CÍMKE: 'per'

Drámai csavar Oszter Sándor perében, erre senki sem számított

Drámai csavar Oszter Sándor perében, erre senki sem számított

A má­sod­fokú tár­gya­lás biz­to­san el­ma­rad, mert még az íté­let előtt el­szö­kött az ügy egyik vád­lottja.

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

A ha­jó­bal­eset három dél-ko­reai ál­do­za­tá­nak holt­tes­tét to­vábbra sem ta­lál­ták meg.

FRISS HÍREK

Egészen durva dolog derült ki Mariah Carey fenékműtétjéről

Egészen durva dolog derült ki Mariah Carey fenékműtétjéről

A sztár nem volt haj­landó a saját pén­zé­vel fi­zetni a be­avat­ko­zá­so­kért, aztán még le is ta­gadta azo­kat.

A sztár nem volt haj­landó a saját pén­zé­vel fi­zetni a be­avat­ko­zá­so­kért, aztán még le is ta­gadta azo­kat.

Megszólalt Pécsi Ildikó, fájdalmas dolgot mondott unokájáról

Megszólalt Pécsi Ildikó, fájdalmas dolgot mondott unokájáról

A 79 éves szí­nésznő na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl, a csa­lád­já­val is meg­rom­lott a kap­cso­lata.

A 79 éves szí­nésznő na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl, a csa­lád­já­val is meg­rom­lott a kap­cso­lata.

Feljelentés, testőrök, per: hihetetlen, mibe keverték Liptai Claudiát

Feljelentés, testőrök, per: hihetetlen, mibe keverték Liptai Claudiát

Vi­rág­zik az át­ve­ré­sek kora. Me­gint vissza­él­tek az is­mert mű­sor­ve­zető ne­vé­vel.

Elkezdődött Berki Krisztián pere: vagyonelkobzást kért az ügyész

Elkezdődött Berki Krisztián pere: vagyonelkobzást kért az ügyész

Egy év fel­füg­gesz­tett bör­tönt és va­gyon­el­kob­zást kap­hat Berki Krisz­tián.

160 milliót követel egykori kollégájától a magyar pornódíva

160 milliót követel egykori kollégájától a magyar pornódíva

Ilona ala­po­san be­rá­gott...

Ilona ala­po­san be­rá­gott, mi­u­tán a világ egyik, ha nem a leg­is­mer­tebb por­nó­sztárja egy té­vé­fel­vé­te­len dur­ván meg­alázta.

Igazi kabaré: Táskája áráért vonulhat börtönbe Aurelio

Igazi kabaré: Táskája áráért vonulhat börtönbe Aurelio

Meg­le­he­tő­sen ér­de­ke­sen ala­kult Au­re­lio em­ber­rab­lási ügyé­nek tár­gya­lása. 180 ezer fo­rin­tért ítél­he­tik el akár 9 évre is.

Meg­le­he­tő­sen ér­de­ke­sen ala­kult Au­re­lio em­ber­rab­lási ügyé­nek tár­gya­lása. 180 ezer fo­rin­tért ítél­he­tik el akár 9 évre is.

Felháborító, hogy Brüsszel még mindig kvótát akar

Felháborító, hogy Brüsszel még mindig kvótát akar

Fel­há­bo­rító, hogy Brüs­szel még min­dig ránk akarja kény­sze­rí­teni a be­te­le­pí­tési kvó­tát.

Fel­há­bo­rító, hogy Brüs­szel még min­dig ránk akarja kény­sze­rí­teni a be­te­le­pí­tési kvó­tát. Ma­gyar­or­szág to­vábbra sem fo­gadja el.

Ez nagyon durva: Cicciolina most az olasz parlamentet is beperelte

Ez nagyon durva: Cicciolina most az olasz parlamentet is beperelte

Ilona nem riad vissza sem­mi­től, ha igaz­ság­ta­lan­sá­got érez. Meg­vont élet­já­ra­déka miatt ug­rott neki a dön­tés­ho­zók­nak.

Támadják Jollyt az Enrique Iglesias rajongók

Támadják Jollyt az Enrique Iglesias rajongók

Han­got adott ész­re­vé­te­lé­nek.

Han­got adott ész­re­vé­te­lé­nek, máris so­kak­nak meg­van róla a vé­le­mé­nye.

Halálos baleset miatt került bajba a rovott múltú világsztár

Halálos baleset miatt került bajba a rovott múltú világsztár

Tra­gé­diát oko­zott az ittas ve­ze­tés. Tiger Woods ki­vé­te­le­sen nem a saját ki­há­gása miatt fe­lel­het.

Tra­gé­diát oko­zott az ittas ve­ze­tés. Tiger Woods ki­vé­te­le­sen nem a saját ki­há­gása miatt fe­lel­het.

Elképesztő történet: Jolly százmilliókra perelné a világsztárt

Elképesztő történet: Jolly százmilliókra perelné a világsztárt

Ha igaz, amit Jolly állít, a latin vi­lág­sztár­nak mé­lyen a zse­bébe kell nyúl­nia...

Pert vesztettek, mégse fizetnek a Korrupciókutatók

Pert vesztettek, mégse fizetnek a Korrupciókutatók

Pert nyert a Köz­be­szer­zési Ha­tó­ság a Soros által is tá­mo­ga­tott Kor­rup­ció­ku­tató Köz­pont­tal szem­ben.

Válságban Lajcsi házassága? Fagyos hangulatban telt a húsvét

Válságban Lajcsi házassága? Fagyos hangulatban telt a húsvét

A mu­la­tós sztár be­val­lotta, hogy a pe­res­ke­dés miatt va­lami örökre meg­vál­to­zott a csa­lád­ban.

Gyurcsányék kémbotránya: így játszottak össze az oroszokkal

Gyurcsányék kémbotránya: így játszottak össze az oroszokkal

Tö­rölte az ügyész­ség a kém­ügy tit­ko­sí­tá­sát, ennek ered­mé­nye­ként a vád­irati tény­ál­lás meg­is­mer­hető.