CÍMKE: 'pér'

Sokkoló hírt kapott Galambos Lajos, erre ő sem számított

Sokkoló hírt kapott Galambos Lajos, erre ő sem számított

Mint is­mert, a ze­nészt áram-, víz- és gáz­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att ko­ráb­ban 125 napot töl­tött rács mö­gött.

FRISS HÍREK

Súlyos büntetést kaphat: durva, mivel vádolják a 42 éves sztármamit

Súlyos büntetést kaphat: durva, mivel vádolják a 42 éves sztármamit

Az éne­kesnő azt ál­lítja, hogy nem tett semmi tör­vénybe üt­kö­zőt.

Már a tár­gya­lás idő­pont­ját is ki­tűz­ték, de az éne­kesnő ál­lítja, hogy ő nem tett semmi tör­vénybe üt­kö­zőt.

Márki-Zay és felesége sötét világban él

Márki-Zay és felesége sötét világban él

"El­ké­pesztő ez a szak­ma­i­at­lan­ság és sö­tét­ség, és hozzá nem értés. Mi­lyen szín­vo­na­lon mű­köd­he­tett az ott­hon­szü­lés egy ilyen nő kezei alatt?" - írta fel­há­bo­ro­dot­tan dr. Novák Hunor.

"El­ké­pesztő ez a szak­ma­i­at­lan­ság és sö­tét­ség, és hozzá nem értés. Mi­lyen szín­vo­na­lon mű­köd­he­tett az ott­hon­szü­lés egy ilyen nő kezei alatt?"

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Va­nes­sza mind­össze hét éves volt, ami­kor ba­rát­nője apja sze­xu­á­li­san mo­lesz­tálta.

Va­nes­sza mind­össze hét éves volt, ami­kor ba­rát­nője apja sze­xu­á­li­san mo­lesz­tálta.

Vona Gábor a bíróság előtt

Vona Gábor a bíróság előtt

Ta­nú­ként idéz­ték és hall­gat­ták meg a Job­bik volt el­nö­két.

Ta­nú­ként idézte és hall­gatta meg a a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szék a Job­bik volt el­nö­két, Vona Gá­bort. A ta­nú­val­lo­más Ko­vács Béla és három társa bün­te­tő­pe­ré­ben tör­tént.

Óriási botrány: Világsztár perli a gigacéget

Óriási botrány: Világsztár perli a gigacéget

A 83 éves szí­nész-ren­dező el­ké­pesztő összegre, 68 mil­lió dol­lárra perli a céget.

A 83 éves szí­nész-ren­dező el­ké­pesztő összegre, 68 mil­lió dol­lárra perli a céget, ami­ért sze­rinte szer­ző­dést szeg­tek vele szem­ben.

Egy jogerősen elítélt terroristát mosdat az ellenzék

Egy jogerősen elítélt terroristát mosdat az ellenzék

Mások ter­vez­het­ték a pert.

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát 8 mil­lió fo­rintra pe­relő Ahmed H. ese­té­ben nem csak kilóg a lóláb de az egész ló ki­esik a zsák­ból.

Ahmed H. azt sem tudja, miért perel

Ahmed H. azt sem tudja, miért perel

A Fő­vá­rosi Tör­vény­szék feb­ruár 1-jén hir­det íté­le­tet.

A Fő­vá­rosi Tör­vény­szék feb­ruár 1-jén hir­det íté­le­tet abban a pol­gári per­ben, ame­lyet a Soros-terv el­leni nem­zeti kon­zul­tá­ció egyik kér­dése miatt in­dí­tott a más ügy­ben el­ítélt szír Ahmed H.

Börtönt kért az ügyész az afgánmentő svéd egyetemistára

Börtönt kért az ügyész az afgánmentő svéd egyetemistára

Az 52 éves af­gán­ról ki­de­rült, hogy bru­tá­li­san meg­verte két kis­korú lá­nyát és a fe­le­sé­gét, mert a gye­re­kek nem akar­ták ki­kap­csolni a tv-t.

Az 52 éves af­gán­ról ki­de­rült, hogy bru­tá­li­san meg­verte két kis­korú lá­nyát és a fe­le­sé­gét, mert a gye­re­kek nem akar­ták ki­kap­csolni a tv-t. Erre ő el­kapta a te­le­ví­zió­ká­belt és azzal üt­le­gelte őket.

Durva vádak, saját apját perelte be Rihanna

Durva vádak, saját apját perelte be Rihanna

Az éne­kesnő sze­rint a férfi jog­ta­la­nul hasz­nálja a nevét, és ezzel csak pénzre akar szert tenni.

Az éne­kesnő sze­rint a férfi jog­ta­la­nul hasz­nálja a nevét, és ezzel csak pénzre akar szert tenni.

Megúszta alkalmazottja zaklatását a sztáranyuka

Megúszta alkalmazottja zaklatását a sztáranyuka

Ma­riah Carey-t sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt pe­relte a női me­ne­dzsere.

Fázott a katona, ezért beperelte a brit haderőt!

Fázott a katona, ezért beperelte a brit haderőt!

150 ezer font kár­té­rí­tést kö­ve­tel.

Az ugan­dai szár­ma­zású férfi sze­rint a had­se­reg tu­da­tá­ban volt annak, hogy a ka­ribi és af­ri­kai em­be­rek sok­kal se­bez­he­tőb­bek a hideg idő­já­rás ese­tén.

Újabb rágalmazási per Márki-Zay ellen

Újabb rágalmazási per Márki-Zay ellen

Szabó Bá­lint jo­gász három rá­gal­ma­zási pert is in­dí­tott a vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter ellen a kö­zel­múlt­ban - írja a Vá­sár­hely24.

Újabb világsztárokat perelhet Presser Gábor

Újabb világsztárokat perelhet Presser Gábor

Ki­de­rült, hogy nem csak Kanye West volt az, aki en­ge­dély nél­kül hasz­nált fel több per­cet is a szá­ma­i­ból.

Ki­de­rült, hogy nem csak Kanye West volt az, aki en­ge­dély nél­kül hasz­nált fel több per­cet is a szá­ma­i­ból.

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg.

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat. Most dön­tés szü­le­tett, jog­erő­sen is meg­nyerte a pert!

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

88 mil­liót kö­ve­tel Csilla.

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után, ami­ből ki kel­lett köl­töz­nie.

Bajba kerültek az eltűnt Maddie szülei, pert vesztett a család

Bajba kerültek az eltűnt Maddie szülei, pert vesztett a család

Zak­latta őket a sajtó.

Az el­tűnt kis­lány szü­leit a kez­de­tek­től fogva zak­latta a sajtó, egy le­hall­ga­tási bot­rányba is be­le­ke­ve­red­tek.

Síron túlról vár segítséget Lagzi Lajcsi: újabb tanúja halt meg

Síron túlról vár segítséget Lagzi Lajcsi: újabb tanúja halt meg

Az írá­sos val­lo­má­sok­ban bízik

A köz­üzemi csa­lá­sok­kal vá­dolt Lagzi Laj­csi­nak a má­so­dik ta­núja halt meg nem­rég.

Meglepő dolog történt Vona Gábor és Terry Black tárgyalásán

Meglepő dolog történt Vona Gábor és Terry Black tárgyalásán

Szer­dán 9 óra­kor kez­dő­dött.

Újra bí­ró­ság elé kell áll­nia Vona Gá­bor­nak és Terry Black­nek, a tár­gya­lás 9 óra­kor kez­dő­dött.

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Előkerült egy bizonyíték

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Előkerült egy bizonyíték

Ugyan a jövő hétre ter­ve­zett tár­gya­lás ismét el­ma­rad, Laj­csi ügy­védje meg­mu­tatta az ira­tot.

Ugyan a jövő hétre ter­ve­zett tár­gya­lás ismét el­ma­rad, Laj­csi ügy­védje meg­mu­tatta az ira­tot.

D. Nagy Lajosnak elege lett: Beperli az RTL Klubot

D. Nagy Lajosnak elege lett: Beperli az RTL Klubot

Nyolc évig tűrt...

A Bi­kini front­em­bere nyolc éven át tűrte, hogy egy férfi azt ál­lítsa, ő a bal­kéz­ről szü­le­tett, el­tit­kolt gyer­meke. Most az RTL Klub húz hasz­not a ha­zug­ság­ból!

Fura dolgot kért gyerekeitől Lagzi Lajcsi: mindenki ledöbbent

Fura dolgot kért gyerekeitől Lagzi Lajcsi: mindenki ledöbbent

Ár­tat­lan­nak vallja magát, mégis mér­he­tet­len lel­ki­is­me­ret-fur­da­lást érez az el­múlt évek tör­té­né­sei miatt, ezért fura dol­got kért gye­re­ke­i­től...

Durván bepánikolt a terhes nő: patkányt talált a levesében! VIDEÓ

Durván bepánikolt a terhes nő: patkányt talált a levesében! VIDEÓ

Senki sem kí­vánja azt az él­ményt, amit a szíve alatt gyer­me­ket váró nő átélt!

Senki sem kí­vánja azt az él­ményt, amit a szíve alatt gyer­me­ket váró nő átélt a kínai ét­te­rem­ben!

Újabb fordulat Nótár Mary bírósági ügyében

Újabb fordulat Nótár Mary bírósági ügyében

A Sky­force Kft. és egy­kori me­ne­dzsere, La­ka­tos Ró­bert még 2017-ben pe­relte be az éne­kes­nőt. A szö­ve­vé­nyes ügy vé­gére még jó ideig nem ke­rül­het pont.

A Sky­force Kft. és egy­kori me­ne­dzsere, La­ka­tos Ró­bert még 2017-ben pe­relte be az éne­kes­nőt.

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Val­lo­mást tett a ze­nész.

A ze­nész min­den rész­letre ki­ter­je­dően igye­ke­zett cá­folni a vád ál­lí­tá­sait, majd egy pon­ton nevén ne­ve­zett egy román vál­lal­ko­zót, akit...

Eljött az idő: Elköltöztek Galambos Lajos gyermekei

Eljött az idő: Elköltöztek Galambos Lajos gyermekei

Nem szok­vá­nyos nyá­ron van­nak túl.

Nem szok­vá­nyos nyá­ron van túl Ga­lam­bos Lajos és csa­ládja. Ez volt ugyanis az utolsó va­ká­ció, mi­előtt a két idő­sebb gyer­mek ki­re­pült a csa­ládi fé­szek­ből.

Elképesztő részletek Galambos Lajos vallomásából

Elképesztő részletek Galambos Lajos vallomásából

Bíró le­gyen a tal­pán, aki egy­szeri ol­va­satra képes ki­bo­gozni a ze­nész ellen in­dí­tott bün­te­tő­per össze­ku­szá­ló­dott szá­lait!

Bíró le­gyen a tal­pán, aki egy­szeri ol­va­satra képes ki­bo­gozni a ze­nész ellen in­dí­tott bün­te­tő­per össze­ku­szá­ló­dott szá­lait!

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje...

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje, Haj­másy Péter...

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Pécsi Il­dikó haj­dani menye dol­go­zik.

Pécsi Il­dikó haj­dani menye fo­lya­ma­to­san dol­go­zik, de hiába, az a pénz szinte sem­mire nem elég.

Megdöbbentő vádak érték Elvis lányát, mindent elveszíthet

Megdöbbentő vádak érték Elvis lányát, mindent elveszíthet

Az ügy már bí­ró­ság előtt van...

Me­gint válik, de ez­út­tal szá­mos kel­le­met­len­ség­gel is szembe kell néz­nie. Az ügy már bí­ró­ság előtt van...

Kártérítést követel: Több millió euró ütheti Ciccolina markát

Kártérítést követel: Több millió euró ütheti Ciccolina markát

Át­szá­mítva száz­mil­li­ó­kat kö­ve­tel az olasz adó­ha­tó­ság­tól Cic­cio­lina.

Át­szá­mítva száz­mil­li­ó­kat kö­ve­tel az olasz adó­ha­tó­ság­tól Cic­cio­lina, aki iga­záért bár­mire képes.

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek el­ké­pesztő öt­lete tá­madt, kü­lö­nös módon tel­je­sí­tené egy­kori menye leg­na­gyobb álmát.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek el­ké­pesztő öt­lete tá­madt, kü­lö­nös módon tel­je­sí­tené egy­kori menye leg­na­gyobb álmát.

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Fordulat Pécsi Ildikó perében: Megszülethet a megállapodás

Fordulat Pécsi Ildikó perében: Megszülethet a megállapodás

Öt év után elő­ször ke­rült egy ál­lás­pontra Pécsi Il­dikó és Pár­tos Csilla, így ha­ma­ro­san véget érhet a hosszú jog­vita.

Váratlan fordulat Johnny Depp ügyében, erre senki sem számított

Váratlan fordulat Johnny Depp ügyében, erre senki sem számított

A sztár­nak si­ke­rült peren kívül meg­egyez­nie a pénz­ügyeit ko­ráb­ban ke­zelő cég­gel.

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Élete ne­he­zebb idő­sza­ká­ban sem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Más anyának adta oda a szülészorvos a gyereket

Más anyának adta oda a szülészorvos a gyereket

Egy 85 éves spa­nyol or­vost pe­rel­nek.

Egy 85 éves spa­nyol orvos pe­ré­vel a fi­gye­lem kö­zép­pont­jába ke­rült a hír­hedt spa­nyol "ba­ba­lo­pási bot­rány".

Pszichológus vizsgálja a magyar sorozatsztárt

Pszichológus vizsgálja a magyar sorozatsztárt

A szí­nész alig hitt a fü­lé­nek, ami­kor a bí­ró­sá­gon szem­be­sült a vád­dal, ami miatt most szak­em­ber­hez kell men­nie...

A szí­nész alig hitt a fü­lé­nek, ami­kor a bí­ró­sá­gon szem­be­sült a vád­dal, ami miatt most szak­em­ber­hez kell men­nie...

Elképzelhetetlen tragédia: édesanyja gyilkosával él a félárván maradt Máté

Elképzelhetetlen tragédia: édesanyja gyilkosával él a félárván maradt Máté

A férfi bru­tá­li­san meg­gyil­kolta Máté édes­any­ját, sza­ba­du­lása után mégis neki ítél­ték a kisfiú fel­ügye­leti jogát.

Ez elképesztő: Ezért maradt le saját tárgyalásáról Lópici Gáspár fia

Ez elképesztő: Ezért maradt le saját tárgyalásáról Lópici Gáspár fia

Péter éppen a be­szé­dét fo­gal­mazta, ami­kor la­punk­tól ér­te­sült, hogy meg­van a má­sod­fokú íté­let.

Szándékosan nem az igazi anyának adta a gyereket a szülészorvos

Szándékosan nem az igazi anyának adta a gyereket a szülészorvos

A héten Mad­rid­ban bí­ró­ság elé ál­lí­ta­nak egy 85 éves or­vost.

A héten Mad­rid­ban bí­ró­ság elé ál­lí­ta­nak egy 85 éves or­vost.

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik abból a ház­ból, ahol ko­ráb­ban a fér­jé­vel élt, az utolsó szál is el­sza­kad.

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik abból a ház­ból, ahol ko­ráb­ban a fér­jé­vel élt, az utolsó szál is el­sza­kad, ami Pár­tos Csil­lát volt csa­lád­já­hoz kö­tötte.

Oszter Sándor megtörte a csendet, ezt mondta az ítéletről

Oszter Sándor megtörte a csendet, ezt mondta az ítéletről

Elő­ször a Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott.

A be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt szí­nész elő­ször a Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott a vá­rat­lan íté­let­tel kap­cso­lat­ban.

Mi történik? Furcsán indul Oszter mindent eldöntő tárgyalása

Mi történik? Furcsán indul Oszter mindent eldöntő tárgyalása

Késik a szí­nész.

A hírt az íté­let­hir­de­tésre váró szí­nész ügy­védje je­len­tette be.

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Kla­u­dia hat éve tűnt el kis­lá­nyá­val, nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tűz­tek...

Sal­lai Kla­u­dia hat éve tűnt el kis­lá­nyá­val, még nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tűz­tek, hogy meg­ta­lál­ják. Az asszony azóta sem ke­rült elő, ám a bí­ró­sá­gon pert nyert...

Tusup visszavág? Keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

So­kak­nak le­esett az álla a bí­ró­sá­gon.

So­kak­nak le­esett az álla ked­den dél­előtt a bí­ró­sá­gon, ahol két ha­lasz­tás után végre el­kez­dőd­he­tett Ga­lam­bos Lajos és tár­sai köz­mű­lo­pási pere.

Lajcsi durván kiakad: Csak az a bűne, hogy a feleségem

Lajcsi durván kiakad: Csak az a bűne, hogy a feleségem

Laj­csi ne­vet­sé­ges­nek ta­lálja az el­lene fel­ho­zott vá­da­kat, de a fe­le­sége gya­nú­sí­tá­sá­tól egye­ne­sen düh­ro­ha­mot kap.

Laj­csi ne­vet­sé­ges­nek ta­lálja az el­lene fel­ho­zott vá­da­kat, de a fe­le­sége gya­nú­sí­tá­sá­tól egye­ne­sen düh­ro­ha­mot kap.

Elege lett, a legfelsőbb bírósághoz fordul Kembe Sorel

Elege lett, a legfelsőbb bírósághoz fordul Kembe Sorel

Kembe Sorel a vég­le­te­kig képes el­menni, hogy kis­lá­nya fel­ügye­leti jogát meg­kapja.

Kembe Sorel a vég­le­te­kig képes el­menni, hogy kis­lá­nya fel­ügye­leti jogát meg­kapja.

Milliókat fizethet Jollynak az őt lejárató cég

Milliókat fizethet Jollynak az őt lejárató cég

Az éne­kes sen­ki­nek nem tűri, hogy be­sá­rozza a jó hír­ne­vét!

Az éne­kes sen­ki­nek nem tűri, hogy be­sá­rozza a jó hír­ne­vét!

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Az izom­ce­leb jelét sem adja...

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség...

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. Az oldal szer­kesz­tői ugyanis nemes egy­sze­rű­ség­gel ko­ka­in­füg­gő­nek ki­ál­tot­ták ki a szí­nészt.

Itt a vége: Pécsi Ildikó kezében a kilakoltatási végzés

Itt a vége: Pécsi Ildikó kezében a kilakoltatási végzés

Hat év harag és pe­res­ke­dés után...

Hat év harag és pe­res­ke­dés után már csak né­hány nap, és véget érhet az egy­kor közös csa­lád kál­vá­ri­ája. Az anyá­nak és fi­á­nak nincs több ideje, men­niük kell.

Ez az egy dolog tette boldoggá a komoly gondokkal küzdő Pécsi Ildikót

Ez az egy dolog tette boldoggá a komoly gondokkal küzdő Pécsi Ildikót

A Kos­suth-díjas mű­vész­nő­nek az utóbbi hó­na­pok­ban nem sok oka volt a ne­ve­tésre.

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt.

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

Pofátlanság netovábbja, vérlázító Berki legújabb húzása

Pofátlanság netovábbja, vérlázító Berki legújabb húzása

Fel­je­len­tést tett és perel.

Fel­je­lenti és be­pe­reli azo­kat a já­té­kos­tár­sait, akik­kel ta­valy az Ázsia Exp­­ressz­ben sze­re­pelt.

Ez nagyon durva: Hamis képeken gazdagodott a luxusfeleség családja

Ez nagyon durva: Hamis képeken gazdagodott a luxusfeleség családja

Mi­köz­ben a kép­er­nyőn ke­resz­tül ren­ge­te­gen irigy­ked­nek a lu­xus­fe­le­sé­gek éle­tére, akad­nak né­há­nyan, akik kissé ide­ge­sek.

A BL helyett bíróságra jár, miért nem kell Kassai Európának?

A BL helyett bíróságra jár, miért nem kell Kassai Európának?

Kas­sai Vik­tor a nyol­cad- és a ne­gyed­dön­tők­ben sem ka­pott sze­re­pet a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Kas­sai Vik­tor a nyol­cad- és a ne­gyed­dön­tők­ben sem ka­pott sze­re­pet a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Elképesztő, mi történt Növényi Norbert tárgyalásán!

Elképesztő, mi történt Növényi Norbert tárgyalásán!

Az olim­pi­kon ügye im­má­ron nyolc éve hú­zó­dik, most az is ki­de­rült, mikor lesz íté­let­hir­de­tés.

Az olim­pi­kon ügye im­má­ron nyolc éve hú­zó­dik, most az is ki­de­rült, mikor lesz íté­let­hir­de­tés.

Itt a vége: Zalatnay Cini feladta a harcot

Itt a vége: Zalatnay Cini feladta a harcot

Za­lat­nay Sa­rolta még ma is érzi bal­ese­té­nek kö­vet­kez­mé­nyeit.

Za­lat­nay Sa­rolta még ma is érzi annak a bal­eset­nek az utó­ha­tá­sait, amely­nek során hat bor­dája tört el és víz ke­rült a tü­de­jébe

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikónál ketyeg az óra, Pártos Csilla utcára kerül

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikónál ketyeg az óra, Pártos Csilla utcára kerül

Három év pe­res­ke­dés és csa­tá­zás után jog­erőssé vált az íté­let Pécsi Il­dikó ügyé­ben.

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér Tibor újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket. Nem tűr­nek to­vább!

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér Tibor újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket. Nem tűr­nek to­vább!

A bíróságon folytatják Berkiék: Indul a gyermekfelügyeleti per

A bíróságon folytatják Berkiék: Indul a gyermekfelügyeleti per

A na­pok­ban meg­ér­ke­zett az idé­zés, ki­tűz­ték az első tár­gya­lást.

A na­pok­ban meg­ér­ke­zett az idé­zés, ki­tűz­ték az első tár­gya­lást.

Erre készül ma a bíróságon Galambos Lajos

Erre készül ma a bíróságon Galambos Lajos

Las­san három éve pörög az ügy.

Las­san három éve, 2015 őszén kez­dő­dött Ga­lam­bos Lajos és tár­sa­i­nak kál­vá­ri­ája. Az ügyész­ség a ze­nészt köz­mű­lo­pás­sal és vesz­te­ge­tés­sel vá­dolja.

Óriási fordulat Oszter Sándor bírósági ügyében

Óriási fordulat Oszter Sándor bírósági ügyében

Erre talán még ő sem szá­mí­tott!

Erre talán még a szí­nész sem szá­mí­tott!

Durva vád: Az ügyvéd szerint Pécsi Ildikó el akarta venni az unokáját volt menyétől

Durva vád: Az ügyvéd szerint Pécsi Ildikó el akarta venni az unokáját volt menyétől

Ez lett volna a remek meg­ál­la­po­dás?

Pár­tos Csilla ügy­védje el­árulta az évek­kel ez­előtt ka­pott aján­lat rész­le­teit. Ez­után in­dult a per!

Bonyolódik az ügy: a hatóság nem hiszi el a férfinak, hogy nem halott

Bonyolódik az ügy: a hatóság nem hiszi el a férfinak, hogy nem halott

Egy román férfi már két éve a sze­mély­azo­nos­sá­gáért har­col.

Egy román férfi már két éve azért har­col, hogy vissza­kapja a sze­mély­azo­nos­sá­gát.

Bírósági ügye miatt került padlóra Növényi Norbert, ez történt

Bírósági ügye miatt került padlóra Növényi Norbert, ez történt

Az olim­piai baj­nok bir­kózó és csa­ládja kis híján az ut­cára ke­rül­tek. Sokat bu­kott.

Az olim­piai baj­nok bir­kózó és csa­ládja kis híján az ut­cára ke­rül­tek. Sokat bu­kott.

Védtelen nőt erőszakolt a sorozatsztár, még ezután sem állt le

Védtelen nőt erőszakolt a sorozatsztár, még ezután sem állt le

Ki­tá­lalt az ál­do­zat, akit szex­rab­szol­ga­ként tar­tott ott­ho­ná­ban Ed West­wick. A férfi meg­alázó dol­go­kat mű­velt vele.

Hosszú Katinka a bíróságon beszélt Tusupról, ezt mondta

Hosszú Katinka a bíróságon beszélt Tusupról, ezt mondta

Az úszó­nőt is ki­hall­gat­ták a férje ellen in­dí­tott per­ben. Úgy tűnik, csep­pet sem volt rész­re­hajló.

Megszólalt Berki ügyvédje: Jöjjön a per!

Megszólalt Berki ügyvédje: Jöjjön a per!

Krisz­tián kész har­colni...

Krisz­tián kész har­colni azért, hogy a bí­ró­sá­gon is ki­mond­ják, joga van annyi időt töl­teni imá­dott kis­lá­nyá­val, amennyit exé­nek, Pam­e­lá­nak.

Indul a per: kitálalt a leszbikus magyar színésznő volt élettársa!

Indul a per: kitálalt a leszbikus magyar színésznő volt élettársa!

A mű­vész­nőt saját fel­je­len­tése hozza ké­nyel­met­len hely­zetbe, nem is sej­tette, hogy fény fog de­rülni a ki­lé­tére.

Életmentő műtét: Retteg férje életéért Pécsi Ildikó!

Életmentő műtét: Retteg férje életéért Pécsi Ildikó!

Nem elég az évek óta tartó pe­res­ke­dés miatt ag­gód­nia, most még Szűcs Lajos is mű­tő­asz­talra ke­rült...

Nem elég az évek óta tartó pe­res­ke­dés miatt ag­gód­nia, most még Szűcs Lajos is mű­tő­asz­talra ke­rült...

Akbárstop! Pert nyert a német házaspár a túl hangos müezzin ellen

Akbárstop! Pert nyert a német házaspár a túl hangos müezzin ellen

Úgy tűnik, a me­cse­tek kör­nyé­kén lakók szá­mára van még re­mény, ha nem sze­ret­nék isz­lám or­szág­ban érezni ma­gu­kat.

Pécsi Ildikó nem tud a gáz lekapcsolásáról

Pécsi Ildikó nem tud a gáz lekapcsolásáról

Kü­lö­nös az az adok-kapok, ami a szí­nésznő és egy­kori menye kö­zött zaj­lik.

Kü­lö­nös az az adok-kapok, ami a szí­nésznő és egy­kori menye kö­zött zaj­lik. Itt az újabb for­du­lat!

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, Hajdú az iga­záért perre megy a világ egyik leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lá­val.

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, iga­záért perre megy a világ egyik leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lá­val.

Harcba száll, rendőrségi feljelentést tett Vámos Erika

Harcba száll, rendőrségi feljelentést tett Vámos Erika

Nem adja fel! To­vább küzd a pén­zéért a mű­sor­ve­zető, aki min­den esz­közt meg­ra­gad, hogy vissza­kapja a mil­li­óit.

Min­den esz­közt meg­ra­gad, hogy vissza­kapja a mil­li­óit.

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

De­cem­ber­ben még úgy tűnt, van re­mény a bé­kü­lésre, most azon­ban vá­rat­lan for­du­lat kö­vet­ke­zett...

Ebből mi lesz? Holtában nyert pert Klapka György

Ebből mi lesz? Holtában nyert pert Klapka György

Ala­po­san fel­adta a lec­két...

Bár a mil­li­ár­dos több mint egy éve hunyt el, így is ala­po­san fel­adta a lec­két a bi­ro­dal­mat irá­nyító lá­nyá­nak. Eszére vagy a szí­vére hall­gat?

Pert nyert a bíróságon Cicciolina: Erre senki sem számított!

Pert nyert a bíróságon Cicciolina: Erre senki sem számított!

Jobb lesz, ha min­denki meg­jegyzi: Stal­ler Ilo­ná­val nem jó ujjat húzni! Az egy­kori por­nó­díva egy­szerre két pert is meg­nyert!

Jobb lesz, ha min­denki meg­jegyzi: Stal­ler Ilo­ná­val nem jó ujjat húzni! Az egy­kori por­nó­díva egy­szerre két pert is meg­nyert!

Elege lett: Milliós pert indít a magyar énekes

Elege lett: Milliós pert indít a magyar énekes

Az is­mert éne­kes édes­anyja más­fél évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet a sió­foki könyv­tár lép­cső­jén. Azóta rém­álom az élete.

Az is­mert éne­kes édes­anyja más­fél évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet a sió­foki könyv­tár lép­cső­jén. Azóta rém­álom az élete.

Most kiderül az igazság: Állítólagos fia perli be a Bikini frontemberét

Most kiderül az igazság: Állítólagos fia perli be a Bikini frontemberét

Mar­to­nosi Ba­lázs nem tűri to­vább, hogy D. Nagy Lajos sem­mibe vegye az ál­lí­tá­sát, mi­sze­rint ő a bio­ló­giai édes­apja.

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Ok­tó­ber­ben ke­rült bajba...

A nép­szerű gasztrob­log­ger ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült mél­tat­lan hely­zetbe Iz­ra­el­ben, mi­u­tán egy nő őt azo­no­sí­totta tá­ma­dó­ja­ként.

Mindenki meglepődött, váratlan fordulat Oszter Sándor ügyében

Mindenki meglepődött, váratlan fordulat Oszter Sándor ügyében

A szí­nész ügyé­nek tár­gya­lása las­san a vé­gé­hez ér.

A szí­nész ügyé­nek tár­gya­lása las­san a vé­gé­hez ér, de lehet, hogy sú­lyo­sabb bün­te­tést kap, mint re­mélte.