CÍMKE: 'plasztika'

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen lett Kelemen Anna

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen lett Kelemen Anna

Leg­fris­sebb fo­tó­ján alig is­mer­tünk rá An­nács­kára. A ra­jon­gók így is meg­őrül­nek érte.

Élő Barbie babává műttette magát egy nő, íme a meztelen végeredmény

Élő Barbie babává műttette magát egy nő, íme a meztelen végeredmény

Nem ke­ve­sebb, mint hat­mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get köl­tött plasz­ti­kára.

Ez borzalmas, súlyos égési sérülést szenvedett a színésznő

Ez rettenetes, súlyos égési sérülést szenvedett a színésznő

Égés­plasz­ti­kára volt szük­sége Varga Iza­bel­lá­nak, hosszú és fáj­dal­mas gyó­gyu­lás vár rá.

Égés­plasz­ti­kára volt szük­sége Varga Iza­bel­lá­nak. A kony­há­ban érte bal­eset a szí­nész­nőt.

Döbbenetes felvételek: felragasztotta a melleit az énekesnő

Döbbenetes felvételek: felragasztotta a melleit az énekesnő

Cardi B a lá­nyát okolja azért, mert meg­eresz­ked­tek a mel­lei.

Cardi B a lá­nyát okolja azért, mert meg­eresz­ked­tek a mel­lei.

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

A szí­nésznő kö­tést vi­selt az arcán, ami­kor meg­je­lent egy tün­te­té­sen.

A szí­nésznő kö­tést vi­selt az arcán, ami­kor meg­je­lent egy ál­lat­vé­dők szer­vezte tün­te­té­sen.

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Hosszú volt az út idáig.

Hosszú volt az út idáig, de meg­érte a küz­del­met, hi­szen Judy gyö­nyörű szép lett.

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja, hogy tö­ké­le­tes ido­mait és mo­so­lyát nem a se­bész­kés ala­kí­totta ilyenné.

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja, hogy tö­ké­le­tes ido­mait és mo­so­lyát nem a se­bész­kés ala­kí­totta ilyenné.

Szörnyszülötté operáltatta magát a szép nő, ez lett belőle

Szörnyszülötté operáltatta magát a szép nő, ez lett belőle

Bár a leg­töb­ben in­kább va­la­me­lyik sztárra sze­ret­né­nek ha­son­lí­tani, van, aki in­kább ször­nye­teggé sza­batja magát.

Mi történt? Kórházi ágyból posztolt Tóth Vera

Mi történt? Kórházi ágyból posztolt Tóth Vera

Az éne­kesnő min­den­kit le­sok­kolt.

A nép­szerű éne­kesnő nem min­den­napi fotót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val. Tóth Vera teg­nap ün­ne­pelte 2. szü­le­tés­nap­ját, akkor volt a gyo­mor-by­pass mű­téte.

Plasztikai műtéten esett át Tóth Vera: mutatjuk az eredményt!

Plasztikai műtéten esett át Tóth Vera: mutatjuk az eredményt!

Or­szág-világ előtt bát­ran fel­vál­lalta, hogy új keb­lei van­nak.

Tóth Vera olyat tett, amire ko­ráb­ban soha nem volt példa! Mell­tartó nél­kül pó­zolt a ka­me­rá­nak. Or­szág-világ előtt bát­ran fel­vál­lalta, hogy új keb­lei van­nak.

Bikiniben mutatta meg hatalmas melleit a magyar sztár felesége

Bikiniben mutatta meg hatalmas melleit a magyar sztár felesége

Mül­ler At­tila neje sze­reti ké­nyez­tetni ra­jon­góit.

Mül­ler At­tila neje sze­reti ké­nyez­tetni ra­jon­góit, ma is meg­lepte őket egy szexi poszt­tal.

Sokkoló plasztikai trend terjed a nők körében!

Sokkoló plasztikai trend terjed a nők körében!

A nők már nem szép­ség­ide­á­lok­nak, hanem szá­mí­tó­gé­pes szoft­ve­rek által el­tor­zí­tott ál­va­ló­ság­nak akar­nak meg­fe­lelni.

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

Így könnyeb­ben el­fo­gad­ják majd?

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­ját az ér­dekli, hogy jó for­má­ban le­gyen.

Elképesztő fotók: Fél milliót költött plasztikára a Kim Kardashian hasonmás

Elképesztő fotók: Fél milliót költött plasztikára a Kim Kardashian hasonmás

Ren­ge­tegbe ke­rült, rá­adá­sul min­den moz­za­na­tát do­ku­men­tálta!

Ren­ge­tegbe ke­rült, rá­adá­sul min­den moz­za­na­tát do­ku­men­tálta! Így néz ki mez­te­le­nül a fi­a­tal nő, aki már nem ön­maga!

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Meg­lepő fotót küld­tek el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Több mint TestŐr csi­nos há­zi­gaz­dá­já­ról.

Meg­lepő fotót küld­tek el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Több mint TestŐr csi­nos há­zi­gaz­dá­já­ról.

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

Új kor­szakba lép a plasz­ti­kai se­bé­szet: a női mell és fenék mel­lett már a férfi­as­ság mé­rete is nö­vel­hető.

Altatás nélkül műtötték meg Aleskát!

Altatás nélkül műtötték meg Aleskát!

Kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie...

Kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie a csi­nos spor­to­ló­nő­nek, mind­ezt el­vi­selte, a szép­ség ér­de­ké­ben.

Sokan nem értik, mi történt Hódi Pamela arcával

Sokan nem értik, mi történt Hódi Pamela arcával

Sok min­den meg­vál­to­zott.

Mióta nin­cse­nek együtt Berki Krisz­ti­án­nal, sok min­den meg­vál­to­zott Hódi Pa­mela éle­té­ben.

Dizájnervagina az új őrület, bevadulnak tőle a férfiak

Dizájnervagina az új őrület, bevadulnak tőle a férfiak

Intim szé­pé­szeti be­avat­ko­zás...

Iga­zán kí­vá­na­tos akart lenni a mez­te­len­ke­dés­ről híres társ­ke­reső show­ban Me­lody Has­sel, ezért sze­rep­lése előtt intim szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­son esett át.

Vége a találgatásoknak, ezért feküdne kés alá Liptai Claudia

Vége a találgatásoknak, ezért feküdne kés alá Liptai Claudia

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott a plasz­ti­kai mű­té­tek­ről.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott a plasz­ti­kai mű­té­tek­ről.

Betelt a pohár: fontos döntést hozott Tóth Vera

Betelt a pohár: fontos döntést hozott Tóth Vera

Má­sok­nak sze­retne se­gí­teni.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja má­sok­nak sze­retne se­gí­teni.

Köböl Anita üzent: Elég volt az értelmetlen plasztikai műtétekből!

Köböl Anita üzent: Elég volt az értelmetlen plasztikai műtétekből!

A mű­sor­ve­zető sze­rint a sztá­rok­nak nem sza­badna téves képet ki­ala­kí­tani a fi­a­tal lá­nyok­ban.

Roppant kellemetlen: Sebestyén Balázs durván alázta Zimány Lindát

Roppant kellemetlen: Sebestyén Balázs durván alázta Zimány Lindát

A Mok­ká­ban ven­dé­ges­ke­dett. A mo­dell pech­jére a mű­sort Ba­lázsék is néz­ték...

A Mok­ká­ban ven­dé­ges­ke­dett. Pech­jére a mű­sort Ba­lázsék is néz­ték...

Kockázatos plasztika: Nem vállalja a műtétet Aleska!

Kockázatos plasztika: Nem vállalja a műtétet Aleska!

Mi­ha­ma­rabb kés alá kéne fe­küd­nie...

Mi­ha­ma­rabb kés alá kéne fe­küd­nie, de el­mon­dása sze­rint nem tart olyan sza­kasz­ban az élete, hogy ki­te­gye magát a hosszú lá­ba­do­zási idő­szak­nak!

Összevarrták Németh Kristóf fejét! Mikor fizet a biztosító?

Összevarrták Németh Kristóf fejét! Mikor fizet a biztosító?

Fáj­dal­mas bal­eset érte!

Szü­le­tés­napja előtt érte a fáj­dal­mas bal­eset a szí­nészt, aki egy kül­földi kór­ház­ban, saját pén­zén gyó­gyít­tatta magát. Fel­me­rült a plasz­ti­káz­ta­tás le­he­tő­sége!

Nagy a baj, újra kés alá kell feküdnie a magyar sztárnak

Nagy a baj, újra kés alá kell feküdnie a magyar sztárnak

Sosem fe­lejt­heti el Judy az 1998. de­cem­ber 14-én tör­tént sú­lyos bal­ese­tét.

Sosem fe­lejt­heti el Judy az 1998. de­cem­ber 14-én tör­tént sú­lyos bal­ese­tét. Az éne­kesnő ar­cá­nak bal fele olyan sú­lyo­san meg­sé­rült, hogy el­en­ged­he­tet­lenné vál­tak a hely­re­ál­lító mű­té­tek. Judy, saját be­val­lása sze­rint, első mű­tétje után nem­hogy nő, de még em­beri lény sem volt.

Durván félresikerült a plasztikai műtét: eltorzult arccal ébredt

Durván félresikerült a plasztikai műtét: eltorzult arccal ébredt

Bar­bara nem volt elé­ge­dett az ar­cá­val, arra vá­gyott, hogy gyö­nyörű le­gyen, ezért kés alá fe­küdt...

Bar­bara nem volt elé­ge­dett az ar­cá­val, arra vá­gyott, hogy gyö­nyörű le­gyen, ezért kés alá fe­küdt...

Mi történhetett: teljesen eltorzult a magyar mulatós sztár arca

Mi történhetett: teljesen eltorzult a magyar mulatós sztár arca

MC Hawer tel­je­sen meg­újult, de meg­le­het, hogy túl­zásba vitte a szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­so­kat.

Súlyos döntést hozott, kés alá feküdt Medveczky Ilona

Súlyos döntést hozott, kés alá feküdt Medveczky Ilona

Nem lá­tott más le­he­tő­sé­get.

A 76 éves tánc­mű­vész ak­ko­ri­ban nem lá­tott más le­he­tő­sé­get, ezért műt­tette meg magát.

Hihetetlen! Felismerhetetlenre plasztikáztatta magát az egyik Olsen-lány!

Hihetetlen! Felismerhetetlenre plasztikáztatta magát az egyik Olsen-lány!

Egy­sze­rűen nem lehet rá­is­merni Mary-Kate-re.

Plasz­tika és plasz­tika kö­zött is óri­ási a kü­lönb­ség! Az élő példa erre az Olsen-test­vér­pár: Mary-Kate és Ash­ley a ki­lenc­ve­nes évek leg­cu­kibb sztár­jai vol­tak, a világ ra­jon­gott a bájos iker-lá­nyo­kért. Idő­vel ők pedig a plasz­ti­káért kezd­tek el ra­jon­gani.

Ennyibe kerültek Kelemen Anna plasztikai műtétjei!

Ennyibe kerültek Kelemen Anna plasztikai műtétjei!

Min­dent meg­tesz a szép­sé­gért, fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tartja a tes­tét or­vo­sá­val.

Min­dent meg­tesz a szép­sé­gért, fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tartja a tes­tét or­vo­sá­val. Ke­le­men Anna nem vissza­for­dí­tani sze­retné az öre­ge­dést, hanem meg­előzni!

Meglepő titkot árult el plasztikai műtéteiről Zimány Linda

Meglepő titkot árult el plasztikai műtéteiről Zimány Linda

Zi­mány Linda a minap ked­venc plasz­ti­kai se­bé­szé­vel fo­tózta le magát, és egy hi­he­tet­len be­is­me­rés­sel ruk­kolt elő.

Zi­mány Linda a minap ked­venc plasz­ti­kai se­bé­szé­vel fo­tózta le magát.

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen az egykor gyönyörű színésznő

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen az egykor gyönyörű színésznő

A Gre­ase ra­jon­gói nem is tud­ják el­kép­zelni, mi tör­tén­he­tett a szí­nésznő ar­cá­val.

Nem találod ki, hány éves ma Cher!

Nem találod ki, hány éves ma Cher!

A vi­lág­sztár ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját, és el­ké­pesztő for­má­ban van!

A vi­lág­sztár ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját, és el­ké­pesztő for­má­ban van!

Kórházba került Pápai Joci felesége

Kórházba került Pápai Joci felesége

A leg­ne­he­zebb na­pok­ban nem le­het­nek egy­más mel­lett.

A sze­rel­me­sek nin­cse­nek egy­szerű hely­zet­ben, a leg­ne­he­zebb na­pok­ban nem le­het­nek egy­más mel­lett.

Plasztikai műtétre készül Aleska!

Plasztikai műtétre készül Aleska!

Kel­le­met­len tü­ne­tek je­lent­kez­tek nála, mu­száj kés alá fe­küd­nie!

Ko­moly dön­tést ho­zott a lég­tán­cosnő! Olyan kel­le­met­len tü­ne­tek je­lent­kez­tek nála, hogy mu­száj kés alá fe­küd­nie!

Borzalom, mit művelt az orvos ennek a nőnek a mellével - fotók

Borzalom, mit művelt az orvos ennek a nőnek a mellével - fotók

A két­gye­re­kes édes­anya csak na­gyobb keb­le­ket sze­re­tett volna.

A két­gye­re­kes édes­anya csak na­gyobb keb­le­ket sze­re­tett volna. Nézd meg, mit mű­vel­tek vele!

Költséges szépség: Ennyiért műtik meg Aleska orrát!

Költséges szépség: Ennyiért műtik meg Aleska orrát!

Kel­le­met­len tü­ne­tek kí­noz­zák!

A gyö­nyörű lég­tán­cos­nőt kel­le­met­len tü­ne­tek kí­noz­zák! Csak mű­tét­tel lehet meg­ol­dani az egyre sú­lyos­bodó prob­lé­mát!

Átszabják az arcát: Megműtik Pachmann Pétert!

Átszabják az arcát: Megműtik Pachmann Pétert!

Za­var­ják a szem alatti tás­kái!

Ha­ma­ro­san plasz­ti­kai mű­tét­nek veti alá magát! Na­gyon za­var­ják a szem alatti tás­kái!

Visszafordíthatatlan: Ezt tenné testével Sebestyén Balázs

Visszafordíthatatlan: Ezt tenné testével Sebestyén Balázs

A 40 éves rá­diós meg­lepő ki­je­len­tést tett egy té­vé­mű­sor­ban. Vajon ko­mo­lyan gon­dolta, amit mon­dott?

A 40 éves rá­diós meg­lepő ki­je­len­tést tett egy té­vé­mű­sor­ban. Vajon ko­mo­lyan gon­dolta, amit mon­dott?

Ijesztő plasztika: Megbánta a botoxoltatást Csepregi Éva!

Ijesztő plasztika: Megbánta a botoxoltatást Csepregi Éva!

Nem tit­kolja: ki­pró­bált né­hány szé­pé­szeti be­avat­ko­zást, ám volt, ami­ben csa­lód­nia kel­lett!

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

Nehéz idő­sza­kon van túl!

A 63 éves díva nehéz idő­sza­kon van túl! A Ri­post­nak be­szélt elő­ször arról: több mű­té­ten is át­esett az el­múlt hó­nap­ban.

Meglepő vallomás: Plasztikával tartja magát fiatalon Lakatos Márk!

Meglepő vallomás: Plasztikával tartja magát fiatalon Lakatos Márk!

Fer­ge­te­ges bu­li­val ün­ne­pelte negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját!

Fer­ge­te­ges bu­li­val ün­ne­pelte negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját a nép­szerű sty­list, aki el­ké­pesztő for­má­ban van! El­me­sélte la­punk­nak, ő bi­zony nem veti meg a szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­so­kat!

Úristen: Felismerhetetlenné torzult Voksán Virág arca!

Úristen: Felismerhetetlenné torzult Voksán Virág arca!

A csi­nos dj-re már rá sem lehet is­merni!

A csi­nos dj-re már rá sem lehet is­merni! El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az utóbbi idő­szak­ban!

Kiderült: Titokban plasztikáztatott a magyar színésznő!

Kiderült: Titokban plasztikáztatott a magyar színésznő!

Nem az esz­té­ti­kus külső volt a cél!

A mos­tani műtét azon­ban rend­kí­vül fon­tos volt egész­ség­ügyi szem­pont­ból, nem csak az esz­té­ti­kus külső volt a cél!

Kitálalt mellplasztikájáról Rubint Réka!

Kitálalt mellplasztikájáról Rubint Réka!

Vajon meg­bánta a dön­té­sét?

A fit­nesz­ki­rálynő őszin­tén me­sélt arról: mi­lyen mű­té­ten esett át, és meg­bánta-e dön­té­sét!

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Miért? Miért, miért, miért? Ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyekre nem is fel­tét­le­nül vár­nánk vá­la­szo­kat. Mert talán nin­cse­nek is vá­la­szok.

Miért? Miért, miért, miért? Ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyekre nem is fel­tét­le­nül vár­nánk vá­la­szo­kat. Mert talán nin­cse­nek is vá­la­szok. Össze­szed­tünk egy vá­lo­ga­tást a neten fel­lel­hető ön­je­lölt ver­seny­zők­ről. Bi­zony, nehéz lenne vá­lasz­tani, ha tény­leg ko­ro­ná­zási ce­re­mó­niát kel­lene tar­tani kö­zöt­tük.

Megrázó: Újra meg kell műteni Tóth Verát!

Megrázó: Újra meg kell műteni Tóth Verát!

Az éne­kesnő hét hónap alatt 33 kilót fo­gyott. Mu­száj lesz újra kés alá fe­küd­nie! Mi lesz vele? Hogy bírja majd a drasz­ti­kus ope­rá­ciót?

Az éne­kesnő hét hónap alatt 33 kilót fo­gyott. Mu­száj lesz újra kés alá fe­küd­nie! Mi lesz vele? Hogy bírja majd a drasz­ti­kus ope­rá­ciót?

Megtörte a csendet, szörnyű titkot árult el Pete Burns barátja

Megtörte a csendet, szörnyű titkot árult el Pete Burns barátja

A 80-as évek ki­emel­kedő alakja hét­főn ka­pott szív­ro­ha­mot, éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

A 80-as évek ki­emel­kedő alakja hét­főn ka­pott szív­ro­ha­mot, éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Sokkoló utolsó fotó a fiatalon elhunyt Pete Burnsről

Sokkoló utolsó fotó a fiatalon elhunyt Pete Burnsről

Rá sem lehet is­merni...

A 80-as évek ki­emel­kedő zenei alak­ját hét­főn érte a halál. Utolsó éve­i­ben már rá sem le­he­tett is­merni, ám a leg­utolsó fotók egyi­kén kü­lö­nö­sen ijesz­tően néz ki...

Te jó ég: mi történt Keleti Györgyi arcával?

Te jó ég: mi történt Keleti Györgyi arcával?

A mo­dell kép­te­len ab­ba­hagyni a be­avat­ko­zá­so­kat.

A mo­dell kép­te­len ab­ba­hagyni a be­avat­ko­zá­so­kat.

Ezért csináltatta meg melleit Caramel ifjú felesége

Ezért csináltatta meg melleit a magyar sztárénekes ifjú felesége

Nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül.

Szil­ágyi Szilvi, Ca­ra­mel neje po­koli nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül kis­lá­nya, Szofi szü­le­tése után.

Atyaég: Szörnnyé plasztikáztatta magát Priscilla Presley!

Atyaég: Szörnnyé plasztikáztatta magát Priscilla Presley!

A ren­ge­teg ránc­fel­var­rás­tól tel­je­sen el­tor­zult az arca. A nézők szinte sok­kot kap­tak a lát­vá­nyá­tól!

A ren­ge­teg ránc­fel­var­rás­tól tel­je­sen el­tor­zult az arca. A nézők szinte sok­kot kap­tak a lát­vá­nyá­tól!

Megelégelte a pletykákat: Kitalált plasztikáiról Sütő Enikő!

Megelégelte a pletykákat: Kitalált plasztikáiról Sütő Enikő!

A kü­lön­le­ges szép­ségű hí­res­ség végre le­rán­totta a lep­let arról: mi­lyen ke­ze­lé­se­ken esett át!

Elképesztő: 15 éves lánya vagináját plasztikáztatta egy anya

Elképesztő: 15 éves lánya vagináját plasztikáztatta egy anya

Az anya azért kény­sze­rí­tette lá­nyát a mű­tétre, mert sze­rinte lánya va­gi­nája "nem olyan szép, mint más nőké"...

Így lehetsz a világ legvonzóbb nője!

Így lehetsz a világ legvonzóbb nője!

An­gel­ina Jolie arcát, Ka­ta­lin her­cegné sza­bá­lyos orrát és a gyö­nyörű Keira Knight­ley szem­hé­ját akarja a leg­több pá­ci­ens a plasz­ti­kai se­bé­szek­nél.

An­gel­ina Jolie arcát, Ka­ta­lin her­cegné sza­bá­lyos orrát és a gyö­nyörű Keira Knight­ley szem­hé­ját akarja a leg­több pá­ci­ens a plasz­ti­kai se­bé­szek­nél.

Megdöbbentő: ezért plasztikáztatott Straub Dezső

Megdöbbentő: ezért plasztikáztatott Straub Dezső

A műtét óta ki­vi­rult a 64 éves szí­nész.

A műtét óta ki­vi­rult a 64 éves szí­nész.

Hihetetlen: Így nézett ki plasztikai műtétei előtt Cicciolina!

Hihetetlen: Így nézett ki plasztikai műtétei előtt Cicciolina!

Rá sem lehet is­merni az egy­kori por­nó­sztárra! Meg­mu­tatta, mi­lyen volt arca és teste, mi­előtt se­bész­kés alá fe­küdt!

Rá sem lehet is­merni az egy­kori por­nó­sztárra! Meg­mu­tatta, mi­lyen volt arca és teste, mi­előtt se­bész­kés alá fe­küdt!

Nem fogsz hinni a szemednek! Így néz ki a 70 éves Cher!

Nem fogsz hinni a szemednek! Így néz ki a 70 éves Cher!

Hi­he­tet­len, mennyire jól tartja magát.

Egy idős asszonyt vagy egy bom­bázó dívát látsz magad előtt? Hi­he­tet­len, mennyire jól tartja magát a szü­li­na­pos éne­kesnő!

Rátámadtak Kordáékra! Balázs Klári váratlan vallomása...

Rátámadtak Kordáékra! Balázs Klári váratlan vallomása...

Pró­bál­ják el­en­gedni a fülük mel­lett a bántó meg­jegy­zé­se­ket, ám ez nem min­dig olyan könnyű.

Nem fogsz hinni a szemednek! Így néz ki a 61 éves Udvaros Dorottya!

Nem fogsz hinni a szemednek! Így néz ki a 61 éves Udvaros Dorottya!

A Nem­zeti Szín­ház mű­vész­nője el­ké­pesz­tően jó for­má­ban van!

A Nem­zeti Szín­ház mű­vész­nője el­ké­pesz­tően jó for­má­ban van! Leg­utóbb egy saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón nyű­gö­zött le min­den­kit fi­a­ta­los­sá­gá­val.

Gesztesi Károly 8 órás plasztikai beavatkozáson esett át

Gesztesi Károly 8 órás plasztikai beavatkozáson esett át

Egy plasz­ti­kai se­bészt ke­re­sett fel a szí­nész, aki ke­ze­lésbe vette Gesz­te­sit.

Egy plasz­ti­kai se­bészt ke­re­sett fel a szí­nész, aki ke­ze­lésbe vette Gesz­te­sit. Az új külső ál­lí­tó­lag meg­érte a tor­tú­rát.

Így fiatalodott évtizedeket Fodor Zsóka!

Így fiatalodott évtizedeket Fodor Zsóka!

Úgy éli az éle­tét, hogy 73 éve­sen ti­zen­éve­ket is le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból. Fodor Zsóka most min­dent el­árult...

Úgy éli az éle­tét, hogy 73 éve­sen ti­zen­éve­ket is le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból. Fodor Zsóka most min­dent el­árult...

Mi történhetett Tom Cruise arcával?

Mi történhetett Tom Cruise arcával?

A ko­ráb­ban min­dig jó­képű szí­nész arca tel­je­sen puffadt.

A ko­ráb­ban min­dig jó­képű szí­nész arca tel­je­sen puffadt, és úgy néz ki, mint egy má­sod­vo­na­las Tom Cru­ise ha­son­más­ver­seny győz­tese.

Újabb RTL-es sztár feküdt kés alá, új melleket kapott!

Újabb sztár plasztikáztatott! Ezt nézd!

ÉNB Barbi meg­mu­tatta új keb­leit.

ÉNB Barbi is kés alá fe­küdt, meg­na­gyob­bít­tatta mel­leit.

Csak 27 éves, de máris arcfiatalításra vállalkozott Aleska!

Csak 27 éves, de máris arcfiatalításra vállalkozott Aleska!

A tö­ké­le­tes­ségre hajt!

A szexi lég­tán­cosnő a tö­ké­le­tes­ségre hajt! Most azt vette a fe­jébe: egy kü­lön­le­ges ké­szü­lék­kel teszi fi­a­ta­labbá egyéb­ként is üde vo­ná­sait.

Barbie és Ken, ahogy még sosem láttad!

Barbie és Ken, ahogy még sosem láttad! Miért teszik ezt magukkal az emberek?

Az em­beri hü­lye­ség ha­tár­ta­lan! Íme, a va­lódi Bar­bie és Ken babák!

Az em­beri hü­lye­ség ha­tár­ta­lan! Íme, a va­lódi Bar­bie és Ken babák!

Itt a bizonyíték: 2015 az elképesztő tudományos felfedezések éve volt

Itt a bizonyíték: 2015 az elképesztő tudományos felfedezések éve volt

Fan­tasz­ti­kus tel­je­sít­mé­nyek szü­let­tek, év­ti­ze­dek óta ku­ta­tott kér­dé­sekre kap­tak vá­laszt az em­be­rek.

Idős korára mindenét megplasztikáztatja Ábel Anita

Idős korára mindenét megplasztikáztatja Ábel Anita

Meg­lepő dol­got mon­dott a szí­nésznő.

A szí­nésznő meg­lepő dol­got mon­dott el a Heti Hetes szil­vesz­teri ki­adá­sá­ban. Ábel Ani­tá­nak nagy­mama ko­rára már min­den test­ré­sze meg lesz csi­nál­tatva.

Többet nem öregszik a vénuszdomb! Itt az új megoldás!

Többet nem öregszik a vénuszdomb! Itt az új megoldás!

A fi­a­tal­sá­go­dért min­dent meg­te­szel. Rend­sze­re­sen ápo­lod a bőröd, fes­ted a hajad, hid­ra­tálsz és kré­me­zel.

A fi­a­tal­sá­go­dért min­dent meg­te­szel. Rend­sze­re­sen ápo­lod a bőröd, fes­ted a hajad és kré­me­zel.

Balázs Klári elítéli a szilikonmacákat

Balázs Klári elítéli a szilikonmacákat

Klá­rika ki­tá­lalt arról, mit gon­dol a szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­sok­ról.

Az éne­kesnő unja már, hogy foly­ton arról fag­gat­ják, mi­lyen plasz­ti­kai mű­té­te­ken esett át. Klá­rika ki­tá­lalt arról, mit gon­dol a szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­sok­ról.

Plasztikai sebész szabta át Korda Györgyöt!

Plasztikai sebész szabta át Korda Györgyöt!

Eddig há­rom­szor fe­küdt kés alá.

Eddig há­rom­szor fe­küdt kés alá. Vajon most már elé­ge­dett a kül­se­jé­vel a nép­szerű éne­kes?

Felismerhetetlenné öregedett a szupermodell

Felismerhetetlenné öregedett az egykor legjobban kereső szupermodell

Al­ko­hol, drog, fék­te­len éj­sza­ká­zás. Kate Moss min­dig is tudta, ho­gyan kell bu­lizni, de az át­mu­la­tott éve­kért most sú­lyos árat fizet.

Al­ko­hol, drog, fék­te­len éj­sza­ká­zás. Kate Moss min­dig is tudta, ho­gyan kell bu­lizni, de az át­mu­la­tott éve­kért most sú­lyos árat fizet. Az el­vi­rág­zott mo­dell­nek esze ágá­ban sincs plasz­ti­ká­val el­fedni az idő múl­ásást.

Zárd a hetet Zimány Linda kibuggyanó melleivel! - Fotó

Zárd a hetet Zimány Linda kibuggyanó melleivel! - Fotó

A szőke glam­mo­dell újabb szexi szelfi­jén egy szűk ru­hába pré­selte mel­leit, ami­ből össze­sen né­gyet is lát­ha­tunk!

A szőke glam­mo­dell újabb szexi szelfi­jén egy szűk ru­hába pré­selte mel­leit, ami­ből össze­sen né­gyet is lát­ha­tunk!

Saját zsírjával fiatalították meg Nóci arcát - Videó

Saját zsírjával fiatalították meg Nóci arcát - Videó

Hosszú ideje küz­dött rán­cai ellen.

Az éne­kesnő már hosszú ideje küz­dött rán­cai ellen, most végre rá­szánta magát a bo­toxra.

Életmentő műtéten esett át Nóci

Életmentő műtéten esett át Nóci

Csak­nem be­le­halt a plasz­ti­kai mű­tét­jébe az éne­kesnő, mint ki­de­rült, or­vosi mu­lasz­tás miatt ka­pott mély­vé­nás trom­bó­zist a lá­bá­ban.

Csak­nem be­le­halt a plasz­ti­kai mű­tét­jébe az éne­kesnő, mint ki­de­rült, or­vosi mu­lasz­tás miatt ka­pott mély­vé­nás trom­bó­zist a lá­bá­ban.