CÍMKE: 'poén'
FRISS HÍREK

Nem sikerült a randi: kikosarazta társát az Exatlon Hungary versenyzője

Nem sikerült a randi: kikosarazta társát az Exatlon Hungary versenyzője

Hiába hívta ran­dira a Ki­hí­vók női ver­seny­ző­jét a Baj­no­kok já­té­kosa.

Hiába hívta ran­dira a Ki­hí­vók női ver­seny­ző­jét a Baj­no­kok já­té­kosa.

Vezetés közben őrült meg Csonka András

Vezetés közben őrült meg Csonka András

And­rás szá­mára ki­apaszt­ha­tat­lan hu­mor­for­rást je­lent az app­li­ká­ció, ami­vel ontja ma­gá­ból a jobb­nál jobb vi­de­ó­kat. Most ezt.

And­rás szá­mára ki­apaszt­ha­tat­lan hu­mor­for­rást je­lent az app­li­ká­ció, ami­vel ontja ma­gá­ból a jobb­nál jobb vi­de­ó­kat. Most ezt.

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Mióta a szí­nész rá­ta­lált a sokak által ked­velt app­li­ká­ci­óra...

Mióta a szí­nész rá­ta­lált a sokak által ked­velt app­li­ká­ci­óra, ontja ma­gá­ból a po­é­nos vi­de­ó­kat.

Az évtized szemétségét követték el élőben Balázsék

Az évtized szemétségét követték el élőben Balázsék

Jani vette a lapot.

A hazai rá­di­ó­zás egyik leg­job­ban si­ke­rült "al­jas­sá­gát" agyal­ták ki és haj­tot­ták végre szerda reg­gel az éter fe­ne­gye­re­kei. Jani vette a lapot.

Csonka András "Mónikázott" egy merészet

Csonka András "Mónikázott" egy merészet

And­rás is rá­ta­lált arra az al­kal­ma­zásra, mely­nek se­gít­sé­gé­vel örök klasszi­ku­so­kat öl­töz­tet­het új kön­tösbe.

And­rás is rá­ta­lált arra az al­kal­ma­zásra, mely­nek se­gít­sé­gé­vel örök klasszi­ku­so­kat öl­töz­tet­het új kön­tösbe. Erő­sen be is kez­dett!

Lefotóztuk Liptai Claudiát: hihetetlen, mit művelt a kulisszák mögött

Lefotóztuk Liptai Claudiát: hihetetlen, mit művelt a kulisszák mögött

A mű­sor­ve­ze­tőt a Csak show és más semmi adás­szü­ne­té­ben kap­tuk len­cse­végre.

Kiderült, mi van Vettel lábai között: mindenki rajta röhögött

Kiderült, mi van Vettel lábai között: mindenki rajta röhögött

Haj­me­resztő rá­dió­üze­net az F1-ben.

Haj­me­resztő rá­dió­üze­net a Forma-1-ben. Csak a vb-címet vesz­tette el a Fer­rari német sztárja, a hu­mo­rát nem.

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, fo­lya­ma­to­san szív­ják egy­más vérét. Majka most a kö­zös­ségi ol­da­lán hec­celi a mű­sor­ve­ze­tőt egy tré­fás kép­pel.

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, fo­lya­ma­to­san szív­ják egy­más vérét. Majka most a kö­zös­ségi ol­da­lán hec­celi a mű­sor­ve­ze­tőt egy tré­fás kép­pel.

Új nevelési módszer terjed a neten! Orbitális ötlet vagy orbitális baromság?

Új nevelési módszer terjed a neten! Orbitális ötlet vagy orbitális baromság?

Őrült vitát ger­jesz­tett az in­ter­ne­ten egy édes­anya öt­le­tes fo­tója. Az al­kotó maga is meg­le­pő­dött...

Megőrül az internet! Szénné alázták a focivébé sztárjait

Megőrül az internet! Szénné alázták a focivébé legnagyobb sztárjait

Min­denki meg­kapta a ma­gáét.

Cris­ti­ano Ro­naldo, Ney­mar, Luis Su­árez, Ser­gio Ramos és Paul Pogba is meg­kapta a ma­gáét.

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött.

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött. Ma már nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem tenné.

Átverték a téli olimpia magyar hőseit, de nem hagyják magukat

Átverték a téli olimpia magyar hőseit, de nem hagyják magukat

Usain Bolt po­én­ból be­ígért pezs­gője még nem ér­ke­zett meg. Liu Sha­o­li­nék utá­na­jár­nak a do­log­nak.

Usain Bolt po­én­ból be­ígért pezs­gője még nem ér­ke­zett meg. Liu Sha­o­li­nék utá­na­jár­nak a do­log­nak.

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

A va­sár­napi he­te­dik élő show­ban a ki­váló pro­duk­ciók mel­lett a ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

A va­sár­napi he­te­dik élő show­ban a ki­váló pro­duk­ciók mel­lett a ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

Durva poént eresztett el barátja George Michaelről

Durva poént eresztett el barátja George Michaelről

Sze­rette volna ol­dani a han­gu­la­tot.

A vi­lág­hírű ze­nész egy vic­cel sze­rette volna ol­dani a han­gu­la­tot a ta­valy el­hunyt George Mi­cha­el­ről szóló do­ku­men­tumfilm for­ga­tá­sán.

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban, ami­kor Kol­lá­nyi Zsu­zsi vég­zett a pro­duk­ci­ó­já­val.

Ilyet még nem láttál: Szinkronúszó lett a magyar humorista

Ilyet még nem láttál: Szinkronúszó lett a magyar humorista

A Vizes vb meg­ih­lette.

A Vizes vb meg­ih­lette a hazai humor egyik jeles kép­vi­se­lő­jét is, aki meg is mu­tatta eddig rej­tett ké­pes­sé­geit egy kerti me­den­cé­ben.

Horror lett a diákcsínyből: lángszóróvá vált a hintőporos hajszárító

Horror lett a diákcsínyből: lángszóróvá vált a hintőporos hajszárító

Az idei év egyik leg­nép­sze­rűbb di­ák­csí­nye hin­tő­por­ral töl­teni a haj­szá­rí­tót. Csak­hogy most sírás lett a vége...

Kiss Ádám búvárkodós videóján pörög a Facebook

Kiss Ádám búvárkodós videóján pörög a Facebook

A fi­a­tal po­én­gyá­ros­ban most sem csa­lód­tunk. Nya­ra­lá­sán sem bírta ki, hogy ne gyárt­son egy-két poént.

A fi­a­tal po­én­gyá­ros­ban most sem csa­lód­tunk. Nya­ra­lá­sán sem bírta ki, hogy ne gyárt­son egy-két poént.

Gálvölgyi csak a színpadon vicces

Gálvölgyi csak a színpadon vicces

Mű­so­ra­i­ban igen, de ma­gán­éle­té­ben nem ontja a po­é­no­kat a szí­nész.

Mű­so­ra­i­ban igen, de ma­gán­éle­té­ben nem ontja a po­é­no­kat a szí­nész. A szín­pa­don, próba köz­ben vi­szont ki nem áll­hatja, ha va­laki fe­gyel­me­zet­len, vagy el­ereszt egy poént.

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Az au­tós­foci na­gyon lát­vá­nyos, de ugyan­ak­kor nem élet­biz­to­sí­tás a lab­da­rú­gás ezen faj­tá­ját ját­szani.

Íme, a világ legőszintébb autóhirdetése! Mindenki erről beszél

Íme, a világ legőszintébb autóhirdetése! Mindenki erről beszél

Me­g­elé­gel­hette az unal­mas sab­lo­no­kat.

Me­g­elé­gel­hette az unal­mas sab­lo­no­kat.

A világ 10 leghátborzongatóbb kamuvideója!

A világ 10 leghátborzongatóbb kamuvideója!

Ha már bú­vár­kod­tál a Yo­uTube rej­tett mély­sé­ge­i­ben, akkor tudod, hogy ren­ge­teg ka­mu­vi­deó pró­bálja a szív­bajt hozni rád.

Ha már bú­vár­kod­tál a Yo­uTube rej­tett mély­sé­ge­i­ben, akkor tudod, hogy ren­ge­teg ka­mu­vi­deó pró­bálja a szív­bajt hozni rád. De annak el­le­nére, hogy szinte min­den­ki­nek le­esik első pil­lan­tásra, hogy gyenge ha­mi­sít­vá­nyok, mégis sokan sze­ret­nek bor­zon­gani raj­tuk.

Lilué lett az év poénja

Lilué lett az év poénja

Az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője egy le­gen­dás film­ből és saját mű­so­rá­ból csi­nált vic­cet, de ki­fe­je­zet­ten stí­lu­so­san.

Az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője egy le­gen­dás film­ből és saját mű­so­rá­ból csi­nált vic­cet, de ki­fe­je­zet­ten stí­lu­so­san.

Lajcsi gúnyt űzött az áramszolgáltatóból

Lajcsi gúnyt űzött az áramszolgáltatóból

Laj­csi sza­ba­du­lása után sze­re­pet vál­lalt a Hal a tor­tán­ban, ami­ben végig a ze­nész áram­lo­pási ügyén vic­ce­lőd­tek. De a leg­erő­sebb poén a há­zi­gaz­dáé volt.

Laj­csi sza­ba­du­lása után sze­re­pet vál­lalt a Hal a tor­tán­ban, ahol igazi bör­tön­va­cso­rá­val ked­ves­ke­dett ven­dé­ge­i­nek. Akik végig a ze­nész áram­lo­pási ügyén vic­ce­lőd­tek. De a leg­erő­sebb poén a há­zi­gaz­dáé volt.

Így húzd csőbe a csajodat! Vigyázz pofon vág!

Így húzd csőbe a csajodat! Vigyázz pofon vág!

Trük­kös a kínai fiú, na­gyon trük­kös...

Trük­kös a kínai fiú, na­gyon trük­kös...

Ekkora maflást még egy macska sem kapott egértől!

Ekkora maflást még egy macska sem kapott egértől!

A né­me­tek meg­ren­dez­ték a világ első ci­ca­vi­deó-fesz­ti­vál­ját. És a nyer­tes kisfilm va­ló­ban meg­hök­kentő al­ko­tás lett!

Meg­szok­hat­tuk, hogy az ég­vi­lá­gon min­den­nek ren­dez­nek már fesz­ti­vált. Na de hogy macs­kás vi­de­ók­nak...? A né­me­tek­nek ez sem je­len­tett gon­dot. És a nyer­tes kisfilm va­ló­ban meg­hök­kentő al­ko­tás lett!

Így ne sportolj, ha nem akarod, hogy kiröhögjenek!

Így ne sportolj, ha nem akarod, hogy kiröhögjenek!

Van, akik­nek ehhez sincs ér­zé­kük.

Mint tud­juk, a sport egész­sé­ges. De nem min­den eset­ben. Van, akik­nek ehhez sincs ér­zé­kük és ki­rö­hö­gik őket, vagy rosszabb eset­ben össze­tö­rik ma­gu­kat.