CÍMKE: 'poggyász'

Vigyázz, így vesz le a fapados légitársaság

Vigyázz, így vesz le a fapados légitársaság

15 éve van­nak Ma­gyar­or­szá­gon

15 éve van­nak Ma­gyar­or­szá­gon - büsz­kél­ke­dik a Wizz Air.

A poggyászok között találták meg a reptéri dolgozót, nagyot hibázott

A poggyászok között találták meg a reptéri dolgozót, nagyot hibázott

A rep­téri ra­kodó el­aludt és 850 ki­lo­mé­ter­rel odébb éb­redt fel.

A rep­téri ra­kodó el­aludt és 850 ki­lo­mé­ter­rel odébb éb­redt fel. Nem vé­let­le­nül ke­rült vi­szont ilyen ál­la­potba.

Újabb reptéri botrány: feltúrt bőröndöket kaptak vissza a magyar utasok

Újabb reptéri botrány: feltúrt bőröndöket kaptak vissza a magyar utasok

A WizzAir Ró­mába tartó já­ra­tá­nak uta­sai fel­há­bo­rod­tak.

A WizzAir Ró­mába tartó já­ra­tá­nak uta­sai fel­há­bo­rod­tak.

Ryanair-botrány: ez lehet a megoldás

Ryanair-botrány: ez lehet a megoldás

Be­ra­ko­dási prob­lé­mákra hi­vat­ko­zik a Rya­nair, de más van a hát­tér­ben.

Be­ra­ko­dási prob­lé­mákra hi­vat­ko­zik a Rya­nair a va­sár­napi cso­mag­bot­rány kap­csán, ami a Ka­nári-szi­ge­tekre in­duló já­ra­tán ki­tört, pedig egy­sze­rűen a fa­pa­dos tár­sa­ság mér­ték­te­len pénz­éh­sé­gé­ről van szó.

Őrült rizikó lett repülővel utazni

Őrült rizikó lett repülővel utazni

Itt a nyár, ám dühös uta­sok és ré­misztő tör­té­ne­tek sora jelzi: baj van!

Itt a nyár, ám dühös uta­sok és ré­misztő tör­té­ne­tek sora jelzi, bőven van miért ag­gód­nia a re­pü­lő­vel nya­ralni vá­gyók­nak. Bru­tá­lis ké­sé­sek­ről, já­rat­tör­lé­sek­ről, túl­fog­la­lá­sok­ról, itt­hon ma­radó cso­ma­gok­ról hal­lani.

Ilyen durva bírsággal sújthatja a fapadosokat a fogyasztóvédelem

Ilyen durva bírsággal sújthatja a fapadosokat a fogyasztóvédelem

Több órás já­rat­ké­sé­sek, fur­csa já­rat­tör­lé­sek, túl­fog­la­lá­sok...

Több órás já­rat­ké­sé­sek, fur­csa já­rat­tör­lé­sek, túl­fog­la­lá­sok, el­fo­gad­ha­tat­lan poggyász­ke­ze­lé­sek, szé­gyen­le­tes tá­jé­koz­ta­tás és prob­lé­ma­ke­ze­lés miatt áll a bál a fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­sá­gok körül. A Rya­nair és a Wizz Air tö­me­gek nya­ra­lá­sát ár­nyé­kolta be.

Botrányos dolgot tett a légiutas-kísérő: az utasok teljesen kiakadtak

Botrányos dolgot tett a légiutas-kísérő: az utasok teljesen kiakadtak

Egy kis­ku­tya a Uni­ted Air­li­nes al­kal­ma­zottja miatt pusz­tult el.

Egy kis­ku­tya a Uni­ted Air­li­nes al­kal­ma­zottja miatt pusz­tult el.

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb rep­téri lopás há­bo­rítja fel az em­be­re­ket: ez­út­tal egy Lon­don­ban élő ma­gyar csa­lád egy­havi al­bér­let­pénze tűnt el.

Megalázták a kislányt: a padlón aludt, nem engedték a Ryanair gépére

Megalázták a kislányt: a padlón aludt, nem engedték a Ryanair gépére

A 12 éves gye­rek­nek alig va­la­mi­vel volt na­gyobb a bő­röndje az elő­írt­nál, ezért nem száll­ha­tott fel a ha­za­felé tartó gépre.

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

A tol­vaj a gép rak­te­ré­ben nyi­totta fel a bő­rön­döt.

A tol­vaj a gép rak­te­ré­ben nyi­totta fel a bő­rön­döt, de így sem ma­radt ész­re­vét­len, amit tett.

Kínos, gatya nélkül értek Madridba férfi pólósaink

Kínos pillanatok, gatya nélkül értek Madridba férfi pólósaink

Gyor­san ki­se­gí­tet­ték a já­té­ko­so­kat.

Sze­ren­csére a spa­nyo­lok ki­se­gí­tet­ték a ví­zi­lab­dá­so­kat. A csa­pat­ta­gok kény­te­le­nek vol­tak ru­há­kat vá­sá­rolni.

Tovább zsugorodik a kabinpoggyász mérete

Tovább zsugorodik a kabinpoggyász mérete

A lé­gi­tár­sa­sá­gok ismét csök­ken­teni akar­ják a ké­zi­poggyász mé­re­tét.

A RIPOST in­for­má­ciói sze­rint egyes lé­gi­tár­sa­sá­gok ismét csök­ken­teni akar­ják a fe­dél­zetre fel­vi­hető a ké­zi­poggyász mé­re­tét.