra kel­lett élesz­teni egy ta­nárt, aki az is­ko­lá­ban lett rosszul.

Rengeteg a szabadtéri tűz, rémisztő számot közölt a katasztrófavédelem

Rengeteg a szabadtéri tűz, rémisztő számot közölt a katasztrófavédelem

Hi­he­tet­len­nek tűnik, de az em­beri fe­le­lőt­len­ség miatt napi több tu­cat­szor ri­aszt­ják a tűz­ol­tó­kat sza­bad­téri tü­zek­hez.

Órák vannak hátra: pusztító vihar csap le az országra

Órák vannak hátra: pusztító vihar csap le az országra

Má­sod­fokú ri­asz­tást adtak ki.

Má­sod­fokú ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Narancs vészjelzés: nincs több haladék, pillanatokon belül lecsap a vihar

Narancs vészjelzés: nincs több haladék, pillanatokon belül lecsap a vihar

A me­te­o­ro­ló­gia sze­rint jön a fel­hő­sza­ka­dás, sőt jég­esőre is ké­szülni kell.

A me­te­o­ro­ló­gia sze­rint jön a fel­hő­sza­ka­dás, sőt jég­esőre is ké­szülni kell. Ma biz­to­san nem ússzuk meg szá­ra­zon!

Bevadul az időjárás, nem a nagy eső lesz ma a legkellemetlenebb

Bevadul az időjárás, nem a nagy eső lesz ma a legkellemetlenebb

Az esős, sze­les idő­ben is marad a meleg. Mu­tat­juk, mi jön még!

Az egész or­szág ri­asz­tást ka­pott, de egy­előre az esős, sze­les idő­ben is marad a meleg. Mu­tat­juk, mi jön még!

Még tetőzik a hőség, de hamarosan durva viharral csap le a hidegfront

Még tetőzik a hőség, de hamarosan durva viharral csap le a hidegfront

Szom­ba­ton még él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses nyári időt.

Szom­ba­ton még él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses nyári időt, de va­sár­nap már kel­le­met­len­sé­gek­kel kell szá­molni.

Kíméletlen meleggel indul a hétvége, de nem ez lesz a legrosszabb

Kíméletlen meleggel indul a hétvége, de nem ez lesz a legrosszabb

Né­hány he­lyen ismét szük­ség lesz az es­er­nyőkre. Ké­szülj, mert két­féle ri­asz­tást is ki­ad­tak pén­tekre!

Országos riasztás: elviselhetetlen hőséggel folytatódik a hét

Országos riasztás: elviselhetetlen hőséggel folytatódik a hét

A kö­vet­kező na­pok­ban igazi ká­ni­kula lesz, a hő­mér­sék­let el­ér­heti a 37 fokot is. Víz min­dig le­gyen nálad!

Nincs több haladék: jön a brutális hőség, erre figyelmeztetnek

Nincs több haladék: jön a brutális hőség, erre figyelmeztetnek

Dupla ri­asz­tást adtak ki!

A ká­ni­kula és a zi­va­ta­rok miatt is ri­asz­tást adtak ki. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban!

Ez már elkerülhetetlen: durva jégesővel csap le a vihar az országra

Ez már elkerülhetetlen: durva jégesővel csap le a vihar az országra

A kö­vet­kező na­pok­ban vissza­tér az esős, sze­les idő, a jég­eső pedig csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Hőségriadó! Durva melegre figyelmeztetnek, erre készülj

Hőségriadó! Durva melegre figyelmeztetnek, erre készülj

Ká­ni­kula lesz, csak egy-egy fris­sítő zápor za­var­hatja meg a ra­gyogó időt.

A kö­vet­kező na­pok­ban ká­ni­kula lesz, csak egy-egy fris­sítő zápor za­var­hatja meg a ra­gyogó időt.

Dupla riasztást kapott az ország: viharos széllel jön a felhőszakadás

Dupla riasztást kapott az ország: viharos széllel jön a felhőszakadás

A kö­vet­kező na­pok­ban nagy szük­ség lesz az es­er­nyőkre, de nagy le­hű­lésre sze­ren­csére nem kell szá­mí­tani.

Nincs több haladék, az egész ország riasztást kapott a nagy eső miatt

Nincs több haladék, az egész ország riasztást kapott a nagy eső miatt

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint jég­esőre és vi­ha­ros szélre is szá­mí­ta­nunk kell. A pára és a köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het.

Brutális viharokra készülhetünk, az egész országra kiadták a riasztást

Brutális viharokra készülhetünk, az egész országra kiadták a riasztást

A héten meleg idő lesz, sok zá­porra és zi­va­tarra kell szá­mí­tani.

A héten meleg idő lesz, sok zá­porra és zi­va­tarra kell szá­mí­tani.

Kiadták a riasztást, durva jégeső csap le az országra

Kiadták a riasztást, durva jégeső csap le az országra

Jég­eső és vi­ha­ros szél miatt adott ki ri­asz­tást az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat.

Jég­eső és vi­ha­ros szél miatt adott ki ri­asz­tást az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat.

Nincs több haladék: kiadták a riasztást, nem csak az eső teszi tönkre a napot

Nincs több haladék: kiadták a riasztást, nem csak az eső teszi tönkre a napot

Vi­ha­ros szélre és nagy hő­mér­sék­let-kü­lönb­sé­gekre kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Kettészakad az ország: nagy esővel jön mindjárt az őrült lehűlés

Kettészakad az ország: nagy esővel jön mindjárt az őrült lehűlés

Az or­szág egyik fe­lé­ben csak 14, míg a másik ré­szé­ben 26 fok vár­ható. De mást is tar­to­gat az idő­já­rás!

Nincs több haladék: itt mossa el a hirtelen eső a hétvégét

Nincs több haladék: itt mossa el a hirtelen eső a hétvégét

Több me­gyére ki­ad­ták a ri­asz­tást a zi­va­ta­rok miatt. Az erős szél csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Több me­gyére ki­ad­ták a ri­asz­tást a zi­va­ta­rok miatt. Az erős szél csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Itt kell vigyázni, nem a sok eső lesz ma a legrosszabb

Itt kell vigyázni, nem a sok eső lesz ma a legrosszabb

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint je­len­tős kü­lönb­sé­gek lesz­nek az or­szág ke­leti és nyu­gati fele kö­zött.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint je­len­tős kü­lönb­sé­gek lesz­nek az or­szág ke­leti és nyu­gati fele kö­zött.

Kiadták a riasztást, viharos szél és eső csap le az országra

Kiadták a riasztást, viharos szél és eső csap le az országra

Az északi me­gyék­ben vi­gyáz­za­nak!

Az északi me­gyék­ben vi­ha­ros szél miatt adtak ki ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, erre készülj az esőn kívül

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, erre készülj az esőn kívül

Az erős szél miatt ri­asz­tást adtak ki!

Az erős szél miatt ri­asz­tást adtak ki, a hő­mér­sék­let vi­szont iga­zán meg­le­pően ala­kul. Mit szólsz a 20 fokos me­leg­hez?

Sokkoló látvány Pest megyében: 34 kígyóra bukkantak egy fészerben

Sokkoló látvány Pest megyében: 34 kígyóra bukkantak egy fészerben

El­kez­dőd­tek a sik­lók fel­buk­ka­nása mi­atti ri­asz­tá­sok.

Alig pár hete él­vez­het­jük a ta­vasz el­jöt­tét és vele a hét­végi sza­bad­téri prog­ra­mo­kat, ám máris el­kez­dőd­tek a sik­lók fel­buk­ka­nása mi­atti ri­asz­tá­sok. Mit te­gyünk, és mit ne? Ér­de­mes meg­fo­gadni a szak­em­ber ta­ná­csát!

Durva hidegfront közelít felénk, itt kell nagyon vigyázni

Durva hidegfront közelít felénk, itt kell nagyon vigyázni

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, ma erős szél­vi­har bor­zolja to­vább a ke­dé­lye­ket. Esőre is ké­szülni kell!

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, ma erős szél­vi­har bor­zolja to­vább a ke­dé­lye­ket. Esőre is ké­szülni kell!

Vészjelzést kapott az ország, ma lecsap a durva hidegfront

Vészjelzést kapott az ország, ma lecsap a durva hidegfront

Ko­moly le­hű­lésre kell szá­mí­tani, és több kel­le­met­len meg­le­pe­tést is tar­to­gat a kö­vet­kező napok idő­já­rása.

Ko­moly le­hű­lésre kell szá­mí­tani, és több kel­le­met­len meg­le­pe­tést is tar­to­gat a kö­vet­kező napok idő­já­rása.

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Jön a vi­ha­ros szél és az eső.

Durva, vi­ha­ros szél­lel és eső­vel jön a hi­deg­front. A nap csak rövid időre bújik elő.

Riasztást adtak ki, itt teremthet veszélyes helyzetet a mai időjárás

Riasztást adtak ki, itt teremthet veszélyes helyzetet a mai időjárás

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk, sőt ez még dél­után is ront­hat a lá­tási vi­szo­nyo­kon.

Veszély fenyegeti a Dunántúlt: Riasztást adott ki a meteorológia

Veszély fenyegeti a Dunántúlt: Riasztást adott ki a meteorológia

To­vábbra is erős, vi­ha­ros szélre ké­szül­he­tünk szom­ba­ton, ve­gyes hal­maz­ál­la­potú csa­pa­dék, töb­bek közt ónos eső is eshet.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! Eső, néhol hó is vár­ható, de a hő­mér­sék­let ked­ve­zőb­ben ala­kul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat: itt csap le az ónos eső

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat: itt csap le az ónos eső

A kö­vet­kező na­pok­ban foly­ta­tó­dik a fa­gyos, té­lies idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban foly­ta­tó­dik a fa­gyos, té­lies idő, he­lyen­ként a szél is meg­élén­kül majd.

Emelték a riasztás fokozatát: jön a hófúvás, kiakad a hőmérő

Emelték a riasztás fokozatát: jön a hófúvás, kiakad a hőmérő

Erős, vi­ha­ros szélre kell szá­mí­tani, rá­adá­sul haj­nal­ban mí­nusz 13 fokig is hűl­het a le­vegő.

Kiadták a vészjelzést, nem a havazás lesz ma a legrosszabb

Kiadták a vészjelzést, nem a havazás lesz ma a legrosszabb

Be­bo­rul az ég.

Be­bo­rul az ég, rá­adá­sul nap­köz­ben is mí­nu­szokra kell szá­mí­tani. Mu­tat­juk, mi jön még!

Riasztást adott ki a meteorológia: Ezek a megyék érintettek

Riasztást adott ki a meteorológia: Ezek a megyék érintettek

A Bu­da­pes­ten élők sem örül­het­nek. Ónos eső miatt adtak ki el­ső­fokú ri­asz­tást.

A Bu­da­pes­ten élők sem örül­het­nek. Ónos eső miatt adtak ki el­ső­fokú ri­asz­tást.

Ónos eső, szél és fagy: továbbra sem kímél minket az időjárás

Ónos eső, szél és fagy: továbbra sem kímél minket az időjárás

A me­te­o­ro­ló­gu­sok az ónos eső miatt szom­batra ri­asz­tást is ki­ad­tak. A kö­vet­kező na­pok­ban ki­csit eny­hül a fagy.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok az ónos eső miatt szom­batra ri­asz­tást is ki­ad­tak. A kö­vet­kező na­pok­ban ki­csit eny­hül a fagy.

Folyamatosan szirénáztak a mentők éjszaka, több ezer riasztást kaptak

Folyamatosan szirénáztak a mentők éjszaka, több ezer riasztást kaptak

Éjfél és haj­nal 4 óra kö­zött volt a leg­több ri­asz­tás. Ka­ram­bo­lok­hoz, ve­re­ke­dé­sek­hez és tű­zi­já­ték bal­ese­tek­hez men­tek.

Vészjelzést kapott az ország, közeleg az év legdurvább havazása

Vészjelzést kapott az ország, közeleg az év legdurvább havazása

Hó­fú­vásra is ké­szülni kell szom­ba­ton.

Az erős szél miatt hó­fú­vásra is ké­szülni kell szom­ba­ton. Nap­köz­ben is hideg lesz, vár­ha­tóan fe­hérbe borul a táj.

Figyelmeztetnek a meteorológusok: ezeken a tájakon fog esni a hó

Figyelmeztetnek a meteorológusok: ezeken a tájakon fog esni a hó

A ha­va­zás he­lyen­ként ónos esőre vált­hat, és a szél is meg­élén­kül­het.

A ha­va­zás he­lyen­ként ónos esőre vált­hat, és a szél is több­felé meg­élén­kül­het.

Az egész országot figyelmeztetik: mindenhol esni fog a hó

Az egész országot figyelmeztetik: mindenhol esni fog a hó

Bi­zo­nyos he­lye­ken akár 20 centi hó is eshet szom­ba­ton.

Bi­zo­nyos he­lye­ken akár 20 centi hó is eshet szom­ba­ton.

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Mi rosszabb a hónál, az eső­nél és a szél­nél, amit az au­tó­sok és a gya­lo­go­sok egy­aránt gyű­löl­nek a hideg év­szak­ban? Az ónos eső!

Kiadták a riasztást: durva idő éri el az országot

Kiadták a riasztást: durva idő éri el az országot

Ónos eső jön.

Ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat az ónos eső miatt.

Durvul a helyzet: vészjelzés az ónos eső miatt, de ez még csak a kezdet

Durvul a helyzet: vészjelzés az ónos eső miatt, de ez még csak a kezdet

A fa­gyos eső után ha­va­zásra is ké­szülni kell.

A fa­gyos eső után ha­va­zásra is ké­szülni kell, az erős szél pedig még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Bekeményít a tél, ide adtak ki riasztást a havazás miatt

Bekeményít a tél, ide adtak ki riasztást a havazás miatt

Egy cik­lon hoz je­len­tős csa­pa­dé­kot: lesz, ahol esőre kell ké­szülni a borús, hideg idő­ben.

Egy cik­lon hoz je­len­tős csa­pa­dé­kot: lesz, ahol esőre kell ké­szülni a borús, hideg idő­ben.

Csavar jön az időjárásban, ma délután érkezik a meglepetés

Csavar jön az időjárásban, ma délután érkezik a meglepetés

Reg­gelre vi­szont ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Reg­gelre vi­szont ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok. De már nem kell so­káig ag­gódni!

Veszélyesen indul a reggel, a fél ország riasztást kapott

Veszélyesen indul a reggel, a fél ország riasztást kapott

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk.

A sűrű, át­lát­ha­tat­lan köd­től to­vábbra sem sza­ba­du­lunk. Erős szélre is ké­szülni kell, a hő­mér­sék­let már nem fogja el­érni a 20 fokot.

Ma bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

Ma bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

A sűrű köd miatt ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­gia, a szél pedig csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket. Ké­szülj, mert ma­xi­mum 19 fok lesz!

Kiadták a riasztást: lehűl a levegő, de nem ez lesz a legrosszabb

Kiadták a riasztást: lehűl a levegő, de nem ez lesz a legrosszabb

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk!

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk reg­ge­lente. Emel­lett néhol szélre is ké­szülni kell!

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Nagy le­hű­lés jön!

Sok esőre kell ké­szülni, és az erős szél miatt már ri­asz­tást is ki­adott a me­te­o­ro­ló­gia. Nagy le­hű­lés jön!

Veszélyesen indul a ma reggel, ide adtak ki riasztást

Veszélyesen indul a ma reggel, ide adtak ki riasztást

Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat! A sűrű ködös reg­gelt aztán kel­le­me­sebb idő váltja fel.

Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat! A sűrű ködös reg­gelt aztán kel­le­me­sebb idő váltja fel. Néhol vi­szont az erős szélre is ké­szülni kell!

Durva meglepetéssel indul a hét, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

Durva meglepetéssel indul a hét, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

A le­vegő hő­mér­sék­lete még a héten sem esik erő­sen vissza, de reg­ge­lente már ködre kell ké­szül­nünk.

Vészjelzést kapott az ország, itt kell vigyázni a szélviharral és hóval

Vészjelzést kapott az ország, itt kell vigyázni a szélviharral és hóval

Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Az összes me­gyére ki­adta a fi­gyel­mez­te­tést a me­te­o­ro­ló­gia. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Végre bejelentették: eddig kell még elviselnünk a viharos időjárást

Végre bejelentették: eddig kell még elviselnünk a viharos időjárást

A kö­vet­kező na­pok­ban még sok zá­porra és zi­va­tarra kell szá­mí­ta­nunk.

A kö­vet­kező na­pok­ban még sok zá­porra és zi­va­tarra kell szá­mí­ta­nunk.

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk hol csap le a vihar

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk hol csap le a vihar

Az is­ko­la­kez­dés előtti napon több he­lyen fel­hő­sza­ka­dásra és zi­va­tarra kell szá­mí­tani.

Az is­ko­la­kez­dés előtti napon több he­lyen fel­hő­sza­ka­dásra és zi­va­tarra kell szá­mí­tani.

Dupla riasztást kapott az ország, durva vihar érkezik, ma itt csap le

Dupla riasztást kapott az ország, durva vihar érkezik, ma itt csap le

A hő­mér­sék­let is lehűl.

A hi­deg­front nem csak nagy eső­ket és erős sze­let hoz, hanem a hő­mér­sék­le­tet is le­hűti.

Három megye kapott vészjelzést, itt ma még lecsap a vihar

Három megye kapott vészjelzést, itt ma még lecsap a vihar

Több­nyire ká­ni­kula vár­ható.

Több­nyire ká­ni­kula vár­ható, de lesz, ahol az eső és szél fel­fris­síti a le­ve­gőt. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Lecsap az ítéletidő: többféle riasztást adtak ki a nyár legvégére

Lecsap az ítéletidő: többféle riasztást adtak ki a nyár legvégére

Az első őszi hónap rög­tön zá­po­rok­kal és zi­va­ta­rok­kal kez­dő­dik.

Az első őszi hónap rög­tön zá­po­rok­kal és zi­va­ta­rok­kal kez­dő­dik, és a hő­mér­sék­let is vissza­esik né­mi­leg.

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés.

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés. Van, ahová a hőség miatt adtak ki ri­asz­tást!

Rendkívüli idő miatt adtak ki vészjelzést, ettől kiakad a hőmérő

Rendkívüli idő miatt adtak ki vészjelzést, ettől kiakad a hőmérő

Nem sza­ba­du­lunk a ká­ni­ku­lá­tól.

Van, ahol már má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát. Egye­lőre nem sza­ba­du­lunk a ká­ni­ku­lá­tól.

Durvul a helyzet, itt csap le jégesővel a vihar a kánikulában

Durvul a helyzet, itt csap le jégesővel a vihar a kánikulában

Há­rom­féle ri­asz­tást is ki­ad­tak!

Több me­gyére há­rom­féle ri­asz­tást is ki­ad­tak a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Egyre le­he­tet­le­nebb időnk lesz az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Összecsapnak az elemek, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Összecsapnak az elemek, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát a hőség miatt.

Má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát a hőség miatt, de más kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell.

Ez már sok: dupla riasztást kapott az ország, itt kell vigyázni

Ez már sok: dupla riasztást kapott az ország, itt kell vigyázni

Marad a ká­ni­kula, de nap­köz­ben nagy esőkre is ké­szülni kell. Tar­to­gat még meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás...

Marad a ká­ni­kula, de nap­köz­ben nagy esőkre is ké­szülni kell. Tar­to­gat még meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás...

Bekeményít az időjárás, nagy esők jönnek a forróságban

Bekeményít az időjárás, nagy esők jönnek a forróságban

A kínzó ká­ni­ku­lá­tól nem sza­ba­du­lunk annak el­le­nére sem, hogy több­ször le­sza­kad az ég.

A kínzó ká­ni­ku­lá­tól nem sza­ba­du­lunk annak el­le­nére sem, hogy több­ször le­sza­kad az ég.

Durva, ami jön: kiadták a riasztást, jéggel érkezik a felhőszakadás

Durva, ami jön: kiadták a riasztást, jéggel érkezik a felhőszakadás

A hő­mér­sék­let nem csök­ken, ezért párás időre kell ké­szül­nünk, amit néha ha­tal­mas vi­ha­rok sza­kí­ta­nak meg.

Elemi erővel csap le a vihar, itt kell ma nagyon vigyázni

Elemi erővel csap le a vihar, itt kell ma nagyon vigyázni

Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre ké­szülj.

Összecsapnak az elemek, itt támad a jégvihar

Összecsapnak az elemek, itt támad a jégvihar

Mu­tat­juk, mi jön még!

Erős szélre kell ké­szülni az esős idő­ben, de néha azért elő­bú­jik a nap is. Mu­tat­juk, mi jön még a kö­vet­kező na­pok­ban!

Vészesen közel van az újabb hidegfront, minden a nyakunkba szakad

Vészesen közel van az újabb hidegfront, minden a nyakunkba szakad

A me­te­o­ro­ló­gu­sok több­féle ri­asz­tást is ki­ad­tak. Mu­tat­juk, hol kell vi­gyázni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Összecsapnak az elemek: jégesővel jön a vihar, itt kell vigyázni

Összecsapnak az elemek: jégesővel jön a vihar, itt kell vigyázni

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre kell szá­mí­tani. A me­te­o­ro­ló­gia ki­adta a ri­asz­tást!

Különös jelenségre figyelmeztet a meteorológia, így jön a felhőszakadás

Különös jelenségre figyelmeztet a meteorológia, így jön a felhőszakadás

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre kell szá­mí­tani, rá­adá­sul nem akár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött!

Riasztást kapott az ország, vészesen közel van a viharzóna

Riasztást kapott az ország, vészesen közel van a viharzóna

Ma még nem kell ag­gódni...

Ma még nem kell ag­gódni, de szer­dá­tól megint rosszra for­dul az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Égi háborúval indul a reggel, mutatjuk a veszélyzónákat

Égi háborúval indul a reggel, mutatjuk a veszélyzónákat

Dé­lu­tánra már jó hí­rek­kel is szol­gál­ha­tunk, de a szom­bat még eső­sen ala­kul. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Dé­lu­tánra már jó hí­rek­kel is szol­gál­ha­tunk, de a szom­bat még eső­sen ala­kul. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Ebben nem lesz köszönet, durva viharokat hoz a hidegfront

Ebben nem lesz köszönet, durva viharokat hoz a hidegfront

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint esős, sze­les időre kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban gyak­ran be­bo­rul az ég. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint esős, sze­les időre kell szá­mí­tani.

Kiadták a vészjelzést, itt kell ma nagy esőre készülni

Kiadták a vészjelzést, itt kell ma nagy esőre készülni

A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban. Ugya­n­ak­kor a hő­mér­sék­let sokak örö­mére egé­szen ked­ve­zően ala­kul.

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Erős szélre is ké­szülni kell.

Saj­nos erős szélre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De a hő­mér­sék­let fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik!

Kiadták a riasztást, nagy esővel jön a nyár legdurvább lehűlése

Kiadták a riasztást, nagy esővel jön a nyár legdurvább lehűlése

A sok eső mel­lette erős szélre is ké­szülni kell a hét­vé­gén. Saj­nos a strand­idő­nek lőt­tek.

A sok eső mel­lette erős szélre is ké­szülni kell a hét­vé­gén. Saj­nos a strand­idő­nek lőt­tek.

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Ki­ad­ták a ri­asz­tást a fel­hő­sza­ka­dás miatt. A kö­vet­kező napok is több­nyire bo­rú­san tel­nek.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást a fel­hő­sza­ka­dás miatt. A kö­vet­kező napok is több­nyire bo­rú­san tel­nek az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni, az erős szél pedig csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Gigantikus vihar tart az ország felé, mutatjuk a veszélyzónákat

Gigantikus vihar tart az ország felé, mutatjuk a veszélyzónákat

Az esős idő­ben erős szélre is ké­szülni kell. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad.

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban nem ússzuk meg szá­ra­zon. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban nem ússzuk meg szá­ra­zon. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!