CÍMKE: 'repülő'

Utastársának, a repülőn villantotta meg cicijét a bevállalós lány

Utastársának, a repülőn villantotta meg cicijét a bevállalós lány

Unal­mas­nak ta­lálta a re­pü­lő­utat...

Unal­mas­nak ta­lálta a re­pü­lő­utat, úgy­hogy ci­ci­vil­lan­tás­sal dobta fel a han­gu­la­tot a csaj...

Megfagyott az utasok ereiben a vér, hibát hibára halmoztak a repülőn

Megfagyott az utasok ereiben a vér, hibát hibára halmoztak a repülőn

A re­pü­lő­gép sze­mély­zete a jól mű­ködő mo­tort ál­lí­totta le.

A re­pü­lő­gép sze­mély­zete a jól mű­ködő mo­tort ál­lí­totta le.

Nem kérdés, valóra vált a repülős utasok egyik rémálma

Nem kérdés, valóra vált a repülős utasok egyik rémálma

Rémes, mi tör­tént há­rom­szor is a gép­pel. Na­gyon nem let­tünk volna az uta­sok he­lyé­ben!

Rémes, mi tör­tént há­rom­szor is a gép­pel. Na­gyon nem let­tünk volna az uta­sok he­lyé­ben!

Rohantak a reptéri tűzoltók, túlfutott egy repülőgép

Rohantak a reptéri tűzoltók, túlfutott egy repülőgép

Egy to­kiói rep­té­ren tör­tént a bal­eset.

Ba­le­set tör­tént a to­kiói Na­rita re­pü­lő­té­ren. Egy In­di­á­ból ér­kező sze­mély­szál­lító Bo­e­ing meg­csú­szott az el­je­ge­se­dett pá­lyán, majd a saras földbe süllyedt az egyik ke­reke.

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része azok­nak, akik az ang­liai New­castle rep­te­rén lan­dol­tak, vagy onnan in­dult a re­pü­lő­jük a hét­vé­gén.

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része azok­nak, akik az ang­liai New­castle rep­te­rén ke­resz­tül utaz­tak.

Pánik a levegőben: leállt a repülő motorja, füst öntötte el az utasteret

Pánik a levegőben: leállt a repülő motorja, füst öntötte el az utasteret

A gép kény­szer­le­szál­lást haj­tott végre és min­denki ép­ség­ben meg­úszta a tör­tén­te­ket.

Ha ezt a hangot hallod a repülőn, akkor sajnos joggal pánikolsz

Ha ezt a hangot hallod a repülőn, akkor sajnos joggal pánikolsz

Ag­gasztó in­for­má­ci­ó­val ruk­kol­tak elő a re­pü­lési szak­ér­tők.

Dráma a levegőben, egy beteg utas okozott pánikot a repülőn

Dráma a levegőben, egy beteg utas okozott pánikot a repülőn

A pszi­chés za­va­rok­kal küzdő férfi el akarta té­rí­teni a gépet, emi­att kény­szer­le­szál­lásra volt szük­ség.

A pszi­chés za­va­rok­kal küzdő férfi el akarta té­rí­teni a gépet, emi­att kény­szer­le­szál­lásra volt szük­ség.

Nagyon kiakadt a sztár a repülőn: Ezt művelték mögötte

Nagyon kiakadt a sztár a repülőn: Ezt művelték mögötte

Jogos a fel­há­bo­ro­dás?

Az első döb­be­net után úgy dön­tött, le­vi­de­ózza a je­le­ne­tet!

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Újra Bu­da­pes­ten az ázsiai túra után.

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

Sokkot kaptak az utasok a pilóta bejelentésétől, ezt találták a gépen

Sokkot kaptak az utasok a pilóta bejelentésétől, ezt találták a gépen

A Se­attle-ből in­duló re­pü­lő­gép vissza­for­dult.

A Se­attle-ből in­duló re­pü­lő­gép vissza­for­dult, mert egy na­gyon fon­tos cso­ma­got a fe­dél­ze­ten fe­lej­tet­tek.

Észre se vették? Kegyetlen állapotokra derült fény az utasszállítón

Észre se vették? Kegyetlen állapotokra derült fény az utasszállítón

Egy fel­dúlt utas me­sélte el, hogy mi­lyen gyo­mor­fo­gató hely­zetbe ke­rült.

Egy fel­dúlt utas me­sélte el, hogy mi­lyen gyo­mor­fo­gató hely­zetbe ke­rült a re­pü­lőn. Hiába pa­nasz­ko­dott a sze­mély­zet­nek, nem kü­lö­nö­seb­ben ér­de­kelte őket a prob­léma.

Pánik a repülőgépen: menet közben kinyitotta a vészkijáratot egy utas

Pánik a repülőgépen: menet közben kinyitotta a vészkijáratot egy utas

Egy utas rosszul lett a ki­fu­tó­pá­lyán gu­ruló gépen, ezért olyat tett, ami­től min­den­ki­ben meg­fa­gyott a vér.

Iszonyat a repülőn, kizuhant a gépből egy légiutas-kísérő

Iszonyat a repülőn, kizuhant a gépből egy légiutas-kísérő

A nő a be­tonra esett.

A nő a be­tonra esett, sú­lyo­san meg­sé­rült a lába a bal­eset során. A nyílt tö­rés­sel járó ré­misztő eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Lesodródott egy utasszállító a kifutópályáról - KÉPEK

Lesodródott egy utasszállító a kifutópályáról - KÉPEK

A heves eső­zés­ben csú­szott az asz­falt.

Egy óri­ási Bo­e­ing 747-es re­pü­lő­gép szen­ve­dett bal­ese­tet a heves eső­zé­sek­ben csú­szóssá vált ki­fu­tó­pá­lyán. A gép ki­sod­ró­dott az asz­falt mel­letti földre.

Teljesen kiakadtak az utasok: ezt tette az édesanya a repülő folyosóján

Teljesen kiakadtak az utasok: ezt tette az édesanya a repülő folyosóján

A nő elő­vett egy bilit és ráül­tette a gye­re­két.

A nő elő­vett egy bilit és ráül­tette a gye­re­két.

Döbbenetes jelenet a fedélzeten: Azonnal kirúgták a szexi stewardesst

Döbbenetes jelenet a fedélzeten: Azonnal kirúgták a szexi stewardesst

Ki­rúg­ták a stew­ar­desst, mert pár­já­val na­gyon intim szi­tu­á­ci­ó­ban kap­ták a fe­dél­ze­ten.

Elképesztő helyszíni felvételek: tengerbe hajtott egy utasokkal teli repülő

Elképesztő helyszíni felvételek: tengerbe hajtott egy utasokkal teli repülő

A re­pü­lőn össze­sen 47 ember tar­tóz­ko­dott a bal­eset ide­jén, de sen­ki­nek sem esett ko­mo­lyabb baja.

Pánik a repülőn, zokogtak a gyerekek: lángokba borult az utasszállító

Pánik a repülőn, zokogtak a gyerekek: lángokba borult az utasszállító

A gép si­ke­res kény­szer­le­szál­lást haj­tott végre.

A gép si­ke­res kény­szer­le­szál­lást haj­tott végre.

Undorító jelenet a repülőn: olyat tett a turista, amit nem lett volna szabad

Undorító jelenet a repülőn: olyat tett a turista, amit nem lett volna szabad

Egy fi­a­tal ame­ri­kai nem tu­dott pa­ran­csolni a húgy­hó­lyag­já­nak.

Egy fi­a­tal ame­ri­kai olyan helyre pi­silt, ami­ért le­tar­tóz­tat­ták.

Szörnyű öngyilkosságot követtek el egy repülőgéppel

Rémálom a levegőben, szörnyű öngyilkosságot követtek el egy repülővel

Va­ló­szí­nű­leg a földi ki­szol­gáló sze­mély­zet egyik tagja dobta el ma­gá­tól az éle­tet.

Katasztrófa történt: A pilóta szándékosan vezette a gépet a halálba

Katasztrófa történt: A pilóta szándékosan vezette a gépet a halálba

2001. szep­tem­ber 11-e óta ez lehet a leg­sú­lyo­sabb in­ci­dens az ame­ri­kai pol­gári lé­gi­köz­le­ke­dés tör­té­ne­té­ben.

A szelfinek lőttek, újabban így pózolnak a nők

A szelfinek lőttek, újabban így pózolnak a nők

Nem tudni miért imád­nak hason fekve, arc­cal az asz­falt fele fo­tóz­kodni a tinik...

Nem tudni miért imád­nak hason fekve, arc­cal az asz­falt fele fo­tóz­kodni a tinik, de úgy lát­szik, ez az új in­ter­ne­tes őrü­let.

Óriási fordulat a Bermuda-háromszögben eltűnt gép ügyében

Óriási fordulat a Bermuda-háromszögben eltűnt gép ügyében

Végre meg­ol­dód­hat min­den idők egyik leg­rej­té­lye­sebb légi ka­taszt­ró­fája!

Végre meg­ol­dód­hat min­den idők egyik leg­rej­té­lye­sebb légi ka­taszt­ró­fája!

Dagad a botrány, nagyon kínos a helyzet a budapesti reptéren

Dagad a botrány, nagyon kínos a helyzet a budapesti reptéren

Me­gint cso­ma­gok nél­kül száll fel egy re­pülő? Ál­lí­tó­lag az uta­sok nem moz­dul­nak, amíg nem tör­té­nik va­lami po­zi­tív fej­le­mény.

Rémálommal indult a TV2 sztárjának nyaralása

Rémálommal indult a TV2 sztárjának nyaralása

Czip­pán Anet­ték Szar­dí­ni­ára utaz­tak.

Czip­pán Anett és csa­ládja egy cso­dá­la­tos hetet töl­tött a gyö­nyörű olasz szi­ge­ten, Szar­dí­nián. Uta­zá­suk kész őrü­let­tel in­dult, de már csak ne­vet­nek rajta.

Botrány, ezt művelte a férfi a repülőn, csak a kezét nézd

Botrány, ezt művelte a férfi a repülőn, csak a kezét nézd

A fel­há­bo­rító eset szem­ta­núja hiába szólt a stew­ar­dess­nek, a lé­gi­utas-kí­sérő csak ka­ca­gott.

A fel­há­bo­rító eset szem­ta­núja hiába szólt a stew­ar­dess­nek, a lé­gi­utas-kí­sérő csak ka­ca­gott.

Dagad a reptéri botrány: esküvő sem lesz az itthon hagyott csomagok miatt?

Dagad a reptéri botrány: esküvő sem lesz az itthon hagyott csomagok miatt?

Közel 200-an utaz­tak el úgy, hogy cso­mag­juk nem ke­rült fel a re­pü­lőre.

Közel 200-an utaz­tak el úgy Bu­da­pest­ről, hogy cso­mag­juk nem ke­rült fel a re­pü­lőre. Egyre na­gyobb gon­dokra derül fény.

Pánik a repülőn, átláthatatlan köd lepte el a fedélzetet

Pánik a repülőn, átláthatatlan köd lepte el a fedélzetet

Egy utas el­hányta magát, a gye­re­kek pedig sírni kezd­tek egy szem­tanú sze­rint.

Egy utas el­hányta magát, a gye­re­kek pedig sírni kezd­tek egy szem­tanú sze­rint.

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Szak­ér­tők sze­rint egy star­toló Jumbo Jet bont­hatta meg a 2-es fu­tó­pá­lyát múlt héten, ami miatt le kel­lett zárni a rep­te­ret.

Durva történet: Ezért ütötték meg a siket kismamát és kutyáját a repülőn

Durva történet: Ezért ütötték meg a siket kismamát és kutyáját a repülőn

A fel­bő­szült utas­társ ököl­lel csa­pott le. Az üt­le­gek­ből ka­pott a testi fo­gya­té­kos­ság­gal élő ter­hes kis­mama és se­gítő ku­tyusa is.

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

A bal­eset­ben az ed­digi ada­tok sze­rint 110 ember halt meg és csak 3-an élték túl a ka­taszt­ró­fát.

A bal­eset­ben az ed­digi ada­tok sze­rint 110 ember halt meg és csak 3-an élték túl a ka­taszt­ró­fát.

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

A fi­a­tal szép­ség sé­ta­re­pü­lésre in­dult a ba­rá­ta­i­val, de a fel­szál­lást kö­ve­tően nem sok­kal bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

Borzalmas tragédia, a halálba zuhant a gyönyörű modell

Borzalmas tragédia, a halálba zuhant a gyönyörű modell

Re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­ség­ben vesz­tette éle­tét a ka­li­for­niai Ma­riah Suns­hine Co­o­gan.

Re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­ség­ben vesz­tette éle­tét a ka­li­for­niai Ma­riah Suns­hine Co­o­gan, aki az Ins­tag­ra­mon mo­dell­ként vált is­mertté.

Olyan durva jelenet játszódott le a repülőn, hogy megszakította útját

Olyan durva jelenet játszódott le a repülőn, hogy megszakította útját

Egy utas miatt kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­tani.

Annyira bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett egy férfi a re­pü­lőn, hogy kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­tani.

Azt hitték, csak a szemük káprázik: igazi arany hullott az égből

Azt hitték, csak a szemük káprázik: igazi arany hullott az égből

El­ké­pesztő lát­vány le­he­tett.

El­ké­pesztő lát­vány le­he­tett, ami­kor fel­tűn­tek az égen az arany­kon­cent­rá­tum-töm­bök.

Már charterjáratokkal is érkeznek a migránsok, ez az új trükk

Már charterjáratokkal is érkeznek a migránsok, ez az új trükk

Főleg a görög tá­bo­rok­ból jön­nek így a mig­rán­sok, aki­ket em­ber­csem­pé­szek se­gí­te­nek.

Kényszerhelyzetet jelentettek, váratlanul rázkódni kezdett a gép a levegőben

Kényszerhelyzetet jelentettek, váratlanul rázkódni kezdett a gép a levegőben

Az uta­sok han­gos zajt is hal­lot­tak, ekkor hozta meg a dön­tést a pi­lóta.

Az uta­sok han­gos zajt is hal­lot­tak, ekkor hozta meg a dön­tést a pi­lóta.

Óriási pánik tört ki a repülőn, ezt művelte a meztelen utas

Óriási pánik tört ki a repülőn, ezt művelte a meztelen utas

Saj­nos nem volt más vá­lasz­tás, azon­nal rend­őri be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Saj­nos nem volt más vá­lasz­tás, azon­nal rend­őri be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Vészhelyzet a levegőben, ijesztő becsapódás hallatszott a repülőn

Vészhelyzet a levegőben, ijesztő becsapódás hallatszott a repülőn

Kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy ame­ri­kai gép­nek, mert nem volt biz­ton­sá­gos to­vább­ha­ladni.

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötözték a fejem!

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötözték a fejem!

A nép­szerű éne­kesnő nyo­masztó ka­land­já­ról me­sélt.

A nép­szerű éne­kesnő nyo­masztó ka­land­já­ról me­sélt. Pár nap­pal ez­előtt fur­csa él­mény­ben volt része a fe­dél­ze­ten, ami­kor ha­za­felé tar­tott Thai­föld­ről. A ma­gyar disz­kó­ki­rálynő nem csak erről, hanem el­vo­nási tü­ne­te­i­ről is kész­ség­gel me­sélt.

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Azon a re­pü­lő­gé­pen uta­zott, amibe hét­főn be­le­csa­pott a vil­lám.

Azon a re­pü­lő­gé­pen uta­zott, amibe hét­főn be­le­csa­pott a vil­lám, át­fu­tott a fején a gon­do­lat, hogy min­den­nek vége.

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Fur­csa tár­gyat vett észre egy gép utasa re­pü­lés köz­ben az ab­lak­ból útban Se­attle-ből Las Vegas felé tartva.

Fur­csa tár­gyat vett észre egy gép utasa re­pü­lés köz­ben az ab­lak­ból útban Las Vegas felé.

Történelmi pillanat a repülőn: megható, amit Ferenc pápa a szerelmesekért tett

Történelmi pillanat a repülőn: megható, amit Ferenc pápa a szerelmesekért tett

A két lé­gi­utas-kí­sérő sem gon­dolta, hogy meg­hi­ú­sult es­kü­vő­jük ilyen sze­ren­csés for­du­la­tot vehet.

Bonyolódik az ügy: különös, ami kiderült a migránsok repülőjéről

Bonyolódik az ügy: különös, ami kiderült a migránsok repülőjéről

Ilyen még eddig nem tör­tént, a szán­tó­föl­dön re­pü­lő­vel lan­dol­tak a mig­rán­sok. Ám nem csak a tör­té­net, a re­pülő maga is kü­lö­nös.

Lebukott a reptéren a magyar férfi, fura dolog volt a csomagjában

Lebukott a reptéren a magyar férfi, fura dolog volt a csomagjában

Ért­he­tet­len, hogy mi járt a fe­jé­ben, ami­kor egy rakás fegy­vert gyö­mö­szölt a poggyá­szába.

Repülőgép-katasztrófa történt: testek lebegnek az óceán felszínén

Repülőgép-katasztrófa történt: testek lebegnek az óceán felszínén

Az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet egyik re­pü­lő­gé­pé­vel tör­tént sze­ren­csét­len­ség, a gép a Csen­des-óce­ánba zu­hant.

Nem volt jegye egy utasnak, négy óra repülés után visszafordultak!

Nem volt jegye egy utasnak, négy óra repülés után visszafordultak!

Fé­lú­ton vet­ték észre, hogy egy férfi­nak nem kéne a gépen len­nie.

Fé­lú­ton vet­ték észre, hogy egy férfi­nak nem kéne a gépen len­nie.

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

Egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét.

A ször­nyű bal­eset­ben a pi­lóta mel­lett egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét.

Dráma az utasszállítón, a levegőben ütközött a repülő

Dráma az utasszállítón, a levegőben ütközött a repülő

Nem csoda, hogy pá­nik­han­gu­lat ala­kult ki a gépen, a re­pülő orrán ugyanis egy ha­tal­mas lyuk tá­tong.

Rettegés a repülőn: rejtélyes betegség ütötte fel a fejét

Rettegés a repülőn: rejtélyes betegség ütötte fel a fejét

Az uta­sok egy da­ra­big nem hagy­hat­ták el a re­pü­lőt, de azt sem tud­ták, hogy mi­lyen nagy lehet a ve­szély.

Az uta­sok egy da­ra­big nem hagy­hat­ták el a re­pü­lőt, de azt sem tud­ták, hogy mi­lyen nagy lehet a ve­szély.

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

A re­pü­lő­gép orra sé­rült meg, ami­kor egy madár üt­kö­zött a légi jár­mű­nek.

A re­pü­lő­gép orra sé­rült meg, ami­kor egy madár üt­kö­zött a légi jár­mű­nek.

Elképesztő mutatvány: reménytelen helyzetet mentett meg a pilóta

Elképesztő mutatvány: reménytelen helyzetet mentett meg a pilóta

A kis­gép uta­sa­i­nak élete múlt azon, hogy a pi­lóta képes lesz-e vég­re­haj­tani a mű­ve­le­tet.

Családja sem akarta elhinni: furcsa helyen találtak az eltűnt kislányra

Családja sem akarta elhinni: furcsa helyen találtak az eltűnt kislányra

A gye­rek még csak hét éves, de ko­moly biz­ton­sági el­len­őr­zé­se­ket cse­le­zett ki.

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Vég­ze­tes légi bal­ese­tet je­len­tet­tek a ha­tó­sá­gok. Egy sú­lyos sé­rül­tet kór­házba vit­tek, de ő is éle­tét vesz­tette.

Vég­ze­tes légi bal­ese­tet je­len­tet­tek a ha­tó­sá­gok. Egy sú­lyos sé­rül­tet kór­házba vit­tek, de ő is éle­tét vesz­tette.

Lezuhant egy kisrepülő Érsekcsanádnál!

Lezuhant egy kisrepülő Érsekcsanádnál!

A pi­lóta ön­erő­ből hagyta el a gépet, de men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta kór­házba sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lé­sek­kel.

A pi­lóta ön­erő­ből hagyta el a gépet, de men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta kór­házba sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lé­sek­kel.

Sikoltozott a személyzet, pánik tört ki a repülőn

Sikoltozott a személyzet, pánik tört ki a repülőn

Auszt­rá­li­á­ban szállt fel a gép.

Egy Auszt­rá­li­á­ból in­duló re­pülő ke­rült ha­tal­mas bajba va­sár­nap, csak­nem más­fél száz utas­sal a fe­dél­ze­tén.

Majdnem a földbe csapódott egy utasszállító a vihar miatt Angliában!

Majdnem a földbe csapódott egy utasszállító a vihar miatt Angliában! - videó

Ko­moly pánik volt a fe­dél­ze­ten, nem sokon mú­lott a tra­gé­dia!

Az el­mon­dá­sok sze­rint ko­moly pánik volt a fe­dél­ze­ten, nem sokon mú­lott a tra­gé­dia!

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette a tra­gé­di­á­ban. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette a tra­gé­di­á­ban. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalhatott

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalhatott

A gép vá­rat­la­nul tűnt el a légi irá­nyí­tás ra­dar­já­ról.

A gép vá­rat­la­nul tűnt el a légi irá­nyí­tás ra­dar­já­ról. A be­csa­pó­dás után a re­pülő el­süllyedt.

Rémálommá vált a repülés: durva dolog történt a magyar színésszel

Rémálommá vált a repülés: durva dolog történt a magyar színésszel

Az el­is­mert fil­mes Ka­na­dá­ból tar­tott ha­za­felé, ami­kor hir­te­len egy őrült ak­ciófilmbe illő je­le­netbe csöp­pent.

Bulitinédzser ugrott ki egy landoló utasszállítóból

Bulitinédzser ugrott ki egy landoló utasszállítóból

Haj­me­resztő sztori

Egye­lőre ő maga sem tu­dott ma­gya­rá­za­tot adni haj­me­resztő tet­té­nek pon­tos okára.