CÍMKE: 'régészeti lelet'

Világszenzáció: aranyra bukkantak Szegednél!

Világszenzáció: Aranyra bukkantak Szegednél!

Csak­nem száz éve nem ta­lál­tak olyan arany­tár­gyat, mint amit egy Sze­ged kör­nyé­kén gom­bá­szó férfi adott le.

Csak­nem száz éve nem ta­lál­tak olyan arany­tár­gyat, mint amit egy Sze­ged kör­nyé­kén gom­bá­szó férfi adott le a na­pok­ban a köz­gyűj­te­mény­nek.

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai során.

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt.

Nem hiszed el, mit találtak egy társasház mélygarázsa építése közben!

Nem hiszed el, mit találtak egy társasház mélygarázsa építése közben!

Cso­dás ré­gé­szeti le­letre buk­kan­tak Né­met­or­szág déli ré­szén.

Cso­dás ré­gé­szeti le­letre buk­kan­tak Né­met­or­szág déli ré­szén.

Földönkívülieké lehet a 400 millió éves lelet!

Földönkívülieké lehet a 400 millió éves lelet!

For­du­ló­pont: újra kell ér­tel­mezni az em­be­ri­ség tör­té­nel­mét?

For­du­ló­pont: újra kell ér­tel­mezni az em­be­ri­ség tör­té­nel­mét? Könnyen lehet, de min­den­kép­pen ma­gya­rá­zatra vár a Kam­csatka-fél­szi­ge­ten fel­tárt ér­de­kes ré­gé­szeti lelet.

2100 éves, laptopra utaló lelet került elő, és most nagyon vizsgálják

2100 éves, laptopra utaló lelet került elő, és most nagyon vizsgálják

Egyre ér­de­ke­sebb dol­gok de­rül­nek ki...

Az idő­szá­mí­tás előtt­ről szár­mazó le­le­ten, igen­csak fur­csa rész­le­tet fe­dez­tek fel. És ahogy vizs­gá­lód­nak, egyre ér­de­ke­sebb dol­gok de­rül­nek ki... Tény­leg igaz, hogy már a régi gö­rö­gök is?

Egy 800 éves mobiltelefont találtak?

Egy 800 éves mobiltelefont találtak?

Egy friss, szen­zá­ciós ré­gé­szeti lelet tartja láz­ban a vi­lá­got. Egy 3500 éve hasz­nált jel­rend­szer bo­nyo­lítja to­vább a meg­fej­tést.

Több száz török kori sír lehet a Fővám térnél

Több száz török kori sír lehet a Fővám térnél

Meg­előző fel­tá­rás ke­re­té­ben dol­goz­nak a Nagy­vá­sár­csar­nok mel­lett a ré­gé­szek. A le­lő­he­lyen ha­ma­ro­san szál­loda, va­la­mint mély­ga­rázs épül.

Meg­előző fel­tá­rás ke­re­té­ben dol­goz­nak a Nagy­vá­sár­csar­nok mel­lett a ré­gé­szek. A le­lő­he­lyen ha­ma­ro­san szál­loda, va­la­mint mély­ga­rázs épül.

A most feltárt vámpírsírok halottai nem térhetnek vissza démonként

A most feltárt vámpírsírok halottai nem térhetnek vissza démonként

A len­gyel­or­szági Drawsko 17. szá­zadi te­me­tő­jé­ben fé­lel­me­tes sí­ro­kat tár­tak fel a ré­gé­szek.

Mindent rosszul tudtunk: ősember múmiák cáfolják az őrült diétákat!

Mindent rosszul tudtunk: ősember múmiák cáfolják az őrült diétákat!

A mu­mifi­kált le­le­tek­nél ta­lált egész­ség­ügyi prob­lé­mák kér­dé­se­ket vet­nek fel!

A mu­mifi­kált le­le­tek­nél ta­lált egész­ség­ügyi prob­lé­mák is­me­rete alap­ja­i­ban ren­get­heti meg az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás­ról al­ko­tott el­kép­ze­lé­se­in­ket. De vajon mit árul­nak el szá­munkra a mú­miák?

Ki nem találnád, mire bukkantak Kecskemét belvárosában!

Ki nem találnád, mire bukkantak Kecskemét belvárosában!

Sok min­dent ki­ás­hat­nak még ott.

A bel­vá­ros­ban szá­mí­tani le­he­tett kö­zép­kori le­le­tekre, az ép­ség­ben elő­ke­rült kút azon­ban a szak­em­be­re­ket is meg­lepte.