CÍMKE: 'repülő'

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

A bal­eset­ben az ed­digi ada­tok sze­rint 110 ember halt meg és csak 3-an élték túl a ka­taszt­ró­fát.

FRISS HÍREK
Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

A mo­dell sé­ta­re­pü­lésre in­dult a ba­rá­ta­i­val, de bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

A fi­a­tal szép­ség sé­ta­re­pü­lésre in­dult a ba­rá­ta­i­val, de bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

Intim titkokat közölt, leleplezte zűrös múltját a híres énekesnő

Intim titkokat közölt, leleplezte zűrös múltját a híres énekesnő

A brit éne­kesnő más hí­res­sé­gek­ről is sokat el­árult.

A brit éne­kesnő olyan tit­ko­kat lep­le­zett le, ami­lye­nek­ben más hí­res­sé­gek is fel­tűn­nek.

Borzalmas tragédia, a halálba zuhant a gyönyörű modell

Borzalmas tragédia, a halálba zuhant a gyönyörű modell

Re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­ség­ben vesz­tette éle­tét a ka­li­for­niai Ma­riah Suns­hine Co­o­gan.

Re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­ség­ben vesz­tette éle­tét a ka­li­for­niai Ma­riah Suns­hine Co­o­gan, aki az Ins­tag­ra­mon mo­dell­ként vált is­mertté.

Olyan durva jelenet játszódott le a repülőn, hogy megszakította útját

Olyan durva jelenet játszódott le a repülőn, hogy megszakította útját

Annyira bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett a re­pü­lőn, hogy kény­szer­le­szál­lást kel­let vé­gezni.

Kényszerhelyzetet jelentettek, váratlanul rázkódni kezdett a gép a levegőben

Kényszerhelyzetet jelentettek, váratlanul rázkódni kezdett a gép a levegőben

Az uta­sok han­gos zajt is hal­lot­tak, ekkor hozta meg a dön­tést a pi­lóta.

Az uta­sok han­gos zajt is hal­lot­tak, ekkor hozta meg a dön­tést a pi­lóta.

Már charterjáratokkal is érkeznek a migránsok, ez az új trükk

Már charterjáratokkal is érkeznek a migránsok, ez az új trükk

Főleg a görög tá­bo­rok­ból jön­nek így a mig­rán­sok, aki­ket em­ber­csem­pé­szek se­gí­te­nek.

Óriási pánik tört ki a repülőn, ezt művelte a meztelen utas

Óriási pánik tört ki a repülőn, ezt művelte a meztelen utas

Ren­dőri be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Saj­nos nem volt más vá­lasz­tás, azon­nal rend­őri be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Azt hitték, csak a szemük káprázik: igazi arany hullott az égből

Azt hitték, csak a szemük káprázik: igazi arany hullott az égből

El­ké­pesztő lát­vány le­he­tett, ami­kor fel­tűn­tek az égen az arany­kon­cent­rá­tum-töm­bök.

El­ké­pesztő lát­vány le­he­tett, ami­kor fel­tűn­tek az égen az arany­kon­cent­rá­tum-töm­bök.

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötötték a fejem!

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötötték a fejem!

A nép­szerű éne­kesnő szo­kat­lan ka­land­já­ról me­sélt!

A nép­szerű éne­kesnő szo­kat­lan fe­dél­zeti ka­land­já­ról me­sélt!

Vészhelyzet a levegőben, ijesztő becsapódás hallatszott a repülőn

Vészhelyzet a levegőben, ijesztő becsapódás hallatszott a repülőn

Kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy ame­ri­kai gép­nek, mert nem volt biz­ton­sá­gos to­vább­ha­ladni.

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Azon a re­pü­lő­gé­pen uta­zott, amibe hét­főn be­le­csa­pott a vil­lám, át­fu­tott a fején a gon­do­lat, hogy min­den­nek vége.

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Fur­csa tár­gyat vett észre egy gép utasa re­pü­lés köz­ben az ab­lak­ból útban Se­attle-ből Las Vegas felé tartva. Sze­ren­csénkre le­fo­tózta...

Fur­csa tár­gyat vett észre egy gép utasa re­pü­lés köz­ben az ab­lak­ból útban Se­attle-ből Las Vegas felé tartva. Sze­ren­csénkre le­fo­tózta...

Történelmi pillanat a repülőn: megható, amit Ferenc pápa a szerelmesekért tett

Történelmi pillanat a repülőn: megható, amit Ferenc pápa a szerelmesekért tett

A pár sem gon­dolta, hogy ek­kora sze­ren­csé­jük lesz!

A két lé­gi­utas-kí­sérő sem gon­dolta, hogy meg­hi­ú­sult es­kü­vő­jük ilyen sze­ren­csés for­du­la­tot vehet.

Bonyolódik az ügy: különös, ami kiderült a migránsok repülőjéről

Bonyolódik az ügy: különös, ami kiderült a migránsok repülőjéről

Ilyen még eddig nem tör­tént, a szán­tó­föl­dön re­pü­lő­vel lan­dol­tak a mig­rán­sok. Ám nem csak a tör­té­net, a re­pülő maga is kü­lö­nös.

Lebukott a reptéren a magyar férfi, fura dolog volt a csomagjában

Lebukott a reptéren a magyar férfi, fura dolog volt a csomagjában

Ért­he­tet­len, hogy mi járt a fe­jé­ben, ami­kor egy rakás fegy­vert gyö­mö­szölt a poggyá­szába.

Nem volt jegye egy utasnak, négy óra repülés után visszafordultak!

Nem volt jegye egy utasnak, négy óra repülés után visszafordultak!

Fé­lú­ton vet­ték észre, hogy egy férfi­nak nem kéne a gépen len­nie, így fog­ták ma­gu­kat és vissza­for­dul­tak.

Rettegés a repülőn: rejtélyes betegség ütötte fel a fejét

Rettegés a repülőn: rejtélyes betegség ütötte fel a fejét

Nem hagy­hat­ták el a re­pü­lőt.

Az uta­sok egy da­ra­big nem hagy­hat­ták el a re­pü­lőt, de azt sem tud­ták, hogy mi­lyen nagy lehet a ve­szély.

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

A ször­nyű bal­eset­ben a pi­lóta mel­lett egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét. Fel­szál­lás­kor sűrű köd volt.

A ször­nyű bal­eset­ben a pi­lóta mel­lett egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét. Fel­szál­lás­kor sűrű köd volt.

Dráma az utasszállítón, a levegőben ütközött a repülő

Dráma az utasszállítón, a levegőben ütközött a repülő

Nem csoda, hogy pá­nik­han­gu­lat ala­kult ki a gépen, a re­pülő orrán ugyanis egy ha­tal­mas lyuk tá­tong.

Repülőgép-katasztrófa történt: testek lebegnek az óceán felszínén

Repülőgép-katasztrófa történt: testek lebegnek az óceán felszínén

Az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet egyik re­pü­lő­gé­pé­vel tör­tént sze­ren­csét­len­ség, a gép a Csen­des-óce­ánba zu­hant.

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

A re­pü­lő­gép orra sé­rült meg, ami­kor egy madár üt­kö­zött a légi jár­mű­nek.

A re­pü­lő­gép orra sé­rült meg, ami­kor egy madár üt­kö­zött a légi jár­mű­nek.

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Vég­ze­tes légi bal­ese­tet je­len­tet­tek a ha­tó­sá­gok. Egy sú­lyos sé­rül­tet kór­házba vit­tek, de ő is éle­tét vesz­tette.

Vég­ze­tes légi bal­ese­tet je­len­tet­tek a ha­tó­sá­gok. Egy sú­lyos sé­rül­tet kór­házba vit­tek, de ő is éle­tét vesz­tette.

Családja sem akarta elhinni: furcsa helyen találtak az eltűnt kislányra

Családja sem akarta elhinni: furcsa helyen találtak az eltűnt kislányra

A gye­rek még csak hét éves, de ko­moly biz­ton­sági el­len­őr­zé­se­ket cse­le­zett ki.

Lezuhant egy kisrepülő Érsekcsanádnál!

Lezuhant egy kisrepülő Érsekcsanádnál!

A pi­lóta ön­erő­ből hagyta el a gépet.

A pi­lóta ön­erő­ből hagyta el a gépet, de men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta kór­házba sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lé­sek­kel.

Elképesztő mutatvány: reménytelen helyzetet mentett meg a pilóta

Elképesztő mutatvány: reménytelen helyzetet mentett meg a pilóta

A kis­gép uta­sa­i­nak élete múlt azon, hogy a pi­lóta tud-e lan­dolni.

A kis­gép uta­sa­i­nak élete múlt azon, hogy a pi­lóta képes lesz-e vég­re­haj­tani a mű­ve­le­tet.

Majdnem a földbe csapódott egy utasszállító a vihar miatt Angliában!

Majdnem a földbe csapódott egy utasszállító a vihar miatt Angliában!

Az el­mon­dá­sok sze­rint ko­moly pánik volt a fe­dél­ze­ten.

Az el­mon­dá­sok sze­rint ko­moly pánik volt a fe­dél­ze­ten, nem sokon mú­lott a tra­gé­dia!

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette.

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette a tra­gé­di­á­ban. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Sikoltozott a személyzet, pánik tört ki a repülőn

Sikoltozott a személyzet, pánik tört ki a repülőn

Egy Auszt­rá­li­á­ból in­duló re­pülő ke­rült ha­tal­mas bajba va­sár­nap, csak­nem más­fél száz utas­sal a fe­dél­ze­tén.

Egy Auszt­rá­li­á­ból in­duló re­pülő ke­rült ha­tal­mas bajba va­sár­nap, csak­nem más­fél száz utas­sal a fe­dél­ze­tén.

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalhatott

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalhatott

A gép vá­rat­la­nul tűnt el a légi irá­nyí­tás ra­dar­já­ról.

A gép vá­rat­la­nul tűnt el a légi irá­nyí­tás ra­dar­já­ról. A be­csa­pó­dás után a re­pülő el­süllyedt.

Rémálommá vált a repülés: durva dolog történt a magyar színésszel

Rémálommá vált a repülés: durva dolog történt a magyar színésszel

Hir­te­len egy őrült ak­ciófilmbe illő je­le­netbe csöp­pent.

Hir­te­len egy őrült ak­ciófilmbe illő je­le­netbe csöp­pent.

Bulitinédzser ugrott ki egy landoló utasszállítóból

Bulitinédzser ugrott ki egy landoló utasszállítóból

Haj­me­resztő sztori

Egye­lőre ő maga sem tu­dott ma­gya­rá­za­tot adni haj­me­resztő tet­té­nek pon­tos okára.

Pánik tört ki a fapados járaton, kirepültek az utasok a székükből

Pánik tört ki a fapados járaton, kirepültek az utasok a székükből

Nem si­ke­rült a lan­do­lás.

Nem si­ke­rült zök­ke­nő­men­te­sen a lan­do­lás, pánik tört ki a fe­dél­ze­ten.

Horror a levegőben: Saját vérében úszó részeg orosz tombolt a repülőn

Horror a levegőben: Saját vérében úszó részeg orosz tombolt a repülőn

Több órá­nyi ve­de­lés után üvöl­tözni kez­dett, végül le kel­lett kö­tözni, hogy ne te­gyen kárt ma­gá­ban és utas­tár­sa­i­ban.