CÍMKE: 'portugália'

Titkos üzenet, Ronaldo ezt kérte az ellenfelétől

Titkos üzenet, Ronaldo ezt kérte az ellenfelétől

Hazai pá­lyán be­húzta a dön­tőt a por­tu­gál klasszis, utána azon­ban vá­rat­lan dol­got tett.

Gumibotos oszlatás, összecsaptak a rendőrök a huligánokkal

Gumibotos oszlatás, összecsaptak a rendőrök a huligánokkal

Meg­tör­tént az első szur­ko­lói in­ci­dens Por­tu­gá­li­á­ban, a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gája hely­szí­nén.

Óriási esélyt harcoltak ki a magyar focisták

Óriási esélyt harcoltak ki a magyar focisták

Edző­jük remek jós­nak bi­zo­nyult. Az or­szág ked­ven­ce­ivé vál­hat­nak, ha élnek a nagy le­he­tő­ség­gel a kor­osz­tá­lyos Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Edző­jük jó jós­nak bi­zo­nyult. Az or­szág ked­ven­ce­ivé vál­hat­nak, ha élnek a nagy le­he­tő­ség­gel a kor­osz­tá­lyos Eb-n.

Elképesztő hír érkezett Ronaldóról

Elképesztő hír érkezett Cristiano Ronaldóról

A Sport­ing a tisz­te­le­tére át­ke­resz­telné a sta­di­on­ját.

Ko­rábbi klubja a por­tu­gál sztár­fo­cista tisz­te­le­tére át­ke­resz­telné a sta­di­on­ját. Rep­tér, mú­zeum és hotel is őrzi már az öt­szö­rös arany­lab­dás nevét.

A börtönből üzent a Budapesten elfogott hekker

A börtönből üzent a Budapesten elfogott hekker

A kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van. A fut­ball­sztá­rok ré­mé­nek esze ágá­ban sincs le­áll­nia, akár vád­al­kut is köt­het.

Ügy­védje sze­rint Rui Pinto a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van. A fut­ball­sztá­rok ré­mé­nek esze ágá­ban sincs le­áll­nia, akár vád­al­kut is köt­het.

Hűha, az ágyban kapták le Weisz Fannit és férjét

Hűha, az ágyban kapták le Weisz Fannit és férjét

Por­tu­gá­li­á­ban ro­man­ti­káz­nak.

A mo­dell és sze­relme Por­tu­gá­li­á­ban ro­man­ti­káz­nak.

Vetkőzéssel szurkol Ronaldóéknak a portugál színésznő

Vetkőzéssel szurkol Ronaldóéknak a portugál színésznő

Paula LaBa­re­das le­vet­kő­zött.

Paula LaBa­re­das szí­nésznő már a kö­zelgő lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szül.

Megrendítő hírt kaptunk: agyhalott nőnek született gyereke

Megrendítő hírt kaptunk: agyhalott nőnek született gyereke

A 26 éves nőt mes­ter­sé­ge­sen tar­tot­ták élet­ben.

A 26 éves nőt mes­ter­sé­ge­sen tar­tot­ták élet­ben, hogy a baba to­vább fej­lőd­hes­sen.

Fontos döntést hozott Cristiano Ronaldo

Fontos döntést hozott Cristiano Ronaldo

Ki­lenc hónap után vissza­tér a por­tu­gál lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba a Ju­ven­tus klasszisa. A ta­va­lyi vi­lág­baj­nok­ság óta nem sze­re­pelt a nem­zeti csa­pat­ban az öt­szö­rös arany­lab­dás sztár.

Ki­lenc hónap után vissza­tér a por­tu­gál lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba a Ju­ven­tus klasszisa. A ta­va­lyi vi­lág­baj­nok­ság óta nem sze­re­pelt a nem­zeti csa­pat­ban.

Hihetetlen: a pánikoló tömegben mentett életet az elnök

Hihetetlen: a pánikoló tömegben mentett életet az elnök

Por­tu­gá­li­á­ban új hős szü­le­tett.

Fred­erico Va­ran­das gyors se­gít­sé­get nyúj­tott egy szur­ko­ló­nak, majd a men­tő­sö­ket is meg­várta. Por­tu­gá­li­á­ban új hős szü­le­tett.

C. Ronaldo óriásit bukhat, üzent a portugál államfő

C. Ronaldo óriásit bukhat, üzent a portugál államfő

Por­tu­gá­lia re­a­gált.

Por­tu­gá­lia re­a­gált, nem marad kö­vet­kez­mény nél­kül Cris­ti­ano Ro­naldo adó­csa­lása.

Döntött a bíróság Ronaldo budapesti réméről

Döntött a bíróság Ronaldo budapesti réméről

Szá­mára élet-halál kér­dés volt. Ki­de­rült, ki­ad­ják-e Por­tu­gá­li­á­nak a fo­ci­vi­lág bot­rá­nyait a ma­gyar fő­vá­ros­ból ki­rob­bantó hek­kert.

Szá­mára élet-halál kér­dés volt. Ki­de­rült, ki­ad­ják-e Por­tu­gá­li­á­nak a fo­ci­vi­lág bot­rá­nyait a ma­gyar fő­vá­ros­ból ki­rob­bantó hek­kert.

Karácsony előtt közöltek lesújtó hírt a háromgyerekes apukával

Karácsony előtt közöltek lesújtó hírt a háromgyerekes apukával

Nuno Pin­tó­nál nyi­rok­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak.

Nuno Pin­tó­nál nyi­rok­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak. A por­tu­gál fut­bal­lis­tá­nak a profi kar­ri­er­jét is fel kel­lett füg­gesz­te­nie.

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie ügyében, erre senki sem számított

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie ügyében, erre senki sem számított

A rend­őr­ség új­ra­vizs­gál egy már el­fe­le­dett el­mé­le­tet.

A rend­őr­ség új­ra­vizs­gál egy már el­fe­le­dett el­mé­le­tet.

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene?

A por­tu­gál lab­da­rúgó úgy érzi, le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene. Elege van az egész­ből. Sér­tő­dése per­sze meg­le­he­tő­sen gye­re­kes visl­ke­désre utal.

Nemierőszak-botrány: politikus szólalt meg Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: magas rangú politikus szólalt meg Ronaldo ügyében

Vé­del­mébe vette a honfi­tár­sát.

Por­tu­gá­lia mi­nisz­ter­el­nöke sze­rint csak arra van bi­zo­nyí­ték, hogy az öt­szö­rös arany­lab­dás egy ki­vé­te­les spor­toló.

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Már több mint egy év­ti­zede hiába ke­re­sik az el­tűnt kis­lányt. Kü­lö­nös el­mé­let­tel állt most elő egy benn­fen­tes.

Ronaldo rövid nadrágban villantott, örömet okozott a hölgyeknek

Ronaldo rövid nadrágban villantott, örömet okozott a hölgyeknek

Cris­ti­ano Ro­naldo szo­kás sze­rint ma­gára irá­nyí­totta a fi­gyel­met a por­tu­gál vá­lo­ga­tott edzé­sén a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Mik vannak?! Portugália sokkal több migránst szeretne!

Mik vannak?! Portugália sokkal több migránst szeretne!

A né­pes­ség fenn­tar­tása a cél.

Az or­szág né­pes­sé­gé­nek fenn­tar­tá­sá­hoz évente 75 ezer fő kel­lene. Ezért most min­den­kit tárt ka­rok­kal fo­gad­nak.

Annyi az aranylabdásoknak, Ronaldo is csomagolhat

Annyi az aranylabdásoknak, Ronaldo is csomagolhat

Messi után a por­tu­gál vi­lág­sztár sem lesz arany­ér­mes idén a vébén. Uru­guay vár a fran­ci­ákra.

Nagy bajban a portugálok! Eltiltják Ronaldót?

Nagy bajban a portugálok! Eltiltják Ronaldót?

Könnyen lehet, hogy utó­lag kap bün­te­tést Cris­ti­ano Ro­naldo, aki a Por­tu­gá­lia-Irán mér­kő­zé­sen kö­nyö­költ.

Könnyen lehet, hogy utó­lag kap bün­te­tést Cris­ti­ano Ro­naldo, aki a Por­tu­gá­lia-Irán mér­kő­zé­sen kö­nyö­költ.

Szörnyű, amit tettek, ez történt éjjel Cristiano Ronaldóval

Szörnyű, amit tettek, ez történt éjjel Cristiano Ronaldóval

Sors­döntő meccs vár a por­tu­gá­lokra a vébén. Erre biz­to­san nem szá­mí­tott az arany­lab­dás sztár.

Kiderült Cristiano Ronaldóék nagy titka: máris jön az újabb baba?

Kiderült Cristiano Ronaldóék nagy titka: máris jön az újabb baba?

Íme, a vélt vagy valós bi­zo­nyí­ték! Las­san annyi gye­reke lesz, mint ahány Arany­lab­dája.

Kikészítették Ronaldót, ezt tette dühében

Kikészítették Ronaldót, ezt tette dühében

Rit­kán lá­tunk ilyet a por­tu­gál vi­lág­sztár­tól. A leg­fon­to­sabb dol­got így is el­érte az Eu­rópa-baj­nok.

Rit­kán lá­tunk ilyet a por­tu­gál vi­lág­sztár­tól. A leg­fon­to­sabb dol­got így is el­érte az Eu­rópa-baj­nok.

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság B-cso­port­já­ban.

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság B-cso­port­já­ban.

Ronaldo szomorította el a spanyolokat a világbajnokságon

Cristiano Ronaldo mesterhármassal szomorította el a spanyolokat a vb-n

A Real-klasszis mes­ter­hár­mast rú­gott.

A Real Mad­rid sztárja egy­sze­mé­lyes had­se­reg­ként szer­zett pon­tot Por­tu­gá­li­á­nak.

Jogosan kaptunk piros lapot? Kilenc hónap után végre kiderült

Jogosan kaptunk piros lapot? Kilenc hónap után végre kiderült

Itt az igaz­ság!

Pris­kin Tamás em­lé­ke­ze­tes esete a vi­lág­baj­nok­sá­gon is téma. Ideje volt meg­tudni az igaz­sá­got.

Kíméletlenül beolvastak Ronaldónak, ezt nem teszi zsebre

Kíméletlenül beolvastak Ronaldónak, ezt biztosan nem teszi zsebre

Piqué sze­rint a Real Mad­rid ásza haj­la­mos do­bál­gatni magát.

Piqué sze­rint a Real Mad­rid ásza haj­la­mos do­bál­gatni magát.

Ronaldo visszavonul a vb után? Reagált a Real sztárja

Ronaldo visszavonul a vb után? Reagált a Real sztárja

Cris­ti­ano Ro­nal­dót a jö­vő­jé­ről fag­gat­ták, és őszin­tén vá­la­szolt. A por­tu­gál sztár pén­te­ken már a vi­lág­baj­nok­sá­gon lép pá­lyára.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót a jö­vő­jé­ről fag­gat­ták, és őszin­tén vá­la­szolt. A por­tu­gál sztár pén­te­ken már a vi­lág­baj­nok­sá­gon lép pá­lyára.

Forró szextipp a vb-re, ezt üzente a focistafeleség a portugáloknak

Forró szextipp a vb-re, ezt üzente a focistafeleség a portugáloknak

Tuti tipp­jei van­nak arra, ho­gyan le­gye­nek ki­egyen­sú­lyo­zot­tak a já­té­ko­sok.

Tuti tipp­jei van­nak arra, ho­gyan le­gye­nek ki­egyen­sú­lyo­zot­tak a já­té­ko­sok.

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Óri­ási vál­to­zá­sokra szánta el magát. Pá­lyán és pá­lyán kívül is mér­föld­kő­höz ér­ke­zett?

Jön az év átigazolása, Cristiano Ronaldo ezért távozik a Realtól

Jön az év átigazolása, Cristiano Ronaldo ezért távozik a Realtól

Por­tu­gál újság kür­tölte vi­lággá a hírt.

Por­tu­gál újság kür­tölte vi­lággá a bom­ba­hírt. Pérez elnök a hibás min­de­nért.

Külföldön balhézott Ördög Nóra, itt a videó!

Külföldön balhézott Ördög Nóra, itt a videó!

Ke­mé­nyen ki­osz­totta a par­ko­lóőrö­ket.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető ke­mé­nyen ki­osz­totta a por­tu­gál par­ko­lóőrö­ket.

Ilyen még nem volt, már bárkit focipályára engednek Európában

Ilyen még nem volt, már bárkit focipályára engednek Európában

Az Eu­rópa-liga már nem csak az eu­ró­pa­i­aké. A Gu­i­ma­res fo­ci­csa­pa­tá­nak edzője olyat tett, amit még soha egyet­len együt­tes tré­nere sem.

Meglepő döntés, az Eb-hőse nem megy a világbajnokságra

Meglepő döntés, az Eb-hőse nem megy a világbajnokságra

Erős ke­ret­tel uta­zik Por­tu­gá­lia Orosz­or­szágba. Mind­össze négy gólt szer­zett az idei sze­zon­ban.

Erős ke­ret­tel uta­zik Por­tu­gá­lia Orosz­or­szágba. Mind­össze négy gólt szer­zett az idei sze­zon­ban a Lo­ko­mo­tiv Moszkva szí­ne­i­ben.

Sokkos állapotban nyilatkozott az összevert focisztár

Döbbenet: sokkos állapotban nyilatkozott az összevert focisztár

Bas Dost nem ta­lálta a sza­va­kat.

Hu­li­gá­nok tá­mad­tak a Sport­ing já­té­ko­sa­ira, sen­kit nem kí­mél­tek. Bas Dost nem ta­lálta a sza­va­kat.

Döbbenet: a pályán támadták le Ronaldót, erre nem számított

Döbbenet: a pályán támadták le Ronaldót, erre nem számított

Egy férfi szur­koló arcon csó­kolta.

Egy férfi szur­koló arcon csó­kolta a por­tu­gál sztár­fo­cis­tát. Mások is pró­bál­tak közel jutni hozzá.

Szexeltek a magyar lányok a portugálok szállásán

Kitálalt a szemtanú, szexeltek a magyar lányok a portugálok szállásán

Öt­ven­ezer fo­rin­tot is meg­ke­res­he­tett egy hölgy a csa­pat szál­lo­dá­já­ban. Ro­naldo vissza­fo­gott volt.

Öt­ven­ezer fo­rin­tot is meg­ke­res­he­tett egy hölgy a csa­pat szál­lo­dá­já­ban. Ro­naldo vissza­fo­gott volt, bez­zeg a töb­biek.

Európa hentese bunkó volt a magyar csatárral

Európa hentese bunkó volt a magyar csatárral

Új képek ke­rül­tek elő a Pris­kin Tamás-Pepe affér­ról, ame­lyek egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ják, hogy a por­tu­gál hát­véd sza­bály­ta­lan­ko­dott elő­ször a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Új képek ke­rül­tek elő a Pris­kin Tamás-Pepe affér­ról, ame­lyek egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ják, hogy a por­tu­gál hát­véd sza­bály­ta­lan­ko­dott elő­ször.

Megrázó interjú, Priskin szenved a kiállítás óta

Megrázó interjú, Priskin szenved a kiállítás óta

Na­gyon meg­vi­selte a piros lap.

Na­gyon meg­vi­selte Pris­kin Ta­mást a por­tu­gá­lok el­leni ki­ál­lí­tása.

Vasárnap este mindenkit legyőzött a magyar válogatott

Vasárnap este mindenkit legyőzött a magyar válogatott

To­vábbra is a ma­gyar foci ér­dekli a leg­job­ban az em­be­re­ket. Ezt a ver­senyt meg­nyer­ték Storc­kék.

Ez már sok, Ronaldo csapattársa gúnyt űzött a magyarokból

Ez már sok, Ronaldo csapattársa gúnyt űzött a magyarokból

A por­tu­gál fo­cis­ták zokon vet­ték Dzs­u­dzsá­kék ag­resszív já­té­kát. Fonte már úgy ál­lí­totta be a meccset, mintha va­dász­tak volna rájuk a pá­lyán.

A por­tu­gál fo­cis­ták zokon vet­ték Dzs­u­dzsá­kék ag­resszív já­té­kát. Fonte már úgy ál­lí­totta be a meccset, mintha va­dász­tak volna rájuk a pá­lyán.

Olimpiai bajnokunk ijesztett rá Ronaldóra a budapesti éjszakában

Olimpiai bajnokunk ijesztett rá Ronaldóra a budapesti éjszakában

A por­tu­gál sztár­fo­cista mo­soly­gás he­lyett ré­mült képet vá­gott.

A por­tu­gál sztár­fo­cista mo­soly­gás he­lyett ré­mült képet vá­gott.

Storck meglepő kijelentése, ez már nem az NB I

Storck meglepő kijelentése, ez már nem az NB I

Vajon jogos volt Pris­kin Tamás ki­ál­lí­tása a por­tu­gá­lok ellen? A szö­vet­ségi ka­pi­tány is el­mondta a vé­le­mé­nyét.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázst is elveszítette a magyar válogatott

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázst is elveszítette a magyar válogatott

Nem játsz­hat Svájc ellen ok­tó­ber­ben.

A csa­pat­ka­pi­tány ki­sár­gázta magát a kö­vet­kező meccs­ről, nem játsz­hat Svájc­ban. A por­tu­gá­lok Cris­ti­ano Ro­naldo gól­passzá­val nyer­tek Bu­da­pes­ten.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinkának sem jöhet össze minden

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinkának sem jöhet össze minden

Ked­venc úszó­nőnk el­árulta, hol töl­tötte a va­sár­nap es­té­jét.

Ked­venc úszó­nőnk el­árulta, hol töl­tötte a va­sár­nap es­té­jét. El­kép­zel­hető, hogy szo­mo­rúan tért nyu­go­vóra.

Elképesztő, mit tett Ronaldo a budapesti meccs előtt

Elképesztő, mit tett Ronaldo a budapesti meccs előtt

Mi­köz­ben a por­tu­gál vá­lo­ga­tott gőz­erő­vel ké­szül a Ma­gyar­or­szág el­leni mér­kő­zésre, Cris­ti­ano Ro­naldo cso­dá­la­tos gesz­tust tett.

Mi­köz­ben a por­tu­gál vá­lo­ga­tott gőz­erő­vel ké­szül a Ma­gyar­or­szág el­leni mér­kő­zésre, Cris­ti­ano Ro­naldo cso­dá­la­tos gesz­tust tett.

Szalai ezért kell mindenkinél jobban a magyar focinak

Szalai ezért kell mindenkinél jobban a magyar focinak

Nehéz hely­zet­ben van Bernd Storck. Égető szük­sé­günk lenne egy jó csa­tárra.

Nehéz hely­zet­ben van Bernd Storck. Égető szük­sé­günk lenne egy jó csa­tárra.

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Az egyik por­tu­gál sport­ol­dal ha­tá­ro­zott vé­le­ményt írt a Gro­u­pama Aré­ná­ról és a vár­ható han­gu­lat­ról.

Itt az első kép - az Apáczai utcában fotózták le Ronaldót!

Itt az első kép - az Apáczai utcában fotózták le Ronaldót!

Így üd­vö­zölte ra­jon­góit!

Hol­nap este telt­ház előtt lép pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott, az el­len­fél pedig az a Por­tu­gá­lia, aki­nek az orra alá si­ke­rült bor­sot törni a 2016-os EB-n.

Mennyit ér a lettek elleni siker? Szalai lehűtötte a kedélyeket

Mennyit ér a lettek elleni siker? Szalai lehűtötte a kedélyeket

Ve­zér­ál­do­zat­tal járt a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­kere Lett­or­szág ellen. Sza­lai Ádám idő előtt cse­rét kért.

Ledobta ruháit, meztelenül terpeszt az álommellű modell

Ledobta ruháit, meztelenül terpeszt az álommellű modell

A se­bes­ség meg­szál­lottja Cons­tance.

A férfi­a­kat már a meg­je­le­né­sé­vel le­ve­szi a lá­buk­ról Cons­tance. Az már csak plusz, hogy a se­bes­sé­gért és az au­tó­kért is ra­jong.

Kész rablás, durván átverhetik a magyar fociszurkolókat

Kész rablás, durván átverhetik a magyar fociszurkolókat

El­ké­pesztő pénzt is el­kér­het­nek a jegy­üzé­rek a hasz­nál­ha­tat­lan be­lé­pő­kért. Az MLSZ fi­gyel­mez­tette a druk­ke­re­ket.

Egé­szen el­ké­pesztő pénzt is el­kér­het­nek a jegy­üzé­rek. Az MLSZ fi­gyel­mez­tette a druk­ke­re­ket a por­tu­gál meccs előtt.

Botrány botrány hátán: dühös Cristiano Ronaldo érkezik Budapestre

Botrány botrány hátán: dühös Cristiano Ronaldo érkezik Budapestre

Ez jól is, de rosszul is el­sül­het. Zűrös hó­na­po­kat él az Eu­rópa-baj­nok por­tu­gá­lok vi­lág­klasszisa.

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs...

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki jú­nius óta csak három ku­pa­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára.

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után. Páran vég­leg le­mond­hat­nak a nem­zeti csa­pat­ról?

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után. Páran vég­leg le­mond­hat­nak a nem­zeti csa­pat­ról?

Tragédiába torkollott a fesztivál, magyar áldozat is van

Tragédiába torkollott a fesztivál, magyar áldozat is van

Fa dőlt a fesz­ti­vál részt­ve­vő­ire, több ember éle­tét vesz­tette és sokan meg is sé­rül­tek. Az ál­do­za­tok kö­zött ma­gyar is van.

Fa dőlt a fesz­ti­vál részt­ve­vő­ire, több ember éle­tét vesz­tette és sokan meg is sé­rül­tek. Az ál­do­za­tok kö­zött ma­gyar is van.

Lángokban áll Portugália, elszabadult a pokol

Lángokban áll Portugália, elszabadult a pokol

Újabb er­dő­tü­zek pusz­tí­ta­nak.

Egy hét el­tel­té­vel újabb er­dő­tü­zek pusz­tí­ta­nak Por­tu­gá­li­á­ban.

Tündéri fotón mutatta meg újszülött ikreit Ronaldo

Tündéri fotón mutatta meg újszülött ikreit Ronaldo

Már három gye­reke van.

Nem­csak a por­tu­gál fut­ball­zseni lát­hatta elő­ször az ik­re­ket, hanem a világ is.

Most érkezett: leállították a fesztivált, mert fa dőlt az emberekre

Most érkezett: leállították a fesztivált, mert fa dőlt az emberekre

A fel­fog­ha­tat­lan bal­eset­nek csak­nem egy tucat ha­lá­los ál­do­zata van.

A fa több em­bert meg­se­be­sí­tett, de a fel­fog­ha­tat­lan bal­eset­nek csak­nem egy tucat ha­lá­los ál­do­zata is van.

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

Újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett.

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett.

Cristiano Ronaldo a bíróságon köthet ki

Nagy botrány készül, Ronaldo a bíróságon köthet ki

Nem vá­la­szolt a neki kül­dött le­ve­lekre.

A Real Mad­rid sztárja Por­tu­gá­li­á­ban vil­lát épít­te­tett ma­gá­nak, de nem tar­tott be min­den sza­bályt. A fi­gyel­mez­tető le­ve­lekre nem is re­a­gált.

Szenzációs verseny, megvan Michelisz idei első futamgyőzelme!

Szenzációs verseny, megvan Michelisz idei első futamgyőzelme!

A ma­gyar sztár­pi­lóta a por­tu­gá­liai fő­fu­ta­mon rajt-cél győ­zel­met ara­tott, így csök­ken­teni tudta a hát­rá­nyát a vi­lág­baj­noki csa­tá­ban.

A ma­gyar sztár­pi­lóta a por­tu­gá­liai fő­fu­ta­mon rajt-cél győ­zel­met ara­tott, így csök­ken­teni tudta a hát­rá­nyát a vi­lág­baj­noki csa­tá­ban.

Lemondtak a magyar szurkolók Dzsudzsákékról

Lemondtak a magyar szurkolók Dzsudzsákékról

A druk­ke­rek már a por­tu­gá­lok el­leni meccs előtt "fel­ad­ták". Ve­szí­tet­tünk, a fo­ga­dók nyer­tek.

A druk­ke­rek már a por­tu­gá­lok el­leni meccs előtt "fel­ad­ták". Ve­szí­tet­tünk, a fo­ga­dók nyer­tek.

Milyen bravúrokról beszél Dzsudzsák?

Milyen további bravúrokról beszél Dzsudzsák?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem adná fel a har­cot a vi­lág­baj­nok­sá­gért. Igaz, olyat vár, ami meg sem tör­tént még.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem adná fel a har­cot a vi­lág­baj­nok­sá­gért. Igaz, olyat vár, ami meg sem tör­tént még.

Dzsudzsákék lemondhatnak álmukról

Dzsudzsákék lemondhatnak legnagyobb álmukról

Sima ve­re­sé­get Por­tu­gá­li­á­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sima ve­re­sé­get szen­ve­dett Por­tu­gá­li­á­ban.

Storck újoncot avat Portugália ellen

Újoncot avatunk, így állunk fel Portugália ellen

A szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Szalai Ádám jelezte, mire készül a portugálok ellen

Szalai Ádám jelezte, mire készül a portugálok ellen

A csa­tár ké­szen áll az üt­kö­zetre.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ké­szen áll az üt­kö­zetre. Re­mél­jük, este be­vá­lik a "jós­lata".

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Az első per­cek dön­tőek lesz­nek.

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban. Vi­szont bajba ke­rül­het­nek, ha nem lőnek gyor­san gólt.

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Rossz hír ér­ke­zett...

Rossz hír ér­ke­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott lissza­boni fő­ha­di­szál­lá­sá­ról...

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Fran­cia­or­szág után Por­tu­gá­lia is íze­lí­tőt kap a ma­gyar szur­ko­lói me­net­ből.

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Nem tar­ta­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól a por­tu­gál csa­pat já­té­ko­sai. Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Nem tar­ta­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól a por­tu­gál csa­pat já­té­ko­sai. Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Portugáliában beteljesül Storck álma

Hétfő este Portugáliában beteljesül Storck álma

Hó­na­pok óta erre ké­szül a fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya.

Hó­na­pok óta erre ké­szül a fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya. A szak­em­ber es­té­től végre tel­jes ke­ret­tel dol­goz­hat.

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Négy újonc is be­ke­rült a ke­retbe.

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset az Eb-győz­tes ellen.

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi, és a szom­bati, Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt "be­ál­dozza" a 2020-es Eb ér­de­ké­ben.

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi, és a szom­bati, Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt "be­ál­dozza" a 2020-es Eb ér­de­ké­ben.

Olcsó hétvégi romantikázás a festői Lisszabonban: Irány Portugália!

Olcsó hétvégi romantikázás a festői Lisszabonban: Irány Portugália!

Olcsó hétvégi romantikázás a festői Lisszabonban: Irány Portugália!

A ta­vasz a leg­gyö­nyö­rűbb év­szak a tő­lünk leg­tá­vo­labb eső eu­ró­pai nagy­vá­ros­ban. Lissza­bon a tör­té­ne­lem böl­csője...

Súlyos döntés, Storck lemondott egyik legjobbjáról

Súlyos döntés, Storck lemondott egyik legjobbjáról

Vá­rat­lan dön­tést ho­zott Bernd Storck.

Vá­rat­lan dön­tést ho­zott Bernd Storck. A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya nem viszi Por­tu­gá­li­ába Ni­ko­lics Ne­man­ját.

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.