CÍMKE: 'rablás'

Sokkoló részletek: gyónás után összeverték a táti plébánost

Sokkoló részletek: gyónás után összeverték a táti plébánost

A plé­bá­nos­tól a gyó­nás után pénzt kö­ve­telt a tá­madó.

A plé­bá­nos­tól a gyó­nás után pénzt kö­ve­telt a tá­madó.

Félelmetes jelenetek Dunaújvárosban: Kiraboltak egy dohányboltot

Félelmetes jelenetek Dunaújvárosban: Kiraboltak egy dohányboltot

A csuk­lyás el­kö­ve­tő­ről a bolt biz­ton­sági ka­me­rája fel­vé­telt ké­szí­tett.

A csuk­lyás el­kö­ve­tő­ről a bolt biz­ton­sági ka­me­rája fel­vé­telt ké­szí­tett.

Késsel rontottak a világsztárra, és a rendőrök sem kímélték

Késsel rontottak a világsztárra, és a rendőrök sem kímélték

Nem volt jó napja az angol lab­da­rú­gó­nak, akire az utcán tá­mad­tak rá.

Nem volt jó napja az angol lab­da­rú­gó­nak, akire az utcán tá­mad­tak rá.

Aljas, amit két férfi és egy nő művelt Budapesten, egy bokornál

Aljas, amit két férfi és egy nő művelt Budapesten, egy bokornál

A bu­da­pesti rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy azo­no­sí­tani tud­ják az egyik fi­a­talt!

Rémes, amit egy utassal műveltek a budapesti buszmegállóban

Rémes, amit egy utassal műveltek a budapesti buszmegállóban

Egy férfi meg­ütött és ki­ra­bolt egy busz­meg­ál­ló­ban vá­ra­kozó utast.

Egy férfi meg­ütött és ki­ra­bolt egy busz­meg­ál­ló­ban vá­ra­kozó utast a XV. ke­rü­let­ben.

Fegyverrel támadt tanárára egy magyar diák, hihetetlen, mit akart

Fegyverrel támadt tanárára egy magyar diák, hihetetlen, mit akart

A fi­a­tal pénzt kö­ve­telt a ta­ná­rá­tól, így sze­rette volna el­érni a ka­ma­szos cél­ját. Ko­moly bajba ke­rül­het...

Brutális támadás áldozata lett egy diák: a tüdejéből vették ki a fogát

Brutális támadás áldozata lett egy diák: a tüdejéből vették ki a fogát

Egy rabló úgy meg­ütötte az utcán a di­á­kot, hogy a foga a tü­de­jébe ju­tott.

Egy rabló úgy meg­ütötte az utcán a di­á­kot, hogy a foga a tü­de­jébe ju­tott.

Hajtóvadászat indult, szörnyű események zajlottak le a reptéren Albániában

Hajtóvadászat indult, szörnyű események zajlottak le a reptéren Albániában

El­ra­bol­tak egy pénz­szál­lít­mányt, a tet­te­sek egyi­két agyon­lőt­ték.

El­ra­bol­tak egy pénz­szál­lít­mányt.

Rémálommá vált az autóvásárlás a vevő számára Csepelen

Rémálommá vált az autóvásárlás a vevő számára Csepelen

Az el­adót végül a rend­őrök vit­ték el.

Vá­rat­lan, ám annál kel­le­met­le­nebb meg­le­pe­tés érte a vevőt a cse­peli ta­lál­kán. Az autó el­adó­ját végül a rend­őrök vit­ték el bi­lincs­ben.

Döbbenet, a nyílt utcán tépte ki több gyerek kezéből is a telefont egy váci tini

Döbbenet, a nyílt utcán tépte ki több gyerek kezéből is a telefont egy váci tini

A ti­né­dzsert a köz­te­rü­let-fel­ügye­lők fog­ták le, mi­u­tán két kis­gye­rek­től is el­vette a te­le­font.

A nap lúzere: kirabolta a bankot, de menekülés közben elhagyta a pénzt

A nap lúzere: kirabolta a bankot, de menekülés közben elhagyta a pénzt

Mo­tor­ral me­ne­kült a tett hely­szí­né­ről, ám út­köz­ben el­hagyta a zsák­mányt.

Egy férfi ra­bolt ki csü­tör­tö­kön dél­után fél ötkor egy ban­kot a po­zso­nyi Sa­ra­tovská ut­cá­ban. Mo­tor­ral me­ne­kült a tett hely­szí­né­ről, ám út­köz­ben el­hagyta a zsák­mányt.

Szörnyű támadásról jött hír, egy kismamát bántalmaztak a tinédzserek

Szörnyű támadásról jött hír, egy kismamát bántalmaztak a tinédzserek

A nő és a baba a cso­dá­val ha­tá­ros módon túl­élte a tá­ma­dást.

A nő és a baba a cso­dá­val ha­tá­ros módon túl­élte a tá­ma­dást.

Most közölték: Elfogták a férfit, aki kirabolta Hajas László üzletét

Most közölték: Elfogták a férfit, aki kirabolta Hajas László üzletét

A 26 éves tet­tes feb­ruár 12-én te­relte el az eladó fi­gyel­mét.

A 26 éves tet­tes feb­ruár 12-én te­relte el az eladó fi­gyel­mét az ele­gáns budai üz­let­ben.

Vascsővel támadtak egy nőre Budapesten

Vascsővel támadtak egy nőre Budapesten

Ittas ál­la­pot­ban ko­pog­ta­tott be a nő la­ká­sába.

Ittas ál­la­pot­ban ko­pog­ta­tott be a nő la­ká­sába, aki mit sem sejtve ajtót nyi­tott... Ami­kor a férfi be­lé­pett, egy vas­rúd­dal kezdte üt­le­gelni a nőt, akit a pénze át­adá­sára kö­te­le­zett.

Félt hazamenni a Jászvásári férfi, ezért megrendezte saját kirablását

Félt hazamenni a Jászvásári férfi, ezért megrendezte saját kirablását

Egy két­ség­be­esett férfi je­len­tette a se­gély­hí­vón, hogy egy is­me­ret­len sze­mély ki­ra­bolta tömb­háza lép­cső­há­zá­ban.

Félelmetes jelenetek a győri munkásszállón: késsel rontott be egy férfi

Félelmetes jelenetek a győri munkásszállón: késsel rontott be egy férfi

Két férfi tört be a mun­kás­szál­lóra és pénzt kö­ve­tel­tek.

Két férfi tört be a mun­kás­szál­lóra és pénzt kö­ve­tel­tek.

Mindent vett a kamera, így kapták el a budapesti villamosok rémét

Mindent vett a kamera, így kapták el a budapesti villamosok rémét

A fi­a­tal férfi ja­nu­ár­ban több utast is meg­tá­ma­dott, volt, aki nyolc napon túl gyó­gyuló sé­rü­lést szen­ve­dett.

Maszkban raboltak ki egy régiségkereskedőt Zuglóban - videó

Maszkban raboltak ki egy régiségkereskedőt Zuglóban - videó

Egy nőt is le­tar­tóz­tat­tak...

Egy 23 éves nő is részt vett az ak­ci­ó­ban, ő csalta lépre a ré­gi­ség­ke­res­ke­dőt. Ér­de­kes rész­le­tek!

Betörők a házban, hősiesen védte családját a világsztár

Betörők a házban, hősiesen védte családját a világsztár

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó négy be­tö­rő­vel ke­rült szembe éj­szaka a saját a há­zá­ban mi­köz­ben a csa­ládja aludt.

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó négy be­tö­rő­vel ke­rült szembe éj­szaka a saját a há­zá­ban mi­köz­ben a csa­ládja aludt.

Ittas vezetésen kapták a sztárt, elképesztő indokkal szolgált

Ittas vezetésen kapták a sztárt, elképesztő indokkal szolgált

Haj­nal­ban ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök a sztárt, aki it­ta­san ve­ze­tett. Azt is el­árulta, miért si­e­tett annyira.

Haj­nal­ban ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök a sztárt, aki it­ta­san ve­ze­tett. El­árulta, miért si­e­tett annyira.

Rendőrségi felhívás: Ez a két fiatal rabolt ki egy házat Budapesten

Rendőrségi felhívás: Ez a két fiatal rabolt ki egy házat Budapesten

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a két férfit.

A pancser román migránsok furcsa esete Szicíliában. Röhögni fogsz!

A pancser román migránsok furcsa esete Szicíliában. Röhögni fogsz!

Be­ron­tot­tak egy helyi pék­ségbe, pisz­tollyal meg­fe­nye­get­ték a tu­laj­do­nos fe­le­sé­gét, majd fel­kap­tak a pult­ról egy tár­gyat.

Nyalókára kért pénzt, aztán váratlan dolgot művelt

Nyalókára kért pénzt, aztán váratlan dolgot művelt

A 27 éves ke­gyet­len férfi ellen rab­lás miatt in­dult el­já­rás. Az estet azért kü­lö­nös, mert gye­re­ket ra­bolt ki.

A 27 éves ke­gyet­len férfi ellen rab­lás miatt in­dult el­já­rás. A ki­ra­bolt gye­rek na­gyon meg­ijedt, a tet­tes a rab­lás után ott­hagyta őt az utcán.

Pénzszállítórablás Miskolcon: meglepő részletekre derült fény

Pénzszállítórablás Miskolcon: meglepő részletekre derült fény

Úgy tűnik, hogy a se­gí­tő­nek fo­galma sem volt arról, hon­nan van a pénz. Ezért aztán nem is rej­te­gette...

Úgy tűnik, hogy a se­gí­tő­nek fo­galma sem volt arról, hon­nan van a pénz. Ezért aztán nem is rej­te­gette...

Macsetével támadtak, kirabolták a kávézó vendégeit

Macsetével támadtak, kirabolták a kávézó vendégeit

Pénz­tár­cá­kat zsák­má­nyol­tak.

Pénz­tár­cá­kat, ék­sze­re­ket és au­tó­kul­cso­kat zsák­má­nyol­tak a rab­lók egy man­ches­teri ká­vé­zó­ban.

Péppé verte támadóját az utcán egy gyönyörű lány

Péppé verte támadóját az utcán egy gyönyörű lány

Na­gyon meg­járta az alá­való bű­nöző.

Na­gyon meg­járta az alá­való bű­nöző. Ennél rosszab­bul nem is vá­laszt­ha­tott volna ma­gá­nak ál­do­za­tot.

Pénzszállítórablás Miskolcon: tíz évet vártunk erre a fejleményre

Pénzszállítórablás Miskolcon: tíz évet vártunk erre a fejleményre, kiderülni látszik a titok

A rab­lás 2009-ben tör­tént, s so­káig rej­tély volt, mi lett a pénz­zel.

A rab­lás tíz évvel ez­előtt, 2009-ben tör­tént a vá­ros­ban, s so­káig rej­tély volt, mi lett a pénz­zel. Most azon­ban min­denre fény de­rült!

Égő kamionokkal állták el a pénzszállító útját, utána jött a meglepetés

Égő kamionokkal állták el a pénzszállító útját, utána jött a meglepetés

A pénz­szál­lító a dél-olasz nyug­dí­ja­sok pén­zé­vel in­dult el Ba­ri­ból.

A pénz­szál­lító a dél-olasz nyug­dí­ja­sok pén­zé­vel in­dult el Ba­ri­ból, de nem ju­tott túl messzire, el­áll­ták az útját.

Testi fogyatékost rabolt ki egy marokkói migráns

Testi fogyatékost rabolt ki egy marokkói migráns

A 22 éves be­ván­dor­lót jól is­mer­ték a rend­őrök. Az ag­resszív fi­a­tal már több­ször is ra­bolt.

A 22 éves be­ván­dor­lót jól is­mer­ték a rend­őrök. Az ag­resszív fi­a­tal már több­ször is ra­bolt, de eddig mind­annyi­szor el­en­ged­ték.

Luxusterepjáróval mentek kirabolni egy taxit nem messze Lévától

Luxusterepjáróval mentek kirabolni egy taxit nem messze Lévától

Filmbe illő rab­lás­ról adott hírt a szlo­vák rend­őr­ség. Három férfi egy mé­reg­drága lu­xus­te­rep­já­ró­val ment el ra­bolni.

Durva bűntény, tini bűnbanda garázdálkodik Budapesten

Durva bűntény, tini bűnbanda garázdálkodik Budapesten

A hét fi­a­tal nyolc nap alatt húsz al­ka­lom­mal tört be bu­da­pesti üz­le­tekbe, ren­ge­teg pénzt lop­tak.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Barkóczi Vilmost, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Barkóczi Vilmost, megvan az oka

Az új­pesti rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 37 éves férfit!

Sejtik a dolgozók, ki foszthatta ki az éttermet a Király utcában

Sejtik a dolgozók, ki foszthatta ki az éttermet a Király utcában

A Ri­post meg­tudta: ki­fosz­tot­ták a tre­zort, a dol­go­zók sej­tik is, ki tette.

Ajtóstól törtek be egy házba, majd az ajtót is elvitték a betörők

Ajtóstól törtek be egy házba, majd az ajtót is elvitték a betörők

Egé­szen el­ké­pesztő bűn­eset tör­tént Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben. Két fi­a­tal aj­tó­kat és ab­la­ko­kat lo­pott.

El­ké­pesztő bűn­eset tör­tént Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben. Két fi­a­tal aj­tó­kat, ab­la­ko­kat lo­pott.

Durva, külföldön rabolták ki a magyar olimpiai bajnokot

Durva, külföldön rabolták ki a magyar olimpiai bajnokot

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte.

Kiss Ger­gely a csa­lád­já­val Auszt­rá­li­á­ban pihen. Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok pó­lóst egy auszt­rál nagy­vá­ros­ban.

Kirabolták a hajléktalant, de ő ennek örült

Kirabolták a hajléktalant, de ő ennek örült

Leg­alább 10.000 svéd haj­lék­ta­lan van.

Már több mint 10.000, 50 évnél idő­sebb svéd al­szik az ut­cá­kon és a be­ván­dor­lók­kal szem­ben re­mé­nye sincs arra, hogy szo­ci­á­lis la­kást kap­jon.

Földre teperték a Heves megyei rablót a rendőrök

Földre teperték a Heves megyei rablót a rendőrök

A komp­olti férfi földre lö­kött, majd ki­ra­bolt egy idős asszonyt Já­sz­árok­szál­lá­son.

A komp­olti férfi földre lö­kött, majd ki­ra­bolt egy idős asszonyt hét­főn Já­sz­árok­szál­lá­son. A rend­őrök egy napon belül el­fog­ták.

Hihetetlen mi történt, súlyosan bántalmazták egy egri motel dolgozóját

Hihetetlen mi történt, súlyosan bántalmazták egy egri motel dolgozóját

A fel­ku­ta­tás eddig nem járt si­ker­rel, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

A fel­ku­ta­tás eddig nem járt si­ker­rel, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Elképesztő, előkerült a lopott Picasso-kép

Elképesztő, mire bukkantak Romániában, előkerült a lopott Picasso-kép

Vél­he­tően Pi­casso Har­le­quin fej című al­ko­tá­sá­ról van szó.

Vél­he­tően Pi­casso Har­le­quin fej című al­ko­tá­sá­ról van szó.

Az áldozat felismerte: iskolatársa rabolta ki a panelben

Az áldozat felismerte: iskolatársa rabolta ki a panelben

Fegy­ve­res férfiak tá­mad­tak rá.

Fegy­ve­res csuk­lyás férfiak tá­mad­tak egy fi­a­talra Bu­da­pes­ten a Ke­re­pesi úton, és arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy adja át a la­ká­suk­ban el­rej­tett fél­mil­liót.

Elfogták a szerb férfit, aki fegyverrel akart kirabolni egy győri benzinkutat

Elfogták a szerb férfit, aki fegyverrel akart kirabolni egy győri benzinkutat

A rab­lás után meg­pró­bálta meg­ál­lí­tani az arra ha­ladó au­tó­kat.

A rab­lás után meg­pró­bálta meg­ál­lí­tani az arra ha­ladó au­tó­kat.

Rendőrök lepték el Budapest egyik ismert bútoráruházát

Rendőrök lepték el Budapest egyik ismert bútoráruházát

A XVII. ke­rü­leti Borsó ut­cá­ban akar­tak ki­ra­bolni egy bú­tor­áru­há­zat az este fo­lya­mán. A hely­színt el­lep­ték a rend­őrök.

A XVII. ke­rü­leti Borsó ut­cá­ban akar­tak ki­ra­bolni egy bú­tor­áru­há­zat az este fo­lya­mán. A hely­színt el­lep­ték a rend­őrök.

Botrány Pest megyében: aljas dolgot tett a 13 éves a mozgássérülttel

Botrány Pest megyében: aljas dolgot tett a 13 éves a mozgássérülttel

A ti­zen­éves fiú fel­bo­rí­totta a férfi ke­re­kes­szé­két, de ez még csak a kez­det volt.

Segélykiáltások hallatszottak Esztergomban, aljas dolgot tett Sándor

Segélykiáltások hallatszottak Esztergomban, aljas dolgot tett Sándor

A nő és a férfi ugyan­azon a padon fog­lal­tak he­lyet, ezt ki­hasz­nálva Sán­dor elő­ször az asszony tás­ká­ját ku­tatta át.

Újabb részletek a 100 milliós pénzváltós rablásról

Újabb részletek a 100 milliós pénzváltós rablásról

Mi van Bu­da­pes­ten? Fél évvel az előző után újabb rej­té­lyes, ak­ciófilmbe illő, 100 mil­liós pénz­rab­lás tör­tént egy arab pénz­vál­tó­nál.

Mi van Bu­da­pes­ten? Fél évvel az előző után újabb rej­té­lyes, ak­ciófilmbe illő, 100 mil­liós pénz­rab­lás tör­tént egy arab pénz­vál­tó­nál. A má­jusi eset tet­te­sei el­tűn­tek, a mos­ta­nit is ke­re­sik a rend­őrök. Ki­tört a pesti arab ban­da­há­ború?

Botrányos jelenet Újpesten, halálra rémítette az eladót András

Botrányos jelenet Újpesten, halálra rémítette az eladót András

A 27 éves férfi kés­sel fe­nye­gette meg a do­hány­bolt dol­go­zó­ját.

A 27 éves férfi kés­sel fe­nye­gette meg a do­hány­bolt dol­go­zó­ját, majd az így szer­zett pénz­zel el­me­ne­kült.

Kirabolták az éjjel a Rihanna házát, durva helyszíni fotók

Kirabolták az éjjel a Rihanna házát, durva helyszíni fotók

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi az el­kö­ve­tőt, még egy he­li­kop­tert is a hely­színre küld­tek.

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi az el­kö­ve­tőt, még egy he­li­kop­tert is a hely­színre küld­tek.

Szörnyű részletek: így kínozták meg a magyar milliomos gyerekét

Szörnyű részletek derültek ki: így kínozták meg a magyar milliomos gyerekét

A bű­nö­zők egy jól menő vál­lal­ko­zás igaz­ga­tó­ját sze­mel­ték ki ál­do­za­tul.

Bármikor lebukhat: ő az a férfi, aki 50 millióval bujkál az országban

Bármikor lebukhat: ő az a férfi, aki 50 millióval bujkál az országban

Ónodi Tibor 50 mil­lió fo­rin­tot vitt el egy pénz­szál­lító au­tó­ból még au­gusz­tus 11-én. A rend­őrök ha­tal­mas erők­kel ke­re­sik.

Retteg a magyar énekes, ismerősei tartják terrorban a családját

Retteg a magyar énekes, ismerősei tartják terrorban a családját

A mu­la­tós sztár hiába védi az ott­ho­nát min­den lé­tező biz­ton­sági rend­szer­rel, nem­ré­gi­ben ismét el­vit­ték a hol­mi­ju­kat.

Rémálommá vált a nyaralás, kifosztották Marcellinát

Rémálommá vált a nyaralás, kifosztották Marcellinát

Fél­mil­liós kár érte.

Az egy­hó­na­posra ter­ve­zett, sze­rel­mes va­ká­ció na­gyon csú­nya véget ért.

Majdnem meglincselték a késes támadót a vonaton! - videó

Majdnem meglincselték a késes támadót a vonaton! - videó

Na­gyon meg­ver­ték azt a férfit, aki meg­pró­bált ki­ra­bolni egy nőt.

Na­gyon meg­ver­ték azt a férfit, aki meg­pró­bált ki­ra­bolni egy nőt. A rab­lót kór­házba szál­lí­tot­ták.

50 ezer forintért kellett a kínok kínját átélnie az idős házaspárnak

50 ezer forintért kellett a kínok kínját átélnie az idős házaspárnak

Négy szír mig­ráns saját ott­ho­nuk­ban kö­tözte meg a német nyug­dí­ja­so­kat.

Szír mig­rán­sok ott­ho­nuk­ban tá­mad­tak meg német nyug­dí­ja­so­kat. Az ál­do­za­tok sok­kot kap­tak.

Megverték, kifosztották és megkötözve kidobták az autóból a nőt

Megverték, kifosztották és megkötözve kidobták az autóból a nőt

Két férfi volt az el­kö­vető, is­mer­ték az ál­do­za­tot

Két férfi volt az el­kö­vető, is­mer­ték az ál­do­za­tot.

73 éves kerekesszékes nénit rabolt ki négy fiatal

73 éves kerekesszékes nénit rabolt ki négy fiatal

Mig­rán­sok le­het­tek a tá­ma­dók.

A ke­re­kes­szék­kel köz­le­kedő néni azt me­sélte a rend­őrök­nek, hogy a négy fi­a­tal a bo­kor­ból ug­rott elő, majd meg­fe­nye­get­ték és ki­ra­bol­ták.

Elképesztő történet, kismama akarta kirabolni Köböl Anitát!

Elképesztő történet, kismama akarta kirabolni Köböl Anitát!

A mű­sor­ve­zető Bar­ce­lo­ná­ban járt.

Bar­ce­lo­ná­ban járt, ahol a ren­ge­teg cso­dás él­mény mel­lett kel­le­met­len ta­pasz­ta­la­tok is érték.

Megtámadták és kirabolták a magyarokat Sevillában

Megtámadták és kirabolták a magyarokat Sevillában

Saj­nos nem múlt el bot­rány nél­kül az Új­pest se­vil­lai ven­dég­já­téka.

Saj­nos nem múlt el bot­rány nél­kül az Új­pest lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak se­vil­lai ven­dég­já­téka.

Botrány a foci-vb előtt, meccs közben rabolták ki a focistákat

Botrány a foci-vb előtt, meccs közben rabolták ki a focistákat

Ki­pa­kol­ták a nor­vé­giai ho­tel­szo­bá­i­kat, amíg ját­szot­tak a fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen.

Ki­pa­kol­ták a nor­vé­giai ho­tel­szo­bá­i­kat, amíg ját­szot­tak a fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen.

148 milliós rablás Budapesten!

148 milliós rablás Budapesten!

Fé­nyes nap­pal, fel­fegy­ver­kezve tá­mad­tak meg egy pénz­vál­tót.

Fé­nyes nap­pal, fel­fegy­ver­kezve tá­mad­tak meg egy pénz­vál­tót csü­tör­tö­kön késő dél­után a VIII. ke­rü­let­ben. A rab­lók elő­ször több au­tó­val le­szo­rí­tot­ták, majd el­vet­ték pén­zét.

Rendőrök akcióztak a Váci úton, mindent lezárták a környéken

Rendőrök akcióztak a Váci úton, mindent lezárták a környéken

Egy ék­szer­üz­le­tet ra­bol­tak ki.

A for­gal­mas út egyik ék­szer­üz­le­tét ra­bol­ták ki pén­te­ken, a rend­őrök pedig szinte azon­nal a hely­szí­nen vol­tak.

Durva dolgot műveltek a pesti megállóban, majd nyom nélkül felszívódtak

Durva dolgot műveltek a pesti megállóban, majd nyom nélkül felszívódtak

Ki­ra­bol­tak egy alvó em­bert.

Ki­ra­bol­tak egy alvó em­bert, majd ami­kor rájuk szól­tak, meg­ver­ték a szem­ta­nút.

Megtámadtak és kiraboltak egy kiskunmajsai férfit

Megtámadtak és kiraboltak egy kiskunmajsai férfit

El­vet­ték tőle a kész­pén­zét, a mo­bil­te­le­fon­ját és a kulcs­cso­mó­ját. Az ál­do­zat könnyebb sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Azzal vá­dol­ják őket, hogy a Fé­l­egy­házi úton ta­lál­ható busz­meg­ál­ló­nál egy 42 éves jász­szent­lász­lói férfit bán­tal­maz­tak. Ez­után el­vet­ték tőle a kész­pén­zét, a mo­bil­te­le­fon­ját és a kulcs­cso­mó­ját. A sér­tett könnyű sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett. Le­tar­tóz­tat­ták a férfi­a­kat.

Durva jelenet a nyílt utcán: járókelők előtt fajult el a helyzet Érden

Durva jelenet a nyílt utcán: járókelők előtt fajult el a helyzet Érden

Egy férfi meg­pró­bált ki­ra­bolni egy érdi bá­csit.

Egy férfi meg­pró­bált ki­ra­bolni egy érdi bá­csit, de sze­ren­csére az arra sé­tá­lók el­fog­ták a rab­lót.

Összevert és kirabolt egy ukrán nőt Svédországan egy szíriai bevándorló

Összevert és kirabolt egy ukrán nőt Svédországan egy szíriai bevándorló

A tá­ma­dót két év bör­tön után ki­uta­sít­ják és 10 évig nem tér­het vissza Svéd­or­szágba.

Aljas dolgot művelt ez a magyar férfi az áruházban, levideózták

Aljas dolgot művelt ez a magyar férfi az áruházban, levideózták

A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­előbb el­fog­has­sák a ró­zsa­szín sap­kás férfit!

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a so­ro­za­tos pénz­szál­lí­tó­rab­lás­sal meg­vá­dolt fi­a­tal­em­ber volt sze­re­le­mé­nek a bör­tön­ből.

Lecsukták a sztárcsapat játékosát, 11 évet is kaphat

Lecsukták a sztárcsapat játékosát, 11 évet is kaphat

Nem egy­szerű eset.

Nem egy­szerű eset a ma­rok­kói vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás. A ma­rok­kói fo­cis­táért 2016-ban 3 mil­lió eurót (kb. 930 mil­lió fo­rint) fi­ze­tett a Roma a Bres­ci­á­nak.

Csúnyán kifosztották a migránsok a biciklijéről lerángatott német nőt

Csúnyán kifosztották a migránsok a biciklijéről lerángatott német nőt

Egy 26 éves nőt rán­ga­tott le öt mig­ráns a bi­cik­li­jé­ről Lip­csé­ben szerda este.

Nőt rán­ga­tott le öt mig­ráns a bi­cik­li­jé­ről Lip­csé­ben.

Ki képes ilyet tenni: Ki akarták rabolni Istenes Bencét

Ki képes ilyet tenni: Ki akarták rabolni Istenes Bencét

Min­denki le­gyen óva­to­sabb!

Is­te­nes Bence azt sze­retné, ha min­denki óva­to­sabb lenne és ész­re­venné az árul­ko­dó­je­le­ket.

Eldurvult az intézkedés: hat rendőr lőtt egy időben a fiatal testébe

Eldurvult az intézkedés: hat rendőr lőtt egy időben a fiatal testébe

A rend­őrök egy rab­lás­hoz ér­kez­tek ki, és mind tüzet nyi­tot­tak a 21 éves férfira, aki még min­dig élet­ve­szély­ben van.

Világbotrány a gálán, ellopták a sztár Oscar-díját

Világbotrány a gálán, ellopták a sztár Oscar-díját

El­lop­ták Fran­ces McDor­mand ame­ri­kai szí­nésznő fris­sen nyert Oscar-szob­rát a díj­át­adó utáni össze­jö­ve­te­len.

El­lop­ták Fran­ces McDor­mand ame­ri­kai szí­nésznő fris­sen nyert Oscar-szob­rát a díj­át­adó utáni össze­jö­ve­te­len va­sár­nap - írta a BBC hír­por­tálja.

Rendőrnek adta ki magát a rabló, nagyon pórul járt

Rendőrnek adta ki magát a rabló, nagyon pórul járt

Rend­őr­nek adta ki magát a bu­da­foki rabló, akit né­hány órán belül le­kap­csolt a ha­tó­ság.

Rend­őr­nek adta ki magát a bu­da­foki rabló, akit né­hány órán belül le­kap­csolt a ha­tó­ság.

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

Nyom­ra­ve­ze­tői díjat tűz­tek ki.

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják azt a férfit, aki múlt pén­te­ken fosz­totta ki az egyik győri pos­tát.

Hatalmas bukta, a tulajdonosuknak akarták eladni a lopott gitárokat

Hatalmas bukta, a tulajdonosuknak akarták eladni a lopott gitárokat

Sok mil­lió fo­rin­tot érő gi­tá­ro­kat lop­tak el egy ba­las­sa­gyar­mati ház­ból, de az el­adás­nál akadt egy kis gond.

Megvannak az elkövetők: nem ússzák meg szárazon, amit az idős nénivel tettek

Megvannak az elkövetők: nem ússzák meg szárazon, amit az idős nénivel tettek

Ke­ve­sebb mint fél nap alatt azo­no­sí­tot­ták, és el­fog­ták a tet­te­se­ket.

Ke­ve­sebb mint fél nap alatt azo­no­sí­tot­ták, majd el­fog­ták és elő­ál­lí­tot­ták a tet­te­se­ket. Hir­te­len tá­mad­tak az idős né­nire, aki el­esett. Ki­ra­bol­ták, aztán el­sza­lad­tak a hely­szín­ről.

Sokkot kapott: meglopták a népszerű magyar énekest

Sokkot kapott: meglopták a népszerű magyar énekest

Azt hitte, végre ki­pi­hen­heti magát. Ha­tal­ma­sat té­ve­dett. Az egyik leg­ér­té­ke­sebb tár­gyá­tól fosz­tot­ták meg.

Azt hitte a ma­gyar sztár, hogy végre ki­pi­hen­heti magát. Ha­tal­ma­sat té­ve­dett.

Mint a mesékben: útonállókat fogtak a rendőrök

Mint a mesékben: útonállókat fogtak a rendőrök

Ütöt­tek és ra­bol­tak.

A két fi­a­tal­em­ber több­ször is meg­ütött egy férfit Me­ző­kö­ves­den, a mo­bil­te­le­fon­ját is si­ke­rült meg­sze­rez­niük. De nem örül­het­tek so­káig a zsák­mány­nak.

Hajtóvadászat: fegyverrel rabolhatták ki a postát Győrben

Hajtóvadászat: fegyverrel rabolhatták ki a postát Győrben

Le­zár­ták az egész kör­nyé­ket. A rend­őr­ség el­len­őr­ző­pon­to­kat ál­lí­tot­tak fel. Át­vizs­gál­ják az au­tó­so­kat is.

Le­zár­ták az egész kör­nyé­ket. A rend­őr­ség el­len­őr­ző­pon­to­kat ál­lí­tot­tak fel. A rend­őr­ség­hez pén­te­ken 11 óra 20 perc­kor ér­ke­zett a be­je­len­tés arról, hogy egy is­me­ret­len férfi fegy­ver­rel ki­ra­bolta a Győr-Bá­csán a 6. számú pos­ta­hi­va­talt.