CÍMKE: 'repülőgép'

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Új le­he­tő­ség azok­nak, akik min­den­kép­pen a ten­ge­ren­túlra ké­szül­nek.

FRISS HÍREK

Melege volt az utasszállítón, kinyitotta a vészkijáratot

Melege volt az utasszállítón, kinyitotta a vészkijáratot

Ál­lí­tása sze­rint ki akarta szel­lőz­tetni a gépet.

Ál­lí­tása sze­rint ki akarta szel­lőz­tetni a gépet.

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

1958-ban ké­szült ez a fotó a mű­vész­nő­ről. Tö­rő­csik Mari meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra.

1958. május ha­to­di­kán ké­szült ez a fotó a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­ről. Tö­rő­csik Mari meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra.

Hová üljünk a repülőn?

Hová üljünk a repülőn?

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak (mert ott a leg­erő­sebb a gép), a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak, a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba a szőke szép­ség.

Ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba a szőke szép­ség.

Újabb magyar sztárszínész hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztárszínész hagyta el hazánkat

Be­reczki Zoli a re­pü­lő­ről posz­tolt.

Be­reczki Zol­tán a re­pü­lő­ről posz­tolt. Azt nem árulta el, hova uta­zik és azt sem, mennyi időre. Az min­den­esetre be­szé­des, hogy a fotó alá annyit írt: off!

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től, de talán meg­ol­dó­dik a dolog.

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től, de talán meg­ol­dó­dik a dolog.

Óriási fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Óriási fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Négy éve tartó ke­re­sés zá­rul­hat le, rej­té­lyes fo­tókra buk­kan­tak a Go­ogle Earth se­gít­sé­gé­vel!

Négy éve tartó ke­re­sés zá­rul­hat le, rej­té­lyes fo­tókra buk­kan­tak a Go­ogle Earth se­gít­sé­gé­vel!

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk, kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk hét­főn a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren azok­nak, akik Lon­donba utaz­tak volna a WizzAir­rel, a 261/2004 EK ren­de­let ér­tel­mé­ben kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette.

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette, így az in­ter­net ezen a fel­vé­te­len pörög. Sokan jól szó­ra­koz­nak rajta, mások in­kább fel­há­bo­rod­tak a nő po­fát­lan­sá­gán.

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Hor­ror az éj­sza­kai já­ra­ton: egy té­bo­lyult nő is­ten­nek kép­zelte magát!

Hor­ror az éj­sza­kai já­ra­ton: egy té­bo­lyult nő is­ten­nek kép­zelte magát, majd úgy dön­tött, ki­nyitja a re­pü­lő­gép aj­ta­ját. Sok­koló tör­té­net!

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Hát­bor­zon­gató, ami tör­tént.

Hát­bor­zon­gató, ami tör­tént: kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy utas­szál­lí­tó­nak, mi­u­tán út­köz­ben hul­lott szét az egyik haj­tó­műve. A fe­dél­ze­ten uta­zók sze­rint ez volt éle­tük leg­fé­lel­me­te­sebb re­pü­lése!

Megfejtették a Bermuda-háromszög titkát!

Nagy bejelentést tettek: megfejtették a Bermuda-háromszög titkát!

Le­hull a lepel az ördög há­rom­szö­gé­ről

Az ördög há­rom­szö­ge­ként is is­mert te­rü­le­ten eddig 20 re­pü­lő­gép és 50 hajó tűnt el nyom­ta­la­nul.

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés a reptéren

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés a reptéren

Két gép uta­sai estek egy­más­nak: az ok el­ké­pesztő.

Két gép uta­sai estek egy­más­nak: az ok el­ké­pesztő. A ki­ér­kező rend­őrök se tud­ták fel­tar­tóz­tatni az őr­jöngő tö­me­get, így ők üveg­fal mögül néz­ték az in­ci­denst. Végül nem száll­tak fel a gépek.

Pánik a Budapestre tartó gépen: villám csapott a repülőbe

Pánik a Budapestre tartó gépen: villám csapott a repülőbe

Kény­te­len volt meg­sza­kí­tani az útját.

Nem sok­kal a bar­ce­lo­nai fel­szál­lás után csa­pott bele a vil­lám az utas­szál­lí­tóba, amely kény­te­len volt meg­sza­kí­tani az útját.

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember Moszkva mellett

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember Moszkva mellett

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit, aki a re­pülő fel­ké­szí­té­sé­ben részt vett.

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit, aki a re­pülő fel­ké­szí­té­sé­ben részt vett. Az An-148-as utas­szál­lító 71 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén va­sár­nap szállt fel Moszk­vá­ból, és a több száz ki­lo­mé­terre lévő Orszkba tar­tott.

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel.

Egy hor­doz­ható ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel az orosz­or­szági rep­té­ren, de csak egy em­ber­nek volt elég lel­ki­ereje el­ol­tani.