CÍMKE: 'recept'

Hihetetlen újdonság, így kovászold idén az uborkát

Hihetetlen újdonság, így kovászold idén az uborkát

Fan­tasz­ti­kus egész­sé­ges és íz­le­tes lesz idén a ko­vá­szos ubor­kád, ha egy apró dol­gon vál­toz­tatsz.

Ez a tavaszi finomság jobb a pogácsánál

Ez a tavaszi finomság jobb, mint a pogácsa

Néha a leg­egy­sze­rűbb éte­lek a leg­fi­no­mab­bak.

Néha a leg­egy­sze­rűbb éte­lek a leg­fi­no­mab­bak. Ezt a sós ha­rap­ni­va­lót ehe­ted ma­gá­ban

FRISS HÍREK

Könnyű, habos, epres álom - íme a tavasz legistenibb süteménye!

Könnyű, habos, epres álom - íme a tavasz legistenibb süteménye!

Szét­ol­vad a szád­ban ez a fan­tasz­ti­kus édes­ség - imádni fogja a csa­lád!

Szét­ol­vad a szád­ban ez a fan­tasz­ti­kus édes­ség - imádni fogja a csa­lád!

Süsd szódabikarbónával a rántott csirkét - életed legjobb étele lesz!

Süsd szódabikarbónával a rántott csirkét - életed legjobb étele lesz!

Esz­mé­let­len finom lesz az ebéd, ha ezt ki­pró­bá­lod.

Esz­mé­let­len finom lesz az ebéd, ha ezt ki­pró­bá­lod.

Több ezer gyerek született a bükki füvesember receptjével

Több ezer gyerek született a bükki füvesember receptjével

A bükki fü­ves­em­ber fel­aján­lotta a kor­mány­zat­nak, hogy tu­dá­sát a csa­lá­dok bő­ví­té­sé­nek szol­gá­la­tába ál­lítja.

Kiderült a mesterszakács titka: így lesz világbajnok a tésztaszószod!

Kiderült a mesterszakács titka: így lesz világbajnok a tésztaszószod!

A "világ leg­jobb­ja­ként" em­le­ge­tik ezt a tö­ké­le­tes már­tást. Íme a re­cept.

A "világ leg­jobb­ja­ként" em­le­ge­tik ezt a tö­ké­le­tes már­tást. Mu­tat­juk a re­cep­tet!

Az új divat a grillezett leves

Az új divat a grillezett leves

Már az is fur­csa, hogy va­laki a gril­len le­vest ké­szít.

Már az is fur­csa, hogy va­laki a gril­len le­vest ké­szít. Bár­mi­lyen hi­he­tet­le­nül hang­zik kezd el­ter­jedni ez a fő­zési mód­szer és egyre töb­ben csi­nál­nak ilyen le­vest.

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak.

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak, és egy év alatt több mint 176 mil­lió(!) elekt­ro­ni­kus re­cep­tet vál­tot­tak ki a ma­gya­rok.

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Ja­nu­ár­tól meg­vál­toz­tat­ták a sza­bá­lyo­kat: az or­vo­sok­nak még min­dig ki kell ad­niuk a papír re­cep­te­ket, nem elég az elekt­ro­ni­kus vál­to­zat. Meg­néz­tük, mi a hely­zet a ren­de­lők­ben.

Ja­nu­ár­tól meg­vál­toz­tat­ták a sza­bá­lyo­kat: az or­vo­sok­nak még min­dig ki kell ad­niuk pa­pí­ron is a re­cep­te­ket, nem elég az elekt­ro­ni­kus vál­to­zat. A Ri­post kör­be­járt a ren­de­lők­ben, és úgy tűnik, lassú az át­ál­lás: van­nak or­vo­sok, akik már nem akar­nak pa­pír­re­cep­tet írni, pedig még egy évig kö­te­lező, és sok beteg sem érti még a rend­szert.

Túltolták a gyógyszertárak a fájdalomcsillapítót, ez lett a vesztük

Túltolták a gyógyszertárak a fájdalomcsillapítót, ez lett a vesztük

Négy ma­gyar­or­szági gyógy­szer­tá­rat zár­atott be az OGYÉI.

Négy ma­gyar­or­szági gyógy­szer­tá­rat zár­atott be az OGYÉI. Vény nél­kül adtak ki gyógy­sze­re­ket.

Láttad ezt a receptet? Soha ne készítsd el, kiderült, hogy mérgező!

Láttad ezt a receptet? Soha ne készítsd el, kiderült, hogy mérgező!

A nép­szerű re­cept­gyűj­te­mény tele van óri­ási té­ve­dé­sek­kel - vi­lá­gí­tot­tak rá a szak­em­be­rek.

Szuper újdonság dinnyerajongóknak!

Szuper újdonság dinnyerajongóknak!

Imá­dod a gö­rög­dinnyét? Akkor ezt a sa­lá­tát neked ta­lál­ták ki.

Imá­dod a gö­rög­dinnyét? Akkor ezt a sa­lá­tát neked ta­lál­ták ki. Szu­per, nyári, di­é­tás re­cep­tet mu­ta­tunk. Ki­hagy­ha­tat­lan ez az étel, ha a va­ká­ció alatt is sze­ret­nél vi­gyázni az ala­kodra.

Bögrés lett a magyarok kedvenc édessége, sokkal gyorsabban elkészül

Bögrés lett a magyarok kedvenc édessége, sokkal gyorsabban elkészül

Fan­tasz­ti­kus re­cept­tel könnyít­jük meg a dol­god.

Fan­tasz­ti­kus re­cept­tel könnyít­jük meg a dol­god. Sokak ked­ven­cé­nek leg­egy­sze­rűbb el­ké­szí­tési mód­ját mu­tat­juk meg. Így lesz arany­színű, könnyű és fosz­lós a ga­luska! Íny­csik­lan­dozó fa­la­zok ke­rül­nek így az asz­talra.

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Cso­dá­jára jár a net ennek a kü­lön­le­ges fi­nom­ság­nak. Az íze is­teni, a lát­vány pedig egé­szen le­nyű­göző.

Cso­dá­jára jár a net ennek a kü­lön­le­ges fi­nom­ság­nak. Az íze is­teni, a lát­vány pedig egé­szen le­nyű­göző.

Szuper fogyást érhetsz el ezzel az olcsó magyar zöldséggel

Szuper fogyást érhetsz el ezzel a magyar zöldséggel

Egy­szerű, de nagy­szerű di­é­tás re­cep­te­ket mu­ta­tunk! Ha fogyni sze­ret­nél, nincs is ezek­nél az éte­lek­nél fi­no­mabb.

Egy­szerű, de nagy­szerű di­é­tás re­cep­te­ket mu­ta­tunk! Ha fogyni sze­ret­nél, nincs is ezek­nél az éte­lek­nél fi­no­mabb.

Trükkös magyar háziasszony: Őrület, miben teszi el télire az uborkát

Trükkös magyar háziasszony: Őrület, miben teszi el télire az uborkát

Itt a nyár, de máris ké­szül a téli sa­va­nyú­ság! És most mu­ta­tunk egy fan­tasz­ti­kus öt­le­tet. A mód­szer tö­ké­le­tes!

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Egy­szerű és is­te­nien finom!

Egy­szerű és is­te­nien finom! Ké­szíts liszt­men­te­sen piz­zát. Min­denki meg­di­cséri, aki meg­kós­tolja, ga­ran­tált a gyors siker! Kö­vesd a vi­deót!

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Mennyei finom pu­din­got sze­ret­nél ké­szí­teni? Íz­vi­lága egyedi, a cso­kis panna cot­tá­nak. Kós­told meg te is. Mu­tat­juk a re­cept­jét!

Mennyei csúcsvacsora: ilyen finom sajtos cukkinit még nem ettél

Mennyei csúcsvacsora: ilyen finom sajtos cukkinit még nem ettél

Az egész csa­lád imádni fogja eze­ket a cuk­ki­ni­go­lyó­kat, csak arra kell vi­gyázni, hogy neked is jus­son egy falat.

Ettől lesz igazán finom a hagymalevesed

Ettől lesz igazán finom a hagymalevesed

Ettől lesz igazán finom a hagymalevesed

A hagy­ma­le­ves az egyik leg­egy­sze­rűbb és leg­ol­csóbb fogás.

A hagy­ma­le­ves az egyik leg­egy­sze­rűbb és leg­ol­csóbb fogás. Ha nem vá­sá­rol­tál be külön le­ves­hez, akkor is el tudod ké­szí­teni, hi­szen ál­ta­lá­ban min­den ház­tar­tás­ban ott van­nak a hoz­zá­va­lók. Egy-két jó trük­kel pedig fe­lejt­he­tet­len fo­gássá te­he­ted!

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Va­ló­sá­gos ener­gia­bomba, me­rész és erős, férfias ízek­kel, tele ka­ló­ri­á­val, rá­adá­sul pár perc alatt el­ké­szít­he­ted!

Hosszú Katinkát már a magyar edzők sem értik

Hosszú Katinkát már a magyar edzők sem értik

Kép­te­le­nek meg­fej­teni a baj­noknő tit­kát, a ka­pi­tány ugyan­ak­kor nem félti az Iron Ladyt.

Kép­te­le­nek meg­fej­teni a baj­noknő tit­kát, a ka­pi­tány ugyan­ak­kor nem félti az Iron Ladyt.

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Gye­rek­ko­rod ked­venc fi­nom­sá­gát most ott­hon is na­gyon egy­sze­rűen el tudod ké­szí­teni.

Gye­rek­ko­rod ked­venc fi­nom­sá­gát most ott­hon is na­gyon egy­sze­rűen el tudod ké­szí­teni ennek a re­cept­nek a se­gít­sé­gé­vel.

Íme a 2017-es karácsony sztárja, amit nem lehet megunni

Íme a 2017-es karácsony sztárja, amit nem lehet megunni

Ez a cso­ko­lá­dés mousse va­lami egé­szen fen­sé­ges. Rab­jává válsz, és nem tudsz vele be­telni.

Megújult a melegszendvics: mutatjuk a legjobb ötleteket

Megújult a melegszendvics: mutatjuk a legjobb ötleteket

Unod már a ha­gyo­má­nyos me­leg­szend­vi­cse­ket? Ké­szíts ke­nyér­ha­jót! Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Hungarikum a gulyás! Itt a legjobb recept

Hungarikum a gulyás! Itt a legjobb recept

A gu­lyás­le­ves nem vé­let­le­nül lett a nem­zeti ele­de­lünk és a kül­föl­diek kö­ré­ben is a leg­nép­sze­rűbb fogás. Meg­mu­tat­juk a leg­nép­sze­rűbb re­cep­tet.

A gu­lyás­le­ves nem vé­let­le­nül lett a nem­zeti ele­de­lünk és a kül­föl­diek kö­ré­ben is a leg­nép­sze­rűbb fogás.

Ilyen jó hírt még nem hallottál a magyarországi Nutelláról

Ilyen jó hírt még nem hallottál a magyarországi Nutelláról

Meg­vál­toz­tat­ták a mo­gyo­ró­krém össze­te­vőit Ma­gyar­or­szá­gon! Ije­de­lemre semmi ok, az édes­szá­júak ér­té­ke­lik majd a vál­to­zást.

Megújult a töltött paradicsom, ilyen finom diétás ízbombát még nem ettél

Megújult a töltött paradicsom, ilyen finom diétás ízbombát még nem ettél

Ké­szítsd el ezt az is­te­nien finom ételt kevés hoz­zá­va­ló­ból, és il­leszd be a di­é­tádba.

Több országban is megváltoztatták a Nutella összetevőit, hazánk sem kivétel

Több országban is megváltoztatták a Nutella összetevőit, hazánk sem kivétel

Nem hiába rob­bant feb­ru­ár­ban az élel­mi­szer-bot­rány.

Nem hiába rob­bant feb­ru­ár­ban az élel­mi­szer-bot­rány, mi­sze­rint a leg­több ha­zánk­ban kap­ható ter­mék rosszabb mi­nő­ségű, mint nyu­ga­ton. Úgy tűnik, a Nu­tella lehet az első fecske. Igaz, a vál­to­zás el­gon­dol­kod­tató.

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Fel­for­ra­lod a fa­zék­ban a vizet, majd be­le­ra­kod a tész­tát? Ez a trükk jobb!

Fel­for­ra­lod a fa­zék­ban a vizet, majd be­le­ra­kod a tész­tát? Ez a trükk jobb mód­szer ennél...

Így lesz tökéletes a sült tökmag

Így lesz tökéletes a sült tökmag

Ne dobd ki a sü­tő­tök mag­ját, in­kább ké­szíts be­lőle is­teni finom, pi­rí­tott házi tök­ma­got! Mu­tat­juk a po­fon­egy­szerű re­cep­tet, rá­adá­sul az íze mér­föl­dek­kel veri a zacs­kós, bolti tök­ma­gét!

Ne dobd ki a sü­tő­tök mag­ját, in­kább ké­szíts be­lőle is­teni finom, pi­rí­tott házi tök­ma­got! Mu­tat­juk a po­fon­egy­szerű re­cep­tet, rá­adá­sul az íze mér­föl­dek­kel veri a zacs­kós, bolti tök­ma­gét!

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Ké­szí­tet­tél már kelt tész­tát?

Ké­szí­tet­tél már kelt tész­tát? Olyan tip­pet mu­ta­tott a múlt heti adás­ban az egyik ver­senyző, ami­től le­esett az ál­lunk.

Új trükk a konyhában! Megőrül a net a legfinomabb rántottáért!

Új trükk a konyhában! Megőrül a net a legfinomabb rántottáért!

Hi­he­tet­le­nül könnyű el­ké­szí­teni, és biz­to­san az egész csa­lád ked­vence lesz. Ki­a­dós reg­geli, rán­totta és bun­dás ke­nyér egy­ben.

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Nem sze­re­ted a ko­vi­ubi te­te­jén meg­pu­hult ke­nye­ret? Eset­leg liszt­ér­zé­keny vagy, de ked­ve­led ezt a sa­va­nyú­sá­got?

Hoppá! Dukai Regina hatalmas dekoltázzsal perregtet

Hoppá! Dukai Regina hatalmas dekoltázzsal perregtet

A mo­dell meg­lépte a vá­rat­lant...

A gyö­nyörű mo­dell meg­lépte a vá­rat­lant: szexi re­cep­tek­kel lát el min­ket a forró na­pokra.

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Ezt a fi­nom­sá­got iga­zán ér­de­mes ki­pró­bál­nod, könnyű étel.

Ezt a fi­nom­sá­got iga­zán ér­de­mes ki­pró­bál­nod, könnyű étel.

Hihetetlen tempóban kezd nőni a hajad ettől az egyszerű koktéltól

Hihetetlen tempóban kezd nőni a hajad ettől az egyszerű koktéltól

Az öre­ge­dés ter­mé­sze­tes fo­lya­mat, min­den­ki­nek el kell fo­gad­nia egy­szer, de mu­ta­tunk egy kok­télt.

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindenre jó

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindent készíthetsz belőle

Fan­tasz­ti­kus alap­anyag. Mu­ta­tunk hozzá né­hány egy­szerű, finom és egész­sé­ges re­cep­tet!

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Bo­lon­dítsd egy-két hoz­zá­va­ló­val

Bo­lon­dítsd egy-két szo­kat­lan hoz­zá­va­ló­val ezt a fi­nom­sá­got és hidd el, min­denki meg fogja nyalni mind a tíz ujját utána. Íz­leni fog min­den­ki­nek!

15 zseniális cukkinirecept, amit mindenki imád

15 zseniális cukkinirecept, amit mindenki imád

El­kez­dő­dött a cuk­ki­ni­sze­zon.

El­kez­dő­dött a cuk­ki­ni­sze­zon, csak úgy ont­ják a ker­tek ezt a zöld­sé­get, ami­ből ren­ge­teg fi­nom­ság ké­szít­hető. Édes, sós és di­é­tás re­cep­te­ket aján­lunk.

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

El­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laki meg­unja nyá­ron a fa­gyit, de ha mégis ez tör­tént veled, mu­ta­tunk egy re­cep­tet, ami­vel meg­bo­lon­dít­ha­tod egy ki­csit!

El­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laki meg­unja nyá­ron a fa­gyit, de ha mégis ez tör­tént veled, mu­ta­tunk egy re­cep­tet, ami­vel meg­bo­lon­dít­ha­tod egy ki­csit! Igazi fel­fris­sü­lés a forró na­po­kon, ga­ran­tál­tan a csa­lád ked­vence lesz! Rá­adá­sul esz­mé­let­len könnyű el­ké­szí­teni.

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Ne állj meg egy re­cept­nél!

Ne állj meg egy re­cept­nél, a vég­te­len­sé­gig va­ri­ál­ható ez a fan­tasz­ti­kus, és nem mel­les­leg egész­sé­ges reg­geli! Mu­ta­tunk né­hány va­ri­á­ciót.

Eszméletlen ropogós lett a malacsült, íme a titok!

Eszméletlen ropogós lett a malacsült, íme a titok!

Íny­csik­landó, za­ma­tos, rop­pa­nós.

Íny­csik­landó, za­ma­tos, kívül mégis szu­per rop­pa­nós ez a sült. Mu­tat­juk, mitől ilyen is­teni.

Itt az új diétás csoda: Isteni finom karcsúsító szuperkeksz

Itt az új diétás csoda: Isteni finom karcsúsító szuperkeksz

Ez a rág­csál­ni­való egy­szerű me­sé­sen finom.

Ez a rág­csál­ni­való egy­szerű me­sé­sen finom. El­ké­szí­tése könnyű, ala­kod pedig egy­ál­ta­lán nem bánja!

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

Itt a spe­nót­sze­zon, ebből a zöld­ség­ből nem csak fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk.

Itt a spe­nót­sze­zon, de sze­ren­csére ebből a zöld­ség­ből nem csak fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk. Reg­ge­lire és va­cso­rára is remek spe­nó­tos fi­nom­sá­gok ke­rül­het­nek az asz­talra. Min­det ki lehet pró­bálni, nem fogsz csa­lódni.

Sosem gondolnád, hogy ez az összetevő életed legjobb rántottáját adja

Sosem gondolnád, hogy ez az összetevő életed legjobb rántottáját adja

Mu­tat­juk az iz­gal­mas és szu­per re­cep­tet.

Meg fogsz le­pődni, ha ki­de­rül, mi­lyen tit­kos össze­tevő az, ami­től to­jás­rán­tot­tád fan­tasz­ti­ku­san finom lesz.

Itt a szuperpanír, ami nem hizlal! Durván roppanós lett a rántott hús

Itt a szuperpanír, ami nem hizlal! Durván roppanós lett a rántott hús

Bűn­tu­dat nél­kül ehe­ted és na­gyon finom: íme a meg­újult rán­tott hús, amit imádni fogsz!

Bűn­tu­dat nél­kül ehe­ted és na­gyon finom: íme a meg­újult rán­tott hús, amit imádni fogsz!

Semmi cukor: Elolvad a szádban ez az isteni csokoládés bögresüti

Semmi cukor: Elolvad a szádban ez az isteni csokoládés bögresüti

Belül lágy és kré­mes. Kérsz?

Ez a mennyei fi­nom­ság belül lágy és kré­mes, kívül rop­pa­nós, és pont olyan cso­dás az íze, mint amennyire könnyű el­ké­szí­teni.

Íme a világ 7 legjobb szalonnás receptje

Íme a világ 7 legjobb szalonnás receptje

A sza­lon­ná­val ké­szült éte­le­ket szinte fű­sze­rezni sem kell.

A sza­lon­ná­val ké­szült éte­le­ket szinte fű­sze­rezni sem kell, hi­szen ön­ma­gá­ban is cso­dá­la­tos íz­har­mó­niát ered­mé­nyez, ha a ba­cont hú­sok­kal, zöld­sé­gek­kel, vagy akár gyü­mölccsel pá­ro­sít­juk. Íme, a leg­jobb re­cep­tek:

Mennyei, olaszos paradicsomleves - rabja leszel, ha megkóstolod!

Mennyei, olaszos paradicsomleves - rabja leszel, ha megkóstolod!

Mind­össze 5 hoz­zá­va­ló­ból ké­szít­he­ted el ezt az is­teni, egész­sé­ges és könnyű le­vest. Az egész csa­lád imádni fogja!

Mind­össze 5 hoz­zá­va­ló­ból ké­szít­he­ted el ezt az is­teni, egész­sé­ges és könnyű le­vest. Az egész csa­lád imádni fogja!

Isteni, fűszeres karfiollevessel ints búcsút a plusz kilóknak

Isteni, fűszeres karfiollevessel ints búcsút a plusz kilóknak

Za­ma­tos, könnyű, lak­tató, és mégis iga­zán tö­ké­le­tes társ a di­é­tád­ban.

Za­ma­tos, könnyű, lak­tató, és mégis iga­zán tö­ké­le­tes társ a di­é­tád­ban. Ez a leves te­li­ta­lá­lat!

Ez a világbajnok csirke-recept felrobbantotta a netet

Ez a világbajnok csirke-recept felrobbantotta a netet

Őrült finom, rend­kí­vül egy­szerű és iga­zán kü­lön­le­ges! Cso­dás ízek, is­teni ebéd.

Készítsd el olcsón Szily Nóra mennyei receptjét!

Készítsd el olcsón Szily Nóra mennyei receptjét!

A kony­há­ban is cso­dákra képes!

A si­ke­res mű­sor­ve­zető a kony­há­ban is cso­dákra képes! Főzz együtt vele, és mind a tíz ujjad meg­nya­lod az íz­le­tes fogás után!

Készítsd el fillérekből Fodor Zsóka ízletes menüjét!

Készítsd el fillérekből Fodor Zsóka ízletes menüjét!

A nép­szerű szí­nésznő nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is cso­dákra képes! Magdi anyus főzt­jé­nél nincs is jobb!

A nép­szerű szí­nésznő nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is cso­dákra képes! Magdi anyus főzt­jé­nél nincs is jobb! Rá­adá­sul a pénz­tár­cá­dat is kí­méli!

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

Egész­sé­ges, di­é­tás, finom és könnyen el­ké­szít­hető. Ez a ke­nyér egé­szen fan­tasz­ti­kus!

Készítsd el fillérekből Esztergályos Cecília ízletes menüjét!

Készítsd el fillérekből Esztergályos Cecília ízletes menüjét!

Főzz együtt vele!

Az Új­szín­ház mű­vész­nője el­ké­pesz­tően te­het­sé­ges a kony­há­ban is! Hét­vé­gére kü­lön­le­ges és olcsó me­nü­vel ké­szül! Főzz együtt vele!

Készítsd el fillérekből Détár Enikő ízletes menüjét!

Készítsd el fillérekből Détár Enikő ízletes menüjét!

A nép­szerű szí­nésznő nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is el­ké­pesztő ala­kí­tásra képes!

A nép­szerű szí­nésznő nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is el­ké­pesztő ala­kí­tásra képes! Ha ezt a menüt el­ké­szí­ted, meg­nya­lod utána mind a tíz ujjad!

Fillérekből elkészítheted Demcsák Zsuzsa szilveszteri menüjét!

Fillérekből elkészítheted Demcsák Zsuzsa szilveszteri menüjét!

A csi­nos mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően ügye­sen bánik a fa­ka­nál­lal is!

A csi­nos mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően ügye­sen bánik a fa­ka­nál­lal is! Ha el­ké­szí­ted ezt az újévi re­cep­tet, meg­nya­lod mind a tíz ujjad!

2016 legmesésebb karácsonyi sütijei: íme a net kedvenc receptjei!

2016 legmesésebb karácsonyi sütijei: íme a net kedvenc receptjei!

Még nem tudod, mit süss? Vagy sze­ret­nél va­lami újat ki­pró­bálni? Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat!

Filléres menü: Készítsd el Balázs Klári mennyei receptjét!

Filléres menü: Készítsd el Balázs Klári mennyei receptjét!

Igazi kony­ha­tün­dér!

Korda György fe­le­sége nem csak a szín­pa­don képes el­káp­ráz­tatni a kö­zön­sé­get: igazi kony­ha­tün­dér!

5 szuper diétás téli köret: Ezt edd krumpli helyett és fogyni fogsz!

5 szuper diétás téli köret: Ezt edd krumpli helyett és fogyni fogsz!

Di­é­tá­ban a köret az egyik leg­na­gyobb mumus, mivel túl sok szén­hid­rá­tot tar­tal­maz. De meg­mu­tat­juk, ho­gyan he­lyet­te­sítsd!

Extra ropogós rántott csirke pikáns bundában, olaj nélkül!

Extra ropogós rántott csirke pikáns bundában, olaj nélkül!

Ez a re­cept le­nyű­gözi majd az egész csa­lá­dot. És még egész­sé­ges is!

2 hét alatt 3 kilót olvaszt le rólad az immunerősítő, reggeli csodaital

2 hét alatt 3 kilót olvaszt le rólad az immunerősítő, reggeli csodaital

Éh­gyo­morra kor­tyolj be­lőle reg­ge­lente egy csé­szé­vel: fan­tasz­ti­kus hatás!

Éh­gyo­morra kor­tyolj el be­lőle min­den reg­gel egy csé­szé­vel, és fan­tasz­ti­kus a hatás!

Fillérekből elkészítheted Gombos Edina isteni menüjét!

Fillérekből elkészítheted Gombos Edina isteni menüjét!

Most te is vele főz­hetsz!

A Flo­ri­dá­ban élő mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően íz­le­tes fo­gá­so­kat tesz a csa­ládi asz­talra! Most te is vele főz­hetsz!

Megújult a citromos pite: Isteni pohárkrém lett belőle

Megújult a citromos pite: isteni pohárkrém lett belőle

Min­den­nél fi­no­mabb ez a po­hár­krém!

Ez a klasszi­kus desszert méltó le­zá­rása lehet egy ün­nepi me­nü­sor­nak. Min­den­nél fi­no­mabb is­teni po­hár­krém, káp­ráz­tasd el vele a csa­lá­do­dat!

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Az el­ma­rad­ha­tat­lan bejgli tö­ké­le­tes­sé­gé­hez íme a leg­főbb trük­kök.

Az el­ma­rad­ha­tat­lan bejgli tö­ké­le­tes­sé­gé­hez íme a leg­főbb trük­kök.

Ezt imádni fogod: mézeskalács karácsonyra cukor és fehér liszt nélkül!

Ezt imádni fogod: mézeskalács karácsonyra cukor és fehér liszt nélkül!

Il­la­tos ka­rá­cso­nyi fi­nom­ság.. Ez­út­tal pedig még egész­sé­ges is!

Il­la­tos fi­nom­ság, mely kö­te­lező eleme a ka­rá­csony­nak. Ez­út­tal pedig még egész­sé­ges is!

Diétás lett a lasagna: felejtsd el a tésztát, jobbat mutatunk

Diétás lett a lasagna: felejtsd el a tésztát, jobbat mutatunk

Pró­báld ki, és a rabja le­szel!

Most fi­gyelj, ezt a la­sagnát nem csak bün­tet­le­nül ehe­ted, de mind a tíz ujjad meg­nya­lod utána, olyan finom! Pró­báld ki, és a rabja le­szel!

Fillérekből elkészítheted Szulák Andrea vasárnapi menüjét!

Fillérekből elkészítheted Szulák Andrea vasárnapi menüjét!

Az el­is­mert szí­nésznő mennyei fo­gá­so­kat képes va­rá­zsolni az asz­talra pil­la­na­tok alatt!

Igazi zsírgyilkos ez a forró, isteni leves! Imádni fogod, ha megkóstolod

Igazi zsírgyilkos ez a forró, isteni leves! Imádni fogod, ha megkóstolod

Ki ne hagyd a sze­zon leg­fi­no­mabb krém­le­ve­sét!

Ki ne hagyd a sze­zon leg­fi­no­mabb krém­le­ve­sét! Át­me­le­gít, fo­gyaszt és fen­sé­ge­sen finom!

Eszméletlen finom a legújabb saláta: Ismerd meg a cowboy kaviárt!

Eszméletlen finom a legújabb saláta: Ismerd meg a cowboy kaviárt!

Végre egy sa­láta, ami­től tény­leg jól lak­hatsz! Csupa-csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból ké­szül, fan­tasz­ti­kus ízek­kel! Mu­tat­juk a re­cep­tet!

Végre egy sa­láta, ami­től tény­leg jól lak­hatsz! Csupa-csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból ké­szül, fan­tasz­ti­kus ízek­kel! Mu­tat­juk a re­cep­tet!

A legjobb zsírégető finomság: hódít a brokkolis palacsinta

A legjobb zsírégető finomság: hódít a brokkolis palacsinta

Íme egy szu­per­di­é­tás pa­la­csin­ta­re­cept, ami nem csak is­teni finom, de a brok­ko­li­nak kö­szön­he­tően extra zsír­égető is!

Íme egy szu­per­di­é­tás pa­la­csin­ta­re­cept, ami nem csak is­teni finom, de a brok­ko­li­nak kö­szön­he­tően extra zsír­égető is! Mu­tat­juk, ho­gyan va­rá­zsol­ha­tod ezt a mennyei reg­ge­lit az asz­ta­lodra, és ezen­túl soha többé nem aka­rod majd más­képp el­ké­szí­teni a pa­la­csin­tát!