CÍMKE: 'repülőgép'

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

Őrjöngeni kezdett egy utas a repülőn, mert egy idős nőt ültettek mellé

Őrjöngeni kezdett egy utas a repülőn, mert egy idős nőt ültettek mellé

A többi utas pró­bálta meg­fé­kezni a fel­dü­hö­dött férfit.

A többi utas pró­bálta meg­fé­kezni a fel­dü­hö­dött férfit.

Lesodródott egy utasszállító a kifutópályáról - KÉPEK

Lesodródott egy utasszállító a futópályáról - KÉPEK

Egy óri­ási Bo­e­ing 747-es re­pü­lő­gép szen­ve­dett bal­ese­tet a heves eső­zé­sek­ben csú­szóssá vált ki­fu­tó­pá­lyán.

Egy óri­ási Bo­e­ing 747-es re­pü­lő­gép szen­ve­dett bal­ese­tet a heves eső­zé­sek­ben csú­szóssá vált ki­fu­tó­pá­lyán. A gép ki­sod­ró­dott...

Kiakadtak a lakók a repülők zaja miatt

Tűrhetetlen a helyzet, kiakadtak a lakók a repülők zaja miatt

Zug­ló­ban és több Bu­da­pest kör­nyéki te­le­pü­lé­sen is há­bo­rog­nak a lakók.

Zug­ló­ban és több Bu­da­pest kör­nyéki te­le­pü­lé­sen is há­bo­rog­nak a lakók, mi­u­tán meg­vál­toz­tat­ták a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér fel- és le­szál­lási pá­lyáit.

Váratlan fordulat: Ez történt a szabolcsi migránscsempész repülőjével

Váratlan fordulat: Ez történt a szabolcsi migránscsempész repülőjével

Auk­ción vált meg a bí­ró­ság a sza­bol­csi szán­tó­föl­dön lan­dolt re­pü­lő­gép­től.

Auk­ción vált meg a bí­ró­ság attól a re­pü­lő­gép­től, ami egy szán­tó­föld kö­ze­pén lan­dolt Sza­bolcs­ban.

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

A re­pü­lő­gép nem sok­kal fel­szál­lás után hir­te­len zu­hanni kez­dett, ezt pedig az idő­já­rás okoz­hatta.

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Orosz Barbi ér­de­kes hob­bit vá­lasz­tott ma­gá­nak, ha nem vi­gyáz, a végén még szak­mát is vált­hat.

Rémálommal indult a magyar sztár luxusnyaralása

Rémálommal indult a magyar sztár luxusnyaralása

Rend­ha­gyó va­ká­ci­ója volt Ká­rász Ró­bert­nek, aki most párja nél­kül uta­zott Cip­rusra.

Rend­ha­gyó va­ká­ci­ója volt Ká­rász Ró­bert­nek, aki most párja nél­kül uta­zott Cip­rusra. Ked­ve­sé­vel, Ró­zá­val már há­rom­szor jár­tak a gyö­nyörű szi­ge­ten, de lá­nyai és nő­vére még nem. Rá­adá­sul úgy idő­zí­tette az uta­zást, hogy kint ün­ne­pel­jék meg test­vére öt­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját.

Rémálom a levegőben, szörnyű, mi történt Shakira magángépével

Rémálom a levegőben, szörnyű, mi történt Shakira magángépével

A dögös sztár épp ked­ve­sé­hez és gye­re­ke­ik­hez igye­ke­zett, ami­kor meg­tör­tént a baj.

A dögös sztár épp ked­ve­sé­hez és gye­re­ke­ik­hez igye­ke­zett, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Korhatáros jelenet a repülőn, a személyzet csak nevetett a panaszkodón

Korhatáros jelenet a repülőn, a személyzet csak nevetett a panaszkodón

Egy fi­a­tal nő szólt, hogy za­varja az, amit egy férfi a pok­róc alatt csi­nál.

Egy fi­a­tal nő szólt, hogy za­varja az, amit egy férfi a pok­róc alatt csi­nál köz­vet­le­nül mel­lette.

Így megéri még repülni? Kétszer annyit késnek a gépek, mint tavaly

Így megéri még repülni? Kétszer annyit késnek a gépek, mint tavaly

Las­san sze­ren­csés­nek mond­hatja magát az, aki­nek tény­leg indul a gépe.

Las­san sze­ren­csés­nek mond­hatja magát az, aki­nek tény­leg indul a gépe, fel­en­ge­dik rá és a hi­ány­ta­lan cso­mag­já­val együtt idő­ben meg­ér­ke­zik. Egyre több prob­lé­mája van a lé­gi­tár­sa­sá­gok­nak...

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt a pilóta

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt a pilóta

Nem csak a re­pü­lő­gép ve­ze­tő­jét rúg­ták ki, hanem a lé­gi­tár­sa­sá­got is meg­bün­tet­ték. Óri­ási bot­rány rob­bant ki az ügy miatt.

Nem csak a re­pü­lő­gép ve­ze­tő­jét rúg­ták ki, hanem a lé­gi­tár­sa­sá­got is meg­bün­tet­ték.

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

35 év után ol­dó­dott meg a kü­lö­nös kö­rül­mé­nyek kö­zött köddé vált 513-as járat rej­té­lye.

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is.

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is. Mivel vége a szín­házi sze­zon­nak, re­pü­lőre ült, és meg sem állt Fran­cia­or­szá­gig. A nép­szerű szí­nész An­ti­bes vá­ro­sá­ban szállt meg.

Meghökkentő baleset történt egy repülőgépen

Meghökkentő baleset történt egy repülőgépen, megsérült egy utas - Videó

Egy­szer már elő­for­dult...

A lé­gi­tár­sa­ság­nál nem ez volt az egyet­len ilyen eset...

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

A NAV össze­gyűj­tötte a tud­ni­va­ló­kat.

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál azok­nak, akik tu­ris­ta­ként utaz­nak az EU belül vagy kí­vüli.

A repülés biztonságos? Idióta pilóta miatt halt meg 70 ártatlan ember

A repülés biztonságos? Idióta pilóta miatt halt meg 70 ártatlan ember

Sokan mond­ják, aki re­pü­lőre száll, nyu­godt lehet, az uta­zás leg­ke­vésbé ve­szé­lyes for­má­ját vá­lasz­totta.

Félelmetes fotó bizonyítja, hogy kigyulladt a focicsapat repülőgépe

Félelmetes fotó bizonyítja, hogy kigyulladt a focicsapat repülőgépe

A já­té­ko­sok nagy­já­ból annyira pá­ni­kol­hat­tak a fe­dél­ze­ten, mint a vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­meccsén a gye­pen.

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép, durva dolog történt a fedélzeten

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép, durva dolog történt a fedélzeten

Hi­he­tet­len okból kel­lett meg­sza­kí­tani az uta­zást.

Hi­he­tet­len okból kel­lett meg­sza­kí­tani az uta­zást.

Váratlan fordulat, ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

Váratlan fordulat, ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

El­ké­pesztő el­mé­let­tel ruk­kol­tak elő a ku­ta­tó­cso­port tag­jai, akik már 4 éve pró­bál­ják meg­ta­lálni az utas­szál­lító ron­csait.

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Nagy ün­nep­ség Chi­cago vá­ro­sá­ban. Végre egy új le­he­tő­ség azok­nak, akik min­den­kép­pen a ten­ge­ren­túlra ké­szül­nek.

Új le­he­tő­ség azok­nak, akik min­den­kép­pen a ten­ge­ren­túlra ké­szül­nek.

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

1958. má­ju­sá­ban ké­szült ez a fotó.

1958. május ha­to­di­kán ké­szült ez a fotó a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­ről. Tö­rő­csik Mari akkor meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra.

Hová üljünk a repülőn?

Hová üljünk a repülőn?

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál biz­ton­sá­go­sabb.

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak (mert ott a leg­erő­sebb a gép), a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Melege volt az utasszállítón, kinyitotta a vészkijáratot

Melege volt az utasszállítón, kinyitotta a vészkijáratot

Ál­lí­tása sze­rint ki akarta szel­lőz­tetni a gépet.

Ál­lí­tása sze­rint ki akarta szel­lőz­tetni a gépet.

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba a szőke szép­ség.

Ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba a szőke szép­ség.

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte.

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től.

Újabb magyar sztárszínész hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztárszínész hagyta el hazánkat

Be­reczki Zoli a re­pü­lő­ről posz­tolt.

Be­reczki Zol­tán a re­pü­lő­ről posz­tolt. Azt nem árulta el, hova uta­zik és azt sem, mennyi időre. Az min­den­esetre be­szé­des, hogy a fotó alá annyit írt: off!

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette.

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette, így az in­ter­net ezen a fel­vé­te­len pörög. Sokan jól szó­ra­koz­nak rajta, mások in­kább fel­há­bo­rod­tak a nő po­fát­lan­sá­gán.

Óriási fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Óriási fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Négy éve tartó ke­re­sés zá­rul­hat le, rej­té­lyes fo­tókra buk­kan­tak a Go­ogle Earth se­gít­sé­gé­vel!

Négy éve tartó ke­re­sés zá­rul­hat le, rej­té­lyes fo­tókra buk­kan­tak a Go­ogle Earth se­gít­sé­gé­vel!

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Hor­ror az éj­sza­kai já­ra­ton: egy té­bo­lyult nő is­ten­nek kép­zelte magát, majd úgy dön­tött, ki­nyitja a re­pü­lő­gép aj­ta­ját.

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk, kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk hét­főn a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren azok­nak, akik Lon­donba utaz­tak volna a WizzAir­rel, a 261/2004 EK ren­de­let ér­tel­mé­ben kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Horror: repülés közben esett szét az utasszállító motorja - Hátborzongató fotók

Kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy utas­szál­lí­tó­nak...

Kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy utas­szál­lí­tó­nak.

Ezért halt meg a 71 ártatlan ember

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember Moszkva mellett

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit.

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit, aki a re­pülő fel­ké­szí­té­sé­ben részt vett.

Pánik a Budapestre tartó gépen: villám csapott a repülőbe

Pánik a Budapestre tartó gépen: villám csapott a repülőbe

Nem sok­kal a bar­ce­lo­nai fel­szál­lás után csa­pott bele a vil­lám az utas­szál­lí­tóba.

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Egy hor­doz­ható ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel az orosz­or­szági rep­té­ren.