CÍMKE: 'piac'

Brutális baleset: Medveczky Ilona sokkot kapott!

Brutális baleset: Medveczky Ilona sokkot kapott!

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt ki­ké­szí­tet­ték a tör­tén­tek! Azóta sem tért ma­gá­hoz!

Ezért nem jut minden asztalra libahús Márton-napkor

Ezért nem jut minden asztalra libahús Márton-napkor

A liba drá­­gább, mint ta­­valy, de azért fogy, főleg az ap­­ró­­lék, a comb és a háj.

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

A ter­ror­szer­ve­zet­től eddig sem állt távol a ke­gyet­len­ség, most azon­ban új, alat­to­mos mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek.

A ter­ror­szer­ve­zet­től eddig sem állt távol a ke­gyet­len­ség, ám most új, alat­to­mos mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek.

Megmutatjuk mennyi pénzre lesz ma szükséged, ennyiből jön ki az ebéd

Megmutatjuk mennyi pénzre lesz ma szükséged, ennyiből jön ki az ebéd

A pi­a­co­kon elég vál­tozó árak­kal ta­lál­koz­hatsz, de mi se­gí­tünk el­iga­zodni a ren­ge­teg­ben!

Ezért vesz egyre kisebb dinnyét a magyar!

Ezért veszünk egyre kisebb dinnyét!

Végre már nem csak sár­ga­dinnyé­ből, hanem gö­rög­dinnyé­ből is vá­sá­rol­ha­tunk ma­gyar ter­mesz­té­sűt a pi­a­co­kon! Még im­port dinnye is ta­lál­ható a pol­co­kon.

Végre már nem csak sár­ga­dinnyé­ből, hanem gö­rög­dinnyé­ből is vá­sá­rol­ha­tunk ma­gyar ter­mesz­té­sűt a pi­a­co­kon! Még im­port dinnye is ta­lál­ható a pol­co­kon.

Miért nem megy 100 forint alá a dinnye ára?

Miért nem megy 100 forint alá a dinnye ára?

Csök­kenni kez­de­nek az árak.

A leg­több pi­a­con már a ma­gyar sár­ga­dinnyét árul­ják, míg gö­rög­ből még főleg a kül­földi kap­ható, ami drá­gább is. De pár nap, és abból is jön a ma­gyar sze­zon!

Ezért lesz luxuscikk a málna!

Ezért lesz luxuscikk a málna!

Ne­gyed év­szá­zad alatt, már ki­lenc­ven szá­za­lék­kal ke­ve­sebb mál­na­bo­kor terem az or­szág­ban. Egyre ke­ve­sebb és egyre drá­gább málna kerül az asz­ta­lunkra.

Évről-évre egyre ke­ve­seb­ben vál­lal­ják a ren­ge­teg mun­kát, ami­vel az édes, gyö­nyörű piros málna ter­mesz­té­sé­vel jár. Az el­múlt ne­gyed­szá­zad alatt, 90 szá­za­lék­kal lett ki­sebb a ter­mő­te­rü­let az or­szág­ban, így egyre ke­ve­sebb és egyre drá­gább málna kerül az asz­ta­lunkra.

Így helyettesíthetjük a tojást

Hogyan helyettesítheted a tojást

A Ri­post segít, mit hasz­nál­junk a tojás he­lyett.

Nem csak drá­gítja a to­jást a ma­dár­influ­enza, de or­szá­go­san csök­kent a ter­me­lés is. Egyre ki­sebb a kí­ná­lat a pi­a­con. A Ri­post segít, mit hasz­nálj he­lyette.

Szörnyű dolgot művelt a családanyával a perverz a piacon

Szörnyű dolgot művelt a családanyával a perverz a piacon

Kép­te­len volt el­len­állni a kí­sér­tés­nek.

Még abba sem gon­dolt bele, hogy a biz­ton­sági ka­mera rög­zíti be­te­ges ak­ci­ó­ját.

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti árát ugyan­ak­kora mé­ret­ben kell fel­tün­tetni, mint a da­rab­árat.

Arról teg­nap a Ri­post is be­szá­molt, hogy egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti árát ugyan­ak­kora mé­ret­ben kell fel­tün­tetni, mint a da­rab­árat. Az új sza­bály­mó­do­sí­tás sze­rint nem tud­ják majd át­verni a vá­sár­ló­kat.

A piacon fogdosta a nőt a perverz, durva, ami ezután történt...

A piacon fogdosta a nőt a perverz, durva, ami ezután történt...

Hir­te­len oda­lé­pett hozzá, majd ke­mé­nyen be­le­mar­kolt a fe­ne­kébe. Ám ami ez­után tör­tént, arra ő sem szá­mí­tott.

Hir­te­len oda­lé­pett hozzá, majd ke­mé­nyen be­le­mar­kolt a fe­ne­kébe. Ám ami ez­után tör­tént, arra ő sem szá­mí­tott. Sze­ren­cse, hogy a csar­nok térfi­gyelő ka­me­rája min­dent vett!

Rejtett kamera buktatta le: döbbenetes, mit árulnak a piacon

Rejtett kamera buktatta le: döbbenetes, mit árulnak a budapesti piacon

A fő­vá­ros egyik pi­a­cá­nak hús­pult­já­ról un­do­rító dol­go­kat adtak el.

A fő­vá­ros egyik pi­a­cá­nak hús­pult­já­ról un­do­rító dol­go­kat adtak el.

Nem hiszed el, mire cserélte a mikrofont Bangó Margit!

Nem hiszed el,
mire cserélte
a mikrofont
Bangó Margit!

Varga Győ­ző­vel együtt men­tek.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész Varga Győ­ző­vel pró­bálta ki a piaci el­adók éle­tét.

Tudod egyáltalán, milyen krumplit veszel?

Tudod egyáltalán, milyen krumplit veszel?

Három betű je­löli, mi­lyen a krumpli.

Az áru­sok­nak az öm­lesztve kí­nált krump­li­kat is há­rom­féle be­tű­jel­zés­sel kell el­lát­niuk. A Ri­post utá­na­járt, hogy a pi­a­con kint van­nak-e már a je­lö­lé­sek.

Itt szerezte be a gyilkos fegyvert a kegyetlen nyíregyházi orvos

Itt szerezte be a gyilkos fegyvert a kegyetlen nyíregyházi orvos

Pén­te­ken val­lott a bí­ró­sá­gon az a ro­má­niai ál­lam­pol­gár, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy édes­anyát és fér­jét.

Emberfogú oroszlánok vették át a hatalmat az Ecseri piacon

Emberfogú oroszlánok vették át a hatalmat az Ecseri piacon

Ilyen por­té­kát még nem lá­tott a piac.

Ilyen por­té­kát még nem lá­tott az ócs­ka­piac. A fe­ne­va­da­kat a placc kö­ze­pére ál­lí­tot­ták, ott pöffesz­ked­nek a fő­he­lyen!

Hátborzongató lény keltett pánikot a piacon! Sokkot kaptak a vásárlók!

Hátborzongató lény keltett pánikot a piacon! Sokkot kaptak a vásárlók!

Az óri­ási pél­dányt egy gya­nút­lan vá­sárló vette észre a gyü­mölcs­osz­tá­lyon!

Az óri­ási pél­dányt egy gya­nút­lan vá­sárló vette észre a gyü­mölcs­osz­tá­lyon!

Káosz az albérletpiacon! Drágulnak egyáltalán a lakások?

Káosz az albérletpiacon! Drágulnak vagy olcsóbbak lesznek a lakások?

A roham a la­ká­so­kért las­san el­in­dul, de még a szak­ér­tők se ér­te­nek egyet az ára­kat te­kintve...

Botrány a szegedi piacon! Rendőrt hívtak az árusokra

Botrány a szegedi piacon! Rendőrt hívtak az árusokra

Áll a bál a Cse­re­pes soron.

El­fa­jult az emel­kedő bér­leti díjak miatt ki­rob­bant konflik­tus az egyik sze­gedi pi­a­con. Az év­ti­ze­dek óta ott áruló ke­res­ke­dőkre nem­rég ki­hív­ták a rend­őrö­ket.

Piackörkép: magyar termék már csak elvétve található!

Piackörkép: magyar termék már csak elvétve található!

A gyö­kér­zöld­sé­ge­ken és az almán kívül alig van ma­gyar ter­mék. És a na­rancs még min­dig ol­csóbb, mint az alma!

A gyö­kér­zöld­sé­ge­ken és az almán kívül alig van ma­gyar ter­mék. És a na­rancs még min­dig ol­csóbb, mint az alma!

A kocsma meg üres? A legjobb marketingfogás a békási piacon

A kocsma meg üres? A legjobb marketingfogás a békási piacon

Ha nagy a kon­ku­ren­cia, ki kell tűnni va­la­hogy.

Ha nagy a kon­ku­ren­cia, ki kell tűnni va­la­hogy. Sze­rin­tünk ennek a kis kocs­má­nak si­ke­rült

Piackörkép: Olcsóbb a mandarin a magyar almánál?!

Piackörkép: Olcsóbb a mandarin a magyar almánál?!

Meg kell fi­zet­nünk a hazai gyü­möl­csö­kért: na­ran­csot, man­da­rint, de még ba­nánt is ta­lál­tunk ol­csób­ban! A ma­gyar szőlő pedig de­cem­berre lu­xus­cikk lett.

230 forintért rabolták ki a nénit a piacon

230 forintért rabolták ki a nénit a piacon

Tíz per­cen belül el­kap­ták őket a rend­őrök.

Két ti­zen­éves gon­dolta úgy, hogy a kecs­ke­méti pi­a­con tesz­nek szert egy kis zseb­pénzre. Tíz per­cen belül el­kap­ták őket a rend­őrök.

Aranyárban mérik a cseresznyét a piacon

Aranyárban mérik a cseresznyét a piacon

Hi­he­tet­len, de saj­nos igaz: 15.000 fo­rint egy kiló cse­resz­nye. Vu­jity Tvrtko le­ug­rott a zöld­ség­hez, és egy szem cse­resz­nyéért annyit fi­ze­tett, mintha fél kiló ke­nye­ret vett volna.

Hi­he­tet­len, de saj­nos igaz: 15.000 fo­rint egy kiló cse­resz­nye. Vu­jity Tvrtko le­ug­rott a zöld­ség­hez, és egy szem cse­resz­nyéért annyit fi­ze­tett, mintha fél kiló ke­nye­ret vett volna.

Megtalálták az eltűnt 8 évest a tiszaújvárosi piacon

Megtalálták az eltűnt 8 évest a tiszaújvárosi piacon

Se­gít­sé­get kért.

A gyor­sa­ság­nak, és a kisfiú hi­deg­vé­ré­nek kö­szön­he­tően meg­ol­dó­dott az ügy. A bátor 8 éves a pi­acra ment, és se­gít­sé­get kért.

Szabad a vásár! Ha ügyes vagy, lenyomod az árakat még a Balatonnál is!

Szabad a vásár! Ha ügyes vagy, lenyomod az árakat még a Balatonnál is!

Igazi ízekre vágysz? Ro­po­gós héjú há­zi­ke­nyérre? Va­lódi hús­ból ké­szült sza­lá­mira? Gyü­mölcsre, ami nem lá­tott vegy­szert? For­díts hátat a nagy­áru­há­zak­nak, irány a piac!

Lövöldözés a nápolyi nagybani piacon, egy ember meghalt

Lövöldözés a nápolyi nagybanin, egy ember meghalt

Az el­kö­vető el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Egye­lőre is­me­ret­len tet­tes nyi­tott tüzet két férfira a bel­vá­rosi pi­a­con, az egyi­kü­ket sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­házba. Az el­kö­vető el­me­ne­kült.