CÍMKE: 'régészeti lelet'
FRISS HÍREK

Mindent rosszul tudtunk: ősember múmiák cáfolják az őrült diétákat!

Mindent rosszul tudtunk: ősember múmiák cáfolják az őrült diétákat!

A mu­mifi­kált le­le­tek­nél ta­lált egész­ség­ügyi prob­lé­mák is­me­rete meg­ren­get­heti a táp­lál­ko­zás­ról al­ko­tott el­kép­ze­lé­se­in­ket.

Földönkívülieké lehet a 400 millió éves lelet!

Földönkívülieké lehet a 400 millió éves lelet!

For­du­ló­pont: újra kell ér­tel­mezni az em­be­ri­ség tör­té­nel­mét? Min­den­kép­pen ma­gya­rá­zatra vár a Kam­csatka-fél­szi­ge­ten fel­tárt ér­de­kes ré­gé­szeti lelet.

For­du­ló­pont: újra kell ér­tel­mezni az em­be­ri­ség tör­té­nel­mét? Min­den­kép­pen ma­gya­rá­zatra vár a Kam­csatka-fél­szi­ge­ten fel­tárt ér­de­kes ré­gé­szeti lelet.

2100 éves, laptopra utaló lelet került elő, és most nagyon vizsgálják

2100 éves, laptopra utaló lelet került elő, és most nagyon vizsgálják

Az idő­szá­mí­tás előtt­ről szár­mazó le­le­ten, igen­csak fur­csa rész­le­tet fe­dez­tek fel.Egyre ér­de­ke­sebb dol­gok de­rül­nek ki...

Több száz török kori sír lehet a Fővám térnél

Több száz török kori sír lehet a Fővám térnél

Ré­gé­szeti fel­tá­rás a Vá­sár­csar­nok­nál.

Meg­előző fel­tá­rás ke­re­té­ben dol­goz­nak a Nagy­vá­sár­csar­nok mel­lett a ré­gé­szek. A le­lő­he­lyen ha­ma­ro­san szál­loda, va­la­mint mély­ga­rázs épül.

Egy 800 éves mobiltelefont találtak meg?

Egy 800 éves mobiltelefont találtak?

Egy friss, szen­zá­ciós ré­gé­szeti lelet tartja láz­ban a vi­lá­got.

Egy friss, szen­zá­ciós ré­gé­szeti lelet tartja láz­ban a vi­lá­got. Egy 3500 éve hasz­nált jel­rend­szer bo­nyo­lítja to­vább a meg­fej­tést.

A most feltárt vámpírsírok halottai nem térhetnek vissza démonként

A most feltárt vámpírsírok halottai nem térhetnek vissza démonként

A len­gyel­or­szági Drawsko 17. szá­zadi te­me­tő­jé­ben fé­lel­me­tes sí­ro­kat tár­tak fel a ré­gé­szek.