CÍMKE: 'rendelet'

Kutyaháború Pest megyében: Ezért viszi el a sintér az állatokat

Kutyaháború Pest megyében: Ezért viszi el a sintér az állatokat

A sin­tér négy rendőr se­gít­sé­gé­vel pró­bált meg el­vinni egy ku­tyát egy ha­lász­telki csa­lád­tól.

Mi lesz a pizzafutárokkal? Robogókat is kitiltanak szmog idején

Mi lesz a pizzafutárokkal? Robogókat is kitiltanak szmog idején

A dí­zel­au­tó­kat és a ro­bo­gó­kat is érinti a szmog­ren­de­let szi­go­rí­tása.

Megszavazták: Józsefváros biztosan megvédi a játszótereit

Megszavazták: Józsefváros biztosan megvédi a játszótereit

Most már biz­tos: Jó­zsef­vá­ros ren­de­let­tel védi meg ját­szó­te­reit a van­dál ti­né­dzse­rek­től.

Most már biz­tos: Jó­zsef­vá­ros ren­de­let­tel védi meg ját­szó­te­reit a van­dál ti­né­dzse­rek­től.

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti árát azo­nos mé­ret­ben kell fel­tün­tetni, mint a da­rab­árat.

Egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti árát ugyan­ak­kora mé­ret­ben kell fel­tün­tetni, mint a da­rab­árat.

Magyar kutyát szeretnél? Ezt a kilenc fajtát külön védik

Magyar kutyát szeretnél? Ezt a kilenc fajtát külön védik

Vál­to­zott a ren­de­let.

A nép­szerű ma­gyar ku­tya­faj­ták vér­vo­na­lát min­denki sze­retné meg­őrizni. Ki­lenc ma­gyar ku­tya­fajta te­nyész­té­sére más sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak hét­fő­től.

Muszáj lesz besárgulni az Ubernek, túléli?

Muszáj lesz besárgulni az Ubernek, túléli?

A ta­xi­sok sze­rint nye­résre áll­nak az Uber­rel szem­ben.

A ta­xi­sok sze­rint nye­résre áll­nak az Uber­rel szem­ben, akik vi­szont vál­to­zat­la­nul vár­ják mun­ka­tár­sak je­lent­ke­zé­sét.

A kemény hideg miatt tovább drágulhat a krumpli!

A kemény hideg miatt tovább drágulhat a krumpli!

Egekbe is szök­het az alap­zöld­ség ára.

Ta­valy 22 szá­za­lék­kal drá­gult a bur­go­nya. Csak ront a hely­ze­ten az idő­já­rás, egy ké­szülő ren­de­let miatt pedig egekbe is szök­het az alap­zöld­ség ára.

Elrendelték az önkéntes tartalékos katonák behívását!

Elrendelték az önkéntes tartalékos katonák behívását!

Rész­le­ge­sen hív­ják be őket.

A Ha­tá­ro­zott Fel­lé­pés 2015 el­ne­ve­zésű gya­kor­lat fel­ada­ta­i­ban vesz­nek majd részt, rész­le­ge­sen hív­ják be őket a mig­rá­ciós hely­zet miatt.