CÍMKE: 'piac'

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti és da­rab­árát azo­nos mé­ret­ben kell ki­írni.

Így helyettesíthetjük a tojást

Így helyettesíthetjük a tojást

A Ri­post segít, mit hasz­nál­junk.

A Ri­post segít, mit hasz­nál­junk.

FRISS HÍREK

Nem hiszed el, mire cserélte a mikrofont Bangó Margit!

Nem hiszed el,
mire cserélte
a mikrofont
Bangó Margit!

Varga Győ­ző­vel együtt men­tek.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész Varga Győ­ző­vel pró­bálta ki a piaci el­adók éle­tét.

Szörnyű dolgot művelt a családanyával a perverz a piacon

Szörnyű dolgot művelt a családanyával a perverz a piacon

Még abba sem gon­dolt bele, hogy a biz­ton­sági ka­mera rög­zíti be­te­ges ak­ci­ó­ját.

Még abba sem gon­dolt bele, hogy a biz­ton­sági ka­mera rög­zíti be­te­ges ak­ci­ó­ját.

A piacon fogdosta a nőt a perverz, durva, ami ezután történt...

A piacon fogdosta a nőt a perverz, durva, ami ezután történt...

Ke­mé­nyen be­le­mar­kolt a fe­ne­kébe.

Hir­te­len oda­lé­pett hozzá, majd ke­mé­nyen be­le­mar­kolt a fe­ne­kébe. Ám ami ez­után tör­tént, arra ő sem szá­mí­tott.

Rejtett kamera buktatta le: döbbenetes, mit árulnak a piacon

Rejtett kamera buktatta le: döbbenetes, mit árulnak a piacon

A fő­vá­ros egyik pi­a­cá­nak hús­pult­já­ról un­do­rító dol­go­kat adtak el. Az áru jó része em­beri fo­gyasz­tásra al­kal­mat­lan.

Itt szerezte be a gyilkos fegyvert a kegyetlen nyíregyházi orvos

Itt szerezte be a gyilkos fegyvert a kegyetlen nyíregyházi orvos

Pén­te­ken val­lott a bí­ró­sá­gon a ro­má­niai ál­lam­pol­gár.

Pén­te­ken val­lott a bí­ró­sá­gon az a ro­má­niai ál­lam­pol­gár, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy édes­anyát.

Káosz az albérletpiacon! Drágulnak egyáltalán a lakások?

Káosz az albérletpiacon! Drágulnak vagy olcsóbbak lesznek a lakások?

A roham a la­ká­so­kért las­san el­in­dul, de még a szak­ér­tők se ér­te­nek egyet az ára­kat te­kintve...

Botrány a szegedi piacon! Rendőrt hívtak az árusokra

Botrány a szegedi piacon! Rendőrt hívtak az árusokra

Áll a bál a Cse­re­pes soron.

El­fa­jult az emel­kedő bér­leti díjak miatt ki­rob­bant konflik­tus az egyik sze­gedi pi­a­con. Az év­ti­ze­dek óta ott áruló ke­res­ke­dőkre nem­rég ki­hív­ták a rend­őrö­ket.

Hátborzongató lény keltett pánikot a piacon! Sokkot kaptak a vásárlók!

Hátborzongató lény keltett pánikot a piacon! Sokkot kaptak a vásárlók!

Az óri­ási pél­dányt egy vá­sárló vette észre a gyü­mölcs­osz­tá­lyon!

Az óri­ási pél­dányt egy gya­nút­lan vá­sárló vette észre a gyü­mölcs­osz­tá­lyon! Vajon hogy ke­rült az almák közé?

Emberfogú oroszlánok vették át a hatalmat az Ecseri piacon

Emberfogú oroszlánok vették át a hatalmat az Ecseri piacon

A fe­ne­va­da­kat a placc kö­ze­pére ál­lí­tot­ták, ott pöffesz­ked­nek a fő­he­lyen, vár­ják, hogy el­vi­gye őket va­laki.

A fe­ne­va­da­kat a placc kö­ze­pére ál­lí­tot­ták, ott pöffesz­ked­nek azt várva, hogy el­vi­gye őket va­laki.

A kocsma meg üres? A legjobb marketingfogás a békási piacon

A kocsma meg üres? A legjobb marketingfogás a békási piacon

Ha nagy a kon­ku­ren­cia, ki kell tűnni va­la­hogy. Sze­rin­tünk ennek a kis kocs­má­nak si­ke­rült

Aranyárban mérik a cseresznyét a piacon

Aranyárban mérik a cseresznyét a piacon

Vu­jity Tvrtko egy sze­mért annyit fi­ze­tett, mintha ke­nye­ret vett volna.

Hi­he­tet­len, de saj­nos igaz: 15.000 fo­rint egy kiló cse­resz­nye. Vu­jity Tvrtko le­ug­rott a zöld­ség­hez, és egy szem cse­resz­nyéért annyit fi­ze­tett, mintha fél kiló ke­nye­ret vett volna.

Piackörkép: magyar termék már csak elvétve található!

Piackörkép: magyar termék már csak elvétve található!

A gyö­kér­zöld­sé­ge­ken és az almán kívül alig van ma­gyar ter­mék a pi­a­co­kon. ...És a na­rancs még min­dig ol­csóbb, mint az alma!

A gyö­kér­zöld­sé­ge­ken és az almán kívül alig van ma­gyar ter­mék a pi­a­co­kon. ...És a na­rancs még min­dig ol­csóbb, mint az alma!

230 forintért rabolták ki a nénit a piacon

230 forintért rabolták ki a nénit a piacon

Tíz per­cen belül el­kap­ták őket a rend­őrök.

Két ti­zen­éves gon­dolta úgy, hogy a kecs­ke­méti pi­a­con tesz­nek szert egy kis zseb­pénzre.

Megtalálták az eltűnt 8 évest a tiszaújvárosi piacon

Megtalálták az eltűnt 8 évest a tiszaújvárosi piacon

A gyor­sa­ság­nak, és a kisfiú hi­deg­vé­ré­nek kö­szön­he­tően meg­ol­dó­dott az ügy.

Szabad a vásár! Ha ügyes vagy, lenyomod az árakat még a Balatonnál is!

Szabad a vásár! Ha ügyes vagy, lenyomod az árakat!

Igazi ízekre vágysz? Ro­po­gós héjú há­zi­ke­nyérre? Va­lódi hús­ból ké­szült sza­lá­mira? Irány a piac!

Lövöldözés a nápolyi nagybani piacon

Lövöldözés a nápolyi nagybani piacon, egy ember meghalt

Is­me­ret­len tet­tes nyi­tott tüzet két férfira, egyi­kük meg­halt.

Egye­lőre is­me­ret­len tet­tes nyi­tott tüzet két férfira a bel­vá­rosi pi­a­con, egyi­kük meg­halt.