CÍMKE: 'rádió1'

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Lehet hinni benne és per­sze le­he­tünk szkep­ti­ku­sak is a kér­dés­ben...

Az évtized szemétségét követték el élőben Balázsék

Az évtized szemétségét követték el élőben Balázsék

A hazai rá­di­ó­zás egyik leg­job­ban si­ke­rült "al­jas­sá­gát" agyal­ták ki és haj­tot­ták végre szerda reg­gel.

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Tenya a teg­napi nyílt színi fa..ozás után ke­mé­nyen vissza­vá­gott Fri­dá­nak.

Tenya a teg­napi nyílt színi fa..ozás után ke­mé­nyen vissza­vá­gott Fri­dá­nak.

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben!

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben!

Élő adásban tett nagy bejelentést L.L. Junior

Élő adásban tett nagy bejelentést L.L. Junior

Hi­he­tet­len, de hu­sza­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli a Fe­kete Vonat slá­gere, a Hol van az a lány. Ebből az al­ka­lom­ból új kön­tösbe búj­tat­ták a dalt, amit a dj, Dr. Béres kez­de­mé­nye­zett.

Hi­he­tet­len, de hu­sza­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli a Fe­kete Vonat slá­gere, a Hol van az a lány. Ebből az al­ka­lom­ból új kön­tösbe búj­tat­ták a dalt.

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Újra se­gí­tet­tek a beteg kisfi­ú­nak.

Do­mi­nik a Cso­da­lámpa Ala­pít­vány se­gít­sé­gé­vel né­hány hete járt Ba­lázs­ék­nál a Rá­dió1 stú­di­ó­já­ban.

Félreérthető videó: de mit művel a kezével Vadon Jani?

Félreérthető videó: de mit művel a kezével Vadon Jani?

Dur­ván két­ér­telmű fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a rá­diós mű­sor­ve­ze­tő­ről. Ezt lát­nod kell!

Dur­ván két­ér­telmű fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a rá­diós mű­sor­ve­ze­tő­ről. Ezt lát­nod kell!

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Bár ko­ráb­ban nem ter­vez­ték, hogy a világ másik felén ta­lál­koz­nak, de ha már így ala­kult, meg­né­zik ki a jobb.

Sebestyén Balázs: Találkozunk a pokolban...

Sebestyén Balázs: Találkozunk a pokolban...

...ezt üzente ra­jon­gó­i­nak.

...ezt üzente ra­jon­gó­i­nak, majd egy laza moz­du­lat­tal az óceán mé­lyére ve­tette magát.

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Se­bes­tyén Ba­lázs fo­ga­dott Maj­ká­val, de ve­szí­tett.

Se­bes­tyén Ba­lázs fo­ga­dott Maj­ká­val, de ve­szí­tett, így egy héten át azt kell ten­nie, amit a rap­per kér tőle. Nehéz fel­adat, ám a rá­dió­hall­ga­tók ga­ran­tál­tan jól szó­ra­koz­nak Ba­lázs meg­pró­bál­ta­tá­sain. Máris mu­tat­juk, mire kény­sze­rült a nép­szerű rá­diós.

Különös kényszeréről vallott Sebestyén Balázs

Különös kényszeréről vallott Sebestyén Balázs

Sokak szá­mára lehet is­me­rős a mű­sor­ve­ze­tőt is igá­jába vonó kény­szer, amin kép­te­len ural­kodni.

Sokak szá­mára lehet is­me­rős a mű­sor­ve­ze­tőt is igá­jába vonó kény­szer, amit a fris­sen mo­sott szál­lo­dai tö­röl­kö­zők lát­vá­nya vált ki.

Készül a visszatérésre Demcsák Zsuzsa

Készül a visszatérésre Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak be­szélt a ter­ve­i­ről.

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak be­szélt a ter­ve­i­ről.

Majka végre választ kapott: Csak "hiszti" amit csinál?

Majka végre választ kapott: Csak "hiszti" amit csinál?

Majka Évek óta fe­sze­geti a kér­dést...

Majka Évek óta fe­sze­geti a kér­dést: Miért nem játsszák gi­ga­slá­ge­reit a rá­diók? Úgy érzi mil­li­ó­kat húz­nak ki a zse­bé­ből a mel­lő­zés­sel. Itt a vá­lasz!

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak, és egy héten át ke­res­ték já­té­ko­suk­nak a meg­fe­lelő part­nert egy ro­man­ti­kus hét­vé­gé­hez.

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak, és egy héten át ke­res­ték já­té­ko­suk­nak a meg­fe­lelő part­nert egy ro­man­ti­kus hét­vé­gé­hez.

Elképesztő változáson ment át Sebestyén Balázs

Elképesztő változáson ment át Sebestyén Balázs

Sze­ret min­dent ki­pró­bálni.

Ba­lázsék arról is hí­re­sek, hogy sze­ret­nek maguk ki­pró­bálni min­den trendi örült­sé­gét, ami fel­üti a fejét a vi­lág­ban.

Keményen megbüntették Rákóczi Ferit: Mutatjuk!

Keményen megbüntették Rákóczi Ferit: Mutatjuk!

Kü­lö­nös mas­kara!

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tője el­vesz­tette a fo­ga­dást! Kü­lö­nös mas­ka­rá­ban kel­lett ve­zet­nie a hétfő reg­geli adást!

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre...

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­man tri­at­lon baj­nok­sá­gon.