CÍMKE: 'plasztikai műtét'

800 ezer forintért rontotta el páciense mellét az olasz álsebész

800 ezer forintért rontotta el páciense mellét az olasz álsebész

Üsz­kö­sö­dik a mell­bim­bója annak a nőnek, aki­nek a mell­na­gyob­bító mű­tét­jét a par­ko­lóőr vé­gezte.

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Újabb or­vosi bra­vúrra ké­szül a ma­gyar csa­pat: a vé­gé­hez kö­ze­le­dik a szi­ámi ikrek szét­vá­lasz­tása.

Döbbenetes trend: ezért plasztikáztatják a mellüket a nők

Döbbenetes trend: ezért plasztikáztatják a mellüket a nők

Egyre na­gyobb divat az ala­cso­nyabb bér­ből élők kö­ré­ben is. Bi­zarr oka van a mell­tér­fo­gat-nö­ve­lés ter­je­dés­nek...

Újab­ban egyre na­gyobb divat az ala­cso­nyabb bér­ből élők kö­ré­ben is. Bi­zarr oka van a ter­je­dés­nek...

Észak bögyös csillaga: Brutálisan néz ki az élő finn Barbie

Észak bögyös csillaga: Brutálisan néz ki az élő finn Barbie

Élet­cél­jává vált, hogy egy élő Bar­bivá sza­bassa át a tes­tét. Bár ne tette volna...

Amanda ked­ves és csi­nos fi­a­tal lány volt. Aztán élet­cél­jává vált, hogy élő Bar­bivá sza­bassa át a tes­tét.

Újra szexi akart lenni a kétgyerekes anyuka, visszataszító szörny lett a műtétek után

Újra szexi akart lenni a kétgyerekes anyuka, visszataszító szörny lett a műtétek után

Nem csak a gi­gan­ti­ku­san túl­mé­re­te­zett mel­lek miatt...

Nem csak a gi­gan­ti­ku­san túl­mé­re­te­zett mel­lek miatt...

50 ezer dollárt költött a testére ez a nő: pornósztár akart lenni

50 ezer dollárt költött a testére ez a nő: pornósztár akart lenni

Mű­anyag kül­sőre vá­gyott...

Mű­anyag kül­sőre vá­gyott. Már csak­nem tu­cat­nyi be­avat­ko­zá­son van túl, de még min­dig nem elé­ge­dett...

Lufimellű torzó lett a csinos nőből, elképesztő, mit művelt magával

Lufimellű torzó lett a csinos nőből, elképesztő, mit művelt magával

Túl át­la­gos­nak érezte magát, azért vál­lalta a ren­ge­teg mű­té­tet.

Túl át­la­gos­nak érezte magát, azért vál­lalta a ren­ge­teg mű­té­tet. Sok­koló fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Kegyetlenül néz ki ez a nő: 10 millióból ő lett az első élő szexbaba

Kegyetlenül néz ki ez a nő: 10 millióból ő lett az első élő szexbaba

Olyan akart lenni, mint egy gu­minő.

Vic­to­ria ha­tal­mas mel­le­ket és ka­csa­csőr szá­jat sza­ba­tott ma­gá­nak. Olyan fel­tűnő akart lenni, mint egy fel­fúj­ható gu­minő.

Kisebb vagyonból műttette magát szexbabává ez a nő, sokkoló felvételek!

Kisebb vagyonból műttette magát szexbabává ez a nő, sokkoló felvételek!

Ha­tal­mas keb­lek, csó­kos száj, tö­ké­le­tes fenék, csak min­den túl­mé­re­tezve.

Ha­tal­mas keb­lek, csó­kos száj, tö­ké­le­tes fenék... csak min­den egy ki­csit túl­mé­re­tezve. A szám­ta­lan plasz­ti­kai mű­té­ten át­esett nő úgy néz ki, mint egy mű­anyag baba. De nem bánja: mert pon­to­san ez volt a célja.

Életét kockáztatja a megszállott színésznő a fiatalságért

Életét kockáztatja a megszállott színésznő a fiatalságért

Egy olyan bak­té­ri­u­mot hasz­nál a fi­a­ta­lo­dásra, amely­ről még alig lehet tudni va­la­mit.

Egy olyan bak­té­ri­u­mot hasz­nál a fi­a­ta­lo­dásra, amely­ről még alig lehet tudni va­la­mit.

Elrontott plasztika: Elcsúsztak Kim Kardashian mellei

Elrontott plasztika: Elcsúsztak Kim Kardashian mellei

Va­lami meg­vál­to­zott.

A ra­jon­gók sze­rint va­lami meg­vál­to­zott és na­gyon nem stim­mel a dögös celeb dom­bo­ru­la­ta­i­val.

A kórházból üzent a magyar világbajnok fia

Drámai bukás, a kórházból üzent a magyar világbajnok fia

Kül­föl­dön am­pu­tálni akar­ták az ujját.

Durva kéz­sé­rü­lést szen­ve­dett, kül­föl­dön am­pu­tálni akar­ták az ujját. Most a hely­zet­hez ké­pest min­denki jól van.

Szexbabává műttette magát az anyuka

Szexbabává műttette magát az anyuka

Az át­ala­kí­tás mil­li­ókba ke­rült. Kül­se­jé­vel az ex­fér­jét akarja fél­té­kennyé tenni, aki meg­csalta őt a két gye­re­kük szü­le­tése után.

Az át­ala­kí­tás mil­li­ókba ke­rült. Kül­se­jé­vel az ex­fér­jét akarja fél­té­kennyé tenni, aki meg­csalta őt a két gye­re­kük szü­le­tése után.

Nagy a baj! Több műtét vár Tóth Verára

Nagy a baj! Több műtét vár Tóth Verára

Sze­retne minél ha­ma­rabb túl­esni plasz­ti­kai mű­tét­jén Tóth Vera. Már kon­zul­tált is or­vo­sá­val, de elég nehéz idő­pon­tot egyez­tet­niük.

Sze­retne minél ha­ma­rabb túl­esni plasz­ti­kai mű­tét­jén Tóth Vera. Az éne­kesnő már kon­zul­tált is or­vo­sá­val, de elég nehéz idő­pon­tot egyez­tet­niük. Már így is bom­banő lett Tóth Vera, de tudja: fo­gyása miatt fáj­dal­mas ope­rá­ció vár rá. A ta­valy au­gusz­tus­ban gyo­mor-by­pass mű­té­ten át­esett Tóth Vera 50 ki­lo­gram­mot adott le eddig.

Ez a nő 6 bordáját kivetette, hogy karcsú legyen: most így néz ki

Ez a nő 6 bordáját kivetette, hogy karcsú legyen: most így néz ki

Régi vágya tel­je­sült a 25 éves nőnek, végre tény­leg úgy néz ki, mint gyer­mek­kora ked­venc rajzfilmfi­gu­rája. Be­te­ges ötlet, durva ered­mény...

Régi vágya tel­je­sült a 25 éves nőnek, végre tény­leg úgy néz ki, mint gyer­mek­kora ked­venc rajzfilmfi­gu­rája. Be­te­ges ötlet, durva ered­mény...

Özönlenek az emberek az orvosokhoz Katalin hercegné miatt

Özönlenek az emberek az orvosokhoz Katalin hercegné miatt

Min­denki Ka­ta­linra akar ha­son­lí­tani a ködös Alb­ion­ban, ezért ez­ré­vel fek­sze­nek kés alá, hogy álmuk tel­je­sül­hes­sen.

Elrontott plasztikai műtét miatt torzult el Klapka György arca!

Elrontott plasztikai műtét miatt torzult el Klapka György arca!

Arc­mű­tétje miatt bosszan­ko­dik.

A te­he­tős vál­lal­kozó élete vé­géig né­ze­get­heti az el­fu­se­rált arc­plasz­tika ered­mé­nyét.

Teljesen elhízott és lerobbant Heather Locklear

Teljesen elhízott és lerobbant Heather Locklear

Tel­je­sen el­vesz­tette örökfi­a­tal kül­se­jét a szí­nésznő, fel­sze­dett jó pár kilót, és az arca is kezd szét­esni.

Alig né­hány hónap alatt tel­je­sen el­vesz­tette örökfi­a­tal kül­se­jét a szí­nésznő, fel­sze­dett jó pár kilót, és az arca is kezd szét­esni.

El sem hiszed, miért műttette át magát teljesen ez a nő!

El sem hiszed, miért műttette át magát teljesen ez a nő!

Ször­nyű csa­pás érte ti­ni­ko­rá­ban...

A 30 éves nőt ször­nyű csa­pás érte ti­ni­ko­rá­ban, azóta me­ne­kül a tü­kör­képe elől.

Plasztikai műtétre lesz szüksége Csepregi Évának?

Plasztikai műtétre lesz szüksége Csepregi Évának?

Az éne­kes­nő­nek vi­gyáz­nia kell.

A 62 éves éne­kes­nő­nek vi­gyáz­nia kell a di­é­tá­val, mert ha még pár kilót fogy, se­bész­kés alá kell fe­küd­nie.

A világ legrondább nőjévé operáltatta magát egy férfi!

A világ legrondább nőjévé operáltatta magát egy férfi!

Ful­via Pel­leg­rino eddig 22,2 mil­lió fo­rin­tot köl­tött arra, hogy nővé vál­has­son. 120 plasz­ti­kai mű­tétrn van túl.

Ful­via Pel­leg­rino eddig 22,2 mil­lió fo­rin­tot köl­tött arra, hogy nővé vál­has­son. 120 plasz­ti­kai mű­tétrn van túl.