CÍMKE: 'rb leipzig'

Újabb elismerés, álomcsapatban védhet a magyar kapus

Újabb elismerés, álomcsapatban védhet a magyar kapus

Sorra kapja az el­is­me­ré­se­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa, Gu­lá­csi Péter.

52 milliós buli vár éjjel a két magyar válogatott focistára

52 milliós buli vár éjjel a két magyar válogatott focistára

Gu­lá­csi és Orbán éle­tük meccsére ké­szül­nek a Bayern Mün­chen el­leni Német Kupa-dön­tő­ben.

FRISS HÍREK

Fájdalmas vallomás: nehéz napokat élt át a magyar focisztár

Nehéz napokat élt át a magyar focisztár

Gu­lá­csi Péter biz­tos benne, hogy a nagy­pa­pája fent­ről to­vábbra is szur­kol neki.

Gu­lá­csi Péter biz­tos benne, hogy a nagy­pa­pája fent­ről to­vábbra is szur­kol neki. Az RB Le­ip­zig ka­pusa a csa­lád­tag­ja­i­val együtt pró­bál a szépre em­lé­kezni.

Kipakolt a magyar fociválogatott sztárja a bíróról

Kipakolt a magyar fociválogatott sztárja a bíróról

A siker da­cára is bosszan­ko­dik.

Nem jel­lemző Gu­lá­csira, de most na­gyon ki­akadt a já­ték­ve­zető vi­sel­ke­dése miatt. A siker da­cára is bosszan­ko­dik.

Durva, mit műveltek az ellenfél ultrái a magyar válogatott focistákkal

Durva, mit műveltek az ellenfél ultrái a magyar válogatott focistákkal

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte éjjel Gu­lá­csit, Or­bánt és csa­pat­tár­sa­i­kat.

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte éjjel Gu­lá­csit, Or­bánt és csa­pat­tár­sa­i­kat.

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Eu­rópa egyik leg­jobb­já­nak lát­ják vá­lo­ga­tot­tunk osz­lo­pát. Ez nem üres duma, be­szé­de­sek a sta­tisz­ti­kák.

Lőw Zsolt visszatér Lipcsébe, Neymar és Mbappé is megy vele

Lőw Zsolt visszatér Lipcsébe, Neymar és Mbappé is megy vele

Gu­lá­csiék vi­lág­sztá­rok ellen ját­sza­nak.

Gu­lá­csi Péter és Willi Orbán nyá­ron vi­lág­sztá­rok ellen játsz­hat hazai pá­lyán. Mindez a ma­gyar edző­nek kö­szön­hető.

Áll a bál, botrány volt Gulácsiék meccsén

Áll a bál a Bundesligában, óriási botrány volt Gulácsiék meccsén

Még a hazai ve­ze­tő­ket is ki­akasz­totta a saját szur­ko­lóik műve. Több el­kö­ve­tőt őri­zetbe vet­tek. Na­gyon túl­lőt­tek a célon.

Még a hazai ve­ze­tő­ket is ki­akasz­totta a saját szur­ko­lóik műve. Több el­kö­ve­tőt őri­zetbe vet­tek.

Nehéz éjszakája lesz Dárdai Pálnak, komoly pofont kapott

Nehéz éjszakája lesz Dárdai Pálnak, komoly pofont kapott

A Her­tha 5-0-ra ki­ka­pott az RB Le­ip­zig ven­dé­ge­ként, Gu­lá­csi Péter és Willi Orban vé­gig­ját­szotta a mér­kő­zést.

A Her­tha 5-0-ra ki­ka­pott az RB Le­ip­zig ven­dé­ge­ként, Gu­lá­csi és Willi Orban vé­gig­ját­szotta a mér­kő­zést.

A magyar Puszta hősét ünnepli Németország

A magyar Puszta hősét ünnepli Németország

Mind­két csa­pat edzője mél­tatta.

Or­bánt mél­tatta mind­két csa­pat edzője a Bun­des­liga ma­gyar rang­adója után. Nem akár­mi­lyen bra­vúrt haj­tott végre a pá­lyán...

Óriási örömhír, ennél boldogabb már nem is lehetne a magyar focista

Óriási örömhír, ennél boldogabb már nem is lehetne a magyar focista

Gu­lá­csi Péter szom­ba­ton győz­tes csa­pat tagja volt a német baj­nok­ság­ban, de még csak ez­után jött a java.

Gulácsit ünneplik, szenzációs formában tér haza

Gulácsit ünneplik, szenzációs formában tér haza

Remek tel­je­sít­ményt nyújt a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Remek tel­je­sít­ményt nyújt a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Nagy bukás, Thomas Doll erre fogta a vereséget

Nagy bukás, Thomas Doll erre fogta a vereséget

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi edzője nagy ve­re­ségbe sza­ladt bele első meccsén a Han­no­ver edző­je­ként.

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi edzője nagy ve­re­ségbe sza­ladt bele első meccsén a Han­no­ver edző­je­ként.

Marco Rossi aggódhat, megsérült a válogatott alapembere

Marco Rossi aggódhat, megsérült a válogatott alapembere

A Han­no­ver-RB Le­ip­zig mér­kő­zés­sel kez­dő­dött a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 20. for­du­lója.

A Han­no­ver-RB Le­ip­zig mér­kő­zést ren­dez­tek pén­te­ken.

Gulácsi aggódhat, semmis lehet a lipcsei megállapodás

Gulácsi aggódhat, semmis lehet a lipcsei megállapodás

Új hely­zet állt elő a német klub­nál.

Új hely­zet állt elő a német lab­da­rú­gó­klub­nál. Hiába be­szél­tek meg jó előre min­den vitás kér­dést a ma­gyar ka­pus­sal és ve­tély­tár­sa­i­val?

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a szom­bati foly­ta­tást.

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság foly­ta­tá­sát.

Elképesztő siker, Gulácsi a legszűkebb világelitbe került

Elképesztő siker, Gulácsi a legszűkebb világelitbe került

A leg­job­bak kö­zött jegy­zik a nevét.

Gu­lá­csi Péter tel­je­sít­mé­nyét újabb in­ter­ne­tes oldal is­merte el. Az RB Le­ip­zig ka­pu­sá­nak nevét a leg­job­bak kö­zött jegy­zik.

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Ma­gyar össze­csa­pás a Bun­des­li­gá­ban.

Ma­gyar össze­csa­pás lesz szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ti­ze­dik for­du­ló­já­ban.

Óriási elismerés, erre büszke lehet a magyar kapus

Óriási elismerés, erre büszke lehet a magyar kapus

Gu­lá­csi Péter, az RB Le­ip­zig ka­pusa re­me­kelt az őszi idény­ben, el­is­mer­ték a tel­je­sít­mé­nyét.

Gu­lá­csi Péter, az RB Le­ip­zig ka­pusa re­me­kelt az őszi idény­ben, el­is­mer­ték a tel­je­sít­mé­nyét.

Egész Németország csodálja a magyar sztár feleségét

Egész Németország csodálja a magyar sztár feleségét

Gu­lá­csi Péter csa­pata ka­rá­cso­nyi par­ti­jára vitte el ma­gá­val Diát, aki ki­emel­ke­dik a német fo­cis­ta­fe­le­sé­gek kö­zött is.

Gulácsi Péter csalódott, ez az oka

Gulácsi Péter csalódott, ez az oka

A Le­ip­zig ko­moly vé­delmi hibát kö­ve­tően 1-0-ra ka­pott ki.

A Le­ip­zig ko­moly vé­delmi hibát kö­ve­tően 1-0-ra ka­pott ki a Wolfs­burg ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó Bun­des­liga szom­bati já­ték­nap­ján.

Világhírű fociedző gratulált a magyar válogatottnak

Világhírű fociedző gratulált a magyar válogatottnak

Sze­rinte si­ke­rül­het el­ér­nie a célt Marco Rossi meg­erő­sö­dött csa­pa­tá­nak.

Sze­rinte si­ke­rül­het el­ér­nie a célt Marco Rossi meg­erő­sö­dött csa­pa­tá­nak. Újonc ke­ret­tag já­té­ko­sá­ról is be­szélt.

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Jó a meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban. Egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk to­vábbi sor­sá­ról ta­lál­gat a Bild.

Jó a ma­gyar kapus meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban. Egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk to­vábbi sor­sá­ról ta­lál­gat a Bild.

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

A Lip­cse le­győzte a Hoffen­hei­met.

Két ma­gyar já­té­kos ke­rült szembe egy­más­sal a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak meccsén.

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Törött vázáknak köszönhetjük a válogatott új sztárját

Törött vázáknak köszönhetjük a válogatott új sztárját

Be­mu­tat­juk Marco Rossi ta­pasz­talt újon­cát, Willi Or­bant. Ma­gyar ka­ra­tés az édes­apja.

Be­mu­tat­juk Marco Rossi ta­pasz­talt újon­cát, Willi Or­bant. Ma­gyar ka­ra­tés az édes­apja, gye­rek­ként Hrut­káé­kért ra­jon­gott.

Döbbenet, világrekordot dönt a magyar fociedző

Döbbenet, világrekordot dönt a magyar fociedző

Lőw Zsolt a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát. Óri­ási össze­get fi­zet­nek érte.

Lőw Zsolt a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát. Óri­ási össze­get fi­zet­nek érte.

Magyar focista a BL-döntős sztárcsapatban? Így lehetséges

Magyar focista a BL-döntős sztárcsapatban? Így lehetséges

Ké­zen­fekvő meg­ol­dás lenne. So­rol­juk az ér­ve­ket, ami­ért össze­jö­het a nagy iga­zo­lás.

Neymar a Balatonra készül? Üzent a magyar edző

Neymar a Balatonra készül? Üzent a magyar edző

Szen­zá­ció a lát­ha­tá­ron.

Könnyen lehet, hogy pár napon belül be­je­len­tik a nyár szen­zá­ci­ó­ját a ma­gyar fut­ball­ban.

Neymar is Lipcsébe mehet Lőw Zsoltért cserébe

Neymar is Lipcsébe mehet Lőw Zsoltért cserébe

Nem csak pénzt kér­nek a né­me­tek a PSG-től a ma­gyar edző­ért. Va­ló­já­ban ez az immár több mint egy hó­napja tartó hu­za­vona oka?

Nem csak pénzt kér­nek a né­me­tek a PSG-től a ma­gyar edző­ért. Va­ló­já­ban ez az immár több mint egy hó­napja tartó hu­za­vona oka?

Kiderült, min múlik, hogy Neymar edzője lehessen Lőw Zsolt

Kiderült, min múlik, hogy Neymar edzője lehessen Lőw Zsolt

Nem csoda, hogy még té­pe­lő­dik. Két nagy le­he­tő­ség kö­zött kell vá­lasz­ta­nia, rá­adá­sul ott van­nak az ér­zel­mek is...

Nem csoda, hogy még té­pe­lő­dik. Két nagy le­he­tő­ség kö­zött kell vá­lasz­ta­nia, rá­adá­sul ott van­nak az ér­zel­mek is...

Lőw Zsolt elárulta, ekkor dönt a PSG-ről

Lőw Zsolt elárulta, ekkor dönt a PSG-ről

Az RB Le­ip­zig ma­gyar má­sod­edzője tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Az RB Le­ip­zig ma­gyar má­sod­edzője tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ekkor ha­tá­roz arról, hogy me­lyik csa­pat­nál foly­tatja.

Sorsfordító döntés, senkire sem kíváncsi a magyar fociedző

Sorsfordító döntés, senkire sem kíváncsi a magyar fociedző

Nagy lé­pésre szánja rá magát?

Nagy lé­pésre szánja rá magát a ma­gyar lab­da­rúgó tré­ner? Több óri­ási le­he­tő­ség közül vá­laszt­hat, szinte ga­ran­tált az elő­re­lé­pés.

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw.

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw Zsolt. A fi­a­tal szak­em­berre több szem­pont­ból is nehéz, mégis irigy­lésre méltó dön­tés vár.

Magyar sztárt gyalázott a tévés, óriási a botrány

Magyar sztárt gyalázott a tévés, óriási a botrány

Még neki állt fel­jebb a trá­gár­ság után.

Még neki állt fel­jebb, mi­u­tán ki­de­rült, hogy trá­gár sza­vak­kal il­lette az RB Le­ip­zig vesz­tes fo­cis­táit.

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Nagy di­lemma előtt áll a te­het­sé­ges tré­ner. Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

El­bu­kott a Her­tha.

Szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 33., utolsó előtti for­du­ló­ját ját­szot­ták.

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak.

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára. Dár­dai Pál Hert­hája bra­vú­ros győ­zel­met ara­tott a Frank­furt ott­ho­ná­ban.

Lőw Zsolt reagált, ő lesz a PSG edzője?

Lőw Zsolt reagált, ő lesz a PSG edzője?

A Bild sze­rint az RB Le­ip­zig lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak má­sod­edzője, Lőw Zsolt a pá­ri­zsi sztár­csa­pat­hoz ke­rül­het. Tho­mas Tu­chel se­gí­tője lehet.

A Bild sze­rint az RB Le­ip­zig lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak má­sod­edzője a pá­ri­zsi sztár­csa­pat­hoz ke­rül­het. A Ri­post utol­érte a ma­gyar sport­em­bert, aki re­a­gált a plety­kákra.

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Gulácsiék az Európa-liga miatt bukhatják el a BL-t

Gulácsiék az Európa-liga miatt bukhatják el a BL-t

Nehéz hely­zet­ben a Le­ip­zig.

A ket­tős ter­he­lést egyre ne­he­zeb­ben bírja a Le­ip­zig. A hét­vé­gén a Bayern Mün­chent fo­gadja a ta­va­lyi év meg­le­pe­tés­csa­pata a Bun­des­li­gá­ban.

Magyar edző lehet Neymar főnöke Párizsban

Magyar edző lehet a világ legértékesebb játékosának, Neymarnak a főnöke Párizsban

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra. Hogy dönt a fi­a­tal szak­em­ber?

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra. A nagy kér­dés per­sze az, hogy vajon mi­képp dönt a fi­a­tal szak­em­ber ebben az iz­gal­mas hely­zet­ben?

Itt a teljes igazság, Gulácsi cáfolja a híreszteléseket

Itt a teljes igazság, Gulácsi cáfolja a híreszteléseket

Még hogy az ün­nep­lésbe sé­rült bele? Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk volt az El-nyol­cad­döntő ma­gyar hőse - nem is akár­hogy!

Még hogy az ün­nep­lésbe sé­rült bele? Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk volt az Eu­rópa-liga-nyol­cad­döntő ma­gyar hőse - nem is akár­ho­gyan!

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Mé­re­tes sze­repe van a si­ke­rek­ben.

Mé­re­tes sze­re­pet vál­lal az RB Le­ip­zig si­ke­re­i­ben a csa­pat má­sod­edzője, a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa, Lőw Zsolt.

Csókról szó sem volt, reagált a botrányra a magyar sztáredző

Csókról szó sem volt, reagált a botrányra a magyar sztáredző

Ko­moly szó­pár­baj ala­kult ki.

Ko­moly szó­pár­baj ala­kult ki a ma­gyar tré­ner és a Na­poli sztár­csa­tára kö­zött. Lo­renzo In­signe meg­lepő do­log­gal vá­dolta meg Lőw Zsol­tot.

Súlyos kritika, ezzel büntették szurkolóik Gulácsiékat

Súlyos kritika, ezzel büntették szurkolóik Gulácsiékat

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar fo­cis­ták az Eu­rópa-li­gá­ban, mind­két he­lyen van re­mény a to­vább­ju­tásra.

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar fo­cis­ták az Eu­rópa-li­gá­ban, mind­két he­lyen van re­mény a to­vább­ju­tásra.

Óriási esély, magyarok törnek Európa csúcsára

Óriási esély, magyarok törnek Európa csúcsára

Óri­ási le­he­tő­ség előtt áll az RB Le­ip­zig a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban. A Gu­lá­csi Pé­ter­rel fel­álló német csa­pat a Na­po­lit fo­gadja.

Óri­ási le­he­tő­ség előtt áll az RB Le­ip­zig a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban. A Gu­lá­csi Pé­ter­rel fel­álló német csa­pat a Na­po­lit fo­gadja.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­vé­gén.

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­végi for­du­ló­ban. A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa de­cem­ber­ben hosszab­bí­totta meg a szer­ző­dé­sét a lip­csei együt­tes­sel.

Meglepő hír, Gulácsi újabb riválist kaphat

Meglepő hír, Gulácsi Péter újabb riválist kaphat

Fi­a­tal já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig.

Ko­rábbi után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig. Még az is lehet, hogy előbb köl­csön­ad­ják.

Elmaradt a találkozás, hoppon maradt Szalai és Gulácsi

Elmaradt a találkozás, hoppon maradt Szalai és Gulácsi

Nem volt a pá­lyán egy­szerre a Bun­des­liga két ma­gyarja. Ha tét­le­nül is, de leg­alább Sza­lai örül­he­tett.

Elátkozták Gulácsiékat: újabb borzalmas tragédiára derült fény

Elátkozták Gulácsiékat: újabb tragédiára derült fény

Halál ár­nyéka vetül a német fut­ball­sta­di­onra.

Halál ár­nyéka vetül a sta­di­onra. Né­hány nap múl­tán megint ször­nyű hírt kür­tölt vi­lággá a német fo­ci­klub.

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka.

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka, egy­más után aratja a si­ke­re­ket az RB Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat.

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Gulácsi csodát tett, így feledtette a Svájc elleni bakikat

Gulácsi csodát tett, így feledtette a Svájc elleni bakikat

Be­vette Dort­mun­dot az RB Le­ip­zig. Gu­lá­csi Péter bra­vú­ros tel­je­sít­mé­nye is kel­lett a si­ker­hez.

Be­vette Dort­mun­dot az RB Le­ip­zig. Gu­lá­csi Péter bra­vú­ros tel­je­sít­mé­nye is kel­lett a si­ker­hez. Nagy so­ro­zat sza­kadt meg.

Idén is lesz magyar dobogós a német Bundesligában?

Idén is lesz magyar dobogós a német Bundesligában?

Újabb jó év vár­hat honfi­tár­sa­inkra.

Dár­dai Pál és Petry Zsolt, Gu­lá­csi Péter és Lőw Zsolt, va­la­mint Sza­lai Ádám is meg­pró­bálja a bra­vúrt a német baj­nok­ság­ban.

Gulácsi újra Angliában? Reagált a kapus a bombahírre

Gulácsi újra Angliában? Reagált a kapus a bombahírre

Vá­lo­ga­tot­tunk az asz­talra csap.

Vá­lo­ga­tot­tunk az asz­talra csap. Nem csak a szer­ző­dé­sé­ből hát­ra­lévő idő nem stim­mel, a Be­ní­tez-hívás hírét is helyre teszi.

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista. Nem is té­ved­nek, va­ló­ban hi­á­nyoz­nak az igazi klasszi­sok!

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista. Nem is té­ved­nek, va­ló­ban hi­á­nyoz­nak az igazi klasszi­sok! Hol van már Lisz­tes Krisz­tián, Dár­dai Pál, vagy éppen a mac­kó­ga­tyás Ki­rály Gábor?

Elbocsátó szép üzenet, senkinek nem kell a magyar focista?

Elbocsátó szép üzenet, senkinek nem kell a magyar focista?

Né­met­or­szág után Dá­ni­á­ban is ku­dar­cot val­lott a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás.

Né­met­or­szág után Dá­ni­á­ban is ku­dar­cot val­lott a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás.

Bejutott a BL-be a magyar kapus. Vagy mégsem?

Bejutott a BL-be a magyar kapus. Vagy mégsem?

Az RB Le­ip­zig a ta­bella sze­rint be­ju­tott a Baj­no­kok Li­gá­jába. Kér­dés, hogy mit szól ehhez az UEFA.

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők.

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők, so­ro­zat­ban ha­tod­szor kap­tak ki az ott­ho­nuk­tól távol. Sza­lai csa­pata nyert, de nem a ma­gyar csa­tár lőtte a győz­tes gólt.

Összejátszhat két csapat a Bajnokok Ligájában?

Összejátszhat két csapat a Bajnokok Ligájában?

Így cse­lezte ki a két Red Bull-csa­pat az UEFA tiltó sza­bá­lyait. Mi lesz, ha egy­más ellen ját­sza­nak a test­vér­klu­bok?

Így cse­lezte ki a két Red Bull-csa­pat az UEFA tiltó sza­bá­lyait. Mi lesz, ha egy­más ellen ját­sza­nak a test­vér­klu­bok?

Bajba kerül válogatott focistánk, súlyos UEFA-büntetés fenyeget

Bajba kerül válogatott focistánk, súlyos UEFA-büntetés fenyeget

Hiába szár­nyal a leg­ma­gya­rabb német csa­pat a Baj­no­kok Li­gája felé?

Hiába szár­nyal a leg­ma­gya­rabb német csa­pat a Baj­no­kok Li­gája felé?

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a szom­bati RB Le­ip­zig-Wolfs­burg meccsen a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Nem tud­ták meg­men­teni a szur­koló éle­tét.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a szom­bati RB Le­ip­zig-Wolfs­burg meccsen a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Nem tud­ták meg­men­teni a szur­koló éle­tét.

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi Péter meccs­ről meccsre a német baj­nok­ság­ban.

Óriási a balhé a német fociban

Óriási a balhé a német fociban

Szé­gyen, ami a rang­adón a le­lá­tón és az utcán tör­tént.

Szé­gyen, ami a dort­mundi Bun­des­liga-rang­adón a le­lá­tón és az utcán tör­tént. Ma­gya­rok is érin­tet­tek, Gu­lá­csi Péter és Lőw Zsolt is kö­zel­ről látta.

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus.

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus, meg is lát­szott a vég­ered­mé­nyen. Huszti Sza­bolcs sé­rü­lés miatt nem ját­szott, talán, nem is bánta.

Dárdai és Lőw már alig beszélnek: "Nem akarunk hazudozni"

Dárdai és Lőw már alig beszélnek: "Nem akarunk hazudozni"

Ré­góta igazi jó ba­rá­tok, de...

Kö­ze­leg a ma­gyar csúcs­rang­adó a német Bun­des­li­gá­ban. A kis­pa­do­kon ülő honfi­tár­sa­ink rég­óta igazi jó ba­rá­tok, de...

Dárdai kiakadt: botrány a magyarok csúcsrangadóján

Dárdai kiakadt: botrány a magyarok csúcsrangadóján

El­ha­tá­ro­ló­dott a Her­tha.

Nem elég a ve­re­ség, még a szur­ko­lók is hi­báz­tak. El­ha­tá­ro­ló­dott a Her­tha a gusz­tus­ta­lan hú­zás­tól, re­a­gált mind­két szak­em­ber.

Gulácsiék simán elintézték Dárdai Hertháját

Gulácsiék simán elintézték Dárdai Hertháját

A ma­gyar ka­pus­nak alig volt dolga.

A ma­gyar ka­pus­nak alig volt dolga a mér­kő­zé­sen, csa­pata pedig újra az élre állt a Bun­des­li­gá­ban.

Ezt elszúrták, visszasírják a magyar kapust Liverpoolban!

Ezt elszúrták, visszasírják a magyar kapust Liverpoolban!

Könnyen lehet, hogy Gu­lá­csi Pé­ter­rel na­gyobb esé­lye lenne a baj­noki címre az FC Li­ver­pool­nak.

Könnyen lehet, hogy Gu­lá­csi Pé­ter­rel na­gyobb esé­lye lenne a baj­noki címre az FC Li­ver­pool­nak.

Elárulta a titkát a német bajnokság magyar hőse

Elárulta a titkát a német bajnokság magyar hőse

Gu­lá­csi így vé­dett bün­te­tőt.

Vá­lo­ga­tott ka­pu­sunk így vé­dett bün­te­tőt a Bun­des­liga-rang­adón. Gu­lá­csi Péter ezzel az első helyre se­gí­tette az újonc­csa­pa­tot.

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Újabb si­kert ara­tott az RB Le­ip­zig.

Újabb si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban az RB Le­ip­zig, és ebben vas­ta­gon benne volt Gu­lá­csi Péter.

Kulisszatitkok, így készül a magyaros német éllovas

Kulisszatitkok, így készül a magyaros német éllovas

Fre­i­burg­ban őriz­heti meg első he­lyét az év meg­le­pe­tés­csa­pata, az RB Le­ip­zig pén­te­ken Né­met­or­szág­ban.

Fre­i­burg­ban őriz­heti meg első he­lyét az év meg­le­pe­tés­csa­pata, az RB Le­ip­zig pén­te­ken Né­met­or­szág­ban.

Csoda Németországban, Gulácsiék beérték a Bayernt

Csoda Németországban, Gulácsiék beérték a Bayernt

Az újonc lip­cse­iek a Ma­in­zot sem kí­mél­ték.

Az újonc lip­cse­iek a Ma­in­zot sem kí­mél­ték. A ma­gyar kapus ez­út­tal is re­me­kelt, már csak gól­kü­lönb­ség­gel jobb a cím­védő.

Gulácsi válogatott formában tolt ki Dárdaival

Gulácsi válogatott formában tolt ki Dárdaival

Ismét na­gyot al­kot­tak.

A Bun­des­liga újonca ismét na­gyot al­ko­tott, vá­rat­lan si­ke­ré­vel már do­bo­gón van az RB Le­ip­zig.

Király Gábor utódja stoppolta le Európa gólgyárát

Király Gábor utódja stoppolta le Európa gólgyárát

A Dort­mund 17 gólt lőtt 3 meccsen.

A Dort­mund hen­ge­rel mos­tan­ság, az el­múlt három meccsen 17 gólt lőtt. Utol­jára Gu­lá­csi Péter tudta meg­óvni a ka­pu­ját a fe­kete-arany tá­ma­dá­sok­tól.

Magyar vert magyart a Bundesligában

Magyar vert magyart a Bundesligában

Ritka pil­la­nat a német baj­nok­ság­ban. Gu­lá­csi Péter és Kle­in­heis­ler László a pá­lyán ta­lál­ko­zott. Hi­he­tet­len, de úgy tűnik, hogy egy újonc csa­pat lesz a Bayern leg­na­gyobb el­len­fele.

Ritka pil­la­nat a német baj­nok­ság­ban. Gu­lá­csi Péter és Kle­in­heis­ler László a pá­lyán ta­lál­ko­zott. Hi­he­tet­len, de úgy tűnik, hogy egy újonc csa­pat lesz a Bayern leg­na­gyobb el­len­fele. Hol­nap is lesz olyan, hogy egy ma­gyar tör­het bor­sot egy másik honfi­tár­sunk orra alá.