CÍMKE: 'pjongcsang'

Itt a lehetőség, megismerkedhetsz a téli olimpia magyar hőseivel

Itt a lehetőség, megismerkedhetsz a téli olimpia magyar hőseivel

Már­cius 26-án kerül sor a kö­zön­ség­ta­lál­ko­zóra. A be­lé­pés díj­ta­lan az ese­ményre.

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony, aki ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba.

FRISS HÍREK

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud.

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud. Léna miatt a jég­pá­lyá­tól sem tu­dott el­sza­kadni.

Lemaradt az olimpiai aranyról, megszólalt a magyar koris

Lemaradt az olimpiai aranyról, megszólalt a magyar koris

Oláh Bence is baj­nok lett volna, ha be­cse­ré­lik az elő­dön­tő­ben. Hogy mit érez? Idéz­zük...

Oláh Bence is baj­nok lett volna, ha be­cse­ré­lik az elő­dön­tő­ben. Hogy mit érez? Idéz­zük...

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Conan O'Brien szí­ve­sen in­dulna ma­gyar szí­nek­ben a négy év múlva ese­dé­kes sport­ese­mé­nyen.

Conan O'Brien szí­ve­sen in­dulna ma­gyar szí­nek­ben a négy év múlva ese­dé­kes sport­ese­mé­nyen.

Ki gondolta volna? Erre vágyott az olimpia magyar hőse

Ki gondolta volna? Erre vágyott az olimpia magyar hőse

Sok ra­jong volt a jég­csar­nok­ban.

A re­pü­lő­té­ren és a jég­csar­nok­ban is nagy tömeg várta az arany­ér­mes váltó tag­jait. Knoch Vik­tor el­mondta a ter­veit az ün­nep­ség után.

Itt a végeredmény, ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Itt a végeredmény, ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi. Na de ki a nyer­tes?

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi.

Apja csodálja a botrányhős magyar olimpikont

Megszólalt a botrányhős magyar olimpikon apja: Csodálom a lányomat!

Sze­rinte Swa­ney nem ár­tott sen­ki­nek.

Édes­apja sze­rint Swa­ney Eli­za­beth nem ár­tott sen­ki­nek a téli olim­pián.

Így még biztosan nem láttál magyar sportolót a téli olimpián

Így még biztosan nem láttál magyar sportolót a téli olimpián

Ha­tal­mas si­kert ért el a váltó. Sch­mitt Pál adta át az ér­me­ket Liu Sha­o­lin Sán­do­rék­nak.

Új magyar világsztárok születtek, ők voltak a téli olimpia hősei!

Új magyar világsztárok születtek, ők voltak a téli olimpia hősei!

Spor­to­ló­ink fan­tasz­ti­kus pil­la­na­to­kat sze­rez­tek a ma­gyar em­be­rek­nek.

Spor­to­ló­ink fan­tasz­ti­kus pil­la­na­to­kat sze­rez­tek a ma­gyar em­be­rek­nek. A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Sosem találnád ki, hol volt Liu Shaolinék mamája a történelmi sikernél

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Iga­zán büszke lehet az anyuka a spor­toló fi­a­ira.

Iga­zán büszke lehet a fi­a­ira. A gyors­váltó ha­zánk első arany­ér­mét sze­rezte meg a téli olim­pi­á­kon.

Így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Még nem fogta fel a tör­tén­te­ket.

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon. Még nem fogta fel tel­je­sen a tör­tén­te­ket.

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Ennyi pénzt kapnak fejenként a magyar váltó tagjai a téli olimpiai aranyért

Pén­te­ken kap­ják meg a fé­nye­sen csil­logó ér­me­ket. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Pén­te­ken, dél körül, ka­me­rák és ri­por­te­rek ke­reszt­tü­zé­ben kap­ják meg spor­to­ló­ink a fé­nye­sen csil­logó el­is­me­ré­se­ket. A téli olim­piák tör­té­ne­té­ben Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rezte meg a jégen pa­rá­dé­san tel­je­sítő né­gyes.

Magyar szenzáció: Liu Shaolinék aranyérmet nyertek a téli olimpián!

Magyar szenzáció: Liu Shaolinék aranyérmet nyertek a téli olimpián!

38 év után nyert érmet Ma­gyar­or­szág!

A ma­gyar rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyázó vá­lo­ga­tott 38 év után nyert érmet Ma­gyar­or­szág­nak!

Megható: Súlyos sérülését legyőzve lett olimpiai hős Tóth Ivett

Megható: Súlyos sérülését legyőzve lett olimpiai hős Tóth Ivett

A ma­gyar mű­kor­cso­lyázó pro­duk­ci­ó­ján az egész világ ámult. Nyá­ron láb­tö­rés miatt két hó­na­pig nem is edz­he­tett.

A ma­gyar mű­kor­cso­lyá­zón ámult az egész világ. Nyá­ron láb­tö­rés miatt két hó­na­pig nem is edz­he­tett.

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

A nézők meg­őrül­tek Tóth Ivet­tért.

Tóth Ivett be­vál­la­lós volt, szö­ges övben és bőr­mel­lény­ben kor­cso­lyá­zott. A nézők meg­őrül­tek érte.

Összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Fájó könnyek, összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Na­gyon akarta az arany­ér­met.

Lin­dsey Vonn na­gyon sze­re­tett volna arany­ér­met nyerni. Min­den bi­zonnyal ez volt az utolsó olim­pi­ája.

Így reagált a botrányra a magyar olimpikon

Így reagált a botrányra a magyar olimpikon

Ott volt a dön­tőn Swa­ney Eli­za­beth.

Ott volt a dön­tőn Swa­ney Eli­za­beth. Az utóbbi két nap­ban ren­ge­teg kri­ti­kát ka­pott a ma­gyar szur­ko­lók­tól az ame­ri­kai szár­ma­zású ver­senyző.

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Swa­ney Eli­za­bet­het sok tá­ma­dás érte.

Swa­ney Eli­za­beth nem vitte túl­zásba a ver­seny­zést, sokan ne­ki­es­tek emi­att. Volt olyan is, aki a vé­del­mébe vette.

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

A MOB kom­mu­ni­ká­ciós ve­ze­tője el­mondta, az ed­digi tren­det kö­vet­ték. Ígéri, fe­lül­vizs­gál­ják a rend­szert.

A MOB kom­mu­ni­ká­ciós ve­ze­tője el­mondta, az ed­digi tren­det kö­vet­ték. Ígéri, fe­lül­vizs­gál­ják a rend­szert.

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­ját vi­selte.

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­já­ban állt ver­seny­hez. Köz­ben a test­vére ham­vai ott lóg­tak a nya­ká­ban.

Fedetlen mell, kivillanó mellbimbó: lecsúszott a jégtáncos ruhája

Fedetlen mell, kivillanó mellbimbó: lecsúszott a jégtáncos ruhája

Sírva ha­ladt át az új­ság­írók kö­zött. Egy eme­lést kö­ve­tően kap­cso­ló­dott ki a ru­hája.

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott. Vál­tó­ban és 500 mé­te­ren még van esé­lye a ja­ví­tásra.

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott. Vál­tó­ban és 500 mé­te­ren még van esé­lye a ja­ví­tásra a ma­gyar csa­pat sztár­já­nak.

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Már megint egy orosz spor­toló... Érmet nyert Pjong­csang­ban az öt­ka­ri­kás zászló alatt, mégis dop­pin­golt?

Már megint egy orosz spor­toló... Érmet nyert Pjong­csang­ban sem­le­ges­ként, az öt­ka­ri­kás zászló alatt, mégis dop­pin­golt?

Aggódhat Liu Shaolin: kórházba rohantak a szerelmével!

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

A csont­tö­rést meg­úszta Elise Ch­ris­tie.

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A rönt­gen­vizs­gá­la­tok sze­rint a csont­tö­rést meg­úszta.

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort.

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Szinte tel­je­sen mez­te­le­nül, fe­hér­ne­mű­ben vé­gez­tek vizs­gá­la­to­kat Ali­ona Sav­chen­kón. Ha­tá­sos volt, pár­já­val vi­lág­csú­csot ál­lí­tot­tak fel.

Szinte tel­je­sen mez­te­le­nül, fe­hér­ne­mű­ben vé­gez­tek vizs­gá­la­to­kat Ali­ona Sav­chen­kón. Ha­tá­sos volt, pár­já­val vi­lág­csú­csot ál­lí­tot­tak fel.

Elcsattant a csók, így készül olimpikonunk

Elcsattant a csók, szerelmes hangulatban készül olimpikonunk

Nagy Kon­rád hét­fői edzé­sen egy gyors puszi is be­le­fért a prog­ramba.

Nagy Kon­rád hét­fői edzé­sen egy gyors puszi is be­le­fért a prog­ramba. A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zóért ked­den szur­kol­ha­tunk.

Sztriptíz a téli olimpián, bajban a szexi jégtáncos lány

Sztriptíz a téli olimpián, bajban a szexi jégtáncos lány

Fotón és vi­deón a kínos eset.

Fotón és vi­deón a kínos eset. A hazai kö­zön­ség előtt ver­senyző újonc olim­pi­kon még a mez­te­len­ség ve­szé­lyét is vál­lalta a pon­to­kért.

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Aki egy­szer látja, az soha nem fe­lejti el.

Aki egy­szer látja, az soha nem fe­lejti el. Sokan lá­to­gat­nak el a fur­csa ki­ál­lí­tásra a téli olim­pia kö­ze­lé­ben.

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Üze­ne­tet kap­tak a téli olim­pia spor­to­lói és új­ság­írói.

Üze­ne­tet kap­tak a téli olim­pia spor­to­lói és új­ság­írói, jó­kora ká­oszt oko­zott a pár sza­vas mon­dat.

Szexéhes sztárok vadásznak egymásra a téli olimpián

Szexéhes sztárok vadásznak egymásra a téli olimpián

Úgy fest, nem csak a győ­zel­me­ket haj­szol­ják a részt­ve­vők a pjong­csangi já­té­ko­kon.

Úgy fest, nem csak a győ­zel­me­ket haj­szol­ják a részt­ve­vők a pjong­csangi já­té­ko­kon.

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

38 éves jeget tör­het­nek meg.

A do­bo­góra esé­lyes Liu-test­vé­rek és tár­saik 38 éves jeget tör­het­nek meg a pjong­csangi öt­la­ri­kás já­té­ko­kon.

Csonka magyar csapattal érkeztünk meg a téli olimpiára

Csonka magyar csapattal érkeztünk meg a téli olimpiára

Ti­zen­ki­lenc ver­senyző közül töb­ben nem vet­tek részt a meg­nyi­tón.

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek. Vajon hogy re­a­gál a két fő­sze­replő, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang?

Vészhelyzet az olimpián, nagy bajba kerültek a szervezők

Vészhelyzet az olimpián, nagy bajba kerültek a szervezők

Va­sár­nap a vi­ha­ros szél te­heti tönkre az egyik leg­job­ban várt ver­senyt.

Csodabogarak mennek a pjongcsangi téli olimpiára

Csodabogarak mennek a téli olimpiára

Kö­zön­ség­ked­ven­cek le­het­nek az eg­zo­ti­kus or­szá­gok­ból ér­kező spor­to­lók.