CÍMKE: 'régészet'

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai során.

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt.

Döbbenetes titkot rejt az Egyiptomban feltárt sír, elsápadt a kutató

Döbbenetes titkot rejt az Egyiptomban feltárt sír, elsápadt a kutató

A ta­pasz­talt ré­gé­szek iz­ga­lom­tól re­megő tér­dek­kel kö­ze­lí­tet­ték meg a 4200 éves sír­bol­tot.

A ta­pasz­talt ré­gé­szek iz­ga­lom­tól re­megő tér­dek­kel kö­ze­lí­tet­ték meg a 4200 éves sír­bol­tot.

Elképesztő régészeti felfedezés: Át kell írni Amerika történelmét?

Elképesztő régészeti felfedezés: Át kell írni Amerika történelmét?

A kü­lö­nös ré­gé­szeti le­le­te­ket ha­tal­mas igye­ke­zet­tel pró­bál­ják el­tűn­tetni a ré­gé­szek...

A kü­lö­nös ré­gé­szeti le­le­te­ket ha­tal­mas igye­ke­zet­tel pró­bál­ják el­tűn­tetni a ré­gé­szek...

Döntött a TV2 sztárja: nem tágít, megvalósítja régi álmát!

Döntött a TV2 sztárja: nem tágít, megvalósítja régi álmát!

A szí­nésznő imádja a mun­ká­ját, de van va­lami, ami hosszú ideje sze­re­pel a ba­kancs­lis­tá­ján.

Hatezer éves piramist találtak Kazahsztánban

Hatezer éves piramist találtak Kazahsztánban

Szen­zá­ciós fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek. Ré­gebbi, mint az egyip­tomi pi­ra­mi­sok!

Szen­zá­ciós fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek Ka­zahsz­tán­ban, a semmi kö­ze­pén.

Rejtélyes papirusz rántja le a leplet a piramisok építéséről!

Rejtélyes papirusz rántja le a leplet a piramisok építéséről!

A maga 4500 évé­vel a leg­ré­gibb lé­zető egyip­tomi kéz­irat. A Khe­opsz pi­ra­mis épí­té­sé­ben részt vett egyik mun­ka­fel­ügyelő fel­jegy­zé­seit tar­tal­mazza...

Krisztus korabeli vajat talált egy farmer a kertjében

Krisztus korabeli vajat talált egy farmer a kertjében

Kút­fú­rás köz­ben buk­kant a le­letre.

Két­ezer éves fo­gyasz­tásra al­kal­mas vaj­töm­böt ta­lált egy ír far­mer kút­fú­rás köz­ben.

Hátborzongató lelet: 80 megbilincselt csontvázra bukkantak!

Hátborzongató lelet: 80 megbilincselt csontvázra bukkantak!

Egy épít­ke­zést meg­előző ré­gé­szeti fel­tá­rást vé­gez­tek Athén bel­vá­ro­sá­ban.

Egy épít­ke­zést meg­előző ré­gé­szeti fel­tá­rást vé­gez­tek Athén bel­vá­ro­sá­ban. Még a ré­gé­szek is meg­döb­ben­tek azon a bor­zal­mas töm­ge­sí­ron, ami szinte az első ásó­nyo­mok után elő­ke­rült a föld­ből...

Brutális tömeggyilkosság nyomaira bukkantak a régészek!

Brutális tömeggyilkosság nyomaira bukkantak a régészek!

Több tucat le­gyil­kolt ember te­te­mét ta­lál­ták meg Kis­kun­majsa ha­tá­rá­ban.

A régészek is meglepődtek az 5 ezer éves ruhadarabon!

A régészek is meglepődtek az 5 ezer éves ruhadarabon!

70 évig egy rak­tár­ban po­ro­so­dott.

Az ősi ru­ha­da­ra­bot 70 évig őriz­get­tek a mú­ze­um­ban. Elő­ször csak rongy­ku­pac­nak hit­ték...

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

A hi­va­ta­los ré­gész szak­te­kin­té­lyek­nek rá kell jön­niük, hogy lé­tez­het­nek olyan dol­gok ebben a ré­gi­ó­ban, amik­ről el­kép­ze­lé­sük sincs.

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket? A hi­va­ta­los ré­gész szak­te­kin­té­lyek­nek rá kell jön­niük, hogy lé­tez­het­nek olyan dol­gok ebben a ré­gi­ó­ban, amik­ről el­kép­ze­lé­sük sincs.

10 lenyűgöző régészeti szenzáció 2015-ből!

10 lenyűgöző régészeti szenzáció 2015-ből!

A ta­va­lyi, a hi­he­tet­len fel­fe­de­zé­sek éve volt. Ezek­ből vá­lo­gat­tunk!

A ta­va­lyi, a hi­he­tet­len fel­fe­de­zé­sek éve volt. El­süllyedt ókori hajók, újabb me­ga­li­ti­kus kövek, érin­tet­len ősi sírok, el­ve­szett vá­ro­sok, mesés kin­csek...

Mamutcsontokat találtak a Tisza partján

Mamutcsontokat találtak a Tisza partján

Két kisfiú buk­kant rá a le­letre.

A több ezer éves cson­tokra két, ön­fe­led­ten ját­szó kisfiú buk­kant rá Rá­kó­czi­falva ha­tá­rá­ban. A le­le­te­ket ké­sőbb a Ti­sza­zugi Föld­rajzi Mú­ze­umba vit­ték.

Nem hiszed el, mire bukkantak a ház felújításakor!

Nem hiszed el, mire bukkantak a ház felújításakor!

Ré­gé­szeti hely­szín lett a nap­pa­li­ból.

Egy szimpla nyári ta­ta­ro­zás­nak in­dult, végül ré­gé­szeti hely­szín lett a csa­lád nap­pa­li­já­ból.