CÍMKE: 'rendőr'

Szörnyű hír jött a magyar határról: meghalt egy rendőr

Szörnyű hír jött a magyar határról: meghalt egy rendőr

A férfi fel­te­he­tő­leg ön­gyil­kos lett a saját szol­gá­lati fegy­ve­ré­vel. A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

A férfi fel­te­he­tő­leg ön­gyil­kos lett a saját szol­gá­lati fegy­ve­ré­vel. A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Megmentett egy kutyát, de két embert a halálba küldött egy rendőr

Megmentett egy kutyát, de két embert a halálba küldött egy rendőr

Egy kutya fu­tott ki egy szol­gá­la­ton kí­vüli rendőr au­tója elé.

Egy kutya fu­tott ki egy szol­gá­la­ton kí­vüli rendőr au­tója elé. A sofőr fél­re­rán­totta a kor­mányt.

Nem tudják a román rendőrök, kit védtek

Nem tudják a román rendőrök, kit védtek

A Vran­cea me­gyei rend­őrök a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon büsz­kél­ked­tek el azzal, hogy ők is részt vet­tek a pá­pa­lá­to­ga­tá­son. Döb­be­net, hogy mit írtak a szent­atyá­ról.

A Vran­cea me­gyei rend­őrök a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon büsz­kél­ked­tek el azzal, hogy ők is részt vet­tek a pá­pa­lá­to­ga­tá­son.

Letartóztatták a sztársportoló rendőrrel szexelő feleségét

Letartóztatták a sztársportoló rendőrrel szexelő feleségét

Végre ki­de­rült, ki az az egy­kori fo­cista, aki­nek neje a kel­le­té­nél kö­ze­lebbi kap­cso­latba ke­rült egy rend­őr­rel.

Botrány, a kocsiban szexelt egy rendőrrel a sztársportoló felesége

Botrány, a kocsiban szexelt egy rendőrrel a sztársportoló felesége

A 40 éves nő egy edző­te­rem­ben bot­lott bele az egyen­ru­hásba, és azon­nal meg­kí­vánta...

A 40 éves nő egy edző­te­rem­ben bot­lott bele az egyen­ru­hásba.

Vérlázító ítélet: a legenyhébb büntetést kapta a rendőrverő Attila

Vérlázító ítélet: a legenyhébb büntetést kapta a rendőrverő Attila

Össze­sen hét hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést ka­pott az üz­let­em­ber, aki meg­vert egy rend­őrt.

Ez lett a veszte a körözött bűnözőnek

Ez lett a veszte a körözött bűnözőnek

Pol­gárőr je­lezte a rend­őr­nek, hogy egy kö­rö­zött sze­mélyt is­mert fel.

Pol­gárőr je­lezte a rend­őr­nek, hogy egy kö­rö­zött sze­mélyt is­mert fel egy au­tó­ban. Ki­de­rült, hogy a férfi ellen két el­fo­ga­tó­pa­rancs is ér­vény­ben volt!

Ez a kijelentés mindent felboríthat: a kis Maddie valójában megszökött

Ez a kijelentés mindent felboríthat: a kis Maddie valójában megszökött

Egy volt nyo­mozó sze­rint nem zár­ható ki, hogy a kis­lány ki­sé­tált az ajtón.

Egy volt nyo­mozó sze­rint nem zár­ható ki, hogy a kis­lány fogta magát és ki­sé­tált az ajtón, majd utána bajba ke­rült.

Elképesztő, mit tett a szolgálaton kívüli rendőr egy férfivel

Elképesztő, mit tett a szolgálaton kívüli rendőr egy férfivel

A tör­tén­tek­ről a rend­őr­ség szá­molt be, egy 47 éves kó­taji férfi kö­szön­heti az éle­tét a zsa­ru­nak!

A tör­tén­tek­ről a rend­őr­ség szá­molt be, egy 47 éves kó­taji férfi kö­szön­heti az éle­tét a zsa­ru­nak!

Csúnyán elszámolta magát a mecséri férfi: Mást tervezett a rendőrökkel

Csúnyán elszámolta magát a mecséri férfi: Mást tervezett a rendőrökkel

Ki­hívta a rend­őrö­ket a ma­gyar férfi, mert tol­va­jok jár­tak nála. De nem kel­lett volna el­kap­kod­nia a ri­asz­tást.

Mindenki ezen a bunkón van felháborodva - te mit tennél?

Mindenki ezen a bunkón van felháborodva - te mit tennél?

El­ké­pesztő videó ke­ring az in­ter­ne­ten, nem­rég rög­zí­tet­ték Győr­ben. A po­fát­lan autós tu­do­mást se vesz a szi­ré­názó men­tős­ről.

Borzalom az egri panelben:kizuhant egy férfi

Borzalom az egri panelben:
kizuhant egy férfi

A kö­zép­korú férfi egy gar­zon­ház­ból zu­hant ki. A Rá­kó­czi úton még hely­szí­nel­nek a rend­őrök.

A kö­zép­korú férfi egy gar­zon­ház­ból zu­hant ki. A Rá­kó­czi úton még hely­szí­nel­nek a rend­őrök., egy­előre semmi nem tudni biz­to­san.

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határátkelőnél

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki a férfit Rösz­ké­nél. Ki­de­rült: nem vé­let­le­nül vi­sel­ke­dett ide­ge­sen az il­lető.

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki a pénz­ügy­őrök az il­le­tőt Rösz­ké­nél. Ki­de­rült: nem vé­let­le­nül vi­sel­ke­dett ide­ge­sen és be­szélt za­var­tan a férfi. A meg­ta­lált csem­pész­hol­mi­já­nak az ér­téke egy in­gat­lan árá­val ve­tek­szik.

Döbbenet, mit loptak el a magyar temetőből

Döbbenet, mit loptak el a magyar temetőből

A mo­nori te­me­tő­ből lo­pott a ke­gye­let­sértő tol­vaj. Na­gyon meg­le­pőd­tek az em­be­rek, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy mi hi­ány­zik a te­me­tő­ből. A fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt ki­hall­gat­ták a rend­őrök.

A mo­nori te­me­tő­ből lo­pott a ke­gye­let­sértő tol­vaj. Na­gyon meg­le­pőd­tek az em­be­rek, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy mi hi­ány­zik a te­me­tő­ből.

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Nem ki­csit lépte túl a se­bes­ség­ha­tárt az őrült sofőr. A meg­en­ge­dett dup­lá­já­nál is töb­bel szá­gul­do­zott...

Nem hiszed el, hogy mit találtak a rendőrök a férfi alsónadrágjában

Nem hiszed el, hogy mit találtak a rendőrök a férfi alsónadrágjában

A bu­da­pesti rend­őrök Lo­vas­be­rény­ben el­fog­tak két fő­vá­rosi be­tö­rőt. Az egyik férfi al­só­nad­rág­jába is be­néz­tek...

Megható tett: karjaiban hozta ki a nénit az égő házból a hős rendőr

Megható tett: karjaiban hozta ki a nénit az égő házból a hős rendőr

Még a tűz­ol­tók ki­ér­ke­zése előtt az egyik rendőr be­ment a lán­goló házba, hogy onnan a kar­ja­i­ban ment­sen ki egy idős nénit.

Sokkoló részletek a halálos balesetről: így lőtte le a rendőr a vadászt Szóládon

Sokkoló részletek a halálos balesetről: így lőtte le a rendőr a vadászt Szóládon

Túl volt a páros a feb­ruár 26-ai va­dá­sza­ton, ami­kor a rendőr az autón ke­resz­tül fejbe lőtte a va­dászt.

Döbbenet, 204 km/órás sebességgel hajtott a 4-esen

204 km/órás sebességgel hajtott a 4-esen a motoros

A rend­őrök a 4-es számú főúton me­szel­ték le a sza­bály­ta­lan mo­to­rost, aki 204 km/h-val köz­le­ke­dett Szé­kely­nél.

A rend­őrök a 4-es számú főúton me­szel­ték le a sza­bály­ta­lan mo­to­rost. Az út­sza­kaszra 90 km/h a meg­en­ge­dett.

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

El­já­rást in­dult el­lene.

El­já­rást in­dult egy er­dé­lyi tűz­oltó ellen, aki fél­té­keny­ség­ből bán­tal­ma­zott egy rend­őrt. A ma­ros­szent­györ­gyi férfi egy rend­őr­au­tót is fel­gyúj­tott.

Szörnyű, mi történt ezzel a párral éjszaka a Rám-szakadéknál

Szörnyű, mi történt ezzel a párral éjszaka a Rám-szakadéknál

Ez már a má­so­dik eset volt.

A Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság ügye­let­ve­ze­tő­jé­nek sze­rint két héten belül ez volt a má­so­dik ha­sonló eset.

Rendőrfegyvertől halhatott meg egy vadász Somogyban

Rendőrfegyvertől halhatott meg egy vadász Somogyban

A fő­ügyész­ség ka­pos­vári re­gi­o­ná­lis osz­tá­lya nyo­moz az ügy­ben. A tra­gé­di­á­val vég­ződő eset egy va­dá­szat után tör­tén­he­tett hét­főn.

A fő­ügyész­ség ka­pos­vári re­gi­o­ná­lis osz­tá­lya nyo­moz az ügy­ben. A tra­gé­di­á­val vég­ződő eset egy va­dá­szat után tör­tén­he­tett hét­főn.

Hihetetlen, mit rejtett a magyar nő az alufóliával kibélelt táskájába

Hihetetlen, mit rejtett a magyar nő az alufóliával kibélelt táskájába

A nő azt re­mélte, ki­játsz­hatja a lo­pás­ri­asz­tót.

A nő azt re­mélte. ki­játsz­hatja a lo­pás­ri­asz­tót, s nem ve­szik észre, mi­csoda il­lat­bom­bát rejt a tás­kája.

Hihetetlen, hova pakolta a lopott cuccokat ez a tolvaj

Hihetetlen, hova pakolta a lopott cuccokat ez a tolvaj

Nem szok­vá­nyos módon szál­lí­totta el.

A har­minc­éves férfi egy bal­maz­új­vá­rosi hét­végi házba tört be, a lo­pott cuc­co­kat nem szok­vá­nyos módon szál­lí­totta el.

Ilyen szexi Észak-Koreában a rendőrnő

Ilyen iszonyatosan szexin ügyel a rendre Észak-Koreában a rendőrnő

Ki­csit sivár és na­gyon kom­mu­nista Kim Dzsun­gun or­szága, de azért itt is van miben gyö­nyör­ködni. Egy ott élő in­do­néz fickó meg­mu­tatta Észak-Korea leg­gyö­nyö­rűbb ol­da­lát.

Ki­csit sivár és na­gyon kom­mu­nista Kim Dzsun­gun or­szága, ám ez nem je­lenti azt, hogy itt ne lenne miben gyö­nyör­ködni. Egy ott élő in­do­néz fickó a kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg Észak-Korea leg­gyö­nyö­rűbb ol­da­lát.

Nagy bajba került Détár Enikő, majd jöttek a rendőrök...

Nagy bajba került Détár Enikő, majd jöttek a rendőrök...

Haj­nal­ban tar­tott haza egy fel­lé­pés­ről, ami­kor vá­rat­lan szi­tu­á­ci­óba ke­ve­re­dett!

Haj­nal­ban tar­tott haza egy fel­lé­pés­ről, ami­kor vá­rat­lan szi­tu­á­ci­óba ke­ve­re­dett!

Megvan a nap leghülyébb sofőrje: így előzte a rendőrt Kazincbarcikánál

Megvan a nap leghülyébb sofőrje: így előzte a rendőrt Kazincbarcikánál

Nem tudni, hogy a férfi mire szá­mí­tott, ami­kor több­szö­rös sza­bály­sér­tést kö­ve­tett el a rendőr szeme lát­tára.

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

Az arra járó rend­őrök pró­bál­tak in­téz­kedni, de ta­nács­ta­la­nok vol­tak. A nő a bel­vá­ros kö­ze­pén ki­pa­kolt min­dent és na­gyon jól érezte magát...

Az arra járó rend­őrök pró­bál­tak in­téz­kedni, de ta­nács­ta­la­nok vol­tak. A nő a bel­vá­ros kö­ze­pén ki­pa­kolt min­dent és a hideg el­le­nére lát­ha­tóan na­gyon jól érezte magát egy autó te­te­jén..

Részeg lányt tapizott végig a vonaton, pechére rendőr ült mellettük

Részeg lányt tapizott végig a vonaton, pechére rendőr ült mellettük

A reg­geli órák­ban tar­tott haza felé egy bu­li­ból a ré­szeg lány...

A reg­geli órák­ban tar­tott haza felé egy bu­li­ból az a ré­szeg lány, akit a vo­na­ton alvás köz­ben kez­dett fog­dosni egy afgán mig­ráns. A fi­a­tal lány sze­ren­csé­jére mel­let­tük ült egy szol­gá­la­ton kí­vüli rendőr.

Robbanásveszély, durva balesethez rohant a rendőr Nógrádban

Robbanásveszély, durva balesethez rohant a rendőr Nógrádban

Csat­ta­nást hal­lott, majd nem sok­kal ké­sőbb meg­érezte a gáz­sza­got.

A rendőr csat­ta­nást hal­lott az ut­cá­ról, majd nem sok­kal ké­sőbb meg­érezte a gáz­sza­got.

Betörés Újbudán: Senki sem számított arra, ami végül történt

Betörés Újbudán: Senki sem számított arra, ami végül történt

Fő­ként nem a tol­vaj, aki éj­szaka ma­tatni kez­dett a be­já­rati aj­tó­nál, ami egy­szer csak ki­nyílt...

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét, de saj­nos si­ker­te­le­nül. A kis­lány már ha­lott volt.

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban ki­né­zett ma­gá­nak egy ká­vé­fő­zőt, de túl drá­gá­nak ta­lálta.

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon

Hol­tan ta­lál­tak egy 70 éves férfit.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan a 70 éves férfit. Meg­kez­dő­dött a hely­színi szemle, meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a férfi ha­lá­lát ide­gen­ke­zű­ség okozta.

Újévkor akarta magát felrobbantani egy férfi

Újévkor akarta magát felrobbantani egy férfi

A férfi be­zár­kó­zott az ung­vári házba és azzal fe­nye­ge­tő­zött, hogy fel­rob­bantja magát. Ki­men­tek a hely­színre a rend­őrök, a men­tők, pszi­cho­ló­gu­sok és or­vo­sok, va­la­mint a férfi szü­lei is.

A férfi be­zár­kó­zott az ung­vári házba és azzal fe­nye­ge­tő­zött, hogy fel­rob­bantja magát.

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Rövid időn belül el­fog­ták a ron­gá­lót.

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben. A ki­ér­kező rend­őrök el­fog­ták a tet­test.

Ők az év legpancserebb rablói

Ők az év legpancserebb rablói

Vic­ce­sek, szá­nal­ma­sak, már-már saj­nálni kezd­jük őket.

Vic­ce­sek, szá­nal­ma­sak, már-már saj­nálni kezd­jük őket, pedig kö­zön­sé­ges gaz­em­be­rek. A Ri­post cso­korba gyűj­tötte az idei év tör­té­né­sei közöl a leg­vic­ce­seb­be­ket.

Támadás történt: Pokolgép robbant a Szent Dénes katedrális előtt

Támadás történt: Pokolgép robbant a Szent Dénes katedrális előtt

Meg­se­be­sült egy rendőr, kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Meg­se­be­sült egy rendőr, kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Elképesztő történet: ekkora pechje még sosem volt szökött fogolynak

Elképesztő történet: ekkora pechje még sosem volt szökött fogolynak

A férfi meg­pró­bált csel­lel el­me­ne­külni, de azon­nal a ha­tó­ság kar­ja­iba ro­hant.

A férfi meg­pró­bált csel­lel el­me­ne­külni, de szinte azon­nal a ha­tó­ság kar­ja­iba ro­hant.

Szabályosan közlekedtek, mégis piros csomagot kaptak

Szabályosan közlekedtek, mégis piros csomagot kaptak ezek az autósok

A Mi­ku­lás-napi köz­úti el­len­őr­zés során több autót el­len­őriz­tek a ba­las­sa­gyar­mati rend­őrök.

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

A rend­őrök el­kap­ták.

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

Fel akarta robbantani a római Szent Péter bazilikát egy migráns

Fel akarta
robbantani a
római Szent Péter bazilikát
egy migráns

Bom­ba­tá­ma­dást ter­ve­zett a római Szent Péter ba­zi­li­ká­ban de­cem­ber 27-re egy 20 éves szo­má­liai mig­ráns, akit az olasz ha­tó­sá­gok le­tar­tóz­tat­tak.

Bom­ba­tá­ma­dást ter­ve­zett a római Szent Péter ba­zi­li­ká­ban de­cem­ber 27-re egy 20 éves szo­má­liai mig­ráns, akit az olasz ha­tó­sá­gok a déli Bari vá­ro­sá­ban vet­tek őri­zetbe.

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

Nem hiszed el, mit tett a Készenléti Rendőrség őrmestere Makón

Nem hiszed el, mit tett a Készenléti Rendőrség őrmestere Makón

Az élet­ve­szélybe ke­rült ember tör­té­ne­té­ről a Zsaru Ma­ga­zin szá­molt be szer­dán. Sokat szá­mí­tott a gyors se­gít­ség.

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. A nőt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, a gye­re­kek nem élték túl.

A nap videója! A párizsi Diadalívnél vívott csata

A nap videója! A párizsi Diadalívnél vívott csata

Egy rendőr tes­tére sze­relt ka­mera hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lé­ből az lát­szik, hogy a szük­sé­ges­nél sok­kal ke­ve­sebb rend­őrt ve­zé­nyel­tek ki.

Egy rendőr tes­tére sze­relt ka­mera hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lé­ből az lát­szik, hogy a szük­sé­ges­nél sok­kal ke­ve­sebb rend­őrt ve­zé­nyelt ki az új bel­ügy­mi­nisz­ter, azaz, alá­be­csülte a har­ma­dik tün­te­tés ere­jét.

Rendőrbakanccsal rúgták be a zuglói lakás ajtaját, ez történt odabent

Rendőrbakanccsal rúgták be a zuglói lakás ajtaját, ez történt odabent

Go­moly­gott a füst egy la­kó­ház­ban a Pas­kál-Malom ut­cá­ban.

Na­gyon go­moly­gott a füst egy la­kó­ház­ban a Pas­kál-Malom ut­cá­ban. A zug­lói rend­őrök az utolsó perc­ben értek ki, de si­ke­rült meg­őriz­niük a hi­deg­vé­rü­ket és meg­men­tet­ték a fe­le­lőt­len idős férfi éle­tét.

Nem tudott kereket oldani a keréktolvaj

Nem tudott kereket oldani a keréktolvaj

Kö­z­úti el­len­őr­zés során bu­kott le az 52 éves ke­rék­tol­vaj. A cso­mag­tar­tó­já­ban meg­ta­lál­ták a lo­pott au­tó­ke­re­ke­ket. A férfi nem tu­dott el­szá­molni a nála ta­lált 2 szett ke­rék­kel.

Kö­z­úti el­len­őr­zés során bu­kott le az 52 éves ke­rék­tol­vaj. A cso­mag­tar­tó­já­ban meg­ta­lál­ták a lo­pott au­tó­ke­re­ke­ket. A férfi nem tu­dott el­szá­molni a nála ta­lált 2 szett ke­rék­kel.

Filmbe illő autós üldözéssel fogták el a magyar férfit

Filmbe illő autós üldözéssel fogták el a magyar férfit

5 oszt­rák rendőr sé­rült meg.

Őrült szá­gul­dás után fog­tak el egy kö­rö­zött ma­gyar férfit Auszt­ri­á­ban. A haj­szá­ban 5 oszt­rák rendőr sé­rült meg. Egye­lőre nem tudni miért me­ne­kült az autós.

Hihetetlen módszer, próbababákkal fékezik meg a gyorshajtókat

Hihetetlen módszer, próbababákkal fékezik meg a gyorshajtókat

Egyre több he­lyen vet­nek be ka­mu­rend­őrö­ket és traffi­paxra em­lé­kez­tető szer­ke­ze­te­ket a ma­gyar­or­szági utak men­tén.

Emiatt a rendőri hanyagság miatt nem tudták 5 évig, ki a futónő gyilkosa

Emiatt a rendőri hanyagság miatt nem tudták 5 évig, ki a futónő gyilkosa

Hiába adta meg a So­rok­sá­ron meg­gyil­kolt fu­tónő férje az el­tűnt te­le­fon gyári szá­mát, az il­le­té­kes rendőr nem rög­zí­tette azt a rend­szer­ben...

Súlyos balesetet szenvedett egy női motoros rendőr! - videó

Súlyos balesetet szenvedett egy női motoros rendőr! - videó

Vil­logó nél­kül haj­tott át a ke­resz­te­ző­dé­sen, ahol össze­üt­kö­zött egy au­tó­val.

A nap hülyéi: rendőrrel akarták kihúzatni a lopott kocsit az árokból

A nap hülyéi: rendőrrel akarták kihúzatni a lopott kocsit az árokból

Te­le­fo­non kér­tek se­gít­sé­get a rend­őrök­től a tol­va­jok.

Te­le­fo­non kér­tek se­gít­sé­get a rend­őrök­től a tol­va­jok.

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

A srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

A za­va­ro­dott srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

"Anyádat hívd, ne a 112-t!" - frappáns videót tett közzé a rendőrség

"Anyádat hívd, ne a 112-t!" - frappáns videót tett közzé a rendőrség

Na­gyon sokan in­do­ko­lat­la­nul hív­ják a se­gély­vo­na­lat. Erre akar­ják fel­hívni a fi­gyel­met szo­kat­lan vi­de­ó­já­val...

Most érkezett: motorosrendőrt gázoltak a BAH-csomópontál

Most érkezett: motorosrendőrt gázoltak a BAH-csomópontál

Sze­ren­csére sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént, de óri­ási a dugó a kör­nyé­ken.

Sze­ren­csére sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént, de óri­ási a dugó a kör­nyé­ken. Min­denki ve­zes­sen óva­to­san!

Botrányba került a 28 éves rendőr: durva, mit találtak Gábornál

Botrányba került a 28 éves rendőr: durva, mit találtak Gábornál

A férfit azóta el­bo­csá­tot­ták.

A férfit azóta el­bo­csá­tot­ták a vá­rosi rend­őr­ség­től, sőt bör­tön­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

Alig szabadult, máris rendőrt hívtak a Cozma-gyilkosságért elítélt Sztojkára

Alig szabadult, máris rendőrt hívtak a Cozma-gyilkosságért elítélt Sztojkára

A na­pok­ban Sió­fo­kon hív­tak Sz­tojka Ivánra és ba­rá­ta­ira rend­őrt. Ami­óta ki­sza­ba­dult nagy ka­nál­lal falja az éle­tet...

Videó! A rendőrök elkapták Batmant

Videó! A rendőrök elkapták Batmant

A rend­őrök szi­ré­ná­zá­sá­nak ha­tá­sára meg­állt a Bat­mo­bil­lal, ki­szállt és iga­zolta magát.

A rend­őrök szi­ré­ná­zá­sá­nak ha­tá­sára meg­állt a Bat­mo­bil­lal, ki­szállt és iga­zolta magát.

Micsoda fotó, forgalommal szemben autózott Hamilton a pesti belvárosban

Micsoda fotó, forgalommal szemben autózott Hamilton a pesti belvárosban

Ezt a szá­gul­dást talán job­ban él­vezte, mint a ver­seny­zést a Hun­ga­ror­in­gen.

Ezt a szá­gul­dást talán job­ban él­vezte, mint a ver­seny­zést a Hun­ga­ror­in­gen.

A sofőrt nem érdekelte, hogy lóg a rendőr a kamion elején

A sofőrt nem érdekelte, hogy lóg a rendőr a kamion elején

A rendőr iga­zol­tatni akarta a ka­mi­ont. A ka­mi­o­nos meg akart lépni az iga­zol­ta­tás elől.

Álzsarut fogtak az igaziak

Álzsarut fogtak az igaziak

Egy hét alatt há­rom­szor adta ki magát rend­őr­nek a le­bu­kás előtt.

Egy hét alatt há­rom­szor adta ki magát rend­őr­nek a le­bu­kás előtt. Addig adta ki magát rend­őr­nek, amíg végül ő is rend­őr­kézre ke­rült.

Lelőtte az anyját és a kisbabáját, majd öngyilkos lett a rendőrnő

Lelőtte az anyját és a kisbabáját, majd öngyilkos lett a rendőrnő

A szin­tén rendőr férj szol­gá­lati fegy­ve­rét hasz­nálta.

A szin­tén rendőr férj szol­gá­lati fegy­ve­rét hasz­nálta. A két nő a hely­szí­nen halt meg. A kis­ba­bát kór­házba szál­lí­tot­ták, de nem si­ke­rült meg­men­teni az éle­tét.

Gyászhír érkezett: holtan találták a fiatal rendőrt, nem tudták megmenteni

Gyászhír érkezett: holtan találták a fiatal rendőrt, nem tudták megmenteni

Az orvos már csak a halál be­áll­tát tudta meg­ál­la­pí­tani.

Az orvos már csak a halál be­áll­tát tudta meg­ál­la­pí­tani. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni.

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni, mert min­den a fi­ukra em­lé­kez­teti őket.

Mit keres úszósztárunk mellett egy rendőr?

Mit keres úszósztárunk mellett egy rendőr?

Víz­partra ké­szülsz? Akkor ezt nézd!

Víz­partra ké­szülsz? Akkor ezt nézd! Fon­tos ve­szé­lyekre hívja föl a fi­gyel­met a sport­ra­jon­gók egyik nagy ked­vence.

Gusztustalan dolgot tett a rendőr, az egészet videóra vette

Gusztustalan dolgot tett a rendőr, az egészet videóra vette

A rendőr meg­erő­sza­kolt egy nőt.

A rendőr meg­erő­sza­kolt egy ré­szeg nőt.

Vajon álcázva, civil autóból is mérhet a rendőr? Itt a válasz

Vajon álcázva, civil autóból is mérhet a rendőr? Itt a válasz

Traffi­pa­xol­hat a rendőr les­ből?

Sokan fel­há­bo­rod­tak, hogy a rend­őrök civil au­tó­ban mér­tek a na­pok­ban, fő­ként az au­tó­pá­lyá­kon. Vajon traffi­pa­xol­hat a rendőr les­ből?

Újra rendőrre támadt a nemrégen szabadon engedett afgán migráns

Újra rendőrre támadt a nemrégen szabadon engedett afgán migráns

Egy 26 éves afgán mig­ráns már­cius kö­ze­pén a bécsi par­la­ment előtt posz­toló rend­őrre tá­madt.

Botrányos jelenet: másfél évesre támadt a Baranya megyei rendőr

Botrányos jelenet: másfél évesre támadt a Baranya megyei rendőr

A kis­gye­re­ket le­üvöl­tötte, majd meg­szo­rí­totta a kar­ját és meg is rán­gatta.

A kis­gye­re­ket le­üvöl­tötte, majd meg­szo­rí­totta a kar­ját és meg is rán­gatta.

Felfoghatatlan, otthonában lőtték agyon a kétgyermekes rendőrt

Felfoghatatlan, otthonában lőtték agyon a kétgyermekes rendőrt

A férfi két kis­lá­nya is a la­kás­ban volt a lö­völ­dö­zés ide­jén, de nekik nem esett bajuk.

Hihetetlen, mi történt ezzel a szexi nővel műmellei miatt

Hihetetlen, mi történt ezzel a szexi nővel műmellei miatt

A fi­a­tal szép­ség nem ismer ha­tá­ro­kat.

A fi­a­tal szép­ség nem ismer ha­tá­ro­kat, mi­atta végül még a rend­őr­ség is át­írta a sza­bá­lyait.

Kerekesszékes topmodell lett a hős rendőrnő

Kerekesszékes topmodell lett a hős rendőrnő

A bir­min­ghami Nicky Don­nelly kis­lány­kora óta arról ál­mo­dott, hogy rendőr lesz.

A bir­min­ghami Nicky Don­nelly kis­lány­kora óta arról ál­mo­dott, hogy rendőr lesz. Élete azon­ban nem várt for­du­la­tot vett.

Áll a bál, szolgálat közben élvezett el ez a háromgyermekes rendőrnő

Áll a bál, szolgálat közben élvezett el ez a háromgyermekes rendőrnő

Azon­nal belső vizs­gá­lat in­dult a bot­rá­nyos ügy­ben!

Azon­nal belső vizs­gá­lat in­dult a bot­rá­nyos ügy­ben a rend­őr­sé­gen!

Lecsaptak az anyára, aki kifosztotta a beteg gyerekeket

Lecsaptak az anyára, aki kifosztotta a beteg gyerekeket

El­ső­ként a Ri­post írt a nőről.

Ki­ad­ták a kö­rö­zést a csaló nő ellen, aki­ről el­ső­ként a Ri­post írt. El is fog­ták az asszonyt, bün­te­tő­el­já­rás in­dult el­lene. Durva dol­gok de­rül­tek ki róla...

Rendőrnek adta ki magát a rabló, nagyon pórul járt

Rendőrnek adta ki magát a rabló, nagyon pórul járt

Be akart jutni egy la­kásba.

Rend­őr­nek adta ki magát a bu­da­foki rabló, akit né­hány órán belül le­kap­csolt a ha­tó­ság.

Rendőrautóban robbant a kéj, lebukott a szexéhes zsaru

Rendőrautóban robbant a kéj, lebukott a szexéhes zsaru

A bukás után még kí­no­san pró­bált ki­bújni a fe­le­lős­ség alól.

A bukás után még kí­no­san pró­bált ki­bújni a fe­le­lős­ség alól.

Igazoltatás közben ájult el Zalában egy férfi, a rendőr előtt halt meg

Igazoltatás közben ájult el Zalában egy férfi, a rendőr előtt halt meg

Az egyen­ru­hás min­den meg­tett, hogy meg­mentse a so­főrt.

Az egyen­ru­hás min­den meg­tett, hogy meg­mentse a so­főrt, de hiába küz­dött a férfi éle­té­ért.

Fordulat a Pest megyei rendőr ügyében, aki miatt őrjöng az internet

Fordulat a Pest megyei rendőr ügyében, aki miatt őrjöng az internet

A rend­őr­ka­pi­tány­ság ve­ze­tője azon­nali pa­rancs­noki ki­vizs­gá­lást ren­delt el.

Undorító, amit ez a Pest megyei rendőr művelt, óriási a népharag

Undorító, amit ez a Pest megyei rendőr művelt, óriási a népharag

Az in­ter­ne­te­zők egy em­ber­ként kel­tek ki az ál­lat­kínzó rendőr ellen. Meg­rázó fel­vé­telt tet­tek közzé az erő­sza­kos férfi­ről.

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Posz­tu­musz törzs­őr­mes­terré lép­tet­ték elő a rend­őrt.

Posz­tu­musz törzs­őr­mes­terré nyil­vá­ní­tot­ták a múlt héten tör­tént bal­eset­ben el­hunyt rend­őrt.