CÍMKE: 'rendőr'

Vérlázító ítélet: a legenyhébb büntetést kapta a rendőrverő Attila

Vérlázító ítélet: a legenyhébb büntetést kapta a rendőrverő Attila

Össze­sen hét hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést ka­pott az üz­let­em­ber.

Ez lett a veszte a körözött bűnözőnek

Ez lett a veszte a körözött bűnözőnek

Pol­gárőr je­lezte a rend­őr­nek, hogy egy kö­rö­zött sze­mélyt is­mert fel egy ko­csi­ban.

Elképesztő, mit tett a szolgálaton kívüli rendőr egy férfivel

Elképesztő, mit tett a szolgálaton kívüli rendőr egy férfivel

A tör­tén­tek­ről a rend­őr­ség szá­molt be, egy 47 éves kó­taji férfi kö­szön­heti az éle­tét a zsa­ru­nak!

A tör­tén­tek­ről a rend­őr­ség szá­molt be, egy 47 éves kó­taji férfi kö­szön­heti az éle­tét a zsa­ru­nak!

Borzalom az egri panelben: kizuhant egy férfi

Borzalom az egri panelben: kizuhant egy férfi

A kö­zép­korú férfi egy gar­zon­ház­ból zu­hant ki. A Rá­kó­czi úton még hely­szí­nel­nek a rend­őrök.

A kö­zép­korú férfi egy gar­zon­ház­ból zu­hant ki. A Rá­kó­czi úton még hely­szí­nel­nek a rend­őrök.

Csúnyán elszámolta magát a mecséri férfi: Mást tervezett a rendőrökkel

Csúnyán elszámolta magát a mecséri férfi: Mást tervezett a rendőrökkel

Ki­hívta a rend­őrö­ket a ma­gyar férfi, mert tol­va­jok jár­tak nála.

Ki­hívta a rend­őrö­ket a ma­gyar férfi, mert tol­va­jok jár­tak nála. De nem kel­lett volna el­kap­kod­nia.

Mindenki ezen a bunkón van felháborodva - te mit tennél?

Mindenki ezen a bunkón van felháborodva - te mit tennél?

El­ké­pesztő videó ke­ring az in­ter­ne­ten, nem­rég rög­zí­tet­ték Győr­ben. A po­fát­lan autós tu­do­mást se vesz a szi­ré­názó men­tős­ről.

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki a férfit Rösz­ké­nél. Ki­de­rült: nem vé­let­le­nül vi­sel­ke­dett ide­ge­sen az il­lető.

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki a férfit Rösz­ké­nél. Ki­de­rült: nem vé­let­le­nül vi­sel­ke­dett ide­ge­sen az il­lető.

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Nem ki­csit lépte túl a se­bes­ség­ha­tárt az őrült sofőr. A meg­en­ge­dett dup­lá­já­nál is töb­bel szá­gul­do­zott...

Nem hiszed el, hogy mit találtak a rendőrök a férfi alsónadrágjában

Nem hiszed el, hogy mit találtak a rendőrök a férfi alsónadrágjában

A bu­da­pesti rend­őrök Lo­vas­be­rény­ben el­fog­tak két fő­vá­rosi be­tö­rőt. Az egyik férfi al­só­nad­rág­jába is be­néz­tek...

Döbbenet, mit loptak el a magyar temetőből

Döbbenet, mit loptak el a magyar temetőből

A mo­nori te­me­tő­ből lo­pott a ke­gye­let­sértő tol­vaj. Na­gyon meg­le­pőd­tek az em­be­rek, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy mi hi­ány­zik a te­me­tő­ből. A rend­őrök ki­hall­gat­ták a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt.

A mo­nori te­me­tő­ből lo­pott a ke­gye­let­sértő tol­vaj. Na­gyon meg­le­pőd­tek az em­be­rek, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy mi hi­ány­zik a te­me­tő­ből. A rend­őrök ki­hall­gat­ták a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt, akik sza­bad­lá­bon vé­de­kez­het. Vajon to­vább foly­ta­tód­nak a lo­pá­sok?

Megható tett: karjaiban hozta ki a nénit az égő házból a hős rendőr

Megható tett: karjaiban hozta ki a nénit az égő házból a hős rendőr

Még a tűz­ol­tók ki­ér­ke­zése előtt az egyik rendőr be­ment a lán­goló házba.

Még a tűz­ol­tók ki­ér­ke­zése előtt az egyik rendőr be­ment a lán­goló házba egy idős né­ni­ért.

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

El­já­rást in­dult el­lene.

El­já­rást in­dult egy er­dé­lyi tűz­oltó ellen, aki fél­té­keny­ség­ből bán­tal­ma­zott egy rend­őrt. A ma­ros­szent­györ­gyi férfi egy rend­őr­au­tót is fel­gyúj­tott.

Szörnyű, mi történt ezzel a párral éjszaka a Rám-szakadéknál

Szörnyű, mi történt ezzel a párral éjszaka a Rám-szakadéknál

Ez már a má­so­dik eset volt.

A Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság ügye­let­ve­ze­tő­jé­nek sze­rint két héten belül ez volt a má­so­dik ha­sonló eset.

Döbbenet, 204 km/órás sebességgel hajtott a 4-esen

Döbbenet, 204 km/órás sebességgel hajtott a 4-esen a motoros

A rend­őrök a 4-es számú főúton me­szel­ték le a sza­bály­ta­lan mo­to­rost. Az út­sza­kaszra vo­nat­kozó 90 km/h a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb se­bes­ség.

A rend­őrök a 4-es számú főúton me­szel­ték le a sza­bály­ta­lan mo­to­rost. Az út­sza­kaszra vo­nat­kozó 90 km/h meg­en­ge­dett leg­na­gyobb se­bes­ség he­lyett 204 km/h-val köz­le­ke­dett a mo­to­ros Szé­kely­nél.

Sokkoló részletek a halálos balesetről: így lőtte le a rendőr a vadászt Szóládon

Sokkoló részletek derültek ki a halálos kimenetelű balesetről: így lőtte le a rendőr a vadászt Szóládon

Túl vol­tak a va­dá­sza­ton, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Túl volt a páros a feb­ruár 26-ai va­dá­sza­ton, ami­kor a rendőr az autón ke­resz­tül fejbe lőtte a va­dászt. Meg­szó­lalt az ese­tet jól is­merő benn­fen­tes.

Rendőrfegyvertől halhatott meg egy vadász Somogyban

Rendőrfegyvertől halhatott meg egy vadász Somogyban

A fő­ügyész­ség ka­pos­vári re­gi­o­ná­lis osz­tá­lya nyo­moz az ügy­ben. A tra­gé­di­á­val vég­ződő eset egy va­dá­szat után tör­tén­he­tett hét­főn.

A fő­ügyész­ség ka­pos­vári re­gi­o­ná­lis osz­tá­lya nyo­moz az ügy­ben. A tra­gé­di­á­val vég­ződő eset egy va­dá­szat után tör­tén­he­tett hét­főn.

Hihetetlen, mit rejtett a magyar nő az alufóliával kibélelt táskájába

Hihetetlen, mit rejtett a magyar nő az alufóliával kibélelt táskájába

A nő azért bé­lelte ki alu­fó­li­á­val a tás­ká­ját, mert azt kép­zelte, hogy így ki­játsz­hatja a lo­pás­ri­asz­tót. Té­ve­dett, le­bu­kott.

Ilyen iszonyatosan szexin ügyel a rendre Észak-Koreában a rendőrnő

Ilyen iszonyatosan szexin ügyel a rendre Észak-Koreában a rendőrnő

Ki­csit sivár és na­gyon kom­mu­nista Kim Dzsun­gun or­szága, ám ez nem je­lenti azt, hogy itt ne lenne miben gyö­nyör­ködni.

Hihetetlen, hova pakolta a lopott cuccokat ez a tolvaj

Hihetetlen, hova pakolta a lopott cuccokat ez a tolvaj

A férfi egy bal­maz­új­vá­rosi hét­végi házba tört be, a lo­pott cuc­co­kat nem szok­vá­nyos módon szál­lí­totta.

A har­minc­éves férfi egy bal­maz­új­vá­rosi hét­végi házba tört be, a lo­pott cuc­co­kat nem szok­vá­nyos módon szál­lí­totta el.

Nagy bajba került Détár Enikő, majd jöttek a rendőrök...

Nagy bajba került Détár Enikő, majd jöttek a rendőrök...

Vá­rat­lan szi­tu­á­ci­óba ke­ve­re­dett!

Haj­nal­ban tar­tott haza egy fel­lé­pés­ről, ami­kor vá­rat­lan szi­tu­á­ci­óba ke­ve­re­dett!

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

A rend­őrök ta­nács­ta­la­nok vol­tak.

A nő a bel­vá­ros kö­ze­pén ki­pa­kolt min­dent és a hideg el­le­nére lát­ha­tóan na­gyon jól érezte magát egy autó te­te­jén..

Megvan a nap leghülyébb sofőrje: így előzte a rendőrt Kazincbarcikánál

Megvan a nap leghülyébb sofőrje: így előzte a rendőrt Kazincbarcikánál

Nem tudni, hogy a férfi mire szá­mí­tott, ami­kor előzni kez­dett.

Nem tudni, hogy a férfi mire szá­mí­tott, ami­kor előzni kez­dett.

Részeg lányt tapizott végig a vonaton, pechére rendőr ült mellettük

Részeg lányt tapizott végig a vonaton, pechére rendőr ült mellettük

Egy túl jól si­ke­rült bu­li­ból tar­tott haza felé a lány.

Haza felé tar­tott az a ré­szeg lány, akit egy vo­na­ton alvás köz­ben kez­dett fog­dosni egy afgán mig­ráns.

Betörés Újbudán: Senki sem számított arra, ami végül történt

Betörés Újbudán: Senki sem számított arra, ami végül történt

Fő­ként nem a tol­vaj, aki éj­szaka ma­tatni kez­dett a be­já­rati aj­tó­nál, ami egy­szer csak ki­nyílt...

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét, de saj­nos si­ker­te­le­nül. A kis­lány már ha­lott volt.

Robbanásveszély, durva balesethez rohant a rendőr Nógrádban

Robbanásveszély, durva balesethez rohant a rendőr Nógrádban

A rendőr csat­ta­nást hal­lott, majd nem sok­kal ké­sőbb meg­érezte a gáz­sza­got.

A rendőr csat­ta­nást hal­lott az ut­cá­ról, majd nem sok­kal ké­sőbb meg­érezte a gáz­sza­got.

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban nézte ki ma­gá­nak a drága ká­vé­fő­zőt.

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban nézte ki ma­gá­nak a drága ká­vé­fő­zőt.

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Rövid időn belül el­fog­ták a ron­gá­lót.

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben. A ki­ér­kező rend­őrök el­fog­ták a tet­test.

Ők az év legpancserebb rablói

Ők az év legpancserebb rablói

Vic­ce­sek, szá­nal­ma­sak, már-már saj­nálni kezd­jük őket.

Vic­ce­sek, szá­nal­ma­sak, már-már saj­nálni kezd­jük őket, pedig kö­zön­sé­ges gaz­em­be­rek. A Ri­post cso­korba gyűj­tötte az idei év tör­té­né­sei közöl a leg­vic­ce­seb­be­ket.

Újévkor akarta magát felrobbantani egy férfi

Döbbenetes eset: újévkor akarta magát felrobbantani egy férfi

A férfi be­zár­kó­zott az ung­vári házba és azzal fe­nye­ge­tő­zött, hogy fel­rob­bantja magát. Ki­men­tek a hely­színre a rend­őrök, a men­tők, pszi­cho­ló­gu­sok és or­vo­sok, va­la­mint a férfi szü­lei is.

A férfi be­zár­kó­zott az ung­vári házba és azzal fe­nye­ge­tő­zött, hogy fel­rob­bantja magát. Ki­men­tek a hely­színre a rend­őrök, a men­tők, pszi­cho­ló­gu­sok és or­vo­sok, va­la­mint a férfi szü­lei is. Órá­kon át pró­bál­ták le­be­szélni a ter­vé­ről.

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon, lakhelyén végezhettek az idős emberrel

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan a 70 éves férfit. Meg­kez­dő­dött a hely­színi szemle, meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a férfi ha­lá­lát ide­gen­ke­zű­ség okozta.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan a 70 éves férfit. Az eset­tel kap­cso­lat­ban meg­kez­dő­dött a hely­színi szemle, meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a férfi ha­lá­lát ide­gen­ke­zű­ség okozta.

Támadás történt: Pokolgép robbant a Szent Dénes katedrális előtt

Támadás történt: Pokolgép robbant a Szent Dénes katedrális előtt

Meg­se­be­sült egy rendőr, kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Meg­se­be­sült egy rendőr, kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Elképesztő történet: ekkora pechje még sosem volt szökött fogolynak

Elképesztő történet: ekkora pechje még sosem volt szökött fogolynak

A férfi meg­pró­bált csel­lel el­me­ne­külni, de szinte azon­nal a ha­tó­ság kar­ja­iba ro­hant.

Fel akarta robbantani a római Szent Péter bazilikát egy migráns

Fel akarta robbantani a római Szent Péter bazilikát egy migráns

Bom­ba­tá­ma­dást ter­ve­zett a szo­má­liai

Bom­ba­tá­ma­dást ter­ve­zett a római Szent Péter ba­zi­li­ká­ban de­cem­ber 27-re egy 20 éves szo­má­liai mig­ráns, akit az olasz ha­tó­sá­gok a őri­zetbe vet­tek.

Szabályosan közlekedtek, mégis piros csomagot kaptak

Szabályosan közlekedtek, mégis piros csomagot kaptak ezek az autósok

A Mi­ku­lás-napi köz­úti el­len­őr­zés során több autót el­len­őriz­tek a ba­las­sa­gyar­mati rend­őrök.

Nem hiszed el, mit tett a Készenléti Rendőrség őrmestere Makón

Nem hiszed el, mit tett a Készenléti Rendőrség őrmestere Makón

Az élet­ve­szélybe ke­rült ember tör­té­ne­té­ről a Zsaru Ma­ga­zin szá­molt be szer­dán. Sokat szá­mí­tott a gyors se­gít­ség.

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak.

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

A nap videója! A párizsi Diadalívnél vívott csata

A nap videója! A párizsi Diadalívnél vívott csata

Egy rendőr tes­tére sze­relt ka­me­rá­ból.

Egy rendőr tes­tére sze­relt ka­mera hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lé­ből az lát­szik, hogy a szük­sé­ges­nél sok­kal ke­ve­sebb rend­őrt ve­zé­nyelt ki az új bel­ügy­mi­nisz­ter.

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. Nem élték túl.

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. Nem élték túl.

Rendőrbakanccsal rúgták be a zuglói lakás ajtaját, ez történt odabent

Rendőrbakanccsal rúgták be a zuglói lakás ajtaját, ez történt odabent

Go­moly­gott a füst egy la­kó­ház­ban a Pas­kál-Malom ut­cá­ban.

Go­moly­gott a füst egy la­kó­ház­ban a Pas­kál-Malom ut­cá­ban, a rend­őrök az utolsó perc­ben értek ki.

Filmbe illő autós üldözéssel fogták el a magyar férfit

Filmbe illő autós üldözéssel fogták el a magyar férfit

5 oszt­rák rendőr sé­rült meg.

Őrült szá­gul­dás után fog­tak el egy kö­rö­zött ma­gyar férfit Auszt­ri­á­ban. A haj­szá­ban 5 oszt­rák rendőr sé­rült meg. Egye­lőre nem tudni miért me­ne­kült az autós.

Hihetetlen módszer, próbababákkal fékezik meg a gyorshajtókat

Hihetetlen módszer, próbababákkal fékezik meg a gyorshajtókat

Egyre több he­lyen vet­nek be ka­mu­rend­őrö­ket és traffi­paxra em­lé­kez­tető szer­ke­ze­te­ket a ma­gyar­or­szági utak men­tén.

Nem tudott kereket oldani a keréktolvaj

Nem tudott
kereket
oldani a
keréktolvaj

Kö­z­úti el­len­őr­zés során bu­kott le az 52 éves ke­rék­tol­vaj. A cso­mag­tar­tó­já­ban a rend­őrök meg­ta­lál­ták a lo­pott au­tó­ke­re­ke­ket. Nem tudni, mihez kel­let­tek neki.

Kö­z­úti el­len­őr­zés során bu­kott le az 52 éves ke­rék­tol­vaj. A cso­mag­tar­tó­já­ban meg­ta­lál­ták a lo­pott au­tó­ke­re­ke­ket. A nála levő két szett ke­rék­kel nem tu­dott el­szá­molni a férfi, ezért a rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták.

Emiatt a rendőri hanyagság miatt nem tudták 5 évig, ki a futónő gyilkosa

Emiatt a rendőri hanyagság miatt nem tudták 5 évig, ki a futónő gyilkosa

Az il­le­té­kes rendőr nem rög­zí­tette a gyári szá­mot a rend­szer­ben...

Hiába adta meg a So­rok­sá­ron meg­gyil­kolt fu­tónő férje az el­tűnt te­le­fon gyári szá­mát, az il­le­té­kes rendőr nem rög­zí­tette azt a rend­szer­ben...

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

A srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

A za­va­ro­dott srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

"Anyádat hívd, ne a 112-t!" - frappáns videót tett közzé a rendőrség

"Anyádat hívd, ne a 112-t!" - frappáns videót tett közzé a rendőrség

Na­gyon sokan in­do­ko­lat­la­nul hív­ják a se­gély­vo­na­lat. Erre akar­ják fel­hívni a fi­gyel­met szo­kat­lan vi­de­ó­já­val...

A nap hülyéi: rendőrrel akarták kihúzatni a lopott kocsit az árokból

A nap hülyéi: rendőrrel akarták kihúzatni a lopott kocsit az árokból

Te­le­fo­non kér­tek se­gít­sé­get a rend­őrök­től a tol­va­jok.

Te­le­fo­non kér­tek se­gít­sé­get a rend­őrök­től a tol­va­jok.

Súlyos balesetet szenvedett egy női motoros rendőr! - videó

Súlyos balesetet szenvedett egy női motoros rendőr! - videó

Vil­logó nél­kül haj­tott át a ke­resz­te­ző­dé­sen, össze­üt­kö­zött egy au­tó­val.

Vil­logó nél­kül haj­tott át a ke­resz­te­ző­dé­sen, ahol össze­üt­kö­zött egy au­tó­val.

Most érkezett: motorosrendőrt gázoltak a BAH-csomópontál

Most érkezett: motorosrendőrt gázoltak a BAH-csomópontál

Sze­ren­csére sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént, de óri­ási a dugó a kör­nyé­ken.

Sze­ren­csére sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént, de óri­ási a dugó a kör­nyé­ken. Min­denki ve­zes­sen óva­to­san!

Videó! A rendőrök elkapták Batmant

Videó! A rendőrök elkapták Batmant

A rend­őrök szi­ré­ná­zá­sá­nak ha­tá­sára meg­állt a Bat­mo­bil­lal.

A rend­őrök szi­ré­ná­zá­sá­nak ha­tá­sára meg­állt a Bat­mo­bil­lal, ki­szállt és iga­zolta magát.

Botrányba került a 28 éves rendőr: durva, mit találtak Gábornál

Botrányba került a 28 éves rendőr: durva, mit találtak Gábornál

A férfit azóta el­bo­csá­tot­ták.

A férfit azóta el­bo­csá­tot­ták a vá­rosi rend­őr­ség­től, sőt bör­tön­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

A sofőrt nem érdekelte, hogy lóg a rendőr a kamion elején

A sofőrt nem érdekelte, hogy lóg a rendőr a kamion elején

A rendőr iga­zol­tatni akarta a ka­mi­ont. A ka­mi­o­nos meg akart lépni az iga­zol­ta­tás elől.

Alig szabadult, máris rendőrt hívtak a Cozma-gyilkosságért elítélt Sztojkára

Alig szabadult, máris rendőrt hívtak a Cozma-gyilkosságért elítélt Sztojkára

A na­pok­ban Sió­fo­kon hív­tak Sz­tojka Ivánra és ba­rá­ta­ira rend­őrt.

A na­pok­ban Sió­fo­kon hív­tak Sz­tojka Ivánra és ba­rá­ta­ira rend­őrt. Ami­óta ki­sza­ba­dult nagy ka­nál­lal falja az éle­tet...

Micsoda fotó, forgalommal szemben autózott Hamilton a pesti belvárosban

Micsoda fotó, forgalommal szemben autózott Hamilton a pesti belvárosban

Ezt a szá­gul­dást talán job­ban él­vezte, mint a Hun­ga­ror­in­gen ara­tott győ­zel­mét.

Lelőtte az anyját és a kisbabáját, majd öngyilkos lett a rendőrnő

Lelőtte az anyját és a kisbabáját, majd öngyilkos lett a rendőrnő

A szin­tén rendőr férj szol­gá­lati fegy­ve­rét hasz­nálta. A két nő a hely­szí­nen halt meg.

Álzsarut fogtak az igaziak

Álzsarut fogtak az igaziak

Egy hét alatt há­rom­szor adta ki magát rend­őr­nek a le­bu­kás előtt. Addig adta ki magát rend­őr­nek, amíg végül ő is rend­őr­kézre ke­rült.

Egy hét alatt há­rom­szor adta ki magát rend­őr­nek a le­bu­kás előtt. Addig adta ki magát rend­őr­nek, amíg végül ő is rend­őr­kézre ke­rült.

Gyászhír érkezett: holtan találták a fiatal rendőrt, nem tudták megmenteni

Gyászhír érkezett: holtan találták a fiatal rendőrt, nem tudták megmenteni

Az orvos már csak a halál be­áll­tát tudta meg­ál­la­pí­tani.

Az orvos már csak a halál be­áll­tát tudta meg­ál­la­pí­tani. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Mit keres úszósztárunk mellett egy rendőr?

Mit keres úszósztárunk mellett egy rendőr?

Víz­partra ké­szülsz? Akkor ezt nézd!

Víz­partra ké­szülsz? Akkor ezt nézd! Fon­tos ve­szé­lyekre hívja föl a fi­gyel­met a sport­ra­jon­gók egyik nagy ked­vence.

Gusztustalan dolgot tett a rendőr, az egészet videóra vette

Gusztustalan dolgot tett a rendőr, az egészet videóra vette

A rendőr meg­erő­sza­kolt egy nőt.

A rendőr meg­erő­sza­kolt egy ré­szeg nőt.

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni.

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni, mert min­den a fi­ukra em­lé­kez­teti őket.

Vajon álcázva, civil autóból is mérhet a rendőr? Itt a válasz

Vajon álcázva, civil autóból is mérhet a rendőr? Itt a válasz

Sokan fel­há­bo­rod­tak, hogy a rend­őrök civil au­tó­ban mér­tek a na­pok­ban, fő­ként az au­tó­pá­lyá­kon.

Sokan fel­há­bo­rod­tak, hogy a rend­őrök civil au­tó­ban mér­tek a na­pok­ban, fő­ként az au­tó­pá­lyá­kon. Utá­na­jár­tunk: mi­lyen sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak rájuk.

Felfoghatatlan, otthonában lőtték agyon a kétgyermekes rendőrt

Felfoghatatlan, otthonában lőtték agyon a kétgyermekes rendőrt

A férfi két kis­lá­nya is a la­kás­ban volt a lö­völ­dö­zés ide­jén, de nekik nem esett bajuk.

Hihetetlen, mi történt ezzel a szexi nővel műmellei miatt

Hihetetlen, mi történt ezzel a szexi nővel műmellei miatt

A fi­a­tal szép­ség nem ismer ha­tá­ro­kat.

A fi­a­tal szép­ség nem ismer ha­tá­ro­kat, mi­atta végül még a rend­őr­ség is át­írta a sza­bá­lyait.

Botrányos jelenet: másfél évesre támadt a Baranya megyei rendőr

Botrányos jelenet: másfél évesre támadt a Baranya megyei rendőr

A kis­gye­re­ket le­üvöl­tötte, majd meg­szo­rí­totta a kar­ját és meg is rán­gatta.

A kis­gye­re­ket le­üvöl­tötte, majd meg­szo­rí­totta a kar­ját és meg is rán­gatta.

Újra rendőrre támadt a nemrégen szabadon engedett afgán migráns

Újra rendőrre támadt a nemrégen szabadon engedett afgán migráns

Egy 26 éves mig­ráns két hete a bécsi par­la­ment előtt álló rend­őrre tá­madt.

Egy 26 éves afgán mig­ráns már­cius kö­ze­pén a bécsi par­la­ment előtt posz­toló rend­őrre tá­madt. El­fog­ták, be­vit­ték az őrsre, majd el­en­ged­ték. Pén­te­ken azon­ban újra rend­őrt vert.

Kerekesszékes topmodell lett a hős rendőrnő

Kerekesszékes topmodell lett a hős rendőrnő

A bir­min­ghami Nicky Don­nelly kis­lány­kora óta arról ál­mo­dott, hogy rendőr lesz.

A bir­min­ghami Nicky Don­nelly kis­lány­kora óta arról ál­mo­dott, hogy rendőr lesz. Élete azon­ban nem várt for­du­la­tot vett.

Lecsaptak az anyára, aki kifosztotta a beteg gyerekeket

Lecsaptak az anyára, aki kifosztotta a beteg gyerekeket

El­ső­ként a Ri­post írt a nőről.

Ki­ad­ták a kö­rö­zést a csaló nő ellen, aki­ről el­ső­ként a Ri­post írt. El is fog­ták az asszonyt, bün­te­tő­el­já­rás in­dult el­lene. Durva dol­gok de­rül­tek ki róla...

Fordulat a Pest megyei rendőr ügyében, aki miatt őrjöng az internet

Fordulat a Pest megyei rendőr ügyében, aki miatt őrjöng az internet

A rend­őr­ka­pi­tány­ság ve­ze­tője azon­nali pa­rancs­noki ki­vizs­gá­lást ren­delt el.

Rendőrnek adta ki magát a rabló, nagyon pórul járt

Rendőrnek adta ki magát a rabló, nagyon pórul járt

Rend­őr­nek adta ki magát a bu­da­foki rabló, akit né­hány órán belül le­kap­csolt a ha­tó­ság.

Rend­őr­nek adta ki magát a bu­da­foki rabló, akit né­hány órán belül le­kap­csolt a ha­tó­ság.

Igazoltatás közben ájult el Zalában egy férfi, a rendőr előtt halt meg

Igazoltatás közben ájult el Zalában egy férfi, a rendőr előtt halt meg

Az egyen­ru­hás min­den meg­tett, hogy meg­mentse a so­főrt, de hiába küz­dött a férfi éle­té­ért.

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Posz­tu­musz törzs­őr­mes­terré lép­tet­ték elő a múlt heti bal­eset­ben, két rend­őr­autó üt­kö­zése kö­vet­kez­té­ben meg­halt rend­őrt.

Undorító, amit ez a Pest megyei rendőr művelt, óriási a népharag

Undorító, amit ez a Pest megyei rendőr művelt, óriási a népharag

Az in­ter­ne­te­zők egy em­ber­ként kel­tek ki az ál­lat­kínzó rendőr ellen.

Az in­ter­ne­te­zők egy em­ber­ként kel­tek ki az ál­lat­kínzó rendőr ellen. Meg­rázó fel­vé­telt tet­tek közzé.

Így mennek csajozni a rendőrök

Így mennek csajozni a rendőrök

A rend­őrök ki­tá­lal­tak arról, vajon tény­leg ger­jed­nek-e az egyen­ru­hára a csa­jok. Né­me­lyik tör­té­net haj­me­resz­tően gát­lás­ta­lan...

A rend­őrök ki­tá­lal­tak arról, vajon tény­leg ger­jed­nek-e az egyen­ru­hára a csa­jok. Né­me­lyik tör­té­net haj­me­resz­tően gát­lás­ta­lan...

Első munkanapján mentette meg a fuldokló baba életét a rendőr

Első munkanapján mentette meg a fuldokló baba életét a rendőr

A kicsi egy darab almát nyelt félre, és akár meg is hal­ha­tott volna, ha nem siet a se­gít­sé­gére a fi­a­tal férfi.

Durva, mit művelt a 14 éves fiú az idős nőkkel Budapesten

Durva, mit művelt a 14 éves fiú az idős nőkkel Budapesten

A XIII. ke­rü­let­ben kap­ták el.

A rend­őrök a XIII. ke­rü­let­ben kap­ták el.

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben. A srá­cot három mez­te­len férfi ker­gette, míg a nőt egy férfi akarta meg­erő­sza­kolni. A vizek vá­ro­sá­ban ki­fe­je­zet­ten ag­gód­nak az em­be­rek a so­ro­za­to­san elő­for­duló, fur­csa bűn­ese­tek miatt.

Rettenetes videó: sokan látták a rendőr haláltusáját

Rettenetes videó: sokan látták a rendőr haláltusáját

A ke­gyet­len tá­madó tár­csázta a se­gély­hí­vót, majd élő­ben köz­ve­tí­tette a gyil­kos­sá­got.

A ke­gyet­len tá­madó tár­csázta a se­gély­hí­vót, majd élő­ben köz­ve­tí­tette a gyil­kos­sá­got.

Karddal támadtak rá, életéért küzd a sérült rendőr

Karddal támadtak rá, életéért küzd a sérült rendőr

Mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják.

Mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják azt a rend­őrt, akit ked­den reg­gel egy ház­ku­ta­tási akció során több he­lyen is meg­vág­tak egy kard­dal.

Nem bírta tovább az erőszakos rendőr, holtan esett össze

Nem bírta tovább az erőszakos rendőr, holtan esett össze

A fél­té­keny férfi­nek elege lett.

A fél­té­keny férfi­nek elege lett, saját maga ellen for­dí­totta fegy­ve­rét. Éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Motorosrendőr támadt sokkolóval egy éttermi dolgozóra

Motorosrendőr támadt sokkolóval egy éttermi dolgozóra

Már rég­óta törzs­ven­dég volt, senki sem szá­mí­tott arra, hogy meg­lövi a tu­laj­do­nos fiát.

Már rég­óta törzs­ven­dég volt, senki sem szá­mí­tott arra, hogy meg­lövi a tu­laj­do­nos fiát. Az in­ci­dens után a férfi úgy tett, mintha semmi sem tör­tént volna. Az ét­termi dol­gozó meg­tette el­lene a fel­je­len­tést, így bí­ró­ság elé kell áll­nia a rend­őr­nek. Senki sem érti mi tör­tén­he­tett vele.