CÍMKE: 'rendőrség'

Aggasztó a helyzet: nagy erőkkel keresik ezt a fiatal magyar lányt

Aggasztó a helyzet: nagy erőkkel keresik ezt a fiatal magyar lányt

Ka­ta­lin lá­tás­sé­rült, kö­rül­be­lül 5 szá­za­lé­kot lát. Egye­lőre nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

Eldurvult a helyzet: Rendőrt kellett hívni Tóth Andi partijára

Eldurvult a helyzet: Rendőrt kellett hívni Tóth Andi partijára

Tóth Andi hét­vé­gén túl­zásba vitte a bu­li­zást, a szü­li­napja nem úgy ala­kult, ahogy ter­vezte.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az albínó magyar színésznőt

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az albínó magyar színésznőt

Hetek óta nem ad ma­gá­ról élet­je­le­ket a szí­nész­nő­ként hí­ressé vált ti­né­dzser al­bínó lány. A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi, de eddig ered­mény­te­le­nül.

Hetek óta nem ad ma­gá­ról élet­je­le­ket a szí­nész­nő­ként hí­ressé vált ti­né­dzser al­bínó lány.

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

Szinte alig pi­hen­nek az or­szág déli ha­tá­rá­nál szol­gá­la­tot tel­je­sítő rend­őrök, fo­lya­ma­to­san pró­bál­nak be­jutni Ma­gyar­or­szágra a mig­rán­sok.

Alig pi­hen­nek az or­szág déli ha­tá­rá­nál szol­gá­la­tot tel­je­sítő rend­őrök, ál­lan­dóan jön­nek a mig­rán­sok.

Aljas dolgot művelt egy 15 éves fiú, hamar elfogták a nógrádi rendőrök

Aljas dolgot művelt egy 15 éves fiú, hamar elfogták a nógrádi rendőrök

Tette nem ma­radt bün­tet­le­nül, a rend­őr­ség hamar el­kapta a fiút, nem messze a bűn­cse­lek­mény hely­szí­né­től.

Az egész országban keresik a 15 éves Szabó Attilát, nem véletlen miért

Az egész országban keresik a 15 éves Szabó Attilát, nem véletlen miért

Nem ta­lál­ják a fi­a­tal At­ti­lát a rend­őrök, ezért most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

Hetek óta nem ta­lál­ják a fi­a­tal At­ti­lát a rend­őrök, ezért most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

Másodszorra nem sikerült a trükk a lúzer tolvajnak

Másodszorra nem sikerült a trükk a lúzer tolvajnak

Mind­ezt a saját kárán ta­nulta meg...

Sze­szes italt lo­pott egy férfi egy áru­ház­ból. Egy trük­köt ta­lált ki a lo­pás­hoz, ám az két­szer egy­más után nem mű­kö­dött. Mind­ezt a saját kárán ta­nulta meg...

Rossz helyre nyitott be a betörő, lebukott az egész banda

Rossz helyre nyitott be a betörő, lebukott az egész banda

Tár­sas­házi la­ká­sokra spe­ci­a­li­zá­lód­tak.

Tár­sas­házi la­ká­sokra spe­ci­a­li­zá­ló­dott be­tö­rő­banda bu­kott le, a ta­go­kat több hó­na­pos nyo­mo­zás után Ti­sza­kür­tön és Ci­bak­há­zán fog­ták el a rend­őrök.

Hihetetlen, mit tettek a rendőrök egy nővel Budapesten

Hihetetlen, mit tettek a rendőrök egy nővel Budapesten

A 67 éves nő sokat kö­szön­het a BRFK jár­őre­i­nek.

A 67 éves nő sokat kö­szön­het a BRFK jár­őre­i­nek.

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Nem tud­ták meg­men­teni a bal­ese­tet szen­ve­dett gya­lo­gos éle­tét.

Nem tud­ták meg­men­teni a csü­tör­tö­kön, a déli órák­ban bal­ese­tet szen­ve­dett gya­lo­gos éle­tét.

Így iktatták ki London belvárosában a késes támadót! - videó

Így iktatták ki London belvárosában a késes támadót! - videó

Egy ma­che­té­vel fe­nye­ge­tő­zött.

Egy ma­che­té­vel fe­nye­ge­tő­zött az ag­resszív férfi, de a rend­őrök meg­aka­dá­lyoz­ták.

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban ki­né­zett ma­gá­nak egy ká­vé­fő­zőt, de túl drá­gá­nak ta­lálta.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 14 éves Petrát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik a győri rendőrök a 14 esztendős Petz Angéla Petrát, nem véletlenül

A 14 éves lány­nak több, mint 10 napja nyoma ve­szett. Meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a győri rend­őrök!

A 14 esz­ten­dős ka­masz­lány­nak már több, mint 10 napja nyoma ve­szett. Meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a győri rend­őrök! Máris jön­nek a rész­le­tek!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Balogh Józsefet, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Balogh Józsefet, nem véletlenül

Po­fát­lan dol­got mű­velt az 59 éves férfi.

Po­fát­lan dol­got mű­velt az 59 éves férfi.

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa nem ag­gó­dik.

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa nem ag­gó­dik.

Hihetetlen, mit művelt az ittas békéscsabai sofőr

Hihetetlen,
mit művelt az ittas békéscsabai sofőr

A rend­őrök jel­zé­sére sem állt meg.

A rend­őrök jel­zé­sére nem állt meg a férfi, to­vább haj­tott, pró­bálta el­ke­rülni az iga­zol­ta­tást.

Hajszálak oldhatják meg VV Fanni ügyét? Két nyomot is talált a rendőrség

Hajszálak oldhatják meg VV Fanni ügyét? Két nyomot is talált a rendőrség

Akár per­döntő is lehet a bi­zo­nyí­ték. A rend­őr­ség még dol­go­zik a vél­he­tően női haj­szá­lak elem­zé­sén.

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

A gá­zo­lás után el­me­ne­kült.

A ré­szeg kár­pát­al­jai sofőr cser­ben­hagyta az el­ütött hat­éves bi­cik­lis gye­re­ket. A gá­zo­lás után el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről. Mégis meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Leveleknél

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Leveleknél

Hamar si­ke­rült el­fog­niuk a má­ria­pó­csi fegy­ve­res rab­lót.

Hamar si­ke­rült el­fog­niuk a má­ria­pó­csi fegy­ve­res rab­lót.

Fordulat Curtis autóbalesetében, pont kerül a drogfogyasztás kérdésére

Fordulat Curtis autóbalesetében

Az volt a kér­dés ugyanis, hogy a rend­őr­ség vizs­gálta-e, hogy Cur­tis vagy a bal­ese­tet szen­ve­dett autót ve­ze­tett párja fo­gyasz­tott-e ká­bí­tó­szert.

A fél ország keresi ezt a 16 éves magyar lányt, nem véletlenül

A fél ország keresi ezt a 16 éves magyar lányt, nem véletlenül

Az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják Vi­vi­ent, aki jó ideje nincs meg!

Rendőrök szakították félbe a disznóvágást

Rendőrök szakították félbe a disznóvágást

Négy román és egy olasz ál­lam­pol­gár ha­gyo­má­nyos disz­nó­vá­gást tar­tott Olasz­or­szág­ban. A le­szúrt disznó vi­sí­tá­sára fel­ri­adt szom­szé­dok azon­nal hív­ták a rend­őr­sé­get.

Négy román és egy olasz ál­lam­pol­gár ha­gyo­má­nyos disz­nó­vá­gást tar­tott Olasz­or­szág­ban. A le­szúrt disznó vi­sí­tá­sára fel­ri­adt szom­szé­dok.

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben.

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben. El­fog­ták a ron­gá­lót.

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

A rend­őr­ség hasz­nos ta­ná­csok­kal és tud­ni­va­lók­kal ké­szül a hétfő esti bu­likra, ér­de­mes meg­fo­gadni a ja­vas­la­ta­i­kat.

Durva bűntény, tini bűnbanda garázdálkodik Budapesten

Durva bűntény, tini bűnbanda garázdálkodik Budapesten

A hét fi­a­tal nyolc nap alatt húsz al­ka­lom­mal tört be bu­da­pesti üz­le­tekbe, ren­ge­teg pénzt lop­tak.

A fél országban keresik ezt a 16 éves lányt, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 16 éves lányt, nem véletlenül

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 16 éves Aidát!

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 16 éves Aidát! A ka­masz­lány a bu­da­pesti VIII. ke­rü­let­ből tűnt el, még a múlt év végén. Azóta élet­je­let nem adott ma­gá­ról, a fel­ku­ta­tá­sára tett rend­őri in­téz­ke­dé­sek eddig nem ve­zet­tek ered­ményre.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Mátét, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a budapesti Horváth Mátét, megvan az oka

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik...

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 31 éves férfit, aki a bel­vá­rosi lak­he­lyé­ről tűnt el!

Sokkoló videót tett közzé a magyar rendőrség, ezt neked is látnod kell

Sokkoló videót tett közzé a magyar rendőrség, ezt neked is látnod kell

Nem vé­let­le­nül fi­gyel­mez­te­tik a la­kos­sá­got szil­vesz­ter előtt pár nap­pal!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Oláh Gergő Dávidot, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Oláh Gergő Dávidot, nem véletlenül

Az er­zsé­bet­vá­rosi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

Az er­zsé­bet­vá­rosi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

Elképesztő hívást kaptak egy kisfiútól a német rendőrök, ezt tették

Elképesztő hívást kaptak egy kisfiútól a német rendőrök, ezt tették

A rend­őrök pró­bál­tak se­gí­teni a kisfiún.

A rend­őrök pró­bál­tak se­gí­teni a kisfiún, a vizs­gá­lat pedig gyor­san le is zá­rult.

Nagy erőkkel csapott le a rendőrség, lerohanták a csécsei férfi otthonát

Nagy erőkkel csapott le a rendőrség, lerohanták a csécsei férfi otthonát

Lő­fegy­vert és lő­sze­re­ket fog­lal­tak le a rend­őrök.

Lő­fegy­vert és lő­sze­re­ket fog­lal­tak le a rend­őrök.

Tehervonaton bújtak el: illegális határátlépőket kapcsoltak le

Magyarországra akartak bejutni: illegális határátlépőket kapcsoltak le

Hét kül­föl­dit tar­tóz­tat­tak fel, akik afgán ál­lam­pol­gár­nak val­lot­ták ma­gu­kat.

Megható levelet küldött egy magyar kisfiú a rendőröknek, így reagáltak

Megható levelet küldött egy magyar kisfiú a rendőröknek, így reagáltak

Mé­szá­ros Mar­tin Ma­xi­musz sze­rint a rend­őrök a nye­rők, ezért tol­lat ra­ga­dott, és egy fel­nőtt se­gít­sé­gé­vel üd­vöz­lő­kár­tyát kül­dött nekik.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Barkóczi Vilmost, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Barkóczi Vilmost, megvan az oka

Az új­pesti rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 37 éves férfit!

Elfogták a dunaújvárosi sorozatrablókat

Elfogták a dunaújvárosi sorozatrablókat

A rend­őrök a férfi­a­kat őri­zetbe vet­ték.

A rend­őrök a két helyi férfit őri­zetbe vet­ték. A rab­lók egy nap alatt több he­lyen pró­bál­koz­tak, több­ször meg­za­var­ták őket mire si­ke­rült ra­bol­niuk.

Kémbotrány Németországban, magyar sztár is érintett

Kémbotrány Németországban, magyar sztár is érintett

Sza­lai Ádá­mék után kém­ked­tek. Nyo­moz a rend­őr­ség.

Sza­laiék után kém­ked­tek. Nyo­moz a rend­őr­ség a Hoffen­heim edzé­sén tör­tén­tek miatt.

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Őri­zetbe vet­tek két em­bert a fran­cia ha­tó­sá­gok, akik a gyanú sze­rint sze­re­pet ját­szot­tak a stras­bourgi lö­völ­dö­zés­ben .

Üzletkötés közben érték tetten a rendőrök a petárdaárust

Üzletkötés közben érték tetten a rendőrök a petárdaárust

A rend­őr­ség rob­ba­nó­anyag­gal és pi­ro­tech­ni­kai ter­mék­kel kap­cso­la­tos sza­bály­sér­tés el­kö­ve­tése miatt foly­tat el­já­rást.

Lebukott a piramisjáték szervezője

Lebukott egy hatalmas piramisjáték

A kínai csaló köz­hasznú szer­ve­zet­nek ál­cázta a pi­ra­mis já­té­kot és mil­li­ó­kat ká­ro­sí­tott meg.

A kínai csaló köz­hasznú szer­ve­zet­nek ál­cázta a pi­ra­mis já­té­kot és mil­li­ó­kat ká­ro­sí­tott meg. A be­fek­te­tőit is be­csapta.

Tüntetni lehet, de rendőrökre támadni bűncselekmény

Tüntetni lehet, de rendőrökre támadni bűncselekmény

Gu­lyás Ger­gely alá­húzta, hogy az el­len­zék po­li­ti­kai üze­ne­te­i­vel erő­sza­kos fel­lé­pésre hív fel a rend­őrök ellen.

Gu­lyás Ger­gely sze­rint az el­len­zék ma­ga­tar­tá­sá­val és üze­ne­te­i­vel erő­sza­kos fel­lé­pésre hív fel a rend­őrök ellen.

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak.

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten ag­resszí­van vi­sel­ked­tek Bu­da­pest több pont­ján.

Éjszaka durva gyújtogatással zárult a tüntetés a Kossuth téren

Éjszaka durva gyújtogatással zárult a tüntetés a Kossuth téren

Né­hány száz tün­tető je­lent meg teg­nap Bu­da­pest ut­cáin, ahol elő­ször dugót okoz­tak, ké­sőbb a rend­őrökre is rá­tá­mad­tak.

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

A lu­xus­fe­le­sé­get és fér­jét te­le­fo­non zak­lat­ják. A pén­zükre va­dász­nak.

A lu­xus­fe­le­sé­get és fér­jét te­le­fo­non zak­lat­ják. A pén­zükre va­dász­nak.

Pedofilbotrány: Feljelentést tettek a megvádolt pólósok

Fordulat a pedofilbotrányban: Feljelentést tettek a megvádolt pólósok

Kósz Zol­tán és Pe­tő­váry Zsolt tü­relme el­fo­gyott, vá­la­szo­kat akar­nak kapni a rend­őr­ség­től.

Kósz Zol­tán és Pe­tő­váry Zsolt tü­relme el­fo­gyott, vá­la­szo­kat akar­nak kapni a rend­őr­ség­től.

Drága mulatság ingyen parkolni

Drága mulatság ingyen parkolni

A par­ko­lón kívül le­tenni az autót akár 50 ezer fo­rintba is ke­rül­het.

A ka­rá­cso­nyi ro­ham­ban sűrűn elő­for­dul, hogy nem ta­lá­lunk par­ko­ló­he­lyet. A par­ko­lón kívül le­tenni az autót pedig akár 50 ezer fo­rintba is ke­rül­het. De van egy kis­kapu!

Perceken múlt a budapesti nő élete, a rendőrök mentették meg

Perceken múlt a budapesti nő élete, a rendőrök mentették meg

Ha a rend­őrök ki­csit is kés­le­ked­nek, a nő éle­tét már nem le­he­tett volna meg­men­teni.

78 nő megölését bizonyították rá a sorozatgyilkos rendőrre

78 nő megölését bizonyították rá a sorozatgyilkos rendőrre

A férfi ál­do­za­tai csak nők vol­tak, aki­ket meg is erő­sza­kolt. 2

A férfi ál­do­za­tai csak nők vol­tak, aki­ket meg is erő­sza­kolt. 22 nő után élet­fogy­tig­lanra ítél­ték, ám újabb ál­do­za­to­kat si­ke­rült rá­bi­zo­nyí­tani. A férfi­tól el­vet­ték az al­had­na­gyi ki­ne­ve­zé­sét, ami­ért pa­nas­szal fog élni, ugyanis szük­sége van a nyug­dí­jára.

Hétfőtől razziáznak az utakon a rendőrök

Hétfőtől razziáznak az utakon a rendőrök

De­cem­ber 10. és 16. kö­zött ki­emelt el­len­őr­zést tart a rend­őr­ség a hazai uta­kon. Az egy hétig tartó raz­zia során az ittas és bó­dult ál­la­potú so­fő­rö­ket akar­ják ki­szűrni a for­ga­lom­ból.

De­cem­ber 10. és 16. kö­zött ki­emelt el­len­őr­zést tart a rend­őr­ség a hazai uta­kon. Az egy hétig tartó raz­zia során az ittas és bó­dult ál­la­potú so­fő­rö­ket akar­ják ki­szűrni a for­ga­lom­ból.

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

Villanyhalászok akadtak horogra

Villanyhalászok akadtak horogra

A rend­őrök három orv­ha­lászt kap­tak el Mecsér köz­ség te­rü­le­tén.

A rend­őrök három orv­ha­lászt kap­tak el Mecsér köz­ség te­rü­le­tén, akik til­tott, elekt­ro­mos mód­szer­rel ha­lász­tak.

Új módszerrel bünteti a sofőröket a rendőrség

Új módszerrel bünteti a sofőröket a rendőrség

Pász­táz­zák az in­ter­ne­tet a zsa­ruk!

Ren­ge­teg bal­ese­tet okoz­nak a köz­ve­szé­lyes, ve­ze­tés köz­ben mo­bi­lozó vagy ön­ma­gu­kat neten "köz­ve­títő" so­fő­rök. A zsa­ruk fi­gye­lik a ve­szé­lyes vi­de­ó­kat.

Kivonult a rendőrség, ez fogadta a fradistákat

Kivonult a rendőrség, ez fogadta a fradistákat

Első most is a biz­ton­ság.

Sza­bolcs­ban ven­dé­ges­ke­dik a Fe­renc­vá­ros a Ma­gyar Ku­pá­ban. Első most is a biz­ton­ság.

Letartóztatták a népszerű pornósztárt: Önkívületi állapotban találtak rá a rendőrök

Letartóztatták a népszerű pornósztárt: Önkívületi állapotban találtak rá a rendőrök

A jár­őrök test­ka­me­rája rög­zí­tette, ahogy fet­ren­gett a ré­szeg­ség­től.

A jár­őrök test­ka­me­rája rög­zí­tette...

Teljes volt a készültség, kivonult a TEK Debrecenben

Teljes volt a készültség, kivonult a TEK Debrecenben

Hat gya­nú­sí­tot­tat fog­tak el.

Hat gya­nú­sí­tot­tat fog­tak el, és ezzel egy egész bűn­szer­ve­ze­tet fel­szá­mol­tak a ha­tó­sá­gok. És ezzel még nincs vége...

Rasszista támadás érte Angliában a sztárfocistát

Lecsaptak a rendőrök: durva rasszista támadás történt Angliában

Au­ba­mey­ang elé ba­nán­hé­jat dob­tak.

Pi­erre-Eme­rick Au­ba­mey­ang elé ba­nán­hé­jat do­bott egy Tot­ten­ham-szur­koló. Nem so­káig ma­rad­ha­tott a he­lyén.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Németh Lászlót, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Németh Lászlót, megvan az oka

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 55 éves, 180 cen­ti­mé­ter magas férfit.

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 55 éves, 180 cen­ti­mé­ter magas férfit.

Lerohanta a rendőrség a budapesti társasházat, ezt a férfit keresték

Lerohanta a rendőrség a budapesti társasházat, ezt a férfit keresték

A 29 éves férfi össze­vert egy utast a vil­la­mos­nál.

A 29 éves férfi össze­vert egy utast a vil­la­mos­nál.

Aljas dolgot művelt saját édesanyjával a 22 éves Sándor

Aljas dolgot művelt saját édesanyjával a 22 éves Sándor

Bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták a férfit.

A rend­őrök az el­fo­gá­sát kö­vető 24 órán belül bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták a férfit.

A polgármesteri hivatal dolgozója tűnt el, egy hete nincs meg Andrea

A polgármesteri hivatal dolgozója tűnt el, egy hete nincs meg Andrea

A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják az asszonyt!

Megrohamozták a rendőrök a budapesti szállodát, hihetetlen dologra bukkantak

Megrohamozták a rendőrök a budapesti szállodát, hihetetlen dologra bukkantak

Egy férfi 90 ko­ka­in­kap­szu­lát nyelt le, a szo­bája is tele volt drog­gal.

Egy férfi 90 ko­ka­in­kap­szu­lát nyelt le, a szo­bája is tele volt drog­gal.

Erre készül a rendőrség az adventi vásárokon

Erre készül a rendőrség az adventi vásárokon

Az ORFK és a Pol­gár­őr­ség saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón hívta fel a fi­gyel­met az év végi ün­ne­pek­kel kap­cso­la­tos ve­szé­lyekre.

Az ORFK és a Pol­gárőr Szö­vet­ség saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón hívta fel a fi­gyel­met az év végi ün­ne­pek­kel kap­cso­la­tos ve­szé­lyekre.

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar fiút, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar fiút, nem véletlenül

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy meg­ta­lál­ják Zol­tánt.

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. A nőt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, a gye­re­kek nem élték túl.

Ezt a magyar fiút keresi a rendőrség, Budapesten is feltűnt már

Ezt a magyar fiút keresi a rendőrség, Budapesten is feltűnt már

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a fenti fel­vé­te­len lát­ható, is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz. A ha­tó­ság gya­núja sze­rint több vá­ros­ban is vissza­élt más bank­kár­tyá­já­val, mely­ről, a tu­laj­do­nos en­ge­dé­lye nél­kül kü­lön­böző össze­ge­ket vett fel.

Döbbenet, milyen jeggyel utazott Kaposváron egy férfi

Döbbenet,
milyen jeggyel utazott
Kaposváron egy férfi

A tö­meg­köz­le­ke­dési vál­la­lat ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get az eset­ről. A tet­test el­fog­ták és át­ad­ták az ügyész­ség­nek.

A tö­meg­köz­le­ke­dési vál­la­lat ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get az eset­ről. A tet­test el­fog­ták és át­ad­ták az ügyész­ség­nek. A csaló nem elő­ször pró­bál­ko­zott ezzel a mód­szer­rel, töb­bet ta­lál­tak a hamis jegy­ből.

Nem hiszed el, hogy mit lopott el a templomból ez a miskolci férfi

Nem hiszed el, hogy mit lopott el a templomból ez a miskolci férfi

A rend­őrök az em­be­rek se­gít­sé­gét kérik.

A rend­őrök az em­be­rek se­gít­sé­gét kérik. Aki fel­is­meri, ha­la­dék­ta­la­nul szól­jon a rend­őrök­nek.

Halálra gázolta a biciklist, a rendőrség nagy erőkkel keresi

Halálra
gázolta a biciklist
, a rendőrség nagy erőkkel keresi

A deb­re­ceni rend­őrök ke­re­sik.

A deb­re­ceni rend­őrök a szem­ta­núk je­lent­ke­zé­sét vár­ják. Te lát­tad?

Nem tudott kereket oldani a keréktolvaj

Nem tudott kereket oldani a keréktolvaj

Kö­z­úti el­len­őr­zés során bu­kott le az 52 éves ke­rék­tol­vaj.

Kö­z­úti el­len­őr­zés során bu­kott le az 52 éves ke­rék­tol­vaj. A cso­mag­tar­tó­já­ban meg­ta­lál­ták az el­lo­pott au­tó­ke­re­ke­ket. A rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták a gya­nú­sí­tot­tat.

Fotók érkeztek a hajnali, békásmegyeri gyilkosság helyszínéről

Fotók érkeztek a hajnali, békásmegyeri gyilkosság helyszínéről

Haj­nal­ban lö­vé­se­ket hal­lot­tak a III. ke­rü­leti Virág ut­cá­nál a kör­nyék­beli lakók. A ki­ér­kező rend­őrök egy női holt­testre lel­tek.

A rendőrség szerint idén még ennyien fognak meghalni az utakon

A rendőrség szerint idén még ennyien fognak meghalni az utakon

Bi­zarr vi­deót tett közzé az rend­őr­ség Yo­u­tube-on. Az év utolsó más­fél hó­nap­jára ren­ge­teg ál­do­za­tot jó­sol­nak a hazai uta­kon.

Döbbenet, váratlan bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Döbbenet, váratlan bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A szü­lő­ket is fel­ke­res­ték, be­szá­mol­tak nekik a rész­le­tek­ről.

A szü­lő­ket is fel­ke­res­ték, be­szá­mol­tak nekik a rész­le­tek­ről. Ezzel még nincs vége!

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Két nőt is meg­tá­mad­tak egy éj­szaka.

Két nőt is meg­tá­ma­dott egy éj­szaka alatt a férfi. Az egyi­ket meg­men­tet­ték, a má­si­kat már nem tud­ták.

Ennek soha nem lesz vége: Rendőrök keresték fel a Viszkist

Ennek soha nem lesz vége: Rendőrök keresték fel a Viszkist

Bank­rab­ló­ként ne­he­zen vi­sel­ték el .

Amb­rus At­tila bank­rab­ló­ként több­ször bo­hó­cot csi­nált a rend­őr­ség­ből, amit akkor ne­he­zen vi­sel­tek a szer­vek.

Teljes a készültség szomszédainknál, holtan találtak egy családot

Teljes a készültség szomszédainknál, holtan találtak egy családot

A rend­őrök nagy erők­kel vo­nul­tak ki a hely­színre.

A rend­őrök nagy erők­kel vo­nul­tak ki a hely­színre. Ott ször­nyű do­log­gal szem­be­sül­tek.

Aggasztó hírt közölt a rendőrség, egy budapesti taxist keresnek

Aggasztó hírt közölt a rendőrség, egy budapesti taxist keresnek

Ha tud va­la­mit a férfi hol­lé­té­ről, min­den­kép­pen te­gyen be­je­len­tést!

Ha tud va­la­mit a férfi hol­lé­té­ről, te­gyen be­je­len­tést! A ha­tó­sá­gok eddig hiába pró­bál­ták meg­ta­lálni.

Közeleg a szezon, veszélyes cuccokat hívtak vissza

Közeleg a szezon, veszélyes cuccokat hívtak vissza

Négy­féle ter­mék­kel akadt gond.

Négy­féle pi­ro­tech­ni­kai ter­mé­ket is vissza­hív­tak a pi­ac­ról, hasz­ná­la­tuk ugyanis a szak­em­be­rek sze­rint égési sé­rü­lé­se­ket okoz­hat.

Budapesten eszméltek: nyitva voltak a poggyászok, mindent kiloptak belőlük

Budapesten eszméltek: nyitva voltak a poggyászok, mindent kiloptak belőlük

Ki­lenc cso­ma­got is fel­nyi­tot­tak.

A Ró­má­ból ér­kező járat ki­lenc cso­mag­ját is fel­nyi­tot­ták. Csak­hogy rend­őrök is vol­tak a ki­fosz­tot­tak kö­zött.

Figyelmeztet a rendőrség: ha ilyet vett, nagy bajba kerülhet

Figyelmeztet a rendőrség: ha ilyet vett, nagy bajba kerülhet

Ve­szé­lyes ter­mé­ke­ket von­tak ki a for­ga­lom­ból...

Ve­szé­lyes ter­mé­ke­ket von­tak ki a for­ga­lom­ból, mert égési sé­rü­lé­se­ket okoz­hat­nak.

Pénzváltóból loptak, a kamera felvette őket

Pénzváltóból loptak, a kamera felvette az egészet

A te­réz­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az azo­no­sí­tá­sá­ban.

Két férfi pénzt lo­pott egy fő­vá­rosi pénz­vál­tó­ból. A te­réz­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az el­kö­ve­tők azo­no­sí­tá­sá­ban.

Meztelenül mászott be a tatabányai lakásba, majd kiugrott az ablakon

Meztelenül mászott be a tatabányai lakásba, majd kiugrott az ablakon

A ki­ér­kező rend­őrök a ház pin­cé­jé­ben ta­lál­tak rá a be­káb­sze­re­zett férfira.

Egy férfi má­szott be egy ta­ta­bá­nyai la­kásba, akit a tulaj mez­te­le­nül ta­lált az egyik szo­bá­ban. Az ádám­kosz­tümős férfi ijed­té­ben ki­ug­rott az egyik zárt ab­la­kon. A ki­ér­kező rend­őrök a ház pin­cé­jé­ben ta­lál­tak rá a be­káb­sze­re­zett férfira.