CÍMKE: 'pozsony'

Tragédia történt: Meghalt egy férfi a pozsonyi repülőtéren

Tragédia történt: Meghalt egy férfi a pozsonyi repülőtéren

Ri­asz­tot­ták a men­tő­egy­sé­ge­ket, akik már nem tud­tak se­gí­teni az ál­do­za­ton.

Most érkezett: lángol egy hotel Pozsony központjában

Most érkezett: lángol egy hotel Pozsony központjában

Ki­gyul­ladt egy hotel Po­zsony köz­pont­já­ban. A helyi tűz­ol­tók nagy erők­kel pró­bál­ják meg­fé­kezni.

A nap lúzere: kirabolta a bankot, de menekülés közben elhagyta a pénzt

A nap lúzere: kirabolta a bankot, de menekülés közben elhagyta a pénzt

Mo­tor­ral me­ne­kült a tett hely­szí­né­ről, ám út­köz­ben el­hagyta a zsák­mányt.

Mo­tor­ral me­ne­kült a tett hely­szí­né­ről, ám út­köz­ben el­hagyta a zsák­mányt.

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Bár a nőt si­ke­rült új­ra­élesz­teni, más­nap a kór­ház­ban el­hunyt. Po­zsony­ban tör­tént a tra­gé­dia.

Bár a nőt si­ke­rült új­ra­élesz­teni, más­nap a kór­ház­ban el­hunyt.

Gusztustalan dolgot művelt egy férfi a trolibuszon, lecsaptak rá a rendőrök

Gusztustalan dolgot művelt egy férfi a trolibuszon, lecsaptak rá a rendőrök

A férfit már más­kor is el­kap­ták ha­sonló bűn­cse­lek­mény miatt. Most akár több évet is kap­hat a per­verz utas.

Teljes a készültség, óriási robbanás történt Pozsonyban

Teljes a készültség, óriási robbanás történt Pozsonyban

Nem bal­eset okozta a de­to­ná­ciót, a rend­őr­ség nyo­moz! A ha­tó­sá­gok sze­rint ha­tal­mas a kár...

Nem bal­eset okozta a de­to­ná­ciót, a rend­őr­ség nyo­moz! A ha­tó­sá­gok sze­rint ha­tal­mas a kár...

Hű, de érdekesen néz Angela Merkel Orbán Viktorra

Hű, de érdekesen néz Angela Merkel Orbán Viktorra

Sok­szor egy kép töb­bet el­mond...

Sok­szor egy kép töb­bet el­mond száz po­li­ti­kai elem­zés­nél.

V4-Merkel csúcstalálkozó Pozsonyban

V4-Merkel csúcstalálkozó Pozsonyban

Orbán Vik­torPo­zsonyba uta­zik.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön Po­zsonyba uta­zik, ahol részt vesz a vi­seg­rádi or­szá­gok kor­mány­fői és Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár csúcs­ta­lál­ko­zó­ján.

Teljesítményünk alapján mi vagyunk Európa magállamai - videó

Teljesítményünk alapján mi vagyunk Európa magállamai - videó

A V4-or­szá­gok ve­ze­tői és Ang­ela Mer­kel po­zso­nyi ta­lál­ko­zója.

A mi­nisz­ter­el­nök vi­deót tett ki kö­zös­ségi ol­da­lára a V4-or­szá­gok ve­ze­tői és Ang­ela Mer­kel po­zso­nyi ta­lál­ko­zó­já­ról.

Tragédia a lakótelepen: Kiugrott a hetedikről egy férfi, szörnyethalt

Tragédia a lakótelepen: Kiugrott a hetedikről egy férfi, szörnyethalt

A hely­színre ki­ér­kező men­tők már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A hely­színre ki­ér­kező men­tők már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Vérben úszva találták a rabot, borzasztó nyomok voltak a nyakán

Vérben úszva találták a rabot, borzasztó nyomok voltak a nyakán

A 44 éves el­ítélt egy egy­szer hasz­ná­la­tos bo­rot­va­pen­gé­vel akarta meg­ölni magát. Azon­nal a se­gít­sé­gére si­et­tek.

"Mögöttem kisgyerekek ülnek, akik alig kapnak levegőt"

Dráma a repülőn: "mögöttem kisgyerekek ülnek, akik alig kapnak levegőt"

Pá­nik­han­gu­lat ala­kult ki egy Ko­lozs­vár-Dub­lin kö­zött köz­le­kedő re­pü­lőn.

Lövések dördültek Pozsonyban, rendőrök üldözték a gyanús sofőrt

Lövések dördültek Pozsonyban, rendőrök üldözték a gyanús sofőrt

A 41 éves férfi végül be­ton­sze­gély­nek üt­kö­zött.

A 41 éves férfi végül be­ton­sze­gély­nek üt­kö­zött. Mint ki­de­rült, ko­ráb­ban öt évre be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát.

Hatalmas vihar a térségben, csak csónakkal lehetett közlekedni ebben a városban - fotó

Hatalmas vihar a térségben, csak csónakkal lehetett közlekedni ebben a városban - fotó

Re­kord­mennyi­ségű eső esett.

Nem csak ha­zánk­ban, de szom­szé­da­ink­nál is óri­ási vihar volt szom­ba­ton. Sz­lo­vá­ki­á­ban pél­dául re­kord­mennyi­ségű eső esett.

Borzalom a ligetfalui kórháznál, kizuhant a hatodik emeletről valaki

Borzalom a ligetfalui kórháznál, kizuhant a hatodik emeletről valaki

A férfi­hoz azon­nal ro­han­tak a men­tők, de már nem tud­ták meg­men­teni.

A férfi­hoz azon­nal ro­han­tak a men­tők, de már nem tud­ták meg­men­teni.

Tragédia rendőri akció közben: szörnyethalt a hatodikról kiugró férfi

Tragédia rendőri akció közben: szörnyethalt a hatodikról kiugró férfi

Egy nő kért se­gít­sé­get.

Egy nő kért se­gít­sé­get a szlo­vá­kiai rend­őr­ség­től, mert a férfi rá­tá­madt. A rend­őrök ki­ér­ke­zé­sét a tá­madó már nem várta meg, ki­ug­rott a ha­to­dik­ról.

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

A szlo­vá­kiai te­le­pü­lé­sen egy férfi nem akart en­ge­del­mes­kedni a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak.

Borzalmas látvány: vasúti síneken lett öngyilkos egy férfi

Borzalmas látvány: vasúti síneken lett öngyilkos egy férfi

A vonat elé ug­rott Po­zsony­ban.

A vonat elé ug­rott Po­zsony­ban egy férfi, a hely­szí­nen ször­nyet­halt.

Horror Pozsonyban: csecsemő holttestére bukkantak a kukában

Horror Pozsonyban: csecsemő holttestére bukkantak a kukában

A nyo­mozó bon­co­lást ren­delt el.

A nyo­mozó bon­co­lást ren­delt el, egy­előre ho­má­lyo­sak a ször­nyű eset rész­le­tei.

Olyan durva jelenet játszódott le a repülőn, hogy megszakította útját

Olyan durva jelenet játszódott le a repülőn, hogy megszakította útját

Egy utas miatt kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­tani.

Annyira bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett egy férfi a re­pü­lőn, hogy kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­tani.

Holtan találták a pozsonyi masszőrnőt, megfojtotta gyilkosa

Holtan találták a pozsonyi masszőrnőt, megfojtotta gyilkosa

Ki­de­rült, ki lehet a ke­gyet­len tet­tes.

A 44 éves nő életé már nem le­he­tett meg­men­teni. Ki­de­rült, ki lehet a ke­gyet­len tet­tes.

Szörnyű látvány: bordásfalra felakasztva találták meg Alexandrát

Szörnyű látvány: bordásfalra felakasztva találták meg Alexandrát az iskolában

A ti­ni­lány holt­tes­tére az is­ko­lá­ban buk­kan­tak rá. A gyil­kos­ság és az ön­gyil­kos­ság sem ki­zárt.

Lövöldözés Pozsonyban: babát találtak a nő és a férfi holtteste mellett

Lövöldözés Pozsonyban: babát találtak a nő és a férfi holtteste mellett

A rend­őr­ség­nek egy­előre nincs gya­nú­sí­tottja.

A rend­őr­ség­nek egy­előre nincs gya­nú­sí­tottja.

Tragikus buszbaleset: a zebrán gázolták halálra az idős férfit

Tragikus buszbaleset: a zebrán gázolták halálra az idős férfit

Egye­lőre senki sem tudja, hogy mi okozta a vég­ze­tes bal­ese­tet. Az ál­do­za­tot ugyan azon­nal kór­házba vit­ték, de ott éle­tét vesz­tette.

Egye­lőre senki sem tudja, hogy mi okozta a vég­ze­tes bal­ese­tet.

Borzalmas halál: a kilincsre akasztotta fel magát a lány

Borzalmas halál: a kilincsre akasztotta fel magát a lány

A fi­a­tal még egy bú­csúüze­ne­tet is írt.

A re­mény­vesz­tett fi­a­tal még egy bú­csúüze­ne­tet is írt, mi­előtt po­zso­nyi ott­ho­ná­ban véget ve­tett éle­té­nek.

Sokkoló videón a kegyetlen gyilkosság, taxi miatt öltek a fővárosban

Sokkoló videón a kegyetlen gyilkosság, taxi miatt öltek a fővárosban

Egy szó­ra­ko­zó­hely előtt tör­tént a bes­ti­á­lis gyil­kos­ság. Meg­rázó videó!

Egy szó­ra­ko­zó­hely előtt, nem messze a német nagy­kö­vet­ség­től tör­tént a bes­ti­á­lis gyil­kos­ság. Meg­rázó videó!

A panel lépcsőházában ölte meg magát a 24 éves nő

A panel lépcsőházában ölte meg magát a 24 éves nő

Esély sem volt meg­men­teni a fi­a­tal nőt, mert mire meg­ta­lál­ták, ha­lott volt.

Esély sem volt meg­men­teni a fi­a­tal nőt, mert mire meg­ta­lál­ták, ha­lott volt.

Meztelenül napozó hajléktalan sokkolta a járókelőket a Medikus-kertben!

Meztelenül napozó hajléktalan sokkolta a járókelőket a Medikus-kertben!

A csep­pet sem szé­gyen­lős férfi az­után sem volt haj­landó fel­öl­tözni, hogy több­ször is fi­gyel­mez­tet­ték.

Elképesztő, mit művelt a Ryanair a Budapestre tartó gép utasaival

Elképesztő, mit művelt a Ryanair a Budapestre tartó gép utasaival

Az egyik Bu­da­pestre tartó já­rat­nak kel­lett Po­zsony­ban lan­dol­nia.

Az egyik Bu­da­pestre tartó já­rat­nak kel­lett Po­zsony­ban lan­dol­nia, ott azon­ban kel­le­met­len­sé­gek vár­tak az uta­sokra.

Érthetetlen, hogy miért támadt a magyar férfi a rendőrökre!

Érthetetlen, hogy miért támadt a magyar férfi a rendőrökre!

Fegy­ver­ro­po­gás Po­zsony­ban! A me­ne­külő férfit lö­vé­sek­kel pró­bál­ták meg­fé­kezni a zsa­ruk...

Újra lecsapott a pisilős rém, rettegnek a pozsonyi nők!

Újra lecsapott a pisilős rém, rettegnek a pozsonyi nők!

Négy­szer is ak­ci­óba len­dült a hét­vé­gén a vi­ze­le­té­vel tá­madó, per­verz szlo­vák férfi.

Több százezer eurós gyűrűt loptak el egy pozsonyi plázából

Több százezer eurós gyűrűt loptak el egy pozsonyi plázából

Ha­tal­mas ju­ta­lom üt­heti a mar­kát annak, aki in­for­má­ci­ó­val tud szol­gálni a hi­ányzó lu­xus­ék­szer­ről.