CÍMKE: 'rendőrök'

Most jött a hír: teljes rendőri készültség egy skóciai mecsetnél

Most jött a hír: teljes rendőri készültség egy skóciai mecsetnél

A kör­nyé­ket le­zár­ták, de egy­előre nem tudni, hogy miért nem lehet meg­kö­ze­lí­teni az épü­le­tet.

Nem tudtak segíteni az ötéves kisfiún, rendőrök okozták a halálát

Nem tudtak segíteni az ötéves kisfiún, rendőrök okozták a halálát

Óri­ási a fel­há­bo­ro­dás, az ukrán já­rási bí­ró­ság­hoz kom­man­dó­sok vo­nul­tak ki a tömeg miatt.

Sokkolni fognak a német rendőrök! Hessenben bevezetik a kábítópisztolyt

Sokkolni fognak a német rendőrök! Hessenben bevezetik a kábítópisztolyt

Már két éve tesz­te­lik a hasz­ná­la­tát, de most dön­tés szü­le­tett róla.

Már két éve tesz­te­lik a hasz­ná­la­tát, de most dön­tés szü­le­tett róla.

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Tö­meg­ve­re­ke­dés­hez ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get Bo­cholt­ban.

Tö­meg­ve­re­ke­dés­hez ri­asz­tot­ták az egyik éj­szaka a rend­őr­sé­get a né­met­or­szági Bo­cholt­ban.

Elképesztő fotó: összeszedették a fiatalokkal a szemetüket Aradon

Elképesztő fotó: összeszedették a fiatalokkal a szemetüket a magyar városban

Zse­ni­á­lis módon lec­kéz­tet­ték meg a sze­me­telő fi­a­ta­lo­kat az egyik ma­gyar vá­ros­ban.

Bedur­vult a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Bedur­vult a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Óri­ási roham volt éj­­­szaka a déli ha­­tá­­ron, érez­­­he­­­tően több az or­­­szágba il­­­le­­­gá­­­li­­­san be­­­jutni akaró mig­­ráns.

Ha­tal­mas roham volt éj­­­szaka a déli ha­­tá­­ron, érez­­­he­­­tően több az or­­­szágba il­­­le­­­gá­­­li­­­san be­­­jutni akaró mig­­ráns.

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

Elmesélték a rendőrök, hogyan lőtték le a szökött rabot Budapesten

Elmesélték a rendőrök, hogyan lőtték le a szökött rabot Budapesten

Az ak­ci­ó­ban részt vevő rend­őrök közül hár­man me­sél­tek az ak­ciófilmbe illő ül­dö­zés­ről és a férfira zú­duló go­lyó­zá­por­ról.

Drámai, rendőrök rántották el a száguldó vonat elől a magyar férfit

Drámai, rendőrök rántották el a száguldó vonat elől a magyar férfit

A 44 éves férfi ön­tu­dat­lan ál­la­pot­ban fe­küdt a sí­ne­ken, mert ré­sze­gen el­esett és be­ütötte a fejét.

Elsápadtak a rendőrök: Ezt találták a kisteleki lakásban

Elsápadtak a rendőrök: Ezt találták a kisteleki lakásban

A 41 éves férfi­val szem­ben azon­nal el­já­rás in­dult a Kis­te­leki Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon.

A 41 éves férfi­val szem­ben azon­nal el­já­rás in­dult a Kis­te­leki Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon.

Berontottak a rendőrök a budapesti irodába, elképesztő, mit találtak

Berontottak a rendőrök a budapesti irodába, elképesztő, mit találtak

Négy férfit fog­tak el Bu­da­pest XIX. ke­rü­le­té­ben!

Négy férfit fog­tak el Bu­da­pest XIX. ke­rü­le­té­ben!

Rendőrök járőröznek a Pest megyei település utcáin: egyre több a drogos

Rendőrök járőröznek a Pest megyei település utcáin: egyre több a drogos

Né­hány hó­napja kez­dett rom­lani a hely­zet Ke­re­pe­sen.

Né­hány hó­napja kez­dett rom­lani a hely­zet Ke­re­pe­sen.

Hihetetlen, mit tettek a rendőrök egy nővel Óbudán

Hihetetlen, mit tettek a rendőrök egy nővel Óbudán

A zsa­ruk szol­gál­nak és véd­nek!

Szer­dán is be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy a zsa­ruk szol­gál­nak és véd­nek: se­gí­tet­tek egy ke­rék­cse­ré­ben!

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

Egy lak­hely át­vizs­gá­lása köz­ben kész­pénzt és ká­bí­tó­szert is ta­lál­tak. A drog nem akár­mi­lyen, un­do­rító hely­ről ke­rült elő.

Szörnyű véget ért a házibuli: erre a rendőrök sem számítottak

Szörnyű véget ért a házibuli: olyan történt, amire a rendőrök sem számítottak

Végül ők sé­rül­tek meg in­téz­ke­dés köz­ben, a bu­li­zók ugyanis nem fog­ták vissza ma­gu­kat.

Rendőrök közölték a családdal, hogy fiuk öngyilkos lett a börtönben

Rendőrök közölték a családdal, hogy fiuk öngyilkos lett a börtönben

A szír csa­lád ököl­lel tá­madt a gyász­hírt közlő egyen­ru­há­sokra.

A szír csa­lád ököl­lel tá­madt a gyász­hírt közlő egyen­ru­há­sokra.

Rendőrök lesznek a francia iskolákban?!

Rendőrök lesznek a francia iskolákban?!

Ezt ter­vezi Ch­ri­stophe Cas­taner az új bel­ügy­mi­nisz­ter.

Ezzel re­a­gálna Ch­ri­stophe Cas­taner az új bel­ügy­mi­nisz­ter a tanár fe­jé­hez pisz­tolyt tartó diák ese­tére. Az öt­lete a "leg­ne­he­zebb ke­rü­le­tekre" vo­nat­kozna.

Döbbenet mit üzent a rendőröknek a bérgyilkosságba keveredett nagymama

Döbbenet mit üzent a rendőröknek a bérgyilkosságba keveredett nagymama

A 63 éves bu­da­pesti nagy­ma­mára nem­ré­gi­ben rend­őrök ron­tot­tak rá..

A 63 éves bu­da­pesti nagy­ma­mára azért ron­tot­tak rá nem­ré­gi­ben a rend­őrök, mert a gyanú sze­rint 16 évvel ez­előtt ő ölette meg a saját fér­jét...

Döbbenetes fejlemény a badacsonyi borászgyilkosságban

Döbbenetes fejlemény a badacsonyi borászgyilkosságban

Egy rej­té­lyes fegy­vert ta­lál­tak a nyo­mo­zók a hely­szí­nen, ám még min­dig nin­csen gaz­dája...

Egy rej­té­lyes fegy­vert ta­lál­tak a nyo­mo­zók a hely­szí­nen, ám még min­dig nin­csen gaz­dája...

Véleményterror: a 71 éves svéd nagypapa esete a Facebookkal

Véleményterror: a 71 éves svéd nagypapa esete a Facebookkal

Nem ír­hatja meg azt, amire gon­dol...

A vég­ered­ményt még nem is­mer­jük, de könnyen lehet, hogy né­hány Fa­ce­book-be­jegy­zés miatt a bör­tönbe kerül.

Az utcán kapott rohamot a budapesti kislány, meglepetés volt a segítség

Az utcán kapott rohamot a budapesti kislány, meglepetés volt a segítség

Da­rázs­csí­pés miatt ka­pott ro­ha­mot, de az or­szág­ban je­len­leg alig van el­len­szer, így azon­nal kór­házba vit­ték.

Rémisztő, ami a Badacsonyban történt: így találtak az ájult férfira

Rémisztő, ami a Badacsonyban történt: így találtak az ájult férfira

A he­lyiek tet­tek be­je­len­tést arról, hogy a férfi esz­mé­le­tét vesz­tette.

A he­lyiek tet­tek be­je­len­tést arról, hogy a férfi esz­mé­le­tét vesz­tette, ezért se­gít­ségre lenne szük­sége.

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

A férfi nem akart en­ge­del­mes­kedni a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak.

A szlo­vá­kiai te­le­pü­lé­sen egy férfi nem akart en­ge­del­mes­kedni a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak, ezért durva mód­sze­rek­hez fo­lya­mo­dott.

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban, akik­nél ká­bí­tó­szer­gya­nús anya­got ta­lál­tak.

Furcsát mondott a pap a sólyi kislány temetésén: rendőrök vigyázták a gyilkos házát

Furcsát mondott a pap a sólyi kislány temetésén: rendőrök vigyázták a gyilkos házát

Végső út­jára kí­sér­ték Ad­ri­ennt.

Végső út­jára kí­sér­ték a Só­lyon meg­gyil­kolt 8 éves Ad­ri­ennt. A pap a te­me­té­sen több­ször is hang­sú­lyozta a meg­bo­csáj­tás fon­tos­sá­gát...

12-szer lőttek a zsemlét lopó migránsra a zsaruk! Tombolnak az afgánok

12-szer lőttek a zsemlét lopó migránsra a zsaruk! Tombolnak az afgánok

Rend­őrö­ket hív­tak ahhoz a 19 éves af­gán­hoz, aki egy német pék­ség előtt ran­da­lí­ro­zott.

Ennél bénábban még nem próbáltak autót lopni: így tört bele a kulcs az indítóba

Ennél bénábban még nem próbáltak autót lopni: így tört bele a kulcs az indítóba

Nem si­ke­rült a terve a pan­cser au­tó­tol­vaj­nak.

Már-már víg­já­tékfilmbe illő je­le­net ját­szó­dott le Szi­get­szent­mik­ló­son, a Szent Mik­lós úton. Nem si­­ke­­rült a terve a pan­­cser au­­tó­­tol­­vaj­­nak, ugyanis a ko­csi­ban ta­lált in­dí­tó­kul­csot be­le­törte a jár­gány in­dí­tó­jába.

Újabb fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: őrizetben ül Gyárfás Tamás

Újabb fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: őrizetben ül Gyárfás Tamás

Fenyő János meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tot­ták, ki­hall­ga­tása után pedig őri­zetbe is vet­ték Gyár­fás Ta­mást.