CÍMKE: 'prostitúció'

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Két és fél mil­lió fo­rint kész­pénzt, 900 eurót, 500 darab ex­tasy tab­let­tát, 20 gramm ko­ka­int, negy­ven tő vad­ken­dert, va­la­mint három vö­dör­ben közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Durva! Fiatal lányokat futtatott a terézvárosi madám

Durva! Fiatal lányokat futtatott a terézvárosi madám

Raj­ta­ü­tött a rend­őr­ség! Ki­lenc sze­méllyel vé­gez­te­tett pros­ti­tú­ciós te­vé­keny­sé­get a fi­a­tal nő.

Raj­ta­ü­tött a rend­őr­ség! Ki­lenc sze­méllyel vé­gez­te­tett pros­ti­tú­ciós te­vé­keny­sé­get a fi­a­tal nő. A ház­ku­ta­tás során ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki...

Prostik és részegeskedés, lejtőn a spanyol focisztár

Prostik és részegeskedés, lejtőn a spanyol focisztár

Vajon van kiút?

A Real Mad­rid ko­rábbi klasszisa nehéz idő­ket él meg. Vajon van kiút?

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Min­den meg­vál­to­zott...

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta sok min­den meg­vál­to­zott abban a Bu­da­pesti la­kó­park­ban, ahol a ven­dé­geit fo­gadta.

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egyre több ti­tokra derül fény.

Mi­köz­ben a rend­őr­ség to­vábbra is gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz az el­tűnt Fanni kap­csán, egyre meg­döb­ben­tőbb tit­kok de­rül­nek ki a fi­a­tal lány­ról.

Felfoghatatlan, amit a magyar lánnyal műveltek ezek a férfiak

Felfoghatatlan, amit a magyar lánnyal műveltek ezek a férfiak

A 22 éves lányt fogva tar­tot­ták, pén­zért adták el.

A 22 éves lányt fogva tar­tot­ták, pén­zért adták el, de ennél dur­vább do­logra is kény­sze­rí­tet­ték.

Brutális, mennyi pénzt vágnak zsebre óránként a férfiprostik

Brutális, mennyi pénzt vágnak zsebre óránként a férfiprostik

A nők ugyan­úgy sze­re­tik a profi sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat igénybe venni, mint a férfiak.

Prostituálttá válnak a migránsok

Prostituálttá válnak a migránsok

Sú­lyos vissza­élé­sek miatt rob­bant ki a bot­rány.

Sú­lyos vissza­élé­sek miatt rob­bant ki a bot­rány egy mig­ráns­tá­bor­ban: a biz­ton­sági őrök bor­dély­há­ló­za­tot épí­tet­tek ki a mig­rán­sok ki­hasz­ná­lá­sá­val.

Magyar férfi kényszerítette prostitúcióra az anyát

Magyar férfi kényszerítette prostitúcióra az anyát

Ki­lenc év bör­tönt ka­pott Jó­zsef, mert egy ma­gyar anyát arra kény­sze­rí­tett, árulja a tes­tét Le­eds­ben.

Zengett a hevesi falu: elkapták a prosti-futtató bandát

Zengett a hevesi falu: elkapták a prosti-futtató bandát

Lá­nyo­kat fut­tató bűn­szer­ve­ze­tet szá­molt fel a rend­őr­ség.