CÍMKE: 'rágalmazás'

Újabb rágalmazási per Márki-Zay ellen

Újabb rágalmazási per Márki-Zay ellen

Szabó Bá­lint jo­gász három pert is in­dí­tott.

Szabó Bá­lint jo­gász három rá­gal­ma­zási pert is in­dí­tott a vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter ellen.

Folytatódik a harc a Fiestában, valaki nagyot fog bukni

Folytatódik a harc a Fiestában, valaki nagyot fog bukni

To­vább gyű­rű­zik a bot­rány a 2000-es évek si­ker­csa­pata körül. A ze­ne­kar két tagja hét évvel ez­előtt ve­szett össze.

To­vább gyű­rű­zik a bot­rány a 2000- es évek si­ker­csa­pata körül. A ze­ne­kar két tagja hét évvel ez­előtt ve­szett össze, azóta foly­tat­ták külön úton foly­tat­ják.

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. A szí­nész most tény­leg be­rá­gott.

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. A szí­nész most tény­leg be­rá­gott.

Elmaradt Sarka Kata és B. A. botránypere

Elmaradt Sarka Kata és B. A. botránypere

El­vi­leg az ele­jé­től in­dult volna újra Kata és a ma már civil éle­tet élő egy­kori szép­ség­ki­rálynő "te­le­fo­nos" pere, de hiba csú­szott a gé­pe­zetbe.

El­vi­leg az ele­jé­től in­dult volna újra Kata és a ma már civil éle­tet élő egy­kori szép­ség­ki­rálynő "te­le­fo­nos" pere, de hiba csú­szott a gé­pe­zetbe.

Nótár Mary veszített: Nem lesz per L.L. Junior ellen!

Nótár Mary veszített: Nem lesz per L.L. Junior ellen!

De­cem­ber­ben bal­héz­tak össze.

Az éne­kesnő egy de­cem­beri bot­rány során ug­rott neki a rap­per­nek, si­ker­te­le­nül.

Aradszky László őrjöng: Hitelrontás, amit művelnek velem!

Aradszky László őrjöng: Hitelrontás, amit művelnek velem!

Gya­lá­zat, amit el­kö­vet­tek el­lene!

A 81 éves éne­kes sze­rint könnyen rá­me­hetne a kar­ri­erje is a durva plety­kára!

Betelt a pohár, feljelenti a rágalmazóit Molnár Anikó!

Betelt a pohár, feljelenti a rágalmazóit Molnár Anikó!

Leg­utóbb Havas Hen­rik sér­tette vérig az ál­lat­védő hí­res­sé­get.

Leg­utóbb Havas Hen­rik sér­tette vérig az ál­lat­védő hí­res­sé­get, aki úgy dön­tött, jogi lé­pé­se­ket tesz.

Betelt a pohár: nagy bajba kerülhet a Charlie Hebdo

Betelt a pohár: nagy bajba kerülhet a Charlie Hebdo

A föld­ren­gés súj­totta Amat­rice város ön­kor­máy­zata fel­je­len­tette a fran­cia sza­ti­ri­kus lapot.

Ez már sok! Sarka Kata elvette Puzsér maradék eszét is?

Ez már sok! Sarka Kata elvette Puzsér maradék eszét is?

Tel­je­sen be­le­csa­va­ro­dott Hajdú Péter iránt ér­zett kont­rol­lá­lat­lan dü­hébe.

Durva vita robbant ki Bajor Imre gyógyítója körül!

Durva vita robbant ki Bajor Imre gyógyítója körül!

El­ké­pesztő kom­ment­há­ború vette kez­de­tét, ami egy idő után rá­gal­ma­zásba ment át.

Bálint Antónia: rágalmaznak Hajdúék!

Bálint Antónia: rágalmaznak Hajdúék!

Re­a­gált Ton­csi a ma reg­geli cím­lapra.

Re­a­gált Ton­csi a ma­i­cím­lapra. Nála is össze­jö­ve­tel volt, nem ivott al­ko­holt és nem hívta Haj­dúé­kat.