CÍMKE: 'rendőrség'

Undorító dolgot művelt ez a férfi egy budapesti iskolában, levideózták

Undorító dolgot művelt ez a férfi egy budapesti iskolában, levideózták

Egy kő­bá­nyai is­ko­lába sé­tált be egy 25-30 év kö­rüli férfi, akit az is­kola ka­me­rája is fel­vett.

Sorozatbetörőt fogott a rendőrség, a konyhában bukott le József

Sorozatbetörőt fogott a rendőrség, a konyhában bukott le József

Te­le­fo­no­kat és kész­pénzt vitt ma­gá­val a ki­fosz­tott há­zak­ból az 52 éves be­törő.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Zoltánt, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Zoltánt, nem véletlenül

Or­szá­gos kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség Hor­váth Zol­tán ügyé­ben.

Or­szá­gos kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség Hor­váth Zol­tán ügyé­ben. A férfi Me­ző­kö­vesd­ről tűnt el.

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott.

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott a rej­té­lyes módon el­tűnt kis­lány. Ugya­n­ak­kor hiába a ren­ge­teg be­je­len­tés, a rend­őr­ség­nek egyre ne­he­zebb a dolga.

Teljes készültség egy öngyilkos férfi miatt, váratlan dolog történt

Teljes készültség egy öngyilkos férfi miatt, váratlan dolog történt

Nem akar­ták, hogy a 42 éves férfi kárt te­gyen ma­gá­ban, de ekkor meg­tör­tént a leg­rosszabb.

Nem akar­ták, hogy a 42 éves férfi kárt te­gyen ma­gá­ban, de ekkor meg­tör­tént a leg­rosszabb.

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Egy szak­ava­tott pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel...

Kabaré a siófoki parkolóban: a rendőrségnek kellett közbelépnie

Kabaré a siófoki parkolóban: a rendőrségnek kellett közbelépnie

Csak a te­le­ví­ziós ka­ba­rék­ban látni olyan je­le­ne­tet, ami az egyik sió­foki áru­ház par­ko­ló­já­ban ját­szó­dott le szerda este.

Dráma Kalocsán: kétszer sújtott le Krisztofer

Dráma Kalocsán: kétszer sújtott le Krisztofer

Össze­ve­szett is­me­rő­sé­vel az ud­va­ron és két­szer meg­szúrta a férfit.

Össze­ve­szett is­me­rő­sé­vel az ud­va­ron és két­szer meg­szúrta a férfit.

Botrány Barcelonában, nem csak Messiék verték a franciákat

Botrány Barcelonában, nem csak Messiék verték a franciákat

A Lyon szur­ko­lói ket­tős csa­pást szen­ved­tek el a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

A Lyon szur­ko­lói ket­tős csa­pást szen­ved­tek el a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Az egész országban keresi a rendőrség Demeter Dominikát, megvan az oka

Az egész országban keresi a rendőrség Demeter Dominikát, megvan az oka

A bajai rend­őr­ségre ér­ke­zett be­je­len­tés, de most már az egész or­szág­ban ke­re­sik a fi­a­tal korú Do­mi­ni­kát.

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

A mig­ráns­vál­ság kez­dete óta lát­vá­nyo­san rom­lott a köz­biz­ton­ság.

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben. A mig­ráns­vál­ság kez­dete óta lát­vá­nyo­san rom­lott a köz­biz­ton­ság.

Borzalmas részlet, ez derült ki a mezőörsi tragédiáról

Borzalmas részlet, ez derült ki a mezőörsi tragédiáról

A rend­őr­ség új in­for­má­ci­ó­val szol­gált a vét­kes so­főr­rel kap­cso­lat­ban.

A rend­őr­ség új in­for­má­ci­ó­val szol­gált a vét­kes so­főr­rel kap­cso­lat­ban.

Ellepték a Határ úti metrómegállót a TEK-esek, videón az akció

Ellepték a Határ úti metrómegállót a TEK-esek, videóra vették az akciójukat

Több em­bert is el­fo­gott a bu­da­pesti rend­őr­ség és a TEK a város több ke­rü­le­té­ben. A met­ró­nál is raz­zi­áz­tak.

Össze­han­golt ak­ci­ó­ban több em­bert is el­fo­gott a bu­da­pesti rend­őr­ség és a TEK a város több ke­rü­le­té­ben. Töb­be­ket az ott­ho­nuk­ban, de az egyik férfit a for­gal­mas Határ úti met­ró­meg­álló kö­ze­lé­ben fog­ták el. Új­fajta drog­gal üz­le­tel­tek.

Elborult az agya a világhírű sportolónak, újra lecsukták a rendőrök

Elborult az agya a világhírű sportolónak, újra lecsukták a rendőrök

Hiába lé­pett olajra Conor McG­re­gor, nem ke­rül­hette el a sor­sát.

Hiába lé­pett olajra Conor McG­re­gor, nem ke­rül­hette el a sor­sát.

Ez történt egy családdal a sötét Bakonyban

Ez történt egy családdal a sötét Bakonyban

Meg­kez­dő­dött a ki­rán­du­lási idő­szak.

Meg­kez­dő­dött a ki­rán­du­lási idő­szak, egyre töb­ben té­ved­nek el az er­dő­ben. Ezzel a csa­lád­dal is ez tör­tént, a sö­tét­ben már nem tud­tak tá­jé­ko­zódni.

Összedolgozott a két bolti szarka - videó

Összedolgozott a két bolti szarka - videó

Az em­be­rek pénz­tár­cá­jára utaz­tak.

Az em­be­rek pénz­tár­cá­jára utaz­tak. A páros most 30 napig biz­to­san rács mö­gött marad

Döbbenet, így játszott össze az eladó a vevővel

Döbbenet, így játszott össze az eladó a vevővel

Együtt sik­kasz­tot­tak.

Egy orosz­lá­nyi bolt el­adója össze ját­szott a ve­vő­vel, együtt sik­kasz­tot­tak. A rend­őrök le­csap­tak: le­fog­lal­ták az or­gaz­da­ság­ból szár­mazó tár­gya­kat.

Döbbenet, mit csinált a fejszével a féltékeny férfi

Döbbenet, mit csinált a fejszével a féltékeny férfi

A hely­színre rend­őrök ér­kez­tek.

A 28 éves bal­maz­új­vá­rosi fél­té­keny férfi ke­zébe fej­sze ke­rült. Rö­vi­de­sen rend­őrök ér­kez­tek a hely­színre.

Machetével támadt a rendőrökre a megvadult férfi!

Machetével támadt a rendőrökre a megvadult férfi! - videó

Ha a férfi ezt az USA-ban csi­nálja, akkor nem úszta volna meg ennyi­vel a tet­tét.

Ha a férfi ezt az USA-ban csi­nálja, akkor nem úszta volna meg ennyi­vel a tet­tét.

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Tíz év alatt 900 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés.

Tíz év alatt 900 szá­za­lék­kal nőtt meg a kés­sel el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban. Csak ta­valy 4100 ilyen ese­tet je­gyez­tek fel...

Aljas, amit művelt ez a magyar férfi, már nagy erőkkel keresik

Aljas, amit művelt ez a magyar férfi, már nagy erőkkel keresik

A ti­sza­kécs­kei rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a férfit!

A ti­sza­kécs­kei rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a férfit!

Sokkot kapott a kisfiú, nem először támadott a budapesti rém

Sokkot kapott a kisfiú, nem először támadott a budapesti rém

A tet­tes min­den ok nél­kül ütötte arcon a kisfiút, aki­nek fel­duz­zadt az arca és azóta is fáj a füle.

A tet­tes min­den ok nél­kül ütötte arcon a kisfiút, aki­nek fel­duz­zadt az arca és azóta is fáj a füle.

Ilyen keményen büntetik a korrupt magyar rendőröket

Ilyen keményen büntetik a korrupt magyar rendőröket

Őri­zetbe vet­tek több rend­őrt.

Őri­zetbe vet­tek több au­tó­pá­lya-rend­őrt, akik­kel szem­ben fel­me­rült a hi­va­tali vesz­te­ge­tés gya­núja. A ház­ku­ta­tá­sok során tíz­ezer­nél is több eurót ta­lál­tak.

Döbbenet, összeverte Nagy Ferót a rendőrség

Döbbenet, összeverte Nagy Ferót a rendőrség

Az éne­kest egy vicc miatt vit­ték be.

Az éne­kest egy vicc miatt vit­ték be ki­hall­ga­tásra, és össze is ver­ték a kom­mu­niz­mus alatt. A ro­cker ér­de­kes tör­té­ne­te­ket osz­tott meg.

Tele volt a bíróság bilincsbe vert magyar rendőrökkel, nem véletlenül

Tele volt a bíróság bilincsbe vert magyar rendőrökkel, nem véletlenül

Le­tar­tóz­tat­tak 18 au­tó­pá­lya-rend­őrt, akik ke­nő­pénzt fo­gad­hat­tak el.

Le­tar­tóz­tatta a Győri Tör­vény­szék Ka­to­nai Ta­ná­csá­nak nyo­mo­zási bí­rája csü­tör­tö­kön azt a 18 au­tó­pá­lya-rend­őrt, aki­ket azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy kész­pén­zért cse­rébe nem bün­tet­tek meg sza­bály­sértő au­tó­so­kat az M1-es au­tó­pá­lyán.

A betörő sem számított rá, mi várja a kerítés túloldalán meneküléskor

A betörő sem számított rá, mi várja a kerítés túloldalán meneküléskor

Egy ti­sza­bu­rai férfi azt hitte, hogy az év leg­tö­ké­le­te­sebb be­tö­ré­sét kö­veti el.

Egy ti­sza­bu­rai férfi azt hitte, hogy az év leg­tö­ké­le­te­sebb be­tö­ré­sét kö­veti el.

Mélyen hallgat a francia rendőrség a marseille-i támadás részleteiről

Mélyen hallgat a francia rendőrség a marseille-i támadás részleteiről

Az el­múlt évek­ben szám­ta­lan ké­se­lé­ses és isz­lam­ista in­dít­ta­tású tá­ma­dás tör­tént Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Erőszak Valenciában, gumibottal verték az embereket a rendőrök

Erőszak Valenciában, gumibottal verték az embereket a rendőrök

A gu­mi­lö­ve­dé­kek­kel sem spó­rol­tak.

Az egyen­ru­há­sok nem kí­mél­ték az utcán sé­táló skót szur­ko­ló­kat, ál­lí­tó­lag gu­mi­lö­ve­dé­ke­ket is be­ve­tet­tek.

Most érkezett: gyilkosság miatt elvittek egy férfit Kecskeméten

Most érkezett: gyilkosság miatt elvittek egy férfit Kecskeméten a rendőrök

A rend­őr­sé­gen egy 50 éves férfi meg­ölé­sé­nek vád­já­val szem­be­sí­tet­ték.

Gyil­kos­sági üggyel kap­cso­lat­ban tar­tóz­tat­tak le egy 64 éves kecs­ke­méti férfit. A rend­őr­sé­gen egy 50 éves férfi meg­ölé­sé­nek vád­já­val szem­be­sí­tet­ték. Mint ki­de­rült, a két férfi jól is­merte egy­mást.

Sokkoló videókkal kampányol a rendőrség

Sokkoló videókkal kampányol a rendőrség

Fi­gyel­met­len zombi gya­lo­go­sok, az út szé­lén áll­do­gáló Ka­szás. Sok­koló, ám be­vé­sődő kép­so­rok: ezek­kel pró­bál hatni a rend­őr­ség a fe­le­lőt­le­nekre.

Fi­gyel­met­len zombi gya­lo­go­sok, az út szé­lén áll­do­gáló Ka­szás. Sok­koló, ám be­vé­sődő kép­so­rok, me­lye­ket a po­lice.hu tesz közzé idő­ről időre. Leg­utóbb az el­mé­lázó gya­lo­go­so­kat mu­tat­ták be, ahogy zenét hall­gatva, az au­tó­sok szá­mára szinte ész­re­vét­le­nül köz­le­ked­nek.

Most érkezett: újabb fogolyszökés történt Magyarországon

Most érkezett: újabb fogolyszökés történt Magyarországon

A 49 éves férfi le­vette a lá­bá­ról a nyom­kö­ve­tőt és el­hagyta a házi őri­ze­tet. A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

A 49 éves férfi le­vette a lá­bá­ról a nyom­kö­ve­tőt és el­hagyta a házi őri­ze­tet. A rend­őr­ség ke­resi.

Elképesztő, így lőtték le rendőrök a fegyveres túszejtőt + videó!

Elképesztő, így lőtték le rendőrök a fegyveres túszejtőt + videó!

Ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sí­tet­ték azo­kat a rend­őrö­ket, akik részt vet­tek a rab el­fo­gá­sá­ban.

Így fogták el a zuglói gyilkost - videó

Így fogták el a zuglói gyilkost - videó

Esz­ter­gom­ban fog­ták el a 26 éves gya­nú­sí­tot­tat.

Esz­ter­gom­ban fog­ták el azt a 26 éves férfit, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy teg­nap dél­után Zug­ló­ban el­vágta egy 60 éves férfi tor­kát.

Berontottak a rendőrök egy budapesti lakásba

Berontottak a rendőrök egy budapesti lakásba, elképesztő, mit találtak

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség csa­pott le.

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­de­lem bűn­tett gya­núja miatt csa­pott le.

Gyilkossági kísérlet történt a nyílt utcán!

Gyilkossági kísérlet történt a nyílt utcán!

A rend­őrök el­fog­ták és ki­hall­gat­ták a fel­té­te­le­zett tet­test.

A rend­őrök el­fog­ták, elő­ál­lí­tot­ták és ki­hall­gat­ták az 55 éves gya­nú­sí­tot­tat. A Nóg­rád Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság em­ber­ölés kí­sér­lete miatt foly­tat el­já­rást a nővel szem­ben.

Durva videóval figyelmeztet a rendőrség - csak erős idegzetűeknek!

Durva videóval figyelmeztet a rendőrség - csak erős idegzetűeknek!

A ha­tó­ság a biz­ton­sá­gos gya­lo­gos köz­le­ke­désre sze­retné fel­hívni a sok­koló fel­vé­tel­lel az em­be­rek fi­gyel­mét.

Felesége jelentette fel a fenyegetőző futballsztárt

Felesége jelentette fel a fenyegetőző futballsztárt

And­rej Ar­savin bajba ke­rül­het.

And­rej Ar­savin ellen ha­ma­ro­san nyo­mo­zást in­dít­hat a rend­őr­ség. Az Ar­se­nal ko­rábbi já­té­kosa egyre több­ször kerül a cím­la­pokra.

Rendőr lőtt le tévedésből egy nőt Maros megyében

Rendőr lőtt le tévedésből egy nőt Maros megyében

Rendőr lőtt le té­ve­dés­ből egy nőt a nyílt utcán az er­dé­lyi Maros megye Ma­gyaró te­le­pü­lé­sén.

Rendőr lőtt le té­ve­dés­ből egy nőt a nyílt utcán az er­dé­lyi Maros megye Ma­gyaró te­le­pü­lé­sén - kö­zölte szom­ba­ton az Agerp­res hír­ügy­nök­ség.

Hihetetlen, eltévedt vaddisznót igazítottak útba a balatoni rendőrök

Hihetetlen, eltévedt vaddisznót igazítottak útba a balatoni rendőrök

Nem csak em­ber­tár­sa­i­kon se­gí­te­nek a bűn el­szánt ül­dö­zői.

Nem csak em­ber­tár­sa­i­kon se­gí­te­nek a bűn el­szánt ül­dö­zői, ha kell, ál­la­to­kon is.

Kihallgatták a TEK-esek által elvitt nőt

Kihallgatták a kommandósok által elvitt kőbányai nőt

A rend­őr­ség meg­erő­sí­tette a Ri­post in­for­má­ci­ó­ját.

A rend­őr­ség meg­erő­sí­tette: va­sár­nap el­vit­tek egy nőt a kő­bá­nyai Bá­nyató utcai pa­nel­ház­ból. A hír­hedt bér­gyil­kos, Dér Csaba sze­re­tője le­he­tett...

Alvó betörőket fogtak a rendőrök Gödöllőn

Alvó betörőket fogtak a rendőrök Gödöllőn

Két kö­zép­korú férfi tört be egy gö­döl­lői iro­da­épü­letbe. A ki­ér­kező rend­őrök nagy meg­le­pe­té­sére a két férfi el­aludt, a han­gos ri­asztó sem za­varta őket.

Két kö­zép­korú férfi tört be egy gö­döl­lői iro­da­épü­letbe. A ki­ér­kező rend­őrök nagy meg­le­pe­té­sére a két férfi el­aludt, a han­gos ri­asztó sem za­varta őket. Egé­szen el­ké­pesztő ma­gya­rá­za­tot adtak arra, hogy miért tör­tek be.

Drogos ámokfutót üldöztek Győrött, mégsem a rendőrök állították meg

Drogos ámokfutót üldöztek Győrött, mégsem a rendőrök állították meg

Rend­őrös ül­dö­zés szem­ta­núi le­het­tek a Győr bel­vá­ro­sá­ban élők.

Rend­őrös ül­dö­zés szem­ta­núi le­het­tek a Győr bel­vá­ro­sá­ban élők. Rend­szám nél­küli autót ker­get­tek.

Nem beszélhetnek a migránserőszakról a finn rendőrök!

Nem beszélhetnek a migránserőszakról a finn rendőrök!

Az év végi nemi erő­sza­kos ese­tek után ak­kora a fel­há­bo­ro­dás, hogy most meg­pró­bál­ják kor­dá­ban tar­tani a be­ván­dor­lók el­leni köz­han­gu­la­tot.

Babakocsira pakolta a lopott árut és futott

Babakocsira pakolta a lopott árut és futott

A köm­lői nőt tet­ten érték, el­já­rás in­dult el­lene.

Fel­tűnő volt, hogy egy ba­ba­ko­csi­val meg­pa­kol­tan siet va­laki. A köm­lői nőt tet­ten érték, el­já­rás in­dult el­lene.

Lecsapott a rendőrség a budapesti házra, döbbenetes, mit találtak

Lecsapott a rendőrség a budapesti házra, döbbenetes, mit találtak

An­gyal­föl­dön buk­tat­tak le egy drog­dí­lert.

An­gyal­föl­dön buk­tat­tak le egy drog­dí­lert.

Rálőttek a rendőrökre Vácon

Rálőttek a rendőrökre Vácon

Drog­üzér­ke­dés miatt ér­kez­tek ház­ku­ta­tásra a rend­őrök egy váci bir­tokra, ami­kor egy férfi tüzet nyi­tott rájuk. Az ut­cá­ban élő egyik férfi szá­molt be az eset­ről a Ri­post­nak.

Drog­üzér­ke­dés miatt ér­kez­tek ház­ku­ta­tásra a rend­őrök egy váci bir­tokra, ami­kor egy férfi tüzet nyi­tott rájuk. Az ut­cá­ban élő egyik férfi szá­molt be az eset­ről a Ri­post­nak.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kovács Krisztiánt

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kovács Krisztiánt

Az rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, és sér­tet­tek je­lent­ke­zé­sét vár­ják.

Az rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, és sér­tet­tek je­lent­ke­zé­sét vár­ják.

Aggasztó a helyzet: nagy erőkkel keresik ezt a fiatal magyar lányt

Aggasztó a helyzet: nagy erőkkel keresik ezt a fiatal magyar lányt

Ka­ta­lin lá­tás­sé­rült, kö­rül­be­lül 5 szá­za­lé­kot lát. Egye­lőre nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

Eldurvult a helyzet: Rendőrt kellett hívni Tóth Andi partijára

Eldurvult a helyzet: Rendőrt kellett hívni Tóth Andi partijára

Tóth Andi túl­zásba vitte a bu­li­zást.

Tóth Andi hét­vé­gén túl­zásba vitte a bu­li­zást, a szü­li­napja nem úgy ala­kult, ahogy ter­vezte.

Az egész országban keresik a 15 éves Szabó Attilát, nem véletlen miért

Az egész országban keresik a 15 éves Szabó Attilát, nem véletlen miért

Hetek óta nem ta­lál­ják a fi­a­tal At­ti­lát a rend­őrök, ezért most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik. Aki látja, ér­te­sítse a ha­tó­sá­go­kat!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az albínó magyar színésznőt

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az albínó magyar színésznőt

Hetek óta nem ad ma­gá­ról élet­je­le­ket a szí­nész­nő­ként hí­ressé vált ti­né­dzser al­bínó lány. A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi, de eddig ered­mény­te­le­nül.

Hetek óta nem ad ma­gá­ról élet­je­le­ket a szí­nész­nő­ként hí­ressé vált ti­né­dzser al­bínó lány.

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

Ren­ge­teg mig­ránst kap­csol­tak le.

Szinte alig pi­hen­nek az or­szág déli ha­tá­rá­nál szol­gá­la­tot tel­je­sítő rend­őrök, fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek a mig­rán­sok.

Aljas dolgot művelt egy 15 éves fiú, hamar elfogták a nógrádi rendőrök

Aljas dolgot művelt egy 15 éves fiú, hamar elfogták a nógrádi rendőrök

Tette nem ma­radt bün­tet­le­nül, a rend­őr­ség hamar el­kapta a fiút, nem messze a bűn­cse­lek­mény hely­szí­né­től.

Hihetetlen, mit tettek a rendőrök egy nővel Budapesten

Hihetetlen, mit tettek a rendőrök egy nővel Budapesten

A 67 éves nő sokat kö­szön­het a BRFK jár­őre­i­nek.

A 67 éves nő sokat kö­szön­het a BRFK jár­őre­i­nek.

Másodszorra nem sikerült a trükk a lúzer tolvajnak

Másodszorra nem sikerült a trükk a lúzer tolvajnak

Sze­szes italt lo­pott egy férfi egy áru­ház­ból. Egy trük­köt ta­lált ki a lo­pás­hoz, ám az két­szer egy­más után nem mű­kö­dött.

Sze­szes italt lo­pott egy férfi egy áru­ház­ból. Egy trük­köt ta­lált ki a lo­pás­hoz, ám az két­szer egy­más után nem mű­kö­dött.

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Nem tud­ták meg­men­teni a bal­ese­tet szen­ve­dett gya­lo­gos éle­tét. A sé­rült a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 14 éves Petrát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 14 éves Petrát, nem véletlenül

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A 14 éves lány­nak több, mint 10 napja nyoma ve­szett. Meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a győri rend­őrök!

Rossz helyre nyitott be a betörő, lebukott az egész banda

Rossz helyre nyitott be a betörő, lebukott az egész banda

Tár­sas­házi la­ká­sokra spe­ci­a­li­zá­ló­dott be­tö­rő­banda bu­kott le, a ta­go­kat Ti­sza­kür­tön és Ci­bak­há­zán fog­ták el a rend­őrök.

Tár­sas­házi la­ká­sokra spe­ci­a­li­zá­ló­dott be­tö­rő­banda bu­kott le, a ta­go­kat több hó­na­pos nyo­mo­zás után Ti­sza­kür­tön és Ci­bak­há­zán fog­ták el a rend­őrök. A bű­nö­zők ál­ta­lá­ban nap­pal tör­tek be a la­kó­te­lepi la­ká­sokba, ahon­nan jel­lem­zően kész­pénzt, arany ék­sze­re­ket és kar­órá­kat vit­tek el.

Így iktatták ki London belvárosában a késes támadót! - videó

Így iktatták ki London belvárosában a késes támadót!

Egy ma­che­té­vel fe­nye­ge­tő­zött az ag­resszív férfi, de a rend­őrök meg­aka­dá­lyoz­ták.

Egy ma­che­té­vel fe­nye­ge­tő­zött az ag­resszív férfi, de a rend­őrök meg­aka­dá­lyoz­ták.

Nemi erőszak: fontos fejlemény Cristiano Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

A rend­őr­ség be­kérte a DNS-min­tá­ját.

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa to­vábbra sem ag­gó­dik.

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban nézte ki ma­gá­nak a ká­vé­fő­zőt.

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban ki­né­zett ma­gá­nak egy ká­vé­fő­zőt, de túl drá­gá­nak ta­lálta. Ki­ta­lálta, hogy ho­gyan ve­hetné meg ol­csób­ban...

Hihetetlen, mit művelt az ittas békéscsabai sofőr

Hihetetlen, mit művelt az ittas békéscsabai sofőr

A rend­őrök jel­zé­sére nem állt meg a férfi, to­vább haj­tott, pró­bálta el­ke­rülni az iga­zol­ta­tást.

A rend­őrök jel­zé­sére nem állt meg a férfi, to­vább haj­tott, pró­bálta el­ke­rülni az iga­zol­ta­tást. Ami­kor ne­ki­ment a táb­lá­nak, az meg­ál­lí­totta őt. Ekkor ki­de­rült, hogy nem ez volt az első eset.

Hajszálak oldhatják meg VV Fanni ügyét? Két nyomot is talált a rendőrség

Hajszálak oldhatják meg VV Fanni ügyét? Két nyomot is talált a rendőrség

Akár per­döntő is lehet a bi­zo­nyí­ték. A rend­őr­ség még dol­go­zik a vél­he­tően női haj­szá­lak elem­zé­sén.

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Leveleknél

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Leveleknél

Gyor­san cse­le­ked­tek.

Hamar si­ke­rült el­fog­niuk a má­ria­pó­csi fegy­ve­res rab­lót.

Fordulat Curtis autóbalesetében, pont kerül a drogfogyasztás kérdésére

Fordulat Curtis autóbalesetében

Az volt a kér­dés ugyanis, hogy a rend­őr­ség vizs­gálta-e, hogy Cur­tis vagy a bal­ese­tet szen­ve­dett autót ve­ze­tett párja fo­gyasz­tott-e ká­bí­tó­szert.

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Rövid időn belül el­fog­ták a ron­gá­lót.

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben. A ki­ér­kező rend­őrök el­fog­ták a tet­test.

A fél ország keresi ezt a 16 éves magyar lányt, nem véletlenül

A fél ország keresi ezt a 16 éves magyar lányt, nem véletlenül

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják Vi­vi­ent, aki jó ideje nincs meg!

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják Vi­vi­ent, aki jó ideje nincs meg!

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

A gá­zo­lás után el­me­ne­kült.

A ré­szeg kár­pát­al­jai sofőr cser­ben­hagyta az el­ütött hat­éves bi­cik­lis gye­re­ket. A gá­zo­lás után el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről. Mégis meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

Rendőrök szakították félbe a disznóvágást

Rendőrök szakították félbe a disznóvágást

Négy román és egy olasz ál­lam­pol­gár ha­gyo­má­nyos disz­nó­vá­gást tar­tott.

Négy román és egy olasz ál­lam­pol­gár ha­gyo­má­nyos disz­nó­vá­gást tar­tott Olasz­or­szág­ban. A le­szúrt disznó vi­sí­tá­sára éb­red­tek a szom­szé­dok, s azon­nal hív­ták a rend­őr­sé­get.

A fél országban keresik ezt a 16 éves lányt, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 16 éves lányt, nem véletlenül

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 16 éves Aidát! A lány még múlt év végén tűnt el.

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 16 éves Aidát! A lány múlt év végén tűnt el.

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

Ér­de­mes meg­fo­gadni a ja­vas­la­to­kat.

A rend­őr­ség hasz­nos ta­ná­csok­kal és tud­ni­va­lók­kal ké­szül a hétfő esti bu­likra, ér­de­mes meg­fo­gadni a ja­vas­la­ta­i­kat.

Durva bűntény, tini bűnbanda garázdálkodik Budapesten

Durva bűntény, tini bűnbanda garázdálkodik Budapesten

A hét fi­a­tal nyolc nap alatt húsz al­ka­lom­mal tört be bu­da­pesti üz­le­tekbe.

A hét fi­a­tal nyolc nap alatt húsz al­ka­lom­mal tört be bu­da­pesti üz­le­tekbe, ren­ge­teg pénzt lop­tak.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Mátét, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Mátét, megvan az oka

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 31 éves férfit, aki bel­vá­rosi lak­he­lyé­ről tűnt el!

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 31 éves férfit, aki a bel­vá­ros­ban tűnt el!

Sokkoló videót tett közzé a magyar rendőrség, ezt neked is látnod kell

Sokkoló videót tett közzé a magyar rendőrség, ezt neked is látnod kell

Nem vé­let­le­nül fi­gyel­mez­te­tik a la­kos­sá­got szil­vesz­ter előtt pár nap­pal!

Nem vé­let­le­nül fi­gyel­mez­te­tik a la­kos­sá­got szil­vesz­ter előtt pár nap­pal!