CÍMKE: 'program'

Árva gyerekeken segítenek a magyar sztárok

Árva gyerekeken segítenek a magyar sztárok

A hí­res­sé­gek is sze­ret­nék fel­hívni a fi­gyel­met arra, mi­lyen fon­tos sze­re­pük van a ne­ve­lő­szü­lők­nek.

Ez a hihetetlen programdömping vár rád ezen a nyáron Zalakaroson

Ez a hihetetlen programdömping vár rád ezen a nyáron Zalakaroson

Za­la­ka­ros min­den évben a leg­lá­to­ga­tot­tabb ma­gyar vá­ro­sok TOP10-es lis­tá­jába kerül.

A Fidesz megkezdte uniós választási kampányát

A Fidesz megkezdte uniós választási kampányát

Meg­tar­totta az eu­ró­pai uniós vá­lasz­tásra prog­ra­mot hir­dető gyű­lé­sét a Fi­desz.

Meg­tar­totta az eu­ró­pai uniós vá­lasz­tásra prog­ra­mot hir­dető gyű­lé­sét a Fi­desz. A bu­da­pesti Bálna adott he­lyet az ese­mény­nek.

Ezek lesznek idén a legmókásabb húsvéti programok

Ezek lesznek idén a legmókásabb húsvéti programok

Mi ta­ga­dás, a hús­véti prog­ra­mok el­ső­sor­ban a gye­re­kek­nek szól­nak: arc­fes­tés, nyu­szi si­mo­gató, to­jás­ke­re­sés

Mi ta­ga­dás, a hús­véti prog­ra­mok el­ső­sor­ban a gye­re­kek­nek szól­nak: arc­fes­tés, nyu­szi si­mo­gató, to­jás­ke­re­sés

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Rend­sze­re­sen jár ba­ba­úszásra.

A szí­nésznő ren­ge­te­get fog­lal­ko­zik a gyer­me­ke­i­vel, leg­ki­sebb fiát, Ben­jit pél­dául rend­sze­re­sen viszi ba­ba­úszásra is.

Európa gyarmatává tenné hazánkat Gyurcsányné

Európa gyarmatává tenné hazánkat Gyurcsányné

A Fi­desz köz­le­mény­ben re­a­gált Gyur­csányné keddi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján el­hang­zot­takra..

A Fi­desz köz­le­mény­ben re­a­gált Gyur­csányné keddi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján el­hang­zot­takra. Dob­rev Eu­ró­pai Egye­sült Ál­la­mo­kat akar.

Ezért várj 2019-ig a konvektorcserével

Ezért érdemes 2019-ig várnod a konvektorcserével

Most ér­de­mes ha­lo­gatni. Ez­út­tal sok­kal job­ban jár­hat az, aki kivár.

Most ér­de­mes ha­lo­gatni. Ez­út­tal sok­kal job­ban jár­hat az, aki kivár. Több tíz­ezer fo­rin­tos tá­mo­ga­tás és ener­gia­meg­ta­ka­rí­tás lehet a ju­ta­lom.

Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

Marco Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

Már jövő évi meccsekre ké­szül.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya már jövő évi meccsekre ké­szül.

Ezért tartanak 200 programot országszerte és határon túl egy hétig

Ezért tartanak 200 programot országszerte és határon túl egy hétig

Kez­dő­dik a há­zas­ság hete, egy héten ke­resz­tül vár­nak min­den­kit.

Va­sár­nap kez­dő­dik a há­zas­ság hete, egy héten ke­resz­tül vár­nak min­den­kit több száz prog­ram­mal.

Készülj az év végére! Ezek lesznek idén a legütősebb szilveszteri bulik Budapesten

Készülj az év végére! Ezek lesznek idén a legütősebb szilveszteri bulik Budapesten

Bu­da­pest szil­vesz­ter es­té­jén ren­ge­teg iz­gal­mas prog­ra­mot tar­to­gat.

Bu­da­pest szil­vesz­ter es­té­jén ren­ge­teg iz­gal­mas prog­ra­mot tar­to­gat.

8 éves magyar kislány ihlette az egyedülálló újraélesztési technikát

8 éves magyar kislány ihlette az egyedülálló újraélesztési technikát

A je­len­legi sta­tisz­ti­kák sze­rint ugyanis na­ponta 70 ember hal meg így, akik­nek 70 szá­za­léka el­vi­leg meg­ment­hető lenne!

100 fellépő, 200 program, 125 ezer ember: ez vár rád az idei EFOTT-on!

100 fellépő, 200 program, 125 ezer ember: ez vár rád az idei EFOTT-on!

A szer­ve­zők erő­sebb li­ne­up­pal ké­szül­nek, mint va­laha és 125.000 részt­ve­vőre szá­mí­ta­nak.

Ez durva lesz, túl kell élnie a márciust a válogatottnak

Ez rendkívül durva lesz! Nincs mese, túl kell élnie a márciust a magyar labdarúgó- válogatottnak

Már az első két meccsen el­dől­het a sor­sunk a se­lej­te­ző­kön. Po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Már az első két meccsen el­dől­het a ma­gya­rok sorsa az Eb-se­lej­te­ző­kön. Po­ko­lian nehéz rajt vár a fi­úkra. Már­cius 21-én kerül sor az első össze­csa­pásra Sz­lo­vá­ki­á­ban, majd a hor­vá­tok ellen lép­nek pá­lyára.

Így zajlik majd Meghan és Harry esküvője - mutatunk minden részletet

Így zajlik majd Meghan és Harry esküvője - mutatunk minden részletet

Szinte percre pon­to­san meg­ter­vez­ték a nagy napot.

Szinte percre pon­to­san meg­ter­vez­ték a nagy napot, így azt is lehet tudni, hogy ki hány­kor lépi át a Szent György ká­polna kü­szö­bét.

Meglepő feladatra vállalkozott az ismert színésznő

Meglepő feladatra vállalkozott az ismert színésznő

Ez­út­tal nem sze­re­pet ját­szik, nem is éne­kel - egé­szen más­ról szól majd ez a nap.

Ez­út­tal nem sze­re­pet ját­szik, nem is éne­kel - egé­szen más­ról szól majd ez a nap neki és a kö­zön­ség­nek is.

Ezt a magyar hírességet csókolta Tóth Vera

Ezt a magyar hírességet csókolta Tóth Vera

Együtt bu­li­zott a pesti éj­sza­ká­ban.

A két ma­gyar hí­res­ség együtt bu­li­zott a pesti éj­sza­ká­ban.

Már nem szitokszó a panel!

Már nem szitokszó a panel!

To­vább erő­sö­dik a pa­nel­la­ká­sok nép­sze­rű­sége

Az ál­lami fel­újí­tási prog­ram to­vább erő­sít­heti a pa­nel­la­ká­sok nép­sze­rű­sé­gét.

Felturbózzák az iskolákat, 200 ezer gyerek kap új lehetőségeket

Felturbózzák az iskolákat, 200 ezer gyerek kap új lehetőségeket

Új, át­fogó is­ko­la­fej­lesz­tési prog­ram indul: 81,2 mil­li­árd fo­rint­ból közel 400 te­le­pü­lés 527 in­téz­mé­nye újul meg.

Riói órarend: érmek a láthatáron, ekkor szurkolhatsz magyaroknak

Riói órarend: érmek a láthatáron, ekkor szurkolhatsz magyaroknak

Pon­tos prog­ram a mai ver­seny­napra. Iz­zítsd a tévét, ér­de­mes lesz druk­kolni.

Ezzel a módszerrel ingyen töltheted le az összes fizetős appot

Ezzel a módszerrel ingyen töltheted le az összes fizetős appot

In­gyen le tudod töl­teni a fi­ze­tős prog­ra­mo­kat, ha ezt a mód­szert kö­ve­ted. A vi­de­ó­ból min­den ki­de­rül..

In­gyen le tudod töl­teni a fi­ze­tős prog­ra­mo­kat, ha ezt a mód­szert kö­ve­ted. A vi­de­ó­ból min­den ki­de­rül..

Riói órarend: ekkor szurkolhatsz utoljára magyaroknak az olimpián

Riói órarend: ekkor szurkolhatsz utoljára magyaroknak az olimpián

Éjjel véget ér a riói olim­pia, de van­nak spor­to­ló­ink, akik­nek még csak most kez­dő­dik a nagy ver­seny.

Riói órarend: aranyszombat? Ekkor szurkolhatsz a magyaroknak

Riói órarend: aranyszombat? Ekkor szurkolhatsz a magyaroknak

Érem, sőt érmek a lát­ha­tá­ron! Se­gí­tünk a pon­tos prog­ram­mal, mikor ér­de­mes druk­kolni a mi­e­ink­nek.

Riói órarend: szurkold ki a hetedik aranyat!

Riói órarend: szurkold ki a hetedik aranyat!

Fó­kusz a ka­ja­kos dön­tő­kön: meg­védi lon­doni címét Kozák Dan­uta? Ekkor ér­de­mes ma be­kap­csolni a tévét, ha a spor­to­ló­inkra vagy kí­ván­csi.

Fó­kusz a ka­ja­kos dön­tő­kön: meg­védi lon­doni címét Kozák Dan­uta? Ekkor ér­de­mes ma be­kap­csolni a tévét, ha a spor­to­ló­inkra vagy kí­ván­csi.

Riói órarend: ma olimpiai címvédőinknek is szurkolhatunk!

Riói órarend: ma olimpiai címvédőinknek is szurkolhatunk!

Mégis lehet ví­zi­lab­da­döntő ma­gya­rok­kal.

Mégis lehet ma­gya­ros pó­ló­döntő! Lon­doni baj­no­ka­ink Ri­ó­ban is hadba száll­nak az ér­me­kért.

Riói órarend: Katinka nélkül is van magyaros úszódöntő!

Riói órarend: Katinka nélkül is van magyaros úszódöntő!

Ekkor iz­zítsd be a tévét!

Ekkor iz­zítsd a tévét! Kö­ze­leg az újabb ma­gyar érem­hul­lám az olim­pián. Az úszók után újabb si­ker­sport­águnk nagy csa­pata kezdi meg a sze­rep­lé­sét.

Riói órarend: újabb magyar olimpiai érmekért szurkolhatunk!

Riói órarend: ma újabb magyar érmekért szurkolhatunk!

Nincs olim­piai ver­seny­nap ma­gyar do­bo­gó­esé­lye­sek nél­kül. A pó­ló­sok meccse csak hab lesz a tor­tán.

Riói órarend: újabb aranyakért szurkolhatsz!

Riói órarend: újabb aranyakért szurkolhatsz!

Me­gint nagy na­punk lesz az olim­pián? Pon­tos prog­ram a ma­gyar spor­to­lók ver­seny­szá­ma­i­val.

Me­gint nagy na­punk lesz az olim­pián? Ví­zi­labda, kajak-kenu, bir­kó­zás és sok egyéb. Pon­tos prog­ra­mot ol­vas­hatsz a ma­gyar spor­to­lók ver­seny­szá­ma­i­val.

Riói program: Hosszú Katinkáék újabb aranyakért hajtanak

Riói program: Hosszú Katinkáék újabb aranyakért hajtanak

Íme, a ma­gya­rok mai óra­rendje. Jön a hét­vége, majd szom­bat dél­előtt ki­alud­ha­tod magad!

Íme, a ma­gya­rok mai óra­rendje. Jön a hét­vége, majd szom­bat dél­előtt ki­alud­ha­tod magad!

Riói órarend: ma ezeket nem hagyhatod ki az olimpián!

Riói órarend: ma ezeket nem hagyhatod ki az olimpián!

Fó­kusz megint az úszó- és ví­zi­labda me­den­cé­ken, meg a ví­vó­pás­ton, de más­hol is lehet meg­le­pe­tés!

Riói órarend: aranyláz, szurkold ki a magyar érmeket!

Riói órarend: aranyláz, szurkold ki a magyar érmeket!

Foly­ta­tód­hat a ma­gyar di­a­dal­me­net.

Ma este és éj­szaka foly­ta­tód­hat a ma­gyar di­a­dal­me­net az olim­pián. Fi­gyel­jünk úszó­sztár­ja­inkra és ví­vó­inkra, a ví­zi­lab­dázó lá­nyokra és a töb­bi­ekre!

Riói órarend: ma sem pihen Hosszú Katinka az olimpián

Riói órarend: ma sem pihen Hosszú Katinka az olimpián

Foly­ta­tód­hat a ma­gyar spor­to­lók re­mek­lése az olim­pián. Percre pon­tos me­net­rend a mi­e­ink ver­se­nye­i­ről.

Foly­ta­tód­hat a ma­gyar spor­to­lók re­mek­lése az olim­pián. Ki ne hagyd a leg­na­gyobb iz­gal­ma­kat! Percre pon­tos me­net­rend­del se­gí­tünk a mi­e­ink ver­se­nye­i­ről.

Riói órarend: értük szurkolhatsz ma az olimpián!

Riói órarend: értük szurkolhatsz ma az olimpián!

Foly­tassa, Ka­tinka! Foly­ta­tód­nak az úszó­ver­se­nyek, de sok más ma­gyar spor­to­lónkra is fő­sze­rep vár.

Ünnepi hétvége a Gyerek Szigeten

Ünnepi hétvége a Gyerek Szigeten

Idén már 15. al­ka­lom­mal várja a ki­csi­ket és na­gyo­kat!

Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb in­gye­nes csa­ládi ren­dez­vé­nye, a Ge­ne­rali Gye­rek Szi­get.

Még nem tudod, hol szilveszterezz? Itt az országos programgyűjtemény!

Még nem tudod, hol szilveszterezz? Itt az országos programgyűjtemény!

Akár va­cso­rára vágysz, akár bu­lira vagy ka­ba­réra: íme a hely­szí­nek, árak és prog­ra­mok or­szág­szerte!

30 szuper program a gyerekednek a napsütötte, őszi hétvégére

30 szuper program a gyerekednek a napsütötte, őszi hétvégére

Él­vez­zé­tek ki az őszt és a gyö­nyörű, nap­fé­nyes hét­vé­gét! 30 öt­le­tet adunk, amit sem­mi­képp ne hagy­ja­tok ki!