CÍMKE: 'rendőrség'

Nagy a baj, eltűnt egy tizenöt éves lány Győrből

Nagy a baj, eltűnt egy tizenöt éves lány Győrből

Ko­vács Ni­ko­lett Re­beka pén­te­ken el­hagyta a győri ott­ho­nát, azóta nincs hír fe­lőle.

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek egy fesz­ti­vá­lon. Fi­a­ta­lok estek neki a ha­tó­ság tag­ja­i­nak.

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek egy fesz­ti­vá­lon. Fi­a­ta­lok estek neki a ha­tó­ság tag­ja­i­nak.

Dráma Budapesten, bajba jutott postáshoz vonult ki a rendőrség

Dráma Budapesten, bajba jutott postáshoz vonult ki a rendőrség

Egy erő­sza­kos férfi oko­zott óri­ási fel­for­du­lást. Sze­ren­csére az egyen­ru­há­sok hamar a hely­színre értek.

Egy erő­sza­kos férfi oko­zott óri­ási fel­for­du­lást. Sze­ren­csére az egyen­ru­há­sok hamar a hely­színre értek.

Ez durva: Három nő szexelt a nyílt utcán

Ez durva: Három nő szexelt a nyílt utcán

Lát­tunk már ezt-azt, mióta az in­ter­netre gya­kor­la­ti­lag min­den fel­ke­rül, de ez a je­le­net még min­ket is meg­le­pett! Téged is meg fog...

Lát­tunk már ezt-azt, mióta az in­ter­netre gya­kor­la­ti­lag min­den fel­ke­rül, de ez a je­le­net még min­ket is meg­le­pett! Téged is meg fog...

Külföldön került rács mögé a fiatal magyar focista

Külföldön került rács mögé a fiatal magyar focista

A 23 éves ka­pust Ang­li­á­ban fog­ták el.

A 23 éves ka­pust Ang­li­á­ban fog­ták el, de Hol­lan­di­á­ban vet­ték őri­zetbe. Ál­lí­tó­lag az ira­ta­i­val vol­tak gon­dok, de egy, leg­fel­jebb két hó­na­pon belül ki­en­ge­dik őt.

50-nel több rendőr dolgozik a biztonságon a belvárosban

50-nel több rendőr dolgozik a biztonságon a belvárosban

A köz­te­rü­le­tek biz­ton­sá­gá­nak to­vábbi erő­sí­tése ér­de­ké­ben to­vább nő a rend­őri je­len­lét a Bel­vá­ros­ban.

A köz­te­rü­le­tek biz­ton­sá­gá­nak to­vábbi erő­sí­tése ér­de­ké­ben to­vább nő a rend­őri je­len­lét a Bel­vá­ros­ban.

Különleges jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán

Különleges jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán

Szol­gá­lat tel­je­sí­tés köz­ben el­hunyt rend­őrért szó­lalt meg a he­gedű a telt­há­zas elő­adá­son.

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

El­lo­pott egy lap­to­pot és kész­pénzt.

Egy bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pont egyik üz­le­té­ből el­lo­pott egy lap­to­pot és kész­pénzt.

Egy órán át hiába küzdöttek, felfoghatatlan, mit tett kisfiával az apa

Egy órán át hiába küzdöttek, felfoghatatlan, mit tett kisfiával az apa

A hét­éves kisfiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A hét­éves kisfiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. Ami­kor a men­tők a hely­színre értek, már esz­mé­let­len ál­la­pot­ban volt.

Keresi a rendőrség Balogh Bálintot, egy hónapja tűnt el

Keresi a rendőrség Balogh Bálintot, egy hónapja tűnt el

A sop­roni rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön Bá­lint.

A sop­roni rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön Bá­lint.

Fényes nappal tolta le nadrágját egy perverz a tolnai nő kertjében

Fényes nappal tolta le nadrágját egy perverz a tolnai nő kertjében

Be­fe­jez­ték az ügy vizs­gá­la­tát.

A Paksi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Nagy­do­rogi Rend­őr­őr­sén be­fe­jez­ték annak az ügy­nek a vizs­gá­la­tát, me­lyet egy 31 éves kaj­da­csi férfi­val szem­ben in­dí­tot­tak.

Nem hiszed el, milyen szakmát választott az olasz énekes fia

Nem hiszed el, milyen szakmát választott az olasz énekes fia

Erox Mar­tini vissza­tért.

Erox Mar­tini vissza­tért és ren­ge­teg új­don­ság­ról szá­molt be.

Botrány a MÁV-nál: háromgyerekes édesanyát alázott meg a kalauz

Botrány a MÁV-nál: háromgyerekes édesanyát alázott meg a kalauz

Rossz volt az au­to­mata, ezért az anyuka nem tu­dott je­gyet venni.

Rossz volt az au­to­mata, ezért az anyuka nem tu­dott je­gyet venni. A ka­lauz még a rend­őrt is ki­hívta.

Döbbenet a reptéren, rendőrök rohanták le a sztársportolót

Döbbenet a reptéren, rendőrök rohanták le a sztársportolót

Az NBA-ben pat­tog­tató D'An­gelo Rus­sell ma­ri­hu­á­nát rej­te­ge­tett ma­gá­nál. A já­té­kos klubja nem akar el­ha­mar­ko­dott dön­tést hozni.

Az NBA-ben pat­tog­tató D'An­gelo Rus­sell ma­ri­hu­á­nát rej­te­ge­tett ma­gá­nál. A já­té­kos klubja nem akar el­ha­mar­ko­dott dön­tést hozni.

Kész röhej, hova bújt a rendőrök elől egy győri férfi - videó

Kész röhej, hova bújt a rendőrök elől egy győri férfi

Tol­vaj­pá­rost buk­tat­tak le a győri jár­őrök egy épít­ke­zés­nél. Az egyik el­kö­vető meg­pró­bált bú­jócs­kázni...

Tol­vaj­pá­rost buk­tat­tak le a győri jár­őrök egy épít­ke­zés­nél. Az egyik el­kö­vető meg­pró­bált bú­jócs­kázni a zsa­ruk­kal.

Rendőrök szenvedtek halálos balesetet az M2-esen

Rendőrök szenvedtek halálos balesetet az M2-esen

Egyi­kük éle­tét vesz­tette.

Két nő szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet az M2-esen, Du­na­ke­szi tér­sé­gé­ben, mikor fron­tá­li­san üt­köz­tek egy te­her­au­tó­val. Egyi­kük éle­tét vesz­tette.

Őrült zaklató tartja rettegésben Kabát Péter menyasszonyát

Őrült zaklató tartja rettegésben Kabát Péter menyasszonyát

Róka Ad­ri­enne na­gyon meg­ijedt.

Róka Ad­ri­enne éle­tét po­kollá tette egy kö­zép­korú férfi, aki még az utcán is kö­vette őt. A rend­őr­ség ha­ma­ro­san lép­het az ügy­ben.

Ha láttad ezt a nőt, akkor azonnal riaszd a rendőröket

Ha láttad ezt a nőt, akkor azonnal riaszd a rendőröket

A VIII. ke­rü­leti rend­őrök ke­re­sik.

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség Ber­na­det­tet, aki a fő­vá­ros VIII. ke­rü­le­té­ből tűnt el rej­té­lyes módon. Ha lát­tad a 31 éves nőt, akkor ér­te­sítsd a rend­őr­sé­get!

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Sze­mé­rem­sér­tés miatt ke­re­sik.

Sze­mé­rem­sér­tés miatt ke­re­sik.

Filmbeillő jelenet, nem hiszed el, hogy hol utazott az Air France potyautasa

Filmbeillő jelenet, nem hiszed el, hogy hol utazott az Air France potyautasa

Ilyen csak a fil­mek­ben van! A ha­tó­sá­gok döb­ben­ten áll­nak.

Ilyen csak a fil­mek­ben van! A ha­tó­sá­gok döb­ben­ten áll­nak, nem tud­ják, hogy él­hette túl a két órás utat.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 30 éves Tamást, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 30 éves Tamást, nem véletlenül

A nyo­­mo­­zók most a la­­kos­­ság se­­gít­­sé­­gét kérik, hogy mi­­ha­­ma­­rabb elő­­ke­­rül­­jön!

Nyomtalanul tűnt el Budapestről az angyalarcú 14 éves tinilány

Nyomtalanul tűnt el Budapestről az angyalarcú 14 éves tinilány

A fi­a­tal lány­ról pén­tek óta nem tud sem­mit a csa­ládja.

A fi­a­tal lány­ról pén­tek óta nem tud sem­mit a csa­ládja.

Aljas dolgot művelt egy idős asszonnyal ez a két budapesti nő

Aljas dolgot művelt egy idős asszonnyal ez a két budapesti nő

A rend­őrök köz­be­lép­tek és el­kap­ták a csa­ló­kat.

A rend­őrök köz­be­lép­tek és el­kap­ták a csa­ló­kat.

Focicsapatnál tartott razziát a rendőrség

Élvonalbeli focicsapatnál tartott razziát a rendőrség

Pénz­mo­sás gya­núja miatt lep­ték ak­ci­óba a rend­őrök.

Pénz­mo­sás gya­núja miatt lep­ték el a rend­őrök az An­der­lecht edző­köz­pont­ját. Úgy néz ki, hogy az át­iga­zo­lá­sok körül nem stim­mel va­lami.

Rendőrök vitték el, lebukott a magyar valóságshow bombázója

Rendőrök vitték el, lebukott a magyar valóságshow bombázója

Tit­kos fel­vé­te­lek is ké­szül­tek róla, most har­minc napra őri­zetbe vet­ték.

Tit­kos fel­vé­te­lek is ké­szül­tek róla, most har­minc napra őri­zetbe vet­ték. Ki­de­rült, hogy kül­föl­dön fut­ta­tott pros­ti­tu­ál­ta­kat...

Fordulat történt az eltűnt Pest megyei apa és lánya ügyében

Fordulat történt az eltűnt Pest megyei apa és lánya ügyében

Or­szá­gos szin­ten ke­reste a rend­őr­ség azt a volt rend­őrt, aki a fegy­ve­ré­vel és lá­nyá­val tűnt el Du­na­var­sány­ból.

Or­szá­gos szin­ten ke­reste a rend­őr­ség azt a volt rend­őrt, aki a fegy­ve­ré­vel és lá­nyá­val tűnt el hét­főn.

Idős férfitól csalt ki többmilliót a fiatal nő

Idős férfitól csalt ki többmilliót a fiatal nő

A XV. ke­rü­leti rend­őrök el­fog­ták a nőt.

A XV. ke­rü­leti rend­őrök el­fog­ták azt a nőt, aki egy idős férfi­től több mint há­rom­mil­lió fo­rin­tot csalt ki.

Nagyon ráfázott ez a mutogatós bácsi Budapesten, rendőrnőt pécézett ki

Nagyon ráfázott ez a mutogatós bácsi Budapesten, rendőrnőt pécézett ki

A le­hető leg­rosszabb em­ber­nek vette elő nemi szer­vét a férfi, el is fog­ták a rend­őrök!

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

A tet­tes ele­inte csak be­szél­getni pró­bált, de aztán elő­ke­rült egy kés. Nem en­gedte ki a nőt a vonat ka­bin­já­ból, ál­do­zata se­gít­sé­gért ki­ál­tott.

A tet­tes ele­inte csak be­szél­getni pró­bált, de aztán elő­ke­rült egy kés. Nem en­gedte ki a nőt a vonat ka­bin­já­ból, ál­do­zata se­gít­sé­gért ki­ál­tott.

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Az idő­se­ket át­verő te­le­fon­hí­vá­sok ellen ke­mé­nyen fel­lé­pés a rend­őr­ség. Kisfilm­mel hív­ják fel a fi­gyel­met.

Az idő­se­ket át­verő te­le­fon­hí­vá­sok ellen ke­mé­nyen fel­lé­pés a rend­őr­ség. Most egy fi­gye­lem­fel­hívó vi­deót is csi­nál­tak.

Az egész országban keresik Jázmint, nem véletlenül

Az egész országban keresik Jázmint, nem véletlenül

Ke­resi a rend­őr­ség a 15 éves lányt.

Már az egész or­szág­ban ke­resi a rend­őr­ség a Bács-Kis­kun me­gyei Sü­kös­dön élő, még csak 15 éves Ober­kesch Jáz­mint. Ha lát­tad a fi­a­tal lányt, hívd a rend­őrö­ket!

Nőre támadt a BL-győztes focista, elvitték a rendőrök

Nőre támadt a BL-győztes focista, elvitték a rendőrök

Nicky Butt ke­rült bajba.

A Man­ches­ter Uni­ted ko­rábbi kö­zép­pá­lyása, Nicky Butt oko­zott sé­rü­lést. A nő a kezén szen­ve­dett el egy ap­róbb vá­gást, de nem kel­lett kór­házba vinni.

Durva, baseballütővel oldotta meg a közlekedési nézeteltérést

Durva, baseballütővel oldotta meg a közlekedési nézeteltérést ez a magyar sofőr

Egy ka­mion és egy autó ve­ze­tője össze­ve­szett, majd le­hú­zód­tak az út szé­lére...

Mulatós zenével kampányolnak a rendőrök az ittas vezetés ellen - videó

Mulatós zenével kampányolnak a rendőrök az ittas vezetés ellen - videó

Csak ta­valy 27 ezer köz­úti el­len­őr­zés­nél jel­zett po­zi­tív ér­té­ket az it­tas­sá­got mérő szonda.

Új módszerrel dolgoznak a csalók, milliókat csaltak ki az áldozataiktól

Új módszerrel dolgoznak a csalók, milliókat csaltak ki az áldozataiktól

A 27 éves nő és 44 éves társa gon­do­san fel­ké­szül­tek...

A 27 éves nő és 44 éves társa gon­do­san fel­ké­szül­tek, hogy minél hi­te­le­seb­bek le­gye­nek...

Ha felismered ezt a nőt, akkor azonnal hívd a rendőröket

Ha felismered ezt a nőt, akkor azonnal hívd a rendőröket

Uno­ká­zós csa­lót ke­res­nek a rend­őrök.

Uno­ká­zós csa­lót ke­res­nek a rend­őrök. Egy is­me­ret­len nő men­tős­nek adta ki magát, így csalt ki egy nőtől csak­nem két­mil­lió fo­rint­nyi ér­té­ket.

Ittasan rodeózott a Skodájával az úton a miskolci sofőr - képek

Ittasan rodeózott a Skodájával az úton a miskolci sofőr - képek

Ko­ráb­ban már el­til­tot­ták a ve­ze­tés­től.

Ro­lan­dot ko­ráb­ban már el­til­tot­ták a ve­ze­tés­től, ennek el­le­nére ült a Skoda vo­lánja mögé. Mind­ezt ittas ál­la­pot­ban tette. A 41 éves férfit őri­zetbe vet­ték.

Most jött a hír: budapesti fiatalok lettek rosszul, tart a razzia

Most jött a hír: budapesti fiatalok lettek rosszul, tart a razzia

Több szülő is je­lezte, hogy gye­reke rosszul lett az éj­sza­kai buli után.

Több szülő is je­lezte, hogy gye­reke rosszul lett az éj­sza­kai buli után. 10 rend­őr­autó van a hely­szí­nen.

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre, hogy a vízbe vesse magát. Va­laki azon­ban be­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre, hogy a vízbe vesse magát. Va­laki azon­ban be­je­len­tést tett.

Döbbenet: ellopta az erdőből az őzet, majd otthon nevelte

Döbbenet:
ellopta az erdőből az őzet, majd otthon nevelte

Most le­bu­kott.

Most le­bu­kott, az ud­va­ron az őz mel­lett agan­cso­kat is ta­lál­tak. A rend­őr­ség in­téz­ke­dett az ügy­ben.

Lecsaptak a rendőrök Budapesten, illegális gyorsulási versenyt előztek meg

Lecsaptak a rendőrök Budapesten, illegális gyorsulási versenyt előztek meg

Több kocsi ki­pu­fo­gó­ját is át­ala­kí­tot­ták, hogy han­go­sabb le­gyen.

Több kocsi ki­pu­fo­gó­ját is át­ala­kí­tot­ták, hogy han­go­sabb le­gyen, ez za­varta a la­kó­kat is.

Ezzel fizettek az örömlánynak, még a rendőrség is kijött

Ezzel fizettek az örömlánynak, még a rendőrség is kijött

Döb­be­net, hogy mivel fi­zet­tek a román férfiak az öröm­lány­nak. A lány azon­nal ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get.

Döb­be­net, hogy mivel fi­zet­tek a román férfi az öröm­lány­nak. A lány azon­nal ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get, nyo­mo­zás in­dult.

Szuperjárgányokat kaptak a magyar hatóságok

Igazi szuperjárgányokat kaptak a magyar hatóságok

A Ri­post be­mu­tatja a jár­mű­ve­ket!

Ren­ge­teg új esz­közt ka­pott a rend­őr­ség, a men­tők, a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem és a ví­zi­ren­dé­szet az utóbbi idő­ben.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Tarsoly Dórát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Tarsoly Dórát, nem véletlenül

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A nyo­mo­zók most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön!

Így ürítik ki a BAH-csomópontot, hatalmas a rendőri készültség-fotók

Így ürítik ki a BAH-csomópontot, hatalmas a rendőri készültség-fotók

Ma 8-kor ha­tal­mas le­zá­rás kez­dő­dött Bu­da­pes­ten.

Ma 8-kor ha­tal­mas le­zá­rás kez­dő­dött Bu­da­pes­ten, a BAH-cso­mó­pon­tot és kör­nyé­két le­zár­ták. A hely­szí­nen több száz rendőr van.

Kipakolták a házat és elvitték a telepjárót is

Kipakolták a házat és elvitték a telepjárót is

A be­tö­rő­pá­ros egy nagy­lóki csa­ládi házba tört be ked­den este. Ki­pa­kol­ták a szé­fet, de nem elé­ged­tek meg a zsák­mánnyal, vit­ték az autót is.

A be­tö­rő­pá­ros egy nagy­lóki csa­ládi házba tört be ked­den este. Ki­pa­kol­ták a szé­fet, de nem elé­ged­tek meg a zsák­mánnyal, vit­ték az autót is. A rend­őrök hamar el­fog­ták az el­kö­vető pá­rost.

Leteperték a támadót a győri rendőrök, apját késelte meg a férfi

Leteperték a támadót a győri rendőrök, apját késelte meg a férfi

Saját ap­jára tá­madt rá egy Győr-Moson-Sop­ron me­gyei férfi az éj­szaka. Elő­ke­rült egy kés is.

Saját ap­jára tá­madt rá egy Győr-Moson-Sop­ron me­gyei férfi az éj­szaka. Elő­ke­rült egy kés is.

Rendőrök lepték el az utakat, mutatjuk, hol kell most nagyon figyelni

Rendőrök lepték el az utakat, mutatjuk, hol kell most nagyon figyelni

Or­szá­gos se­bes­ség­el­len­őr­zést tar­ta­nak a rend­őrök két tel­jes napon át.

Rémálommá vált a reggeli bringázás a budapesti férfinek

Rémálommá vált a reggeli bringázás a budapesti férfinek

A kora reg­geli eset­hez ki­ér­kező rend­őrök órá­kig hely­szí­nel­tek a rossz hírű fő­vá­rosi kör­nyé­ken.

Most érkezett: felborult egy román busz, rengeteg a sérült - videó

Most érkezett: felborult egy román busz, rengeteg a sérült - videó

A jár­mű­vön 23 utas uta­zott, kö­zü­lük senki sem úszta meg sé­rü­lés nél­kül. A bal­ese­tet gyors­haj­tás okozta a rend­őr­ség sze­rint.

Lesújtó hír jött a kis Maddie-ről, kiderült, hogy mi lehetett a veszte

Lesújtó hír jött a kis Maddie-ről, kiderült, hogy mi lehetett a veszte

A kis­lány ügye több mint egy év­ti­zede meg­ol­dat­lan...

A kis­lány ügye több mint egy év­ti­zede meg­ol­dat­lan, de egyre meg­rá­zóbb rész­le­tekre derül fény.

Váratlan helyről kap segítséget a bölcsőde

Váratlan helyről kap segítséget a bölcsőde

Ki­áll­nak a lakók és a pol­gár­mes­ter a IX. ke­rü­leti böl­csőde mel­lett.

Ki­áll­nak a lakók és a pol­gár­mes­ter a IX. ke­rü­leti böl­csőde mel­lett, ahol va­laki rajz­szö­ge­ket ra­gasz­tott a gye­rek­mo­to­rok, já­té­kok ülő­ké­jére, bal­eset­ve­szélyt okozva ezzel.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Szőke Zsoltot, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Szőke Zsoltot, megvan az oka

A gö­döl­lői rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az 55 éves ke­re­pesi férfi meg­ta­lá­lá­sá­hoz.

A gö­döl­lői rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az 55 éves ke­re­pesi férfi meg­ta­lá­lá­sá­hoz.

Megrázó fejlemény: kiderült, kit végeztek ki brutálisan Jászalsószentgyörgyön

Megrázó fejlemény: kiderült, kit végeztek ki brutálisan Jászalsószentgyörgyön

A hely­bé­liek re­mé­lik, hogy nem kö­zü­lük való volt a mé­szá­ros.

A hely­bé­liek re­mé­lik, hogy nem kö­zü­lük való volt a mé­szá­ros.

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

Erre kell szá­mí­ta­niuk a druk­ke­rek­nek.

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani a ma­gyar-hor­vát meccs miatt. Va­sár­nap este át­me­ne­ti­leg a met­ró­pót­ló­bu­szok is te­relve köz­le­ked­nek majd.

Egymást verték a szurkolók, betörtek a rendőrök a szektorokba

Egymást verték a szurkolók, betörtek a rendőrök a szektorokba

Sosem ta­lál­nád ki, kik okoz­ták a leg­na­gyobb bot­rányt szlo­vák-ma­gyar fo­ci­meccsen.

Most közölték: Elfogták a férfit, aki kirabolta Hajas László üzletét

Most közölték: Elfogták a férfit, aki kirabolta Hajas László üzletét

A 26 éves tet­tes feb­ruár 12-én te­relte el az eladó fi­gyel­mét.

A 26 éves tet­tes feb­ruár 12-én te­relte el az eladó fi­gyel­mét az ele­gáns budai üz­let­ben.

Sorozatbetörőt fogott a rendőrség, a konyhában bukott le József

Sorozatbetörőt fogott a rendőrség, a konyhában bukott le József

Több helyre is be­tört a Kis­al­föl­dön az 52 éves Jó­zsef, aki te­le­fo­no­kat és kész­pénzt vitt ma­gá­val a ki­fosz­tott há­zak­ból.

Durva botrány Veszprém megyében, tanárnőt vert egy pap

Durva botrány Veszprém megyében, tanárnőt vert egy pap

Ko­ráb­ban egy kisfiút is meg­ütött.

A plé­bá­nos ko­ráb­ban egy kisfiút is meg­ütött. A he­lyiek azt mond­ják, in­kább el­ke­rü­lik a temp­lo­mot.

Undorító dolgot művelt ez a férfi egy budapesti iskolában, levideózták

Undorító dolgot művelt ez a férfi egy budapesti iskolában, levideózták

Egy kő­bá­nyai is­ko­lába sé­tált be egy 25-30 kö­rüli férfi, ke­re­sik a rend­őrök.

Egy kő­bá­nyai is­ko­lába sé­tált be egy 25-30 év kö­rüli férfi, akit az is­kola ka­me­rája is fel­vett. A bu­da­pesti rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, a nyo­mo­zás ér­de­ké­ben fon­tos lenne minél előbb meg­ta­lálni a ke­re­sett férfit.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Zoltánt, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Zoltánt, nem véletlenül

Or­szá­gos kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség Hor­váth Zol­tán ügyé­ben.

Kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség Hor­váth Zol­tán ügyé­ben. A férfi Me­ző­kö­vesd­ről tűnt el. A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy minél ha­ma­rabb meg­ta­lál­has­sák az el­tűn­tet. A sze­mély­le­írás és fotó alap­ján könnyen fel­is­mer­hető a férfi.

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott.

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott a rej­té­lyes módon el­tűnt kis­lány. Ugya­n­ak­kor hiába a ren­ge­teg be­je­len­tés, a rend­őr­ség­nek egyre ne­he­zebb a dolga.

Teljes készültség egy öngyilkos férfi miatt, váratlan dolog történt

Teljes készültség egy öngyilkos férfi miatt, váratlan dolog történt

Meg­tör­tént a leg­rosszabb.

Nem akar­ták, hogy a 42 éves férfi kárt te­gyen ma­gá­ban, de ekkor meg­tör­tént a leg­rosszabb.

Dráma Kalocsán: kétszer sújtott le Krisztofer

Dráma Kalocsán: kétszer sújtott le Krisztofer

Össze­ve­szett is­me­rő­sé­vel.

Össze­ve­szett is­me­rő­sé­vel az ud­va­ron és két­szer meg­szúrta a férfit.

Borzalmas részlet, ez derült ki a mezőörsi tragédiáról

Borzalmas részlet, ez derült ki a mezőörsi tragédiáról

A rend­őr­ség új in­for­má­ci­ó­val szol­gált a vét­kes so­főr­rel kap­cso­lat­ban.

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Egy pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel...

Egy pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel...

Kabaré a siófoki parkolóban: a rendőrségnek kellett közbelépnie

Kabaré a siófoki parkolóban: a rendőrségnek kellett közbelépnie

Csak a te­le­ví­ziós ka­ba­rék­ban látni olyan je­le­ne­tet, ami az egyik sió­foki áru­ház par­ko­ló­já­ban ját­szó­dott le szerda este.

Botrány Barcelonában, nem csak Messiék verték a franciákat

Botrány Barcelonában, nem csak Messiék verték a franciákat

A Lyon szur­ko­lói ket­tős csa­pást szen­ved­tek el a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Az egész országban keresi a rendőrség Demeter Dominikát, megvan az oka

Az egész országban keresi a rendőrség Demeter Dominikát, megvan az oka

A bajai rend­őr­ségre ér­ke­zett be­je­len­tés.

A bajai rend­őr­ségre ér­ke­zett be­je­len­tés, de most már az egész or­szág­ban ke­re­sik a fi­a­tal Do­mi­ni­kát.

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben.

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben.

Balhézott a világhírű sportoló, újra lecsukták a rendőrök

Elborult az agya a világhírű sportolónak, újra lecsukták

McG­re­gor nem ke­rül­hette el a sor­sát.

Hiába lé­pett olajra Conor McG­re­gor, nem ke­rül­hette el a sor­sát. A ko­rábbi UFC-baj­nok egy 1000 dol­lá­ros te­le­font tett tönkre.

Ez történt egy családdal a sötét Bakonyban

Ez történt egy családdal a sötét Bakonyban

Meg­kez­dő­dött a ki­rán­du­lási idő­szak.

Meg­kez­dő­dött a ki­rán­du­lási idő­szak, egyre töb­ben té­ved­nek el az er­dő­ben. Ezzel a csa­lád­dal is ez tör­tént, a sö­tét­ben már nem tud­tak tá­jé­ko­zódni.

Ellepték a Határ úti metrómegállót a TEK-esek, videón az akció

Ellepték a Határ úti metrómegállót a TEK-esek, videóra vették az akciójukat

Több em­bert is el­fo­gott a bu­da­pesti rend­őr­ség és a TEK a város több ke­rü­le­té­ben. A met­ró­nál is raz­zi­áz­tak.

Össze­han­golt ak­ci­ó­ban több em­bert is el­fo­gott a bu­da­pesti rend­őr­ség és a TEK a város több ke­rü­le­té­ben. Töb­be­ket az ott­ho­nuk­ban, de az egyik férfit a for­gal­mas Határ úti met­ró­meg­álló kö­ze­lé­ben fog­ták el. Új­fajta drog­gal üz­le­tel­tek.

Összedolgozott a két bolti szarka - videó

Összedolgozott a két bolti szarka - videó

Az em­be­rek pénz­tár­cá­jára utaz­tak. A páros most 30 napig biz­to­san rács mö­gött marad, mi­u­tán gya­nú­sí­tott­ként ki­hall­gat­ták és le­tar­tóz­tat­ták őket.

Az em­be­rek pénz­tár­cá­jára utaz­tak. A páros most 30 napig biz­to­san rács mö­gött marad

Döbbenet, így játszott össze az eladó a vevővel

Döbbenet,
így játszott
össze az eladó a vevővel

Egy orosz­lá­nyi bolt el­adója össze ját­szott a ve­vő­vel, együtt sik­kasz­tot­tak. A rend­őrök le­csap­tak:le­fog­lal­ták az or­gaz­da­ság­ból szár­mazó tár­gya­kat.

Egy orosz­lá­nyi bolt el­adója össze ját­szott a ve­vő­vel, együtt sik­kasz­tot­tak. A rend­őrök le­csap­tak: le­fog­lal­ták az or­gaz­da­ság­ból szár­mazó tár­gya­kat.