CÍMKE: 'rendőrség'

Most közölte a rendőrség: elkapták a terhes nő gyilkosát

Most közölte a rendőrség: elkapták a terhes nő gyilkosát

A férfi egy nyolc hó­na­pos ter­hes nőt ké­selt ha­lálra. A baba sem élte túl.

A férfi egy nyolc hó­na­pos ter­hes nőt ké­selt ha­lálra. A baba sem élte túl.

Ezt mondják a rendőrök a Hableány utolsó, eltűnt áldozatáról

Ezt mondják a rendőrök a Hableány utolsó, eltűnt áldozatáról

To­vábbra is foly­tat­ják a ke­re­sést a Duna 215 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szán.

To­vábbra is foly­tat­ják a ke­re­sést a Duna 215 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szán.

Hiába rohantak vele kórházba, fiatal férfi halt meg Pest megyében

Hiába rohantak vele kórházba, fiatal férfi halt meg Pest megyében

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett. Egy nőt és egy férfit is el­fog­tak Isa­sze­gen.

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett. A ször­nyű­ség­gel össze­füg­gés­ben egy nőt és egy férfit is el­fog­tak Isa­sze­gen.

Most jött: nagy a baj, rendőrök leptek el egy Pest megyei házat

Most jött: nagy a baj, rendőrök leptek el egy Pest megyei házat

Vér­fürdő lett egy vi­tá­ból Isa­sze­gen.

Vér­fürdő lett egy vi­tá­ból Isa­sze­gen. A rend­őr­ség ké­sőbbre ígért hi­va­ta­los tá­jé­koz­ta­tást.

Egy meztelen nő jelent meg éjjel a házban, de a legdurvább ezután jött

Egy meztelen nő jelent meg éjjel a házban, de a legdurvább ezután jött

A tör­tén­tek után a csa­lád­nak ki kel­lett köl­töz­nie ott­ho­ná­ból.

A tör­tén­tek után a csa­lád­nak ki kel­lett köl­töz­nie ott­ho­ná­ból. Pedig ez volt ott az első éj­sza­ká­juk...

Elképesztő fogás: nem semmi, mi akadt a magyar rendőrök horgára

Elképesztő fogás: nem semmi, mi akadt a magyar rendőrök horgára

A ki­fo­gott ha­la­kat a mér­le­ge­lés után vissza­en­ged­ték a tóba.

A ki­fo­gott ha­la­kat a mér­le­ge­lés után vissza­en­ged­ték a tóba Bá­tony­te­re­nyé­nél.

Budapesti lakásban találtak holtan egy nőt, ő ölte meg - videó

Budapesti lakásban találtak holtan egy nőt, ő ölte meg - videó

Egy 23 éves férfi vég­zett az ál­do­zat­tal.

Egy 23 éves férfi vég­zett az ál­do­zat­tal. Ki­hall­ga­tá­sán min­dent be­is­mert a rend­őr­ség­nek.

Kéjbarlangként is üzemel a kukkolós balatoni apartman

Kéjbarlangként is üzemel a kukkolós balatoni apartman

El­ké­pesztő do­logra buk­kant a Ri­post!

El­ké­pesztő do­logra buk­kant a Ri­post a kuk­ko­lós ba­la­ton­bog­lári apart­man­nál: ki­de­rült, hogy szo­bá­i­kat sze­relmi bú­vó­hely­nek is ki­ad­ják, órán­ként 2500 fo­rin­tért.

Nagyot fordult a világ, Majka segít a rendőrségnek - videó

Nagyot fordult a világ, Majka segít a rendőrségnek - videó

A ma­gyar rap­per a fesz­ti­vá­lok ve­szé­lye­ire fi­gyel­mez­tet a rend­őr­ség hi­va­ta­los vi­de­ó­já­ban.

A ma­gyar rap­per a fesz­ti­vá­lok ve­szé­lye­ire fi­gyel­mez­tet a rend­őr­ség hi­va­ta­los vi­de­ó­já­ban.

Elképesztő fordulat, 12 év után leleplezhették a magyar gyilkost

Elképesztő fordulat, 12 év után leleplezhették a magyar gyilkost

A rend­őr­ség újra meg­nyi­totta az egy­kor le­zárt aktát, a nyo­mo­zásba pedig be­von­tak egy ge­ne­ti­kai szak­ér­tőt. A fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt le­tar­tóz­tat­ták.

A rend­őr­ség újra meg­nyi­totta az egy­kor le­zárt aktát, az ügybe be­von­tak egy ge­ne­ti­kai szak­ér­tőt.

Újabb döbbenetes részlet derült ki Demcsák Zsuzsa ittas vezetéséről

Újabb döbbenetes részlet derült ki Demcsák Zsuzsa ittas vezetéséről

Eddig nem hal­lott rész­le­tet tu­dott meg a Ri­post arról a jú­nius 10-ei es­té­ről, ami­kor ismét le­kap­csol­ták a mű­sor­ve­ze­tőt...

Döbbenetes dologra vetemedett a féltékeny nő

Döbbenetes dologra vetemedett a féltékeny nő, megtörtént a legdurvább

A rend­őr­ség is ki­vo­nult.

Va­ló­szí­nű­leg hir­te­len fel­in­du­lás­ból cse­le­ke­dett a dühös fe­le­ség. A rend­őr­ség is ki­vo­nult.

Beindultak a szirénák, öt autó karambolozott Szigetszentmiklósnál

Beindultak a szirénák, öt autó karambolozott Szigetszentmiklósnál

Ki­ér­kez­tek a ha­tó­sá­gok is.

A hely­színre ki­ér­kez­tek a tűz­ol­tók és a rend­őr­ség is.

A magyar rendőrök is meglepődtek, amikor benéztek a férfi fagyasztójába

A magyar rendőrök is meglepődtek, amikor benéztek a férfi fagyasztójába

Kü­lö­nös for­du­la­tot vett az ügy, ami­kor el­kezd­ték fel­gön­gyö­lí­teni a rész­le­te­ket.

Azonnal hívd a rendőröket, ha láttad Vilmost, nagyon rossz dolgot tett

Azonnal hívd a rendőröket, ha láttad Vilmost, nagyon rossz dolgot tett

Nagy erő­vel ke­re­sik a he­vesi rend­őrök Botos Vil­most.

Nagy erő­vel ke­re­sik a he­vesi rend­őrök Botos Vil­most.

Vérlázító dolgot tett barátja családjával egy budapesti fiú

Vérlázító dolgot tett barátja családjával egy budapesti fiú

Egy szó­ra­ko­zó­he­lyen kap­ták el.

A bu­da­té­té­nyi rend­őrök fog­tak el egy 19 éves fiút egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, aki olyan dol­got tett ba­rát­já­val és annak csa­lád­já­val, amit so­káig meg­je­gyez­nek.

Rohamozták éjszaka a déli határt, a rendőröknek nem volt nyugta

Rohamozták éjszaka a déli határt, a rendőröknek nem volt nyugta

Két he­lyen is le­csap­tak a rend­őrök az éj­szaka az or­szág déli ha­tá­rá­nál. Elő­ször este 10-kor, majd éjjel 2-kor is raz­zi­áz­tak.

Drámai körülmények közt került elő az eltűnt fiatal, családja tehetetlen

Drámai körülmények közt került elő az eltűnt fiatal, családja tehetetlen

A fi­ú­ról és ap­já­ról több egy év­ti­ze­den át senki sem tu­dott sem­mit.

A fi­ú­ról és ap­já­ról több egy év­ti­ze­den át senki sem tu­dott sem­mit.

Egy napig feküdhetett a halálos baleset után egy férfi az árokban

Egy napig feküdhetett a halálos baleset után egy férfi az árokban

Egy mo­to­ros holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Egy 41 éves mo­há­csi férfi holt­tes­tét ta­lál­ták az út mel­letti árok­ban a rend­őrök szom­bat dél­után.

Dráma Esztergomban, beteg kisfiához riasztotta a rendőröket az apuka

Dráma Esztergomban, beteg kisfiához riasztotta a rendőröket az apuka

Egy kisfiú rosszul lett, és azon­nal szük­sége volt a gyógy­sze­re­ire.

Egy kisfiú hir­te­len rosszul lett, és azon­nal szük­sége volt a gyógy­sze­re­ire. A vá­ros­ban nagy volt a tömeg, de a rend­őrök köz­be­lép­tek.

Facebookon emberkedett egy dombóvári férfi, a rendőrök lecsaptak rá

Facebookon emberkedett egy dombóvári férfi, a rendőrök lecsaptak rá

Nagy nyil­vá­nos­ság előtt orr­tö­rés­sel fe­nye­ge­tett meg egy busz­so­főrt a Tolna me­gyei férfi. A rend­őrök el­kap­ták.

Maguk nyomoznak a diákok az évzárón ellopott értékeik után

Maguk nyomoznak a diákok az évzárón ellopott értékeik után

Hat osz­tály ér­té­keit vit­ték el.

Ki­fosz­tot­ták a Né­meth László gim­ná­zium di­ák­jait az év­záró alatt. A fő­vá­rosi elit­is­ko­lába ked­den dél­után osont be a szarka, és hat osz­tály ér­té­keit vitte el.

Pánik és zokogás a filmforgatáson, késelt az egyik díszlettervező

Pánik és zokogás a filmforgatáson, késelt az egyik díszlettervező

A szem­ta­núk alig hit­tek a sze­mük­nek a véres je­le­net lát­tán, ha­ma­ro­san pedig el­lepte a stú­diót a rend­őr­ség.

A szem­ta­núk alig hit­tek a sze­mük­nek a véres je­le­net lát­tán, ha­ma­ro­san pedig el­lepte a stú­diót a rend­őr­ség.

Óriási fordulat a maláj gép ügyében: elfogatóparancsot adott ki a rendőrség

Óriási fordulat a maláj gép ügyében: elfogatóparancsot adott ki a rendőrség

Össze­sen négy em­bert kö­röz­nek. A hol­lan­dok­nak bi­zo­nyí­té­kaik van­nak.

Össze­sen négy em­bert kö­röz­nek. A hol­lan­dok­nak bi­zo­nyí­té­kaik van­nak el­le­nük.

Döbbenetes adatok, friss híreket közölt a rendőrség a dunai hajótragédiáról

Döbbenetes adatok, friss híreket közölt a rendőrség a dunai hajótragédiáról

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart a Hab­le­ány bal­ese­té­ről a rend­őr­ség.

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart a Hab­le­ány bal­ese­té­ről a rend­őr­ség. A Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nyá­ról is be­szél­tek.

Nagy bajban lehet: napok óta semmi hír a 14 éves magyar tinilányról

Nagy bajban lehet: napok óta semmi hír a 14 éves magyar tinilányról

A fi­a­tal lány jú­nius ele­jén tűnt el za­la­eger­szegi ott­ho­ná­ból, azóta csak ta­lál­gat­nak arról, merre lehet.

Döbbenetes videó: anyaszült meztelen fiatal sokkolta a gyalogosokat

Döbbenetes videó: anyaszült meztelen fiatal sokkolta a gyalogosokat

Az eset ked­den haj­nali 5 óra­kor tör­tént. Ri­asz­tot­ták a rend­őrö­ket is, de a fi­a­tal­nak kü­lö­nös ma­gya­rá­zata akadt tet­tére...

Mankóval ment Neymar a rendőrségre

Mankóval ment Neymar a rendőrségre

Három órán át hall­gat­ták ki a nemi erő­szak­kal vá­dolt bra­zil fo­cis­tát, aki per­sze min­dent tagad. Az ügy­nek még nincs vége.

Három órán át hall­gat­ták ki a nemi erő­szak­kal vá­dolt bra­zil fo­cis­tát, aki per­sze min­dent tagad.

Brutális támadás, hihetetlen dologra vetemedett egy sofőr Budapesten

Brutális támadás, hihetetlen dologra vetemedett egy sofőr Budapesten

Kis­gye­re­ke­ket is meg­ré­mí­tett az erő­sza­kos férfi. Ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get, bi­lincs­ben vit­ték el a tá­ma­dót.

Nagy erőkkel keresik a négyéves Dávidot

Nagy erőkkel keresik a négyéves Dávidot, veszélyben lehet

A kisfiú ha­za­felé tar­tott, ami­kor nyoma ve­szett.

A kisfiú ha­za­felé tar­tott, ami­kor nyoma ve­szett. Egye­lőre senki sem tudja, mi tör­tén­he­tett út­köz­ben.

Óriási balhé volt Budapesten, a nyílt utcán estek egymásnak az emberek

Óriási balhé volt Budapesten, a nyílt utcán estek egymásnak az emberek

Na­gyon el­dur­vult a ve­re­ke­dés!

Na­gyon el­dur­vult a ve­re­ke­dés, még egy sod­rófa is elő­ke­rült.

Eljárás alá vonták Demcsák Zsuzsát

Eljárás alá vonták Demcsák Zsuzsát

Hét­főn este ittas ve­ze­tőt fog­tak a rend­őrök a Bu­da­pes­ten a Szent­end­rei úton. Jel­zett a szonda, be­vit­ték a vét­kes so­főrt.

Ittas ve­ze­tőt fog­tak a rend­őrök a Szent­end­rei úton. Jel­zett a szonda, be­vit­ték a so­főrt.

Borzalom Budapesten, erőszakos férfi csalt el egy kisfiút az erdős területre

Borzalom Budapesten, erőszakos férfi csalt el egy kisfiút az erdős területre

A tet­tes ár­tal­mat­lan­nak tűnő in­dok­kal szó­lí­totta le a gye­re­ket, majd a földre rán­totta.

Dunai hajótragédia: most közöltek fontos részleteket a nyomozásról

Dunai hajótragédia: most közöltek fontos részleteket a nyomozásról

Az el­já­rás lé­pé­seit és ed­digi ered­mé­nyeit is nyil­vá­nos­ságra hozta a rend­őr­ség.

Kedden rendőrségre megy Kapócs Zsóka: Nem kegyelmez

Kedden rendőrségre megy Kapócs Zsóka: Nem kegyelmez

A szí­nésznő be­tar­totta az ígé­re­tét és ko­moly had­já­ratba kez­dett a férfi ellen, aki hét­mil­lió fo­rint­tal verte át nem­ré­gi­ben.

A szí­nésznő be­tar­totta az ígé­re­tét és ko­moly had­já­ratba kez­dett a férfi ellen, aki hét­mil­lió fo­rint­tal verte át nem­ré­gi­ben.

Most jött: állig felfegyverkezett rendőrök ürítették ki a malmői pályaudvart

Most jött: állig felfegyverkezett rendőrök ürítették ki a malmői pályaudvart

Egy férfi rob­ban­tás­sal, majd lö­völ­dö­zés­sel fe­nye­ge­tő­zött.

Egy férfi rob­ban­tás­sal, majd lö­völ­dö­zés­sel fe­nye­ge­tő­zött.

Azonnal kivonult a magyar rendőrség, szíven szúrtak egy férfit

Azonnal kivonult a magyar rendőrség, szíven szúrtak egy férfit

Egy fi­a­tal fiú tá­madt rá az édes­anyja élet­tár­sára.

Egy fi­a­tal fiú tá­madt rá az édes­anyja élet­tár­sára. A férfi élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült.

Terrortámadásra készült egy kamasz Bulgáriában

Terrortámadásra készült egy kamasz Bulgáriában

Őri­zetbe vet­tek egy 16 éves bol­gár fiút, mi­u­tán rob­ba­nó­szer­ke­ze­te­ket, ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­té­sére al­kal­mas fel­sze­re­lést ta­lál­tak nála.

Őri­zetbe vet­tek egy 16 éves bol­gár fiút, mi­u­tán rob­ba­nó­szer­ke­ze­te­ket, ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­té­sére al­kal­mas egyéb esz­kö­zö­ket és az Isz­lám Állam ter­ror­szer­ve­zet zász­la­ját ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban.

Unokázós csalók elleni kisfilm főszereplője lett Pásztor Erzsi!

Unokázós csalók elleni kisfilm főszereplője lett Pásztor Erzsi!

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő azért vál­lalta el a sze­re­pet, hogy kor­tár­sa­i­nak se­gít­sen.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő azért vál­lalta el a sze­re­pet, hogy kor­tár­sa­i­nak se­gít­sen.

Gumibotos oszlatás, összecsaptak a rendőrök a huligánokkal

Gumibotos oszlatás, összecsaptak a rendőrök a huligánokkal

Meg­tör­tént az első szur­ko­lói in­ci­dens Por­tu­gá­li­á­ban, a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gája hely­szí­nén.

Ekkora kártérítést kapott a rendőrök által kivégzett fiú édesanyja

Ekkora kártérítést kapott a rendőrök által kivégzett fiú édesanyja

Esé­lye sem volt a fi­a­tal gya­nú­sí­tott­nak, ez még a ka­li­for­niai rend­őr­ség sze­rint is durva túl­ka­pás tör­tént.

Kivonult a TEK Szegeden, fegyveresekre csaptak le

Kivonult a TEK Szegeden, fegyveresekre csaptak le

A két ve­szé­lyes férfit egy pan­zi­ó­ban fog­ták el. A fegy­ve­rek és lő­sze­rek mel­lett több mint 25 ezer eurót fog­lal­tak le tőlük.

Verekedés, gumibotokkal tettek rendet a BL-döntő előtt

Verekedés, gumibotokkal tettek rendet a BL-döntő előtt

Pén­te­ken meg­tör­tént az első bot­rány Mad­rid­ban, a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-döntő hely­szí­nén.

Bejelentették, ezeken a helyeken kell ma nagyon figyelnie az autósoknak

Bejelentették, ezeken a helyeken kell ma nagyon figyelnie az autósoknak

Or­szá­gos el­len­őr­zést tar­ta­nak csü­tör­tö­kön a vas­úti át­já­rók­ban.

Or­szá­gos el­len­őr­zést tar­ta­nak csü­tör­tö­kön a vas­úti át­já­rók­ban.

Megszólalt a rendőrség: itt találtak valójában holttestet a Dunában

Megszólalt a rendőrség: itt találtak valójában holttestet a Dunában

Eddig úgy le­he­tett tudni, hogy Er­csi­nél több holt­tes­tet ta­lál­tak a Du­ná­ban, a rend­őr­ség most azon­ban tisz­tázta a hely­ze­tet.

A felszálláshoz készülő gépről szedtek le egy nőt Ferihegyen

A felszálláshoz készülő gépről szedtek le egy nőt Ferihegyen

Nem is akár­mi­ért.

A rep­téri rend­őrök már egy épp ki­tolt re­pü­lő­gé­pet ren­del­tek vissza az utas­híd­hoz a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren.

A rendőrök se akarták elhinni, így közlekedett egy kamionos az M5-ösön

A rendőrök se akarták elhinni, így közlekedett egy kamionos az M5-ösön

Mi­u­tán meg­ál­lí­tot­ták, már nem foly­tat­hatta útját.

Nem za­var­tatta magát, de mi­u­tán meg­ál­lí­tot­ták, már nem foly­tat­hatta útját.

Durva részletek derültek ki a meggyilkolt újpesti vállalkozó ügyében

Durva részletek derültek ki a meggyilkolt újpesti vállalkozó ügyében

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton az egyik gya­nú­sí­tott.

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton az egyik gya­nú­sí­tott.

Összebeszélhettek az újpesti vállalkozó gyilkosai

Összebeszélhettek az újpesti vállalkozó gyilkosai

Le­tar­tóz­tat­ták őket.

Le­tar­tóz­tatta az új­pesti au­tó­ke­res­kedő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott három em­bert a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság - kö­zölte a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék.

A fél ország keresi Máriát, nem véletlenül

A fél ország keresi Máriát, nem véletlenül

A nőnek május 24-én ve­szett nyoma.

Az asszony­nak május 24-én ve­szett nyoma, azóta nem adott ma­gá­ról élet­je­let. Ha tudsz va­lami hol­lé­té­ről, je­lentsd a rend­őr­sé­gen!

A Kálvin téren vetkőzött meztelenre: Rendőrök teperték le a férfit

A Kálvin téren vetkőzött meztelenre: Rendőrök teperték le a férfit

Nem min­den­napi je­le­net­nek le­het­tek szem­ta­núi.

Nem min­den­napi je­le­net­nek le­het­tek szem­ta­núi azok, akik kedd kora dél­után a Kál­vin téren sé­tál­gat­tak.

Furcsa autóra figyeltek fel, a rendőrök is meglepődtek

Furcsa autóra figyeltek fel Budapesten, a rendőrök is meglepődtek

A tet­te­sek nem fog­ták vissza ma­gu­kat.

A tet­te­sek az első rend­őri akció után sem fog­ták vissza ma­gu­kat, sőt! Ez okozta a vesz­tü­ket. Má­sod­szorra ugyanis min­denre fény de­rült! Máris jön­nek a rész­le­tek!

Nagy a baj, eltűnt egy tizenöt éves lány Győrből

Nagy a baj, eltűnt egy tizenöt éves lány Győrből

Ko­vács Ni­ko­lett Re­beka pén­te­ken el­hagyta a győri ott­ho­nát, azóta vi­szont sem­mi­lyen plat­for­mon nem tudja el­érni őt a csa­ládja.

Ko­vács Ni­ko­lett Re­beka pén­te­ken el­hagyta a győri ott­ho­nát, azóta vi­szont sem­mi­lyen plat­for­mon nem tudja el­érni őt a csa­ládja.

Rendőrök lepték el Berlin utcáit, egy férfi lövöldözött a városban

Rendőrök lepték el Berlin utcáit, egy férfi lövöldözött a városban

Gép­fegy­ver­rel fel­sze­relt rend­őrök lep­ték el Ber­lin egyik ut­cá­ját.

Gép­fegy­ver­rel fel­sze­relt rend­őrök lep­ték el Ber­lin egyik ut­cá­ját.

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek egy fesz­ti­vá­lon, ahol fi­a­ta­lok estek neki a ren­dez­vényt biz­to­sító ha­tó­ság tag­ja­i­nak.

Dráma Budapesten, bajba jutott postáshoz vonult ki a rendőrség

Dráma Budapesten, bajba jutott postáshoz vonult ki a rendőrség

Erő­sza­kos férfi oko­zott fel­for­du­lást.

Egy erő­sza­kos férfi oko­zott óri­ási fel­for­du­lást. Sze­ren­csére az egyen­ru­há­sok hamar a hely­színre értek.

Ez durva: Három nő szexelt a nyílt utcán

Ez durva: Három nő szexelt a nyílt utcán

Lát­tunk már ezt-azt, mióta az in­ter­netre gya­kor­la­ti­lag min­den fel­ke­rül...

Lát­tunk már ezt-azt, mióta az in­ter­netre gya­kor­la­ti­lag min­den fel­ke­rül, de ez a je­le­net még min­ket is meg­le­pett! Téged is meg fog...

Különleges jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán

Különleges jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán

Szol­gá­lat tel­je­sí­tés köz­ben el­hunyt rend­őrért szó­lalt meg a he­gedű a telt­há­zas elő­adá­son.

Külföldön került rács mögé a fiatal magyar focista

Külföldön került rács mögé a fiatal magyar focista

A 23 éves ka­pust Ang­li­á­ban fog­ták el, de Hol­lan­di­á­ban vet­ték őri­zetbe. Ál­lí­tó­lag az ira­ta­i­val vol­tak gon­dok.

A 23 éves ka­pust Ang­li­á­ban fog­ták el, de Hol­lan­di­á­ban vet­ték őri­zetbe. Ál­lí­tó­lag az ira­ta­i­val vol­tak gon­dok. A klubja egy­előre ki­tart mel­lette.

Itt erősítik tovább a rendőri jelenlétet a lakosság örömére

Itt erősítik tovább a rendőri jelenlétet a lakosság örömére

To­vább erő­sí­tik a biz­ton­sá­got.

A köz­te­rü­le­tek biz­ton­sá­gá­nak erő­sí­tése ér­de­ké­ben to­vább nő a rend­őri je­len­lét a Bel­vá­ros­ban, a Te­réz­vá­ros­ban és Er­zsé­bet­vá­ros­ban, va­la­mint a Jó­zsef­vá­ros­ban.

Egy órán át hiába küzdöttek, felfoghatatlan, mit tett kisfiával az apa

Egy órán át hiába küzdöttek, felfoghatatlan, mit tett kisfiával az apa

A hét­éves kisfiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. Ami­kor a men­tők a hely­színre értek, már esz­mé­let­len ál­la­pot­ban volt.

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Egy bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pont egyik üz­le­té­ből el­lo­pott egy lap­to­pot és kész­pénzt.

Egy bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pont egyik üz­le­té­ből el­lo­pott egy lap­to­pot és kész­pénzt.

Keresi a rendőrség Balogh Bálintot, egy hónapja tűnt el

Keresi a rendőrség Balogh Bálintot, egy hónapja tűnt el

A sop­roni rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön Bá­lint.

A sop­roni rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön Bá­lint.

Fényes nappal tolta le nadrágját egy perverz a tolnai nő kertjében

Fényes nappal tolta le nadrágját egy perverz a tolnai nő kertjében

Be­fe­jez­ték az ügy vizs­gá­la­tát.

A Paksi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Nagy­do­rogi Rend­őr­őr­sén be­fe­jez­ték annak az ügy­nek a vizs­gá­la­tát, me­lyet egy 31 éves kaj­da­csi férfi­val szem­ben in­dí­tot­tak.

Nem hiszed el, milyen szakmát választott az olasz énekes fia

Nem hiszed el, milyen szakmát választott az olasz énekes fia

Erox Mar­tini vissza­tért.

Erox Mar­tini vissza­tért és ren­ge­teg új­don­ság­ról szá­molt be.

Botrány a MÁV-nál: háromgyerekes édesanyát alázott meg a kalauz

Botrány a MÁV-nál: háromgyerekes édesanyát alázott meg a kalauz

Rossz volt az au­to­mata, ezért az anyuka nem tu­dott je­gyet venni.

Rossz volt az au­to­mata, ezért az anyuka nem tu­dott je­gyet venni. A ka­lauz még a rend­őrt is ki­hívta.

Döbbenet a reptéren, rendőrök rohanták le a sztársportolót

Döbbenet a reptéren, rendőrök rohanták le a sztársportolót

Az NBA-ben pat­tog­tató D'An­gelo Rus­sell ma­ri­hu­á­nát rej­te­ge­tett ma­gá­nál. Végül meg­úszta a le­tar­tóz­ta­tást.

Az NBA-ben pat­tog­tató D'An­gelo Rus­sell ma­ri­hu­á­nát rej­te­ge­tett ma­gá­nál. A le­tar­tóz­ta­tást meg­úszta.

Rendőrök szenvedtek halálos balesetet az M2-esen

Rendőrök szenvedtek halálos balesetet az M2-esen

Egyi­kük éle­tét vesz­tette.

Két nő szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet az M2-esen, Du­na­ke­szi tér­sé­gé­ben, mikor fron­tá­li­san üt­köz­tek egy te­her­au­tó­val. Egyi­kük éle­tét vesz­tette.

Őrült zaklató tartja rettegésben Kabát Péter menyasszonyát

Őrült zaklató tartja rettegésben Kabát Péter menyasszonyát

Róka Ad­ri­enne na­gyon meg­ijedt.

Róka Ad­ri­enne éle­tét po­kollá tette egy kö­zép­korú férfi, aki még az utcán is kö­vette őt. A rend­őr­ség ha­ma­ro­san lép­het az ügy­ben.

Kész röhej, hova bújt a rendőrök elől egy győri férfi - videó

Kész röhej, hova bújt a rendőrök elől egy lebuktatott győri férfi

Tol­vaj­pá­rost buk­tat­tak le a győri jár­őrök egy épít­ke­zés­nél. Az egyik el­kö­vető bú­jócs­kázni kez­dett a zsa­ruk­kal.

Tol­vaj­pá­rost buk­tat­tak le a győri jár­őrök egy épít­ke­zés­nél. Míg az egyik me­ne­külő el­kö­ve­tőt pil­la­na­to­kon belül el­fog­ták, addig tár­sá­val már ne­he­zebb dol­guk volt a rend­őrök­nek. Végül a Rába ár­te­ré­ben kap­ták el bú­jócs­kázó tol­vajt a tet­ten­érés után.