CÍMKE: 'repülőgép'

Rémálommal indult a magyar sztár luxusnyaralása

Rémálommal indult a magyar sztár luxusnyaralása

Rend­ha­gyó va­ká­ci­ója volt Ká­rász Ró­bert­nek, aki most párja nél­kül uta­zott Cip­rusra.

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

A re­pü­lő­gép nem sok­kal fel­szál­lás után hir­te­len zu­hanni kez­dett, ezt pedig az idő­já­rás okoz­hatta.

FRISS HÍREK

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Orosz Barbi ér­de­kes hob­bit vá­lasz­tott ma­gá­nak.

Orosz Barbi ér­de­kes hob­bit vá­lasz­tott ma­gá­nak, ha nem vi­gyáz, a végén még szak­mát is vált­hat.

Rémálom a levegőben, szörnyű, mi történt Shakira magángépével

Rémálom a levegőben, szörnyű, mi történt Shakira magángépével

A dögös sztár épp ked­ve­sé­hez és gye­re­ke­ik­hez igye­ke­zett, ami­kor meg­tör­tént a baj.

A dögös sztár épp ked­ve­sé­hez és gye­re­ke­ik­hez igye­ke­zett, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Korhatáros jelenet a repülőn, a személyzet csak nevetett a panaszkodón

Korhatáros jelenet a repülőn, a személyzet csak nevetett a panaszkodón

Egy fi­a­tal nő szólt, hogy za­varja az, amit egy férfi a pok­róc alatt csi­nál.

Egy fi­a­tal nő szólt, hogy za­varja az, amit egy férfi a pok­róc alatt csi­nál.

Kitört a pánik, zokogtak az utasok: villám csapott a repülőbe

Kitört a pánik, zokogtak az utasok: villám csapott a repülőbe

A gye­re­kek és a fel­nőt­tek is sír­tak, de a gép végül biz­ton­ság­ban föl­det ért.

Sokkoló +18-as videó: a fedélzetről vette a becsapódás perceit az utas

Sokkoló +18-as videó: a fedélzetről vette a becsapódás perceit az utas

A fel­vé­telt csak erős ideg­ze­tű­ek­nek aján­lott!

A fel­vé­telt csak erős ideg­ze­tű­ek­nek aján­lott!

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt a pilóta

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt a pilóta

Nem csak a re­pülő ve­ze­tő­jét rúg­ták ki.

Nem csak a re­pü­lő­gép ve­ze­tő­jét rúg­ták ki, hanem a lé­gi­tár­sa­sá­got is ala­po­san meg­bün­tet­ték. Óri­ási bot­rány rob­bant ki az ügy miatt.

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

35 év után ol­dó­dott meg a kü­lö­nös kö­rül­mé­nyek kö­zött köddé vált 513-as járat rej­té­lye.

Így megéri még repülni? Kétszer annyit késnek a gépek, mint tavaly

Így megéri még repülni? Kétszer annyit késnek a gépek, mint tavaly

Las­san sze­ren­csés­nek mond­hatja magát az, aki­nek tény­leg indul a gépe.

Las­san sze­ren­csés­nek mond­hatja magát az, aki­nek tény­leg indul a gépe, fel­en­ge­dik rá és a hi­ány­ta­lan cso­mag­já­val együtt idő­ben meg­ér­ke­zik. Egyre több prob­lé­mája van a lé­gi­tár­sa­sá­gok­nak...

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is. Mivel vége a szín­házi sze­zon­nak, re­pü­lőre ült, és meg sem állt Fran­cia­or­szá­gig. A nép­szerű szí­nész An­ti­bes vá­ro­sá­ban szállt meg.

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is. Mivel vége a szín­házi sze­zon­nak, re­pü­lőre ült, és meg sem állt Fran­cia­or­szá­gig. A nép­szerű szí­nész An­ti­bes vá­ro­sá­ban szállt meg.

Drámai részletek, mesél az utas: így tört ki a pánik a magyar gépen

Drámai részletek, mesél az utas: így tört ki a pánik a magyar gépen

Smi­tula Gergő és ba­rát­nője is rajta volt az An­ta­lyá­ból in­duló, Deb­re­cenbe tartó re­pü­lő­gé­pen...

A repülés biztonságos? Idióta pilóta miatt halt meg 70 ártatlan ember

A repülés biztonságos? Idióta pilóta miatt halt meg 70 ártatlan ember

Sokan mond­ják, aki re­pü­lőre száll, nyu­godt lehet, az uta­zás leg­ke­vésbé ve­szé­lyes for­má­ját vá­lasz­totta.

Meghökkentő baleset történt egy repülőgépen, megsérült egy utas - Videó

Meghökkentő baleset történt egy repülőgépen, megsérült egy utas - Videó

Már elő­for­dult egy­szer...

A lé­gi­tár­sa­ság­nál nem ez volt az egyet­len ilyen eset...Lan­do­lás­kor le­zu­hant a re­pü­lő­gép egy része, egye­ne­sen rá az uta­sokra. Akadt olyan utas, ame­lyik meg­sé­rült. Rész­le­tek és videó a cikk­ben!

Félelmetes fotó, kigyulladt a focicsapat repülőgépe

Félelmetes fotó bizonyítja, hogy kigyulladt a focicsapat repülőgépe

A csa­pat nagy­já­ból annyira pá­ni­kol­ha­tott, mint a vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­meccsén.

Sokak rém­ál­mát él­het­ték el a lab­da­rú­gók, akik egy olyan re­pü­lő­gép­pel ér­kez­tek a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ságra, mely­nek szár­nyá­nál tűz ke­let­ke­zett. A csa­pat nagy­já­ból annyira pá­ni­kol­ha­tott a fe­dél­ze­ten, mint a vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­meccsén a pá­lyán.

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál a tu­ris­ták­nak.

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál a tu­ris­ták­nak.

Ez a magyar férfi mentette meg a repülőn fuldoklót

Ez a magyar férfi mentette meg a repülőn fuldoklót

Egy gu­mi­cu­kor okozta a bajt.

Egy fél­re­nyelt gu­mi­cu­kor miatt kel­lett kény­szer­le­szál­lást vég­re­haj­ta­nia kedd este a Del­hi­ből Lon­donba tartó re­pü­lő­gép­nek Fe­ri­he­gyen.

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem fog­ták vissza ma­gu­kat.

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy repülőgép, nagy erőkkel keresik a roncsokat

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy repülőgép, nagy erőkkel keresik a roncsokat

Az ame­ri­kai Ver­mont fe­lett re­pült.

Az ame­ri­kai Ver­mont fe­lett re­pült, ami­kor el­tűnt a ra­dar­ról.

Váratlan fordulat, ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

Váratlan fordulat, ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

El­ké­pesztő el­mé­let­tel ruk­kol­tak elő a ku­ta­tó­cso­port tag­jai, akik már 4 éve pró­bál­ják meg­ta­lálni az utas­szál­lító ron­csait.

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Új le­he­tő­ség azok­nak, akik min­den­kép­pen a ten­ge­ren­túlra ké­szül­nek.

Új le­he­tő­ség azok­nak, akik min­den­kép­pen a ten­ge­ren­túlra ké­szül­nek.

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

1958-ban ké­szült ez a fotó a mű­vész­nő­ről. Tö­rő­csik Mari meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra.

1958. május ha­to­di­kán ké­szült ez a fotó a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­ről. Tö­rő­csik Mari meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra.

Hová üljünk a repülőn?

Hová üljünk a repülőn?

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak (mert ott a leg­erő­sebb a gép), a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak, a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba.

Le­zu­hant a re­pü­lője: ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba a szőke szép­ség.

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte.

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től.

Újabb magyar sztárszínész hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztárszínész hagyta el hazánkat

Be­reczki Zol­tán in­du­lás előtt, a re­pü­lő­ről posz­tolt. Azt nem árulta el, hova uta­zik és azt sem, mennyi időre.

Be­reczki Zol­tán in­du­lás előtt, a re­pü­lő­ről posz­tolt. Azt nem árulta el, hova uta­zik és azt sem, mennyi időre.

Óriási fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Óriási fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Négy éve tartó ke­re­sés zá­rul­hat le.

Négy éve tartó ke­re­sés zá­rul­hat le, rej­té­lyes fo­tókra buk­kan­tak a Go­ogle Earth se­gít­sé­gé­vel!

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Hor­ror az éj­sza­kai já­ra­ton: egy té­bo­lyult nő is­ten­nek kép­zelte magát, majd úgy dön­tött, ki­nyitja a re­pü­lő­gép aj­ta­ját.

Botrány tört ki a repülőn, a részeg nő nem bírta türtőztetni magát

Botrány tört ki a repülőn, a részeg nő nem bírta türtőztetni magát

Végül kény­szer­le­szál­lást haj­tot­tak végre.

Végül kény­szer­le­szál­lást haj­tot­tak végre.

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren azok­nak, akik Lon­donba utaz­tak volna a WizzAir­rel, a 261/2004 EK ren­de­let ér­tel­mé­ben kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk hét­főn a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren azok­nak, akik Lon­donba utaz­tak volna a WizzAir­rel, a 261/2004 EK ren­de­let ér­tel­mé­ben kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette, így az in­ter­net ezen a fel­vé­te­len pörög. Mu­tat­juk a kép­so­ro­kat!

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette, így az in­ter­net ezen a fel­vé­te­len pörög. Sokan jól szó­ra­koz­nak rajta, mások in­kább fel­há­bo­rod­tak.

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Hát­bor­zon­gató, ami tör­tént: kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy utas­szál­lí­tó­nak.

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés a reptéren

Az ok el­ké­pesztő.

Két gép uta­sai estek egy­más­nak: az ok el­ké­pesztő. A ki­ér­kező rend­őrök se tud­tak cse­le­kedni.

Ezért halt meg a 71 ártatlan ember

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember Moszkva mellett

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit.

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit, aki a re­pülő fel­ké­szí­té­sé­ben részt vett.

Pánik a Budapestre tartó gépen: villám csapott a repülőbe

Pánik a Budapestre tartó gépen: villám csapott a repülőbe

Nem sok­kal a bar­ce­lo­nai fel­szál­lás után csa­pott bele a vil­lám az utas­szál­lí­tóba.

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Egy hor­doz­ható ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel az orosz­or­szági rep­té­ren.