CÍMKE: 'plasztikai beavatkozás'

Bangó Margit megharagudott az unokájára

Bangó Margit megharagudott az unokájára

A le­gen­dás éne­kesnő még most sem emész­tette meg iga­zán, hogy uno­kája kés alá fe­küdt...

Nagyon durva, mi történt a brazil popsis nőkkel

Nagyon durva, mi történt a brazil popsis nőkkel

Ne szé­pít­sük, di­vatba jött a nagy fenék. Sokan plasz­ti­káz­tatni is ké­pe­sek érte.

Ne szé­pít­sük, di­vatba jött a nagy fenék. Sokan arra is ké­pe­sek, hogy plasz­ti­kai be­avat­ko­zás­nak ves­sék alá ma­gu­kat érte.

Ettől vadulnak a férfiak: Iszonyatos feneket növesztett a svéd nő

Ettől vadulnak a férfiak: Iszonyatos feneket növesztett a svéd nő

Sok­kolta a kö­zön­sé­get, ami­kor az első fotók meg­je­len­tek.

Sok­kolta a kö­zön­sé­get, ami­kor az első fotók meg­je­len­tek. Nem csoda: ez a popsi döb­be­ne­tes mé­retű!

Megrázó vallomást tett a férfi, aki túlélte a saját halálát

Megrázó vallomást tett a férfi, aki túlélte a saját halálát

A hús­evő bak­té­rium el­vitte négy vég­tag­ját, az aj­kait, de esz­mé­let­len belső ere­jé­nek hála, ma már tel­jes éle­tet él.

A hús­evő bak­té­rium el­vitte négy vég­tag­ját, az aj­kait, de belső ere­jé­nek hála, ma már tel­jes éle­tet él.

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Ha tü­körbe néz, min­dig eszébe jut az az este, ami­kor mo­ziba ké­szült ba­rá­ta­i­val, de végül egy ro­ham­men­tő­ben ta­lálta magát...

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja, hogy tö­ké­le­tes ido­mait és mo­so­lyát nem a se­bész­kés ala­kí­totta ilyenné.

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja, hogy tö­ké­le­tes ido­mait és mo­so­lyát nem a se­bész­kés ala­kí­totta ilyenné.

Az megvan, hogy a Kardashian családból a dédnagymama néz ki a legjobban?

Az megvan, hogy a Kardashian családból a dédnagymama néz ki a legjobban?

Kim Kar­das­hian és népes fa­mí­li­á­já­nak hölgy­tag­jai nem vetik meg a plasz­ti­kai be­avat­ko­zá­so­kat.

Elképesztő fotók: Fél milliót költött plasztikára a Kim Kardashian hasonmás

Elképesztő fotók: Fél milliót költött plasztikára a Kim Kardashian hasonmás

Ren­ge­tegbe ke­rült, rá­adá­sul min­den moz­za­na­tát do­ku­men­tálta!

Ren­ge­tegbe ke­rült, rá­adá­sul min­den moz­za­na­tát do­ku­men­tálta! Így néz ki mez­te­le­nül a fi­a­tal nő, aki már nem ön­maga!

Csúnyán lebukott: plasztikai sebészeten fotóztuk le Berkit

Csúnyán lebukott: plasztikai sebészeten fotóztuk le Berkit

A he­re­va­sa­lás-pro­jekt óta tud­juk, hogy Berki Krisz­tián hi­ú­sá­gá­nak csak a tech­ni­kai fej­lő­dés szab­hat ha­tárt.

A he­re­va­sa­lás-pro­jekt óta tud­juk, hogy Berki hi­ú­sá­gá­nak csak a tech­ni­kai fej­lő­dés szab­hat ha­tárt.

Őszinte vallomás: bármikor kés alá feküdne a magyar sztár

Őszinte vallomás: bármikor kés alá feküdne a magyar sztár

Bea 2001-ben lett Ma­gyar­or­szág leg­fi­a­ta­labb play­mate-je, de most, 34 éve­sen is gyö­nyörű.

Tóth Vera megúszta: Nem kell műteni a fogyás után

Tóth Vera megúszta: Nem kell műteni a fogyás után

Tóth Vera iga­zán sze­ren­csés.

Tóth Vera iga­zán sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen a hozzá ha­son­lóan ha­tal­mas fo­gyást pro­du­káló em­be­rek ál­ta­lá­ban plasz­ti­kai se­bészre szo­rul­nak.

Új mellek és kerek popsi, bevásárolt a lottómilliomos szépség

Új mellek és kerek popsi, bevásárolt a lottómilliomos szépség

Őrü­le­tes össze­get nyert a lot­tón a sző­ke­ség, aki össze­jött egy fo­cis­tá­val.

Őrü­le­tes össze­get nyert a lot­tón a sző­ke­ség, aki össze­jött egy fo­cis­tá­val, majd azon­nal egy plasz­ti­kai se­bé­szet felé vette az irányt.

5 centi plusz: Elképesztő módon növelik péniszüket a férfiak

5 centi plusz: Elképesztő módon növelik péniszüket a férfiak

Egy lon­doni kli­nika új mód­szer­rel képes meg­nö­velni a pé­nisz­mé­re­tet.

Egy lon­doni plasz­ti­kai se­bé­szeti kli­nika új mód­szer­rel képes meg­nö­velni a hoz­zá­juk for­duló férfiak pé­nisz­mé­re­tét. Az új el­já­rás akár 5 cen­ti­vel is képes nö­velni a hím­tag ke­rü­le­tét, és 4 cen­ti­mé­ter­rel a hosszát.

Elképesztő, mit tett fülével a magyar énekes

Elképesztő, mit tett fülével a magyar énekes

Ki­rály L. Norbi gyer­mek­kora óta úgy néz a tü­körbe, hogy nem az az ember néz vissza rá, akit látni sze­retne.

Ki­rály L. Norbi már gyer­mek­kora óta úgy néz a tü­körbe, hogy nem az az ember néz vissza rá, akit látni sze­retne.

Demcsák Zsuzsa beismerte! Orvos tüntette el ráncait

Demcsák Zsuzsa beismerte! Orvos tüntette el ráncait

Nem csi­nál tit­kot be­lőle.

A mű­sor­ve­zető úgy dön­tött, nem csi­nál tit­kot abból, ami­ből a sztár­vi­lág­ban szinte min­denki igyek­szik el­hall­gatni.

El fogsz szörnyedni Madonna ráncos kezétől

El fogsz szörnyedni Madonna ráncos kezétől

A plasz­ti­ká­nak is van ha­tára.

A sok edzés­nek és a plasz­ti­kai se­bé­szek­nek hála, re­me­kül őrzi for­má­ját a Pop Na­gyasszo­nya. De van, amin semmi se segít.

Felpumpáltatta a száját Christina Aguilera

Felpumpáltatta a száját Christina Aguilera

Pró­bál dögös lenni.

A két­gyer­me­kes sztár­anyuka ma már csak rit­kán for­dul meg a ri­val­da­fény­ben, de még min­dig pró­bál dögös lenni. Csak nem jött össze.

Elképesztő műnővé műtette magát Olivia Newton-John lánya

Elképesztő műnővé műtette magát Olivia Newton-John lánya

Olyan, mint egy élő Bar­bie-baba.

A vi­lág­hírű éne­kes-szí­nésznő egyet­len lánya a lelki gond­ja­ira a plasz­ti­kai mű­té­tek­ben ta­lálta meg a gyógy­írt.

Bridget Jones megmentette Renée Zellweger életét

Bridget Jones megmentette Renée Zellweger életét

Az Oscar-díjas szí­nésznő mind szak­mai, mind ma­gán­életi szem­pont­ból tönk­re­tette magát.

Az Oscar-díjas szí­nésznő mind szak­mai, mind ma­gán­életi szem­pont­ból tönk­re­tette magát, majd vissza­tért leg­si­ke­re­sebb sze­re­pé­hez.

Majdnem belehalt műtétjébe a szörnnyé plasztikázott énekes!

Majdnem belehalt műtétjébe a szörnnyé plasztikázott énekes!

Má­ni­ája kis híján az éle­tébe ke­rült.

Az ext­ra­va­gáns vi­lág­sztár elő­ször me­sélt be­te­ges má­ni­á­já­ról, ami kis híján az éle­tébe ke­rült...

Smink nélkül félelmetes a fiatal modell

Smink nélkül félelmetes a fiatal modell

Ért­hető, miért festi magát ál­ta­lá­ban.

A plasz­ti­kai be­avat­ko­zá­sa­i­ról és bi­zarr ma­gán­éle­té­ről is­mert sző­ke­ség ért­he­tően nem sze­ret fes­ték nél­kül mu­tat­kozni.

Elcsúfították a sebészek, megbánta a plasztikáztatást Courteney Cox

Elcsúfították a sebészek, megbánta a plasztikáztatást Courteney Cox

Nem ra­gasz­ko­dik gör­csö­sen a fi­a­tal­ság­hoz. Alig bírt a tü­körbe nézni.

Nem ra­gasz­ko­dik gör­csö­sen a fi­a­tal­ság­hoz. Alig bírt a tü­körbe nézni.

Sorozatos plasztikai műtétek alá veti magát Király L. Norbi

Sorozatos plasztikai műtétek alá veti magát Király L. Norbi

Az X-Fak­tor fel­fe­de­zettje meg­hozta élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét. Lelki bé­kéje miatt több­ször is kés alá fek­szik.

Meg­hozta élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét. Lelki bé­kéje miatt több­ször is kés alá fek­szik.

A sztárvilág leghíresebb feneke csak átverés lenne?

A sztárvilág leghíresebb feneke csak átverés lenne?

Kim Kar­das­hian le­bu­kott!

Ér­de­kes képek ké­szül­tek Kim Kar­das­hian mél­tán nép­szerű hát­só­já­ról, és úgy tűnik, nem a ter­mé­szet­nek kö­szön­heti az ido­mait.

Plasztikai sebésznél járt Görög Zita!

Plasztikai sebésznél járt Görög Zita!

Sosem ta­lál­nád ki, mi­lyen szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­son esett át!

Az or­szág egyik leg­jobb se­bé­szé­nél járt a csi­nos mo­dell, és sosem ta­lál­nád ki, mi­lyen szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­son esett át!

Az utcán mutatta meg új melleit Jordan

Az utcán mutatta meg új melleit Jordan

Az angol mo­dell nem­ré­gi­ben át­esett nyol­ca­dik mell­plasz­ti­ká­ján is, ami­nek ered­mé­nyét nem na­gyon rej­te­geti, és bár­mi­kor, bár­ki­nek meg­mu­tatja.

Az angol mo­dell nem­ré­gi­ben át­esett nyol­ca­dik mell­plasz­ti­ká­ján is, ami­nek ered­mé­nyét nem na­gyon rej­te­geti, és bár­mi­kor, bár­ki­nek meg­mu­tatja.

Demi Moore-nak 53 évesen is olyan a teste, mint egy húszévesé

Demi Moore-nak 53 évesen is olyan a teste, mint egy húszévesé

Igaz, nem ki­zá­ró­lag a ter­mé­szet­nek kö­szön­heti a remek kül­se­jét, de akkor is le­esett az ál­lunk, ami­kor meg­lát­tuk.

Igaz, nem ki­zá­ró­lag a ter­mé­szet­nek kö­szön­heti a remek kül­se­jét, de akkor is le­esett az ál­lunk.

Kétszer rontotta el a sebész Kulcsár Edina plasztikai műtétjét!

Kétszer rontotta el a sebész Kulcsár Edina plasztikai műtétjét!

El­szúrta az orr­mű­tét­jét...

Az Aktív gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tője kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült, ami­kor se­bé­sze két­szer is el­szúrta az orr­mű­tét­jét.

Kínos baleset: Felgyújtotta saját fejét Courtney Stodden

Kínos baleset: Felgyújtotta saját fejét Courtney Stodden

Ré­sze­gen ha­jolt bele egy gyer­tyába.

A las­san élő Bar­bie ba­bává vál­tozó Co­urt­ney Stod­den ré­sze­gen ha­jolt bele egy gyer­tyába.

VV Dóra szemöldöke, szája vagy a mellei nagyobbak?

VV Dóra szemöldöke, szája vagy a mellei nagyobbak?

A bom­bázó ismét egy mell­ki­do­bós képet posz­tol ma­gá­ról, ám leg­újabb fo­tó­ján nem csu­pán ha­tal­mas keb­lei a szem­be­tű­nőek.

A Va­lóVi­lág plasz­tik­ci­cája sosem szé­gyen­lős­sé­gé­ről volt híres, hi­szen min­den jel sze­rint for­más ido­mai mu­to­ga­tá­sá­val pró­bál bent ma­radni a köz­tu­dat­ban. Éppen ezért nap mint nap oszt meg ma­gá­ról egy-egy lenge ruhás képet, amin leg­több­ször gi­ga­de­kol­tá­zsa kerül a kö­zép­pontba.

D.Tóth Kriszta egy férfival ment plasztikáztatni!

D.Tóth Kriszta egy férfival ment plasztikáztatni!

"Na, ilyen sem volt még... plasz­ti­kai se­bész­hez vit­tem egy férfi!"

"Na, ilyen sem volt még... plasz­ti­kai se­bész­hez vit­tem egy férfi!"

Ciccioliona megint kiveri a biztosítékot! Fotó!

Ciccioliona megint kiveri a biztosítékot! Fotó!

Ilona olyat mutat... Va­lami na­gyon nem stim­mel a 64 éves por­nó­dí­vá­val!

Ilona olyat mutat... Va­lami na­gyon nem stim­mel a 64 éves por­nó­dí­vá­val!

Megtaláltuk Zimány Linda kiköpött mását! - megdöbbentő fotók

Megtaláltuk Zimány Linda kiköpött mását! Ezt tudja a mestersebész

Az is lehet, hogy kló­noz­ták?

Zi­mány Lin­dá­nak van egy ha­son­mása a világ másik felén, vé­let­len lenne? Vagy va­lami más áll a hát­tér­ben?

Valami történt Keresztes Ildikó arcával!

Valami történt Keresztes Ildikó arcával!

Mi a titok nyitja?

Az éne­kesnő egy fris­sen posz­tolt képét né­ze­getve olyan ér­zé­sünk tá­madt, mintha ez nem is mos­ta­ná­ban volt ké­szült volna. Pedig de...

Normális? Íme a világ legvékonyabb dereka!

Testképzavar: Íme a világ legvékonyabb dereka!

Nem biz­tos, hogy ép­eszű ez a fi­a­tal, svéd hölgy...

Nem biz­tos, hogy ép­eszű az a fi­a­tal svéd hölgy, aki a világ leg­vé­ko­nyabb de­rekú nője. Szinte nincs egyet­len test­ré­sze sem, ami ne lenne rajta át­szabva.

Jakupcsek Gabriella arcát szakember simította ki

Jakupcsek Gabriella arcát szakember simította ki

Szép­sé­gét szak­em­ber­nek kö­szön­heti.

Remek gé­ne­ket örö­költ szü­le­i­től Ja­kup­csek Gab­ri­ella, ám be­val­lotta, hogy szép­sé­gét szak­em­ber­nek is kö­szön­heti. Szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­son esett át.

Zimány Lindává változik a világhírű reality sztár

Zimány Lindává változik a világhírű reality sztár

Kim Kar­das­hian húga, Khloé nagy át­ala­ku­lá­son ment át az el­múlt he­tek­ben.

Kim Kar­das­hian húga, Khloé nagy át­ala­ku­lá­son ment át az el­múlt he­tek­ben, és las­san tel­je­sen úgy néz ki, mint Zi­mány Linda.

Elképesztő mocskolódások áldozata lett Voksán Virág

Elképesztő mocskolódások áldozata lett Voksán Virág

A szexi DJ a Ri­post­nak me­sélte el, hogy mi­lyen hi­he­tet­len dol­gok­kal vá­dol­ják.

Plasztikai sebésznél szépül Horgas Eszter

Plasztikai sebésznél szépül Horgas Eszter

A Hun­gary's Got Ta­lent íté­szét na­gyon meg­vi­sel­ték a rán­cai.

A Hun­gary's Got Ta­lent íté­szét na­gyon meg­vi­sel­ték a rán­cai, ezért úgy dön­tött, hogy szak­em­ber­hez for­dul. Hor­gas Esz­ter igyek­szik meg­ál­lí­tani az idő mú­lá­sát.

Többet nem öregszik a vénuszdomb! Itt az új megoldás!

Többet nem öregszik a vénuszdomb! Itt az új megoldás!

A fi­a­tal­sá­go­dért min­dent meg­te­szel. Rend­sze­re­sen ápo­lod a bőröd, fes­ted a hajad, hid­ra­tálsz és kré­me­zel.

A fi­a­tal­sá­go­dért min­dent meg­te­szel. Rend­sze­re­sen ápo­lod a bőröd, fes­ted a hajad és kré­me­zel.

Rémesen elrontották a sztárhasonmás melleit

Rémesen elrontották a sztárhasonmás melleit

Pa­mela An­der­sonná műt­tette magát.

Egy angol nő el­ha­tá­rozta, hogy Pa­mela An­der­sonná műt­teti magát. Ám, a vég­ered­ményt te­kintve, in­kább ha­son­lí­tott egy rém­lényre.

Pucérra vetkőzött a 73 kilót fogyott nő - Fotó!

Pucérra vetkőzött a 73 kilót fogyott nő - Fotó!

160 ki­ló­san lett elege a túl­sú­lyá­ból.

160 ki­ló­san lett elege a túl­sú­lyá­ból. Sze­retné be­mu­tatni a durva fo­gyás küz­del­mes fo­lya­ma­tát. És kö­vet­kez­mé­nyeit...

Fogadjunk, hogy nem ismered meg Voksán Virágot!

Fogadjunk, hogy nem ismered meg Voksán Virágot!

A szexi le­mez­lo­vas sosem ve­tette meg a plasz­ti­kai mű­té­te­ket, de amit most művel az ar­cá­val, az el­ké­pesztő.

A szexi le­mez­lo­vas sosem ve­tette meg a plasz­ti­kai mű­té­te­ket, de amit most művel az ar­cá­val, az el­ké­pesztő. Szó sze­rint fel­is­mer­he­tet­lenné vál­toz­tat­ták.

Még nagyobb lett Zimány Linda kacsaszája - Fotó

Még nagyobb lett Zimány Linda kacsaszája - Fotó

Két­sze­re­sére nőt­tek az ajkai.

Szinte két­sze­re­sére nőt­tek a for­más mo­dell ajkai. Vajon a meg­döb­bentő vál­to­zást egy újabb plasz­ti­kai be­avat­ko­zás­nak kö­szön­heti?

Bizarr sztárhasonmásokká műtött őrült rajongók - Fotók

Bizarr sztárhasonmásokká műtött őrült rajongók

Né­hány rossz íz­lésű fa­na­ti­kus mil­li­ó­kat köl­tött arra, hogy úgy néz­ze­nek ki, mint a ked­ven­ceik. Csak éppen egyi­kük­nek sem si­ke­rült.

Plasztikai műtét miatt került kómába Harangozó Teri?

Plasztikai műtét miatt került kómába Harangozó Teri?

Egyes hírek sze­rint Ha­ran­gozó Teri egész­ség­ügyi prob­lé­má­i­ért egy ko­rábbi szé­pé­szeti műtét a fe­le­lős.

Egyes hírek sze­rint Ha­ran­gozó Teri egész­ség­ügyi prob­lé­má­i­ért egy ko­rábbi szé­pé­szeti műtét a fe­le­lős. Bár egyik leg­jobb ba­rátja erő­sen ké­tel­ke­dik ebben.

Halálra rémülsz Lara Flynn Boyle szétműtött arcától! - Fotó

Halálra rémülsz Lara Flynn Boyle szétműtött arcától! - Fotó

Ijeszt­getni lehet a fo­tó­já­val, annyira el­tor­zult min­den vo­nása.

Ha va­la­kit el aka­runk tán­to­rí­tani a plasz­ti­káz­ta­tás­tól, akkor csak Lara Flynn Boyle fo­tó­ját kell neki meg­mu­tatni.

Még mindig hibátlan Kate Beckinsale átszabott külseje - Fotó

Még mindig hibátlan Kate Beckinsale átszabott külseje - Fotó

A szí­nész­nőn tö­ké­le­tes mun­kát vé­gez­tek a plasz­ti­kai se­bé­szek, hi­szen túl a ne­gye­dik x-en sincs rajta egy apró hiba sem.

Smink nélkül rémisztő a plasztikázott tinisztár - Videó

Smink nélkül rémisztő a plasztikázott tinisztár - Videó

Me­g­ijed tőle az ember.

Me­g­ijed az ember Kim Kar­das­hian ala­po­san át­sza­bott hú­gá­tól, Kylie Jen­ner­től, ha nincs ki­festve.

Demi Moore lábaitól sírva fakadsz, olyan csúnyák! - Fotó

Demi Moore lábaitól sírva fakadsz, olyan csúnyák! - Fotó

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van.

Nem az az egyet­len baja, hogy va­laki meg­halt a há­zá­ban, ugyanis a teste hét­ről-hétre rosszabb ál­la­pot­ban van.

Egyre durvább a szétplasztikázott tinisztár teste - Fotók

Egyre durvább a szétplasztikázott tinisztár teste - Fotók

Kylie Jen­ner még nincs ti­zen­nyolc.

A Kar­das­hian-lá­nyok leg­ifjab­bika, Kylie Jen­ner még nincs 18, de már most úgy néz ki, mint egy har­min­cas szil­ikon­cica.

Molnár Anikó akár OTT is plasztikáztatna

Molnár Anikó akár OTT is plasztikáztatna

Egyre nép­sze­rűbb az int­imp­lasz­tika, Mol­nár Anikó azon­ban egy­előre nem érzi szük­sé­gét ilyen be­avat­ko­zás­nak. Nyíl­tan val­lott a kér­dés­ről.

Egyre nép­sze­rűbb az int­imp­lasz­tika, Mol­nár Anikó azon­ban egy­előre nem érzi szük­sé­gét ilyen be­avat­ko­zás­nak. Nyíl­tan val­lott a kér­dés­ről.

Nóci arcából elfogytak a zsírszövetek, sebész kell és aranyszál

Nóci arcából elfogytak a zsírszövetek, sebész kell és aranyszál

Csak a se­bé­szek kése se­gít­het rajta...

Bot­rá­nyo­san néz ki Nóci, leg­alább 20 évvel idő­sebb­nek lát­szik a ko­rá­nál. Csak a se­bé­szek kése se­gít­het rajta...

Britney egy kisgyerek szintjén van agyilag - Fotó

Britney egy kisgyerek szintjén van agyilag - Fotó

Olyan, mint egy cu­kor­má­niás kis­lány.

El­lop­ták Brit­ney Spe­ars be­vá­sár­ló­lis­táit, amik pont olya­nok, mintha egy pénz­hez ju­tott cu­kor­má­niás kis­lány írta volna.

Felháborítóan szép a lassan 60 éves Andie MacDowell - Fotó

Felháborítóan szép a lassan 60 éves Andie MacDowell - Fotó

Az öt­ven­hét éves szí­nésznő annyira gyö­nyörű, hogy va­ló­szí­nű­leg egyet­len hölgy­társa sem áll oda mellé szí­ve­sen.

Az öt­ven­hét éves szí­nésznő annyira gyö­nyörű és fi­a­ta­los, hogy azt ta­ní­tani kel­lene.

Egyre rémisztőbb Meg Ryan arca - Fotó

Egyre rémisztőbb Meg Ryan arca - Fotó

Gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen fel­is­mer­he­tet­len a sok plasz­ti­kai be­avat­ko­zás­tól.

A rég­óta buj­káló Meg Ryan ismét em­be­rek közé ment, de ez na­gyon sen­ki­nek nem tűnt fel, mi­u­tán alig lehet rá­is­merni az ar­cára.

Kidurrant a nő 14 kilós gigamelle!
DURVA FOTÓ!

Kidurrant a nő 14 kilós gigamelle! DURVA FOTÓ!

Bele is hal­hat!

Elő­ször nem vette ko­mo­lyan az intő je­le­ket. Az E ko­sár­mé­retű mell­tar­tót hordó nőre két ve­szé­lyes műtét vár, akár bele is hal­hat.

Megvádolták Rúzsa Magdit - az énekesnő cáfol

Megvádolták Rúzsa Magdit - az énekesnő cáfol

Csak nevet az őt ért vá­da­kon.

Egyik ra­jon­gó­já­nak akadt meg a szeme Rúzsa Magdi kül­se­jét ért vál­to­zá­son, ám az éne­kesnő cá­folja, hogy se­bész­kés alá fe­küdt volna.