CÍMKE: 'poloska'

Elképesztő, ami a vérszívó poloskákról kiderült

Elképesztő, ami a vérszívó poloskákról kiderült

A leg­ko­rábbi is­mert gaz­da­tes­tük­nél is több mint 50 mil­lió évvel ko­ráb­ban je­len­tek meg!

Nagyon durva, mi derült ki a márványpoloska gyilkosáról

Nagyon durva, mi derült ki a márványpoloska gyilkosáról

Va­ló­színű, hogy maguk a bü­dös­bo­ga­rak hur­col­ták be tes­tü­kön saját el­len­sé­ge­i­ket.

Hihetetlen, megjelent a márványpoloska gyilkosa

Hihetetlen, megjelent a márványpoloska gyilkosa

Könnyen lehet, hogy meg­van a meg­ol­dás. Csak ne­hogy ebből is baj le­gyen...

Könnyen lehet, hogy meg­van a meg­ol­dás. Csak ne­hogy ebből is baj le­gyen...

Ez durva, poloskák lepték el Tóth Vera házát

Ez durva, poloskák lepték el Tóth Vera házát

Az éne­kes­nő­nek meg­gyű­lik a baja új ott­ho­ná­val, elő­ször a re­csegő padló oko­zott neki fej­tö­rést, most pedig ez...

Az éne­kes­nő­nek meg­gyű­lik a baja új ott­ho­ná­val, elő­ször a re­csegő padló oko­zott neki fej­tö­rést, most pedig ez...

A szakértő megmondta: ez okozza az elviselhetetlen poloskainváziót

A szakértő megmondta: ez okozza az elviselhetetlen poloskainváziót

A klí­ma­vál­to­zás és a glo­bá­lis ke­res­ke­de­lem is okol­ható.

A klí­ma­vál­to­zás és a glo­bá­lis ke­res­ke­de­lem is okol­ható.

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul özön­le­nek be a la­kásba a po­los­kák. De van el­le­nük meg­ol­dás!

Po­los­ka­ri­a­dót hir­det­nek a ma­gyar la­kó­te­le­pe­ken

Po­los­ka­ri­a­dót hir­det­nek a ma­gyar la­kó­te­le­pe­ken

Évek óta küz­de­nek a kár­te­vők­kel.

Po­los­ka­in­vá­zió van a pa­nel­há­zak­ban! A lakók már hosszú évek óta küz­de­nek a büdös bo­ga­rak­kal, ám csak egy dolog ol­daná meg a prob­lé­mát.

Az emberi butaság miatt szenvednek a panelházakban

Az emberi butaság miatt szenvednek a panelházakban

Évek óta szen­ved­nek a la­kó­te­le­pen!

Évek óta szen­ved­nek az ágyi po­los­kák­tól a la­kó­te­le­pen élők! Ör­dögi körbe ke­rül­tek, mégis kép­te­le­nek össze­fogni.

Félelmetes, amit a havannai közös képviselő mond a panelekről

Félelmetes, amit a havannai közös képviselő mond a panelekről

Meg­hozta a re­ményt a Ri­post cikke a Ha­vanna utcai pa­ne­lek lakói szá­mára!

Meg­hozta a re­ményt a Ri­post ko­rábbi cikke a Ha­vanna utcai pa­ne­lek lakói szá­mára! A közös kép­vi­selő most fel­hí­vás­ban kéri, hogy aki ágyi po­los­kát lát, je­lentse. Mint meg­ír­tuk, csak a közös fel­lé­pés hoz­hat ered­ményt a vér­szí­vók ellen.

Botrány: poloskát találtak a politikus tükre mögé rejtve

Botrány: poloskát találtak a politikus tükre mögé rejtve

Az Oszt­rák Sza­bad­ság­párt két ve­zető be­osz­tású po­li­ti­kus­nál is le­hall­gató ké­szü­lé­ket ta­lál­tak.

Az Oszt­rák Sza­bad­ság­párt (FPÖ) két ve­zető be­osz­tású po­li­ti­kus­nál is le­hall­gató ké­szü­lé­ket ta­lál­tak a szak­em­be­rek.

Itt a poloskainvázió: így védekezhetünk a büdös bogár ellen

Itt a poloskainvázió: így védekezhetünk a büdös bogár ellen

A leg­töb­ben ta­nács­ta­la­nok.

A téli hideg kö­ze­led­té­vel egyre gyak­rab­ban ta­lál­koz­ha­tunk po­los­kák­kal a la­kás­ban. Mit te­he­tünk el­le­nük?

Durva poloskainvázió csap le ránk, tömegesen jönnek a rovarok

Durva poloskainvázió csap le ránk, tömegesen jönnek a rovarok

A szá­muk csak nőni fog. A szak­em­be­rek sze­rint in­vá­zi­óra kell ké­szülni.

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Itt az ősz, egyre hű­vö­sebb lesz idő, a po­los­kák pedig me­ne­dé­ket ke­res­nek.

Itt az ősz, egyre hű­vö­sebb lesz idő, a po­los­kák pedig me­ne­dé­ket ke­res­nek, ezért tö­me­gé­vel be­hú­zód­nak az er­ké­lyekre, vagy a la­kásba. Mu­tat­juk a leg­jobb prak­ti­ká­kat!

Magyarországi poloskainvázió: lesújtó adatot közöltek a szakemberek

Magyarországi poloskainvázió: lesújtó adatot közöltek a szakemberek

Hiába bíz­tunk a hideg tél­ben...

Hiába bíz­tunk abban, hogy a hideg tél meg­ti­ze­deli a po­los­ka­ál­lo­mányt, a ta­vas­szal együtt újra elő­raj­zot­tak, és meg­ke­se­rí­tik az éle­tün­ket. A szak­em­be­rek is a fe­jü­ket fog­ják, s ta­nács­ta­la­nul áll­nak az in­vá­zió előtt...

Egyszerű, de hatékony: Poloskák ellen is jöhet a szódabikarbóna

Egyszerű, de hatékony: Poloskák ellen is jöhet a szódabikarbóna

Most épp a po­los­kák ke­se­rí­tik meg a nap­ja­in­kat, el­le­nük is szu­per ez a ke­ve­rék.

Riadó! Megindult a poloskainvázió!

Riadó! Megindult a poloskainvázió!

Bu­da­pes­tet el­lep­ték a po­los­kák. Hi­he­tet­len mér­ték­ben el­sza­po­rod­tak.

Bu­da­pes­tet el­lep­ték a po­los­kák. Hi­he­tet­len mér­ték­ben el­sza­po­rod­tak és gya­kor­la­ti­lag el­lep­ték a fő­vá­ros panel- és bér­há­zait.

Ez a büdös állat kergeti őrületbe egész Budapestet

Ez a büdös állat kergeti őrületbe egész Budapestet

Min­den­hon­nan po­los­kák po­tyog­nak a la­ká­sok­ban, és az em­be­rek már nem tud­nak mit kez­deni velük.

Lagzi Lajcsi sorsára jutott az amerikai kosaras

Lagzi Lajcsi sorsára jutott az amerikai kosaras

Kyrie Ir­ving a be­to­la­ko­dók miatt nem tu­dott jól tel­je­sí­teni.

Megmutatjuk, mennyi poloska van a lakóhelyeden

Megmutatjuk, mennyi poloska van a lakóhelyeden

Egy in­ter­ne­tes oldal se­gít­sé­gé­vel meg lehet nézni, hogy a fő­vá­ros­ban mennyire gya­kori a po­loska.