CÍMKE: 'rendorség'
FRISS HÍREK

Teljes kétségbeesés Hujberéknél! Elveszik tőlük a gyerekeket?

Teljes kétségbeesés Hujberéknél! Elveszik tőlük a gyerekeket?

Senki nem tudja, mi fo­lyik a szent­end­rei ház­ban, de a csa­lád félti Cynt­hiát és a gye­re­ke­ket.

Senki nem tudja, mi fo­lyik a szent­end­rei ház­ban, de a csa­lád félti Cynt­hiát és a gye­re­ke­ket.

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Ti­tok­za­tos rend­őri in­téz­ke­dés dön­tött az elő­dön­tős ki­lé­té­ről? A já­té­ko­sok nem ke­res­nek ki­fo­gást, de...

Ti­tok­za­tos rend­őri in­téz­ke­dés dön­tött az elő­dön­tős ki­lé­té­ről? A já­té­ko­sok nem ke­res­nek ki­fo­gást, de...

Ebből baj lesz: Tasnádit is magára haragította Hujber

Ebből baj lesz: Tasnádit is magára haragította Hujber

A fe­le­sége ro­kon­ságba tar­tozó Tas­nádi Péter sem nézi jó szem­mel a tör­tén­te­ket...

A fe­le­sége ro­kon­ságba tar­tozó Tas­nádi Péter sem nézi jó szem­mel a tör­tén­te­ket...

Kiszállt a rendőrség Hujberékhez, kényszerítéssel gyanúsítják!

Kiszállt a rendőrség Hujberékhez, kényszerítéssel gyanúsítják!

Sötét fel­hők gyü­le­kez­nek a Huj­ber csa­lád feje fe­lett. La­punk meg­tudta: kény­sze­rí­tés ügyé­ben nyo­mo­zást ren­del­tek el!

Eljárás indul Alekosz ellen: Durva, gyomorforgató történet

Eljárás indul Alekosz ellen: Durva, gyomorforgató történet

Erős ideg­zet és még erő­sebb gyo­mor kell ahhoz, hogy vé­gig­ol­vasd ezt a szto­rit.

Gondolatrendőrség a Facebookon?

Gondolatrendőrség a Facebookon?

A jö­vő­ben új funk­ci­ó­val ta­lál­koz­ha­tunk a Fa­ce­boo­kon.

A jö­vő­ben új funk­ci­ó­val ta­lál­koz­ha­tunk a Fa­ce­boo­kon.

Százezreket csalnak ki a betegektől

Százezreket csalnak ki a betegektől

Ez­út­tal Eger­ben buk­kan­tak fel az idő­se­ket le­húzó csa­lók! Egy ma­gyar fej­lesz­tésű ké­szü­lék ada­ta­i­nak a meg­ha­mi­sí­tá­sá­val ve­szik rá a nyug­dí­ja­so­kat a vá­sár­lásra.

Ez­út­tal Eger­ben buk­kan­tak fel az idő­se­ket le­húzó csa­lók! Egy ma­gyar fej­lesz­tésű ké­szü­lék ada­ta­i­nak a meg­ha­mi­sí­tá­sá­val ve­szik rá a nyug­dí­ja­so­kat a vá­sár­lásra. A rend­őr­ség nyo­moz, gya­nú­sí­tott egy­előre nincs, az ál­do­za­tok száma vi­szont fo­lya­ma­to­san emel­ke­dik. A Ri­post meg­ta­lálta a ké­szü­lék fel­ta­lá­ló­ját, aki szin­tén fel van há­bo­rodva.

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni, bár a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kát még min­dig árulja.

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni, bár a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kát még min­dig árulja.

Zámbó Krisztián: "Undorító dolgot műveltem!"

Zámbó Krisztián: "Undorító dolgot műveltem!"

Meg­bánta, hogy al­ko­holt ivott.

Az éne­kes őszin­tén meg­bánta, hogy al­ko­holt ivott, mi­előtt volán mögé ült, és el­dön­tötte, soha nem tesz többé ilyet.

Rendőrök vitték a bíróságra Kállay Saunders Andrást!

Rendőrök vitték a bíróságra Kállay Saunders Andrást!

Nem je­lent meg a tár­gya­lá­sán.

Az éne­kes a ve­re­ke­dős ügyé­nek utolsó tár­gya­lá­sán nem je­lent meg, a bíró ezért rend­őrö­ket kül­dött érte.

A bűnözők Mekkájává válik Svédország

A bűnözők Mekkájává válik Svédország

Ro­ha­mo­san nö­vek­szik Svéd­or­szág­ban a bűn­ügyek száma - és egyre több eset marad meg­ol­dat­lan. A rend­őr­ség te­he­tet­len, és nincs se­gít­ség...

Ro­ha­mo­san nö­vek­szik Svéd­or­szág­ban a bűn­ügyek száma - és egyre több eset marad meg­ol­dat­lan. A rend­őr­ség te­he­tet­len, és nincs se­gít­ség...

Nemzetbiztonsági kockázatot jelent már a rendőrség is

Nemzetbiztonsági kockázatot jelent már a rendőrség is

Meg­vá­la­szo­lat­lan vész­hí­vá­sok, sza­ba­don jár­káló bű­nö­zők, fruszt­rált rend­őrök - na­gyon nagy a baj!

Meg­vá­la­szo­lat­lan vész­hí­vá­sok, sza­ba­don jár­káló bű­nö­zők, fruszt­rált rend­őrök - na­gyon nagy a baj!

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

Egy táb­lá­zat­ban össze­ál­lí­tot­tuk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök!

Egy táb­lá­zat­ban össze­ál­lí­tot­tuk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök!

Sorozatos csapások érik Lajsz Andrást

Sorozatos csapások érik Lajsz Andrást

A kok­tél­ki­rály nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

A kok­tél­ki­rály nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, sze­ren­csét­len­sé­gek sora éri őt.

Lagzi Lajcsi drámai kijelentése: Többen is ki akarnak csinálni!

Lagzi Lajcsi drámai kijelentése: Többen is ki akarnak csinálni!

A mu­la­tós ze­nészre rájár a rúd!

A ze­nészre rájár a rúd! Épp­hogy be­fe­je­ző­dik el­lene az egyik vizs­gá­lat, máris kö­vet­ke­zik a másik! Laj­csi sze­rint töb­ben is dol­goz­nak azon, hogy ki­csi­nál­ják!

Lajcsi: Úgy érzem magam, mintha egy rossz krimiben lennék

Lajcsi: Úgy érzem magam, mintha egy rossz krimiben lennék

Laj­csi csep­pet sem ag­gó­dik...

Laj­csi csep­pet sem ag­gó­dik azon, hogy a nyo­mozó szer­vek vád­eme­lési ja­vas­lat­tal to­vább­ad­ták köz­mű­lo­pási ügyét a ügyész­ség­nek.

Gigaper: 135 millió ütheti Lagzi Lajcsi markát

Gigaper: 135 millió ütheti Lagzi Lajcsi markát

Szer­dán áll a bí­ró­ság elé.

Szer­dán áll a bí­ró­ság elé a trom­bi­ta­mű­vész, aki egy­szer és min­den­korra elég­té­telt akar venni a négy éve le­égett in­gat­lanja miatt.

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

Bu­da­pes­ten 32 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton.

Egy táb­lá­zat­ban össze­ál­lí­tot­tuk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Kivizsgálta a rendőrség Fodor Zsóka prostiügyét!

Kivizsgálta a rendőrség Fodor Zsóka prostiügyét!

Napok óta dagad a bot­rány!

Napok óta dagad a bot­rány! Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt: az a hír ka­pott szárnyra, hogy a nép­szerű szí­nész­nőt őri­zetbe vet­ték...

Durva vád: Bordélyházat üzemeltetett Fodor Zsóka, lecsukták!

Durva vád: Bordélyházat üzemeltetett Fodor Zsóka, lecsukták!

Azt be­szé­lik: bor­dély­há­zat üze­mel­te­tett, le­bu­kott, a rend­őrök pedig bi­lincsbe verve szál­lí­tot­ták bör­tönbe!

Ezeken a helyeken nem fogsz örülni a traffipaxoknak Budapesten

Ezeken a helyeken nem fogsz örülni a traffipaxoknak Budapesten

Meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Bu­da­pes­ten 36 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton, egy táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mér­nek majd.

A rosszakaróknak üzen Lagzi Lajcsi ügyvédje: Ezért megfizetnek

A rosszakaróknak üzen Lagzi Lajcsi ügyvédje: Ezért megfizetnek

Nem vá­lo­gat­nak az esz­kö­zök­ben az il­le­té­ke­sek. Kö­nyör­te­le­nül, még egy csa­lád­anyát is be akar­nak sá­rozni!

Nem vá­lo­gat­nak az esz­kö­zök­ben az il­le­té­ke­sek.

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

Túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen. A rész­le­tek­ről val­lott!

Túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen is, mely­nek rész­le­te­i­ről a Ri­post­nak szá­molt be a bu­li­ki­rály!

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Aki is­meri, hívja a rend­őr­sé­get!

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Dúl a háború Damu Roland 9 hónapos lánya miatt

Dúl a háború Damu Roland 9 hónapos lánya miatt

Még csak 9 hó­na­pos a kis­lány, de mégis több rend­őrt és gyám­hi­va­tali al­kal­ma­zot­tat lá­tott, mint egy fel­nőtt.

Még csak 9 hó­na­pos a kis­lány, de mégis több rend­őrt és gyám­hi­va­tali al­kal­ma­zot­tat lá­tott, mint egy át­la­gos fel­nőtt.

Döntött: nem tér haza a körözött magyar rádiós!

Döntött: nem tér haza a körözött magyar rádiós!

Zol­tán­nak esze ágá­ban sincs ha­za­jönni, azt sem érti, miért ke­resi őt a rend­őr­ség.

Zol­tán­nak esze ágá­ban sincs ha­za­jönni, azt sem érti, miért ke­resi őt a rend­őr­ség.

Daisy szolgálatra jelentkezik

Igen fiatal, de máris nagy feladat van a mancsain

A Fejér me­gyei Ercsi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán állt szol­gá­latba a német ju­hász.

A Fejér me­gyei Ercsi Rend­őr­őr­sé­nél fog bűnt ül­dözni a 18 hó­na­pos német ju­hász.

Üres tank, lemerült mobil: életét kockáztatta a gyömrői autós

Üres tank, lemerült mobil: életét kockáztatta a gyömrői autós

Csak annyi ideje volt, hogy meg­mondja a rend­őrök­nek, hol akadt el au­tó­já­val.

Szomszédai hívtak rendőrt Bochkor Gáborra!

Szomszédai hívtak rendőrt Bochkor Gáborra!

Az Ön­in­dító há­zi­gaz­dája szó sze­rint túl­lőtt a célon szil­vesz­ter este.

Az Ön­in­dító há­zi­gaz­dája szó sze­rint túl­lőtt a célon szil­vesz­ter este.

Eltűnt egy kisfiú: segíts megtalálni Krisztiánt!

Eltűnt egy kisfiú: segíts megtalálni Krisztiánt!

A rend­őr­ség egy 13 éves me­ző­falvi kisfiú el­tű­nése miatt kéri a se­gít­sé­gün­ket.

A rend­őr­ség egy 13 éves me­ző­falvi kisfiú el­tű­nése miatt kéri a se­gít­sé­gün­ket.

Káosz, összecsaptak a rendőrökkel a párizsiak

Káosz, összecsaptak a rendőrökkel a párizsiak

Sú­lyos bot­rány tört ki, a rend­őrök kény­te­le­nek vol­tak be­avat­kozni a mér­kő­zé­sen.

Sú­lyos bot­rány tört ki, a rend­őrök kény­te­le­nek vol­tak be­avat­kozni a mér­kő­zé­sen.

Zaklatója után nyomoztatott Klapka György

Zaklatója után nyomoztatott Klapka György

Fél évig nem tu­dott aludni.

Fél évig alig tu­dott aludni Klapka György, mert ku­tyái uga­tása miatt fur­csa te­le­fon­hí­vá­so­kat ka­pott. Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

Idő­ben ész­re­vet­ték a bajt.

A sza­bad­na­pos há­zas­pár épp úton volt, ami­kor ész­re­vet­ték a bajt.

Rajtakapták Berki Krisztiánt: Rendőri igazoltatáson bukott le

Rajtakapták Berki Krisztiánt: Rendőri igazoltatáson bukott le

A nagy­szájú tévés éppen dol­gozni si­e­tett, ami­kor ki­in­tet­ték a for­ga­lom­ból!

Bíróság elé kerülhet Gesztesi Károly

Bíróság elé kerülhet Gesztesi Károly

Bár­mennyire is úgy tűnik, hogy jó úton halad a le­szo­kás­ban a szí­nész, mi­ni­má­lis al­ko­hol­fo­gyasz­tása és emi­att el­kö­ve­tett bot­lása nagy bajt hoz­hat rá.

Bár­mennyire is úgy tűnik, hogy jó úton halad a le­szo­kás­ban a szí­nész, mi­ni­má­lis al­ko­hol­fo­gyasz­tása és emi­att el­kö­ve­tett bot­lása nagy bajt hoz­hat rá.

Meglepő fordulat Lagzi Lajcsi rendőrségi ügyében, erre senki nem számított

Meglepő fordulat Lagzi Lajcsi rendőrségi ügyében

Hamis Ga­lam­bos Lajos alá­írása egy szer­ző­dé­sen. Az igaz­ság­ügyi írás­szak­értő sze­rint biz­to­san meg­ha­mi­sí­tot­ták a do­ku­men­tu­mot.

Nem úszhatja meg: Rendőrségi feljelentés vár Berki Krisztiánra

Nem úszhatja meg: Rendőrségi feljelentés vár Berki Krisztiánra

Fzet­nie kell majd fi­gyel­met­len­sé­géért.

Min­den bi­zonnyal fi­zet­nie kell majd fi­gyel­met­len­sé­géért.

A villamosvezetőt is lerúgta: őket keresi a rendőrség!

A villamosvezetőt is lerúgta: őket keresi a rendőrség!

Két utast, a vil­la­mos­ve­ze­tőt, egy já­ró­ke­lőt, órák­kal ko­ráb­ban öt másik em­bert tá­mad­tak meg.

Két utast, a vil­la­mos­ve­ze­tőt, egy já­ró­ke­lőt, órák­kal ko­ráb­ban öt másik em­bert tá­mad­tak meg.

Durva! Fogva tartották Nótár Maryt? A rendőrség nyomoz!

Durva! Fogva tartották Nótár Maryt? A rendőrség nyomoz!

Élő adás­ban őr­jöngve me­sélte az iga­zát a sztár­éne­kes. Meg­döb­bentő dol­go­kat állít L. L. Ju­ni­or­ról és ki­adó­já­ról.

Élő adás­ban őr­jöngve me­sélte az iga­zát a sztár­éne­kes. Meg­döb­bentő dol­go­kat állít.

Szexuális bűnözőkké válnak a rendőrök?

Szexuális bűnözőkké válnak a rendőrök?

Két­ség­be­ejtő je­len­tés: több száz brit rendőr élt vissza a ha­tal­má­val.

Két­ség­be­ejtő je­len­tés lá­tott nap­vi­lá­got az Egye­sült Ki­rály­ság­ban: több száz rendőr élt vissza a ha­tal­má­val. Az ál­do­za­tok több­sége nem meri je­len­teni, mit tet­tek velük a rend­őrök.

Elfogták a rettegett Koszi klán bérgyilkosát

Elfogták a rettegett Koszi klán bérgyilkosát

Bi­lincs ke­rült az utolsó tagra is.

A rend­őr­ség el­fogta a Koszi klán utolsó, még sza­bad­lá­bon lévő tag­ját is.

Lajsz András nem engedi, hogy padlóra küldjék

Lajsz András nem engedi, hogy padlóra küldjék

A kok­tél­ki­rály egész­ségi ál­la­po­tá­ban ja­vu­lás állt be, és sok­kal bi­za­ko­dóbb, mint ko­ráb­ban.

A kok­tél­ki­rály egész­ségi ál­la­po­tá­ban ja­vu­lás állt be, és sok­kal bi­za­ko­dóbb, mint ko­ráb­ban.

Exkluzív! Itt az igazság Rékasi balesetéről

Exkluzív! Itt az igazság Rékasi balesetéről

A szí­nész 17 hó­napja szen­ve­dett sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet, mely­ben min­den jel sze­rint ma­ra­dandó ká­ro­so­dást szen­ve­dett. Most végre le­zá­rult egy hosszú sza­kasz...

Most végre le­zá­rult egy hosszú sza­kasz, és fény gyúlt az alagút végén...

Elítélték az okirat-hamisító Jordán Adélt

Elítélték az okirat-hamisító Jordán Adélt

Bű­nös­nek val­lotta magát, és el is ítélte a bí­ró­ság.

Bű­nös­nek val­lotta magát, és el is ítélte a bí­ró­ság Jor­dán Adélt, ami­ért édes­anyja, Lázár Kati rok­kant­kár­tyá­ját hasz­nálta a par­ko­lá­sá­hoz.

Ellopta a szomszéd vacsoráját, 5 évet kaphat

Ellopta a szomszéd vacsoráját, 5 évet kaphat

Teli fa­ze­kat lo­pott, mert éhes volt.

Teli fa­ze­kat lo­pott, és még meg is ette a tar­tal­mát - bör­tön­bün­te­tés vár­hat rá.

Elképesztő: szörnyű állapotban kapta vissza lefoglalt autóját Lajcsi

Elképesztő: szörnyű állapotban kapta vissza lefoglalt autóját Lajcsi

A csa­ládi autót több mint egy évig őriz­ték nyílt te­re­pen.

Az Ame­ri­ká­ban be­szer­zett csa­ládi autót több mint egy évig őriz­ték nyílt te­re­pen.

Ezek voltak az eltűnt magyar lány utolsó szavai édesanyjának

Ezek voltak az eltűnt magyar lány utolsó szavai édesanyjának

Öt napja nem ta­lál­ják a 20 éves Szil­viát, aki utol­jára anyu­ká­já­val be­szélt te­le­fo­non no­vem­ber 13-án. A rend­őr­ség egy­előre nem nyo­moz az ügy­ben.

Öt napja nem ta­lál­ják a 20 éves Szil­viát, aki utol­jára anyu­ká­já­val be­szélt te­le­fo­non no­vem­ber 13-án. A rend­őr­ség egy­előre nem nyo­moz az ügy­ben, a ti­sza­fü­redi anyuka ag­gódva ke­resi lá­nyát.

Meglógott a rendőrök elől a robogós

Meglógott a rendőrök elől a robogós

A jár­dán már nem si­ke­rült kö­vetni a rend­szám nél­kül me­ne­külő mo­to­rost - vi­de­ó­val. A rend­őr­ség sze­rint a nagy for­ga­lom miatt úszta meg a ro­bo­gós.

A jár­dán már nem si­ke­rült kö­vetni a rend­szám nél­kül me­ne­külő mo­to­rost - vi­de­ó­val. A rend­őr­ség sze­rint a nagy for­ga­lom miatt úszta meg a ro­bo­gós.

Bőnyi lövöldözés: így gyászolnak a rendőrök

Bőnyi lövöldözés: így gyászolnak a rendőrök

El­hunyt baj­tár­sukra em­lé­kez­nek, mi­u­tán Bőny­ben agyon­lőt­tek egy rend­őrt.

El­hunyt baj­tár­sukra em­lé­kez­nek a rend­őrök, mi­u­tán ma reg­gel egy Győr-Moson-Sop­ron me­gyei te­le­pü­lé­sen agyon­lőt­tek egy rend­őrt.

Gyalázat: Ellopták Zalatnay Cini privát videóit!

Gyalázat: Ellopták Zalatnay Cini privát videóit!

Meg­lepő rész­le­tek!

Az éne­kesnő meg­lepő rész­le­te­ket árult el a mo­bil­te­le­fon­já­val kap­cso­lat­ban, amit el­lop­tak tőle!

Kiderült: Borzalmas gyerekkora volt a Teréz körúti robbantónak!

Kiderült: Borzalmas gyerekkora volt a Teréz körúti robbantónak!

Vi­ha­ros gye­rek­kora volt annak a férfi­nak, akit a rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­ta­nak. Ször­nyű tit­kok ke­rül­tek nap­vi­lágra!

Francia rendőrség: igenis vannak a no-go zónák

Francia rendőrség: igenis vannak a no-go zónák

Bár a fran­cia mi­nisz­ter­el­nök ta­gadja, a helyi rend­őr­ség sze­rint va­ló­ban van­nak no-go zónák az or­szág­ban.

Bár a fran­cia mi­nisz­ter­el­nök to­vábbra is ta­gadja, a helyi rend­őr­ség sze­rint va­ló­ban van­nak no-go zónák az or­szág­ban.

Lajcsi bosszút akar: perelni fogja feljelentőjét

Lajcsi bosszút akar: perelni fogja rosszakaróját

Ki­nyo­mozza, ki a rossz­aka­rója.

Lagzi Laj­csi sze­rint egy ember hi­bája, hogy mű­kincs­lo­pási ügybe ke­ve­re­dett. Sze­rinte rossz­aka­rója küldte rá a rend­őr­sé­get...

Teréz körúti robbantás: megtalálták a videón szereplő férfit!

Teréz körúti robbantás: megtalálták a videón szereplő férfit!

A férfi a me­rény­let után a ma­gasba emelte ke­zeit, mintha örült volna, majd el­ro­hant... Most meg­van!

Ezért küldött férfiasságáról fotókat a perverz rendőr

Ezért küldött férfiasságáról fotókat a perverz rendőr

A rendőr hasz­nált bu­gyik adás­vé­te­lé­ben se­gí­tett a fe­le­sé­gé­nek az in­ter­ne­ten, így ke­reste meg a mel­lé­kest.

A rendőr hasz­nált bu­gyik adás­vé­te­lé­ben se­gí­tett a fe­le­sé­gé­nek az in­ter­ne­ten.

Német rendőrség: ezek a migránsok csak röhögnek a törvényeinken

Német rendőrség: ezek a migránsok csak röhögnek a törvényeinken

A német rend­őr­szak­szer­ve­zet el­nöke sze­rint nagy a baj.

A német rend­őr­szak­szer­ve­zet el­nöke sze­rint nagy a baj.

Rémálom: Már a rendőrség sem tudja megmenteni Rékasi Károlyt!

Rémálom: Már a rendőrség sem tudja megmenteni Rékasi Károlyt!

Úgy tűnik, a ha­tó­sági in­téz­ke­dés is kevés ahhoz, hogy a nő le­áll­jon a zak­la­tás­sal!

Felfoghatatlan: egyre több magyar gyerek lesz gyilkosság áldozata

Felfoghatatlan: egyre több magyar gyerek lesz gyilkosság áldozata

Nö­vek­szik a gye­rek­gyil­kos­sá­gok száma, és a szü­lői bru­ta­li­tás is egyre el­ké­pesz­tőbb mé­re­te­ket ölt...

Friss! Felismerték a Teréz körúti robbantót!

Friss! Felismerték a Teréz körúti robbantót!

Siker ko­ro­názza a ha­tó­sá­gok erő­fe­szí­té­seit: a nyil­vá­nos­ságra ho­zott új vi­deo­fel­vé­te­lek alap­ján fel­is­mer­ték a férfit.

Siker ko­ro­názza a ha­tó­sá­gok erő­fe­szí­té­seit: a Teréz kör­úti rob­ban­tás fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jé­ről nyil­vá­nos­ságra ho­zott új vi­deo­fel­vé­te­lek alap­ján fel­is­mer­ték a férfit, aki más­fél hét­tel ez­előtt két rend­őrt se­be­sí­tett meg rob­ba­nó­szer­ke­ze­té­vel. Rá­adá­sul ha­tal­mas hibát is vé­tett a hor­gász­ka­la­pos rob­bantó.

Páratlan összefogás a körúti robbantásban megsérült rendőrökért!

Páratlan összefogás a körúti robbantásban megsérült rendőrökért!

A VI. ke­rü­let segít az in­ten­zív osz­tály­ról nem­ré­gi­ben ki­ke­rült jár­őr­pá­ro­son...

A VI. ke­rü­let segít az in­ten­zív osz­tály­ról nem­ré­gi­ben ki­ke­rült jár­őr­pá­ro­son...

Nem bújnak el többé a traffipaxozó rendőrök!

Hiszem, ha látom: Nem bújnak el többé a traffipaxozó rendőrök!

Ugyan meg­te­het­nék, de nem tá­mad­nak les­ből a gyors­haj­tókra....

Ugyan meg­te­het­nék, de nem tá­mad­nak les­ből a gyors­haj­tókra....

Családi dráma: rendőrök lőtték le a lányát védő rendőrt

Drámai részletek derültek ki a rendőrök által lelőtt édesapa ügyéről

Szer­dán rob­bant a hír, hogy rend­őrök le­lőt­tek egy há­rom­gyer­me­kes édes­apát, aki bosszút akart állni hat­éves kis­lá­nya zak­la­tó­ján.

Szer­dán rob­bant a hír, hogy a rend­őrök le­lőt­tek egy há­rom­gyer­me­kes édes­apát, pedig ő csak bosszút akart állni a hat­éves kis­lá­nya zak­la­tó­ján.

Fordulat a Teréz körúti robbantásban megsérült rendőr állapotában!

Fordulat a Teréz körúti robbantásban megsérült rendőr állapotában!

A Hon­véd­kór­ház in­ten­zív osz­tá­lyán ápol­ták őket.

A Hon­véd­kór­ház in­ten­zív osz­tá­lyán ápol­ták őket, mi­u­tán szom­bat éj­szaka egy is­me­ret­len férfi egy há­zi­lag bar­ká­csolt bom­bá­val rájuk tá­madt.

Őrizetbe vették a rendőrök a hálapénzt követelő orvost!

Őrizetbe vették a rendőrök a hálapénzt követelő orvost!

A dok­tor há­rom­száz­tíz­ezer fo­rint­nyi eurót kö­ve­telt, ál­do­zata vi­szont a zsa­ru­kat ri­asz­totta...

A dok­tor há­rom­száz­tíz­ezer fo­rint­nyi eurót kö­ve­telt, ál­do­zata vi­szont a zsa­ru­kat ri­asz­totta...

Ő akart rendőröket ölni a Teréz körúton!

Ő akart rendőröket ölni a Teréz körúton!

Tíz mil­lió fo­rin­tot kap­hatsz, ha fel­is­me­red a rob­ban­tót!

Tíz mil­lió fo­rin­tot kap­hatsz, ha fel­is­me­red a rob­ban­tót!

Miért titkolja a rendőrség a Teréz körúti elkövető fotóját?

Miért titkolja a rendőrség a Teréz körúti elkövető fotóját?

145 ka­mera fel­vé­te­lét ele­mez­ték, még­sem adták közre még az el­kö­vető fo­tó­ját.

Hátba lőtte magát, hogy megússza felesége meggyilkolását

Hátba lőtte magát, hogy megússza felesége meggyilkolását

Egy férfi úgy gon­dolta, hogy meg tudja ren­dezni a tö­ké­le­tes gyil­kos­sá­got, ha hátba lövi saját magát.

Modellkarrierjét cserélte egyenruhára a Teréz körúton megsérült rendőrnő!

Modellkarrierjét cserélte egyenruhára a Teréz körúton megsérült rendőrnő!

Sza­bi­ná­ról csak annyit árul­tak el kol­lé­gái: már túl van az élet­ve­szé­lyen.

Sza­bi­ná­ról csak annyit árul­tak el kol­lé­gái: már túl van az élet­ve­szé­lyen.

Így néz ki most a budapesti robbantás helyszíne

Így néz ki most a budapesti robbantás helyszíne

Éj­szaka nyi­tot­ták meg a kör­utat...

Éj­szaka nyi­tot­ták meg a kör­utat, nézd meg, hogy fest a hely­szín, ahol két rend­őrt akar­tak meg­ölni!

Ne csodálkozzunk az üres stadionokon

Szigorú döntés, ne csodálkozzunk az üres stadionokon

Meg­gon­dol­tad magad? Mégis ki­men­nél az esti fo­ci­rang­adóra?

Meg­gon­dol­tad magad? Mégis ki­men­nél az esti fo­ci­rang­adóra? Már nem te­he­ted meg!

Brad Pitt nagy bajban!

Brad Pitt nagy bajban!

Úgy tűnik, nem a le­ve­gőbe be­szélt An­gel­ina Jolie, ami­kor el­dön­tötte, ki­adja Brad Pitt útját. A TMZ leg­fris­sebb hírei sze­rint most már az is ki­de­rülni lát­szik, mi le­he­tett az utolsó csepp abban a bi­zo­nyos po­hár­ban.

Úgy tűnik, nem a le­ve­gőbe be­szélt An­gel­ina Jolie, ami­kor el­dön­tötte, ki­adja Brad Pitt útját. A TMZ leg­fris­sebb hírei sze­rint az is ki­de­rült, miért dob­hatta ki őt.

Rejtély: otthonról tűnt el a fiatal nagykőrösi lány

Rejtély: otthonról tűnt el a fiatal nagykőrösi lány

A csu­pán 14 éves ti­né­dzsert hetek óta hiába ke­re­sik, olyan, mintha el­nyelte volna a föld...

A csu­pán 14 éves ti­né­dzsert hetek óta hiába ke­re­sik, olyan, mintha el­nyelte volna a föld... Szü­lei na­gyon ag­gód­nak.

Friss információ: Megszólalt a Tények megvert riportere

Friss információ: Megszólalt a Tények megvert riportere

In­for­má­ci­ó­ink sze­rint a férfi egy ope­ra­tőr tár­sa­sá­gá­ban for­ga­tott a kő­bá­nyai úti pi­a­con, ami­kor szó­vál­tásba ke­ve­re­dett egy árus­sal.

Friss! Megverték a Tények riporterét!

Friss! Megverték a Tények riporterét!

Munka köz­ben tá­mad­tak rá a férfire, a gya­nú­sí­tott rend­őr­ké­zen.

Ma dél­után munka köz­ben tá­mad­tak rá a TV2 Té­nyek ri­por­te­rére - ér­te­sült a Ri­post. In­for­má­ci­ó­ink sze­rint a férfi egy ope­ra­tőr tár­sa­sá­gá­ban for­ga­tott a kő­bá­nyai úti pi­a­con, ami­kor meg­tá­mad­ták

Itt a csodafegyver a terroristák ellen! - videó

Itt a csodafegyver a terroristák ellen! - videó

Min­dent el­kap­nak a sasok, ami mozog! Íme, a ver­he­tet­len elit­ala­ku­lat.

Né­hány hó­na­pos tré­nin­ge­zés­sel el­ju­tot­tak odáig, hogy min­den re­pülő cél­pon­tot si­ke­rült el­fog­niuk, és egyet­len ma­dár­nak sem esett bán­tó­dása. Egy év múlva éle­sí­tik a rend­szert, Né­met­or­szág és Fran­cia­or­szág máris ér­dek­lő­dött a hol­land meg­ol­dás iránt.

Lagzi Lajcsi attól fél, hogy a rendőrök keverik őt gyanúba?

Lagzi Lajcsi attól fél, hogy a rendőrök keverik őt gyanúba?

A trom­bi­ta­mű­vész­nél újra vizs­gá­lód­tak, a csa­ládja lel­ki­leg nem bírja a tor­tú­rát.

A zsa­ruk által csak Mu­la­tós gaz­dá­nak ne­ve­zett trom­bi­ta­mű­vész­nél újra vizs­gá­lód­tak, a csa­ládja nem bírja lel­ki­leg a tor­tú­rát.

Botrány: Gyerekeket kényszerítettek szexre egy magyar nevelőotthonban

Botrány: Gyerekeket kényszerítettek szexre egy magyar nevelőotthonban

Hi­he­tet­len, mégis igaz lehet mindaz, amire jog­vé­dők buk­kan­tak egy ne­ve­lő­ott­hon zárt vi­lá­gá­ban.

Garázsban állt az autója, mégis megbüntették gyorshajtásért!

Garázsban állt az autója, mégis megbüntették gyorshajtásért!

A cell­dö­mölki férfi az oszt­rák rend­őrök­től tudta meg, hogy Bur­gen­land­ban járt és gyor­san haj­tott. Pedig sosem járt ott.

Friss információk a Zalaegerszegen talált rejtélyes holttestről

Friss információk a Zalaegerszegen talált rejtélyes holttestről

Egy férfi holt­tes­tére buk­kan­tak szerda reg­gel az egyik za­la­eger­szegi park­ban. A rend­őr­ség újabb in­for­má­ci­ók­kal szol­gált a ha­lál­eset­ről.

Egy férfi holt­tes­tére buk­kan­tak szerda reg­gel az egyik za­la­eger­szegi park­ban. A rend­őr­ség újabb in­for­má­ci­ók­kal szol­gált a ha­lál­eset­ről.