CÍMKE: 'prostitúció'

Csirkeszívvel és fekete mágiával kényszerítettek prostitúcióra két nőt

Csirkeszívvel és fekete mágiával kényszerítettek prostitúcióra két nőt

Két fi­a­tal ni­gé­riai nőt is pros­ti­tú­ci­óra kény­sze­rí­tett egy 62 éves nő.

Két fi­a­tal ni­gé­riai nőt is pros­ti­tú­ci­óra kény­sze­rí­tett egy 62 éves nő.

Rendőrök vitték el, lebukott a magyar valóságshow bombázója

Rendőrök vitték el, lebukott a magyar valóságshow bombázója

Tit­kos fel­vé­te­lek is ké­szül­tek róla, most har­minc napra őri­zetbe vet­ték.

Tit­kos fel­vé­te­lek is ké­szül­tek róla, most har­minc napra őri­zetbe vet­ték. Pros­ti­tu­ál­ta­kat fut­ta­tott...

Jászsági darabolós gyilkosság: döbbenetes, mi derült ki a tettesről

Jászsági darabolós gyilkosság: döbbenetes, mi derült ki a tettesről

Szil­via meg­cson­kí­totta ál­do­za­tát, majd meg­pró­bálta el­rej­teni a holt­tes­tet.

P. Szil­via meg­cson­kí­totta ál­do­za­tát, majd meg­pró­bálta el­rej­teni a holt­tes­tet...

Transznemű prostikra vadásznak a migránsok a párizsi városligetben

Transznemű prostikra vadásznak a migránsok a párizsi városligetben

A rend­őr­ség három egyip­tomi mig­ráns vett őri­zetbe, aki­ket azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy transz­nemű mig­rán­so­kat ver­tek össze.

Készenléti rendőrök lepték el az utcát, akció Pest megyében - videó

Készenléti rendőrök lepték el az utcát, akció Pest megyében - videó

Az össze­han­golt akció során hat em­bert vet­tek őri­zetbe.

Az össze­han­golt akció során hat em­bert vet­tek őri­zetbe, de a bűn­szer­ve­zet egyik tagja még szö­kés­ben van.

Durva! Fiatal lányokat futtatott a terézvárosi madám

Durva! Fiatal lányokat futtatott a terézvárosi madám

Raj­ta­ü­tött a rend­őr­ség!

Raj­ta­ü­tött a rend­őr­ség! Ki­lenc sze­méllyel vé­gez­te­tett pros­ti­tú­ciós te­vé­keny­sé­get a fi­a­tal nő. A ház­ku­ta­tás során ér­de­kes dol­go­kat ta­lált a rend­őr­ség...

Prostik és részegeskedés, lejtőn a spanyol focisztár

Prostik és részegeskedés, lejtőn a spanyol focisztár

Vajon van kiút?

A Real Mad­rid ko­rábbi klasszisa nehéz idő­ket él meg. Vajon van kiút?

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Három és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Két és fél mil­lió fo­rint kész­pénzt, 900 eurót, 500 darab ex­tasy tab­let­tát, 20 gramm ko­ka­int, negy­ven tő vad­ken­dert, va­la­mint három vö­dör­ben közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Ezer nőt kényszerítettek prostitúcióra angliai migránsok

Ezer nőt kényszerítettek prostitúcióra angliai migránsok

Tel­ford­ban tör­tén­tek az ese­tek.

A ang­liai Tel­ford vá­ro­sá­ban tör­tén­tek fe­lett senki nem tud na­pi­rendre térni. Mint ki­de­rült, az el­múlt 40 évben leg­alább ezer nőt és lányt kény­sze­rí­tet­tek pros­ti­tú­ci­óra mig­rá­ciós hát­terű em­be­rek.

Felfoghatatlan, amit a magyar lánnyal műveltek ezek a férfiak

Felfoghatatlan, amit a magyar lánnyal műveltek ezek a férfiak

A 22 éves lányt fogva tar­tot­ták, pén­zért adták el.

A 22 éves lányt fogva tar­tot­ták, pén­zért adták el, de ennél dur­vább do­logra is kény­sze­rí­tet­ték.

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Min­den meg­vál­to­zott...

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta sok min­den meg­vál­to­zott abban a Bu­da­pesti la­kó­park­ban, ahol a ven­dé­geit fo­gadta.

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egyre több ti­tokra derül fény.

Mi­köz­ben a rend­őr­ség to­vábbra is gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz az el­tűnt Fanni kap­csán, egyre meg­döb­ben­tőbb tit­kok de­rül­nek ki a fi­a­tal lány­ról.

Brutális, mennyi pénzt vágnak zsebre óránként a férfiprostik

Brutális, mennyi pénzt vágnak zsebre óránként a férfiprostik

A nők ugyan­úgy sze­re­tik a profi sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat igénybe venni, mint a férfiak.

Prostituálttá válnak a migránsok

Prostituálttá válnak a migránsok

Sú­lyos vissza­élé­sek miatt rob­bant ki a bot­rány.

Sú­lyos vissza­élé­sek miatt rob­bant ki a bot­rány egy mig­ráns­tá­bor­ban: a biz­ton­sági őrök bor­dély­há­ló­za­tot épí­tet­tek ki a mig­rán­sok ki­hasz­ná­lá­sá­val.

Magyar férfi kényszerítette prostitúcióra az anyát

Magyar férfi kényszerítette prostitúcióra az anyát

Ki­lenc év bör­tönt ka­pott Jó­zsef, mert egy ma­gyar anyát arra kény­sze­rí­tett, árulja a tes­tét Le­eds­ben.

Zengett a hevesi falu: elkapták a prosti-futtató bandát

Zengett a hevesi falu: elkapták a prosti-futtató bandát

Lá­nyo­kat fut­tató bűn­szer­ve­ze­tet szá­molt fel a rend­őr­ség.