CÍMKE: 'politika'

Na tessék: Politikusnak állna a világsztár

Na tessék: Politikusnak állna a világsztár

Né­hány éve még ne­ve­tett volna a kér­dé­sen.

Né­hány éve még ne­ve­tett volna a kér­dé­sen, hogy vál­lalna -e po­li­ti­kusi mun­kát.

Újabb turisztikai fejlesztések indulnak

Újabb turisztikai fejlesztések indulnak országszerte

El­árul­juk azt is, hogy mennyi­ért.

El­árul­juk azt is, hogy mennyi­ért. Bő­vebb in­for­má­ció a cikk­ben.

Kelet-Németországban már lázadoznak Merkel ellen

Kelet-Németországban már lázadoznak Merkel ellen

Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU-val hó­nap­ról hó­napra elé­ge­dett­le­neb­bek a kelet-né­met­or­szági em­be­rek.

Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU-val hó­nap­ról hó­napra elé­ge­dett­le­neb­bek a kelet-né­met­or­szági em­be­rek.

Szép csendben óriási bejelentést tett Berki Krisztián

Szép csendben óriási bejelentést tett Berki Krisztián

Van­nak dol­gok, amik mel­lett az öröm­má­mor kö­ze­pette sem sza­bad szót­la­nul el­menni.

Van­nak dol­gok, amik mel­lett az öröm­má­mor kö­ze­pette sem sza­bad szót­la­nul el­menni. Ilyen pél­dául az izom­ce­leb el­ej­tett fél­mon­data!

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak po­li­ti­kai né­ze­teik mel­lett.

Döbbenetes dologra készül a magyar pornódíva: Visszatérne

Döbbenetes dologra készül a magyar pornódíva: Visszatérne

Hu­sika egy­szer már meg­mu­tatta, hogy képes be­ke­rülni a nagy­po­li­ti­kába, és most újra sze­retne egy man­dá­tu­mot.

Hu­sika egy­szer már meg­mu­tatta, hogy képes be­ke­rülni a nagy­po­li­ti­kába...

Elképesztő kijelentést tett Gábor Zsazsa özvegye!

Elképesztő kijelentést tett Gábor Zsazsa özvegye!

Durva dön­tést ho­zott a her­ceg.

Fe­le­sége ha­lála után né­hány hét­tel Fréd­éric von An­halt her­ceg olyan dön­tést ho­zott, amire senki nem szá­mí­tott.

Új szerepben tér vissza a képernyőre Azurák Csaba

Új szerepben tér vissza a képernyőre Azurák Csaba

Egy év után tel­je­sült az álma.

A mű­sor­ve­zető álma közel egy év ter­vez­ge­tés után vált va­lóra.

Óriási botrányt robbantott ki a zenész, nyolc év börtönt is kaphat!

Óriási botrányt robbantott ki a zenész, nyolc év börtönt is kaphat!

A banda kon­cer­tet adott egy fesz­ti­vá­lon.

A német tech­no­banda kon­cer­tet adott egy fesz­ti­vá­lon, ám arra nem gon­dol­tak, hogy emi­att ko­moly bün­te­tést is kap­hat­nak.

Ausztria: Nagy károkat okoz az "üdvözlő" politika!

Ausztria: Nagy károkat okoz az "üdvözlő" politika!

Szinte sem­mit nem tud­nak a mig­rán­sok­ról, mégis tu­cat­szám fo­gad­ják be őket az oszt­rá­kok.

Közel került a világpolitikához Noszály Sándor

Közel került a világpolitikához Noszály Sándor

Nosz­ály Sán­dor már nem csak vi­lág­sztá­rok kö­zött mozog ott­ho­no­san.

Aggódnak ismerősei Oszter Sándor feleségéért

Aggódnak ismerősei Oszter Sándor feleségéért

Fa­i­loni Do­na­tella ok­tó­ber­ben ke­rült kór­házba sú­lyos stroke-ja miatt.

Polgármester lenne a Klicskót fenyegető bunyós

Polgármester lenne a Klicskót fenyegető bunyós

Nem Got­ham City, hanem Mo­re­cambe ut­cáit tisz­tí­taná meg a bűn­től.