CÍMKE: 'rekord'

Ilyen még sosem történt sárgadinnyével, ez is csak a japánoknál van

Ilyen még sosem történt sárgadinnyével, ez is csak a japánoknál van

A dinnyé­ket re­kord­áron adták el és mú­ze­um­ban is ki fog­ják őket ál­lí­tani.

A dinnyé­ket re­kord­áron adták el és mú­ze­um­ban is ki fog­ják őket ál­lí­tani.

Rekordot döntött az utolsó Trónok harca epizód

Rekordot döntött az utolsó Trónok harca epizód

Csak az Egye­sült Ál­la­mok­ban több mint 19 mil­li­óan néz­ték egy­szerre az utolsó részt.

Csak az Egye­sült Ál­la­mok­ban több mint 19 mil­li­óan néz­ték egy­szerre az utolsó részt.

Hihetetlen, ezt tették több ezer magyar gyerekkel

Hihetetlen, ezt tették több ezer magyar gyerekkel

Fan­tasz­ti­kus tet­tet haj­tot­tak végre anyu­kák, apu­kák, nagy­né­nik, nagy­bá­csik szom­ba­ton.

Fan­tasz­ti­kus tet­tet haj­tot­tak végre anyu­kák, apu­kák, nagy­né­nik, nagy­bá­csik szom­ba­ton. A lel­ke­se­dés meg­hozta ered­mé­nyét.

Rekordot döntött a Fitbalance

Rekordot döntött a Fitbalance

Soha ennyien nem vet­tek még részt a Fit­ba­lance-on, mint május 4-én.

Soha ennyien nem vet­tek még részt a Fit­ba­lance ren­dez­vé­nyen, mint május 4-én szom­ba­ton, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban!!

Ijesztő méretű kígyóra bukkantak - sokkoló fotó

Ijesztő méretű kígyóra bukkantak - sokkoló fotó

Akár egy szar­vast is képes le­nyelni.

Olyan nagy, hogy akár egy szar­vast is képes le­nyelni. Kü­lön­le­ges mód­szer­rel ta­lál­tak rá a hül­lőre az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Rekordáron kelt el egy postagalamb

Ilyet még biztosan nem láttál! Rekordáron kelt el egy postagalamb

Ilyet még biz­to­san nem lát­tunk! Rész­le­tek...

Min­den idők leg­ered­mé­nye­sebb belga hosszú távú ver­seny­ga­lamb­ját egy kínai li­ci­táló ve­hette meg.

Keresik az ország legidősebb kutyáját

Keresik
az ország
legidősebb
kutyáját

El­ha­tá­roz­ták az ál­lat­vé­dők, hogy meg­ke­re­sik, me­lyik az or­szág leg­idő­sebb ku­tyája, így fel­hí­vást tet­tek közzé.

El­ha­tá­roz­ták az ál­lat­vé­dők, hogy meg­ke­re­sik, me­lyik az or­szág leg­idő­sebb ku­tyája, így fel­hí­vást tet­tek közzé. A világ leg­öre­gebb ku­tyája a ha­gyo­mány sze­rint egy Bluey nevű eb, ame­lyik 1939-ben 29 és fél éve­sen pusz­tult el, bár a re­kor­dot nem hi­te­le­sí­tet­ték.

38 várat épített a saját kertjében

38 várat épített a saját kertjében

A dinnyési park a Gu­in­ness Re­kor­dok Köny­vébe is be­ke­rült.

Pusz­tuló, sőt már el­tűnt ma­gyar tör­té­nelmi várak ki­csi­nyí­tett mását építi fel Dinnyé­sen Alek­szi Zol­tán. A Nagy-Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tét for­mázó tel­ken ta­lál­ható várak már a Gu­in­ness Re­kor­dok Köny­vébe is be­ke­rül­tek.

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Csep­pet sem za­varja a kora a ma­gyar já­té­kost, aki újra csúcsra tör.

Elképesztő, ennyi játékmozdonnyal lehet elhúzni egy igazit - videó

Elképesztő, ennyi játékmozdonnyal lehet elhúzni egy igazit - videó

Ha­zánk­ban is egyre ked­vel­tebb hobbi a vas­út­mo­del­le­zés.

Ha­zánk­ban is egyre ked­vel­tebb hobbi a vas­út­mo­del­le­zés, hát még mek­kora ra­jon­gó­tá­bora van Né­met­or­szág­ban! Sőt, nem­rég azt is ki­de­rí­tet­ték az egyik kar­ban­tartó bá­zi­son, hogy hány mo­dell moz­donnyal lehet el­húzni egy va­lódi monst­ru­mot.

Rekordszámú gyilkossággal kezdődött az év Ausztriában

Rekordszámú gyilkossággal kezdődött az év Ausztriában

Soha nem lá­tott erő­szak­hul­lám tom­bol Auszt­ri­á­ban.

Soha nem lá­tott erő­szak­hul­lám tom­bol Auszt­ri­á­ban. Át­lag­ban min­den ne­gye­dik nap meg­öl­nek va­la­kit a nyu­gati szom­szé­dunk­nál, rá­adá­sul a fel­té­te­le­zett el­kö­vető 70 szá­za­léka mig­rá­ciós hát­terű.

Döbbenet, 3 percig tartott a házassága ennek a párnak

Döbbenet, 3 percig tartott a házassága ennek a párnak

Egy ku­va­iti pár­ral tör­tént meg az eset. Ilyen rövid há­zas­ság még nem volt sehol, mint az övék.

Egy ku­va­iti pár­ral tör­tént meg az eset. Ilyen rövid há­zas­ság még nem volt sehol, mint az övék.

Ez a magyar házaspár győzte le Majkát és a PamKutyát

Ez a magyar házaspár győzte le Majkát és a PamKutyát

760 mil­liós né­zett­ség!

Egy ma­gyar há­zas­pár vi­deó­csa­tor­nája uralja a hazai Yo­uTube-ot. Vass Mó­nika és Ta­va­szi László Ke­rekMe­séit több mint 760 mil­li­óan lát­ták.

Döbbenetes, hány éves korában halt meg a világ legidősebb férfija

Döbbenetes, hány éves korában halt meg a világ legidősebb férfija

Va­sár­nap, ott­ho­ná­ban hunyt el a világ leg­idő­sebb férfija. Te sem gon­dol­nád, mi volt a titka annak, hogy ilyen sok évet élt.

Megőrült a világ, egy tojás átvette a hatalmat az internet felett

Megőrült a világ, egy tojás átvette a hatalmat az internet felett

Óri­ási po­font kap­tak a vi­lág­sztá­rok, ugyanis egy egy­szerű tojás is nép­sze­rűbb, mint ők.

Elképesztő, Lőw Zsolték halmozzák a rekordokat

Elképesztő, Lőw Zsolték halmozzák a rekordokat

A PSG pén­te­ken a Lille-t fo­gadja.

A Paris Saint-Ger­main pén­te­ken a Lille ellen foly­tatná a me­ne­te­lést a fran­cia lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ronaldo nem tud leállni: durva rekord került a neve mellé

Ronaldo nem tud leállni: durva rekord került a neve mellé

So­ro­zat­ban a he­te­dik ide­gen­beli olasz baj­no­ki­ján is a ka­puba ta­lált a por­tu­gál szu­per­sztár.

So­ro­zat­ban a he­te­dik ide­gen­beli olasz baj­no­ki­ján is a ka­puba ta­lált. Ilyenre még senki nem volt képes az első olasz­or­szági sze­zon­já­ban.

Elképesztő, ami a MikulásGyárban történt, mindent megtudtunk

Elképesztő, ami a MikulásGyárban történt, mindent megtudtunk

Ren­ge­te­gen men­tek ado­mányt vinni a Mil­le­ná­ri­son fel­ál­lí­tott bu­bo­rékba, az ön­kén­te­sek meg­ál­lás nél­kül dol­goz­tak pén­te­ken.

A Mikulás miatt rekord mennyiségű áramot fogyasztottunk

A Mikulás miatt rekord mennyiségű áramot fogyasztottunk

Meg­dőlt az áram­fo­gyasz­tási re­kord, egy nap alatt ennyi ára­mot még sosem hasz­nál­tak el Ma­gyar­or­szá­gon eddig.

Schumacherről beszélt Rosberg, a rajongók felkapták a fejüket

Schumacherről beszélt Rosberg, a rajongók felkapták a fejüket

2016 vi­lág­baj­noka sze­rint Lewis Ha­mil­ton simán meg­dönt­heti a német le­genda re­kord­jait.

2016 vi­lág­baj­noka sze­rint Lewis Ha­mil­ton simán meg­dönt­heti a német le­genda re­kord­jait.

Ilyet még nem látott a világ: mindenki az amerikai sztárról beszél

Ilyet még nem látott a világ: mindenki az amerikai sztárról beszél

Adam Vi­na­tieri be­rúgta 566. me­zőny­gól­ját az NFL-ben.

Adam Vi­na­tieri be­rúgta 566. me­zőny­gól­ját az NFL-ben, ami­vel új re­kor­dot ál­lí­tott fel a 45 éves klasszis.

Te vagy a képen? Tegnap is meglett a nap gyorshajtója

Te vagy a képen? Tegnap is meglett a nap gyorshajtója

Épp­hogy csak be­le­fért az időbe...

Épp­hogy csak be­le­fért az időbe ez a sofőr, hi­szen éjfél előtt öt perc­cel fu­tott bele a ka­me­rába. Leg­alább ki­tett ma­gáért!

Elképesztő dolgot tett ez a 83 éves nő - letarolta a netet a hír!

Elképesztő dolgot tett ez a 83 éves nő - letarolta a netet a hír!

A lába előtt hever a fél világ.

A lába előtt hever a fél világ, és nem is meg­lepő, hi­szen olyas­mit csi­nált, ami nem min­den­napi.

Remekel a csapat, de erre biztosan nem lesz büszke Dárdai Pál

Remekel a csapat, de erre biztosan nem lesz büszke Dárdai Pál

Több szem­pont­ból is tör­té­nelmi a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pa­tá­nak sze­zon­kez­dete.

Több szem­pont­ból is tör­té­nelmi a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pa­tá­nak sze­zon­kez­dete.

Rekordok dőltek, ismét tarolt a TV2

Rekordok dőltek, ismét tarolt a TV2

Ki­lenc hó­napja pi­ac­ve­zető a TV2 Cso­port! 2017 de­cem­bere óta a TV2 Cso­porté a leg­né­zet­tebb csa­tor­na­port­fó­lió a tel­jes la­kos­ság­ban!

Ki­lenc hó­napja pi­ac­ve­zető a TV2 Cso­port! 2017 de­cem­bere óta a TV2 Cso­porté a leg­né­zet­tebb csa­tor­na­port­fó­lió a tel­jes la­kos­ság­ban!

Beállíthatják Schumi félelmetes rekordját

A Ferrari hazai pályáján állíthatják be Schumi félelmetes rekordját

Lewis Ha­mil­ton négy si­ker­nél tart Mon­zá­ban.

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok német le­genda öt­ször nyert Mon­zá­ban, Lewis Ha­mil­ton négy si­ker­nél tart.

Dárdai Pál nagy dobásra készül, lázba jöttek a rajongók

Dárdai Pál nagy dobásra készül, lázba jöttek a rajongók

A Her­tha két győ­ze­lem­mel kezdte a sze­zont, még egy siker kéne a re­kord­be­ál­lí­tás­hoz.

A Her­tha 2016 után újra két győ­ze­lem­mel kezdte a sze­zont, még egy siker kéne a re­kord­be­ál­lí­tás­hoz.

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok brit szu­per­sztár be­ál­lí­totta a német le­genda egyik nagy re­kord­ját.

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok be­ál­lí­totta a német le­genda egyik nagy re­kord­ját. A Hun­ga­ror­ingre 17 pon­tos előnnyel ér­ke­zik a Mer­ce­des él­me­nője.

Hihetetlen videó! Egy perc alatt 26 dinnyét vág félbe a hasán ez a férfi

Hihetetlen videó! Egy perc alatt 26 dinnyét vág félbe a hasán ez a férfi

A férfi va­lódi meg­szál­lott, 500-szor sze­re­pel a Gu­in­ness-könyv­ben.

A vál­lal­kozó szel­lemű je­lölt meg­szál­lott re­kord-gyűjtő, 500-szor sze­re­pel a Gu­in­ness-könyv­ben.

Különleges magyar világrekord született

Különleges focis magyar világrekord született

Sz­tár­ja­ink ki­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tően si­ke­rült a csúcs­kí­sér­let.

Végre egy vá­lo­ga­tott si­ker­ről szá­mol­ha­tunk be! Sz­tár­ja­ink ki­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tően jött össze a csúcs­kí­sér­let.

Elképesztő rekord felé tart a sztárpár, eddig szinte senki sem húzta

Elképesztő rekord felé tart a sztárpár, eddig szinte senki sem húzta

Már hét éve vá­ló­fél­ben van­nak.

Már hét éve vá­ló­fél­ben van­nak, de még most is úgy tűnik, hogy nem fog si­ke­rülni meg­sza­ba­dul­niuk egy­más­tól.

Újabb rekordévet zárt a Gránit Bank 2017-ben

Újabb rekordévet zárt a Gránit Bank 2017-ben

Ki­emel­kedő ered­ménnyel zárta ta­valy a he­te­dik tel­jes üz­leti évét a GRÁNIT Bank.

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

A hét­vé­gén ha­tal­mas győ­zel­met ara­tott a TV2 hír­mű­sora.

Ha­tal­mas győ­zel­met ara­tott a TV2 hír­mű­sora.

Kétszeres magyar rekord született, nem hiszed el, miben

Kétszeres magyar rekord született, nem hiszed el, miben

Szent­pé­ter­vár a ma­gya­rokra fi­gyel.

Igaz, a ma­gyar lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott nincs ott az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­gon, de si­ke­rült el­ér­nünk, hogy Szent­pé­ter­vá­ron a ma­gya­rokra fi­gyel a világ.

Ilyen nincs! Majka és Curtis több világsztárt is túlszárnyalt!

Ilyen nincs! Majka és Curtis több világsztárt is túlszárnyalt!

Erre még nem volt példa...

Ma­jo­ros Péter újabb el­ké­pesztő re­kor­dot dön­tött, erre még nem volt példa a tör­té­ne­lem során...

Súlyos kérdéseket vet fel a múlt heti áramfogyasztási rekord

Súlyos kérdéseket vet fel a múlt heti áramfogyasztási rekord

Már­cius 2-án a hazai ener­gia­fel­hasz­ná­lás tör­té­nelmi csú­csot ért el

Már­cius 2-án a hazai ener­gia­fel­hasz­ná­lás tör­té­nelmi csú­csot ért el

Döbbenetes adat: Többéves rekord dőlt meg az éjjel Magyarországon

Döbbenetes adat: Többéves rekord dőlt meg az éjjel Magyarországon

Szerda reg­gelre 1 méter fölé hí­zott a ter­mé­sze­tes hó­ta­karó vas­tag­sága!

Szerda reg­gelre 1 méter fölé hí­zott a ter­mé­sze­tes hó­ta­karó vas­tag­sága!

Erre biztos nem számított Beyoncé, faképnél hagyta Cristiano Ronaldo

Erre biztos nem számított Beyoncé, faképnél hagyta Cristiano Ronaldo

Ilyenre még sosem volt példa. Nem csak a fo­ci­pá­lyán hal­lat ma­gá­ról az öt­szö­rös arany­lab­dás, négy­sze­res apa.

Mikulásgyár: kettő történelmi rekord a hétvégén és mégsem biztos, hogy elég

Mikulásgyár: kettő történelmi rekord a hétvégén és mégsem biztos, hogy elég

Szom­ba­ton 12.178 ki­lo­gramm, va­sár­nap 14.046 ki­lo­gramm ado­mány gyűlt a Mi­ku­lásGyár fő­hely­szí­nén

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

A svájci sztár 36 éve­sen újra vi­lág­első lesz, ennyi idő­sen erre még senki nem volt képes. Rög­tön egy másik re­kor­dot is be­ír­tak a neve mellé.

A svájci sztár 36 éve­sen újra vi­lág­első lesz, ennyi idő­sen erre még senki nem volt képes. Rög­tön egy másik re­kor­dot is be­ír­tak a neve mellé.

Megőrültek a rajongók, itthon is rekordot döntött az új Star Wars

Megőrültek a rajongók, itthon is rekordot döntött az új Star Wars

Ta­rolt Az utolsó Jedik: soha ennyi mo­zi­je­gyet nem adtak még el.

Ta­rolt Az utolsó Jedik: soha ennyi mo­zi­je­gyet nem adtak még el.

Erre tényleg csak ő képes: Majka mindenkit levert, már megint

Erre tényleg csak ő képes: Majka mindenkit levert, már megint

Maj­kát egy­sze­rűen kép­te­len­ség le­ta­szí­tani a trón­ról, mióta fel­ke­rült a vi­lág­há­lóra a Be­le­ha­lok című gi­ga­slá­ger.

200 ezer új hallgató a 103.9 Sláger FM-nél!

200 ezer új hallgató a 103.9 Sláger FM-nél!

Újabb 22 ezer fővel nö­velte hall­ga­tói tá­bo­rát Bu­da­pest ked­venc rá­di­ója.

El­ké­pesztő in­ten­zi­tás­sal, újabb 22 ezer fővel nö­velte hall­ga­tói tá­bo­rát Bu­da­pest ked­venc rá­di­ója a tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben.

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Szán­dé­ko­san fer­díti el a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett vissza.

Szán­dé­ko­san fer­díti el a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett vissza.

Magabiztosan nyert a TV2

Magabiztosan nyert a TV2

Csü­tör­tök este az I/I Azu­rák Csa­bá­val saját sáv­já­ban a tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben is maga mögé uta­sí­totta ver­seny­tár­sait.

Csü­tör­tök este az I/I Azu­rák Csa­bá­val saját sáv­já­ban a tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben is maga mögé uta­sí­totta ver­seny­tár­sait.

Így döntötte meg a Rubik-kocka-kirakás világrekordját egy fiatal - videó

Így döntötte meg a Rubik-kocka-kirakás világrekordját egy fiatal - videó

Hi­he­tet­len ered­mény pro­du­kált a 15 éves ame­ri­kai ti­né­dzser.

Hi­he­tet­len ered­mény pro­du­kált a 15 éves ame­ri­kai ti­né­dzser a hét­végi ver­se­nyen.

Hamilton megkönnyezte történelmi sikerét

Hamilton megkönnyezte történelmi sikerét

Be­ál­lí­totta Schu­m­a­cher re­kord­ját.

A brit szu­per­sztár be­ál­lí­totta Mi­chael Schu­m­a­cher re­kord­ját, a német le­genda csa­ládja azon­nal gra­tu­lált a Mer­ce­des él­me­nő­jé­nek.

Gondoltad volna? Minden idők legforróbb nyara búcsúzik

Gondoltad volna? Minden idők legforróbb nyara búcsúzik

Teli lesz­nek a stran­dok és a tó­par­tok or­szág­szerte ezen az utolsó au­gusz­tusi hét­vé­gén.

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Rob­ban az újabb fo­ci­bomba.

Máris rob­ban az újabb fo­ci­bomba. Még a Bar­ce­lo­ná­tól el­csak­li­zott bra­zil árá­nál is mé­lyeb­ben nyúl­nak a bur­nusz­zsebbe a pá­ri­zsi klub ve­ze­tői.

Megint tarolt a TV2: Rekordok döltek

Megint tarolt a TV2: Rekordok döltek

Az el­múlt hét év leg­szo­ro­sabb ered­mé­nyét hozta a má­jusi hónap.

Az el­múlt hét év leg­szo­ro­sabb ered­mé­nyét hozta a má­jusi hónap, mind­össze 4% pont volt a kü­lönb­ség a TV2 Cso­port és az RTL Cso­port tel­jes napos kö­zön­ség­ará­nya kö­zött.

Lesújtó hírt kapott a család: verseny közben hunyt el a sportoló

Lesújtó hírt kapott a család: verseny közben hunyt el a sportoló

A szo­morú hírt a rend­őr­ség és a ver­seny­tár­sak kö­zöl­ték a fe­le­sé­gé­vel. Vizs­gál­ják a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

A szo­morú hírt a rend­őr­ség és a ver­seny­tár­sak kö­zöl­ték fe­le­sé­gé­vel. Vizs­gál­ják a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

Országos babérokra tör a budapesti 103.9 Sláger FM

Országos babérokra tör a budapesti 103.9 Sláger FM

A 103.9 Slá­ger FM fenn­ál­lása óta re­kord hall­ga­tott­ság­gal, el­ké­pesztő gyor­sa­ság­gal nö­velte hall­ga­tói tá­bo­rát Bu­da­pes­ten és az or­szág­ban egy­aránt.

A 103.9 Slá­ger FM fenn­ál­lása óta re­kord hall­ga­tott­ság­gal, el­ké­pesztő gyor­sa­ság­gal nö­velte hall­ga­tói tá­bo­rát Bu­da­pes­ten és az or­szág­ban egy­aránt.

Sokkot kaptak a tévések amikor a pénisz-világrekorder letolta gatyáját

Sokkot kaptak a tévések amikor a pénisz-világrekorder letolta gatyáját

Pár éve még azon ke­ser­gett, hogy a nők messze el­ke­rü­lik..

Pár éve még azon ke­ser­gett, hogy a nők messze el­ke­rü­lik és még mun­kát sem kap...

Rekordkísérlet Budapesten! 104 éves volt a legidősebb résztvevő!

Rekordkísérlet Budapesten! 104 éves volt a legidősebb résztvevő!

Nem csak a húsz­éve­seké a világ, és ezt most meg is mu­tat­ták a szép­ko­rúak.

Nem csak a húsz­éve­seké a világ, és ezt most meg is mu­tat­ták a szép­ko­rúak és per­sze vé­dő­szent­jük, Sch­muck Andor is!

Világrekordra készül Schobert Norbert

Világrekordra készül Schobert Norbert

Scho­bert Nor­bert egy egye­dül­álló, nagy­sza­bású kez­de­mé­nye­zést indít el.

Scho­bert Nor­bert egy egye­dül­álló, nagy­sza­bású kez­de­mé­nye­zést indít el, mely­nek célja, hogy egy­szerre 2000 em­bert sza­ba­dít meg a túl­súly rab­sá­gá­tól.

Ő a legnagyobb szilikonmellű magyar nő!

Ő a legnagyobb szilikonmellű magyar nő!

Né­hány autót is le­pi­pál köb­cen­ti­ben.

A ki­sebb au­tó­kat is le­pi­pálja köb­cen­ti­ben, és ezek a képek két-három éve­sek. Ki tudja, volt-e azóta ope­rá­ció. Min­den­esetre nyo­moz­zuk!

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént.

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént, még a fő­sze­replő sem.

Döbbenet, ekkor vonulhat vissza Gera

Döbbenet, ekkor vonulhat vissza Gera Zoltán

A ma­gyar já­té­kos célba veszi Ki­rály Gábor re­kord­ját. A fo­cista édes­apja el­árulta azt is, hogy kit a tart a Fradi-já­té­kos leg­na­gyobb ki­hí­vó­já­nak.

A ma­gyar já­té­kos célba veszi Ki­rály Gábor re­kord­ját. A fo­cista édes­apja el­árulta azt is, hogy kit a tart a Fradi-já­té­kos leg­na­gyobb ki­hí­vó­já­nak.

Sikerült! Hosszú Katinka elérte, amit akart

Sikerült! Hosszú Katinka elérte, amit akart

Az úszó­há­ború kö­ze­pette el­érte a célt.

El­ké­pesztő az Iron Lady, egy­sze­rűen nincs előtte le­he­tet­len. Az úszó­há­ború kö­ze­pette el­érte a ki­tű­zött célt.

Az egész világ ezt a videót nézi! Te láttad már?

Az egész világ ezt a videót nézi! Te láttad már?

El­ké­pesztő si­ker­nek ör­vend.

Ko­runk egyik leg­nép­sze­rűbb pop­csa­pata, a Pen­ta­to­nix leg­újabb dala el­ké­pesztő si­ker­nek ör­vend, és ezen nem is cso­dál­ko­zunk.

Micsoda rekord, Dárdaiékat csodálja Németország

Micsoda rekord, Dárdaiékat csodálja Németország

Kép­te­len ott­hon hi­bázni a Her­tha Ber­lin. Dár­dai Pál fo­cis­tái meg is kap­ták méltó ju­tal­mu­kat.

Kép­te­len ott­hon hi­bázni a Her­tha Ber­lin. Dár­dai Pál fo­cis­tái meg is kap­ták méltó ju­tal­mu­kat.

Siker! 44 óra alatt döntötte meg a világrekordot Károly

Siker! 44 óra alatt döntötte meg a világrekordot Károly

Nincs nála jobb! Hi­he­tet­len ki­tar­tása meg­hozta a várva várt ered­ményt: a re­kor­de­rek név­so­rába írta bele magát.

Nincs nála jobb! Hi­he­tet­len ki­tar­tása meg­hozta a várva várt ered­ményt: a re­kor­de­rek név­so­rába írta bele magát. Egy óra 34 perc­cel tel­je­sí­tett job­ban, mint a ko­rábbi re­kor­der.

Nincs tovább: itt véget ér az életed!

Nincs tovább: itt véget ér az életed!

A vé­dő­ol­tá­sok­nak, az egyre ha­té­ko­nyabb gyógy­sze­rek­nek és a kor­sze­rűbb or­vosi el­lá­tás­nak kö­szön­he­tően egyre to­vább él­he­tünk. De...

A vé­dő­ol­tá­sok­nak, az egyre ha­té­ko­nyabb gyógy­sze­rek­nek és a kor­sze­rűbb or­vosi el­lá­tás­nak kö­szön­he­tően egyre to­vább él­he­tünk. De...

Megdöntötte a Csillagok háborúja rekordját a mamipornó

Megdöntötte a Csillagok háborúja rekordját a mamipornó

Az első napon töb­ben vol­tak kí­ván­csiak A sötét ötven ár­nya­la­tá­nak elő­ze­te­sére, mint Az éb­redő erő­ére.

Ez a kávé 18 órán át ébren tart!

Ez a kávé 18 órán át ébren tart!

Nem is adják ki min­den­ki­nek.

Egy ade­la­ide-i ká­vézó olyan kávét fej­lesz­tett ki a ven­dé­ge­i­nek, ami­ben nyolc­van­szor több koffein van, mint egy nor­mál eszp­resszó­ban. A ta­pasz­ta­la­taik sze­rint ti­zen­nyolc órán ke­resz­tül tartja ébren a ven­dé­ge­i­ket.

Hihetetlen: 2000 ember esett el egyszerre az utcán - videó

Hihetetlen: 2000 ember esett el egyszerre az utcán - videó

Meg­dön­töt­ték az élő do­minó vi­lág­re­kord­ját, több mint 2000 ember so­ra­ko­zott fel egy­más mö­gött az utcán.

Nem fogod elhinni, hány éves ez az anyuka, és hogy mi a titka!

Nem fogod elhinni, hány éves ez az anyuka, és hogy mi a titka!

Ern­es­tine Shep­herd nem vé­let­le­nül ke­rült be a re­kor­dok köny­vébe. Ámu­latba ejtő a hölgy.

Cserfes kislányok zúzzák szét a netet.

Cserfes kislányok zúzzák szét a netet.

Két nap alatt 15 mil­lió kat­tin­tás. An­na­bella és Vik­tó­ria min­den rossza­sá­got meg­csi­nál egy pár per­ces vi­de­ó­ban. Aztán az apjuk húzza a rö­vi­deb­bet.

Két nap alatt 15 mil­lió kat­tin­tás. An­na­bella és Vik­tó­ria min­den rossza­sá­got meg­csi­nál egy pár per­ces vi­de­ó­ban. Aztán az apjuk húzza a rö­vi­deb­bet.

Öreg Hölgy robbantott a piacon!

Öreg Hölgy robbantott a piacon!

Olasz­or­szág­ból jött a hír, amire aztán senki sem szá­mít­ha­tott.

Olasz­or­szág­ból jött a hír, amire aztán senki sem szá­mít­ha­tott. Erre vi­lág­szerte fel­kap­ják a fe­jü­ket, még Ga­reth Bale és Cris­ti­ano Ro­naldo is hü­le­dez­het.

Selena Gomez a szájába vett valamit, és mindenki megőrült

Selena Gomez a szájába vett valamit, és mindenki megőrült

Re­kor­dot dön­tött. Te érted?

Nem tud­juk meg­ma­gya­rázni, hogy miért imádja az egész világ a szí­nész-éne­kesnő fo­tó­ját, de az biz­tos, hogy re­kor­dot dön­tött. Te érted?

Eldőlt, újabb rekord lehet Király Gáboré

Eldőlt, újabb nagy nemzetközi rekord lehet Király Gáboré

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pusa jó eséllyel csúcs­tartó lesz Eu­ró­pá­ban. Ehhez csak pá­lyára kell lép­nie a fran­cia­or­szági Eb-n.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pusa jó eséllyel csúcs­tartó lesz Eu­ró­pá­ban. Ehhez csak pá­lyára kell lép­nie az Eb-n.

Új magyar csúcstartó a fociban

Új magyar csúcstartó a fociban

Ki­rály Gábor tör­té­nel­met írt, mától egye­dül ő a leg­több­szö­rös ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó. A kapus Ele­fánt­csont­part ellen ün­ne­pel.

Ki­rály Gábor tör­té­nel­met írt, mától egye­dül ő a leg­több­szö­rös ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó. A kapus Ele­fánt­csont­part ellen ün­ne­pel.

Negatív csúcsot döntött a csütörtöki időjárás! 32 éve nem volt ilyen!

Negatív csúcsot döntött a csütörtöki időjárás! 32 éve nem volt ilyen!

A fő­vá­ros­ban meg­dőlt a napi hi­deg­re­kord csü­tör­tö­kön - kö­zölte az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat a hon­lap­ján.

Rekordot döntött az időjárás, rémisztő kilátások hétvégére!

Rekordot döntött az időjárás, rémisztő kilátások hétvégére!

Hét­vé­gén akár fagy is lehet!

Soha nem volt még olyan meleg, mint már­ci­us­ban, ám az áp­ri­lisi idő­já­rás még tar­to­gat­hat meg­le­pe­té­se­ket. Hét­vé­gén akár fagy is lehet!

Scootert gyászoljuk, elpusztult a legöregebb cica

Scootert gyászoljuk, elpusztult a legöregebb cica

Har­minc évig élt a re­kor­der négy­lábú. Gaz­dája el­árulta a macska tit­kát, ho­gyan ma­radt meg so­káig egész­ség­ben.

Har­minc évig élt a re­kor­der négy­lábú. Gaz­dája el­árulta a macska tit­kát, ho­gyan ma­radt meg so­káig egész­ség­ben.

Negatív rekordot dönt a csütörtöki időjárás!

Negatív rekordot dönt a csütörtöki időjárás!

Drasz­ti­ku­san csök­ken a hő­mér­sék­let a hét má­so­dik fe­lé­ben, csü­tör­tökre egy hi­deg­front ér­ke­zik, mely­nek ha­tá­sára sok­felé ki­ala­kul­hat eső, zápor. A hét leg­hi­de­gebb napja lesz.

Drasz­ti­ku­san csök­ken a hő­mér­sék­let a hét má­so­dik fe­lé­ben, hi­deg­front ér­ke­zik, mely­nek ha­tá­sára sok­felé ki­ala­kul­hat eső, zápor.

Erőemelő szupernagyi: cekker helyett 108 kilós súly

Erőemelő szupernagyi: cekker helyett 108 kilós súly

Sosem késő el­kez­deni a spor­tot.

Sosem késő el­kez­deni a spor­tot. Egy ame­ri­kai asszony­ság 78 éve­sen van élete for­má­já­ban. Sok­szo­ros csúcs­tartó erő­eme­lés­ben.

Ha van szabad 16 órád, ezt ki ne hagyd!

Ha van szabad 16 órád, ezt ki ne hagyd!

Ju­ven­tus- és Buffon-fa­na­ti­ku­sok előny­ben, el­fog­lal­tak hát­rány­ban.

Ju­ven­tus- és Buffon-fa­na­ti­ku­sok előny­ben, el­fog­lal­tak hát­rány­ban. Az olasz csa­pat ki­ma­xolta vi­lág­klasszis ka­pu­sá­nak az ün­nep­lé­sét.

Brutális adat: rekordot döntött a kivégzettek száma a világban!

Brutális adat: rekordot döntött a kivégzettek száma a világban!

Köz­zé­tette a leg­újabb ada­to­kat az Am­nesty In­ter­na­tio­nal...

Köz­zé­tette a leg­újabb ada­to­kat az Am­nesty In­ter­na­tio­nal nevű em­ber­jogi szer­ve­zet. Az el­múlt 25 évben ta­valy vé­gez­ték ki a leg­több em­bert a föl­dön. És ez csak a hi­va­ta­los adat - nin­cse­nek benne töb­bek kö­zött az Isz­lám Állam vé­reng­zé­sei...